ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016  Având în vedere că Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale pe bază de contract de concesiune încheiat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte,în vederea asigurării cadrului legal, precum şi a condiţiilor necesare realizării obligaţiilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pentru desfăşurarea activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor,întrucât principalele obiective ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru perioada următoare sunt reprezentate de dezvoltarea reţelei de autostrăzi, construirea unei reţele de drumuri expres, realizarea de centuri şi variante ocolitoare pentru oraşele mari, conexiunea municipiilor reşedinţă de judeţ şi a localităţilor urbane limitrofe la autostrăzi şi drumuri expres, dar şi de a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană pe care le gestionează în prezent, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare,având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor,deoarece în prezent se înregistrează multiple întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de transport rutier datorită lipsei fondului de timp alocat pentru proiectele de infrastructură de către managementul companiei ca urmare a volumului de activitate pe care îl presupune activitatea de mentenanţă a reţelei naţionale rutiere, respectiv cca 30% din fondul de timp este alocat proiectelor de investiţii în infrastructură şi cca 70% din fondul de timp pentru mentenanţă, cu implicaţii directe asupra realizării reţelei de autostrăzi, precum şi datorită slabei calităţi a documentaţiilor tehnico-economice elaborate şi a lipsei personalului specializat în probleme de implementare a proiectelor de infrastructură,întrucât media europeană anuală de realizare a reţelelor de autostrăzi este de 100 km/an la o populaţie de 18 milioane de locuitori, iar în România, începând cu anul 2007 şi până în prezent, a fost realizată o medie anuală de 50 km/an cu impact direct asupra atragerii de investitori pentru susţinerea dezvoltării economice a României,în acest context se impune de urgenţă reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. concomitent cu înfiinţarea unei companii distincte pentru gestionarea infrastructurii rutiere, astfel încât să fie asigurată dezvoltarea pe termen lung a reţelei de transport TEN-T centrală şi globală, în conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia Europeană.Neadoptarea cadrului legal de reorganizare constituie o situaţie excepţională care conduce la întârzieri în implementarea proiectelor şi la decomiterea unor sume importante de bani din bugetul Uniunii Europene. Aceste întârzieri au impact direct asupra dezvoltării economice viitoare a României.Urgenţa reglementării este determinată de riscul posibil de a decomite importante sume de bani din bugetul Uniunii Europene ca urmare a neimplementării proiectelor de infrastructură de transport rutier. De asemenea, urgenţa reglementării este determinată şi de blocajul existent în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră care conduce la afectarea atragerii de investitori la nivel naţional, la neasigurarea unui grad ridicat de mobilitate a populaţiei şi a circulaţiei mărfurilor, concomitent cu diminuarea resurselor atrase la bugetul de stat din dezvoltarea investiţiilor în diferite sectoare ale economiei naţionale, fiind astfel afectată dezvoltarea economică a României. Totodată urgenţa reglementării este determinată de penalităţile/majorările de întârziere contractuale rezultate din derularea contractelor cu executanţii de lucrări cu impact direct asupra cheltuielilor bugetului de stat.Totodată, se impun modificarea şi completarea în mod corespunzător a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a asigura eficienta utilizare a fondurilor existente la dispoziţia companiei.Prin prezentul act normativ se aprobă înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.I.R., ca societate pe acţiuni, potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu personalitate juridică, de interes strategic naţional, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară distinctă, cu respectarea legislaţiei în vigoare, care va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutiere pentru transportul populaţiei şi al mărfurilor, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană şi confort în trafic.Odată cu înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. este necesar să fie reglementat şi regimul juridic al exproprierilor pentru terenurile pe care urmează a se implementa proiectele de dezvoltare a infrastructurii, întrucât odată cu înfiinţarea C.N.I.R. exproprierile ar urma să se realizeze prin noua companie. De asemenea, este necesară reglementarea regimului juridic al terenurilor proprietate publică a statului român care urmează a fi utilizate de C.N.I.R. cu titlu de concesiune pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură rutieră.În acelaşi timp, odată cu înfiinţarea C.N.I.R. este necesar a fi reglementate regimul juridic al concesionărilor pentru terenurile proprietate publică a statului român destinate spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor expres, precum şi regimul juridic al subconcesionărilor.Deoarece întârzierea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, estimate la aproximativ 6,8 mld. euro, context care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Secţiunea 1Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este supusă reorganizării prin: a) schimbarea denumirii companiei; b) modificarea obiectului de activitate; c) modificarea mecanismului financiar de funcţionare a companiei; d) transferul unor proiecte de infrastructură de transport rutier în implementare către compania de investiţii rutiere nou-înfiinţată; e) alte măsuri prevăzute. (2) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., îşi schimbă denumirea în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. (3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în statutul companiei şi în toate actele normative sintagma "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A." se înlocuieşte cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.".  +  Secţiunea a 2-a Obiectul de activitate al C.N.A.I.R., surse de finanţare  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) C.N.A.I.R. are ca obiect principal de activitate: a) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei; b) codurile aferente lit. a) sunt: cod CAEN 4523 - construcţii de autostrăzi; drumuri, aerodromuri şi baze sportive; cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcţii; cod CAEN 4521 - construcţii de clădiri şi lucrări de geniu; cod CAEN 4511 - demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere; cod CAEN 4512 - lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; cod CAEN 7420 - activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; c) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în regie proprie. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.A.I.R. va organiza evidenţă contabilă distinctă în condiţiile legii; d) executarea lucrărilor prevăzute la lit. c), pentru care există pieţe concurenţiale, poate avea loc în situaţii excepţionale, cu caracter de urgenţă, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situaţia în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie; e) activităţi comerciale, industriale, precum şi alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului său de activitate. Pentru categoriile de activităţi economice va organiza evidenţă contabilă distinctă în condiţiile legii; f) realizarea activităţilor economice prevăzute la lit. e), pentru care există piaţă concurenţială, poate avea loc în situaţii excepţionale, cu caracter de urgenţă, atunci când este necesară asigurarea unei activităţi pe baza unei analize de necesitate, sau în situaţia în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor activităţi în regie proprie; g) încasarea în punctele de frontieră şi în alte puncte a obligaţiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; codul aferent acestei activităţi este CAEN 7513 - controlul activităţilor economice."2. La articolul 3, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Sursele de finanţare ale C.N.A.I.R. cuprind: a) venituri proprii; b) fonduri externe nerambursabile; c) credite interne şi externe contractate în nume propriu; d) alocaţii de la bugetul de stat; e) alte surse legal constituite."3. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc şase noi alineate, alineatele (8)-(13), cu următorul cuprins:"(8) Veniturile proprii ale C.N.A.I.R. se constituie din: a) venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate C.N.A.I.R. pe bază de contract de concesionare legal încheiat; b) veniturile obţinute, în lei şi în valută, din colectarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale din România aflate în administrarea C.N.A.I.R., stabilite potrivit legislaţiei în vigoare; c) veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii. (9) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. a) şi b) se utilizează pentru: a) proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere; b) plata cheltuielilor suplimentare, ce depăşesc valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condiţiile legii, a soluţiilor tehnice şi/sau constructive, şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege; c) finanţarea investiţiilor proprii; d) plăţi pentru rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de comisioane aferente creditelor contractate de C.N.A.I.R. potrivit art. 11 alin. (5); e) plata penalităţilor, dobânzilor de întârziere, precum şi a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat, de instanţa judecătorească sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul de stat; f) acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare şi funcţionare a companiei; g) cheltuieli de investiţii, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiţii sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare; h) plata rambursării de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat pentru obiective de investiţii necesare dezvoltării infrastructurii rutiere; i) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora; j) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora. (10) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. c) se utilizează pentru întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere, precum şi pentru implementarea proiectelor de infrastructură naţională de transport rutier. (11) Sursele proprii de finanţare reprezentate de sumele neutilizate din anii anteriori calculate ca diferenţă între profitul net repartizat ca sursă proprie de finanţare sau pentru dezvoltare repartizat conform legii la care se adaugă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale realizate din surse proprii şi sumele proprii efectiv utilizate pentru plăţi aferente investiţiilor din surse proprii se pot reporta şi se pot utiliza într-o perioadă ulterioară, constituindu-se ca sursă pentru finanţarea investiţiilor pentru retehnologizare. Din aceste surse de finanţare se asigură cu prioritate achiziţia de dotări independente necesare pentru activitatea curentă a C.N.A.I.R., precum şi pentru dotările cu maşini, echipamente şi utilaje necesare activităţii de mentenanţă executate în regie proprie. (12) Alte surse legal constituite reprezintă veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie, veniturile încasate din executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, veniturile încasate din executarea garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate, veniturile încasate din alte garanţii constituite conform contractelor încheiate, precum şi din penalităţile contractuale şi dobânzile de întârziere în executarea contractelor, indiferent de sursa de finanţare, precum şi veniturile rezultate din executarea deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărârilor curţilor de arbitraj şi sentinţelor instanţelor civile. (13) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune ca urmare a dezmembrării construcţiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii, situate pe coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utilitate publică de interes naţional se fac venit la bugetul de stat."4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) C.N.A.I.R. beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru: a) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii; b) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, executate în regie proprie; c) plata contravalorii materialelor, lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii infrastructurii rutiere naţionale; d) alte cheltuieli de investiţii, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje şi echipamente necesare activităţii de întreţinere a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenţii la infrastructura rutieră naţională; e) rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat; f) contravaloarea sumelor stabilite de către instanţele de judecată prin hotărâri definitive sau hotărâri executorii ale curţilor de arbitraj, pentru proiectele de investiţii proprietate publică a statului român, cu sursă de finanţare din bugetul de stat, dacă au fost parcurse toate procedurile legale privind căile de atac; g) plata contravalorii sumelor stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, cu respectarea prevederilor legale. (2) De la bugetul de stat se reconstituie plăţile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. g) şi h). (3) De la bugetul de stat se reconstituie plăţile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. i) şi j), cu condiţia justificării cauzelor obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătoreşti şi arbitrale, fără culpa exclusivă a C.N.A.I.R. Procedurile privind stabilirea responsabilităţilor referitoare la culpa exclusivă se vor iniţia de către partea interesată. (4) Fondurile externe nerambursabile ale C.N.A.I.R. se utilizează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, precum şi cu prevederile contractelor/ memorandumurilor de finanţare. (5) Creditele interne şi externe contractate de C.N.A.I.R. în nume propriu, în condiţiile legii, se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi alte cheltuieli de investiţii necesare activităţii de mentenanţă. Elementele principale ale contractelor de credite în nume propriu se aprobă de către Guvern prin memorandum şi creditele pot fi garantate numai cu veniturile proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b), precum şi cu activele proprii deţinute în proprietate de C.N.A.I.R. Valoarea creditelor interne şi externe nu poate depăşi 30% din valoarea veniturilor proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b). (6) Alte surse legal constituite se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare în vederea continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, cu condiţia încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii. (7) C.N.A.I.R. poate solicita de la bugetul de stat şi transfera în conturile de venituri proprii, deschise la bănci, sumele aferente reconstituirii plăţilor efectuate din venituri proprii potrivit alin. (2) şi (3), conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."5. La articolul 12^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, contractul de achiziţie publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes naţional, încheiat între C.N.A.I.R. şi antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă şi datele de identificare ale furnizorilor implicaţi în respectivul contract de achiziţii publice de lucrări sau servicii, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia."6. La articolul 12^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Pentru contractele de achiziţie publică în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 12^1 alin. (1) se pot aplica cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional."  +  Articolul 3Prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă categoriile de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat pentru: a) reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, extinderea, modernizarea, mentenanţă, precum şi pentru reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională; b) materialele, lucrările şi serviciile aferente întreţinerii infrastructurii rutiere naţionale; c) alte cheltuieli de investiţii, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje şi echipamente necesare activităţii de întreţinere a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenţii la infrastructura rutieră naţională.  +  Capitolul II Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A.  +  Secţiunea 1 Înfiinţarea, obiectul de activitate, funcţionarea  +  Articolul 4Se înfiinţează Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.I.R., ca societate pe acţiuni potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu personalitate juridică, de interes strategic naţional, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi care va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutiere pentru satisfacerea nevoilor de transport rutier ale cetăţenilor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei, timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană şi confort în trafic. Serviciul public asigurat de C.N.I.R. este parte din serviciul public care asigură circulaţia populaţiei şi a mărfurilor pe reţeaua naţională de transport.  +  Articolul 5C.N.I.R. poate înfiinţa sucursale, agenţii, reprezentanţe, în ţară şi în străinătate, sau subunităţi fără personalitate juridică, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale statutului. Aceste subunităţi vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de transport rutier, C.N.I.R. poate înfiinţa sucursale sau filiale, inclusiv în parteneriat cu instituţiile financiare internaţionale.  +  Articolul 6Filiale ale C.N.I.R pot fi înfiinţate potrivit legii şi statutului.  +  Articolul 7C.N.I.R. este dezvoltatorul de infrastructură de transport rutier de interes public, de natura autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, care fac parte din strategiile naţionale sau din documentele strategice aprobate în acest sens, şi are drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 8 (1) C.N.I.R. are ca obiect principal de activitate: a) proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, executarea lucrărilor de remediere pe perioadele de garanţie tehnică până la data predării către C.N.A.I.R., a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră care fac parte din structura rutieră, astfel cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel naţional sau fac obiectul unor decizii ale autorităţilor publice naţionale în domeniul transporturilor; b) executarea de lucrări în regie proprie de natura celor prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat şi al achiziţiilor publice. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.I.R. va organiza evidenţă contabilă distinctă în condiţiile legii; c) executarea lucrărilor în regie proprie, pentru care există piaţă concurenţială, poate avea loc în situaţii excepţionale, cu caracter de urgenţă, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situaţia în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie; d) coordonarea dezvoltării unitare şi echilibrate a infrastructurii de transport rutier în acord cu sursele de finanţare disponibile şi cu documentele strategice aprobate la nivel naţional. (2) C.N.I.R. desfăşoară, sub rezerva dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, activităţi de subconcesionare pe terenurile proprietate publică a statului român destinate spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfăşurării traficului rutier, precum şi a altor activităţi economice. (3) Activităţile de subconcesionare vor fi organizate potrivit condiţiilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, în care vor fi stabilite şi condiţiile de subconcesionare. (4) C.N.I.R. va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în statut. (5) C.N.I.R. poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al altor societăţi şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, pentru dezvoltarea de proiecte de infrastructură de transport rutier, pe baza unei analize de rentabilitate şi numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 9C.N.I.R. are dreptul să implementeze în zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii rutiere de drumuri de interes naţional, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere, precum şi activităţi de subconcesionări de terenuri proprietate publică a statului român destinate spaţiilor de servicii, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Terenurile proprietate publică a statului român situate în zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii rutiere pe care urmează a se implementa proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere sunt concesionate în mod direct către C.N.I.R., pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, pe durata implementării proiectelor, fără licitaţie publică şi fără plata redevenţei, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 11 (1) Capitalul social iniţial al C.N.I.R. este în valoare de 50.000.000 lei şi este subscris şi integral vărsat în numerar, până la data de 30 noiembrie 2016, de statul român în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant legal al statului român. Capitalul social al C.N.I.R. este divizat în 5.000.000 de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, deţinute în totalitate de statul român prin reprezentant legal Ministerul Transporturilor. (2) Pentru asigurarea sumei prevăzute la alin. (1) se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă titlul 72 "Active financiare" în cadrul capitolului 84.01 "Transporturi", precum şi modificările corespunzătoare, cu încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca pe baza solicitării ordonatorului principal de credite să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (2). (4) Sumele de bani aferente capitalului social iniţial vărsat al C.N.I.R. se pot utiliza după înmatricularea companiei, pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării obiectului de activitate, inclusiv pentru cheltuielile de constituire şi înmatriculare prevăzute de lege.  +  Articolul 12 (1) C.N.I.R. se poate privatiza în condiţiile legii, prin diminuarea participaţiei statului cu un procent de 15% din valoarea acţiunilor capitalului social iniţial. (2) Strategia de privatizare a companiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 13C.N.I.R. poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile dacă acestea sunt finanţate din venituri proprii, donaţii sau alte surse legal constituite, altele decât cele care provin din bugetul de stat.  +  Articolul 14C.N.I.R. poate implementa proiecte de dezvoltare de infrastructură de transport rutier care cuprind: a) reţeaua de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, variante ocolitoare, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde ansamblul de elemente tehnice format din suprastructura şi infrastructura drumului, situat în cadrul amprizei cu terenul aferent, precum şi suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă care cuprind ansamblul elementelor constructive ale podurilor, podeţelor, tunelelor, viaductelor şi pasajelor denivelate, cu terenul aferent; c) locurile de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi celelalte dotări pentru siguranţa circulaţiei, care cuprind ansamblul elementelor constructive şi al dotărilor locurilor de parcare, oprire, staţionare, precum şi al elementelor pentru siguranţa circulaţiei; d) lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare, plantaţiile rutiere şi terenurile aferente pe care sunt amplasate, care cuprind zidurile de sprijin, polatele, pereurile, pragurile, epiurile, apărările de maluri, apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele, plantaţiile de arbori, arbuşti, spaţiile verzi şi terenul aferent tuturor acestora; e) clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor naţionale, inclusiv terenurile necesare aferente, care cuprind construcţiile, amenajările şi instalaţiile, respectiv clădiri, şoproane, rampe, depozite de materiale antiderapante, rezervoare de carburanţi, împrejmuiri, anexe şi altele asemenea, cu terenurile aferente, destinate, potrivit legii sau reglementărilor specifice, apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor naţionale; f) terenurile aferente spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale, astfel cum acestea sunt delimitate prin documentaţiile tehnice.  +  Articolul 15C.N.I.R. implementează proiectele de infrastructură de transport rutier pe terenurile care sunt proprietatea publică a statului român, astfel încât acestea să fie executate în conformitate cu prevederile contractului de execuţie lucrări şi cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16Pe perioada implementării proiectelor de infrastructură de transport rutier, terenurile care sunt proprietate publică a statului român sunt concesionate în mod direct către C.N.I.R., pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, fără licitaţie publică şi fără plata redevenţei, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 17Odată cu întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru proiectele de infrastructură de transport rutier C.N.I.R. întocmeşte protocolul de transfer al elementelor de infrastructură rutieră către C.N.A.I.R., care va cuprinde informaţii referitoare la: denumirea obiectivului de investiţii; valoarea obiectivului de investiţii; durata de execuţie; garanţiile obiectivului de investiţii, indiferent de natura acestuia; denumirea consultantului şi datele de contact; denumirea proiectantului şi datele de contact; denumirea executantului de lucrări şi datele de contact, precum şi orice alte informaţii de care dispune C.N.I.R. pentru proiect, odată cu întocmirea protocolului de transfer.  +  Articolul 18C.N.I.R. va lua toate măsurile până la recepţia finală pentru plata certificatelor intermediare de plată şi a certificatului final de plată, a returnării sumelor reţinute şi a garanţiilor, precum şi pentru implementarea altor obligaţii prevăzute în contracte.  +  Articolul 19Modelul protocolului de transfer al elementelor de infrastructură prevăzut la art. 17 se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 20 (1) Pe baza protocolului de transfer al elementelor de infrastructură rutieră încheiat între C.N.I.R. şi C.N.A.I.R. se vor iniţia procedurile legale între Ministerul Transporturilor şi C.N.A.I.R. pentru reglementarea regimului juridic al proiectului de infrastructură de transport rutier care face obiectul protocolului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune existent între Ministerul Transporturilor şi C.N.A.I.R. (2) Protocolul de transfer al elementelor de infrastructură rutieră are valoare de document justificativ pentru înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului român în evidenţa contabilă a Ministerului Transporturilor, precum şi în evidenţa contabilă a C.N.A.I.R. (3) La momentul transferului proiectelor de infrastructură de transport rutier, creditele bugetare aprobate, inclusiv angajamentele financiare din fonduri structurale aprobate conform legii, îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 21 (1) De la data încheierii protocolului de transfer al elementelor de infrastructură rutieră prevăzut la art. 17, C.N.A.I.R. se subrogă în drepturile şi obligaţiile C.N.I.R. referitoare la constituirea şi utilizarea garanţiilor tehnice, garanţiilor de bună execuţie, garanţiilor de participare la proceduri de achiziţie, garanţiilor bancare aferente sumelor reţinute, precum şi a altor categorii de garanţii prevăzute de contractele de execuţie lucrări sau de lege, contractele încheiate cu consultanţii şi proiectanţii, precum şi în alte drepturi şi obligaţii care sunt rezultatul contractelor legal încheiate de C.N.I.R., în legătură cu proiectul de infrastructură rutier care face obiectul transferului. (2) Subrogarea în drepturile şi obligaţiile C.N.I.R. trebuie prevăzută în contractele de execuţie lucrări, contractele de consultanţă, contractele de proiectare şi/sau în contractele de asistenţă juridică pe care aceasta urmează să le încheie potrivit legii şi se notifică către executantul de lucrări, consultant, proiectant sau prestator de servicii juridice înainte cu 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a clauzelor contractuale de subrogare. Aceleaşi prevederi referitoare la subrogarea în drepturi şi obligaţii se aplică pentru orice tip de contract legal încheiat de C.N.I.R., în legătură cu proiectul de infrastructură de transport rutier care face obiectul transferului către C.N.A.I.R.  +  Articolul 22Procedurile legale privind implementarea proiectelor noi de infrastructură de transport, precum şi cele pentru proiectele de infrastructură de transport rutier preluate prin transfer de la C.N.A.I.R. se iniţiază, se derulează şi se finalizează de către C.N.I.R. cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea  +  Articolul 23 (1) C.N.I.R. este condusă de adunarea generală a acţionarilor potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Adunarea generală a acţionarilor are competenţele stabilite de lege şi de statut. (3) Împuterniciţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi din funcţii prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.  +  Articolul 24 (1) C.N.I.R. este administrată de un consiliu de administraţie format din 5-7 membri care sunt desemnaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016. (2) Numărul membrilor consiliului de administraţie este stabilit prin statut. (3) Atribuţiile şi competenţele administratorilor sunt prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare. (4) Administratorii încheie contract de mandat cu compania, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Conducerea executivă a C.N.I.R. este asigurată de directorul general. (2) Directorul general este numit în funcţie în urma organizării procesului de selecţie potrivit legii, prin hotărâre a consiliului de administraţie. (3) Directorul general încheie, în condiţiile legii, contract de mandat cu compania. (4) Remuneraţia directorului general este asigurată conform legii. (5) Directorul general şi directorii generali adjuncţi şi directorii executivi pot fi numiţi, conform legii, administratori executivi, cu condiţia ca numărul acestora să nu depăşească o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie. (6) Directorii generali adjuncţi şi directorii executivi sunt numiţi, revocaţi din funcţie şi suspendaţi prin decizie a directorului general după parcurgerea procesului de recrutare prevăzut prin regulamentul de recrutare aprobat de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general.  +  Articolul 26Se înfiinţează consiliul de transparenţă al C.N.I.R., ca organ consultativ care are atribuţii specifice de consultare în domeniul politicilor şi strategiilor companiei, iar în exercitarea atribuţiilor emite recomandări.  +  Articolul 27 (1) Consiliul de transparenţă este format din 5 membri, astfel: a) 2 membri sunt reprezentanţi ai mediului academic din domeniul construcţiilor de căi ferate, drumuri şi poduri; b) un reprezentant al Ministerului Transporturilor; c) un reprezentant al mediului de afaceri; d) un reprezentant al mediului bancar. (2) Membrii consiliului de transparenţă sunt numiţi, revocaţi din funcţie şi suspendaţi prin ordin al ministrului transporturilor la propunerea entităţilor pe care le reprezintă.  +  Articolul 28Membrii consiliului de transparenţă sunt consultaţi în următoarele domenii de activitate ale companiei: a) politicile de finanţare a companiei, inclusiv cele care privesc capitalul propriu; b) politicile de creditare realizate pentru dezvoltarea activităţii de investiţii a companiei; c) politicile şi strategiile de dezvoltare a investiţiilor; d) politicile şi strategiile de management pentru asigurarea activelor circulante necesare activităţii curente; e) politicile pentru investiţii financiare în vederea dezvoltării proiectelor de infrastructură rutieră; f) alte politici şi strategii stabilite de către adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 29 (1) Şedinţele consiliului de transparenţă se convoacă de regulă lunar sau ori de câte ori este nevoie de către preşedintele consiliului de transparenţă sau la propunerea unei treimi din membrii consiliului de transparenţă. (2) În exercitarea atribuţiilor de consultare, consiliul de transparenţă emite recomandări. (3) Recomandările consiliului de transparenţă se emit prin votul majorităţii simple, inclusiv prin vot electronic dacă este cazul. (4) Recomandările consiliului de transparenţă se transmit adunării generale a acţionarilor, consiliului de administraţie şi directorului general. (5) Orice recomandare a consiliului poate sta la baza fundamentării deciziilor ulterioare ale organelor de conducere din cadrul C.N.I.R. (6) Recomandările consiliului de transparenţă nu au caracter obligatoriu.  +  Articolul 30 (1) Membrii consiliului de transparenţă aleg din rândul acestora un preşedinte, cu votul majorităţii simple. (2) Preşedintele consiliului de transparenţă se alege, se revocă şi se suspendă din funcţie prin decizie a consiliului de transparenţă. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de transparenţă se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Secţiunea a 3-a Surse de finanţare, venituri şi cheltuieli  +  Articolul 31Sursele de finanţare ale C.N.I.R. cuprind: a) venituri proprii; b) fonduri externe nerambursabile; c) credite interne şi externe contractate în nume propriu; d) alocaţii de la bugetul de stat; e) alte surse legal constituite.  +  Articolul 32Veniturile proprii ale C.N.I.R. se constituie din:1. venituri din activităţi de subconcesionare a spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfăşurării traficului rutier, precum şi a altor activităţi economice;2. veniturile obţinute de C.N.A.I.R. lunar, în limita unui procent de 15%, din: valoarea rovinietei încasate lunar; tarifele de trecere a podurilor stabilite conform legii; încasarea altor categorii de venituri de către C.N.A.I.R., rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, cu excepţia veniturilor din concesiuni de spaţii de servicii şi a celor din închirieri;3. veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii.  +  Articolul 33Sumele rezultate din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune ca urmare a dezmembrării construcţiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii, situate pe coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utilitate publică de interes naţional, se fac venit al bugetului de stat.  +  Articolul 34Sursele de finanţare din fonduri nerambursabile cuprind alocaţii din bugetul de stat în cadrul titlurilor din clasificaţia bugetară, respectiv titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport rutier astfel cum acestea sunt stabilite prin documentele strategice existente la nivel naţional. Finanţarea proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 face obiectul rambursării din bugetul Uniunii Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operaţional Infrastructură mare. Fondurile aferente proiectelor în implementare pentru perioada de programare 2007-2013 sunt utilizate pentru finalizarea proiectelor de infrastructură de transport rutier care au făcut obiectul finanţărilor din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 35Creditele interne şi externe contractate în nume propriu de către C.N.I.R. cuprind acele categorii de credite care sunt contractate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru constituirea garanţiilor aferente, care pot fi garantate cu bunurile proprietatea C.N.I.R. şi a veniturilor proprii constituite conform art. 32 pct. 2 şi sunt utilizate pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport rutier. Rambursarea acestor credite, inclusiv dobânda şi comisioanele aferente, se face din veniturile proprii ale companiei. Creditele interne şi externe contractate în nume propriu nu pot depăşi 30% din valoarea veniturilor proprii constituite potrivit art. 32 pct. 2.  +  Articolul 36Alocaţiile din bugetul de stat cuprind alocaţiile bugetare din cadrul titlului 55 "Alte transferuri", al titlului 65 "Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă", titlului 30 "Dobânzi" şi titlului 81 "Rambursări de credite", pentru rambursarea împrumuturilor care sunt utilizate pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport rutier aşa cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel naţional.  +  Articolul 37Alte surse legal constituite reprezintă veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie, veniturile încasate din executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, veniturile încasate din executarea garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate, veniturile încasate din alte garanţii constituite conform contractelor încheiate, veniturile din penalităţile contractuale şi dobânzile de întârziere în executarea contractelor, veniturile încasate din titluri executorii, indiferent de sursa de finanţare, precum şi veniturile rezultate din executarea deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărârilor curţilor de arbitraj şi sentinţelor instanţelor civile.  +  Articolul 38 (1) Veniturile proprii prevăzute la art. 32 se utilizează: a) pentru proiectarea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea şi intervenţii pentru lucrări de remediere la infrastructura rutieră până la data predării acesteia către C.N.A.I.R.; b) pentru plata cheltuielilor suplimentare, ce depăşesc valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condiţiile legii, a soluţiilor tehnice şi/sau constructive, şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege; c) pentru finanţarea investiţiilor proprii; d) pentru rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de comisioane aferente creditelor contractate de C.N.I.R. potrivit art. 35; e) pentru plata penalităţilor, dobânzilor de întârziere, precum şi a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat ori de instanţă sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul de stat; f) acoperirea integrală a cheltuielilor de administrare, personal şi funcţionare a companiei; g) cheltuieli de investiţii, astfel cum acestea sunt definite potrivit devizului general de investiţie, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare; h) rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, dacă este cazul; i) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora; j) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora. (2) Veniturile proprii prevăzute la art. 32 pct. 3 se utilizează pentru lucrările de remediere, întreţinerea şi repararea infrastructurii rutiere pe perioada în care aceasta nu a fost predată la C.N.A.I.R., precum şi pentru implementarea proiectelor de infrastructură naţională de transport rutier. (3) Sursele proprii de finanţare reprezentate de sumele neutilizate din anii anteriori calculate ca diferenţă între profitul net repartizat ca sursă proprie de finanţare sau pentru dezvoltare repartizat conform legii la care se adaugă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale realizate din surse proprii şi sumele proprii efectiv utilizate pentru plăţi aferente investiţiilor din surse proprii se pot reporta şi se pot utiliza într-o perioadă ulterioară, constituindu-se ca sursă pentru finanţarea investiţiilor pentru retehnologizare. Din aceste surse de finanţare se finanţează cu prioritate achiziţia de dotări independente necesare pentru activitatea curentă a C.N.I.R., precum şi pentru dotările cu echipamente şi utilaje necesare activităţii de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier executate în regie proprie. (4) C.N.I.R. beneficiază de surse de finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2007-2013, precum şi pentru perioada de programare 2014-2020 şi de sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv pentru: a) executarea lucrărilor de reabilitare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională, inclusiv pentru cele executate în regie proprie; b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea, consolidarea, construcţia de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, variante ocolitoare şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională, precum şi reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională, inclusiv pentru cele executate în regie proprie; c) alte cheltuieli de investiţii, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje şi echipamente necesare activităţii de dezvoltare a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenţii la infrastructura rutieră naţională pe perioada garanţiei tehnice până la predarea acestora la C.N.A.I.R.; d) plăţi pentru rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat.  +  Articolul 39Plăţile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 38 alin. (1), lit. g) şi h), se reconstituie de la bugetul de stat.  +  Articolul 40Plăţile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. i) şi j), se reconstituie de la bugetul de stat, cu condiţia justificării privind cauzele obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătoreşti şi arbitrale, fără existenţa culpei exclusive a C.N.I.R. Procedurile privind stabilirea responsabilităţilor referitoare la culpa exclusivă se vor iniţia de către partea interesată.  +  Articolul 41Fondurile externe nerambursabile ale C.N.I.R. se utilizează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în domeniul achiziţiei publice şi cu prevederile contractelor/ memorandumurilor de finanţare.  +  Articolul 42Creditele interne şi externe contractate de C.N.I.R. în nume propriu, în condiţiile legii şi ale art. 35, se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, consolidarea, modernizarea şi construcţia infrastructurii rutiere şi alte cheltuieli de investiţii. Contractarea de credite în nume propriu de către C.N.I.R. se aprobă de către Guvern prin memorandum şi pot fi garantate numai cu bunurile proprietatea C.N.I.R. şi cu veniturile proprii constituite conform art. 32 pct. 2 în limita unui procent de 30%.  +  Articolul 43Alte surse legal constituite se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare în vederea continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, cu condiţia încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii.  +  Articolul 44C.N.I.R. poate solicita de la bugetul de stat şi transfera în conturile de venituri proprii, deschise la bănci, sumele aferente reconstituirii plăţilor efectuate din venituri proprii potrivit art. 39 şi 40, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 45 (1) C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de 15% din valoarea rovinietei încasate, a tarifelor de trecere a podurilor încasate, precum şi din alte venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică pe care le are concesionate, cu excepţia veniturilor din concesiuni de spaţii de servicii şi a veniturilor din închirieri. (2) C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute la alin. (1) până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Viramentul se va face în contul indicat de C.N.I.R., însoţit de un decont justificativ privind modalitatea de calcul al sumelor virate. (3) Pentru nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) sau pentru virarea parţială a acestor sume ori pentru determinarea eronată a cuantumului sumelor datorate şi nevirarea acestora la termen, C.N.A.I.R. datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Veniturile rezultate din aplicarea alin. (3) sunt venituri proprii ale C.N.I.R. (5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea accesoriilor prevăzute la alin. (3), precum şi orice alte măsuri în legătură cu acestea se fac de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 46 (1) În primul an de funcţionare al C.N.I.R. stabilit de la data înmatriculării acesteia la registrul comerţului, sumele prevăzute la art. 45 alin. (1) se virează lunar proporţional cu numărul de angajaţi ai C.N.I.R. cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal în luna precedentă efectuării viramentului. Pentru determinarea proporţiei luate în calcul în vederea efectuării viramentului se va lua ca bază de calcul un număr total de 400 de angajaţi. (2) Reconstituirile de plăţi din bugetul de stat ca urmare a plăţilor efectuate din venituri proprii ale C.N.A.I.R., prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în calcul la determinarea sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 4-a Structura organizatorică şi salarizarea  +  Articolul 47 (1) Numărul de posturi şi structura organizatorică ale C.N.I.R. se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, cu avizul consiliului de administraţie, la propunerea directorului general. (2) La elaborarea structurii organizatorice se va ţine cont de organizarea C.N.I.R. atât la nivel central, cât şi la nivel regional, astfel încât să fie asigurate inclusiv structuri de monitorizare şi implementare a proiectelor de infrastructură de transport atât la nivel central, cât şi la nivel regional. (3) Structurile de monitorizare şi implementare la nivel regional se înfiinţează sub forma direcţiilor regionale de investiţii rutiere numai dacă în regiunea în care urmează să îşi desfăşoare activitatea urmează a fi implementat cel puţin un proiect. Dimensionarea numărului de personal pentru direcţiile regionale de investiţii rutiere se va face în funcţie de numărul proiectelor aflate în implementare.  +  Articolul 48Structura organizatorică a C.N.I.R. va asigura următoarele funcţiuni la nivel central şi regional, astfel:1. la nivel central: a) funcţiuni de bază: monitorizare şi implementare proiecte, dezvoltare proiecte, proiectare, achiziţii publice, concesiuni, precum şi alte funcţiuni necesare desfăşurării activităţilor de bază; b) funcţiuni-suport: economică, juridică, resurse umane, administrativ, sănătate şi securitate în muncă, IT, informaţii clasificate, registratură/secretariat, secretariat AGA/CA, consilieri, structuri de control şi alte funcţii conexe;2. la nivel regional: a) funcţiuni de bază: monitorizare şi implementare proiecte, dezvoltare proiecte, proiectare, achiziţii publice; b) funcţiuni-suport: administrative, resurse umane, financiar contabil, juridic, IT, registratură, precum şi alte funcţiuni necesare desfăşurării activităţilor de bază.  +  Articolul 49Funcţiunile-suport pot fi înfiinţate la nivel regional cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, cu avizul consiliului de administraţie, la propunerea directorului general, în măsura în care acestea sunt necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de monitorizare şi implementare a proiectelor de infrastructură de transport rutier sau pentru a asigura autonomie funcţională şi de gestiune acestora.  +  Articolul 50 (1) Personalul C.N.I.R. este angajat pe bază de contract individual de muncă încheiat conform legii, numai prin concurs organizat pe baza unui regulament aprobat de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general al companiei, cu excepţia directorului general, care deţine contract de mandat potrivit legii, pentru care se organizează procedură de selecţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016. (2) Pentru posturile de conducere de director general adjunct şi director executiv angajarea are loc pe baza unui regulament de recrutare aprobat de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general. (3) Concursurile sau, după caz, procesul de selecţie/recrutare pentru posturile de director general, director general adjunct şi directori executivi, precum şi pentru funcţiunile de bază din cadrul C.N.I.R. vor avea publicitatea asigurată la nivel naţional şi, în limita posibilităţilor, dacă este necesar, la nivel internaţional.  +  Articolul 51 (1) La angajarea personalului prin concurs pe funcţiunile de bază ale C.N.I.R. se va ţine cont de următoarele criterii:1. pregătirea profesională în domeniul construcţiei de drumuri şi poduri sau, după caz, construcţii civile;2. experienţa profesională corespunzătoare postului pentru care s-a organizat concursul;3. alte criterii stabilite prin regulamentul de organizare a concursurilor. (2) Dacă unităţile de implementare a proiectelor prevăd şi posturi de economist sau jurist sau alte posturi necesare implementării proiectelor se vor lua în considerare pregătirea profesională şi experienţa, în mod corespunzător.  +  Articolul 52Testarea în scris a cunoştinţelor candidaţilor înscrişi la concurs pentru funcţiunile de bază în domeniul implementării proiectelor va avea în vedere evaluarea următoarelor categorii de cunoştinţe:1. cunoştinţe de specialitate în domeniul drumurilor şi podurilor/economic/juridic, după caz;2. cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului de contract FIDIC;3. alte categorii de cunoştinţe necesare ocupării posturilor care reprezintă 30% din totalul punctajului acordat.  +  Articolul 53Testarea pe bază de interviu pentru ocuparea postului scos la concurs va avea în vedere evaluarea aptitudinilor candidaţilor înscrişi la concurs.  +  Articolul 54Comisiile de concurs/recrutare, după caz, vor fi formate de regulă din 5 membri numiţi prin decizie a directorului general al C.N.I.R., care vor cuprinde:1. 2 reprezentanţi ai mediului academic cu reputaţie profesională din domeniul drumurilor şi podurilor sau, după caz, din domeniul economic/juridic;2. 2 reprezentanţi ai C.N.I.R. sau, după caz, până la operaţionalizarea C.N.I.R. 2 reprezentanţi desemnaţi prin ordin al ministrului transporturilor;3. un reprezentant al Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 55Membrii comisiei de concurs din mediul academic şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor beneficiază de o indemnizaţie de concurs astfel cum aceasta este aprobată de consiliul de administraţie.  +  Articolul 56Promovarea personalului angajat în cadrul C.N.I.R. se poate face pe bază de examen organizat în condiţiile regulamentului de promovare a personalului, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 57La nivelul C.N.I.R se încheie contract colectiv de muncă în condiţiile stabilite de legislaţia muncii în vigoare.  +  Articolul 58Drepturile salariale ale personalului C.N.I.R. se negociază şi se stabilesc prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul companiei, conform legii.  +  Articolul 59Până la încheierea contractului colectiv de muncă, grilele de salarizare ale personalului angajat în cadrul C.N.I.R. se avizează de către consiliul de administraţie şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, la propunerea directorului general.  +  Articolul 60Condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii în cadrul C.N.I.R. se stabilesc prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă la nivel de companie, încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 61Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.I.R. se elaborează şi se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 62 (1) Statutul C.N.I.R. este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Modificările ulterioare referitoare la statut se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.  +  Secţiunea a 5-a Predarea şi preluarea  +  Articolul 63În condiţiile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, contractul de achiziţie publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes naţional, încheiat între C.N.I.R. şi antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă şi datele de identificare ale furnizorilor implicaţi în respectivul contract de achiziţii publice de lucrări sau servicii, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia.  +  Articolul 64C.N.A.I.R. transferă în mod etapizat, în termen de 3 ani, proiecte de infrastructură de transport rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv cele aflate în faza de pregătire, către C.N.I.R., potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 65Lista proiectelor prevăzute în anexa nr. 2 poate fi modificată şi/sau completată pe baza listei proiectelor anexă la Master planul general de transport al României prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 66Proiectele de infrastructură de transport rutier prevăzute la art. 64 se transferă către C.N.I.R. în vederea implementării, cu condiţia ca aceasta să dispună de personalul necesar în vederea implementării, gestionării resurselor financiare necesare proiectelor, derulării procedurilor de achiziţie publică dacă va fi cazul sau coordonării activităţii de proiectare, astfel încât să se asigure continuitate în implementarea proiectelor de infrastructură de transport.  +  Articolul 67Pentru fiecare proiect de infrastructură de transport rutier care urmează a fi transferat conform art. 64 se va încheia un protocol de predare-preluare între C.N.A.I.R. şi C.N.I.R care va conţine: stadiul implementării proiectului; contractele încheiate, indiferent de natura acestora; stadiul litigiilor şi orice alte categorii de informaţii considerate ca fiind necesare pentru implementarea acestora.  +  Articolul 68 (1) Anexele la protocolul de predare-preluare se constituie din: a) eventualele contracte de servicii; b) contracte de execuţie lucrări; c) contracte de consultanţă; d) contracte de asistenţă juridică; e) orice alte categorii de contracte legal încheiate; (2) Alte categorii de documente existente, precum: a) studii de fezabilitate; b) studii geotehnice; c) studii topografice; d) studii arheologice; e) studii/acorduri de mediu; f) studii hidrologice; g) orice alte categorii de studii elaborate în vederea implementării proiectului de infrastructură rutieră.  +  Articolul 69 (1) Până la data întocmirii protocolului de predare-preluare C.N.A.I.R. desfăşoară activităţile necesare pentru a asigura implementarea corespunzătoare a proiectelor de infrastructură de transport. (2) De la data întocmirii protocolului de predare-preluare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, C.N.I.R. poate încheia acte adiţionale cu părţile contractante, prin acordul de voinţă al părţilor, la contractele care fac obiectul protocolului, prin care C.N.I.R. se subrogă în drepturile şi obligaţiile C.N.A.I.R. la contractele legal încheiate de către C.N.A.I.R., pentru implementarea proiectelor, inclusiv cele referitoare la garanţii şi litigii, astfel cum acestea sunt prevăzute în aceste contracte.  +  Articolul 70 (1) Pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 67, Ministerul Transporturilor repartizează fondurile necesare implementării proiectelor, astfel cum acestea sunt aprobate la data transferului, în bugetul de stat. (2) Fondurile aferente proiectului de infrastructură de transport rutier transferat se menţionează în protocolul de transfer. (3) Angajamentele financiare din fonduri nerambursabile existente la data întocmirii protocolului îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 71C.N.A.I.R. poate iniţia proceduri legale, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiecte noi de infrastructură de transport rutier, astfel cum acestea sunt prevăzute în strategiile existente la nivel naţional, în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor care urmează a fi transferate la C.N.I.R. în condiţiile prezentului articol. Pentru aceste categorii de proiecte C.N.A.I.R. nu mai poate iniţia proceduri legale pentru încheierea contractelor de execuţie lucrări, contracte de asistenţă tehnică, contracte de consultanţă, precum şi a oricărui alt tip de contract necesar implementării noilor proiecte.  +  Articolul 72Pentru buna desfăşurare a activităţilor de implementare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, C.N.A.I.R. poate asigura, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri, spaţii necesare desfăşurării activităţii structurilor teritoriale de implementare a proiectelor, care sunt parte integrantă din C.N.I.R., gratuit, fără licitaţie, pe bază de contract de comodat, şi, dacă este cazul, inclusiv logistica necesară desfăşurării activităţii acestora.  +  Articolul 73C.N.I.R. poate decide, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor şi cu avizul consiliului de administraţie, la propunerea directorului general, închirierea de sedii sau construirea acestora, reabilitarea unor spaţii existente, cu respectarea prevederilor legale şi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat conform legii.  +  Articolul 74 (1) Pentru dezvoltarea activităţii de proiectare în regie proprie, C.N.I.R. poate decide fuzionarea prin absorbţie cu societăţi care desfăşoară activităţi de proiectare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Fuzionarea prin absorbţie se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 75Până la desfăşurarea efectivă a activităţii C.N.I.R. pot fi asigurate servicii-suport de către C.N.A.I.R. pe bază de protocol de colaborare încheiat între cele două companii.  +  Capitolul III Prevederi tranzitorii  +  Articolul 76 (1) Până la încheierea contractului colectiv de muncă pentru salarizarea personalului C.N.I.R., adunarea generală a acţionarilor este mandatată să aprobe, cu avizul consiliului de administraţie, la propunerea directorului general, grila de salarizare a personalului. (2) Grila de salarizare cuprinde: denumirea funcţiilor, nivelul studiilor, experienţa profesională şi nivelul salariului de bază. (3) Grila de salarizare se actualizează şi se modifică ori de câte este nevoie, în funcţie de evoluţia preţului muncii pe piaţă în domeniul construcţiilor de drumuri şi poduri, a ratei inflaţiei sau a schimbării politicii de salarizare a companiei şi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. (4) Salariul minim brut pentru funcţiile de bază din cadrul C.N.I.R. este de 1,6667 ori salariul de referinţă şi, respectiv, 1,0000 ori salariul de referinţă pentru funcţiile-suport. (5) Salariul maxim brut pentru funcţiile de bază din cadrul C.N.I.R. este de 16,3333 ori salariul de referinţă şi, respectiv, 13,0000 salariul de referinţă pentru funcţiile-suport. (6) Salariul de referinţă se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, cu avizul consiliului de administraţie, la propunerea directorului general, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat. Valoarea de referinţă pentru anul 2016 este de 2.128 lei. (7) Grila de salarizare cuprinde o componentă fixă de 75% şi o componentă variabilă de 25% care se acordă anual în funcţie de performanţa globală a companiei. Indicatorii de performanţă globală, precum şi metodologia de acordare a componentei variabile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 77 (1) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare, C.N.A.I.R desfăşoară şi următoarele activităţi: a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în implementare; b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor, cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; codul aferent acestei activităţi este următorul: CAEN 7513 - Controlul activităţilor economice. (2) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare se alocă fonduri pentru C.N.A.I.R. din bugetul de stat, precum şi din bugetul alocat fondurilor nerambursabile, conform legii, şi pentru următoarele categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor pentru: a) reabilitarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare; b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea, de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, variante ocolitoare şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională, precum şi reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare.  +  Articolul 78 (1) Numirea primilor reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor C.N.I.R. se face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al C.N.I.R. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se desemnează administratori interimari prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al C.N.I.R., administratorii au statut de administratori interimari şi contract de mandat pe perioadă determinată, inclusiv remuneraţia stabilită conform legii. (4) Până la organizarea procesului de selecţie, directorul general al C.N.I.R. este numit în funcţie, interimar, prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu compania un contract de mandat pe perioadă determinată. Remuneraţia directorului general interimar se stabileşte prin contractul de mandat şi nu poate depăşi de 16,333 ori salariul de referinţă. (5) Până la organizarea procesului de recrutare, directorii generali adjuncţi şi directorii executivi ai C.N.I.R. pot fi numiţi, revocaţi şi suspendaţi din funcţie prin decizie a directorului general.  +  Articolul 79 (1) Terenurile proprietate publică a statului român destinate spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor expres se concesionează în mod direct, fără licitaţie publică şi fără plata vreunei redevenţe, pe bază de contract de concesiune, încheiat între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A., prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. (2) Terenurile prevăzute la alin. (1) pot fi subconcesionate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. (3) Redevenţa obţinută prin subconcesionare se face venit la bugetul Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. (4) Sumele reprezentând redevenţa prevăzută la alin. (3) sunt utilizate numai pentru exercitarea prerogativelor de putere publică ale statului român, care includ activităţi privind întreţinerea, repararea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere. Redevenţa nu poate fi utilizată pentru finanţarea activităţilor de natură economică desfăşurate de C.N.I.R.  +  Capitolul IV Modificări ale unor acte normative  +  Articolul 80La alineatul (3) al articolului 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Ministerul Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi prin Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, prin Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, prin aeroporturile de interes naţional, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi rutier;"  +  Articolul 81După articolul 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) Prin administrator se înţelege acel operator economic care deţine contract de concesiune cu Ministerul Transporturilor, legal încheiat, pe baza căruia se desfăşoară ansamblul activităţilor curente de întreţinere, reparare, administrare şi exploatare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, inclusiv activităţi de încasare şi stabilire în condiţiile legii a taxei de utilizare a infrastructurii, a tarifelor de trecere a podurilor, precum şi a altor asemenea elemente de venituri, activităţi de siguranţa circulaţiei rutiere, activităţi de semnalizare a traficului rutier, inclusiv activităţi de implementare a sistemelor inteligente de transport rutier, precum şi alte activităţi de administrare a infrastructurii rutiere stabilite prin lege. (2) Prin dezvoltator al infrastructurii de transport rutier se înţelege acel operator economic care deţine contract de concesiune cu Ministerul Transporturilor, legal încheiat, sau care dezvoltă şi implementează proiecte de infrastructură de transport rutier şi desfăşoară activităţi în vederea modernizării, reabilitării, consolidării, construirii şi executării altor categorii de lucrări necesare proiectelor de infrastructură de transport rutier în domeniul infrastructurii rutiere, pentru satisfacerea nevoilor de transport rutier ale cetăţenilor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei."  +  Articolul 82În aplicarea prevederilor art. 81, prin proiecte în implementare se înţelege acele categorii de proiecte pentru care există contracte de achiziţie publică încheiate în condiţiile legii, pe durata execuţiei acestora, necesare activităţilor de proiectare, de elaborare a studiilor de fezabilitate sau pentru care studiile de fezabilitate au fost finalizate, de execuţie a lucrărilor sau pentru care lucrările se află în curs de execuţie, precum şi acele categorii de proiecte pentru care nu a fost încheiat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepţie finală. Proiectele în curs de implementare se finalizează odată cu încheierea procesului-verbal la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 83Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 84Normele metodologice prevăzute la art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emit în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Ciprian Cătălin Necula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 septembrie 2016.Nr. 55.  +  Anexa 1STATUT 14/09/2016  +  Anexa 2Lista proiectelor de investiţii care fac obiectul transferului către C.N.I.R.1. Modernizare Centura Sud Bucureşti;2. Realizare ring II Centura Sud Bucureşti;3. Realizare autostradă Sibiu-Piteşti;4. Realizare autostradă Târgu Mureş-Târgu-Neamţ-Iaşi-Ungheni;5. Realizare drum expres Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani.----