ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 14 mai 1999cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 mai 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) acord-cadru - Acordul-cadru dintre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, semnat la Bucureşti la 12 martie 1991; b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transfera Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional şi ale memorandumurilor de finanţare, încheiate între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru; c) fonduri publice - resurse financiare constituite şi gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom; d) structuri de implementare - agenţii de implementare, precum şi alte entităţi prevăzute în memorandumul de finanţare sau în alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza memorandumului de finanţare, cu atribuţii de gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor este autorizat sa gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional şi prin memorandumuri de finanţare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru. (2) Ministerul Finanţelor asigura gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale.  +  Articolul 3Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigura respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin memorandum de finanţare, memorandum de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.  +  Articolul 4 (1) Cofinantarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se efectuează potrivit cerinţelor de cofinantare prevăzute în memorandumul de finanţare sau în alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza memorandumului de finanţare. (2) Fondurile publice destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se aloca, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru şi prin memorandum de finanţare, memorandum de înţelegere, precum şi prin alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru. (3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, incluse în reglementările Consiliului sau ale Comisiei Comunităţii Europene, sumele destinate cofinanţării în bani, din fondurile publice, a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi în bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom. (4) Prevederile alin. (2) se aplică prin derogare, după caz, de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi de la prevederile altor acte normative în vigoare, aplicabile fondurilor publice din care se efectuează cofinantarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.  +  Articolul 5 (1) Sume aferente cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind în bugetul de stat, într-o poziţie distinctă, denumita "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare". (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa repartizeze şi sa introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6Disponibilităţile din fondurile publice destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 7Livrările de bunuri, prestările de servicii şi execuţia de lucrări, efectuate în baza contractelor finanţate din fondurile publice de cofinantare prevăzute la art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale şi vamale aplicabile contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, potrivit acordului-cadru şi altor documente convenite în baza acestuia.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor elaborează instrucţiuni şi norme metodologice care se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului finanţelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentru integrare europeană,Alexandru Herlea----------