REGULAMENT din 17 mai 2016privind constituirea, organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. M.66/98/3.005/8.966/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 13 septembrie 2016
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Evaluarea capacității de muncă în vederea stabilirii aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în sistemul administrației penitenciare/pentru a urma instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sau, după caz, a gradului de invaliditate se efectuează de către:a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament, denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară;b) comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.  +  Articolul 2(1) Sunt supuse evaluării capacității de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în sistemul administrației penitenciare/pentru a urma instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sau, după caz, a gradului de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militară de la art. 1 următoarele categorii de persoane:a) cadrele militare în activitate, soldații și gradații profesioniști, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, preoții militari, clerul din sistemul administrației penitenciare asimilat gradelor profesionale de ofițer;b) cadrele militare trecute în rezervă/retragere, soldații și gradații profesioniști trecuți în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, preoții militari cărora le-au încetat raporturile de serviciu, beneficiari ai pensiei de invaliditate, clerul din sistemul administrației penitenciare asimilat gradelor profesionale de ofițer, beneficiari ai pensiei de invaliditate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;c) candidații pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz, elevii liceelor militare și ai școlilor militare/școlilor de agenți de poliție/de penitenciare sau studenții unei instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;d) rezerviștii voluntari;e) soțul supraviețuitor, în rezervă sau în retragere, încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmaș.(2) Atribuțiile comisiilor de specialitate prevăzute de dispozițiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, medicamentelor, protezelor dentare și dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale și scutirilor medicale ale cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite, după caz, de comisiile prevăzute la art. 1.(3) Comisiile de expertiză medico-militară/Comisiile centrale de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1 pot desfășura activități de expertiză și în alte situații neprevăzute dacă competența nu aparține altui organism.(4) Atribuțiile prevăzute la art. 3 și art. 5 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite, după caz, de comisiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Comisiile de expertiză medico-militară/Comisiile centrale de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1 emit documente specifice de expertiză medico-militară, după cum urmează:a) decizie medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament;b) decizie medicală emisă de către comisia centrală de expertiză medico-militară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament;c) certificat medical pentru situațiile în care este necesară prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile, în continuarea celor 90 de zile de absențe pe motive medicale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament;d) certificat medical de recuperare pentru situațiile în care este necesară prelungirea concediului medical cu până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile, când sunt posibilități de recuperare sau, în cazul unor boli speciale, prevăzute la art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, cu modificările și completările ulterioare, la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 6 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament;e) aviz medical, în situațiile prevăzute la art. 9, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament.(2) Comisiile de expertiză medico-militară/Comisiile centrale de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1 pot propune pentru categoriile de personal menționate la art. 2 alin. (1) următoarele tipuri de aptitudine față de îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în sistemul administrației penitenciare sau pentru a urma instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională:a) APT - apt pentru serviciul militar combatant în timp de pace și război/apt pentru îndeplinirea serviciului în poliție/apt pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administrației penitenciare;b) APT LIMITAT (AL) - apt limitat în timp de pace și război/apt limitat pentru îndeplinirea serviciului în poliție/apt limitat pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administrației penitenciare;c) INAPT PACE, APT LIMITAT LA RĂZBOI (IPALR) - inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt limitat la război/inapt pentru îndeplinirea serviciului în poliție în timp de pace, apt limitat la război/inapt pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administrației penitenciare;d) INAPT CU SCOATERE DIN EVIDENȚĂ (ISE) - inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidență/inapt pentru îndeplinirea serviciului în poliție cu scoatere din evidență/inapt pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administrației penitenciare, cu scoatere din evidență;e) APT/INAPT pentru a urma instituții de învățământ militar/similare;f) APT/INAPT misiune externă.  +  Capitolul II Comisiile de expertiză medico-militară  +  Articolul 4(1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componență:a) președinte: medic specialist/primar expertiza medicală a capacității de muncă;b) 4 - 6 membri - medici primari sau specialiști din secțiile/compartimentele spitalului;c) secretar - un subofițer sanitar/funcționar public cu statut special/personal civil din spitalul respectiv, fără drept de vot în cadrul comisiei.(2) Comisiile de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale mai au în componență un consilier juridic și un psiholog specialist/principal în specialitatea psihologie clinică din garnizoana în care funcționează spitalul, cu rol consultativ.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), până la ocuparea funcției de medic specialist/primar expertiza medicală a capacității de muncă, președinte/președinte înlocuitor al comisiei de expertiză medico-militară este comandantul/ directorul general/directorul medical al spitalului, atunci când acesta are studii superioare medicale sau un medic specialist/primar boli interne pentru Ministerul Apărării Naționale, respectiv un medic specialist/primar pentru Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne.(4) Componența comisiilor de expertiză medico-militară se stabilește prin dispoziție/ordin a/al șefului Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, a/al directorului Direcției medicale a Ministerului Afacerilor Interne sau/și a/al șefului Direcției medicale a Serviciului Român de Informații, în baza propunerilor comandanților/directorilor generali ai spitalelor, avizate de președinții comisiilor centrale de expertiză medico-militare.(5) Pentru asigurarea funcționării comisiilor de expertiză medico-militară, odată cu numirea membrilor titulari se desemnează un număr egal de înlocuitori ai acestora, inclusiv pentru președinte și secretar.(6) Componența nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziția de zi pe unitate al/a spitalului, la începutul fiecărui an calendaristic sau ori de câte ori se impune modificarea acesteia.  +  Articolul 5(1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuții:a) propune tipul de aptitudine pentru îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în sistemul administrației penitenciare, în conformitate cu criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012, denumite în continuare criterii și norme de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă;b) propune tipurile de aptitudine pentru a urma instituții de învățământ/similare din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru categoriile de personal prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), pe timpul școlarizării în instituțiile menționate, înainte de absolvire sau până la obținerea primului grad;c) consemnează în decizia medicală cauza invalidității, în conformitate cu prevederile art. 32 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, "boala contractată în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului", în baza fișei de boală profesională BP2, document emis de către structurile abilitate, conform legislației securității și sănătății în muncă;d) consemnează în decizia medicală cauza invalidității, în conformitate cu prevederile art. 32 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, "tuberculoză" doar pentru situațiile în care invaliditatea a survenit în urma unui eșec terapeutic în perioada de concediu medical maxim prevăzut de lege;e) consemnează în decizia medicală cauza invalidității, în conformitate cu prevederile art. 32 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, "neoplazie"/"schizofrenie"/"SIDA", după caz, în baza documentelor medicale specifice;f) consemnează în decizia medicală cauza invalidității, în conformitate cu prevederile art. 32 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, "accident de muncă", pe baza formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM sau, după caz, până la emiterea FIAM-ului, a concluziei înscrise în procesul-verbal de cercetare a evenimentului întocmit și aprobat de organele abilitate, conform legislației securității și sănătății în muncă;g) stabilește încadrarea sau neîncadrarea în grad de invaliditate pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), în conformitate cu criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă;h) consemnează, pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare a evenimentului întocmit de organele abilitate conform legii/FIAM, cauza invalidității, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;i) înscrie cauza invalidității doar pe prima decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate, ulterior o consemnează numai în situația în care sunt elemente suplimentare care pot duce la schimbarea acesteia. În situația în care nu există fișa de boală profesională BP2 sau FIAM/proces-verbal de cercetare a evenimentului întocmit și aprobat de organele abilitate, cauza invalidității se consemnează ca fiind boală care nu are legătură cu serviciul militar/serviciul sau accident care nu are legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului;j) emite decizii medicale pentru consemnarea legăturii de cauzalitate între deces și îndeplinirea serviciului militar în cazul cadrelor militare și soldaților și gradaților profesioniști din Ministerul Apărării Naționale ce fac obiectul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza legislației în vigoare;k) stabilește termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate și efectuează revizuirea medicală periodică, conform criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă. Termenul de revizuire a gradului de invaliditate este de regulă 1 an, dar, la propunerea președintelui comisiei de expertiză medico-militară, acesta poate fi mai mare, dar nu mai mult de 3 ani. Nerespectarea termenului stabilit de către comisia de expertiză medico-militară din motive neimputabile pensionarului se menționează pe decizia medicală de revizuire;l) stabilește termenele de revizuire medicală pentru cei clasați "apt limitat" la interval de 3, 6, 12 luni, după caz. Prezentarea la comisie la termenul de revizuire este o obligație a persoanei expertizate, fără notificare din partea comisiei. Neprezentarea la comisie trebuie să fie temeinic motivată printr-un raport personal aprobat de comandantul/șeful unității militare/instituției. Raportul se redactează în două exemplare, dintre care un exemplar se trimite la comisia de expertiză medico-militară, iar un exemplar rămâne la unitate. Președintele comisiei de expertiză medico-militară stabilește un nou termen de revizuire ce se va comunica persoanei expertizate, prin intermediul conducerii unității militare/instituției, în termen de 10 zile de la înregistrarea raportului la comisie. În cazul în care depășirea termenului de revizuire este mai mare de 3 luni, pacientul se va prezenta la comisia de expertiză medico-militară cu un nou proces-verbal de unitate însoțit de anexele aferente;m) stabilește, după caz, pentru personalul clasat "apt limitat" pe perioada clasării, următoarele scutiri medicale: scutire de aplicații, tabere de instrucție, ședințe de tragere, serviciu de zi pe unitate/serviciu interior, alte forme de pregătire specifică, portul de armament și muniție, scutire de efort fizic intens, ortostatism prelungit, interzicerea conducerii autovehiculelor și orice alte activități care derivă din specificul activității militare/în poliție/în sistemul administrației penitenciare. Totodată, dacă se impun scutiri ale unor activități care derivă din caracteristicile locului de muncă, atunci se consemnează pe decizia medicală recomandarea de evaluare prin cabinetul de medicina muncii. Pe perioada clasării de "apt limitat", medicul de unitate/medicul de familie dispensarizează cadrul militar/polițistul/funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare în vederea recuperării, urmărind respectarea recomandărilor terapeutice, igieno-dietetice, legislației privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, precum și a celor privind solicitările locului de muncă, și întocmește biletul de trimitere și documentația specifică la termenul de revizuire stabilit de comisia de expertiză medico-militară;n) revocă, după caz, concluziile medicale ale comisiilor de recrutare-încorporare județene, respectiv a municipiului București, privind recrutarea sau încorporarea pe timpul stării de asediu, al mobilizării sau al stării de război;o) examinează și precizează pe timpul stării de asediu, al mobilizării și al stării de război aptitudinea față de îndeplinirea serviciului militar, precum și diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanțe între starea de sănătate a tânărului la recrutare-încorporare și documentația prezentată;p) avizează împreună cu medicul de medicina muncii rezultatul evaluării aptitudinilor fizice și psihice pentru personalul militar invalid din cadrul Ministerului Apărării Naționale în vederea menținerii, încadrării sau reîncadrării în funcții militare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;q) stabilește legătura de cauzalitate în situația participării la acțiuni militare a personalului armatei care participă la acțiuni militare în mod individual sau colectiv, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;r) expertizează persoanele prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, la împlinirea a 90 de zile de incapacitate temporară de muncă calculate din prima zi de îmbolnăvire, în ultimele 12 luni, indiferent de cauză, în vederea clarificării situației medico-militare;s) expertizează, înainte de împlinirea a 90 de zile de incapacitate temporară de muncă, cazurile grave, irecuperabile sau cu afecțiuni psihice care implică risc medical și/sau social pentru propria persoană sau colectivitățile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și personalul ale cărui afecțiuni implică schimbarea aptitudinii în conformitate cu criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă, la solicitarea scrisă a medicilor specialiști, medicilor de medicina muncii sau a medicilor de unitate. Solicitarea se înaintează medicului de unitate/comisiei unității unde își exercită activitatea persoana expertizată și se întocmește procesul-verbal de unitate;t) stabilește legătura de cauzalitate pentru persoanele care au participat la al Doilea Război Mondial în armata română, rănite sau accidentate în timpul sau din cauza războiului și care s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare;u) efectuează, după caz, expertiza medicală a personalului instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe, potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituții.(2) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1) lit. r) sau s) privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, comisia de expertiză medico-militară are următoarele competențe:a) stabilește prelungirea concediului medical peste 90 de zile, până la termenul de 180 de zile, în funcție de caracterul și evoluția bolii, la propunerea medicului specialist sau a președintelui comisiei de expertiză medico-militară, în vederea completării investigațiilor medicale și recuperării stării de sănătate. Numărul maxim de zile de concediu medical ce se poate acorda pe un certificat medical/certificat medical de recuperare este de 90 de zile. În situația imposibilității prezentării pacientului la comisia de expertiză medico-militară sau când documentele întocmite de unitate ajung cu întârziere la comisiile de expertiză medico-militară, prelungirea concediului medical peste 90 de zile se poate recomanda și retroactiv, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară, dacă documentele au fost prezentate în primele 15 zile ale lunii în curs. De asemenea se poate prelungi concediul medical retroactiv și pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă care au urmat un tratament în străinătate, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, transmise comisiei de expertiză medico-militară în termen de 15 zile de la data revenirii în țară;b) formulează propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile, în situația în care caracterul și evoluția bolii conduc la concluzia că sunt posibilități de recuperare;c) face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale, prevăzute la art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, cu modificările și completările ulterioare, la art. 5 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 6 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) reexpertizează cazurile pentru care comisiile centrale de expertiză medico-militare au făcut propuneri de neavizare ca urmare a nerespectării condițiilor procedurale, a omisiunii unor investigații medicale sau a susținerii insuficiente a diagnosticului clinic și emit o nouă decizie medicală.(3) Dispozițiile alin. (1) lit. h),j), n), o), p), q) și t) se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 6(1) Președintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuții:a) conduce nemijlocit ședințele comisiei de expertiză medico-militară;b) analizează documentele medicale ale pacienților, originale sau copii, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura titularului/aparținătorului, pe care le primește prin grija secretarului comisiei de expertiză medico-militară cu minimum 24 de ore înainte de ședință, iar atunci când consideră necesar, examinează pacienții care urmează să fie expertizați în ședință;c) întocmește raportul de expertiză medico-militară pentru pacienții care urmează să fie prezentați la comisia de expertiză medico-militară, în situația în care dosarul medical este complet, există suficiente documente justificative provenite din alte spitale militare sau civile și consideră că nu mai este necesară internarea pacientului. Modelul raportului de expertiză medico-militară este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament;d) propune prelungirea concediului medical și a concediului medical de recuperare în limitele prevăzute de lege, în următoarele situații: pentru completarea investigațiilor medicale în vederea susținerii diagnosticului prezentat, pentru precizarea diagnosticului în cazul neconcordanței dintre investigații și diagnostic, pentru cazurile în care pacientul prezintă și alte afecțiuni cu impact asupra restantului morfofuncțional pentru care nu s-au făcut investigații medicale și pentru situațiile când nu au fost respectate normele procedurale;e) propune prelungirea concediilor medicale și a concediilor medicale de recuperare, după caz;f) formulează propuneri de neavizare a prelungirii concediilor medicale și a concediilor medicale de recuperare în situația în care nu se justifică propunerea de la lit. e) și propune precizarea situației medico-militare, conform baremului medical și criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă;g) constată și propune membrilor comisiei de expertiză medico-militară nerevizuirea persoanelor aflate în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu o invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă;h) constată și propune membrilor comisiei nerevizuirea persoanelor aflate în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziilor de pensie emise de către casele de pensii sectoriale;i) alte atribuții care decurg din activitatea de expertiză medico-militară.(2) Secretarul comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuții:a) verifică existența tuturor documentelor necesare expertizării medico-militare, iar în situația când sunt complete le înmânează președintelui comisiei de expertiză medico-militară; dacă acestea sunt incomplete sau incorect completate întocmește adrese către unitățile emitente, pentru rectificarea deficiențelor constatate;b) redactează documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) emise în baza hotărârii comisiei de expertiză medico-militară și, la solicitarea președintelui comisiei de expertiză medico-militară, orice alte documente specifice activității de expertiză medico-militară;c) asigură transmiterea hotărârilor comisiei de expertiză medico-militară spre avizare către comisia centrală de expertiză medico-militară/președintele comisiei centrale de expertiză medico-militară;d) asigură transmiterea contestației și a copiilor documentelor medicale la comisia centrală de expertiză medico-militară;e) asigură corespondența comisiei de expertiză medico-militară cu structuri/instituții/pacienți;f) îndosariază și arhivează documentele comisiei de expertiză medico-militară;g) elaborează situații statistice specifice comisiei de expertiză medico-militară;h) alte atribuții care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară.  +  Articolul 7(1) În vederea prezentării persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a persoanelor menționate la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezentul regulament pentru precizarea situației medico-militare, comisia de unitate întocmește un proces-verbal, redactat în 3 exemplare care au următoarea destinație: un exemplar pentru comisia de expertiză medico-militară, un exemplar pentru comisia centrală de expertiză medico-militară, iar al treilea exemplar rămâne la unitate. Comisia de unitate se constituie în fiecare unitate militară/ structură la începutul fiecărui an calendaristic, componența nominală a acesteia fiind consemnată în ordinul/dispoziția de zi pe unitate. Din comisia de unitate fac parte comandantul/șeful instituției, medicul care are arondată unitatea, reprezentantul structurii resurse umane sau al echivalentului acesteia, iar în cazul accidentelor, din comisie face parte și un membru din cadrul personalului desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă. Procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate este valabil până la emiterea unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medico-militară.(2) Procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate trebuie să cuprindă: datele de identitate ale persoanei expertizate, gradul militar sau echivalent, arma, data chemării în activitate/anul de studiu pentru studenți și elevi, stagiul de cotizare și vechimea în serviciu și, în ordine cronologică, date concrete în legătură cu apariția și evoluția îmbolnăvirii, măsurile recuperatorii și alte date cu caracter medical, precum și datele privind situația juridică din punctul de vedere al cercetării disciplinare/penale/cu privire la modificările raporturilor de serviciu intervenite de parcursul întocmirii procesului-verbal.(3) La procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate se anexează următoarele documente, după caz:a) formularul BP2, în caz de boală contractată în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) FIAM/copia după procesul-verbal de cercetare a evenimentului, întocmit de organele abilitate conform legii, în caz de accident de muncă;c) rezultatul examenului de specialitate corespunzător pentru diagnosticul de TBC/schizofrenie/SIDA;d) copia după examenul histopatologic, în cazul afecțiunilor neoplazice;e) nota de relații din partea șefilor ierarhici și a persoanelor din anturaj, precum și raportul de evaluare psihologică/evaluare psihologică periodică și/sau raportul de psihodiagnostic și evaluare clinică pentru afecțiunile psihice al psihologului de unitate/psihologului din ambulatoriul de specialitate, în cazul afecțiunilor psihice;f) fișa cu zile de absențe de la program pe motive de boală, întocmită de cabinetul medical și compartimentul resurse umane pe ultimele 12 luni, sub formă de tabel cu precizări privind perioada concediului medical, cu număr total de zile acordate de medicul de familie/spitalele/ambulatoriile de specialitate. Pentru bolile speciale, prevăzute la art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, cu modificările și completările ulterioare, la art. 5 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 6 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările și completările ulterioare, fișa cu zile de absență de la program pe motive de boală se întocmește pe ultimele 12/24 luni. Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Pensii Publice, cu acordul Ministerului Sănătății și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav și pentru carantină, precum și pentru risc maternal, nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate pentru celelalte afecțiuni;g) fișa de identificare a factorilor de risc profesionali/extras, după caz, în vederea identificării specificului activității;h) copia documentelor medicale și a carnetelor de sănătate/fișa medicală, acolo unde există;i) adeverința de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice, în situația în care medicul de familie este diferit de medicul de unitate.(4) Orice modificare privind situația juridică din punctul de vedere al cercetării disciplinare/penale/cu privire la modificările raporturilor de serviciu, după caz, intervenită pe parcursul expertizării medico-militare este notificată de către unitate.  +  Articolul 8(1) În vederea expertizării medico-militare, înaintea împlinirii a 90 de zile de absențe de la program pe motive de boală, pacientul este internat într-o secție de specialitate a spitalului militar sau prezintă președintelui comisiei de expertiză medico-militară documente medicale justificative, referatul medical/biletul de externare/copiile după foile de observație din ambulatoriul de specialitate sau din alte unități medicale militare sau civile, excepție făcând situațiile în care pacientul se află deja internat în alt spital din rețeaua civilă sau militară, caz în care se poate prezenta comisiei de expertiză medico-militară la externarea sa din unitatea medicală unde a fost internat.(2) La prima încadrare în grad de invaliditate este obligatorie internarea într-un spital. După caz, președintele comisiei de expertiză medico-militară emite nota pentru internare în spitalul militar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. La finalizarea internării, medicul curant completează raportul de expertiză medico-militară, iar în cazul în care expertizarea se face doar pe baza documentelor, raportul de expertiză medico-militară se întocmește de către președintele comisiei de expertiză medico-militară. Raportul de expertiză medico-militară reprezintă documentul în baza căruia se emite hotărârea comisiei de expertiză medico-militară.(3) În cazul pacienților netransportabili, comisia de expertiză medico-militară realizează expertizarea pe baza documentelor medicale recente trimise de către aceștia/unitate/aparținători.  +  Articolul 9(1) În vederea evaluării aptitudinilor fizice și psihice ale cadrelor militare și ale soldaților și gradaților profesioniști din Ministerul Apărării Naționale care solicită menținerea/ încadrarea/reîncadrarea în funcții militare sau civile, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, aceștia sunt convocați la comisia de expertiză medico-militară pentru stabilirea diagnosticului clinic și funcțional și a procentului de incapacitate adaptativă.(2) Pe timpul internării în spital, pacientului i se întocmește o fișă medicală tip Ministerul Apărării Naționale, cu examinările medicale de specialitate.(3) În ședința comisiei de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale la care se evaluează cazul, participă în mod obligatoriu și medicul specialist de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate/spital, iar în absența acestuia, medicul specialist de la Centrul de Medicină Preventivă, a cărui prezență se înscrie în ordinul de zi pe unitate.(4) În cadrul ședinței, comisia de expertiză medico-militară examinează următoarele documente:a) foaia de observație clinică;b) fișa medicală;c) concluzia comisiei special instituită prin ordinul șefului Statului Major General care a cercetat condițiile în care s-a produs evenimentul;d) fișa postului în care urmează să fie încadrat pacientul;e) fișa de identificare a factorilor de risc profesional, completată de persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă din unitatea militară;f) fișa de solicitare a examenului medical la angajare, completată de persoana desemnată de unitatea militară;g) FIAM-ul, după caz.(5) Comisia de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în baza documentelor menționate la alin. (4) și a fișei de aptitudine completate de către medicul specialist de medicina muncii, desemnat prin ordin de zi pe unitate, întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava, face recomandările necesare și înaintează Direcției medicale propunerea de încadrare în activitate ca personal militar sau civil.(6) După întocmirea avizului medical se va emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la procesul-verbal de ședință, un exemplar se trimite la unitatea militară din care face parte pacientul, un exemplar se trimite la casa de pensii sectorială și un exemplar se înmânează pacientului.  +  Articolul 10(1) Comisia de expertiză medico-militară își desfășoară activitatea o dată sau de două ori pe săptămână, în prezența a cel puțin 4 membri, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor, urmând ca în procesul-verbal de ședință să se consemneze situația în care hotărârea nu a fost luată cu unanimitate de voturi, menționându-se opinia separată în cadrul procesului-verbal. Procesul-verbal de ședință se înregistrează la spitalul în care funcționează comisia. În situații speciale, comisia se poate întruni și în ședințe extraordinare ce sunt consemnate în ordinul/dispoziția de zi pe unitate.(2) Propunerea comisiei de expertiză medico-militară se consemnează în procesul-verbal de ședință, document care se înregistrează la spitalul pe lângă care funcționează comisia de expertiză medico-militară, precum și în cuprinsul deciziei medicale.(3) Decizia medicală se aduce la cunoștința persoanei expertizate care semnează de luare la cunoștință pe fiecare exemplar al acesteia. În cazul clasării ca inapt, dacă pacientul se află la prima încadrare în grad de invaliditate, prezența acestuia la ședința comisiei de expertiză medico-militară este obligatorie, cu excepția pacienților netransportabili. În situația în care persoana expertizată nu este prezentă la ședința comisiei de expertiză medico-militară sau este prezentă și refuză să semneze de luare la cunoștință, acest fapt se consemnează în procesul-verbal de ședință, iar decizia medicală se comunică în scris persoanei în cauză printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire, inclusiv instituției ce a întocmit procesul-verbal de unitate. În caz de imposibilitate de a semna de luare la cunoștință din motive medicale, decizia medicală se comunică aparținătorilor.(4) Împotriva deciziilor medicale emise de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele militare se poate face contestație la comisiile centrale de expertiză medico-militară, în termen de 30 de zile de la semnarea de luare la cunoștință sau de la comunicarea în scris. Contestația se înregistrează la comisia de expertiză medico-militară care a emis decizia medicală. Contestația, împreună cu copiile documentelor medicale ce au stat la baza emiterii deciziei, se înaintează comisiilor centrale de expertiză medico-militară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. Contestația se soluționează de către comisia centrală de expertiză medico-militară în termen de 45 de zile de la înregistrare.  +  Articolul 11Expertizarea medico-militară a pacienților cu domiciliul în alte state se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Comisiile centrale de expertiză medico-militară  +  Articolul 12(1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.(2) Componența comisiilor centrale de expertiză medico-militară este următoarea:a) președinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacității de muncă, cadru militar/ funcționar public cu statut special;b) membri - 3 sau 4 medici specialiști/medici primari de specialitate, un reprezentant al Direcției management resurse umane, un psiholog specialist/principal în specialitatea psihologie clinică pentru comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică, pentru Ministerul Apărării Naționale și câte un reprezentant al Direcției juridice pentru Serviciul Român de Informații și al Direcției generale juridice pentru Ministerul Afacerilor Interne;c) secretar - fără drept de vot, desemnat din cadrul direcțiilor medicale ale instituțiilor menționate la alin. (1).(3) Componența nominală a comisiei centrale de expertiză medico-militară pentru fiecare instituție în parte se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, respectiv al directorului Serviciului Român de Informații, după caz.(4) Pentru asigurarea funcționării comisiei centrale de expertiză medico-militară, prin ordinul prevăzut la alin. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru președinte, membrii titulari și secretar. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, înlocuitorul președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară poate fi medic specialist/primar boli interne/șef serviciu asistență medicală.(5) Comisia centrală de expertiză medico-militară își desfășoară activitatea o dată sau de două ori pe săptămână, în prezența a cel puțin 4 membri, iar hotărârile comisiei se iau cu acordul majorității membrilor. Opiniile separate se consemnează în procesul-verbal al ședinței și pe decizia medicală. În situații speciale, comisia se poate întruni și în ședințe extraordinare ce sunt consemnate în ordinul/dispoziția de zi pe unitate al/a fiecărei direcții medicale, după caz.  +  Articolul 13(1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuții:a) analizează și avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară;b) face solicitare de reexpertizare medico-militară către comisiile de expertiză medico-militare de pe lângă spitalele militare care au efectuat expertiza medico-militară inițială, în cazul neavizării ca urmare a nerespectării condițiilor procedurale, a omisiunii unor investigații medicale sau a susținerii insuficiente a diagnosticului clinic;c) convoacă și/sau expertizează prin internare sau pe baza documentelor medicale pacientul, iar atunci când consideră necesar examinează pacienții care urmează să fie expertizați în ședință, în cazul neavizării deciziilor medicale, ca urmare a încadrării necorespunzătoare în prevederile Baremului medical și emite o nouă decizie medicală, hotărârea urmând a fi comunicată și comisiei de expertiză medico-militară emitente. Convocarea pacientului se face printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire a acesteia;d) soluționează, în termenul legal, contestațiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de către comisiile de expertiză medico-militară, hotărârea urmând a fi comunicată și comisiei de expertiză medico-militară emitente;e) revocă, după caz, concluziile vizitei medicale efectuate conform fișei-tip referitoare la selecția candidaților care optează pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ militar sau a candidaților care urmează să fie chemați/rechemați în rândul cadrelor militare în activitate, a soldaților și gradaților profesioniști la angajare ori a rezerviștilor voluntari;f) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății și alte structuri militare sau civile.(2) Pentru soluționarea contestațiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament sau în cazul neavizării deciziilor medicale, ca urmare a încadrării necorespunzătoare în prevederile baremului medical, comisia centrală de expertiză medico-militară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională decât emitentul deciziei medicale contestate. În anumite situații, internarea în vederea precizării diagnosticului clinic și funcțional se poate face și în clinici din rețeaua Ministerului Sănătății.(3) Deciziile medicale ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară pot fi atacate la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive și executorii.  +  Articolul 14Președintele comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuții:a) coordonează și controlează activitatea comisiilor de expertiză medico-militară;b) conduce nemijlocit ședințele comisiei centrale de expertiză medico-militară;c) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare;d) analizează deciziile medicale și certificatele medicale de recuperare emise de comisiile de expertiză medico-militară, iar în situația nerespectării condițiilor procedurale sau a susținerii insuficiente a diagnosticului clinic, funcțional și a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate, formulează propuneri de neavizare a acestora;e) în situația de la art. 13 alin. (2) ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către comisia centrală de expertiză medico-militară. Cu minimum 24 de ore înainte de ședință, primește, prin grija secretarului comisiei centrale de expertiză medico-militară, foile de observație sau copiile acestora și, după caz, documente medicale ale persoanelor care urmează a fi expertizate medico-militar;f) întocmește raportul de expertiză medico-militară atunci când există suficiente documente justificative provenite din spitale militare sau civile și consideră că nu mai este necesară internarea pacientului;g) pe baza hotărârii comisiei centrale de expertiză medico-militară redactează decizia medicală în 3-5 exemplare, după caz, și o prezintă membrilor acesteia pentru avizare;h) emite certificatul medical sau certificatul medical de recuperare, propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situații pentru persoanele supuse expertizei medicale;i) comunică persoanei expertizate medico-militar decizia medicală/certificatul medical/certificatul medical de recuperare emisă/emis de comisia centrală de expertiză medico-militară, precum și alte hotărâri ale comisiei. În situația în care persoana expertizată nu este prezentă sau refuză primirea deciziei medicale, aceasta se comunică în scris celui în cauză printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire;j) constată și propune membrilor comisiei centrale de expertiză medico-militară nerevizuirea persoanelor aflate în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, conform listei prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul regulament;k) alte atribuții specifice care decurg din activitatea de expertiză medico-militară.  +  Articolul 15Secretarul comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuții:a) verifică existența documentelor necesare expertizării medico-militare, iar în situația când sunt complete le înmânează președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară; dacă acestea sunt incomplete sau incorect completate întocmește adrese către unități pentru rectificarea deficiențelor constatate;b) transmite președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară cu minimum 24 de ore înainte de ședință foile de observație sau copiile acestora și, după caz, documente medicale ale persoanelor care urmează a fi expertizate medico-militar;c) redactează documentele emise în baza hotărârii comisiei centrale de expertiză medico-militară;d) asigură corespondența comisiei centrale de expertiză medico-militară cu alte structuri/instituții/pacienți;e) îndosariază și arhivează documentele comisiei centrale de expertiză medico-militară;f) elaborează situații statistice specifice comisiei centrale de expertiză medico-militară;g) alte atribuții care decurg din activitatea comisiei centrale de expertiză medico-militară.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16(1) Certificatele medicale, certificatele medicale de recuperare, deciziile medicale și avizele medicale emise potrivit prevederilor prezentului regulament sunt semnate de membrii comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară, participanți la ședință, iar în cazul medicilor și psihologilor - membri ai comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară, se aplică și parafa acestora.(2) Deciziile medicale sunt avizate de către comisiile centrale de expertiză medico-militară, iar pentru Serviciul Român de Informații și Administrația Națională a Penitenciarelor sunt vizate tehnic de către șeful Direcției medicale din Serviciul Român de Informații, respectiv de directorul Direcției medicale din Administrația Națională a Penitenciarelor.(3) Deciziile medicale prevăzute la alin. (2) se comunică, după caz, astfel:a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate, iar când aceasta refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea deciziei, aceasta i se comunică în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire. În cazul Ministerului Apărării Naționale, pentru elevii, studenții, cadrele militare în activitate și soldații și gradații profesioniști în activitate, transmiterea deciziei medicale de către Direcția medicală a Ministerului Apărării Naționale se face comandantului unității militare din care face parte persoana expertizată, care este direct răspunzător pentru primirea deciziei medicale de către persoana expertizată. În cazul celorlalte categorii de personal, spitalele militare emitente au ca atribuție comunicarea deciziei medicale cu confirmare de primire;b) un exemplar se transmite urmașilor, în cazul decesului personalului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. j), printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire;c) un exemplar se transmite unității militare/spitalului militar/casei de pensii sectoriale/instituției de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în funcție de tipul de aptitudine stabilit de către comisia de expertiză medico-militară sau în cazul revizuirii medicale pentru pensia de invaliditate;d) două exemplare se transmit unității militare din care face parte persoana expertizată, în situația celor care se află în raporturi de serviciu cu una din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate și face obiectul acordării unei pensii de invaliditate, un exemplar fiind destinat întocmirii dosarului de pensionare;e) un exemplar se trimite centrului militar județean/zonal/de sector, după caz;f) în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), un exemplar se trimite instituției de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională/similare;g) un exemplar se returnează spitalului emitent și se anexează la procesul-verbal de ședință al comisiei de expertiză medico-militară;h) în cazul Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, un exemplar rămâne la comisia centrală de expertiză medico-militară;i) în cazul pacienților prezentați pentru revizuirea medicală, un exemplar se trimite la casa de pensii sectorială.(4) Deciziile medicale avizate de către comisia centrală de expertiză medico-militară emise în cazul personalului Administrației Naționale a Penitenciarelor se trimit la Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor.(5) Comunicarea în scris, printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire a deciziilor medicale emise de către comisia centrală de expertiză medico-militară, se face prin grija Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale. Comunicarea deciziilor medicale ale persoanelor expertizate aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Administrației Naționale a Penitenciarelor se face prin grija direcțiilor medicale ale acestor instituții.(6) Certificatele medicale redactate se comunică astfel:a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate, iar când aceasta refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea certificatului, acesta i se comunică în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire. Metodologia de transmitere se aplică conform situației prevăzute la alin. (3) lit. a);b) un exemplar se transmite unității militare/similare din care face parte persoana expertizată în situația celor care se află în raporturi de serviciu cu una din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz;c) un exemplar este anexat procesului-verbal de ședință al comisiei de expertiză medico-militară sau comisiei centrale de expertiză medico-militară, după caz;d) în cazul Serviciului Român de Informații, un exemplar este trimis comisiei centrale de expertiză medico-militară, spre informare și evidență;e) în cazul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, un exemplar se trimite spre avizare la comisia centrală de expertiză medico-militară și ulterior, spre informare și evidență, la Direcția medicală din Administrația Națională a Penitenciarelor; în cazul polițiștilor exemplarul se transmite doar spre avizare acestei comisii.(7) Certificatele medicale de recuperare redactate sunt comunicate după cum urmează:a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate, iar dacă aceasta refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea certificatului, acesta i se comunică în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire. Metodologia de transmitere se aplică conform situației prevăzute la alin. (3) lit. a);b) un exemplar se transmite unității militare/similare din care face parte persoana expertizată în situația celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituțiile dintre sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz;c) un exemplar se transmite președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară pentru avizare și aprobare de către conducătorii ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sau Direcției medicale din Administrația Națională a Penitenciarelor pentru întocmirea notei-raport ce se înaintează spre aprobare ministrului justiției;d) un exemplar se anexează procesului-verbal de ședință al comisiei de expertiză medico-militară sau comisiei centrale de expertiză medico-militară, după caz.(8) În cazul Ministerului Apărării Naționale, avizul medical, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, se întocmește de către comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar și se redactează în 4 exemplare, care au următoarea destinație:a) un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară a spitalului emitent;b) un exemplar se transmite comisiei centrale de expertiză medico-militară;c) două exemplare se transmit unității militare angajatoare, dintre care un exemplar se înmânează pacientului de către comandantul unității militare.  +  Articolul 17(1) Prezentarea persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pentru expertiza medico-militară este obligatorie. Neprezentarea nemotivată pentru precizarea situației medico-militare atrage măsuri disciplinare proprii fiecărei instituții și, după caz, imposibilitatea desfășurării activității specifice a acesteia pentru categoriile de persoane menționate la art. 2 alin. (1) lit. a) și c).(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) bolnavii netransportabili și cei internați în spitale sau sanatorii care au obligația anunțării comisiei de expertiză medico-militară, după caz, și prin intermediul aparținătorilor, expertizarea realizându-se în acest caz pe baza documentației medicale.  +  Articolul 18Ridicarea gradului de invaliditate pentru orice categorie de personal se poate efectua până la împlinirea vârstei prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Nu pot beneficia de ridicarea gradului de invaliditate în vederea rechemării în rândul cadrelor militare, soldaților/ gradaților profesioniști și polițiștilor/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare persoanele clasate "inapt", deoarece afecțiunile acestora incluse în diagnosticul de clasare constituie antecedente personale patologice incompatibile cu baremul medical de încadrare, propriu fiecărei instituții.  +  Articolul 19Tipul de aptitudine pentru participarea la misiuni externe se stabilește conform dispozițiilor proprii fiecărei instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul 20Lista afecțiunilor invalidante care afectează ireversibil capacitatea de muncă este prevăzută în anexa nr. 9 la prezentul regulament.  +  Articolul 21(1) La arondarea expertizării medico-militare a categoriilor de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) se ia în considerare localitatea în care se află unitatea militară unde aceștia își desfășoară activitatea efectiv, iar pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 2 lit. b) se ia în calcul localitatea de domiciliu a persoanei în cauză.(2) În mod excepțional, la solicitarea scrisă și argumentată a persoanei expertizate sau la solicitarea structurilor implicate în activitatea de expertiză medico-militară, cu aprobarea președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară și/sau a șefului/directorului Direcției medicale, expertiza medico-militară se efectuează și la altă comisie de expertiză medico-militară, la care ar fi trebuit expertizată conform arondării prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  LISTA
  cu spitalele din sistemul de apărare, ordine publică
  și securitate națională pe lângă care funcționează comisiile
  de expertiză medico-militară, precum și județele arondate
  acestora pentru efectuarea expertizei medico-militare
  a categoriilor de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1)
  din regulament, precum și a categoriilor de persoane
  pentru care se îndeplinește atribuția menționată la
  art. 5 alin. (1) lit. n), o) și t) din regulament
  1. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București - municipiul București și județele Ilfov, Ialomița, Giurgiu, Prahova, Teleorman și Călărași2. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" Constanța - județele Constanța și Tulcea3. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Ion Jianu" Pitești - județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea4. Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Ștefan Odobleja" Craiova - județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt5. Spitalul Militar de Urgență "Regina Maria" Brașov - județele Brașov, Harghita și Covasna6. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Popescu" Focșani - județele Vrancea, Buzău și Bacău7. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca - județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș și Sălaj8. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara - județele Timiș, Arad și Caraș-Severin9. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu - județele Sibiu, Alba și Hunedoara10. Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Iacob Czihac" Iași - județele Iași, Neamț, Suceava și Botoșani11. Spitalul Militar de Urgență. "Dr. Aristide Serfioti" Galați - județele Galați, Brăila și Vaslui12. Spitalul Clinic de Urgență "Avram Iancu" Oradea - județele Bihor, Satu Mare și Maramureș13. Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" - municipiul București și toate județele14. Spitalul de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota" - municipiul București și județele Ilfov, Ialomița, Giurgiu, Prahova, Teleorman și Călărași
   +  Anexa nr. 2la regulament
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(MINISTERUL AFACERILOR INTERNE)(SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII)Comisia de expertiză medico-militarăde pe lângă Spitalul ..................
  DECIZIE MEDICALĂ
  Nr. ............ din ...........
  Privind evaluarea capacității de muncă de către Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ..... a domnului/doamnei ............................, din U.M. ....., CNP ....................., domiciliat(ă) în localitatea ....................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ................ .Data chemării în activitate/anul de studiu .........Stagiu de cotizare/Stagiu de cotizare în specialitate .......În baza actelor:Procesul-verbal de unitate nr. ......... din .................... întocmit de ...............................Raport de expertiză medico-militară nr. .......... din ....................I. Istoricul bolii:II. Examenul clinic și de laborator:III. Diagnosticul clinic și funcțional:IV. Aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în Administrația Națională a Penitenciarelor/în instituția militară de învățământ .........................Conform criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilesc aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012.V. Deficiența funcțională și incapacitatea adaptativă (IA%)VI. Gradul de invaliditate .....................Conform criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilesc aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012.VII. Legătura de cauzalitate/Cauza invalidității ..................VIII. Termen de revizuire - luna, anulSe recomandă concediu medical de ...... zile, în perioada ........ - ........... sau până la apariția ordinului de trecere în rezervă/deciziei de încetare a raporturilor de serviciu, fără a se depăși durata maximă a concediului medical prevăzut de lege.IX. Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ..................... propune cele menționate mai sus, în ședința din ............, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
  Președintele Comisiei de expertiză medico-militară, ............................. Membri 1. ....... 4. ....... 2. ....... 5. ....... 3. ....... 6. .......
  Secretar,Am luat cunoștință: .............. (semnătura) ...............(data)Sunt de acord/Nu sunt de acord.Decizia se poate contesta în termen de 30 de zile de la semnarea de luare la cunoștință sau de la primirea comunicării făcute în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire, în caz de refuz de luare la cunoștință sau neprezentare la comisie. Contestația se depune și se înregistrează la comisia de expertiză medico-militară care a emis decizia medicală.
  X. Comisia centrală de expertiză medico-militară, în ședința din ......................,Avizează/Nu avizează propunerea de mai sus privind diagnosticul, aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar, legătura de cauzalitate, gradul de invaliditate, termenul de revizuire ........................................................
  Președintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară, .............................. Secretar, .................. Membri 1. ........... 4. ........... 2. ........... 5. ........... 3. ........... 6. ...........
  Decizia medicală a Comisiei centrale de expertiză medico-militară poate fi atacată la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive și executorii.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(MINISTERUL AFACERILOR INTERNE)(SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII)Comisia centrală de expertiză medico-militară
  DECIZIE MEDICALĂ
  Nr. ............ din ...........
  Privind evaluarea capacității de muncă de către Comisia centrală de expertiză medico-militară a domnului/doamnei .................. din U.M. ......, CNP ...................., domiciliat(ă) în localitatea ....................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................... .În baza actelor:Procesul-verbal de unitate nr. ....... din .................... întocmit de ...............................Raportul medical nr. ........ din ....................I. Istoricul bolii:II. Examenul clinic și de laborator:III. Diagnosticul clinic și funcțional:IV. Aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în Administrația Națională a Penitenciarelor/în instituția militară de învățământConform criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilesc aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012.V. Deficiența funcțională și incapacitatea adaptativă (IA% )VI. Gradul de invaliditate ..............................Conform criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilesc aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012.VII. Legătura de cauzalitate/Cauza invalidității ....................................VIII. Termen de revizuire - luna ......... anul .......... .Se recomandă concediu medical de ..... zile, în perioada .........-........... sau până la apariția ordinului de trecere în rezervă/deciziei de încetare a raporturilor de serviciu, fără a se depăși durata maximă a concediului medical prevăzut de lege.
  Președintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară, ............................ Membri 1. ........... 4. ........... 2. ........... 5. ........... 3. ........... 6. ...........
  Secretar,Am luat cunoștință:
  ..........................
  (semnătura)
  ..........................
  (data)
  Decizia medicală poate fi atacată la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive și executorii.
   +  Anexa nr. 4la regulament
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(MINISTERUL AFACERILOR INTERNE)(SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII)Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul .........(Comisia centrală de expertiză medico-militară)
  CERTIFICAT MEDICAL
  Nr. ............ din ...........
  A fost examinat .........(gradul, numele și prenumele).......... din U.M. ................., CNP ............, domiciliat în comuna/orașul ..................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc......, et......, ap......, județul/sectorul ................, internat de la ........... până la ................ .Foaia de observație clinică nr. ............... întocmită de Spitalul ........................................................... serviciul .............................../sau referat medical, documente medicaleI. Diagnostic clinic și funcțional:II. Se recomandă concediu medical de ................ zile, în perioada ............... - .............., peste ........ zile de incapacitate temporară de muncă.
  Președintele Comisiei de expertiză medico-militară/ Comisiei centrale de expertiză medico-militară,
  ............................................
  Membri1. ....................2. ....................3. ....................4. ....................5. ....................6. .................... Secretar ............... Am luat cunoștință .......... Data ...............
   +  Anexa nr. 5la regulament
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(MINISTERUL AFACERILOR INTERNE)(SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII)Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul .........(Comisia centrală de expertiză medico-militară)
  CERTIFICAT MEDICAL DE RECUPERARE
  al ......(gradul, arma, numele și prenumele)...... din U.M. .............., CNP ................
  Comisia de expertiză medico-militară/Comisia centrală de expertiză medico-militară a analizat situația medicală a sus-numitului, stabilindu-i diagnosticul:Se recomandă concediu medical de recuperare .............. zile, în perioada ................-..................., peste .............. zile de incapacitate temporară de muncă.Propunerea Comisiei de expertiză medico-militară/Comisiei centrale de expertiză medico-militară
  Președintele Comisiei de expertiză medico-militară/ Președintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară,
  ..................................................
  Membri: Secretar............................ Am luat cunoștință ............................... Data ........................ Președintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară,................................................... Membri*1) Secretar*1) ............................. Avizul Direcției medicale*2) Data ......................... Propunerea Direcției management*3) resurse umane Data ......................... Hotărârea ministrului apărării naționale Data .........................*1) Se utilizează doar pentru Ministerul Afacerilor Interne.*2) Se utilizează pentru Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Administrația Națională a Penitenciarelor.*3) Se utilizează doar pentru Ministerul Apărării Naționale.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEComisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ...........Nr. ................ din ................
  AVIZ MEDICAL
  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, în baza următoarelor acte:1. Fișa postului nr. ........ din ............., eliberată de ....................................................;2. Fișa de identificare a factorilor de risc profesional .........................................................;3. Fișa de solicitare a examenului medical la angajare nr. ................. din .................................;4. Procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ........ din ..............., eliberat de ....................;5. Fișa de aptitudine-medicina muncii nr........ din .............................................................;6. Fișa de examinare medicală eliberată de Spitalul ..............................................................,Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul .............. și medicul specialist/primar de medicina muncii ............................ din Spitalul ................................................... stabilesc că atribuțiile funcției grad militar .......... nume ........................... prenume ..................................... sunt compatibile/incompatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și pot fi/nu pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.Se respectă următoarele recomandări:1. .............................................................;2. .............................................................;3. .............................................................;4. .............................................................;
  Președintele Comisiei de expertiză medico-militară, Membri 1 ....... 2 ....... 3 ....... 4 ....... 5 ....... 6 ....... Medic specialist medicina muncii, ...................
  NOTĂ:Numărul avizului medical este numărul procesului-verbal de ședință.
   +  Anexa nr. 7la regulament
  - Model -
  Loc pentru ștampilă
  RAPORT DE EXPERTIZĂ MEDICO-MILITARĂ*1)
  Nr. ......... din ..........*2)
  *1) Raportul de expertiză medico-militară se va completa de către medicul curant din secția de specialitate unde a fost internat pacientul sau, în caz de expertizare pe documente, de către președintele comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară.*2) Raportul va fi înregistrat la comisia de expertiză medico-militară/comisia centrală de expertiză medico-militară, într-un registru special înregistrat la compartimentul documente clasificate/similare și va fi anexat la procesul-verbal de ședință.Gradul, numele și prenumele ....................................................................În baza documentelor, după caz, totalizează ................ zile de incapacitate temporară de muncă la data de .............:Secretar comisie: .............. data: ...........1. Foaie de observație clinicănr. ... din ...... secția/Spitalul ...............................2. Referat medical nr. ....... emis de ..........................;Referat medical nr. ....... emis de .............................;Referat medical nr. ....... emis de ...... (în funcție de caz).3. Procesul-verbal de unitate nr. din .......... emis de ...................4. Alte documente solicitate (investigații paraclinice, bilete de ieșire din spital, notă de relații, buletin histopatologic, examen psihologic, proces-verbal de cercetare, fișa BP2, decizia medicală anterioară)I. Diagnosticul clinic și propunerea medicului care întocmește raportulDiagnostic clinic:Propunere:[] CM .............. zile[] Apt[] AL [] 3 luni [] 6 luni [] 12 luni[] IPALR [] ISE [] Inapt[] Încadrarea în grad de invaliditate [] I (unu) [] II (doi) [] III (trei) [] Nu se încadreazăRecomandări:[] Interzis portul de armă[] Interzis conducerea autovehiculelor[] Scutire ședințe tragere, aplicații, tabere de instrucții[] Scutire serviciu de zi pe unitate/serviciul interior[] Scutire efort fizic intens și probe sportive[] Scutire ortostatism prelungit[] Evaluare prin cabinetul de medicina muncii[] Alte recomandări:(Semnătura și parafa)II. Propunerea președintelui Comisiei de expertiză medico-militară/Comisiei centrale de expertiză medico-militarăDiagnostic clinic:Deficiența funcțională:[] Fără [] Ușoară [] Medie [] Accentuată [] GravăIncapacitate adaptativă (%):Propunere:[] CM ............ zile[] Apt[] AL [] 3 luni [] 6 luni [] 12 luni[] IPALR [] ISE [] Inapt[] Încadrarea în grad de invaliditate [] I (unu) [] II (doi) [] III (trei) [] Nu se încadreazăTermen de revizuire: [] 1 an [] 2 ani [] 3 ani [] Nerevizuibil:Cauza invalidității:Recomandări: [] Aceleași recomandări [] Alte recomandări:(semnătura și parafa)III. Hotărârea Comisiei de expertiză medico-militară/Comisiei centrale de expertiză medico-militarăDiagnostic clinic:Deficiența funcțională:[] Fără [] Ușoară [] Medie [] Accentuată [] GravăIncapacitate adaptativă (%):[] CM ................. zile[] AC[] AL [] 3 luni [] 6 luni [] 12 luni[] IPALR [] ISE [] Apt [] Inapt[] Încadrarea în grad de invaliditate [] I (unu) [] II (doi) [] III (trei) [] Nu se încadreazăTermen de revizuire: [] 1 an [] 2 ani [] 3 ani [] Nerevizuibil:Cauza invalidității:Recomandări: [] Aceleași recomandări [] Alte recomandări:Hotărârea a fost luată: [] În unanimitate [] Cu majoritate de:
  Președintele Comisiei de expertiză medico-militară/ Comisiei centrale de expertiză medico-militară,
  .................................................
  Membri1. [] DA [] NU ....................................2. [] DA [] NU ....................................3. [] DA [] NU ....................................4. [] DA [] NU ....................................5. [] DA [] NU ....................................6. [] DA [] NU ....................................Secretar comisie:
   +  Anexa nr. 8la regulament
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEComisia de expertiză medico-militară/Comisia centrală de expertiză medico-militarăNr. .................. din ....................
  NOTĂ
  Pentru internare în spitalul militar
  Serviciul ...........................În conformitate cu prevederile legale în vigoare, domnul/doamna ....................................................... din .................................. se internează pentru întocmirea foii de observație clinică cu propunerea referitoare la: diagnostic, aptitudinea față de serviciul militar, legătura de cauzalitate, încadrarea în grad de invaliditate, termenul de revizuire, după care se va prezenta comisiei de expertiză medico-militară...................................................................................................................................
  Președintele Comisiei de expertiză medico-militară/ Comisiei centrale de expertiză medico-militară,
  .................................................
   +  Anexa nr. 9la regulament
  LISTA
  afecțiunilor invalidante care afectează
  ireversibil capacitatea de muncă
  1. Afecțiuni oftalmologice care duc la scăderea acuității vizuale sub 1/20 la ambii ochi, în stadiul irecuperabil medical sau chirurgical2. Amputații de membre toracale (antebraț, braț, mână) sau membre pelvine (coapsă, gambă, picior), neprotezabile3. Spondilita anchilozantă, formă avansată4. Poliartrita cronică deformantă, cu impotență funcțională accentuată, rebelă la tratament5. Anchiloza de genunchi și șold bilaterală6. Ciroza hepatică cu insuficiență hepatică ireductibilă7. Insuficiența cardiacă stadiul IV (indiferent de cauză)8. Hipertensiunea pulmonară severă cu complicații grave, ireversibile9. Insuficiența respiratorie cronică, cu indicație de oxigenoterapie de lungă durată10. Insuficiența renală cronică în stadiul de uremie depășită prin mijloace de epurare extrarenală (hemodializa, dializa peritoneală, plasmafereza, hemofiltrarea arterio-venoasă continuă)11. Afecțiuni neoplazice, stadiul IV, cu metastaze sau stadiul III, forme inoperabile, cu complicații12. Boala Parkinson - formă avansată, rebelă la tratament, cu tulburări psihice grave, de vorbire, de deglutiție, și tulburări respiratorii permanente cu fenomene "on-off"13. Scleroza multiplă, formă primar sau secundar progresivă, cu examen RMN sugestive și deficite motorii definitive, anchiloze secundare, tulburări de coordonare, de vorbire și/sau de vedere14. Scleroza laterală amiotrofică15. Para- și tetraplegii secundare postraumatisme vertebro-medulare, tumori, cu sau fără secțiune medulară16. Miastenia gravis, formă avansată sub tratament, cu tulburări de deglutiție, fonație și crize respiratorii frecvente17. Distrofii musculare progresive18. Deficite motorii și/sau afazii definitive sechelare-AVC, tumorale (evoluție staționară după 2 ani de la episodul acut)19. Demența20. Sindromul cohleo-vestibular cu tulburări majore de echilibru21. Infecția HIV/SIDA stadiile: C1, C2, C3; formele HIV/SIDA încadrabile în gradul I22. Orice altă afecțiune, diferită de cele menționate mai sus, încadrată în gradul I de invaliditate
  -----