ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016  Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de control privind integritatea fondului forestier național, trasabilitatea materialelor lemnoase și lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia,apreciind că neimpunerea de urgență a unor sancțiuni proporționale și disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, privitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,luând în considerare faptul că lipsa măsurilor stabilite prin prezentul act normativ s-a concretizat în perioada 2010-2013 în 8,8 milioane mc/an masă lemnoasă estimată a fi tăiată ilegal, sunt lezate interesele economice strategice ale României și, pe cale de consecință, constituie o amenințare la adresa securității naționale a României.Elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, iar neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, afectând inclusiv integritatea fondului forestier prin menținerea nivelului ridicat al tăierilor ilegale. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta lege, pentru încălcarea obligațiilor stabilite prin actele normative din domeniul silvic.2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) sancțiunea contravențională complementară - reținerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea autorizației/ atestatului/acordului, după caz.3. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafețe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și care are obligația să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului, cu condiția existenței documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe și a limitelor de proprietate marcate fizic sau existente în format Stereo 70. În cazurile în care solicitantul încheierii unui astfel de contract este moștenitor al proprietarului, acesta va dovedi calitatea de moștenitor printr-un certificat de moștenitor sau va face dovada deținerii proprietății prin act emis de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află proprietatea.4. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei încheierea contractelor de administrare/servicii silvice cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moștenitori legali ai suprafețelor de fond forestier sau cu împuterniciții legali ai acestora sau cu moștenitorii care își dovedesc dreptul de proprietate prin actul prevăzut la art. 2 lit. c). Sancțiunea se aplică persoanelor care au semnat contractul.(2) Contractele de administrare/servicii silvice încheiate cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moștenitori legali ai terenurilor forestiere sau împuterniciții legali ai acestora sunt nule de drept.(3) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de fond forestier, moștenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciții legali ai acestora, prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;b) nematerializarea și nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le dețin, în conformitate cu actele de proprietate, cu țăruși, borne, vopsea, și/sau neîntreținerea/nemenținerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietății, respectiv mutarea semnelor amenajistice și/sau de hotar;c) nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data semnării și înregistrării, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;d) neînștiințarea cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice, a structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a proprietarilor de fond forestier, moștenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciții legali ai acestora, cu privire la încetarea valabilității contractului. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;e) netransmiterea înștiințării de către proprietar în scris, în termen de 30 de zile de la data înstrăinării proprietății forestiere către structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.6. La articolul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/moștenitorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea. Încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant.7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Constituie contravenție silvică depășirea posibilității de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I sau depășirea volumului decenal din lucrări de conservare, stabilit de amenajamentul silvic, după efectuarea precomptărilor și fără existența unei aprobări legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei depășirea volumului cu un procent situat între 1%-5% din posibilitate;b) cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei depășirea volumului cu un procent situat între 5,1% și 10% din posibilitate;c) cu amendă de la 12.000 lei până la 20.000 lei depășirea volumului cu un procent situat între 10,1% și 25% din posibilitate;d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei depășirea volumului cu un procent de peste 25% din posibilitatea legală.(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens, conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic.(3) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent; sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic.(4) Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condițiile alin. (1), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligația achitării unei sume egale cu suma rezultată ca produs dintre volumul cu care s-a depășit posibilitatea decenală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, și/sau volumul decenal din lucrări de conservare și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.(5) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei aprobarea actului de punere în valoare sau autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situațiile în care reglementările specifice stabilesc obligativitatea aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic și pentru care nu există această aprobare. Sancțiunea se aplică persoanelor care au aprobat sau au autorizat spre exploatare produse accidentale I.(6) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor. Sancțiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;b) depășirea posibilității anuale de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I și/sau a volumului anual din lucrări de conservare, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic, în alte condiții decât cele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;c) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic și fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al ședinței de preavizare a temei de proiectare - conferința I de amenajare și al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare.(7) Nu se sancționează ca depășire de posibilitate anuală volumul de masă lemnoasă recoltat în condiții legale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) volumul rezultă prin aplicarea tratamentelor la nivel de arboret și se încadrează în cel mult 10% din posibilitatea anuală;b) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice emite autorizația de exploatare numai după verificarea actului de punere în valoare de către garda forestieră competentă teritorial.(8) Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condițiile alin. 6 lit. b), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligația achitării unei sume egale cu suma rezultată ca produs dintre volumul cu care s-a depășit posibilitatea anuală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, și/sau volumul anual din lucrări de conservare și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei următoarele fapte:a) aprobarea sau autorizarea spre exploatare de către șeful ocolului silvic a actelor de punere în valoare de produse accidentale în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale, conform legii;b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrișările legal aprobate sau cele aferente instalațiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și fără avizul acesteia. Avizul se emite în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, numai pentru acele acte de punere în valoare care au fost verificate pe teren, în baza notei de constatare realizate în urma verificărilor, cel puțin în ceea ce privește amplasamentul și natura produsului, comparativ cu informațiile înscrise în actul de punere în valoare prin care se propune avizarea;c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau produse accidentale, a arborilor care nu sunt afectați de factori abiotici sau biotici. Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase.9. La articolul 6, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:a) necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidențelor prevăzute în amenajamentul silvic. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa acesteia, se aplică șefului ocolului silvic;10. La articolul 6, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:e) neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;f) neelaborarea de către proprietar/deținător, în condițiile legii, a unui amenajament silvic pentru fondul forestier aflat în proprietate/deținere.11. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a suprafețelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform legii;12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă achitarea amenzii, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național are obligația achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosință, a unei sume egale cu dublul chiriei calculate conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier național ori a obținerii unei noi aprobări, în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate; despăgubirea are următoarele destinații:a) 50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;b) 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului și se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național sau se achită proprietarului pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.13. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Constituie contravenții silvice următoarele fapte:a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori, puieți, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier național sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează semințișul utilizabil vătămat în parchetele autorizate la exploatare în limitele de suprafață admise, prevăzute în instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;b) furtul ori însușirea arborilor tăiați cu drept sau fără drept, a puieților, pomilor de Crăciun ori a lăstarilor din fondul forestier național sau a pomilor de Crăciun din culturi specializate sau furtul ori însușirea arborilor tăiați cu drept sau fără drept de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, dacă valoarea prejudiciului, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este cel mult egală cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;d) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârșirii de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se produc în păduri încadrate în tipul I funcțional - TI sancțiunile prevăzute la alin. (2) se triplează.(4) Autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional - TI fără aprobări legale sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.14. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) accesul persoanelor în fondul forestier național cu autovehicule nedestinate transportului masei lemnoase, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului.15. La articolul 12, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) trecerea animalelor domestice neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală.16. La articolul 12, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f) - h), cu următorul cuprins:f) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice, a apei sărate și a altor substanțe;g) neluarea de către proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;h) înființarea sau funcționarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, precum și a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:a) neexecutarea de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de regenerare artificială și de completare a regenerărilor naturale, în termen de cel mult două sezoane de la tăierea unică, definitivă, după tăierile ilegale pe suprafețe compacte, inclusiv a tăierilor accidentale pe suprafețe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic, sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform legii. În situația existenței unui contract de servicii silvice pentru fondul forestier al unui proprietar, fondul de conservare și regenerare a pădurilor se constituie la nivelul ocolului silvic;b) neexecutarea de către ocolul silvic care administrează fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi și/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în perioada de aplicare a amenajamentului, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform legii;c) nerespectarea compozițiilor de regenerare prevăzute în amenajamentele silvice sau în studiile de specialitate aprobate;d) neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier național a obligațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeței aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligațiile bănești prevăzute de legislația în vigoare, șeful ocolului silvic are obligația să achite aceste obligații bănești. Achitarea obligațiilor bănești este direct executorie, fără alte formalități prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislația în vigoare;e) nepredarea de către beneficiar și/sau nepreluarea de către proprietar și/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier național și, respectiv, a terenurilor care fac obiectul compensării. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic sau beneficiarului scoaterii definitive, după caz;f) neconstituirea și/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare și regenerare a pădurilor în condițiile legii. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau proprietarului, în situația în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.(2) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligațiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice sau neconducerea unei evidențe la nivel de ocol silvic a suprafețelor preluate în compensare în situația în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare și asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic.18. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei și cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 15 zile a activității în parchetul respectiv a operatorului economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră următoarele fapte:a) verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice și/sau a prevederilor legale;b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier și/sau vegetație forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/ prestație silvică în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuității;c) punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare;d) aplicarea indescifrabilă, ilizibilă sau necorespunzătoare a dispozitivelor speciale de marcat;e) aprobarea și/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care legea obligă la existența unui amenajament silvic. Amenajamentul silvic în vigoare este amenajamentul silvic aprobat sau aflat în procedură de elaborare care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În termen de 72 de ore de la data întocmirii procesului-verbal de contravenție pentru faptele prevăzute la alin. (1), agentul constatator are obligația să înștiințeze structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, competentă teritorial, pentru realizarea unui control finalizat printr-un raport, prin care se stabilesc măsuri ce urmează a fi luate.19. La articolul 15, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) refuzul/tergiversarea de către deținător, așa cum acesta este definit la pct. 14 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul și/sau exercitarea controlului în condițiile legii.20. La articolul 15, după litera c) se introduc trei noi litere, literele d) - f), cu următorul cuprins:d) vânzarea prin licitație sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum și a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale respective;e) neasigurarea transparenței comercializării masei lemnoase în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;f) exploatarea masei lemnoase de către operatori economici care nu dețin certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil.21. La articolul 15, după alineatul (1) al se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neîncadrarea în condițiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, sau s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/grupul de operatori economici nu poate participa la licitațiile/negocierile organizate în anul de producție următor anului pentru care s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, sau s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege.(3) Volumul de masă lemnoasă achiziționat anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care se depășește procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, sau s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege, se confiscă valoric, dacă nu există fizic.22. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:a) exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizație de exploatare și proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravențională este săvârșită de către operatori economici atestați pentru exploatări forestiere, instituția din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancțiunea retragerii certificatului de atestare, în condițiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă.b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare;c) lăsarea în parchet, la expirarea termenului de reprimire prevăzut în autorizația de exploatare, de material lemnos arbori destinați exploatării și/sau resturi de exploatare pe văi sau de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat și transport. Dacă fapta se săvârșește în mod repetat, se solicită comisiei emitente anularea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră. Sancțiunea se aplică atât operatorului economic deținător al autorizației de exploatare, cât și personalului silvic care a făcut reprimirea parchetului;d) autorizarea spre exploatare de către ocoalele silvice a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuității;e) exploatarea masei lemnoase de către persoane fizice în alte condiții decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;f) cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în alte condiții decât cele prevăzute în caietul de sarcini;g) amorsarea neautorizată a arborilor cu nade feromonale sau cu alți atractanți pentru inducerea atacului de gândaci de scoarță. Valoarea arborilor afectați de atacuri de gândaci în urma amorsării neautorizate cu nade feromonale se asimilează cu valoarea arborilor tăiați ilegal.(2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei neluarea de către comisia de preselecție a măsurii de respingere a participării la licitația pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pentru următoarele fapte ale operatorilor economici:a) nedepunerea documentelor prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau dacă documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul;b) dacă au datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică;c) dacă nu au capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră și anexei la acesta;d) dacă se află în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerțului prin serviciul online Info Cert;e) dacă nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;f) dacă a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;g) dacă producătorii din industria mobilei, care au drept de preempțiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preț și în condiții egale de vânzare, nu dețin atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului.(3) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizației de exploatare a masei lemnoase pe picior.23. La articolul 17, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:24. La articolul 17, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) nerespectarea obligației de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizației de exploatare conform prevederilor și specificațiilor prevăzute în instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.25. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei menținerea în pădure și în depozite pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit, cu excepția arborilor-cursă folosiți la combaterea dăunătorilor și a lemnului provenit din rupturi și doborâturi în masă.26. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență legală, așa cum este stabilită de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea pomilor de Crăciun fără proveniență legală, așa cum este stabilită de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;c) primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii și/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoțire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avizele de însoțire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;e) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență legală, așa cum este stabilită de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;f) depunerea/acceptarea declarației vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoțire valabil sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoțire, prevăzut de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;g) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avizele de însoțire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;h) vânzarea și/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără proveniență legală sau fără avizele de însoțire valabile ori documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;i) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiași aviz de însoțire.(2) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a) deținerea de material lemnos fără documente legale de proveniență de către persoanele fizice sau juridice;b) transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoțire a cărui valabilitate a expirat, fără cod unic generat și înscris în aviz sau în care nu s-au înscris olograf data, ora, minutul și secunda momentului emiterii și, respectiv, valabilitatea, în funcție de distanța până la destinație;c) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punctul de vedere al volumului, al speciei, al numărului de piese sau al diametrului acestora cu datele înscrise în avizul de însoțire. Volumul aferent pieselor care nu corespund ca specie, diametru și lungime cu cele înscrise în avizul de însoțire se confiscă;d) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase din locații identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienței legale, cu excepția situațiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv;e) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase care nu au fost introduse în aplicația informatică prevăzută de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, în vederea obținerii codului unic;f) emiterea avizelor de însoțire și/sau achiziția de materiale lemnoase în vederea comercializării în alte condiții decât cele legale;g) depozitarea, prelucrarea și/sau comercializarea materialelor lemnoase în spații, inclusiv pe proprietăți private, pentru care nu s-a obținut și/sau solicitat acordul de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special, prevăzut de legislația specifică în vigoare.(3) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a) introducerea în aplicația prevăzută de normele privind circulația materialelor lemnoase și/sau înscrierea în avizul de însoțire a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat;b) refuzul importatorului de a returna în țara exportatoare cantitatea de mărfuri care depășește cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licența pe suport de hârtie», cât și «licența electronică», așa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană - denumit în continuare licența FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenței FLEGT, emis și validat de autoritatea de acordare a licențelor, pe cheltuiala importatorului.(4) Următoarele fapte constituie contravenții silvice și se sancționează după cum urmează:a) neutilizarea Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pentru o perioadă de 1 an. Sancțiunea se aplică numai cu condiția notificării profesionistului în cauză de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută de lege pentru raportarea datelor în SUMAL;b) introducerea pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;c) importul, transportul, deținerea și/sau prelucrarea și comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II și III din Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de țările partenere stabilite conform regulamentului menționat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoțit de o licență FLEGT sau, după caz, de duplicatul ori substitutul licenței FLEGT, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul menționat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei și cu confiscarea produselor din lemn;d) nerespectarea de către operatorii economici a obligației de a utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului că la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei și cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;e) neîndeplinirea, de către o organizație de monitorizare, a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăși termenul prevăzut la lit. a), de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile;g) transmiterea de către profesioniști a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, față de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. Pe lângă amendă, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură are obligația notificării profesionistului în cauză în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută de lege pentru raportarea datelor în SUMAL;h) implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;i) neîndeplinirea de către operator a condițiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;j) neîndeplinirea de către comercianți a obligațiilor prevăzute pentru aceștia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;k) neîndeplinirea de către operatorii economici a obligației de a utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepția situației în care operatorul realizează activități de exploatare prin prestații silvice, conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase a obligației de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză;m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;n) nedepunerea licenței FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenței FLEGT la autoritatea națională competentă pentru primirea, verificarea și acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.(5) În situația repetării faptelor prevăzute la alin. (4) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancțiunea principală, agentul constatator aplică și sancțiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuția și utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile.(6) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (4) se fac de către personalul silvic cu competență în acest sens din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.(7) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), f), g), l) și m) se fac și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, precum și de către ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.(8) Agenții constatatori prevăzuți la alin. (7) au drept de interogare a aplicației SUMAL, în baza unor proceduri de acces la SUMAL stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(9) Personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și din unitățile și subunitățile acesteia, precum și din cadrul ocoalelor silvice de regim au drept de interogare a SUMAL numai în ceea ce privește validitatea codului unic și a existenței codului offline.(10) Populația are drept de vizualizare a unor informații din sistemul SUMAL în baza unei proceduri stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(11) În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deținute/transportate/primite/depozitate/prelucrate fără proveniență legală, astfel cum este definită în normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund elaborate în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, acestea se confiscă.(12) Pentru faptele constatate pe timpul transportului materialelor lemnoase sau al pomilor de Crăciun, sancțiunea principală se aplică operatorului economic/persoanei fizice care deține mijlocul de transport.(13) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au proveniență legală conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă.(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 lit. d), d^1) și e).27. La articolul 20, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:.................................................................................................b) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoțire sau cu avize întocmite cu încălcarea normelor legale;28. La articolul 21, literele a), c), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) permiterea comercializării materialelor lemnoase și/sau pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri și altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;.................................................................................................c) nedeținerea registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi și în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoțire de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;.................................................................................................g) nepredarea în custodie, în termen de 15 zile, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn și a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le dețin, în cazul încetării activității pentru care au fost confecționate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancțiunii complementare de retragere a autorizației de funcționare a ocolului silvic, după caz;.................................................................................................i) transportul de la locul de recoltare a pomilor de Crăciun recoltați de pe teritoriul național și a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă.29. La articolul 21, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) nedeținerea/neprezentarea registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deținătorilor depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase sau neprezentarea acestuia organelor de control.30. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23În cazul în care contravenientul este persoană juridică, cuantumul pentru amenda contravențională aplicabilă se stabilește în intervalul determinat prin majorarea de 5 ori a nivelului minim, respectiv maxim al amenzii prevăzute pentru persoane fizice pentru aceeași faptă, cu excepția acelora prevăzute numai pentru persoane juridice.31. La articolul 24 alineatul (1), literele b) - e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și al unităților și subunităților acesteia, precum și personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice de stat ai altor administratori de fond forestier proprietate publică a statului - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice, în vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național, precum și pentru contravențiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulația materialelor lemnoase;c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al ocoalelor silvice de regim - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează sau în care asigură servicii silvice, în vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național, precum și pentru contravențiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulația materialelor lemnoase;d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) și e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) și c), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), f), g), l) și m), art. 20 și 21;e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) și c), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), f), g), l) și m), art. 20 și 21;.................................................................................................g) ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situații de urgență, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) și art. 10 lit. a);32. La articolul 24 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) și e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) și c), art. 19 alin. (1)-(3), art. 20 și 21;33. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(1^2) Oprirea autovehiculelor pe drumurile forestiere, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se face de către agenții constatatori prevăzuți la alin. (1).34. La articolului 27, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice transmite, în vederea executării silite, titlul executoriu organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor juridice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul de stat, și către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale, pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor fizice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul local, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției.35. La articolul 30, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12, art. 17 lit. a), d), e) și f), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.36. La articolul 36, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Materialele lemnoase confiscate, precum și cele abandonate se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:a) unitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalți administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului, pe raza cărora s-au depozitat materialele lemnoase în custodie;b) ocolul silvic de regim, pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie.(2) Pentru desfășurarea licitației, entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță în mass-media locală și prin afișe la sediile autorităților publice ale unităților administrativ-teritoriale și al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere.37. La articolul 39, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei.38. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituția din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care aparține agentul constatator. Instituția din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenției silvice organului fiscal teritorial competent, în situația neachitării în termenul legal a amenzii și a eventualelor despăgubiri.39. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate/complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea și funcționarea Sistemului național de evidență informatizată a contravențiilor silvice, denumit în continuare SNEICS.40. La articolul 43, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a SNEICS.(1^2) Implementarea datelor referitoare la contravențiile constatate și sancționate se face de către reprezentanții instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1); sancțiunile de natură contravențională se transpun în puncte de penalizare; punctele de penalizare stabilite în funcție de cuantumul cu care se sancționează fapta și procedura de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.41. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.42. Anexele nr. 1-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanță de urgență.43. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având conținutul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) art. 2 pct. 1 și art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.261 din 28 decembrie 2004;b) art. 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIILa inițiativa autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se constituie un grup de lucru la care participă reprezentanții instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările ulterioare, în scopul stabilirii elementelor necesare constituirii SNEICS, a competențelor de acces, precum și a oricăror altor proceduri referitoare la gestionarea acestei baze de date.  +  Articolul IVLegea nr. 4/2015 privind aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2015, se abrogă la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VFaptele sancționate de prezenta ordonanță de urgență constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni.  +  Articolul VIPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIILegea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul comunicațiilor și
  pentru societatea informațională,
  Delia Popescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  București, 14 septembrie 2016.Nr. 51.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 171/2010)    Antet*1) ...........................    ....................................                                            Seria CCS Nr. ................... Notă
  ──────────
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  ──────────
  PROCES-VERBALde constatare și sancționare a contravenției silvice Încheiat astăzi......, luna ............., anul ....... în localitatea ...............Subsemnații: Agenți constatatori: Funcția: Locul de muncă:1. ..................................................................................2. ..................................................................................3. ..................................................................................În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, al*2) ....................................., am constatat că: Notă
  ──────────
  *2) Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancțiuni contravenționale în domeniul silvic și cinegetic.
  ──────────
  Făptuitorul:Persoana juridică ..........................................................., cu sediul în ................................................., CUI ..........................., reprezentată prin domnul/doamna ......................................................................., zis(ă) ....................................., cu domiciliul la adresa ........................................................................, ocupația ................................, locul de muncă ............................................, posesor/posesoare al/a BI (CI)/pașaportului seria ......... nr. ......................., CNP [][][][][][][][][][][][][],Persoana fizică ....................................., cu domiciliul la adresa ............................................., posesor/posesoare al/a BI (CI)/pașaportului seria ......... nr ........................, CNP [][][][][][][][][][][][][], în jurul orelor ................/perioada ........................... în locul numit .................................., din raza ocolului silvic ............................................................. de pe raza localității ........................................................, județul .................................,a săvârșit faptele: .............................................................................. în următoarele împrejurări/detalii/circumstanțe agravante ......................, prin încălcarea prevederilor ..............................................................................................................., cauzând o pagubă de ................ lei, conform calculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.Au fost reținute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. .................. din .........................., următoarele lucruri (bunuri): .........................................................................., care aparțin ............................................... și se predau în custodie numitului .........................................., domiciliat în ............................, județul ........................, funcția .......................... la ...................................., posesor al BI (CI) seria ........... nr. ..........................., CNP [][][][][][][][][][][][][].Depozitarea se face în locul ..................................................................................................... .În conformitate cu art. .... au fost stabilite despăgubiri în cuantum de ...., sumele urmând a fi achitate în contul ...... .    Agenții constatatori, Martor, Făptuitor,    1. .................. .................. Mi s-a înmânat o copie    2. .................. a procesului-verbal de    3. .................. constatare a contravenției    (numele, prenumele și semnătura) silvice astăzi,                                                     ziua .. luna ... anul ....                                                       (numele, prenumele și                                                      semnătura făptuitorului)În conformitate cu art. ...........................din ........................., făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculației anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal: ................................................................Agentul constatator aplică:1. amenda de ................................ lei, conform art. ...... din ...................... care prevede o amendă de la .......... până la .....................;2. amendă de ................................. lei, conform art. ...... din ...................... care prevede o amendă de la ..........până la ......................;3. amendă de ................................... lei, conform art. ...... din ....................... care prevede o amendă de la ..........până la ......................, în total o amendă de .................................... lei.Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ..................... din ..........................., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanță, în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poștă instituției din care face parte agentul constatator.Alte mențiuni (obiecțiunile făptuitorului): ..............................................................................................Făptuitorul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.De față a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ........................................................., domiciliat în ................................, funcția ......................, locul de muncă ...................................., BI/CI seria ......... nr. .............................., CNP [][][][][][][][][][][][][][]. Amenda va fi achitată în contul nr. ............................................................., iar despăgubirea în contul nr. ....................................................., în termen de 30 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plății va fi comunicată prin poștă sau fax instituției noastre, având codul fiscal .............................................. .Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit fapta.    Agenții constatatori, Martor, Făptuitor,    1. .................. .................. Mi s-a înmânat o copie    2. .................. a procesului-verbal de    3. .................. constatare a contravenției    (numele, prenumele și semnătura) silvice astăzi,                                                     ziua .. luna ... anul ....                                                       (numele, prenumele și                                                      semnătura făptuitorului)
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 171/2010)    Antet*1)    ...........................    ...........................    ........................... Seria IP Nr. ................ Notă
  ──────────
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  ──────────
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂpentru debitorul:Contravenientul, .........................., cu domiciliul/sediul în ......................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. ......................., cod fiscal ........................, reprezentat prin numitul ............................................., domiciliat în județul .................., localitatea ......................, adresa ............................, posesor al BI/(CI)/pașaportului seria ...... nr. ................., CNP [][][][][][][][][][][][][], eliberat(ă) de ................................. .În baza Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor silvice seria ... nr. ... încheiat în ziua de ........... luna .............. anul ........... la ................, vă comunicăm prezenta înștiințare de plată pentru suma totală de ..., din care amendă ... lei în contul ... despăgubiri ... lei .... în contul ........................., constituită debit la instituția noastră pe numele dumneavoastră. Achitarea amenzii și/sau a despăgubirii se va face în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, respectiv 15 zile de la soluționarea contestației la Procesul-verbal de contravenție seria ... nr. ...După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menționat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor legale imperative privind executarea silită a creanțelor.Această înștiințare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.Contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze.Se confirmă de martorul:Numele și prenumele .........................., data și locul nașterii ........................., domiciliul actual stabil ......................., CNP [][][][][][][][][][][], BI/CI seria ...... nr................., eliberat(ă) de .............. la data de..........., ocupația ................................, locul de muncă ...........................................................    Agenții constatatori, Mi s-a înmânat și am primit o copie a    1. .................. înștiințării de plată, astăzi,    2. .................. ziua .... luna ..... anul ..........    3. .................. (numele, prenumele și                                         semnătura contravenientului)
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Legea nr. 171/2010)Antet*1) Notă
  ──────────
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  ──────────
  ....................................................Seria CBR Nr. ............PROCES-VERBALde reținere în vederea stabiliriiprovenienței/confiscării și de dare în custodie abunurilor reținute/confiscate1. Data încheierii: ........../.........../............2. Locul încheieri: ...................................3. Agenți constatatori: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Numele și prenumele │ Funcția │ Locul de muncă │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘4. Am constatat cu ocazia ................................... următoarele: ...........................................................................................5. Aspectele constatate constituie contravenții silvice și s-au sancționat în conformitate cu actul normativ .............................., prin Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției silvice nr. ............................................................... .6. S-a procedat la reținerea în vederea stabilirii provenienței/confiscarea următoarelor bunuri:6.1. dobândite prin fapta comisă: ┌────┬─────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬──────────┐ │Nr. │ Sortimentul │ Unitate │ Cantitatea │ Prețul unitar │ Valoarea │ │crt.│ │de măsură│ │ (lei/UM) │ totală │ │ │ │ (UM) │ │ │ (lei) │ ├────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴──────────┘   Agenți constatatori, Contravenient, Custode,   a).................. Mi s-a înmânat și am primit .................   b).................. o copie a prezentului   c).................. proces-verbal.   (numele, prenumele (numele, prenumele și   și semnătura) semnătura contravenientului)6.2. care au servit la săvârșirea faptei: ...............................................................................7. Bunurile au fost reținute în vederea confiscării/confiscate de la numitul ........................, cu domiciliul în comuna (orașul) ......................, str. ................. nr. .................., județul ..............................., care are calitatea de contravenient/însoțitor al transportului/reprezentant al ................./cumpărător.8. Obiecțiunile celui de la care s-a făcut reținerea în vederea confiscării/confiscarea sunt:................................................................................................................9. Bunurile reținute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie lui .................................., având funcția de .................................. la ................................., posesor al BI/(CI)/pașaportului seria ......... nr. ......................., eliberat(ă) de ............................ la data de ........../........../..........., cu domiciliul în comuna (orașul) ....................... str. ....................... nr. ............., județul ............................... .10. Pentru probarea provenienței bunurilor reținute în vederea confiscării se dă termen până la data de ........../........../..........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar se dispune de către agenții constatatori confiscarea bunurilor reținute.11. Bunurile reținute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului din următoarele motive:.......................................................................................................12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de ...................... de către ............................, având funcția de .................... la ................................... .13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care:– unul la agentul constatator;– unul la făptuitor;– unul la custode;– unul la contabilitatea*1) .........................................., pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate. Notă
  ──────────
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  ──────────
      Agenți constatatori, Contravenient Custode,    1. .................. Mi s-a înmânat și am ............    2. .................. primit o copie a    3. .................. prezentului proces-verbal.    (numele, prenumele și (numele, prenumele și    semnătura) semnătura contravenientului)
   +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la Legea nr. 171/2010)LEGITIMAȚIA DE CONTROL ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │ (1) │ (2) │ │ │ ............ │ ............ │ │ │ ............ │ ............ │ │ ├───────────────┴───────────────┴─────────────────┼──────────────────────────┐ │ LEGITIMAȚIE DE CONTROL │ │ │ Seria ..... nr. ............. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ Domnul/Doamna ................................. │ │ │ CI/BI seria ......... nr. ..................... │ │ │ Funcția ....................................... │ │ │ este împuternicit să efectueze controlul silvic │ │ │ și în orice situație care implică exercițiul │ │ │ autorității publice conferit, conform │ │ │ competențelor legale. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ (3) ........................................... │ │ │ ............................................... │ │ ├────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────┬────────────┤ │ Data emiterii │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ │ ............. │ Anul ....... │ Anul ....... │Anul ....... │Anul .......│ │ Legitimația │ │ │ │ │ │ nu este │ │ │ │ │ │ transmisibilă. │ │ │ │ │ └────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┘(1) Sigla, denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.(2) Fotografia agentului constatator.(3) Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila conducătorului instituției din care face parte agentul constatator.  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la Legea nr. 171/2010)Punctele de penalizare stabilite în funcție de cuantumul cucare se sancționează fapta și procedura de calcul a acestora*Font 7* ┌────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──┬────────────┬──────────────┐ │Nr. │ Operatorul │ Certificatul │ Procese-verbale de constatare contravenții/infracțiuni │ │Entitatea │Achitată cu │ │crt.│economic/Grupul│ de atestare │ │ │din care │Chitanța │ │ │ de operatori │ │ │ │face parte │nr./data .../ │ │ │ economici │ │ │ │agentul │hotărârea │ │ ├─────────┬─────┼──────┬───────────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────┤ │constatator,│judecătorească│ │ │Denumirea│ CUI │Seria/│Capacitatea│ Contravenții │ Infracțiuni │ │numele și │rămasă │ │ │ │ │Nr. și│anuală de ├──────────┬───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤ │prenumele │definitivă │ │ │ │ │data │exploatare │Numărul │ Amenda*) │ Puncte │Numărul și │Puncte │ │agentului │nr./data ... │ │ │ │ │ │ - mc - │și data │ aplicată │penalizare│data │penalizare│ │constatator │ │ │ │ │ │ │ │procesului│- mii lei -│ │procesului-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-verbal │ │ │verbal │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──┼────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │ 12 │ ├────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──┴────────────┴──────────────┘ Notă
  ──────────
  *) Valori fără TVA.
  ──────────
  1. În cazul sancțiunii contravenționale definitive aplicată unui angajat/administrator/asociat/acționar la un operator economic/grupul de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabilește după cum urmează:a) - cuantumul amenzii sub 1000 lei - 2 puncte de penalizare;b) - cuantumul amenzii între 1001-5000 lei - 4 puncte de penalizare;c) - cuantumul amenzii peste 5000 lei - 7 puncte de penalizare.2. În cazul sancțiunii contravenționale definitive aplicată unui operator economic/grup de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabilește după cum urmează:a) - cuantumul amenzii sub 5000 lei - 4 puncte de penalizare;b) - cuantumul amenzii între 5001-25000 lei - 8 puncte de penalizare;c) - cuantumul amenzii peste 25000 lei - 14 puncte de penalizare.3. În cazul sancțiunii definitive aplicate unui angajat/administrator/asociat/acționar la un operator/grupul de operatori economici economic, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic este de 25 puncte penalizare.4. Operatorilor economici atestați pentru lucrări de exploatarea pădurilor, care au acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă participarea la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru perioada prevăzută la pct. 5.5. Punctele de penalizare se prescriu la 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat.6. Organizatorul licitației/negocierii, în baza unei metodologii aprobate de administratorul fondului forestier proprietate publică, care face parte din caietul de sarcini ia măsura interzicerii participării la licitație/negociere a operatorului economic/grupului de operatori economici care acumulează 25 puncte de penalizare; sancțiunile contestate în condițiile legii nu sunt luate la calculul punctelor de penalizare.
  -----