HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 septembrie 2016privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se desemnează ca infrastructuri critice europene obiectivele prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

  ──────────
   +  Articolul 2Anexa nr. 1 se comunică instituţiei interesate conform repartiţiei prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 68 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) unităţi de interes strategic;".2. În anexa nr. 1, la articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Cerinţele minime pentru unităţile de interes strategic sunt următoarele:".

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc
  Bucureşti, 19 septembrie 2016.Nr. 683.  +  Anexa 2┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ Instituţie │ Calitate ││crt.│ │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Centrul de coordonare a protecţiei │Punct naţional de contact││ │infrastructurilor critice/ │ ││ │Ministerul Afacerilor Interne │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Ministerul Economiei, Comerţului şi│Autoritate publică ││ │ Relaţiilor cu Mediul de Afaceri │responsabilă │└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┘------