ORDIN nr. 105 din 12 iulie 2013 (*actualizat*)privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne(actualizat până la data de 10 septembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------Având în vedere necesitatea existenţei unei concepţii unitare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la modul de constituire şi organizare structurală a unităţilor aparţinând acestuia,ţinând seama de faptul că, potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul exercită conducerea instituţiei şi, în acest sens, trebuie să stabilească instrumentele prin intermediul cărora asigură buna organizare şi funcţionare a unităţilor ministerului,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte cadrul procedural şi metodologic de elaborare, avizare şi aprobare a documentelor de organizare în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, având ca scop asigurarea unei concepţii unitare în ceea ce priveşte organizarea structurală a unităţilor ministerului.  +  Articolul 2Cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative de nivel superior se prevede un alt nivel de aprobare, documentele de organizare prevăzute de prezentul ordin se aprobă în condiţiile stabilite de prevederile acestuia.  +  Capitolul II Stabilirea structurilor organizatorice  +  Articolul 3Organizarea unităţilor ministerului se aprobă, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 4 (1) Numărul total de posturi, pe tipuri şi categorii de funcţii, pentru unităţile aparatului central şi structurile subordonate acestora, precum şi pentru structurile şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului. (2) Proiectul ordinului prevăzut la alin. (1) se elaborează de Direcţia generală management resurse umane, pe baza propunerilor unităţilor aparatului central sau a structurilor şi instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului. (3) Numărul posturilor aprobate potrivit alin. (1) se poate modifica, la propunerea şefilor unităţilor aparatului central sau ai structurilor şi instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.  +  Articolul 5Şefii inspectoratelor generale/similare, prin dispoziţie sau, după caz, prin ordin, repartizează structurilor/ unităţilor subordonate posturile aprobate, pe tipuri şi categorii de funcţii.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a unităţilor ministerului se reprezintă prin organigramă. (2) Organigrama este reprezentarea grafică a structurii organizatorice formale a unei unităţi şi poate fi redată: a) ca organigramă generală, atunci când se prezintă structura organizatorică de ansamblu a unităţii, pe niveluri ierarhice; sau b) ca organigramă parţială, atunci când sunt prezentate doar anumite componente ale unităţii. (3) Pe organigramele parţiale se menţionează unitatea din care fac parte componentele prezentate.  +  Articolul 7La elaborarea proiectului organigramei se ţine seama de următoarele reguli de structură: a) reprezentarea structurilor organizatorice se face prin dreptunghiuri unite prin linii care reflectă legăturile organizatorice; b) mărimile dreptunghiurilor şi grosimile contururilor acestora se corelează cu obiectul, sarcinile, autoritatea şi responsabilitatea implicate; c) situarea în organigramă a dreptunghiurilor şi a liniilor trebuie să reflecte raportul de subordonare ierarhică, posturile şi compartimentele care alcătuiesc un nivel ierarhic, înscriindu-se, de regulă, pe aceeaşi orizontală; d) în organigramele cu cifre, sub dreptunghiul corespunzător fiecărei structuri, se înscriu numărul posturilor pe categorii, precum şi totalul acestora; în colţul din dreapta jos al organigramei, într-o casetă, se înscriu numărul de posturi al unităţii/structurii pe categorii de personal şi numărul total, precum şi numărul posturilor de conducere şi procentul reprezentat de acestea din totalul de posturi; se pot înscrie şi alte informaţii de ansamblu asupra structurii organizatorice; e) în organigramele cu grad mare de complexitate care exprimă mai multe tipuri de relaţii organizatorice se pot înscrie legende cu semnificaţia simbolurilor utilizate.  +  Articolul 8În proiectul organigramei se prevăd, după caz: a) categoriile unităţilor - de exemplu: inspectorat tip I, inspectorat tip II etc.; b) nivelurile ierarhice ale structurilor organizatorice aprobate, care au prevăzute funcţii de conducere sau care se află în subordinea nemijlocită a conducerii unităţii - de exemplu: direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, detaşamente, grupe, compartimente etc.  +  Articolul 9 (1) Proiectul organigramei se întocmeşte de: a) unitatea aparatului central - pentru sine; b) structura sau instituţia aflată în subordinea/coordonarea ministerului - pentru sine şi pentru structurile subordonate; c) Direcţia generală management resurse umane - în alte situaţii. (2) Proiectul organigramei se promovează numai însoţit de un raport de motivare, al cărui conţinut trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 1, avizat de: a) unităţile centrale de specialitate, atunci când competenţele acestora în domeniul financiar, al resurselor umane, logistic ş.a.m.d. sunt vizate de propunerile promovate; b) secretarul de stat sau secretarul general care coordonează activitatea unităţilor/structurilor/instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); c) Direcţia generală management resurse umane, în toate situaţiile. (3) Procedurile de avizare şi aprobare a raportului de motivare şi a proiectului organigramei sunt cele stabilite potrivit normelor referitoare la forma şi modul de promovare a documentelor adresate conducerii ministerului.  +  Articolul 10 (1) Organigrama se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. (2) Propunerile de transformări structurale care presupun modificarea organigramelor se realizează cu respectarea regulilor prevăzute la art. 6-9.  +  Articolul 11La reorganizarea unităţilor/structurilor/instituţiilor ministerului, pe lângă propunerile acestora, sunt avute în vedere şi următoarele: a) aspectele reieşite din analizele şi sintezele care implică modificări organizatorice la nivelul unităţilor ministerului; b) programele de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor de ordine publică; c) prevederile cuprinse în acte normative de nivel superior care fac referire la activitatea ministerului sau care stabilesc noi atribuţii; d) constatările efectuate pe timpul controalelor, materializate în planurile de măsuri aprobate de conducerea ministerului; e) modificarea regulilor şi normelor privind organizarea şi executarea misiunilor specifice, a serviciului de permanenţă şi accesului în unităţile ministerului.  +  Articolul 12 (1) După aprobarea organigramei şi a numărului de posturi repartizate, şefii unităţilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) emit dispoziţii/ordine de punere în aplicare a modificărilor organizatorice aprobate, pentru structurile subordonate. (2) Ordinele/Dispoziţiile emise în condiţiile alin. (1) se transmit Direcţiei generale management resurse umane, cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării lor în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Direcţia generală management resurse umane elaborează proiectele statelor de organizare ale unităţilor aparatului central, la propunerea acestora. (2) Structurile/Instituţiile aflate în subordinea/coordonarea ministerului elaborează proiectele statelor de organizare proprii.  +  Articolul 14 (1) Statele de organizare se elaborează în baza numărului de posturi şi organigramelor aprobate potrivit prevederilor art. 4 şi 10 şi cuprind posturi de funcţionari publici, poliţişti - funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, soldaţi şi gradaţi profesionişti, pe funcţii, grade sau trepte profesionale, grade militare, niveluri de studii, clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare. (2) În statele de organizare se pot prevedea funcţii în alternativă, funcţionar public cu statut special/funcţionar public/personal contractual/militar sau militar/personal contractual în anumite situaţii şi numai cu aprobarea ministrului afacerilor interne. (3) Funcţiile cu drept de indemnizaţie de cifru şi mărimea concretă a acesteia se prevăd în statele de organizare. (4) Specialităţile militare ale cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se prevăd în statele de organizare, conform nomenclatoarelor aprobate. (5) Pentru posturile de funcţionar public şi personal contractual se folosesc funcţiile pe grade şi trepte profesionale cuprinse în actele normative referitoare la sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru aceste categorii de personal.  +  Articolul 15 (1) Statele de organizare ale unităţilor aparatului central, ale structurilor/instituţiilor ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori secundari de credite sau calitatea de ordonatori terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite se aprobă prin ordin al ministrului. (2) Statele de organizare ale unităţilor ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari în subordinea unui ordonator secundar de credite se aprobă prin dispoziţie/ordin a/al acestuia. (3) Prin excepţie de la prevederile alin (1), statele de organizare ale unităţilor/structurilor din reţeaua sanitară proprie a ministerului se aprobă prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale. (4) Statele de organizare ale unităţilor ai căror şefi/comandanţi nu au calitatea de ordonator de credite se aprobă prin dispoziţie/ordin a/al şefului unităţii/instituţiei în a cărui subordine funcţionează. (5) Statele de organizare ale unităţilor/structurilor/instituţiilor vizate potrivit alin. (1) trebuie însuşite de şefii/comandanţii acestora şi de Direcţia generală management resurse umane. (6) Statele de organizare ale unităţilor/structurilor/instituţiilor vizate potrivit alin. (2)-(4) trebuie însuşite de şefii/comandanţii acestora şi de structura/responsabilul cu activitatea de organizare de la nivelul celui care aprobă documentul. (7) Statele de organizare se avizează pentru controlul preventiv de specialitate la nivelul structurilor cu atribuţii pe linia întocmirii acestora.  +  Articolul 16Statele de organizare se întocmesc în exemplar unic, iar după aprobare se multiplică de către emitent şi se transmit, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare, astfel: a) la Direcţia generală management resurse umane - în original; b) la inspectoratul general/unitatea emitentă sau unităţile cărora le sunt destinate - în câte o copie certificată pentru conformitate; c) la Direcţia generală financiară - o copie certificată pentru conformitate, în cazul statelor de organizare ale unităţilor a căror finanţare este gestionată la nivelul ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 17 (1) Statele de organizare se păstrează la compartimentul de specialitate/responsabilul cu activitatea de organizare structurală din compartimentele care le gestionează. (2) Statele de organizare se păstrează legate în coperţi de dosar, de regulă, fără a depăşi 250 de file. (3) În cazul în care numărul de file este mai mare de 250, statul de organizare se păstrează pe volume, cu respectarea condiţiei ca numerotarea poziţiilor posturilor să fie continuă şi fiecare volum să înceapă cu o componentă organizatorică, indiferent de nivelul ierarhic al acesteia. (4) În cazul unor unităţi/structuri ale căror state de organizare au maximum 5 file şi care au acelaşi domeniu de activitate, acestea se pot păstra într-un singur volum, cu respectarea următoarelor condiţii: a) fiecare stat de organizare se prevede cu prima filă cu titlu şi cuprins şi ultima filă cu semnătura emitentului; b) numerotarea poziţiilor posturilor este cea corespunzătoare fiecărui stat în parte.  +  Articolul 18 (1) Compartimentul/Responsabilul prevăzut la art. 17 alin. (1) întocmeşte şi actualizează, după caz, în format electronic, lista cu posturile pe tipuri şi categorii de funcţii şi lista cu posturile pe linii de muncă, aferente fiecărui stat de organizare în parte. (2) Listele prevăzute la alin. (1) şi totalul general pe inspectorat general/similar se transmit, pe cale ierarhică, în format electronic, la Direcţia generală management resurse umane, până la data de 15 ianuarie, şi vor cuprinde funcţiile prevăzute în statele de organizare la data de 1 ianuarie. (3) Trimestrial, listele prevăzute la alin. (1) actualizate cu modificările aprobate în perioada de referinţă se transmit, pe cale ierarhică, în format electronic, la Direcţia generală management resurse umane.  +  Capitolul III Modificarea statelor de organizare  +  Articolul 19Modificarea statelor de organizare aprobate potrivit prevederilor art. 15 nu poate fi făcută înainte de împlinirea unui termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestora, cu excepţia situaţiilor în care, prin acte normative de nivel superior, se stabileşte altfel.  +  Articolul 20 (1) Şefii unităţilor aparatului central şi şefii/comandanţii structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului pot face modificări la nivelul posturilor de execuţie prevăzute în statele de organizare ale structurilor proprii/subordonate, inclusiv prin înfiinţarea/desfiinţarea unor compartimente, care nu au prevăzute funcţii de conducere, în cadrul structurilor stabilite prin organigrama aprobată potrivit art. 10. (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita numărului de posturi aprobate, pe categorii de personal, şi constau în redistribuirea unor posturi de execuţie, pe verticală, numai de sus în jos, la structurile subordonate, sau pe orizontală, între structurile subordonate, după caz, cu menţinerea gradelor/treptelor profesionale ori a gradelor militare şi acordarea claselor de salarizare şi coeficienţilor de ierarhizare corespunzător eşalonului la care au fost redistribuite.  +  Articolul 21 (1) În statele de organizare ale unităţilor pe care le conduc, şefii/comandanţii pot face modificări la nivelul posturilor de execuţie. (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita numărului de posturi aprobate şi constau în redistribuirea unor posturi de execuţie, pe orizontală, între structurile subordonate, cu posibilitatea schimbării denumirii funcţiei de execuţie, cu menţinerea gradelor/treptelor profesionale ori a gradelor militare, claselor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare/salariului de bază, pe categorii de funcţii, potrivit domeniului de activitate.  +  Articolul 22Redistribuirea de posturi în condiţiile art. 20 şi 21 se efectuează fără a diminua capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor pentru unităţile respective.  +  Articolul 23 (1) Propunerile de modificări în statele de organizare, temeinic argumentate, se analizează în şedinţele de conducere ale unităţilor în cauză, trimestrial, iar opiniile exprimate şi hotărârea şefilor/comandanţilor se cuprind într-un proces-verbal, care stă la baza emiterii dispoziţiei/ordinului şefului/comandantului unităţii. (2) Procesul-verbal şi dispoziţia/ordinul şefului/comandantului unităţii se transmit, pe cale ierarhică, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare, Direcţiei generale management resurse umane şi, după caz, structurii/instituţiei căreia i se subordonează unitatea în cauză. (3) Unitatea/Structura la nivelul căreia a fost aprobat statul de organizare restituie, pentru anulare sau, după caz, refacere, documentele prevăzute la alin. (2) dacă acestea nu au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 24Posturile redistribuite în condiţiile art. 20 şi 21 nu pot face obiectul unei alte redistribuiri înainte de împlinirea unui termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a dispoziţiei/ordinului în baza căruia s-a efectuat.  +  Articolul 25Modificările organizatorice aprobate se operează în statele de organizare de personalul din compartimentul de specialitate/responsabilul cu activitatea de organizare din unitate.  +  Capitolul IV Regulamentul de organizare şi funcţionare  +  Articolul 26 (1) Atribuţiile unităţilor ministerului se prevăd în regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, denumit în continuare regulament. (2) În anexele la regulament se prevăd diagrama de relaţii şi structura organizatorică - reprezentarea grafică.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDINUL nr. 140 din 2 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016. (3) Regulamentul se întocmeşte conform structurii prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 27 (1) Proiectul regulamentului fiecărei unităţi a ministerului se întocmeşte pe baza organigramei şi statului de organizare ale acesteia, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează domeniul propriu de competenţe, al său ori al structurii/instituţiei din care face parte. (2) Proiectul regulamentului se întocmeşte de fiecare unitate şi se transmite spre avizare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a statului de organizare, potrivit procedurii prevăzute la art. 28. Ori de câte ori apar modificări structurale sau ale atribuţiilor funcţionale, unitatea în cauză are obligaţia actualizării regulamentului, în termenul menţionat.  +  Articolul 28 (1) Proiectele regulamentelor unităţilor aparatului central şi ale structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/ coordonarea ministerului, împreună cu referatele de aprobare, se transmit obligatoriu acelor unităţi ale aparatului central şi structurilor/instituţiilor aflate în subordinea ministerului ale căror competenţe sunt vizate de prevederile acestora, pentru formularea unor puncte de vedere. În această etapă, proiectele nu se transmit Direcţiei generale juridice. (2) Punctele de vedere formulate potrivit alin. (1) constau în observaţii şi propuneri care privesc aspecte de fond din aria proprie de competenţă şi, după caz, alte aspecte considerate relevante. (3) Modalitatea de valorificare a observaţiilor şi propunerilor primite sau motivarea nepreluării acestora se consemnează de iniţiator într-un document întocmit, de regulă, în formă tabelară, care se anexează la adresa de înaintare a proiectului. (4) Iniţiatorul nu este ţinut de obligaţia prevăzută la alin. (3) dacă observaţiile şi propunerile primite nu au fost motivate sau dacă le-a preluat integral. În acest caz, iniţiatorul înscrie menţiuni corespunzătoare în adresa de înaintare a proiectului. (5) Proiectele regulamentelor care au parcurs procedura prevăzută la alin. (1), însoţite de documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3) sau, după caz, alin. (4), se transmit pentru avizare Direcţiei generale management resurse umane, pe suport hârtie şi în format electronic. (6) Proiectele regulamentelor, avizate de Direcţia generală management resurse umane, se transmit Direcţiei generale juridice pentru obţinerea avizului de legalitate, în aceleaşi condiţii ca la alin. (5).  +  Articolul 29Proiectele regulamentelor unităţilor subordonate structurilor/instituţiilor aflate în subordinea ministerului se transmit, după caz, structurilor de la eşalonul imediat superior ale căror competenţe sunt vizate de prevederile acestora, similar procedurilor prevăzute la art. 28 alin. (1)-(4), şi se avizează de şefii structurilor/persoanele cu atribuţii în domeniul organizatoric şi juridic de la nivelul unităţilor ai căror şefi/comandanţi emit ordinele/dispoziţiile de aprobare.  +  Articolul 30Proiectele regulamentelor, avizate în condiţiile art. 28 şi 29, se aprobă: a) prin ordin al ministrului - în cazul unităţilor aparatului central şi al structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului; b) prin dispoziţie a secretarului de stat sau, după caz, a secretarului general - în cazul unităţilor a căror activitate este coordonată de aceştia, altele decât cele prevăzute la lit. a); c) prin dispoziţie a/ordin al şefului/comandantului structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului - în cazul unităţilor subordonate acestora; d) prin dispoziţie a şefului unităţii aparatului central - în cazul unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea directă a acestora.  +  Articolul 31 (1) Originalele ordinelor şi dispoziţiilor de aprobare prevăzute la art. 30 lit. a) şi b), precum şi ale regulamentelor aprobate se păstrează la Direcţia generală juridică, care le asigură publicitatea potrivit reglementărilor în vigoare. (2) O copie a documentelor prevăzute la alin. (1) se transmite Direcţiei generale management resurse umane. În cazul în care regulamentul este clasificat, potrivit legii, iniţiatorul trebuie să prevadă transmiterea acestuia la Direcţia generală management resurse umane în cuprinsul referatului de aprobare. (3) Regulamentele unităţilor centrale şi teritoriale, care prezintă interes şi pentru alte unităţi ale ministerului, nepublicate, se pot multiplica şi difuza, la propunerea şefilor/comandanţilor unităţilor iniţiatoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate. (4) Pentru structurile subordonate care funcţionează la nivelul unităţilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale se transmit, de către structurile de organizare de la eşalonul imediat superior, extrase din regulamentele acestora, în părţile ce le privesc.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 32Răspunderea pentru prevederea în statele de organizare a posturilor pe tipuri şi categorii de funcţii, în limitele aprobate, precum şi pentru modificările operate potrivit prezentului ordin revine şefilor/comandanţilor care le-au avizat şi/sau aprobat.  +  Articolul 33 (1) Controlul asupra respectării prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de ordine interioară, actelor normative în vigoare privind organizarea structurală, disciplinei de stat, precum şi asupra legalităţii şi eficienţei modificărilor organizatorice efectuate sau propuse de către unităţi se face de Direcţia generală management resurse umane şi de celelalte structuri cu atribuţii de control. (2) În sensul prezentului articol, disciplina de stat presupune ca fiecare funcţionar public, funcţionar public cu statut special, cadru militar în activitate, personal contractual sau gradat şi soldat profesionist să îşi desfăşoare activitatea în unitatea organizatorică şi pe postul în care este încadrat şi salarizat, potrivit prevederilor statului de organizare, cu respectarea prevederilor din fişele posturilor. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţii temeinic justificate, şeful/comandantul unităţii poate menţiona în dispoziţia/ordinul de zi pe unitate personalul care urmează să îşi desfăşoare activitatea în altă formaţiune/compartiment decât cea/cel în care este încadrat, precum şi activitatea şi perioada pentru care s-a dispus modificarea locului de muncă, în condiţiile legii. (4) Structurile cu atribuţii de control care constată încălcări ale prevederilor prezentului ordin sunt obligate să sesizeze această situaţie Direcţiei generale management resurse umane, care dispune măsuri potrivit competenţelor.  +  Articolul 34 (1) Prevederile prezentului ordin se completează cu instrucţiunile ministrului afacerilor interne privind constituirea şi dimensionarea unor componente organizatorice specifice unităţilor ministerului. (2) Necesarul de posturi, pe tipuri de activităţi şi categorii de personal, şi tipurile de funcţii şi structurile la care acestea pot fi prevăzute se stabilesc prin instrucţiunile prevăzute la alin. (1). (3) Necesarul de posturi pentru unităţile sanitare, pe tipuri de unităţi, activităţi medicale, categorii de personal, se stabileşte potrivit normativelor de personal, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 35Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 36Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Radu Stroe
    Bucureşti, 12 iulie 2013.Nr. 105.  +  Anexa 1AvizatRAPORT DE MOTIVAREprivind elaborarea/modificarea structurii organizatorice(organigramei şi/sau statului de organizare) a ............I. Necesitatea elaborării sau modificării structurii organizatorice:- obiective previzionate.II. Determinarea volumului de muncă şi delimitarea conţinutului concret al funcţiilor şi posturilor, prin:- înregistrarea tuturor sarcinilor, atribuţiilor şi activităţilor;- analiza lor şi determinarea volumului de muncă necesar realizării lor;- gruparea, în raport cu natura şi volumul de muncă, pe funcţii şi activităţi;- eliminarea sarcinilor şi atribuţiilor paralele;- simplificarea îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor;- repartizarea activităţilor şi atribuţiilor pe funcţii şi posturi.III. Gruparea posturilor în unităţi organizatorice:- gruparea posturilor pe domenii de activitate.IV. Gruparea unităţilor organizatorice*) şi reglementarea raporturilor dintre acestea:------------*) Prin unităţi organizatorice se înţelege compartiment, formaţiune, birou, serviciu, direcţie, direcţie generală.- principalele raporturi funcţionale între unităţile organizatorice (de cooperare şi de subordonare);- stabilirea relaţiilor organizatorice dintre unităţi organizatorice şi grupe de unităţi organizatorice.V. Evaluarea structurii organizatorice:- compararea cu parametrii variabilelor structurale ale unităţilor similare;- examinarea structurii organizatorice prin prisma principiilor de organizare raţională şi eficientă.VI. Anexe:- prevederile legislaţiei în domeniul de referinţă;- organigrama generală sau parţială;- descrierile posturilor;- justificarea propunerilor pentru elaborarea sau modificarea structurii organizatorice, ca urmare a modificărilor legislative sau a reevaluării organizatorice;- resursele umane, financiare, materiale, informaţionale etc.;- impactul financiar generat de modificările organizatorice propuse.Director (comandant),......................  +  Anexa 2- Model -STRUCTURAregulamentului de organizare şi funcţionarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne  +  Capitolul I Dispoziţii generaleCuprinde prevederi referitoare la:- actul normativ de înfiinţare a unităţii;- data înfiinţării;- prezentarea succintă a unităţii, cu detalii ale principalelor caracteristici organizaţionale;- subordonarea ierarhică;- statutul juridic;- elemente privind domeniul de activitate;- alte date de interes general.  +  Capitolul II Organizarea unităţiiCuprinde prevederi referitoare la:- structura organizatorică - text, detaliile legate de conducerea unităţii şi de unităţile organizatorice ce o alcătuiesc;- relaţiile dintre componentele structurale:- relaţiile de autoritate:- relaţii ierarhice;- relaţii funcţionale;- relaţiile de cooperare;- relaţii de coordonare;- relaţiile de control;- sistemul informaţional şi rolul lui în procesul decizional;- unităţile (subunităţile) subordonate.  +  Capitolul III Atribuţiile unităţiiCuprinde prevederi referitoare la atribuţiile unităţii, aşa cum rezultă din actul normativ de înfiinţare şi din alte acte normative în vigoare.  +  Capitolul IV Conducerea unităţiiCuprinde elemente referitoare la:- organele de lucru ale conducerii;- principalele atribuţii ale conducerii.  +  Capitolul V Atribuţiile fiecărei componente organizatoricePentru fiecare componentă structurală vor fi precizate, în detaliu, atribuţiile specifice de îndeplinit.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleCuprinde următoarele:- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul unităţii;- dispoziţii privind corelarea regulamentului cu alte regulamente existente în unităţi, dacă este cazul;- dispoziţii privind aprobarea şi intrarea în vigoare a regulamentului, dacă este cazul;- abrogarea unor prevederi anterioare, dacă este cazul.Anexe- Structura organizatorică - reprezentarea grafică- Diagrama de relaţii- Alte anexe, dacă este cazul----------Paragraful al doilea al capitolului VI din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. 7 din ORDINUL nr. 140 din 2 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016.-------