HOTĂRÂRE nr. 296 din 21 martie 2007 (*actualizată*)privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri*)(actualizată până la data de 21 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările ulterioare,----------*) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2 (1) Suma alocată de la bugetul de stat, anual, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri va fi utilizată pentru acoperirea, parţială sau totală, a cheltuielilor necesare aplicării Programului de promovare a exportului, care cuprinde următoarele acţiuni:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, conform programului elaborat anual de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. b) organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate; c) realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe; d) realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul românesc; e) realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare; f) susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. g) finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri administrează şi coordonează acţiunile de promovare a exportului prevăzute la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016. (4) Pentru acţiunile de promovare a exportului prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se instituie scheme de minimis care se aprobă prin ordin al ministrului economiei comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Finanţarea în cadrul schemelor se acordă numai după aprobarea acestora prin ordin.----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 3 (1) Repartizarea pe acţiunile de promovare a exportului prevăzute la art. 2 alin. (1) a sumei alocate anual de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului se face conform propunerilor ordonatorului principal de credite, cu consultarea prealabilă a Consiliului de export.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 671 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016. (2) Sumele repartizate conform alin. (1) se pot redistribui în cursul anului pe acţiuni de promovare a exportului, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în limita sumei alocate de la bugetul de stat pentru Programul de promovare a exportului.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.100/2004 privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 3 decembrie 2004.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul economiei şi comerţului,

  Varujan Vosganian

  Ministrul delegat pentru comerţ,

  Iuliu Winkler

  Departamentul pentru Afaceri Europene,

  Adrian Ciocănea,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 21 martie 2007.Nr. 296.  +  AnexăMECANISME 21/03/2007