HOTĂRÂRE nr. 494 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)privind echipamentul maritim(actualizată până la data de 7 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor maritime prevăzute în anexa A.1, destinate a fi montate la bordul navelor noi care arborează pavilionul român. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa A.1, care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, erau deja montate la bordul unei nave care arborează pavilionul român. (3) Echipamentele maritime prevăzute în anexa A.2, pentru care, potrivit convenţiilor internaţionale, se prevede necesitatea aprobării de tip, dar pentru care nu există standarde internaţionale de încercări, continuă să fie supuse aprobării de tip Autorităţii Navale Române, conform normelor tehnice aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (4) Echipamentele maritime destinate a fi montate la bordul navelor existente: a) echipamente care nu se găseau la bord anterior; sau b) echipamente care se găseau anterior la bord şi care sunt înlocuite, cu excepţia cazurilor în care convenţiile internaţionale permit altfel, sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri, fie că nava se află sau nu în România în momentul instalării echipamentelor. (5) Fără a contraveni faptului că echipamentele prevăzute la alin. (1) pot intra sub incidenţa altor acte normative, în special a Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 89/336/CEE, şi a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 89/686/CEE, aceste echipamente fac doar obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: a) aprobare de tip - procedurile de evaluare a echipamentului produs în conformitate cu standardele de încercări aplicabile şi de eliberare a certificatelor corespunzătoare; b) Autoritatea Navală Română - organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei; c) certificate de siguranţa - certificatele eliberate de administraţiile statelor de pavilion sau de organizaţii recunoscute, în numele acestora, în conformitate cu convenţiile internaţionale; d) convenţii internaţionale:1. Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 (LL 66), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;2. Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;3. Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;4. Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 (SOLAS 74), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, împreună cu protocoalele şi amendamentele la acestea, în versiunile lor actualizate; e) echipament montat la bord - echipamentul plasat sau instalat permanent la bordul unei nave; f) echipamente - echipamentele maritime cuprinse în anexele A.1 şi A.2, care se montează la bordul navelor pentru a fi utilizate conform prevederilor reglementărilor internaţionale sau care se montează în mod voluntar în vederea utilizării şi pentru care este necesară aprobarea administraţiei statului de pavilion conform instrumentelor internaţionale; g) echipamente de radiocomunicaţii - echipamentele prevăzute în cap. IV din Convenţia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, şi aparatele radiotelefonice UIF (VHF) de emisie-recepţie de pe ambarcaţiunile de salvare, prevăzute la Regula III/6.2.1 a acestei convenţii; h) instrumente internaţionale - convenţiile internaţionale, rezoluţiile şi circularele relevante ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), precum şi standardele internaţionale de încercări relevante; i) marcaj - simbolul prevăzut în art. 8 şi în anexa D; j) navă - orice navă care intră sub incidenţa convenţiilor internaţionale; nu sunt incluse navele militare; k) navă existentă - o navă care nu este noua; l) navă noua - o navă a carei chilă a fost pusă sau care se găseşte într-un stadiu similar de construcţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau ulterior acestei date. În scopul aplicării acestei definiţii, prin stadiu similar de construcţie se va înţelege că:1. stadiul construcţiei este identificabil ca fiind specific începutului construcţiei; şi2. asamblarea respectivei nave este realizată la un nivel reprezentând cel puţin 50 t de material sau 1% din masa estimată a tuturor materialelor pentru corpul şi structurile sale, luându-se în considerare valoarea cea mai mică; m) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competenta ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; n) proceduri de evaluare a conformităţii - procedurile prevăzute în art. 6 şi în anexa B; o) standarde de încercări - standardele în versiunea lor actualizată, aplicabile pentru definirea metodelor de încercare şi a rezultatelor testelor, dar numai în forma în care se face referire în anexele A.1 şi A.2, care sunt stabilite în concordanţă cu cerinţele convenţiilor internaţionale, ale rezoluţiilor şi circularelor IMO corespunzătoare de către:1. Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO);2. Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO);3. Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI);4. Comitetul European de Standardizare (CEN);5. Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC);6. Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI). (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii de specialitate definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată.  +  Capitolul II Libera circulaţie  +  Articolul 3 (1) Echipamentele enumerate în anexa A.1 trebuie să fie conforme cu prevederile aplicabile ale instrumentelor internaţionale indicate în aceasta anexa. (2) Conformitatea echipamentelor cu prevederile aplicabile ale convenţiilor internaţionale, ale rezoluţiilor şi circularelor Organizaţiei Maritime Internaţionale se demonstrează numai pe baza standardelor de încercări corespunzătoare şi a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa A.1. Pentru toate echipamentele enumerate în anexa A.1, pentru care sunt indicate atât standarde de încercări CEI, cât şi ETSI, aceste standarde constituie doua opţiuni posibile şi producătorul sau reprezentantul sau autorizat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene poate stabili pe care din cele două să o utilizeze.  +  Articolul 4 (1) Introducerea pe piaţă sau montarea la bordul navelor a echipamentelor prevăzute în anexa A.1, care poarta marcajul ori sunt conforme din alte motive cu prevederile prezentei hotărâri, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată şi nu poate fi refuzată eliberarea ori reînnoirea certificatelor de siguranţa corespunzătoare. (2) Autoritatea competentă trebuie să elibereze o licenţă radio conform reglementărilor internaţionale privind radiocomunicaţiile, înainte de eliberarea certificatului de siguranţa corespunzător.  +  Articolul 5. (1) În cazul unei nave noi care, indiferent de pavilionul sau, nu este înmatriculată într-un stat membru al Uniunii Europene şi care solicită înmatricularea în România, proprietarul trebuie să prezinte Autorităţii Navale Române lista echipamentelor maritime care poartă marcajul şi a celor pentru care solicită echivalarea. Autoritatea Navală Română va supune nava unei inspecţii pentru a verifica dacă starea reală a echipamentelor sale corespunde cu certificatele de siguranţă sau cu prezenta hotărâre, dacă acestea au aplicat marcajul corespunzător sau dacă sunt echivalente cu aprobarea de tip a echipamentelor, conform prezentei hotărâri. (2) Cu excepţia cazurilor în care echipamentele poarta marcajul sau sunt considerate echivalente de Autoritatea Navală Română, acestea trebuie înlocuite. (3) Pentru echipamentele considerate echivalente conform prezentului articol, Autoritatea Navală Română eliberează un certificat, care trebuie să însoţească permanent echipamentul şi care conţine autorizarea de a instala acele echipamente la bordul navei şi impune eventualele restricţii sau dispoziţii relative la utilizarea lor. (4) În ceea ce priveşte echipamentele de radiocomunicaţii, acestea nu trebuie să influenţeze în mod necorespunzător cerinţele spectrului de radiofrecvenţe.  +  Capitolul III Conformitatea  +  Articolul 6 (1) Procedura de evaluare a conformităţii, definită în detaliu în anexa B, constă din: a) o examinare EC de tip (modulul B) şi, înaintea introducerii pe piaţă a echipamentului şi ca urmare a alegerii producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene dintre posibilităţile indicate în anexa A.1, toate echipamentele trebuie supuse declaraţiei de conformitate cu tipul (modulul C) sau declaraţiei de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) (modulul D), sau declaraţiei de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii produselor) (modulul E), sau declaraţiei de conformitate cu tipul (verificarea produselor) (modulul F); sau b) asigurarea EC totală a calităţii (modulul H). (2) Declaraţia de conformitate cu tipul se face în scris şi conţine informaţiile indicate în anexa B. (3) În cazul în care echipamentele sunt produse ca unicate sau în serii mici şi nu în serie mare sau număr mare, procedura de evaluare a conformităţii poate consta într-o verificare EC a unităţii de produs (modulul G).  +  Articolul 7 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 6, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme sunt desemnate să le îndeplinească, precum şi numerele de identificare alocate în prealabil de Comisia Europeană. (2) Evaluarea organismelor prevăzute la alin. (1) se realizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere criteriile minime din anexa C, pe baza unei metodologii de evaluare care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Cel puţin la fiecare 2 ani, Autoritatea Navală Română trebuie să efectueze un audit al organismelor notificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Acest audit trebuie să asigure că fiecare organism notificat continuă să satisfacă criteriile prevăzute în anexa C. (4) Atunci când Autoritatea Navală Română constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa C, informează imediat Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului retrage desemnarea organismului şi informează de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată.  +  Articolul 8 (1) Echipamentele prevăzute în anexa A.1, care sunt conforme cu instrumentele internaţionale corepunzătoare şi care sunt fabricate conform procedurilor de evaluare a conformităţii, trebuie să poarte marcajul aplicat de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. (2) Marcajul trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat care a executat procedura de evaluare a conformităţii atunci când acest organism a intervenit în faza de control al producţiei, precum şi de ultimele două cifre ale anului în cursul căruia a fost aplicat marcajul. Numărul de identificare al organismului notificat trebuie să fie aplicat, sub responsabilitatea acestuia, fie de însuşi organismul notificat, fie de producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. (3) Grafica marcajului utilizat este prevăzută în anexa D. (4) Marcajul se aplică pe echipament sau pe placa indicatoare astfel încât să rămână vizibil, lizibil şi să nu poată fi şters de-a lungul întregii durate de viaţa utile previzibile a echipamentului. Totuşi, atunci când natura echipamentului nu permite sau nu se justifică, marcajul se aplică pe ambalaj, pe o etichetă sau pe o broşură însoţitoare. (5) Se interzice aplicarea oricărui alt marcaj sau inscripţii susceptibile de a induce în eroare terţi asupra semnificaţiei şi graficii marcajului din prezenta hotărâre. (6) Marcajul trebuie aplicat la sfârşitul fazei de producţie.  +  Capitolul IV Controlul  +  Articolul 9 (1) Fără a contraveni art. 4, Autoritatea Navală Română poate proceda la verificări prin sondaj ale echipamentelor care poartă marcajul, care se află pe piaţă şi nu au fost încă montate la bordul navelor, pentru a verifica conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri. Resursele necesare pentru efectuarea verificărilor prin sondaj care nu sunt prevăzute în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B se suporta conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, republicată. (2) Fără a contraveni art. 4, după montarea la bordul unei nave care arborează pavilion român a unui echipament care satisface prevederile acestei hotărâri şi atunci când sunt cerute probe de funcţionare la bord de către instrumentele internaţionale pentru motive de siguranţa şi/sau prevenirea poluării, sub rezerva ca aceste probe nu dublează procedurile de evaluare a conformităţii deja efectuate, acestea se vor realiza în prezenta unui inspector al Autorităţii Navale Române. Autoritatea Navală Română poate solicita producătorului acestui echipament, reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau persoanei responsabile pentru comercializarea în România ori în Uniunea Europeană să îi pună la dispoziţie rapoartele de inspecţie sau de probe.  +  Articolul 10La eliberarea sau reînnoirea certificatelor de siguranţă corespunzătoare, Autoritatea Navală Română trebuie să verifice, la nevoie prin sondaj, dacă echipamentele montate la bordul navelor sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri. Pentru toate echipamentele care poarta marcaj există prezumţia de conformitate cu aceste cerinţe, sub rezerva unor eventuale încercări care se efectuează conform art. 9 alin. (2). Declaraţia de conformitate cu tipul trebuie să însoţească echipamentul.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care Autoritatea Navală Română constata, în timpul unei inspecţii sau în alt mod, că un echipament prevăzut în anexa A.1, care poartă marcajul, deşi este corect instalat, întreţinut şi utilizat în conformitate cu destinaţia lui, pune în pericol sănătatea şi/sau siguranţa echipajului, pasagerilor sau, după caz, a altor persoane ori poluează mediul marin, aceasta trebuie să adopte toate măsurile provizorii corespunzătoare care pot fi, după caz, fie retragerea de pe piaţă a echipamentului respectiv, fie interzicerea sau restricţionarea introducerii acestuia pe piaţă ori utilizarea lui la bordul navelor pentru care a eliberat certificate de siguranţă. (2) Autoritatea Navală Română trebuie să informeze în scris Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului asupra măsurilor adoptate, indicând motivele care au stat la baza acestei decizii şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2); b) aplicării incorecte a standardelor de încercări prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2); c) deficienţelor din cuprinsul standardelor de încercări. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate, potrivit prevederilor alin. (2). (4) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată că un echipament care poarta marcajul nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului despre decizia să. (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (4).  +  Capitolul V Dispoziţii speciale  +  Articolul 12 (1) Fără a contraveni prevederilor art. 3, în cazuri speciale de inovaţie tehnică, Autoritatea Navală Română poate autoriza montarea la bordul navelor care arborează pavilionul român a unui echipament care nu este în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta hotărâre, dacă s-a stabilit prin intermediul încercărilor sau prin alt mijloc agreat de Autoritatea Navală Română că echipamentul respectiv este cel puţin la fel de eficient precum un echipament care respecta procedurile de evaluare a conformităţii. Echipamentele de radiocomunicaţii nu trebuie să influenţeze în mod necorespunzător cerinţele spectrului de radiofrecvenţe. (2) Aceste proceduri de încercări nu fac distincţie între echipamentele produse în România şi cele care sunt produse în alte state. (3) Pentru echipamentele la care se referă prezentul articol, Autoritatea Navală Română va elibera un certificat care trebuie să însoţească permanent echipamentul şi care conţine autorizaţia data pentru instalarea echipamentului la bordul navelor care arborează pavilionul român, precum şi eventualele restricţii sau dispoziţii relative la utilizarea sa. (4) În cazul în care Autoritatea Navală Română autorizează instalarea pe o navă care arborează pavilionul român a unui echipament la care se referă prezentul articol, aceasta trebuie să informeze fără întârziere Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va comunica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene datele aferente acestei autorizări, precum şi rapoartele referitoare la ansamblul încercărilor, evaluărilor şi procedurilor de evaluare a conformităţii. (5) Atunci când o navă care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene, având la bord echipamentele prevăzute la alin. (1), este înmatriculată în România, Autoritatea Navală Română poate lua măsurile necesare, care pot include încercări şi demonstraţii practice, în vederea asigurării că acele echipamente sunt cel puţin la fel de eficiente ca acelea care sunt conforme procedurilor de evaluare a conformităţii.  +  Articolul 13 (1) Fără a contraveni prevederilor art. 3, în scopul încercării şi evaluării echipamentelor şi numai atunci când condiţiile următoare sunt îndeplinite, Autoritatea Navală Română poate autoriza montarea la bordul navelor care arborează pavilionul român a unui echipament care nu este în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta hotărâre şi care nu intra sub incidenţa art. 12 dacă: a) echipamentul are un certificat eliberat de Autoritatea Navală Română, care trebuie să însoţească permanent echipamentul şi care conţine autorizaţia de instalare a acestui echipament pe nava, precum şi eventualele restricţii sau dispoziţii referitoare la utilizarea lui; b) autorizarea este limitată la o perioada scurtă; c) echipamentul nu este utilizat în locul unui echipament care satisface cerinţele prezentei hotărâri şi nu înlocuieşte un astfel de echipament, care trebuie să fie la bordul navei în stare bună şi gata de a fi utilizat imediat. (2) Echipamentele de radiocomunicaţii nu trebuie să influenţeze în mod necorespunzător cerinţele spectrului de radiofrecvenţe.  +  Articolul 14 (1) Atunci când un echipament trebuie înlocuit într-un port aflat în afară României sau Uniunii Europene şi în cazuri speciale, care trebuie deplin justificate Autorităţii Navale Române, în care instalarea unui echipament care are aprobarea EC de tip nu este posibila din motive de lipsa de timp, de întârziere sau costuri, se poate instala un echipament diferit urmând procedura: a) echipamentul este însoţit de un document eliberat de un organism recunoscut echivalent unui organism notificat, în cazul unui acord încheiat între Comunitatea Europeană sau România şi respectivul stat terţ privind recunoaşterea mutuală a unei organizaţii de acest tip; b) în cazul în care se dovedeşte imposibil a se respecta dispoziţiile prevăzute la lit. a), un echipament, însoţit de o documentaţie eliberată de un stat membru al Organizaţiei Maritime Internaţionale, care este parte la convenţiile pertinente şi care certifica conformitatea cu dispoziţiile pertinente ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, poate fi instalat, sub rezerva prevederilor alin. (2) şi (3). (2) Autoritatea Navală Română trebuie informată imediat asupra naturii şi caracteristicilor echipamentului prevăzut la alin. (1). (3) Autoritatea Navală Română se va asigura cu prima ocazie că echipamentul prevăzut la alin. (1), precum şi documentaţia referitoare la încercările acestui echipament sunt conforme cerinţelor aplicabile ale instrumentelor internaţionale şi ale prezentei hotărâri. (4) Echipamentele de radiocomunicaţii nu trebuie să afecteze cerinţele spectrului de radiofrecvenţe.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 3; b) nerespectarea prevederilor art. 6; c) nerespectarea prevederilor art. 8 şi 16; d) nerespectarea prevederilor art. 18. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea montării la bord şi a introducerii pe piaţa a echipamentelor neconforme faptele prevăzute la alin. (1) lit. a); b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi interzicerea comercializării până la o data stabilită de Autoritatea Navală Română împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor faptele prevăzute la alin. (1) lit. b); c) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a echipamentelor nemarcate sau marcate incorect faptele prevăzute la alin. (1) lit. c); d) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi retragerea de pe piaţa a echipamentelor cu marcaj CS faptele prevăzute la alin. (1) lit. d). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Navale Române. (4) Dispoziţiilor referitoare la contravenţii prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Fără a contraveni prevederilor art. 1 alin. (1), până la data aderării României la Uniunea Europeană se admite introducerea pe piaţa şi/sau montarea la bordul navelor care arborează pavilionul român a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1, care sunt aprobate de Autoritatea Navală Română conform procedurilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Până la data prevăzută la alin. (1) se admit introducerea pe piaţă şi/sau montarea la bordul navelor care arborează pavilionul român a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1 cu marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, republicată. (3) În condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, se interzice aplicarea pe echipamentele maritime cuprinse în anexa A.1, concomitent, a marcajului definit la art. 2 alin. (1) lit. i) şi a marcajului CS. (4) Marcajul CS prevăzut la alin. (2) se aplică de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România. (5) Marcajul CS este urmat de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de ultimele două cifre ale anului în cursul căruia a fost aplicat marcajul CS. (6) Înainte de introducerea pe piaţă şi/sau montarea la bordul navelor care arborează pavilionul român a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1 cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigura realizarea cerinţelor prevăzute la art. 3 şi marcarea produselor în conformitate cu prevederile art. 8.  +  Articolul 17 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului întocmeşte lista cuprinzând organismele aprobate să execute procedurile prevăzute la art. 6, indicând sarcinile specifice pe care respectivele organisme trebuie să le îndeplinească, precum şi numărul de identificare atribuit. (2) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se modifica şi se completează ori de câte ori se actualizează lista cuprinzând organismele aprobate. (4) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului solicita înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare. (5) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează, conform prevederilor prezentei hotărâri, de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 18 (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, echipamentele maritime cuprinse în anexa A.1 se admit a fi introduse pe piaţa şi/sau montate la bordul navelor care arborează pavilionul român numai cu marcajul definit la art. 2 alin. (1) lit. i). (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuit, a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1, marcate cu marcajul CS.  +  Articolul 19 (1) La data aderării României la Uniunea Europeană, ordinul prevăzut la art. 17 alin. (2) se abroga. (2) La termenul prevăzut la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi notificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 20 (1) Lista abrevierilor utilizate în cuprinsul prezentei hotărâri este prevăzută în anexa A.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010. (2) Anexele A, A.1, A.2, B, C, D fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2009.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 582/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de Directiva 98/85/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în JOCE, seria L, nr. 315 din 25 noiembrie 1998, de Directiva 2001/53/CE a Comisiei din 10 iulie 2001, publicată în JOCE, seria L, nr. 204 din 28 iulie 2001, de Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002, publicată în JOCE, seria L, nr. 254 din 23 septembrie 2002, de art. 5 din Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave publicată în JOCE, seria L, nr. 324 din 29 noiembrie 2002, de Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 171 din 1 iulie 2008, de Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009, publicată în JOUE, seria L, nr. 113 din 6 mai 2009, de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010, publicată în JOUE, seria L, nr. 305 din 20 noiembrie 2010, de Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011, publicată în JOUE, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2011, de Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012, publicată în JOUE, seria L, nr. 312 din 10 noiembrie 2012, de Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013, publicată în JOUE, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013, de Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014, publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014, şi de Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015, publicată în JOUE, seria L, nr. 95 din 10 aprilie 2015.----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  CALIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  Ministrul transporturilor,

  construcţiilor şi turismului,

  Gheorghe Dobre

  Ministrul economiei şi comerţului,

  Codruţ Ioan Seres

  Ministrul integrării europene,

  Anca Daniela Boagiu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Claudiu Doltu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 494.ANEXA 12/04/2006