HOTĂRÂRE nr. 703 din 28 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (23^1), cu următorul cuprins:"(23^1) Până la 31 decembrie 2016 diferenţa rămasă neutilizată din plafonul de 25 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de către persoanele fizice cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv, alocat potrivit alin. (23), poate fi utilizată pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 3, alineatul (27) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(27) Plafoanele anuale ale garanţiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare."3. La articolul 3, alineatul (28) se abrogă.4. La articolul 3, după alineatul (38) se introduce un nou alineat, alineatul (39), cu următorul cuprins:"(39) Pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 500 milioane lei, care va fi utilizat pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului, aflate în diverse stadii de aprobare şi preaprobare la finanţatori, în raport cu solicitările noi."5. La articolul 10^1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Pentru garanţiile acordate în condiţiile prevăzute la art. 2^1 din hotărâre, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil."6. La articolul 10^7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În condiţiile art. 1 alin. (7^6) şi (7^7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea de către finanţator a modificării contractului de credit, acesta transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea care urmează să fie efectuată."7. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Procedura de transmitere prevăzută la alin. (2) şi (3) se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora."8. La articolul 18^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care beneficiarul programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2), înainte ca FNGCIMM să transmită la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, finanţatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.(2^2) În termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, finanţatorul restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare."9. La articolul 18^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care beneficiarul programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după ce FNGCIMM a transmis către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, formulată de beneficiarul programului, finanţatorul solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită."10. La articolul 18^1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la Ministerul Finanţelor Publice a confirmării privind încasarea contravalorii garanţiei plătite sau de la organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul prevăzut la art. 17 alin. (2) şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, pe care o transmite de îndată Ministerului Finanţelor Publice şi finanţatorului."11. Articolul 19^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19^1. - În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre, inclusiv a unei noi locuinţe în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare."12. Articolul 19^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19^3. - Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanţatorului documentul care atestă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra locuinţei în cartea funciară. Dacă la această dată finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM şi transmite solicitarea de garantare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii de garantare."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 703.-----