ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 18 mai 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 mai 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activele bancare supuse valorificării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind: a) creanţe neperformante; b) bunuri mobile şi imobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită, şi cele asupra cărora au fost constituite, în favoarea băncilor, garanţii reale care nu au fost executate până la data preluării în vederea valorificării; c) alte active stabilite prin hotărâre a Comitetului de coordonare a restructurării, înfiinţat conform prezentei ordonanţe de urgenţă; d) active în curs de realizare. (2) Primele active bancare neperformante care se preiau conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt cele existente în sold la 31 martie 1999 sau la data prevăzută în actul normativ de restructurare a băncii ale carei active sunt supuse valorificării. (3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acţionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării."2. Literele b) şi c) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"b) creanţe neperformante - credite şi dobânzi aferente, creanţe ataşate acestora sau derivate din acestea, evidentiate în conturile de bilanţ, asupra unor debitori, persoane fizice sau persoane juridice şi care, conform normelor Băncii Naţionale a României şi practicilor/uzantelor bancare internaţionale, sunt clasificate în categoria lt; lt;indoielnic gt; gt; sau lt; lt;pierdere gt; gt;, precum şi elemente de activ evidentiate în conturi extrabilantiere, conform normelor în vigoare; c) valoare nominală - valoarea activelor supuse valorificării, asa cum a fost înregistrată în evidentele contabile ale băncii, conform legislaţiei în vigoare."3. După litera d) a articolului 3 se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) valoare neta realizabila - valoarea activelor estimată pe baza valorii nete actuale, ţinând seama de valoarea de piaţa a acestora şi de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, denumita în continuare agenţie, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directa a primului-ministru, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Organizarea şi funcţionarea agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Agenţia îşi va inceta activitatea după 5 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acesteia. (4) Durata agenţiei va putea fi prelungită o singură dată, prin hotărâre a Guvernului, pentru motive temeinice, pentru o perioadă de cel mult 2 ani."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Agenţia este condusă de un secretar de stat. (2) Secretarul de stat al agenţiei este numit prin decizie a primului-ministru."6. După articolul 5 se introduc articolele 5^1 şi 5^2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Secretarul de stat al agenţiei are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă agenţia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) dispune măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale, precum şi a altor reglementări privind agenţia; c) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul agenţiei; d) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a agenţiei; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.Art. 5^2. - (1) Finanţarea agenţiei este asigurata prin alocaţii de la bugetul de stat. (2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi operare se asigura, în completare, şi din următoarele surse: a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului, contractate de agenţie pe piaţa interna sau externa; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de agenţie pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de lege. (3) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agenţie au ca destinaţie restituirea creditelor contractate conform alin. (2) lit. a) şi plata dobânzilor, a comisioanelor aferente acestora, precum şi acoperirea cheltuielilor de administrare şi valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la bugetul de stat."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Salarizarea personalului agenţiei se face prin lege specială."8. Articolul 7 se abroga.9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În vederea îndeplinirii rolului sau, agenţia are următoarele atribuţii principale: a) preia, cu plata, de la băncile la care statul este acţionar majoritar active bancare din categoriile prevăzute la art. 2, în scopul valorificării lor. Preluarea se face la valoarea neta stabilită prin contract; b) valorifica activele bancare prin:- iniţierea şi/sau finalizarea, după caz, a procedurilor de executare silită;- licitaţii publice sau alte proceduri prevăzute de lege;- mecanisme şi operaţiuni legal reglementate, specifice pieţei de capital. (2) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative."10. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - În vederea asigurării condiţiilor pentru valorificarea activelor bancare preluate de agenţie, aceasta poate proceda la: a) negocierea creanţelor şi reesalonarea scadentelor; b) reesalonarea scadentelor, cu actualizarea garanţiilor; c) conversia creanţelor în acţiuni; d) orice alte măsuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creanţelor."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1.391 şi următoarele din Codul civil referitoare la cesiunea de creanta şi are ca efect principal subrogarea agenţiei în toate drepturile principale şi accesorii ale băncilor cedente. (2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, agenţia se subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale cedentului şi dobândeşte calitatea procesuala pe care acesta o avea în momentul preluării. (3) Activele bancare supuse valorificării, preluate de agenţie, se înregistrează în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominală. (4) Notificarea debitorilor cedati se efectuează de către agenţie, în forma scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. (5) Agenţia are dreptul neingradit de a stabili modul şi procedurile de recuperare şi de valorificare a activelor bancare preluate şi de a pune în aplicare aceste proceduri fără consultarea debitorului. (6) Pe data preluării de către agenţie a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, încheiate între bănci şi persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără a fi necesară investirea cu formula executorie. (7) Pe data ajungerii la scadenta dispoziţiile alin. (6) se aplică şi contractelor de credit care la data preluării de către agenţie nu erau ajunse la scadenta. (8) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanţelor pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris deja. (9) Debitorii pot contesta în justiţie măsurile dispuse de agenţie în conformitate cu prevederile alin. (5) şi pot face contestaţie la executare numai cu depunerea unei cauţiuni egale cu jumătate din valoarea activului bancar supus valorificării."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În vederea eficientizarii activităţii desfăşurate, agenţia poate încheia contracte cu persoane fizice sau persoane juridice specializate, române ori străine, având ca obiect următoarele activităţi: a) prestarea de servicii financiare de tip factoring; b) darea în administrare a bunurilor imobile şi/sau mobile, preluate de la bănci în vederea valorificării şi/sau vânzării acestor bunuri către terţi; c) intermedierea vânzării sau vânzarea către terţi, pe bază de mandat, a activelor bancare supuse valorificării; d) asistenţa şi/sau reprezentarea juridică pentru începerea sau continuarea procedurilor de executare silită, după caz; e) servicii de consultanţa de specialitate; f) orice alte servicii necesare realizării obiectului de activitate al agenţiei."13. Articolul 11 se abroga.14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi în evidenţa contabilă întocmită potrivit normelor Băncii Naţionale a României, preluarea activelor supuse valorificării conform art. 8^1 va fi precedată de avizarea de către Ministerul Finanţelor şi Fondul Proprietăţii de Stat a programului de restructurare întocmit de banca şi de aprobarea acestuia de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi de Comitetul de coordonare a restructurării. (2) Aprobarea programului de restructurare sau respingerea acestuia va avea loc într-o perioadă ce nu va putea excede perioadei de 30 de zile de la data depunerii acestuia la Banca Naţionala a României. (3) Băncile supuse prezentei ordonanţe de urgenţă vor suporta costurile aferente restructurării, potrivit deciziei Comitetului de coordonare a restructurării."15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Urmărirea activelor bancare supuse valorificării se efectuează de către agenţie în nume propriu, direct sau prin intermediul unor firme de specialitate, din ţara ori din străinătate, care vor putea prelua de la agenţie active neperformante potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei. (3) Firmele de specialitate pot prelua activele bancare selectate, prin încheierea de contracte de cesiune cu agenţia, plata preţului făcându-se integral la data încheierii contractului sau eşalonat, pe parcursul recuperării creanţelor, la o valoare negociabila, care va avea la baza valoarea neta realizabila, estimată de agenţie pentru fiecare dintre activele bancare preluate."16. Articolul 14 se abroga.17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei, toate informaţiile care pot facilita recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia. (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei, toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror alte active deţinute la aceste bănci de debitorii cedati agenţiei. (3) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (1) şi (2) constituie secret profesional pentru salariaţii agenţiei."18. Articolul 16 se abroga.19. Articolul 17 se abroga.20. Articolul 18 se abroga.21. Literele a) şi b) ale alineatului (2) al articolului 19 vor avea următorul cuprins:"a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Fondului Proprietăţii de Stat; b) avizează selectarea şi preluarea activelor bancare supuse valorificării, din punct de vedere al încadrării în programul de restructurare a băncilor."22. După capitolul IV se introduc capitolele IV^1 şi IV^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Incompatibilităţi, conflicte de interese şi secretul profesionalArt. 19^1. - (1) Secretarul de stat şi salariaţii agenţiei nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu pot desfăşura activităţi politice în perioada în care sunt angajaţi ai agenţiei. (2) Salariaţilor agenţiei li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de agenţie. (3) Salariaţii agenţiei şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii şi după o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor agenţiei sau ale băncilor cărora li se aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 19^2. - (1) Agenţia nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 10 şi nu poate instraina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării prin contracte cu: a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora; b) foştii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul agenţiei ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către banca a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanţiilor reale; c) soţul/sotia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) sau, după caz, actionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b); d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b); e) membrii Comitetului de coordonare a restructurării şi salariaţii agenţiei. (2) Contractele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.Art. 19^3. - Persoanele prevăzute la art. 19^2 lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al agenţiei.  +  Capitolul IV^2 SancţiuniArt. 19^4. - (1) Constituie contravenţie la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune, următoarele fapte: a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscând ca aceasta face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 19^2 alin. (1); b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, în dăuna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare; c) nerespectarea termenelor stabilite de agenţie în cererile adresate, în scris, persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), pentru obţinerea de informaţii. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.Art. 19^5. - Contravenţiile prevăzute la art. 19^4 se constata de către Departamentul de Control al Guvernului, iar sancţiunile se aplică de către Ministerul Finanţelor.Art. 19^6. - Contravenţiilor prevăzute la art. 19^4 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25 şi 26."23. Articolul 20 se abroga.24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul creanţelor bancare neperformante, care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni la societăţile comerciale debitoare, şi nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de stingere a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiata."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernator---------