ORDIN nr. 5.057 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 28 iunie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European", cu sediul în municipiul Bacău, strada Spiru Haret nr. 6, judeţul Bacău, pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", limba de predare "română", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)".  +  Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016-2017.  +  Articolul 3 (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului. (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău revine fondatorilor.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău.  +  Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Asociaţia "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Monica Cristina Anisie,

  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2016.Nr. 5.057.-----