STATUTUL din 18 septembrie 2003 (*actualizat*)Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A*)(actualizat până la data de 28 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.

  ──────────
  ----------Titlul Statutului a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).──────────  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu sigla prevăzută în anexa la prezentul statut. (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emise de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R., se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", capitalul social, sediul şi numărul unic de înregistrare în registrul comerţului, precum şi codul fiscal.----------Art. 1 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 2Forma juridicăC.N.A.I.R. este persoana juridică română, cu capital social iniţial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.----------Art. 2 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul C.N.A.I.R. este în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.----------Alin. (1) al art. 3 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. (3) C.N.A.I.R. poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, potrivit legii.----------Alin. (3) al art. 3 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (4) Filiale ale C.N.A.I.R. pot fi înfiinţate, potrivit legii şi statutului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor, iar actele constitutive ale unităţilor menţionate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. 3 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 4DurataDurata C.N.A.I.R. este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăşoare de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comerţului.----------Art. 4 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulScopul C.N.A.I.R. îl constituie gestionarea, dezvoltarea, administrarea şi exploatarea pe principii comerciale a elementelor infrastructurii rutiere de autostrăzi şi drumuri naţionale, pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de fluenţă şi continuitate.----------Art. 5 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 6Obiectul de activitate (1) C.N.A.I.R. desfăşoară activităţi de interes public naţional şi are, în principal, ca obiect de activitate:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). a) proiectarea, construirea, modernizarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; b) implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". c) încasarea în punctele de frontieră şi în alte puncte, stabilite conform legii, a obligaţiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; d) emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, pentru construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi alte obiective similare; e) emiterea de autorizaţii speciale de transport intern; f) încasarea şi controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor şi drumurilor naţionale; g) activităţi comerciale industriale şi alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de alin. (3) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În scopul realizării obiectului sau de activitate, C.N.A.I.R. desfăşoară activităţi industriale, de cercetare, de proiectare, de construcţii, de întreţinere, de învăţământ, prestaţii pentru terţi şi altele asemenea. Pentru utilizarea capacităţilor din dotare poate acorda asistenţă tehnica, poate executa lucrări sau poate produce materiale pentru terţe persoane juridice ori fizice în domeniul sau de activitate.----------Alin. (2) al art. 6 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (3) În scopul realizării obiectului său de activitate C.N.A.I.R. desfăşoară următoarele activităţi:----------Partea introductivă a alin. (3) al art. 6 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).1. elaborează studii, prognoze şi proiecte de strategii pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri publice, le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi urmăreşte realizarea acestora în limitele de competenţă acordate potrivit legii;----------Pct. 1 al alin. (3) al art. 6 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor".2. elaborează programe şi strategia de modernizare şi dezvoltare a reţelei de autostrăzi şi drumuri naţionale, ţinând seama de programele şi strategiile de modernizare şi dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene şi comunale, şi le supune spre aprobare potrivit legii;3. analizează şi face propuneri, în condiţiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiinţarea de drumuri, precum şi clasarea şi declasarea acestora;4. colaborează cu organe ale administraţiei publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii reţele de drumuri, potrivit nevoilor economiei naţionale;5. întocmeşte programe anuale şi de perspectivă a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, a podurilor şi autostrăzilor şi le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;----------Pct. 5 al alin. (3) al art. 6 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor".6. asigură urmărirea şi coordonarea lucrărilor de întreţinere, reparare, reabilitare, modernizare şi construcţie a drumurilor naţionale, precum şi executarea şi recepţia pe teren a lucrărilor respective;7. elaborează norme de consum şi norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;8. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii de autostrăzi şi drumuri naţionale;9. propune norme tehnice şi tehnologii specifice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor publice;10. emite acorduri şi autorizaţii pentru construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi alte obiective similare care se execută în zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în condiţiile legii;11. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme străine;12. participă, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transporturilor, la consfătuiri şi acţiuni pe plan internaţional în organismele la care este afiliată şi la alte manifestări internaţionale organizate pe teme de autostrăzi şi drumuri naţionale;----------Pct. 12 al alin. (3) al art. 6 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor".13. tratează probleme de colaborare tehnico-ştiinţifică în domeniul drumurilor pe linie internaţională şi coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din înţelegerile, convenţiile şi acordurile internaţionale;14. organizează proceduri de achiziţie pentru contractarea lucrărilor, serviciilor şi a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;15. elaborează documentaţii pentru execuţia de lucrări şi pentru exploatarea autostrăzilor;16. coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic reţeaua de laboratoare din unităţile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor şi a lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice, precum şi a tuturor activităţilor pe care le desfăşoară;17. elaborează proiectele, programele anuale şi de perspectivă pentru cercetarea ştiinţifică în sectorul de drumuri publice;18. elaborează propuneri cu privire la problemele de standardizare, specifice obiectului de activitate;19. asigură organizarea intervenţiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricţiilor sau a altor situaţii provocate de calamităţi pe autostrăzi şi drumurile naţionale;20. organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizării rutiere pe autostrăzi şi drumurile naţionale, în conformitate cu normele în vigoare şi cu convenţiile internaţionale, şi colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;21. organizează, într-o concepţie unitară, reţeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor şi asigură prelucrarea datelor;22. execută expertize tehnice, testări, măsurători şi acordă consultanţă în domeniile specifice obiectului său de activitate;23. participă la capitalul social al altor societăţi comerciale şi decide, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;24. negociază şi contractează credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare, în condiţiile legii;25. desfăşoară activităţi de editare, tipărire, difuzare şi publicitate, potrivit legii;26. negociază şi încheie contracte pentru achiziţii publice de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri, în condiţiile legii;27. desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de alin. (3) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7Proprietatea publicăC.N.A.I.R. deţine în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate şi potrivit prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor.----------Art. 7 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 8Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al C.N.A.I.R. este de 163.702.200.000 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România», în baza situaţiei financiare anuale şi a patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002. (2) Capitalul social iniţial va fi modificat, în condiţiile legii, în baza protocolului de predare-preluare. (3) Capitalul social iniţial este împărţit în 1.637.022 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei. (4) Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, la data constituirii C.N.A.I.R.. (5) Acţiunile C.N.A.I.R. sunt deţinute iniţial şi în totalitate de statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. (6) C.N.A.I.R. poate fi privatizată în condiţiile legii, statul având opţiunea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acţiuni se face prin lege specială.----------Art. 8 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 9Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) C.N.A.I.R. va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul C.N.A.I.R.----------Art. 9 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 10Majorarea sau reducerea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii care decurg din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul C.N.A.I.R. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul cesiunii acestora. (4) Obligaţiile C.N.A.I.R. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenta aportului la capitalul social subscris de fiecare. (5) Patrimoniul C.N.A.I.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul C.N.A.I.R., care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor, sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea C.N.A.I.R., efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.----------Art. 11 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilor (1) În orice raporturi cu C.N.A.I.R. aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.----------Art. 12 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 13Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presa. (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Atribuţii (1) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (2) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 5, dintre care unul va fi specialist în Ministerul Finanţelor Publice, fiind numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de alin. (3^1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Pentru activitatea depusa împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită prin ordin ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de alin. (3^1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a C.N.A.I.R.;----------Lit. a) a alin. (4) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). b) alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv supleanţii, îi descarcă de activitate şi îi revoca; c) stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, a secretarului acestuia şi a cenzorilor; d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale cenzorilor şi aprobă regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie; e) examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale C.N.A.I.R., elaborate de consiliul de administraţie, şi îşi da acordul asupra acestora;----------Lit. e) a alin. (4) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). f) aprobă constituirea rezervelor statutare; g) examinează, aproba sau modifica situaţia financiară anuala şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor, şi aproba repartizarea profitului; h) fixează dividendele; i) propune înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale; j) hotărăşte cu privire la programul de investiţii şi de reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administraţie; k) aprobă delegări de competente pentru Consiliul de administraţie al C.N.A.I.R.;----------Lit. k) a alin. (4) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). l) stabileşte nivelul garanţiei cerute administratorilor, în condiţiile legii; m) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; n) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia ori mai multor unităţi ale C.N.A.I.R.----------Lit. n) a alin. (4) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a C.N.A.D.N.R. la nivel central şi teritorial; b) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administraţie; c) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, agenţii şi de alte subunităţi fără personalitate juridică;----------Lit. c) a alin. (5) al art. 14 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. d) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; e) hotărăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni; f) hotărăşte cu privire la mutarea sediului C.N.A.I.R. şi la modificarea şi completarea obiectului de activitate al C.N.A.I.R.;----------Lit. f) a alin. (5) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). g) analizează şi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea C.N.A.I.R.;----------Lit. g) a alin. (5) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). h) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale;----------Lit. h) a alin. (5) al art. 14 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. i) aprobă proiectul contractului de concesiune a reţelei de drumuri ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Transporturilor, precum şi modificări ale acestuia;----------Lit. i) a alin. (5) al art. 14 a fost modificată de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". j) abrogată;----------Lit. j) a alin. (5) al art. 14 a fost abrogată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. k) aproba asocierea, în vederea constituirii de noi societăţi comerciale, sau participarea cu capital la alte societăţi comerciale; l) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.A.I.R.;----------Lit. l) a alin. (5) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). m) aprobă conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; n) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; o) hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului; p) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursă, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţă a acţiunilor proprii; q) stabileşte plafoane valorice şi competente de efectuare a cheltuielilor; r) numeşte directorul general al C.N.A.I.R. şi îi stabileşte salariul. În perioada în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni, numirea directorului general şi stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, cu respectarea reglementărilor în vigoare;----------Lit. r) a alin. (5) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). s) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea C.N.A.I.R., cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor.----------Lit. s) a alin. (5) al art. 14 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către cel desemnat să îl înlocuiască, precum şi la cererea acţionarilor care deţin cel puţin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din localitatea în care se află sediul C.N.A.I.R. În perioada în care statul este acţionar unic al C.N.A.I.R., convocarea adunării generale a acţionarilor se va face prin corespondenţă.----------Alin. (5) al art. 15 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi. (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul C.N.A.I.R. sau în alt loc indicat în convocare.----------Alin. (8) al art. 15 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care deţin cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din participarea la capitalul social reprezentat în adunare. (2) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social deţinuta de acţionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor care deţin trei pătrimi din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care deţin cel puţin jumătate din participarea la capitalul social; b) la convocările următoare, prezenta acţionarilor care deţin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care deţin cel puţin o treime din participarea la capitalul social. (4) Preşedintele consiliului de administraţie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele adunării generale a acţionarilor şi de secretarul care l-a întocmit.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regula, prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 18Organizare (1) C.N.A.I.R. este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administraţie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finanţelor Publice, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.----------Alin. (1) al art. 18 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Conducerea executivă a C.N.A.I.R. este asigurată de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.----------Alin. (2) al art. 18 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau. (4) Desemnarea administratorilor se face de către adunarea generală a acţionarilor. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie vor fi numiţi prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine.----------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de alin. (3^1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (5) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o data pe luna şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (7) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de membrii consiliului de administraţie şi de secretar. (8) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii executive a C.N.A.I.R. şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau expertize necesare luării unor decizii.----------Alin. (8) al art. 18 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (9) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice document legat de activitatea C.N.A.I.R.----------Alin. (9) al art. 18 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (10) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de C.N.A.I.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.----------Alin. (10) al art. 18 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale directe cu C.N.A.I.R.----------Alin. (11) al art. 18 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al C.N.A.I.R.;----------Lit. a) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). b) elaborează documentaţiile privind structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.I.R.;----------Lit. b) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). c) elaborează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.I.R. pe termen lung, mediu şi scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;----------Lit. c) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). d) asigura elaborarea şi avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerul Transporturilor, precum şi modificări ale acestuia;----------Lit. d) a art. 19 a fost modificată de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". e) propune încheierea unor contracte cu terţii, pentru asigurarea şi valorificarea exploatării elementelor infrastructurii rutiere care fac obiectul concesiunii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin concesiune; f) hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor proprietate privată a C.N.A.I.R., în condiţiile legii;----------Lit. f) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). g) aprobă investiţiile C.N.A.I.R., în limita competenţelor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acţionarilor;----------Lit. g) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). h) aprobă criteriile de efectuare a operaţiunilor de încasări şi plăţi; i) aprobă efectuarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare de bunuri şi de servicii; j) aprobă încheierea contractelor de închiriere; k) stabileşte tactica şi strategia de marketing; l) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate; m) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.A.I.R., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale C.N.A.I.R. pe anul în curs;----------Lit. m) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). n) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor; o) aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice, altele decât tariful de utilizare a reţelei de drumuri; p) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.A.I.R.;----------Lit. p) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). q) aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii; r) asigură elaborarea proiectului de contract de activitate al C.N.A.I.R.;----------Lit. r) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). s) stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.A.I.R.;----------Lit. s) a art. 19 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). ş) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 20Atribuţiile directorului general (1) Directorul general reprezintă C.N.A.I.R. în raporturile cu terţii şi are, în principal, următoarele atribuţii:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 20 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale C.N.A.I.R.;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 20 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). b) angajează, promovează şi concediază personalul C.N.A.I.R.;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 20 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). c) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. şi le fixează salariile, cu acordul consiliului de administraţie;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 20 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; e) încheie acte juridice în numele şi pe seama C.N.A.I.R., potrivit competenţelor;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 20 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). f) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor; g) aproba operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor; h) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit competenţelor acordate. (2) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul C.N.A.I.R.----------Alin. (2) al art. 20 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (3) Competentele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.I.R.----------Alin. (3) al art. 20 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Controlul financiar preventiv (1) C.N.A.I.R. organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale în faza de angajare şi de plata în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.----------Alin. (1) al art. 21 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.  +  Articolul 22Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul C.N.A.I.R.----------Alin. (1) al art. 22 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, posibilităţile de sustrageri, condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi cu frecventa abaterilor constatate anterior. (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducătorii şi salariaţii au obligaţia: a) să pună la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intra sub incidenta controlului; c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate; d) să dea informaţii şi explicaţii, verbal şi în scris, după caz, în legătura cu problemele care formează obiectul controlului; e) să semneze, cu sau fără obiecţii, actele de control; f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să îşi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate şi cu stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare şi patrimoniale a persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societăţii controlate.  +  Articolul 23Cenzorii (1) Gestiunea C.N.A.I.R. este controlată de acţionari şi de cenzori.----------Alin. (1) al art. 23 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) C.N.A.I.R. are 5 cenzori şi 5 cenzori supleanţi.----------Alin. (2) al art. 23 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercita personal mandatul. (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) Atât timp cât statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor Publice. (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixa, stabilită de adunarea generală a acţionarilor. (8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) să supravegheze gestiunea C.N.A.I.R.;----------Lit. a) a alin. (8) al art. 23 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele; c) să verifice dacă registrele sunt regulat ţinute; d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.A.I.R. ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;----------Lit. a) a alin. (10) al art. 23 din Statut a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, când nu a fost convocată de către administratori; c) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserând pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor; e) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. (11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergenţă, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor. (12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. (13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie, fără drept de vot, şi ale adunării generale a acţionarilor. (14) Se interzice cenzorilor să comunice acţionarilor, în particular sau terţilor, date referitoare la operaţiunile C.N.A.I.R., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.----------Alin. (14) al art. 23 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare ale acţionarilor. (17) Cenzorii C.N.A.I.R. îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.----------Alin. (17) al art. 23 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 24Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării C.N.A.I.R. la oficiul registrului comerţului.----------Art. 24 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 25Personalul (1) Personalul C.N.A.I.R. se încadrează în condiţiile legii, pe baza de concurs sau de examen şi/sau prin alte forme de selecţie. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi de desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei se aproba de către consiliul de administraţie. (3) Personalul C.N.A.I.R. este supus regulamentului intern. (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.----------Art. 25 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 26Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 27Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) C.N.A.I.R. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.----------Alin. (1) al art. 27 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul C.N.A.I.R. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Profitul C.N.A.I.R. rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condiţiile legii. (3) C.N.A.I.R. îşi constituie fondul de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către C.N.A.I.R. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrărilor de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă. (6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.----------Art. 28 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 29RegistreleC.N.A.I.R. va ţine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.----------Art. 29 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Capitolul VIII Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea  +  Articolul 30Schimbarea formei juridice (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 30 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. (2) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar schimbarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 31Dizolvarea (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea C.N.A.I.R.: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedica funcţionarea C.N.A.I.R.; e) falimentul; f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată; g) când capitalul social se reduce sub minimul legal; h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Dizolvarea C.N.A.I.R. se înscrie în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar, dizolvarea C.N.A.I.R. se face prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 31 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 32Lichidarea (1) În caz de dizolvare, C.N.A.I.R. va fi lichidată conform prevederilor legale.----------Alin. (1) al art. 32 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Lichidarea C.N.A.I.R. şi distribuţia produsului net al lichidării se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.----------Alin. (1) al art. 32 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).  +  Articolul 33Litigii (1) Litigiile de orice fel, apărute între C.N.A.I.R. şi persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instanţelor judecătoreşti de drept comun.----------Alin. (1) al art. 33 din Statut a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.). (2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Codului comercial.  +  Anexă-----la statut----------Sigla C.N.A.I.R.*)COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.*) Notă

  ──────────

  *) Notă CTCE:

  Art. 1 din din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 prevede:

  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este supusă reorganizării prin: a) schimbarea denumirii companiei; b) modificarea obiectului de activitate; c) modificarea mecanismului financiar de funcţionare a companiei; d) transferul unor proiecte de infrastructură de transport rutier în implementare către compania de investiţii rutiere nou-înfiinţată; e) alte măsuri prevăzute. (2) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., îşi schimbă denumirea în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. (3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în statutul companiei şi în toate actele normative sintagma "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A." se înlocuieşte cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.".

  ──────────
  ----------