ORDONANŢĂ nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*)privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară(actualizată până la data de 20 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1*)Prevederile prezentei ordonanţe se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) regiilor autonome înfiinţate de stat, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, după caz; b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi societăţilor comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, după caz; c) societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care persoanele juridice menţionate la lit. a) şi b) sau instituţiile publice centrale ori locale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, după caz.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică: a) instituţiilor de credit, instituţiilor financiare şi societăţilor definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor de garantare şi contragarantare care îndeplinesc condiţiile de la art. 1; b) societăţilor de asigurare reglementate de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; c) operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile art. 1, dar prin legi speciale sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014. d) unităţilor de cercetare-dezvoltare definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile de la art. 1.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile şi bonusurile acordate salariaţilor în bani şi/sau în natură, în condiţiile legii; b) cheltuieli cu salariile - salariile de bază, indemnizaţiile, sporurile, prime şi alte adaosuri şi bonificaţii, pentru a căror determinare se foloseşte ca element de calcul salariul de bază, sau alte modalităţi de determinare şi care se acordă conform contractului colectiv ori individual de muncă; c) bonusuri - orice alte avantaje acordate salariaţilor, în scop personal, în bani şi/sau în natură, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv sau individual de muncă; d) productivitatea muncii în unităţi valorice - raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi; e) productivitatea muncii în unităţi fizice - raportul dintre cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăseşte în veniturile de exploatare şi reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora şi numărul mediu de salariaţi; f) câştigul mediu brut lunar pe salariat - raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi/numărul de luni aferente. Din cheltuielile de natură salarială se deduc cheltuielile reprezentând participarea salariaţilor la profitul anului precedent prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cheltuielile efectuate pentru salariaţi de natura şi în limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014. g) plăţi restante - sume datorate şi neachitate de operatorii economici care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative, de contract/factură sau în alte temeiuri.  +  Articolul 4 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) şi b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice; b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. c) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară. d) prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată şi filialelor acestora.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (2) Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli nu aplică prevederile alin. (1). (3) Pentru operatorii economici la care statul, unităţile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. c) deţin, individual, direct sau indirect, numai o participaţie minoritară, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii.----------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014. (4) Operatorii economici pentru care a fost deschisă procedura insolvenţei, în condiţiile legii, inclusiv filialele acestora, nu au obligaţia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit prevederilor alin. (1).----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (5) Operatorii economici ce intră sub incidenţa alin. (1) lit. d), aflaţi în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea organelor administraţiei publice centrale, prezintă Ministerului Finanţelor Publice, în vederea centralizării indicatorilor economico-financiari aprobaţi, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea acestuia, după caz, în condiţiile legii de către Adunarea generală a acţionarilor sau, după caz, de către Consiliul de administraţie.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.  +  Articolul 5Formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare, precum şi modul de calcul al indicatorilor prevăzuţi în acestea se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 6 (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.(1^1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi filialele acestora, prezintă, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acţionarilor, în vederea aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, şi publică bugetul de venituri şi cheltuieli cu valorile aferente anului curent, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, după caz.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (2) Operatorii economici cu statut de filiale prezintă organelor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, bugetul de venituri şi cheltuieli în termen 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a). (3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.  +  Articolul 7 (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri şi cheltuieli. (2) Reprezentanţii statului, respectiv ai unităţilor administrativ-teritoriale, din cadrul organelor de administrare şi de conducere ale operatorilor economici au obligaţia să pună în aplicare obiectivele politicilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acţionarilor, respectiv Consiliul de administraţie al operatorului economic, după caz, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificităţii activităţii şi/sau volumului activităţii desfăşurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (3) Limita de cheltuieli prevăzută la alin. (1) şi (2) se calculează ţinând cont de numărul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri şi cheltuieli. (4) Operatorii economici care în termen de 45 de zile de la împlinirea termenului stabilit la art. 6. alin. (1) şi (2), după caz, nu au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu art. 4 pot angaja şi efectua cheltuieli lunar în cuantum de 90% din limita prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz, începând cu luna următoare împlinirii acestui termen şi până la data aprobării.-----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 9 (1) La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora; e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora; f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante. (2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (3) Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat se stabileşte procentual din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creşterii câştigului mediu brut pe salariat se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014.(3^1) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la această majorare.----------Alin. (3^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.  +  Articolul 10 (1) Operatorii economici respectă în execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli: a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite; b) în cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi; c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanţare a investiţiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente şi la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepţia de servicii, lucrări şi bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanţare recalculate; d) respectarea nivelului anual al plăţilor restante aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. f) creşterea nivelului câştigului mediu brut lunar pe salariat şi a productivităţii muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcţie de indicatorii economico-financiari realizaţi în anul precedent.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel: a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3); b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b); c) reducerea productivităţii muncii; d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; e) depăşirea nivelului plăţilor restante; f) în alte situaţii impuse de prevederile legale. (3) Operatorii economici aflaţi sub incidenţa prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiţia ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depăşit şi indicatorii de eficienţă realizaţi să fi fost cel puţin la nivelul aprobat. (4) Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent.----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.  +  Articolul 11Operatorii economici aflaţi în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor publice centrale au obligaţia de a prezenta până la termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale, la Ministerul Finanţelor Publice, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizaţi şi anexele de fundamentare corespunzătoare, în vederea analizei acestora din punctul de vedere al încadrării, în nivelul anual aprobat.  +  Articolul 12Operatorii economici au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice fundamentări, analize, situaţii, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, astfel: a) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, potrivit listei publicate de Institutul Naţional de Statistică; b) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale; c) trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale; d) anual, de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a)-c) aflaţi în stare de lichidare potrivit prevederilor legale.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.  +  Articolul 12^1Prevederile art. 11, precum şi obligaţia şi termenele prevăzute la art. 12 lit. b) se aplică şi unităţilor de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor publice.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(2).----------Lit. a) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. b) depăşirea limitelor prevăzute la art. 8; c) depăşirea anuală şi trimestrială a nivelului plăţilor restante prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în anexele de fundamentare prezentate la aprobarea acestuia.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014. d) nerespectarea în execuţie a corelaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3); e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1); f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. g) nerespectarea prevederilor art. 12. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016.(3^1) Abrogat.----------Alin. (3^1) al art. 13 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (5) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sunt abilitate să constate contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiunile prevăzute la alin. (2) operatorilor economici prevăzuţi la art. 1.----------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii potrivit alin. (2) se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei.----------Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Se interzice operatorilor economici la care statul şi unităţile administrativ-teritoriale deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară să acorde remuneraţii reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016.(1^1) În exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor acestor societăţi. Aceste mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu şi pe baza atribuţiilor stabilite conform fişei postului.----------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016. (2) Nivelul remuneraţiilor membrilor consiliilor de administraţie, consiliilor de supraveghere şi directorilor care nu au fost numiţi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 14^1Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la operatorii economici prevăzuţi de prezenta ordonanţă.---------Art. 14^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 47 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 27-29 şi 31 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 15 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 21 august 2013.Nr. 26.-------