ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016  Luând în considerare faptul că exportul constituie unul dintre cei mai importanţi factori de creştere economică conducând la creşterea sustenabilă a PIB şi implicit la scăderea deficitului de cont curent aferent schimburilor comerciale ale României,având în vedere necesitatea imediată a fluidizării plăţilor şi modificării mecanismului de contractare a firmelor organizatoare astfel încât instrumentul aflat în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să poată funcţiona şi să aibă ca finalitate îndeplinirea obiectivelor aferente Programului de promovare a exporturilor, se impune, în regim de urgenţă, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice naţionale destinate beneficiarilor de ajutor de minimis sunt folosite,luând în considerare că neluarea măsurilor care se impun, enunţate, conduce la imposibilitatea continuării programului,considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la nivel naţional care să răspundă atât solicitărilor mediului de afaceri în sensul creşterii numărului de beneficiari de ajutor de minimis pentru promovarea exporturilor, cât şi necesităţii continuării programului aflat în administrarea ministerului de resort, în condiţii de transparenţă, eficienţă, eficacitate şi economicitate a utilizării fondurilor publice,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de susţinere şi promovare a exportului se fac de instituţiile care administrează programele respective, cu consultarea prealabilă a Consiliului de Export."2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 2 se aprobă de către ordonatorii principali de credite, după consultarea prealabilă a Consiliului de Export."3. La capitolul II din anexă, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1-b^3, cu următorul cuprins:"b^1) în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru închirierea spaţiului expoziţional, plata se realizează de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin achitarea, după caz, către organizatorul extern a sumelor angajate, în condiţiile legii;b^2) în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, plata se realizează de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin achitarea către organizatorul extern a sumelor angajate, dacă legislaţia specifică ţării unde se realizează manifestarea expoziţională prevede o astfel de obligaţie;b^3) modalitatea de încheiere a contractelor de prestări servicii pentru organizarea participării la târguri şi expoziţii internaţionale, se stabileşte în cuprinsul Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 296/2007;"  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 19 septembrie 2016.Nr. 56.------