HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune(actualizată până la data de 7 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 120 alin. (2) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul şi funcţiile sistemului de probaţiune (1) Prezenta hotărâre reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. (2) Prin activitatea sa, sistemul de probaţiune, ca serviciu public de interes naţional, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie. (3) Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al menţinerii siguranţei comunităţii, precum şi pentru reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare şi valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor.  +  Articolul 1^1Coordonare şi cooperare interinstituţională (1) Armonizarea politicilor şi strategiilor care au ca scop reabilitarea persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, diminuarea riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni, precum şi creşterea gradului de siguranţă în comunitate, se realizează sub coordonarea Direcţiei Naţionale de Probaţiune, cu participarea autorităţilor şi instituţiilor publice, a organizaţiilor nonguvernamentale şi a altor persoane juridice care participă la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate. (2) În vederea consolidării şi dezvoltării sistemului de probaţiune, Direcţia poate colabora cu autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, naţionale ori internaţionale, precum şi cu experţi în anumite domenii, în cadrul unor proiecte, programe sau parteneriate.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 1^2Definiţii (1) În cuprinsul prezentei hotărâri, termenii şi sintagmele «instituţii din comunitate», «termen de supraveghere», respectiv «durata supravegherii» au înţelesul definit în Legea nr. 253/2013privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Termenii şi sintagmele «sancţiuni şi măsuri comunitare», «management de caz» şi «referirea cazului» au înţelesul definit în cuprinsul Legii nr. 252/2013privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În sensul prezentei hotărâri, sintagma «activitatea de asistare» desemnează totalitatea intervenţiilor specializate şi demersurilor care se realizează de serviciile de probaţiune în vederea acoperirii nevoilor persoanelor supravegheate, identificate în procesul de evaluare pe durata supravegherii. (4) În sensul prezentei hotărâri, sintagma «unitate de arest» se referă la centrele de reţinere şi arestare preventivă care funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la secţiile speciale de arestare preventivă din penitenciare, respectiv la centrele de arestare preventivă de pe lângă penitenciarele din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (5) În sensul prezentei hotărâri, sintagma «evaluare presentenţială» se referă la orice activitate de evaluare realizată de către consilierul de probaţiune pe parcursul procesului penal, cu privire la o persoană inculpată, înainte de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive faţă de aceasta.----------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 2Organizarea sistemului de probaţiune (1) Sistemul de probaţiune este format din Direcţia Naţională de Probaţiune, care funcţionează la nivel central, denumită în continuare Direcţia, şi structuri teritoriale care includ serviciile de probaţiune, precum şi sediile secundare ale acestora. (2) Direcţia elaborează şi aplică în domeniul său de activitate Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care sau dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, precum şi orice alte politici şi strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti. (3) În realizarea scopului său, Direcţia ia măsuri privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale şi stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiunii, ca parte a sistemului de justiţie. (4) Pentru atingerea obiectivelor în domeniul său de activitate, Direcţia cooperează cu instituţii publice şi private naţionale şi internaţionale. (5) La nivel teritorial, activitatea de probaţiune se realizează prin intermediul structurilor teritoriale, fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii şi aflate în subordinea Direcţiei.  +  Articolul 3Atribuţiile Direcţiei (1) Direcţia are următoarele atribuţii principale:1. în ceea ce priveşte planificarea strategică a sistemului de probaţiune: a) stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiunii în vederea implementării strategiei justiţiei ca serviciu public; b) asigură, monitorizează şi evaluează implementarea direcţiilor strategice de acţiune de către structurile teritoriale;2. în ceea ce priveşte controlul activităţii de probaţiune: a) realizează evaluarea şi controlul activităţii derulate în structurile teritoriale de probaţiune, prin intermediul inspectorilor de probaţiune; b) coordonează monitorizarea implementării instrucţiunilor şi recomandărilor corpului de inspecţie; c) verifică respectarea de către instituţiile din comunitate a standardelor minime de lucru în probaţiune;3. în ceea ce priveşte realizarea de studii şi cercetări: a) realizează, fie în mod direct, fie prin intermediul structurilor teritoriale, studii şi cercetări care să indice direcţiile de dezvoltare a practicii în domeniul probaţiunii; b) realizează studii, analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii penale în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea practicii;4. în ceea ce priveşte punerea în executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii: a) organizează şi coordonează procesul de executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii; b) stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune, inclusiv de către instituţiile cu atribuţii în domeniu; c) elaborează Standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate şi normele metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate; d) coordonează elaborarea standardelor de performanţă, a metodologiilor şi instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de probaţiune;5. în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea economico-financiară şi administrativă a Direcţiei şi a structurilor teritoriale: a) organizează şi coordonează activitatea economico-financiară şi administrativă a Direcţiei şi a structurilor teritoriale şi conduce evidenţa financiar-contabilă a acestora; b) elaborează şi fundamentează proiectul anual de buget al sistemului de probaţiune, pe care îl supune spre aprobare ministrului justiţiei, asigură fondurile necesare, precum şi execuţia bugetară în condiţiile legii; c) administrează patrimoniul sistemului de probaţiune, organizează şi coordonează alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de investiţii, a mijloacelor şi echipamentelor din dotare; d) efectuează achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări atât pentru Direcţie, cât şi pentru structurile teritoriale; e) derulează activităţi de accesare şi administrare a fondurilor externe nerambursabile şi urmăreşte modul de implementare a proiectelor finanţate din aceste fonduri.6. în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea resurselor umane: a) estimează necesarul de personal din sistemul de probaţiune, realizează demersuri privind suplimentarea schemei de personal şi distribuirea posturilor în aparatul central al Direcţiei şi în structurile teritoriale; b) realizează recrutarea şi selecţia personalului din sistemul de probaţiune, precum şi definitivarea şi promovarea în grade profesionale a acestuia; c) realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de probaţiune, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune; d) organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probaţiune şi organizează cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate în activitatea de probaţiune; e) elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare, pentru asigurarea pregătirii profesionale a personalului, precum şi pentru uniformizarea practicii de probaţiune. f) realizează evaluarea psihologică, precum şi demersuri în vederea evaluării medicale a personalului din sistemul de probaţiune;----------Lit. f) a pct. 6 al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016. g) efectuează lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului, suspendării şi eliberării din funcţie a personalului din sistemul de probaţiune; h) pune în aplicare, potrivit competenţelor, dispoziţiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului din sistemul de probaţiune;7. în domeniul juridic: a) elaborează, în colaborare cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, proiectele de acte normative privind organizarea şi activitatea sistemului de probaţiune; b) reprezintă, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, interesele Direcţiei şi ale structurilor teritoriale;8. în domeniul cooperării internaţionale şi al implementării programelor cu finanţare externă: a) coordonează cooperarea internaţională în domeniu; b) coordonează, programează, implementează, monitorizează şi evaluează asistenţa financiară nerambursabilă acordată sistemului de probaţiune şi coordonează programele de asistenţă în care sistemul de probaţiune din România acţionează ca furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state în domeniul probaţiunii, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect;9. în ceea ce priveşte sistemul IT, colectarea şi gestionarea datelor: a) gestionează sistemele informatice din Direcţie şi din structurile teritoriale; b) coordonează activitatea de colectare şi prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probaţiunii;10. în ceea ce priveşte comunicarea şi relaţiile publice: a) coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi relaţii publice a sistemului de probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de probaţiune; b) promovează rolul şi importanţa sistemului de probaţiune, a activităţilor desfăşurate de către personalul din sistemul de probaţiune, prin toate mijloacele de informare în masă. (2) Direcţia duce la îndeplinire orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul de activitate a sistemului de probaţiune.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Direcţiei  +  Articolul 4Organizarea Direcţiei (1) În cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează Direcţia Naţională de Probaţiune, prin reorganizarea Direcţiei de probaţiune din Ministerul Justiţiei. (2) Direcţia are personalitate juridică, buget şi patrimoniu proprii, autonomie funcţională şi de decizie. (3) Direcţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 5Conducerea Direcţiei (1) Activitatea Direcţiei este coordonată direct de către ministrul justiţiei. (2) Direcţia este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului justiţiei, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens. (3) Directorul general este numit pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea obţinerii consecutive, o singură dată, a unui nou mandat, în condiţiile legii. (4) În activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de 2 directori generali adjuncţi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens. (5) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător directorilor generali adjuncţi. (6) Directorul general poate face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Directorii generali adjuncţi pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţionari publici. (8) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (2) şi (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 6Atribuţiile directorului general şi ale directorilor generali adjuncţi (1) Directorul general conduce, reprezintă şi angajează Direcţia în raporturile cu alte instituţii publice ori private, de la nivel central şi local, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege şi de ministrul justiţiei. (2) Directorul general controlează activitatea departamentelor Direcţiei şi a structurilor teritoriale direct sau prin intermediul inspectorilor de probaţiune. (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde, în faţa ministrului justiţiei, de buna funcţionare a sistemului de probaţiune. (4) Directorul general este ordonator terţiar de credite. (5) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi. (6) Directorii generali adjuncţi angajează şi reprezintă Direcţia în baza mandatului expres dat prin decizia directorului general. (7) Directorii generali adjuncţi conduc şi răspund de activitatea departamentelor pe care le coordonează.  +  Articolul 7Colegiul de conducere (1) Pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea procesului decizional, la nivelul Direcţiei se organizează şi funcţionează Colegiul de conducere al Direcţiei, ca organ consultativ. (2) Colegiul prevăzut la alin. (1) este format din directorul general al Direcţiei, directorii generali adjuncţi, precum şi conducătorii departamentelor din Direcţie. (3) Modalitatea de organizare şi funcţionare a Colegiului de conducere, precum şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 8Consiliul consultativ (1) Pe lângă Direcţie funcţionează Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanţi ai sistemului de probaţiune şi alte categorii de specialişti. (2) Directorul general al Direcţiei este preşedintele Consiliului. (3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naţionale în domeniul probaţiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum şi stabilirea altor măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de probaţiune şi la cariera personalului de probaţiune.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016. (4) Consiliul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, prin convocarea directorului general. (5) Activitatea şi componenţa Consiliului este reglementată prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 9Organizarea departamentelor Direcţiei şi conducerea acestora (1) Direcţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii şi birouri, denumite în continuare departamente. (2) Organigrama Direcţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Structura organizatorică la nivel de direcţii, servicii şi birouri, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în departamente sunt stabilite prin decizie a directorului general, emisă în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri. (4) La nivelul Direcţiei pot fi înfiinţate prin decizie a directorului general grupuri de lucru, inclusiv între diverse departamente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Direcţiei. (5) Desemnarea reprezentanţilor Direcţiei în comisii, comitete, consilii şi alte grupuri de colaborare sau decizie, naţionale ori internaţionale, în care este implicată Direcţia se face prin decizie a directorului general. (6) Directorii direcţiilor sunt numiţi prin decizie a directorului general, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea obţinerii unui nou mandat, în condiţiile legii. (7) Şefii serviciilor şi ai birourilor din cadrul Direcţiei sunt numiţi prin decizie a directorului general, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens. (8) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (6) şi (7) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 10Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei (1) Atribuţiile aferente direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei, precum şi atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul Direcţiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) În subordinea directorului general funcţionează corpul de inspecţie, organizat la nivel de serviciu.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016. (3) Atribuţiile corpului de inspecţie se exercită prin inspectorii de probaţiune şi se stabilesc în conformitate cu principiul independenţei operaţionale. (4) Atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare posturilor din Direcţie se stabilesc prin fişele de post.  +  Articolul 11Personalul Direcţiei (1) La nivelul Direcţiei îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului din Direcţie se realizează corespunzător reglementărilor legale privind salarizarea angajaţilor din sistemul bugetar. (3) În derularea activităţii, Direcţia poate colabora cu specialişti din alte domenii de activitate, cu voluntari din rândul comunităţii, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. (4) Colaboratorii pot fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată, potrivit legii.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale din sistemul de probaţiune  +  Articolul 12Organizarea structurilor teritoriale de probaţiune (1) Serviciile de probaţiune funcţionează în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea serviciilor de probaţiune de pe lângă tribunale, fiind prevăzute în anexa nr. 2. (2) Prin decizie a directorului general şi la propunerea şefilor serviciilor de probaţiune pot fi înfiinţate sedii secundare ale serviciilor de probaţiune. (3) Circumscripţia teritorială a fiecărui sediu secundar se stabileşte prin decizie a directorului general, prin raportare la circumscripţiile teritoriale ale judecătoriilor. (4) În structura organizatorică a serviciilor de probaţiune pot funcţiona compartimente de specialitate pe domenii de activitate, denumite în continuare birouri, înfiinţate prin decizie a directorului general, cu încadrarea în numărul de posturi alocat fiecărui serviciu de probaţiune. (5) Structura organizatorică la nivel de servicii de probaţiune şi sedii secundare, precum şi alocarea personalului în serviciile de probaţiune, birouri şi sediile secundare sunt stabilite prin decizie a directorului general, la propunerea şefului serviciului de probaţiune. (6) Atribuţiile şi competenţele aferente serviciilor de probaţiune şi sediilor secundare se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 13Conducerea serviciilor de probaţiune şi a sediilor secundare (1) Serviciile de probaţiune sunt conduse de şefi serviciu. (2) Birourile din cadrul serviciilor de probaţiune, precum şi sediile secundare sunt conduse de şefi de birou. (3) Şefii serviciilor de probaţiune şi şefii de birou sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea reînnoirii mandatului în aceleaşi condiţii. (4) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Şeful serviciului de probaţiune conduce şi reprezintă serviciul în relaţia cu Direcţia şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege şi de directorul Direcţiei. (6) Şeful serviciului de probaţiune emite decizii, instrucţiuni şi dispoziţii şi răspunde faţă de conducerea Direcţiei de buna funcţionare a serviciului, de implementarea la nivel local a direcţiilor strategice de acţiune în domeniul probaţiunii şi de unificarea practicii. (7) Şefii de birou se subordonează administrativ şi funcţional şefului serviciului de probaţiune. (8) Şefii de birou reprezintă serviciul de probaţiune în baza mandatului expres dat prin decizia şefului serviciului. (9) Şeful de birou emite dispoziţii şi instrucţiuni şi răspunde faţă de conducerea Direcţiei şi a serviciului de probaţiune de buna funcţionare a compartimentului ori a sediului secundar pe care îl conduce şi asigură respectarea prevederilor legale şi a standardelor de performanţă în activitatea de probaţiune. (10) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor de conducere se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 14Personalul din serviciile de probaţiune şi sediile secundare (1) În serviciile de probaţiune şi sediile secundare ale acestora îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal de execuţie: personal de probaţiune, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Şefii serviciilor de probaţiune şi şefii de birou pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare posturilor din structurile teritoriale de probaţiune se stabilesc prin fişele posturilor. (4) Salarizarea personalului din serviciile de probaţiune şi sediile secundare se realizează corespunzător reglementărilor legale privind salarizarea angajaţilor din sistemul bugetar.  +  Capitolul III^1Activitatea de probaţiune----------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea 1 Stabilirea competenţei----------Secţiunea 1 din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^1Competenţa serviciului sau biroului de probaţiune (1) În desfăşurarea activităţii de probaţiune, şeful serviciului sau, după caz, al biroului de probaţiune verifică din oficiu competenţa structurii pe care o conduce. (2) În cazul în care şeful serviciului sau al biroului de probaţiune constată că serviciul sau biroul pe care îl conduce nu este competent din punct de vedere material sau teritorial în exercitarea atribuţiilor specifice potrivit art. 32 alin. (2)-(5) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea solicitării, actului sau lucrării, pe cale administrativă, biroului sau serviciului de probaţiune competent şi înştiinţează organul judiciar, persoana ori instituţia care l-a solicitat sau înaintat. (3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care solicitarea, actul sau lucrarea a fost greşit îndreptată la serviciul de probaţiune. (4) Conflictul de competenţă dintre două birouri de probaţiune sau dintre două servicii de probaţiune se rezolvă de către şeful ierarhic superior comun, care se pronunţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data sesizării, printr-o dispoziţie, care se comunică birourilor sau, după caz, serviciilor de probaţiune. (5) După soluţionarea conflictului de competenţă, potrivit alin. (4), biroul de probaţiune sau serviciul de probaţiune care a fost învestit primul, însă a fost declarat ca nefiind competent cu privire la soluţionarea solicitării ori pentru realizarea unui act sau lucrări, va proceda potrivit alin. (2).----------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea minorilor----------Secţiunea a 2-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^2Categorii de minori supuşi evaluăriiEvaluarea minorilor se realizează pentru următoarele categorii de persoane: a) inculpaţii care au săvârşit fapta în timpul minorităţii, indiferent de vârsta pe care o au în momentul realizării evaluării; b) persoanele care au săvârşit fapta în timpul minorităţii şi care se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate; c) persoanele care au săvârşit fapta în timpul minorităţii şi care se află în executarea unei măsuri educative privative de libertate.----------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§1. Evaluarea inculpaţilor minori----------Paragraful §1. din Secţiunea a 2-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^3Competenţa biroului de evaluare presentenţială (1) Evaluarea inculpaţilor minori se realizează la solicitarea organului de urmărire penală sau la solicitarea instanţei de judecată de către biroul de evaluare presentenţială din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa minorului. (2) Pentru realizarea activităţii de evaluare a minorului care se află într-o unitate de arest, centru educativ, centru de detenţie sau penitenciar, este competent biroul de evaluare presentenţială din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află unitatea de arest, centrul educativ sau centrul de detenţie în care se află minorul la data primirii solicitării de către serviciul de probaţiune. În cazul în care inculpatul minor este deţinut într-o unitate de arest, întrevederea derulată în scopul evaluării acestuia se va realiza la sediul respectivei unităţi. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), atunci când unitatea de arest, centrul educativ sau centrul de detenţie se află la o distanţă de maximum 100 de km de sediul serviciului în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa minorului, competenţa de a realiza evaluarea se stabileşte potrivit alin. (1). (4) Rezultatul activităţii de evaluare se consemnează într-un document intitulat referat de evaluare. (5) În situaţia prevăzută de 170^27 alin. (3) din Legea nr. 302/2004privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de judecată va solicita serviciului de probaţiune întocmirea unui raport de evaluare. (6) Raportul prevăzut la alin. (5) are structura prevăzută la art. 14^9 sau la art. 14^22, după caz.----------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^4Verificarea competenţei şi alocarea cazului (1) După primirea solicitării de întocmire a referatului de evaluare, şeful serviciului sau, după caz, şeful biroului de evaluare presentenţială verifică, din oficiu, competenţa materială şi teritorială a biroului de probaţiune şi desemnează un consilier responsabil de caz. (2) În cazul prevăzut la art. 14^1 alin. (2), în situaţia trimiterii solicitării pe cale administrativă biroului sau serviciului de probaţiune competent, termenul prevăzut de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează de la data primirii solicitării de către serviciul competent.----------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^5Etapele întocmirii referatului de evaluareDupă alocarea cazului, consilierul de probaţiune desemnat să întocmească referatul de evaluare procedează după cum urmează: a) stabileşte locul, data şi ora primei întrevederi cu inculpatul minor, precum şi cu părintele acestuia sau, după caz, cu tutorele, curatorul ori persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i s-a încredinţat îngrijirea şi supravegherea minorului; b) derulează prima întrevedere cu inculpatul minor şi cu părintele acestuia sau, după caz, cu tutorele, curatorul ori cu persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i s-au încredinţat îngrijirea şi supravegherea minorului; c) stabileşte, în funcţie de particularităţile cazului, şi alte întrevederi cu minorul şi cu părintele acestuia sau, după caz, cu tutorele, curatorul ori cu persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i s-au încredinţat îngrijirea şi supravegherea minorului; d) în situaţia în care, din motive obiective, întrevederile prevăzute la lit. c) nu pot avea loc, informaţii suplimentare pot fi obţinute şi telefonic; e) pentru realizarea evaluării, consilierul de probaţiune responsabil de caz identifică şi contactează persoanele şi instituţiile care ar putea furniza informaţii utile despre minor, nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul acestuia, mediul social şi familial, starea de sănătate şi eventualele probleme de adicţie; f) atunci când consideră necesar, solicită date suplimentare pentru întocmirea referatului de evaluare potrivit prevederilor art. 14^6 alin. (3)-(9); g) pe baza informaţiilor obţinute, întocmeşte referatul de evaluare şi îl supune spre analiză şi avizare şefului biroului de evaluare presentenţială.----------Art. 14^5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^6Surse de informaţii pentru referatul de evaluare (1) Referatul de evaluare are caracter personal şi este întocmit de consilierul de probaţiune, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu inculpatul minor şi cu părinţii acestuia sau, după caz, cu tutorele, persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i s-au încredinţat îngrijirea şi supravegherea minorului. (2) Consilierul de probaţiune poate contacta, în funcţie de caz, şi alte surse de informaţii considerate relevante pentru întocmirea referatului de evaluare, precum alţi membri ai familiei, şcoala sau unitatea la care minorul desfăşoară o activitate lucrativă, precum şi orice alte instituţii sau persoane care ar putea oferi informaţii utile pentru întocmirea referatului de evaluare. (3) Pentru realizarea anumitor evaluări sau verificări ori a altor lucrări necesare pentru finalizarea referatului de evaluare, biroul de probaţiune competent se poate adresa unui alt birou de probaţiune din cadrul aceluiaşi serviciu sau din cadrul unui alt serviciu de probaţiune, care are posibilitatea să le efectueze, atunci când sursa de informaţii se află în raza acestuia de competenţă. (4) Solicitarea realizată potrivit alin. (3) pentru efectuarea unor evaluări, verificări sau a altor lucrări necesare pentru finalizarea referatului de evaluare trebuie să conţină datele de identificare ale cazului, lămuriri referitoare la îndeplinirea actului sau lucrării respective, precum şi termenul până la care este necesar răspunsul. (5) În situaţia prevăzută la alin. (3), se vor arăta unităţile tematice ale interviului, cuprinzând posibile întrebări ce trebuie adresate persoanei. Consilierul de probaţiune care efectuează evaluarea sau verificarea poate pune şi alte întrebări sau poate aborda şi alte aspecte, dacă necesitatea acestora rezultă din derularea întrevederii. (6) Pentru completarea datelor necesare evaluării, consilierul de probaţiune poate colabora cu specialişti din comunitate, în funcţie de particularităţile cazului. (7) Când solicitarea datelor de la specialiştii din comunitate se face în scris, biroul de evaluare presentenţială va proceda potrivit alin. (4). (8) În situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7), instituţiile şi organizaţiile în evidenţa cărora s-a aflat sau se află minorul pentru îngrijire, tratament, protecţie socială sau educaţie pun la dispoziţia consilierului de probaţiune informaţiile relevante pentru procesul de evaluare, în termen de 7 zile de la data primirii solicitării. (9) În cazul în care referatul de evaluare este solicitat pentru un minor străin, consilierul de probaţiune contactează structura teritorială pentru imigrări, în vederea obţinerii datelor referitoare la persoana acestuia şi la situaţia şederii pe teritoriul României. Datele obţinute se consemnează în cuprinsul referatului de evaluare.----------Art. 14^6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^7Convocarea inculpatului minor (1) În vederea convocării inculpatului minor, consilierul de probaţiune responsabil de caz procedează după cum urmează: a) transmite minorului o convocare de a se prezenta la sediul biroului de probaţiune, precizând data şi ora stabilite pentru întrevedere, locul întrevederii, datele de contact ale biroului de probaţiune, precum şi numele consilierului de probaţiune responsabil de caz; b) specifică în conţinutul convocării necesitatea însoţirii minorului de către unul dintre părinţii acestuia sau, după caz, de către tutorele ori persoana sau reprezentantul instituţiei căreia iau fost încredinţate îngrijirea şi supravegherea minorului; c) atunci când stabileşte pentru desfăşurarea întrevederii un alt loc decât sediul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune menţionează în conţinutul convocării adresa respectivului loc, precum şi alte informaţii necesare; d) stabileşte datele prevăzute la lit. a) astfel încât să permită minorului şi însoţitorului său deplasarea în timp util la sediul serviciului de probaţiune sau la locul stabilit pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. (2) Desfăşurarea întrevederii cu minorul nu este împiedicată de inexistenţa sau neprezentarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Convocarea se face prin: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, agenţi procedurali, personal al serviciului de probaţiune, convorbire telefonică consemnată ulterior în scris, prin notă telefonică, poştă electronică sau prin orice alt mijloc ce asigură dovada primirii convocării.----------Art. 14^7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^8Informaţii cuprinse în referatul de evaluare (1) Referatul de evaluare întocmit pentru inculpatul minor are rolul de a sprijini organul judiciar în dispunerea şi individualizarea măsurilor educative. (2) Referatul de evaluare cuprinde date privind persoana minorului, mediul familial şi social al acestuia, nivelul educaţional sau de formare profesională, conduita generală şi analiza comportamentului infracţional, precum şi riscul de săvârşire a unor infracţiuni. (3) Referatul de evaluare poate face referire şi la starea de sănătate a minorului, la nivelul său de dezvoltare morală şi intelectuală, în măsura în care acestea au influenţat comportamentul infracţional. (4) Referatul de evaluare conţine propuneri motivate referitoare la măsura educativă considerată a fi potrivită pentru minor, la natura şi durata programelor de reintegrare socială, precum şi la alte obligaţii care pot fi impuse acestuia, în scopul reducerii riscului de săvârşire a unor infracţiuni.----------Art. 14^8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^9Structura şi formatul referatului de evaluare (1) Referatul de evaluare trebuie să fie redactat într-o manieră obiectivă, clară şi coerentă. (2) Structura şi formatul referatului de evaluare pentru inculpatul minor sunt stabilite în anexa nr. 3. (3) Referatul de evaluare pentru inculpatul minor cuprinde următoarele capitole: a) introducere; b) sursele de informaţii; c) date privind persoana minorului; d) riscul de săvârşire a unor infracţiuni; e) concluzii şi propuneri. (4) După completarea datelor cuprinse în introducere, celelalte capitole ale referatului de evaluare sunt prezentate pe scurt, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimări care ar face dificilă înţelegerea conţinutului referatului de evaluare. (5) Referatul de evaluare poartă pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea «Operator de date cu caracter personal», codul de identificare aferent, precum şi menţiunea «Strict confidenţial după completare». (6) Referatul de evaluare se întocmeşte în două exemplare, fiecare exemplar fiind ştampilat pe ultima pagină şi semnat de către şeful biroului de evaluare presentenţială, respectiv de către consilierul de probaţiune care l-a întocmit. Un exemplar al referatului de evaluare se înaintează organului judiciar, iar un exemplar se păstrează în serviciul de probaţiune. (7) Fiecare pagină a referatului de evaluare se numerotează, menţionându-se numărul de ordine al paginii şi, la finalul documentului, numărul total de pagini. (8) În cazul în care în conţinutul referatului de evaluare rămân pagini sau spaţii libere, acestea se vor bara după întocmirea referatului de evaluare.----------Art. 14^9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^10Capitolul «Introducere»Capitolul «Introducere» cuprinde următoarele informaţii: numele, prenumele, data şi locul naşterii minorului, adresa de domiciliu sau adresa unde locuieşte, infracţiunea săvârşită, organul judiciar care a solicitat referatul, numărul dosarului penal, termenul de judecată, numărul şi data înregistrării solicitării, termenul de predare către organul judiciar, precum şi numele şi prenumele consilierului de probaţiune care a întocmit referatul.----------Art. 14^10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^11Capitolul «Sursele de informaţii» (1) Sursele de informaţii care au fost utilizate pentru întocmirea referatului de evaluare sunt prezentate sintetic, avându-se în vedere atât persoanele cu care au avut loc întrevederi, cât şi eventualele documente consultate. (2) Pentru fiecare persoană contactată în vederea obţinerii de informaţii se vor face următoarele precizări: numele şi prenumele persoanei, precum şi legătura acesteia cu minorul inculpat, numărul de întrevederi sau convorbiri avute, data şi locul acestora, refuzul de cooperare sau eventualele îndoieli privind acurateţea informaţiilor. (3) Capitolul «Surse de informaţii» va cuprinde şi menţiuni privind sursele de informaţii la care nu a fost posibil accesul şi demersurile realizate pentru contactarea sau accesarea acestora.----------Art. 14^11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^12Capitolul «Date privind persoana minorului» (1) Datele privind persoana inculpatului minor se referă la: a) mediul familial şi social; b) starea de sănătate şi adicţii; c) evoluţia şcolară şi nivelul pregătirii profesionale; d) analiza comportamentului infracţional. (2) Datele privind mediul familial fac referire la aspecte precum: condiţiile în care s-a dezvoltat minorul, persoanele în întreţinerea cărora se află sau pe care le are în întreţinere şi modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle referitoare la creşterea, educarea, supravegherea şi îndrumarea minorului, relaţiile existente în cadrul familiei, situaţia veniturilor şi modul în care acestea acoperă nevoile familiei, atitudinea membrilor familiei faţă de comportamentul minorului, valorile promovate, reţeaua socială şi legătura între sistemul relaţional al minorului şi infracţiune, dacă este cazul. (3) Datele referitoare la eventualele adicţii sau dependenţe fac referire la aspecte precum: tipul acestora şi la istoricul medical al inculpatului minor şi al membrilor familiei, dacă aceste informaţii prezintă relevanţă în raport cu situaţia minorului. (4) Datele privind evoluţia şcolară şi nivelul pregătirii profesionale fac referire la aspecte precum: situaţia şcolară sau profesională actuală, la istoricul pregătirii, oportunităţile sau restricţiile legate de procesul de educaţie şi pregătire. (5) Analiza comportamentului infracţional cuprinde referiri la aspecte precum: trecutul infracţional, respectiv la tipul infracţiunii sau infracţiunilor săvârşite în trecut şi decizia organului judiciar referitoare la acestea, precum şi la modalitatea de săvârşire a infracţiunii sau infracţiunilor pentru care a fost solicitat referatul, la factorii care au influenţat comportamentul infracţional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea faţă de victimă şi faţă de comportamentul infracţional. (6) Referatul de evaluare poate face referiri şi la starea de sănătate, evoluţia minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral şi intelectual, în măsura în care aceasta a influenţat sau poate influenţa comportamentul infracţional. (7) În cazul în care unui minor i se întocmesc mai multe referate de evaluare pe parcursul derulării procesului penal, în capitolul referitor la datele despre persoana minorului se va face referire la schimbările intervenite în situaţia minorului şi evoluţia sociocomportamentală a acestuia între momentele evaluărilor.----------Art. 14^12 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^13Capitolul «Riscul de săvârşire a unor infracţiuni»Capitolul privind riscul de săvârşire a unor infracţiuni face referire la factorii inhibitori şi factorii favorizanţi ai comportamentului infracţional şi cuprinde estimarea nivelului de risc, precum şi tendinţele acestuia în funcţie de factorii identificaţi.----------Art. 14^13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^14Capitolul «Concluzii şi propuneri» (1) Capitolul final conţine propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de reintegrare socială care se recomandă a fi aplicate, precum şi referiri cu privire la obligaţiile care pot fi impuse minorului, în scopul reducerii riscului săvârşirii unor infracţiuni. (2) Menţiunile cu privire la programele prevăzute la alin. (1) pot conţine şi detalii privind oportunitatea aplicării unui program de reintegrare, în acord cu nevoile minorului, precum şi disponibilitatea unui astfel de program la nivelul comunităţii, condiţii în care se face referire şi cu privire la durata acestuia. (3) Capitolul final conţine propuneri cu privire la măsura educativă considerată a fi potrivită pentru minor, în corelaţie cu propunerile prevăzute la alin. (1) şi (2).----------Art. 14^14 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^15Întocmirea referatului de evaluare în situaţia refuzului minorului de a colabora (1) În cazul în care minorul pentru care s-a solicitat întocmirea referatului de evaluare nu colaborează la realizarea acestuia, consilierul de probaţiune îi va solicita o declaraţie în acest sens, pe care o va ataşa referatului de evaluare. (2) În cazul în care minorul refuză să scrie, nu ştie sau nu poate să scrie, declaraţia prevăzută la alin. (1) poate fi scrisă de părintele acestuia sau, după caz, de tutorele, curatorul ori persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i-au fost încredinţate îngrijirea şi supravegherea minorului. (3) În cazul în care persoanele menţionate la alin. (1) şi (2) refuză să scrie, nu ştiu sau nu pot să scrie, consilierul de probaţiune consemnează acest lucru în cuprinsul referatului de evaluare.----------Art. 14^15 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^16Conţinutul capitolului «Riscul de săvârşire a unor infracţiuni» şi al capitolului «Concluzii şi propuneri» în caz de refuz de colaborare a minorului (1) În situaţia prevăzută la art. 14^15, consilierul de probaţiune, ţinând seama de refuzul de colaborare, evidenţiază în conţinutul capitolului «Riscul de săvârşire a unor infracţiuni», atitudinea inculpatului minor cu privire la faptă, precum şi gradul de asumare a consecinţelor comportamentului infracţional, fără a evalua riscul de săvârşire a unor infracţiuni, dacă nu dispune de suficiente informaţii. (2) În situaţia în care minorul refuză colaborarea, în capitolul «Concluzii şi propuneri» consilierul de probaţiune nu face referire la aspectele menţionate la art. 14^14, dacă nu dispune de suficiente informaţii.----------Art. 14^16 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^17Situaţia în care inculpatul minor nu poate fi găsit (1) În cazul în care inculpatul minor nu este găsit, este plecat din ţară ori locuieşte în alt stat şi întrevederea de evaluare nu poate fi realizată, consilierul de probaţiune informează printr-o adresă organul judiciar despre imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare. (2) În adresa de informare prevăzută la alin. (1), consilierul de probaţiune face menţiuni despre toate datele obţinute, demersurile efectuate pentru contactarea minorului, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de poliţie şi cu membrii familiei minorului sau cu alte surse relevante. (3) Dovezile obţinute în cursul demersurilor de contactare a minorului vor fi ataşate adresei de informare a organului judiciar.----------Art. 14^17 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^18Termenul pentru realizarea referatuluiConsilierul de probaţiune responsabil de caz întocmeşte referatul de evaluare şi îl înaintează organului judiciar în termen de 21 de zile de la primirea solicitării de către biroul sau serviciul de probaţiune.----------Art. 14^18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§2. Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate----------Paragraful §2. din Secţiunea a 2-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^19Biroul competent (1) Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate se realizează de către consilierul manager de caz care îşi desfăşoară activitatea în biroul de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa minorului. (2) După primirea solicitării de întocmire a referatului de evaluare, şeful biroului de supraveghere verifică, din oficiu, competenţa materială şi teritorială a biroului de probaţiune şi alocă solicitarea consilierului de probaţiune manager de caz.----------Art. 14^19 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^20Situaţii în care se realizează evaluarea (1) Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate se realizează la solicitarea instanţei de judecată sau a judecătorului delegat cu executarea sau, după caz, la iniţiativa consilierului de probaţiune manager de caz în următoarele situaţii: a) atunci când, pe durata executării unei măsuri educative neprivative de libertate, au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţii; b) când, pe durata executării unei măsuri educative neprivative de libertate, persoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile. (2) Rezultatul activităţii de evaluare se consemnează într-un document intitulat referat de evaluare. (3) Referatul de evaluare pentru minorul care se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate se întocmeşte şi se înaintează judecătorului delegat sau instanţei în termen de 14 zile de la data primirii solicitării. (4) Referatul de evaluare întocmit la iniţiativa consilierului de probaţiune manager de caz îndeplineşte şi rolul de act de sesizare a organului judiciar.----------Art. 14^20 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^21Surse de informaţii pentru referatul de evaluare (1) Referatul de evaluare are caracter personal şi este întocmit de consilierul de probaţiune care este manager de caz pentru minorul evaluat, în baza datelor existente la dosarul de probaţiune, care se completează cu informaţiile prevăzute la art. 14^6. (2) Prevederile art. 14^3 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^21 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^22Date cuprinse în referatul de evaluare (1) Referatul de evaluare pentru minorul care se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate se întocmeşte utilizând informaţiile avute la dispoziţie în cuprinsul dosarului de probaţiune despre comportamentul minorului pe durata termenului de supraveghere. (2) Referatul are structura prevăzută în anexa nr. 4 şi conţine şi informaţii despre modul în care părinţii, tutorele sau instituţia ori persoana în supravegherea ori îngrijirea căreia a fost încredinţat minorul au contribuit la respectarea de către acesta a obligaţiilor impuse de instanţa de judecată şi a programului stabilit de consilierul de probaţiune, precum şi informaţii referitoare la modul în care aceste persoane sau instituţia legal însărcinată cu supravegherea sau îngrijirea minorului au colaborat cu serviciul de probaţiune. (3) Pentru minorii aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, capitolul referitor la datele despre persoana minorului se completează, dacă este cazul, prin raportare la tipul şi temeiul propunerii de modificare, eliminare sau adăugare a obligaţiilor. În cazul în care unui minor i se întocmesc mai multe referate de evaluare presentenţială sau referate pe parcursul executării măsurii educative, datele despre persoana minorului se actualizează în mod corespunzător. (4) Capitolul IV «Comportamentul pe perioada executării măsurii educative/Riscul de săvârşire a unor infracţiuni» conţine informaţii precum: comportamentul pe perioada executării măsurii educative, modul în care minorul a executat obligaţiile stabilite de instanţa de judecată în sarcina sa şi a respectat programul stabilit de serviciul de probaţiune şi modul în care acesta a colaborat cu persoanele ori instituţiile implicate în procesul său de îndreptare comportamentală. (5) În capitolul V «Concluzii şi propuneri», în funcţie de caz, consilierul de probaţiune face propuneri motivate referitoare la obligaţia sau obligaţiile care se impun a fi modificate, eliminate sau adăugate. (6) Pentru minorii aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, capitolul referitor la datele privind persoana minorului, prevăzut la art. 14^12 se completează, dacă este cazul, prin raportare la tipul şi temeiul propunerii ori al sesizării. În cazul în care unui minor i se întocmesc mai multe referate de evaluare presentenţială sau mai multe referate pe parcursul executării măsurii educative, datele despre persoana minorului se actualizează în mod corespunzător. (7) Prevederile art. 14^9-14^14 se aplică în mod corespunzător şi în cazul referatelor de evaluare întocmite pentru minorii aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate.----------Art. 14^22 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^23Participarea serviciului de probaţiune la judecarea minorilor, în vederea sprijinirii instanţei de judecată în procesul de individualizare a măsurilor educative (1) În aplicarea prevederilor art. 508 din Legea nr. 135/2010privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa de a se prezenta la judecarea minorului aparţine biroului de evaluare presentenţială din cadrul serviciului de probaţiune de la locuinţa minorului. (2) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune, prezent la judecarea minorului, procedează, în mod corespunzător, potrivit dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (3) După primirea citaţiei, în vederea prezentării la judecarea minorului, şeful biroului de evaluare prevăzut la alin. (1) deleagă consilierul de probaţiune care a întocmit referatul de evaluare sau, în cazul în care acesta nu poate participa la judecată din motive obiective, deleagă un alt consilier de probaţiune sau înştiinţează instanţa cu privire la imposibilitatea asigurării participării unui reprezentant al serviciului de probaţiune. (4) Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care serviciul de probaţiune de la locuinţa minorului nu se află în circumscripţia teritorială a instanţei care judecă cauza, acesta poate solicita serviciului de probaţiune din circumscripţia instanţei respective să asigure participarea la judecată. (5) Neprezentarea la judecata minorului a consilierului de probaţiune delegat nu împiedică derularea procedurii.----------Art. 14^23 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§3. Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative privative de libertate----------Paragraful §3. din Secţiunea a 2-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^24Biroul competent şi situaţiile în care acesta realizează evaluareaEvaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative privative de libertate într-un centru educativ sau de detenţie se realizează de către biroul pentru relaţia cu unităţile penitenciare din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află centrul educativ sau de detenţie.----------Art. 14^24 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^25Situaţii în care se realizează evaluarea (1) Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative privative de libertate se realizează în următoarele situaţii: a) la înlocuirea unei măsuri educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice; b) la acordarea liberării dintr-un centru educativ, centru de detenţie sau penitenciar. (2) Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative privative de libertate se realizează potrivit dispoziţiilor art. 146 şi 179 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 14^25 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^26Surse de informaţii (1) Pentru întocmirea evaluării prevăzute la art. 14^25, consilierul de probaţiune consultă referatul de evaluare presentenţial, atunci când acesta există, dosarul minorului şi/sau solicită datele necesare de la centrul educativ, de la centrul de detenţie sau de la penitenciar, care are obligaţia să le comunice în termen de 5 zile. (2) Serviciul de probaţiune competent să întocmească referatul de evaluare colaborează cu personalul locului de deţinere, precum şi cu serviciul de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa minorului, pentru identificarea resurselor sociofamiliale ce pot fi utilizate în procesul de îndreptare comportamentală a acestuia. (3) Prevederile art. 14^3 alin. (5) şi ale art. 14^6 se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^27Procedura evaluării (1) În vederea întocmirii evaluării, centrul educativ, respectiv centrul de detenţie are obligaţia de a informa serviciul de probaţiune, cu cel puţin 14 zile înainte, cu privire la data la care situaţia persoanei va fi analizată de către consiliul educativ sau comisia din centrul de detenţie. (2) Rezultatul evaluării întocmite în situaţiile prevăzute la alin. (1) constă în recomandări cu privire la obligaţiile prevăzute de art. 121 din Legea nr. 286/2009privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pe care instanţa le poate impune. (3) Rezultatul evaluării prevăzute la alin. (2) se prezintă la lucrările comisiei din centrul de detenţie, respectiv ale consiliului educativ de la nivelul centrului educativ şi se anexează la procesul-verbal ce urmează a fi înaintat instanţei de judecată.----------Art. 14^27 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea persoanelor majore----------Secţiunea a 3-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^28Categorii de persoane supuse evaluăriiEvaluarea persoanelor majore se realizează pentru: a) inculpaţii majori; b) persoanele majore faţă de care instanţa a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată; c) persoanele majore aflate în executarea unei pedepse privative de libertate.----------Art. 14^28 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§1. Evaluarea inculpaţilor majori----------Paragraful §1. din Secţiunea a 3-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^29Competenţa biroului de evaluare presentenţială (1) Evaluarea inculpaţilor majori se realizează de către biroul de evaluare presentenţială din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa inculpatului, fie la solicitarea procurorului, fie la solicitarea instanţei de judecată. (2) Pentru realizarea evaluării persoanei care se află într-o unitate de arest sau unitate penitenciară este competent biroul de evaluare presentenţială din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află unitatea de arest sau unitatea penitenciară în custodia căreia se găseşte persoana la data primirii solicitării de către serviciul de probaţiune. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), atunci când unitatea de arest sau unitatea penitenciară se află la o distanţă de maximum 100 km de sediul serviciului în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa persoanei, competenţa de a realiza evaluarea se stabileşte potrivit alin. (1). (4) Rezultatul activităţii de evaluare se consemnează într-un document intitulat raport de evaluare. (5) În situaţia prevăzută de art. 170^27 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de judecată va solicita serviciului de probaţiune întocmirea unui raport de evaluare. (6) Raportul prevăzut la alin. (5) are, după caz, structura prevăzută de art. 14^33 sau 14^39, după caz.----------Art. 14^29 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^30Alocarea cazului, etapele întocmirii raportului şi convocarea persoanei (1) După primirea solicitării de întocmire a raportului de evaluare, şeful biroului evaluare presentenţială verifică, din oficiu, competenţa materială şi teritorială a biroului de probaţiune şi desemnează un consilier responsabil de caz. (2) Consilierul de probaţiune desemnat să întocmească raportul de evaluare procedează potrivit prevederilor art. 14^5. (3) Prevederile art. 14^7 privind convocarea inculpatului minor se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^30 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^31Date cuprinse în raportul de evaluare (1) Raportul de evaluare a inculpatului major cuprinde date referitoare la trecutul infracţional, responsabilităţile familiale şi sociale ale persoanei, evoluţia educaţională şi profesională, conduita generală în familie, în comunitate, la locul de muncă, analiza comportamentului infracţional, riscul de săvârşire a unor infracţiuni, precum şi orice alte date relevante pentru situaţia persoanei. (2) Raportul de evaluare poate face referire şi la starea de sănătate a persoanei, la nivelul său de dezvoltare morală şi intelectuală, în măsura în care aceste elemente au influenţat comportamentul infracţional. (3) Raportul de evaluare conţine propuneri motivate privind măsurile considerate oportune din perspectiva reducerii riscului de săvârşire a unor infracţiuni.----------Art. 14^31 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^32Sursele de informaţii pentru raportul de evaluare (1) Raportul de evaluare are caracter personal şi este întocmit de consilierul de probaţiune, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu inculpatul. (2) Consilierul de probaţiune contactează, în funcţie de caz, sursele de informaţii considerate relevante pentru întocmirea raportului de evaluare: membrii familiei, reprezentanţi ai instituţiilor din comunitate, persoane de la locul de muncă ori de la unitatea sau instituţia de învăţământ ori de la furnizorul de formare profesională, în măsura în care inculpatul major este înscris într-o astfel de formă de pregătire, precum şi orice alte persoane care ar putea oferi informaţii utile pentru întocmirea raportului de evaluare. (3) Prevederile art. 14^6 alin. (3)-(9) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^32 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^33Structura şi formatul raportului de evaluare (1) Raportul de evaluare a persoanei majore cuprinde următoarele capitole: a) introducere; b) sursele de informaţii; c) date privind persoana inculpată; d) riscul de săvârşire a unor infracţiuni; e) concluzii şi propuneri. (2) Raportul de evaluare trebuie să fie obiectiv, iar redactarea lui să se realizeze într-o manieră clară şi coerentă. (3) Structura şi formatul raportului de evaluare întocmit pentru inculpatul major, în etapa presentenţială, sunt stabilite în anexa nr. 5. (4) Prevederile art. 14^9 alin. (4)- (8), art. 14^10 şi art. 14^11 se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^33 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^34Capitolul «Date privind persoana inculpată» (1) Date privind persoana inculpată pentru care s-a solicitat întocmirea raportului se referă la: a) mediul familial şi social; b) starea de sănătate şi adicţii; c) evoluţia şi nivelul pregătirii profesionale; d) analiza comportamentului infracţional. (2) Datele privind mediul familial fac referire la aspecte precum: condiţiile de trai, persoanele aflate în întreţinere, relaţiile existente în cadrul familiei, situaţia veniturilor şi modul în care acestea acoperă nevoile familiei, atitudinea membrilor familiei faţă de comportamentul persoanei, valorile promovate, reţeaua socială şi legătura între sistemul relaţional al persoanei, dacă este cazul. (3) Datele privind starea de sănătate şi problemele de adicţie fac referire la aspecte precum: istoricul medical şi eventuale dependenţe ale inculpatului şi ale membrilor familiei, dacă aceste informaţii prezintă relevanţă în raport cu situaţia inculpatului. (4) În cazul inculpaţilor majori, datele privind evoluţia şi nivelul pregătirii profesionale fac referire la informaţii precum: situaţia profesională actuală, nivelul studiilor, istoricul pregătirii, oportunităţi sau restricţii legate de evoluţia profesională. (5) Analiza comportamentului infracţional cuprinde referiri la diferite aspecte precum: trecutul infracţional, tipul infracţiunii sau infracţiunilor săvârşite în trecut şi decizia organului judiciar, la modalitatea de săvârşire a prezentei infracţiuni, factorii care au influenţat comportamentul infracţional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea faţă de victimă şi faţă de comportamentul infracţional.----------Art. 14^34 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^35Capitolul «Riscul de săvârşire a unor infracţiuni» şi capitolul «Concluzii şi propuneri» (1) Capitolul privind riscul de săvârşire a unor infracţiuni face referire la factorii inhibitori şi factorii favorizanţi ai comportamentului infracţional identificaţi din evaluarea persoanei, precum şi la nivelul estimat al riscului. (2) Capitolul final cuprinde propuneri motivate privind măsurile considerate potrivite din perspectiva evaluării realizate, pentru reducerea riscului de a săvârşi noi infracţiuni.----------Art. 14^35 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^36Termenul de întocmire şi predare a raportului (1) Consilierul de probaţiune responsabil de caz înaintează organului judiciar raportul de evaluare întocmit pentru inculpatul major, în termen de 21 de zile de la primirea solicitării. (2) În situaţia în care persoana refuză să colaboreze sau nu este găsită, se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 14^15-14^17.----------Art. 14^36 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§2. Evaluarea persoanelor majore aflate în executarea unei măsuri sau pedepse neprivative de libertate----------Paragraful §2. din Secţiunea a 3-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^37Biroul competentEvaluarea persoanelor majore aflate în executarea unei pedepse neprivative de libertate se realizează din oficiu sau la solicitarea instanţei ori a judecătorului delegat cu executarea de către un consilier de probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în biroul de supraveghere sau în biroul pentru executarea pedepsei amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa persoanei.----------Art. 14^37 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^38Situaţiile şi termenul în care se realizează evaluarea (1) Evaluarea persoanelor aflate în supravegherea serviciului de probaţiune se realizează în următoarele situaţii: a) dacă, pe durata termenului de supraveghere, au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţii; b) dacă, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin; c) dacă persoana supravegheată nu a îndeplinit integral obligaţiile civile cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. (2) Rezultatul activităţii de evaluare se consemnează într-un document intitulat raport de evaluare. (3) În situaţia în care este solicitat de către judecătorul delegat cu executarea sau de instanţa de judecată, raportul de evaluare prevăzut la alin. (2) se întocmeşte în termen de 14 zile de la data primirii solicitării la serviciul de probaţiune. (4) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (2) şi întocmit la iniţiativa consilierului de probaţiune manager de caz îndeplineşte rolul de act de sesizare a organului judiciar.----------Art. 14^38 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^39Structura raportului de evaluare (1) Raportul întocmit în cazul persoanei aflate în executarea unei măsuri sau pedepse neprivative de libertate are structura prevăzută în anexa nr. 6. (2) Capitolul referitor la datele despre persoana supravegheată se completează, dacă este cazul, prin raportare la tipul şi temeiul propunerii de modificare, eliminare sau adăugare a obligaţiilor. În cazul în care pentru o persoană se întocmesc mai multe rapoarte de evaluare presentenţială sau rapoarte pe perioada supravegherii, datele privind persoana se actualizează în mod corespunzător. (3) Capitolul IV «Comportamentul pe perioada executării sancţiunii/Riscul de săvârşire a unor infracţiuni» conţine informaţii precum: comportamentul pe perioada executării, modul în care persoana a colaborat cu instituţiile şi persoanele implicate în procesul său de resocializare pe perioada executării măsurii ori pedepsei. (4) În cazul raportului întocmit pe durata termenului de supraveghere în scopul modificării ori încetării unora dintre obligaţii sau al impunerii de noi obligaţii, în capitolul Concluzii şi propuneri, consilierul de probaţiune face propuneri motivate referitoare la obligaţia sau obligaţiile care se impun a fi menţinute, modificate, încetate sau adăugate.----------Art. 14^39 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^40Informaţii cuprinse în raportul de evaluarePrevederile art. 14^22 alin. (6) şi ale art. 14^30-14^35 se aplică în mod corespunzător şi în cazul rapoartelor de evaluare întocmite în cazul persoanelor aflate în executarea unei măsuri sau pedepse neprivative de libertate.----------Art. 14^40 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§3. Evaluarea persoanelor majore aflate în executarea unei pedepse privative de libertate----------Paragraful §3. din Secţiunea a 3-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^41Procedura de evaluare a persoanei private de libertate (1) Pentru realizarea activităţii de evaluare a persoanei care se află în executarea unei pedepse privative de libertate şi care fiind propusă pentru liberare condiţionată are un rest de pedeapsă rămas de executat, de 2 ani sau mai mare, este competent biroul pentru relaţia cu unităţile penitenciare din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locul de deţinere. (2) Rezultatul activităţii de evaluare se materializează în propuneri cu privire la obligaţiile ce pot fi impuse persoanei în baza art. 101 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Recomandările se realizează în cadrul lucrărilor comisiei de liberare condiţionată şi au la bază datele obţinute din documentele existente la nivelul unităţii de detenţie, precum şi datele obţinute de la nivelul comunităţii din care provine persoana. Consilierul de probaţiune poate completa aceste date cu informaţii obţinute în cadrul unei întrevederi cu persoana condamnată. (4) Recomandările prevăzute la alin. (3) se anexează la procesul-verbal de propunere a liberării condiţionate. (5) În vederea întocmirii propunerilor, penitenciarul are obligaţia de a informa serviciul de probaţiune, cu cel puţin 14 zile înainte, cu privire la data la care situaţia persoanei va fi analizată de către comisia prevăzută la alin. (3). La solicitarea consilierului de probaţiune, unitatea de detenţie transmite copii de pe documentele cuprinse în dosarul individual, în termen de 5 zile de la data solicitării acestora.----------Art. 14^41 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Procesul de supraveghere a persoanelor majore----------Secţiunea a 4-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§1. Punerea în executare a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă----------Paragraful §1. din Secţiunea a 4-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^42Verificarea competenţei şi luarea în evidenţă a persoanei (1) Activitatea de supraveghere a persoanelor aflate în executarea unei măsuri sau pedepse neprivative de libertate, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către consilierul de probaţiune manager de caz care îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa persoanei. În cazul în care persoana sancţionată de o instanţă română nu locuieşte pe teritoriul României, competenţa aparţine biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune situat în circumscripţia teritorială a instanţei de executare. (2) Supravegherea executării măsurilor şi pedepselor neprivative de libertate impuse printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o decizie de probaţiune recunoscută potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa serviciului de probaţiune în circumscripţia căruia se află locuinţa persoanei. (3) Persoanele faţă de care s-a dispus supravegherea în comunitate intră în evidenţa serviciilor de probaţiune în baza comunicării copiei de pe hotărârea judecătorească sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, transmisă prin compartimentul de executări penale al instanţei. (4) După primirea copiei de pe hotărârea judecătorească şi verificarea competenţei materiale şi teritoriale, şeful serviciului sau şefului biroului de supraveghere desemnează un consilier de probaţiune manager de caz care va coordona procesul de supraveghere a modului de îndeplinire a măsurilor şi, după caz, a executării obligaţiilor impuse de instanţă în sarcina persoanei supravegheate. (5) La desemnarea consilierului de probaţiune manager de caz se are în vedere asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare consilier de probaţiune. (6) Consilierul de probaţiune manager de caz rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării. (7) În situaţia în care şeful serviciului de probaţiune sau şeful biroului de supraveghere constată că serviciul ori biroul pe care îl conduce nu este competent, procedează potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (2) şi (3). (8) În caz de conflict de competenţă dintre două birouri de probaţiune sau dintre două servicii de probaţiune se aplică prevederile art. 14^1 alin. (4) şi (5). (9) În situaţia în care persoana intrată în evidenţa serviciilor de probaţiune este cetăţean străin condamnat de o instanţă din România sau a fost condamnată de către o instanţă străină a cărei hotărâre judecătorească sau decizie a fost recunoscută de autorităţile judiciare din România, la luarea în evidenţă, serviciul de probaţiune înştiinţează structura teritorială pentru imigrări şi solicită informaţii cu privire la persoană şi la situaţia şederii acesteia.----------Art. 14^42 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^43Convocarea persoanei (1) În termen de 5 zile de la primirea copiei de pe hotărârea judecătorească, consilierul de probaţiune manager de caz convoacă persoana supravegheată la serviciul de probaţiune pentru realizarea primei întrevederi, comunicând data şi ora la care aceasta trebuie să se prezinte, adresa serviciului de probaţiune, numărul de telefon şi numele consilierului manager de caz. Atunci când stabileşte pentru desfăşurarea întrevederii un alt loc decât sediul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune consemnează în conţinutul convocării adresa respectivului loc, precum şi orice alte informaţii necesare. (2) Consilierul de probaţiune stabileşte data primei întrevederi astfel încât să permită persoanei să se deplaseze în timp util la sediul serviciului de probaţiune. (3) Convocarea se poate face prin: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, agenţi procedurali, personal al serviciului de probaţiune, convorbire telefonică, consemnată ulterior în scris, prin notă telefonică, prin intermediul poştei electronice sau orice alt mijloc ce asigură dovada primirii convocării. (4) Prin actul de convocare se transmite persoanei supravegheate necesitatea prezentării la prima întrevedere a unor documente în baza cărora se pot verifica identitatea şi locuinţa persoanei. (5) În cazul în care persoana convocată nu se prezintă la data stabilită potrivit alin. (1), în termen de 10 zile de la data neprezentării, consilierul de probaţiune manager de caz reia procedura de convocare potrivit alin. (1), cu excepţia situaţiei în care adresa persoanei menţionată în hotărârea judecătorească nu este actualizată, caz în care consilierul de probaţiune efectuează verificări în bazele de date sau prin intermediul sistemelor de informare deţinute de alte autorităţi şi instituţii publice la care are acces. (6) Consilierul de probaţiune manager de caz poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice date şi informaţii despre adresa persoanei în cauză. În funcţie de rezultatul acestor verificări, consilierul poate relua demersul de convocare a persoanei. (7) În cazul în care demersurile prevăzute la alin. (1)-(6) rămân fără rezultate, consilierul manager de caz solicită sprijinul organelor de poliţie pe raza cărora îşi are locuinţa persoana pentru identificarea şi contactarea acesteia, precum şi pentru transmiterea unui răspuns cu privire la solicitarea adresată. (8) În cazul în care persoana nu este găsită, este plecată din ţară sau locuieşte într-un alt stat şi întrevederea de evaluare nu poate fi realizată ori atunci când, din motive obiective, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus încredinţarea în supravegherea serviciului de probaţiune nu poate fi pusă în executare, temporar sau definitiv, consilierul de probaţiune manager de caz încunoştinţează judecătorul delegat cu executarea, cu avizul şefului de birou, prezentând motivat imposibilitatea punerii în executare. (9) În vederea depistării şi contactării persoanei prevăzute la alin. (1), sprijinul organelor de poliţie constă în efectuarea de verificări în bazele de date specifice, precum şi introducerea persoanei ca semnalare în bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Poliţiei Române. (10) În măsura în care persoana este identificată de către organele de poliţie în cadrul activităţilor specifice, aceasta este informată cu privire la situaţia de fapt şi coordonatele serviciului de probaţiune unde a fost convocată, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens. (11) Procesul-verbal prevăzut la alin. (10) este transmis serviciului de probaţiune competent, prin orice mijloc şi în cel mai scurt timp posibil.----------Art. 14^43 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^44Prima întrevedere (1) În cadrul primei întrevederi, consilierul de probaţiune manager de caz procedează la informarea persoanei cu privire la procesul de supraveghere, precum şi cu privire la necesitatea realizării unei evaluări iniţiale. (2) Persoanei supravegheate i se solicită o declaraţie pe propria răspundere şi, după caz, informaţii şi documente privind situaţia locativă, financiară, pregătirea şcolară ori calificarea profesională, situaţia profesională actuală, persoanele aflate în întreţinere ori persoanele în întreţinerea cărora se află. (3) Documentele justificative solicitate potrivit alin. (2) se prezintă de către persoana supravegheată în termen de 30 de zile de la data primei întrevederi şi se ataşează la dosarul de probaţiune, întocmit potrivit art. 53 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 14^44 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^45Informarea persoanei supravegheate cu privire la procesul de supraveghere (1) Cu ocazia primei întrevederi, informarea persoanei supravegheate se realizează verbal şi în scris, prin aducerea la cunoştinţă a sancţiunii aplicate, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe care trebuie să le execute, inclusiv a responsabilităţii îndeplinirii obligaţiilor civile, a consecinţelor respectării sau nerespectării acestora, precum şi informaţii referitoare la colaborarea cu instituţiile din comunitate şi alte organe abilitate, explicându-i-se scopul şi modul de desfăşurare a supravegherii. (2) Persoanei supravegheate i se pune în vedere că trebuie să respecte regulile de conduită care se referă, în principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător, care ar putea prejudicia personalul din serviciul de probaţiune, personalul altor instituţii, precum şi alte persoane aflate în evidenţa serviciului de probaţiune, explicându-i-se totodată consecinţele nerespectării acestor reguli de conduită, potrivit art. 14^119 alin. (5) şi 14^120 alin. (5). (3) Consilierul de probaţiune manager de caz încunoştinţează persoana supravegheată despre posibilitatea de a formula plângere la şeful serviciului sau al biroului de supraveghere în condiţiile art. 112 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ori la judecătorul delegat cu executarea în condiţiile art. 111 din aceeaşi lege. (4) Cu ocazia informării prevăzute la alin. (1), persoanei supravegheate i se face cunoscută posibilitatea de a participa la anumite activităţi şi programe de reintegrare pe perioada supravegherii, cu acordul său, explicându-i-se modalităţile practice în care poate fi sprijinită în vederea reabilitării sale sociale. (5) Consilierul de probaţiune manager de caz încunoştinţează persoana supravegheată că pe durata termenului de supraveghere, în funcţie de evoluţia înregistrată, se poate propune instanţei de executare, în condiţiile legii, fie modificarea obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, fie încetarea obligaţiilor. (6) Aspectele aduse la cunoştinţă se consemnează într-un proces-verbal care se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de consilierul de probaţiune şi de persoana supravegheată. (7) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (6) se înmânează persoanei supravegheate. (8) După realizarea primei întrevederi şi a informării prevăzute la alin. (1)-(5), consilierul de probaţiune manager de caz încunoştinţează, în scris, biroul de executări penale din cadrul instanţei de executare privind punerea efectivă în executare a hotărârii judecătoreşti.----------Art. 14^45 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^46Evaluarea iniţială a persoanei supravegheate (1) În scopul stabilirii riscului de comitere a noi infracţiuni, a clasei de supraveghere şi a planificării executării obligaţiilor impuse persoanei, evaluarea iniţială a nevoilor vizează aspecte precum: a) situaţia familială, locativă, socială, şcolară, profesională şi financiară; b) trecutul infracţional, respectiv faptele săvârşite şi decizia organului judiciar sau stadiul procesului penal, după caz; c) analiza comportamentului infracţional, atitudinea faţă de faptă, partea vătămată şi faţă de sancţiune; d) descrierea comportamentului adictiv, consecinţele acestui comportament, istoricul măsurilor dispuse şi al tratamentelor administrate, precum şi instituţiile responsabile; e) starea de sănătate, istoricul tratamentelor administrate, precum şi instituţiile responsabile; f) planurile sale de viitor, pe termen scurt şi mediu şi indicarea modalităţilor concrete prin care intenţionează să le pună în practică. (2) Evaluarea iniţială face referire şi la motivaţia persoanei pentru schimbare, valorile promovate, precum şi atitudinea acesteia faţă de ariile prevăzute la alin. (1). (3) La realizarea evaluării se vor lua în considerare informaţiile conţinute în raportul de evaluare întocmit de biroul de evaluare presentenţială din cadrul serviciului de probaţiune, dacă acesta a fost întocmit, precum şi, dacă este cazul, informaţiile obţinute prin contactarea instituţiilor din comunitate sau informaţiile cuprinse în evaluarea realizată de unitatea penitenciară, în cazul persoanelor liberate condiţionat. (4) Dacă raportul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de probaţiune, serviciul de probaţiune căruia îi revine supravegherea solicită transmiterea unei copii a raportului. (5) În situaţia în care persoana supravegheată este obligată să presteze un număr de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: identificarea experienţei de muncă a persoanei supravegheate, deprinderile de lucru dobândite, precum şi timpul disponibil al persoanei supravegheate pentru a efectua munca neremunerată în folosul comunităţii, prin raportare la situaţia desfăşurării de către persoană a unor activităţi remunerate sau ca urmare a unor cursuri de învăţământ ori de calificare profesională. (6) Dacă se constată că persoana supravegheată consumă în exces anumite substanţe, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: tipul sau tipurile de substanţe utilizate, cantitatea, frecvenţa şi metodele de administrare a substanţei, istoricul consumului, contextul în care se manifestă acest consum şi instituţia şi/sau organizaţia de specialitate în evidenţa căreia se află sau s-a aflat persoana evaluată. (7) Datele obţinute în procesul de evaluare se consemnează într-o fişă numită scală de evaluare a riscului şi nevoilor.----------Art. 14^46 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^47Întocmirea planului de supraveghere (1) Planul de supraveghere se întocmeşte în termen de cel mult 30 de zile de la prima întrevedere, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu persoana. (2) Consilierul de probaţiune manager de caz prezintă şi explică persoanei supravegheate conţinutul planului de supraveghere. (3) Planul de supraveghere se întocmeşte în două exemplare semnate şi ştampilate de către consilierul de probaţiune manager de caz. Luarea la cunoştinţă a conţinutului planului, precum şi confirmarea de primire a acestuia se atestă prin semnătura persoanei supravegheate pe cele două exemplare ale planului.----------Art. 14^47 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^48Conţinutul planului de supraveghere (1) Planul de supraveghere cuprinde următoarele capitole: a) introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, adresa la care locuieşte, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii judecătoreşti şi sancţiunea aplicată, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune manager de caz; b) măsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţa de judecată, precum şi descrierea mijloacelor şi modalităţilor ce urmează a fi utilizate de consilierul de probaţiune pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor şi/sau obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina persoanei supravegheate; c) nevoile cu potenţial criminogen ale persoanei supravegheate, precum şi obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora; d) riscul săvârşirii de noi infracţiuni. (2) În formularea capitolelor de la alin. (1) lit. c) şi d), consilierul de probaţiune manager de caz ţine cont de datele din fişa de evaluare a riscului şi nevoilor, consemnând în planul de supraveghere concluziile evaluării, care fac referire la nevoile prioritare identificate, la obiectivele propuse în vederea atingerii acestora şi la riscul estimat privind săvârşirea de noi infracţiuni. (3) În cazul în care persoanei supravegheate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, în cuprinsul planului de supraveghere se descrie pe scurt conţinutul cursului identificat, durata şi programul acestuia şi se menţionează instituţia care organizează cursul. (4) În cazul în care persoanei supravegheate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunităţii, planul de supraveghere conţine descrierea activităţii, locul de executare a acesteia şi programul de lucru al persoanei supravegheate. (5) În cazul în care persoanei supravegheate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială, în cuprinsul planului de supraveghere se descrie pe scurt conţinutul programului propus, durata şi modalitatea de derulare a acestuia, fie la nivelul serviciului de probaţiune, fie în cadrul unei instituţii din comunitate dintre cele înscrise în baza de date constituită la nivel naţional. (6) În situaţia în care informaţiile prevăzute la alin. (3)-(5) nu sunt disponibile la momentul întocmirii planului de supraveghere, acesta se va completa ulterior, printr-o anexă la planul de supraveghere. (7) După completarea capitolului «Introducere» din formularul tipizat al planului de supraveghere, celelalte capitolele ale planului vor fi prezentate pe scurt, evitându-se, pe cât posibil, folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimări care ar face dificilă înţelegerea conţinutului acestuia.----------Art. 14^48 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^49Condiţii de formă ale planului de supraveghere (1) Planul de supraveghere poartă pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea «Operator de date cu caracter personal», codul de identificare aferent, precum şi menţiunea «Strict confidenţial după completare». (2) Fiecare pagină a planului de supraveghere se numerotează, menţionându-se numărul de ordine al paginii şi, la finalul documentului, numărul total de pagini. (3) Planul de supraveghere se întocmeşte în două exemplare dintre care un exemplar se înaintează persoanei supravegheate, iar un exemplar este ataşat dosarului de probaţiune. (4) Structura şi formatul planului de supraveghere sunt prevăzute în anexa nr. 7.----------Art. 14^49 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^50Revizuirea planului de supraveghere (1) Pe durata termenului de supraveghere, planul de supraveghere este revizuit ori de câte ori intervin schimbări în situaţia persoanei, în ceea ce priveşte nevoile criminogene şi riscul de recidivă ori executarea obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţii, în condiţiile stabilite de instanţă, potrivit art. 14^66. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) revizuirea se realizează prin intermediul unor anexe la planul de supraveghere. (3) Dispoziţiile art. 14^47 alin. (2) şi (3) şi ale art. 14^49 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi anexelor de revizuire a planului de supraveghere.----------Art. 14^50 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^51Întrevederile periodice (1) Întrevederile cu persoana supravegheată au loc, de regulă, la sediul serviciului de probaţiune sau, după caz, în alte locuri stabilite de consilierul de probaţiune şi comunicate în prealabil persoanei, conform calendarului întrevederilor prevăzut la art. 14^53 alin. (1). (2) Cu ocazia fiecărei întrevederi, persoanei supravegheate i se readuc la cunoştinţă data şi locul următoarei întrevederi. (3) Pe perioada supravegherii, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează orice schimbare în situaţia persoanei, consemnând aspectele constatate cu ocazia fiecărei întrevederi în cuprinsul unei fişe de monitorizare. (4) Întrevederile stabilite potrivit alin. (1) nu vor avea loc dacă persoana se află sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe halucinogene, acestea fiind reprogramate la o dată ulterioară, consilierul de probaţiune manager de caz putând proceda potrivit art. 14^119 alin. (5).----------Art. 14^51 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§2. Derularea activităţii de supraveghere şi control----------Paragraful §2. din Secţiunea a 4-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^52Supravegherea respectării măsurilorPentru supravegherea şi controlul respectării de către persoana supravegheată a măsurilor de supraveghere prevăzute la art. 85 alin. (1), art. 93 alin. (1), respectiv art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată durata termenului de supraveghere ori, în cazul liberării condiţionate, pe perioada stabilită de instanţa de judecată, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit dispoziţiilor art. 14^53-14^58.----------Art. 14^52 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^53Măsura referitoare la prezentarea persoanei supravegheate la sediul serviciului de probaţiune (1) Persoana supravegheată trebuie să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de consilierul de probaţiune manager de caz, potrivit calendarului întrevederilor. (2) Calendarul întrevederilor prevăzut la alin. (1) se realizează pe o perioadă de timp estimată de către consilierul de probaţiune manager de caz şi se comunică persoanei supravegheate. (3) În cazul în care, din motive obiective, persoana supravegheată nu se poate prezenta la una dintre întâlnirile stabilite, comunică acest lucru serviciului de probaţiune înaintea întrevederii sau, în condiţiile în care nu este posibil acest lucru, se prezintă la sediul serviciului de probaţiune în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care au încetat cauzele care au determinat imposibilitatea prezentării. (4) Imposibilitatea obiectivă de prezentare se motivează sau se justifică de către persoana supravegheată prin dovezi depuse la dosarul de probaţiune.----------Art. 14^53 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^54Măsura referitoare la vizitele consilierului de probaţiune la locuinţa persoanei supravegheate (1) Persoana supravegheată este obligată să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa. (2) Consilierul de probaţiune manager de caz efectuează vizite anunţate sau inopinate la locuinţa persoanei sau în alte locuri, după caz. (3) Vizitele anunţate la locuinţa persoanei supravegheate sau în alte locuri se programează, de regulă, pentru a constata starea de fapt în ceea ce priveşte situaţia familială, locativă, situaţia financiară ori cea ocupaţională a persoanei condamnate. (4) Vizitele inopinate la locuinţa persoanei supravegheate sau în alte locuri se pot efectua, de regulă, pentru a verifica dacă persoana supravegheată respectă măsurile de supraveghere sau pentru a exercita controlul privind executarea obligaţiilor. (5) Aspectele constatate cu ocazia deplasării în comunitate se consemnează într-un document care este ataşat dosarului de probaţiune. (6) Prevederile alin. (5) se aplică şi în cazul în care persoana supravegheată nu este identificată sau găsită cu ocazia deplasării pe teren.----------Art. 14^54 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^55Măsura referitoare la anunţarea schimbării locuinţei şi la efectuarea unor deplasări (1) Persoana supravegheată este obligată să anunţe, în prealabil, serviciul de probaţiune în legătură cu orice schimbare de locuinţă, precum şi despre orice deplasare care depăşeşte 5 zile, comunicând noua adresă, numărul de telefon, precum şi, după caz, data întoarcerii. (2) Persoana supravegheată anunţă în scris serviciului de probaţiune schimbarea locuinţei, precum şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, cu excepţia cazurilor urgente, când comunicarea se face mai întâi telefonic, prin poşta electronică sau prin fax. (3) În cazul oricărei deplasări care depăşeşte 5 zile, persoana supravegheată, cu ocazia comunicării, pune la dispoziţie consilierului de probaţiune adresa şi/sau numărul de telefon la care poate fi găsită pe perioada deplasării. (4) La data finalizării deplasării, persoana supravegheată anunţă telefonic consilierul de probaţiune manager de caz despre întoarcerea sa şi confirmă data următoarei întrevederi. (5) În situaţia în care străinul aflat în supravegherea serviciului de probaţiune îşi schimbă locuinţa sau efectuează deplasări în afara ţării, consilierul de probaţiune manager de caz informează structura teritorială pentru imigrări. (6) Comunicarea prevăzută la alin. (1) este însoţită atunci când este cazul de documente justificative referitoare la noua locuinţă sau la deplasarea efectuată. (7) În cazul în care persoana supravegheată îşi schimbă locuinţa într-o localitate care nu se află în circumscripţia biroului de supraveghere, consilierul de probaţiune, cu avizul şefului serviciului sau şefului de birou, va transmite dosarul biroului de probaţiune competent din cadrul aceluiaşi serviciu de probaţiune sau din cadrul altui serviciu de probaţiune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării documentelor justificative de către persoana aflată în supraveghere. (8) Stabilirea noii competenţe se realizează prin verificarea documentelor privind noul spaţiu locativ al persoanei sau a altor documente care fac dovada schimbării domiciliului sau locuinţei, pe care persoana are obligaţia să le prezinte în termen de 30 de zile de la data solicitării schimbării competenţei. (9) În cadrul aceluiaşi serviciu de probaţiune, analiza modificării competenţei unui birou de supraveghere se poate realiza în acord cu solicitarea persoanei supravegheate şi ţinând cont de situaţia acesteia. (10) În cazul în care consilierul procedează potrivit alin. (7), anunţă instanţa de executare cu privire la modificarea competenţei teritoriale.----------Art. 14^55 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^56Măsura referitoare la comunicarea schimbării locului de muncă (1) Persoana supravegheată este obligată să anunţe serviciului de probaţiune, în cel mai scurt timp posibil, orice schimbare a locului de muncă. (2) Comunicarea se face numai în scris, precizându-se motivele schimbării locului de muncă, noul loc de muncă al persoanei supravegheate, natura muncii pe care o desfăşoară şi descrierea activităţii, anexând, în termen de 30 de zile de la data angajării, documente justificative în acest sens. (3) În situaţia în care persoana supravegheată nu prezintă documente justificative, consilierul de probaţiune manager de caz verifică autenticitatea informaţiilor, fără a periclita situaţia persoanei, prin contactarea angajatorului, a beneficiarului de lucrări sau prin consultarea altor surse relevante.----------Art. 14^56 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^57Măsura referitoare la controlul mijloacelor de existenţă (1) Persoana supravegheată are obligaţia să comunice serviciului de probaţiune orice informaţii şi documente prin care pot fi controlate mijloacele sale de existenţă. (2) Pe perioada supravegherii, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează orice schimbare privind mijloacele de existenţă ale persoanei supravegheate, consemnând aspectele constatate în cuprinsul unei fişe de monitorizare a întrevederilor.----------Art. 14^57 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^58Constatarea nerespectării măsurilor de supraveghere (1) În cazul în care consilierul de probaţiune manager de caz constată încălcări minore în respectarea măsurilor de supraveghere, în condiţiile art. 67 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care nu aduc atingere scopului pentru care acestea au fost dispuse, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit art. 14^119 alin. (1)-(4) şi art. 14^120 alin. (3) şi (4). (2) În cazul în care, după aplicarea a două avertismente, consilierul de probaţiune manager de caz constată că persoana supravegheată nu respectă în continuare măsurile de supraveghere dispuse în baza prevederilor art. 85 alin. (1), respectiv art. 93 alin. (1) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte un raport de evaluare potrivit prevederilor art. 43 lit. b), art. 44 şi art. 67 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe care îl transmite instanţei de executare împreună cu dovezile ataşate în copie.----------Art. 14^58 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^59Supravegherea respectării obligaţiilorPentru supravegherea şi controlul executării de către persoana supravegheată a obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a)-c), art. 93 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3), precum şi la art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada termenului de supraveghere ori pe perioada stabilită de judecătorul delegat cu executarea, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit dispoziţiilor art. 14^60-14^66 din prezenta hotărâre.----------Art. 14^59 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^60Obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională (1) În cazul în care persoana supravegheată este obligată să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, consilierul de probaţiune manager de caz ia măsurile necesare în vederea identificării modalităţilor concrete de înscriere a persoanei la un astfel de curs, în condiţiile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte cursul de pregătire şcolară ori de calificare profesională, prin raportare la situaţia şi nevoile persoanei supravegheate. (3) Ulterior evaluării iniţiale, în funcţie de nevoile persoanei supravegheate şi de ariile de interes ale acesteia, consilierul de probaţiune manager de caz identifică instituţia din comunitate, prin raportare la oferta educaţională şi de formare profesională a instituţiilor din comunitate, stabileşte cursul la care va fi înscrisă persoana supravegheată şi întocmeşte decizia de executare a obligaţiei. Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se comunică instituţiei din comunitate stabilite, unul persoanei supravegheate, iar un exemplar se ataşează la dosarul de probaţiune. (4) Decizia de executare a obligaţiei conţine informaţii privind datele personale şi de contact ale persoanei supravegheate, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, cursul care a fost stabilit de consilierul de probaţiune manager de caz, perioada desfăşurării cursului, precum şi termenul-limită pentru începerea acestuia. Structura şi formatul deciziei de executare a obligaţiei sunt stabilite în anexa nr. 8. (5) În situaţia în care, pe parcursul executării obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz constată imposibilitatea continuării ori finalizării cursului din motive neimputabile persoanei ori instituţiei din comunitate stabilite pentru executarea obligaţiei, decide continuarea executării în altă instituţie şi emite o nouă decizie cu conţinutul prevăzut la alin. (4), în care face menţiune despre revocarea deciziei iniţiale. Decizia se comunică persoanei supravegheate, instituţiei din comunitate aflate în imposibilitatea punerii în executare, precum şi noii instituţii desemnate. (6) Obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională se consideră îndeplinită şi în situaţia în care persoana supravegheată urmează cursul pe cheltuială proprie şi face dovada urmării acestuia.----------Art. 14^60 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^61Obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii (1) În cazul în care persoana supravegheată este obligată să presteze un număr de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune manager de caz verifică existenţa locurilor disponibile în cele două instituţii din comunitate menţionate în hotărârea judecătorească, precum şi tipul de activitate ce poate fi desfăşurată. (2) Consilierul de probaţiune manager de caz informează persoana supravegheată în cadrul întrevederii cu aceasta despre posibilităţile concrete de executare a obligaţiei în instituţiile din comunitate şi aplică prevederile art. 14^46 alin. (5) din prezenta hotărâre. (3) În situaţia în care persoana supravegheată nu a avut posibilitatea de a prezenta la data solicitată documentele medicale care să ateste că este aptă pentru prestarea unor activităţi dintre cele propuse de consilierul de probaţiune, acesta îi pune în vedere persoanei să aducă documentul solicitat în termen de 30 de zile. (4) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (3) persoana nu depune documentele solicitate, consilierul de probaţiune manager de caz poate proceda potrivit art. 14^119 sau, după caz, potrivit art. 14^120 alin. (4). (5) Ulterior evaluării iniţiale, pe baza documentelor medicale şi în funcţie de utilitatea activităţilor pentru comunitate şi pentru persoana supravegheată, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte în care dintre cele două instituţii din comunitate menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi întocmeşte decizia de executare a obligaţiei. Decizia se întocmeşte în trei exemplare, din care unul se comunică instituţiei din comunitate stabilite, unul persoanei supravegheate, iar un exemplar se ataşează dosarului de probaţiune. (6) Decizia de executare a obligaţiei conţine informaţii privind datele personale şi de contact ale persoanei supravegheate, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, numărul de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii impuse, tipurile de activităţi pe care le poate derula persoana, perioada desfăşurării muncii, precum şi termenul-limită pentru începerea acesteia. Odată cu decizia de executare, consilierul manager de caz poate transmite instituţiei şi o fişă cu date suplimentare despre pregătirea şcolară şi profesională a persoanei, experienţa în câmpul muncii, precum şi informaţii privind starea de sănătate a persoanei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9. (7) În situaţia în care se constată imposibilitatea continuării ori finalizării executării obligaţiei din motive neimputabile persoanei ori instituţiei din comunitate stabilite pentru executarea obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz reia, dacă este posibil, procedura de întocmire a deciziei de executare a obligaţiei în a doua instituţie din comunitate menţionate în hotărârea judecătorească şi revocă prima decizie. (8) În cazul în care instanţa nu a menţionat în hotărârea judecătorească nicio instituţie din comunitate ori în situaţia în care punerea în executare a muncii nu este posibilă în niciuna dintre cele două instituţii din comunitate menţionate în hotărârea instanţei, consilierul de probaţiune sesizează judecătorul delegat cu executarea, care va desemna o altă instituţie din comunitate pentru executarea muncii. (9) Executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii stabilită ca obligaţie la amânarea aplicării pedepsei sau la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, se execută într-un interval de 6 luni, respectiv 1 an de la data începerii prestării muncii. (10) În cazul în care consilierul de probaţiune manager de caz constată, după punerea în executare, imposibilitatea obiectivă a continuării ori finalizării acesteia în termenul prevăzut la alin. (9), procedează potrivit alin. (8). (11) În cazul primirii prin transfer a dosarului de probaţiune de la un alt serviciu de probaţiune, noul consilier manager de caz procedează potrivit alin. (8). (12) Prevederile art. 14^113 - 14^118 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^61 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^62Obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială (1) În cazul în care persoana supravegheată este obligată să frecventeze un program de reintegrare socială, consilierul de probaţiune manager de caz ia măsurile necesare în vederea identificării modalităţilor concrete de înscriere a persoanei într-un astfel de program. (2) În situaţia în care programul de reintegrare socială este disponibil la nivelul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit art. 14^91, care se aplică în mod corespunzător. (3) În cadrul primei întrevederi, consilierul de probaţiune manager de caz informează persoana supravegheată privind posibilităţile concrete de executare a obligaţiei la nivelul serviciului de probaţiune, în cadrul biroului programe de reintegrare sau, dacă nu este posibil, în cadrul unei instituţii din comunitate dintre cele înscrise în baza de date constituită la nivel naţional şi totodată urmăreşte stabilirea efectivă a programului de reintegrare socială prin raportare la situaţia şi nevoile cu potenţial criminogen ale persoanei supravegheate. (4) Ulterior evaluării iniţiale, în funcţie de nevoile persoanei supravegheate, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte instituţia, tipul programului de reintegrare socială în care va fi înscrisă persoana supravegheată, perioada desfăşurării programului, precum şi termenul-limită pentru începerea acestuia şi întocmeşte decizia de executare a obligaţiei. Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se comunică, atunci când este cazul, instituţiei din comunitate stabilite, unul persoanei supravegheate, iar un exemplar se ataşează la dosarul de probaţiune. (5) În situaţia în care constată imposibilitatea continuării ori finalizării programului din motive neimputabile persoanei ori instituţiei din comunitate stabilite pentru executarea obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz reia procedura de întocmire a unei noi decizii cu conţinutul prevăzut la alin. (4) şi în cuprinsul căreia face menţiune despre revocarea deciziei iniţiale. Decizia se comunică persoanei supravegheate, instituţiei din comunitate aflate în imposibilitatea punerii în executare, precum şi noii instituţii desemnate. (6) Obligaţia de a urma un program de reintegrare socială se consideră îndeplinită şi în situaţia în care persoana supravegheată urmează programul pe cheltuială proprie şi face dovada urmării acestuia.----------Art. 14^62 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^63Obligaţia persoanei supravegheate de a se supune unor măsuri de control, tratament sau îngrijire medicală (1) În cazul în care persoana supravegheată este obligată să se supună unor măsuri de control, tratament sau îngrijire medicală, consilierul de probaţiune manager de caz procedează în mod diferenţiat, după cum obligaţia a fost sau nu individualizată de către judecător. (2) În situaţia în care instanţa de judecată a stabilit, prin hotărârea judecătorească, instituţia care efectuează controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală, consilierul de probaţiune manager de caz contactează instituţia stabilită, verifică luarea în evidenţă a persoanei, solicită informaţii privind programul instituit şi monitorizează derularea activităţii de control, tratament sau îngrijire medicală. (3) În situaţia în care instanţa de judecată nu a stabilit, prin hotărârea judecătorească, instituţia care efectuează controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală, consilierul de probaţiune manager de caz, în baza evaluării iniţiale şi după consultarea persoanei supravegheate, stabileşte instituţia din comunitate pentru punerea în executare a obligaţiei. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), consilierul de probaţiune manager de caz emite decizia, stabilind perioada desfăşurării, precum şi termenul-limită pentru începerea executării obligaţiei. Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se comunică instituţiei din comunitate, unul persoanei supravegheate, iar un exemplar se ataşează la dosarul de probaţiune. (5) Instituţia indicată în decizia prevăzută la alin. (4) stabileşte modalitatea de executare a obligaţiei şi informează consilierul manager de caz în termen de 7 zile de la primirea deciziei. (6) În situaţia în care constată imposibilitatea continuării ori finalizării programului, tratamentului sau îngrijirii medicale, din motive neimputabile persoanei ori instituţiei din comunitate stabilite pentru executarea obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz reia procedura de întocmire a unei noi decizii de executare, care are conţinutul prevăzut la alin. (4) şi care cuprinde menţiunea revocării deciziei iniţiale. Decizia se va comunica persoanei supravegheate, instituţiei din comunitate aflate în imposibilitatea punerii în executare, precum şi noii instituţii desemnate, consilierul manager de caz procedând la încunoştinţarea instanţei de executare, dacă instituţia a fost stabilită prin hotărâre judecătorească. (7) Obligaţia de a urma o formă de tratament sau îngrijire medicală se consideră îndeplinită şi în situaţia în care persoana supravegheată urmează tratamentul sau îngrijirea pe cheltuială proprie şi face dovada urmării acestora.----------Art. 14^63 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^64Verificarea îndeplinirii de către persoana condamnată a obligaţiilor civile (1) În scopul verificării îndeplinirii de către persoana supravegheată a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea judecătorească, cu 6 luni înainte de împlinirea termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune manager de caz solicită persoanei informaţii privind demersurile efectuate în vederea îndeplinirii acestor obligaţii. (2) În situaţia în care persoana supravegheată a îndeplinit obligaţiile civile, consilierul de probaţiune manager de caz solicită dovada îndeplinirii acestora, care se ataşează la dosarul de probaţiune. (3) În situaţia în care persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile în termenul prevăzut la alin. (1), consilierul de probaţiune manager de caz verifică motivele neîndeplinirii şi, dacă este cazul, îndrumă persoana în vederea îndeplinirii obligaţiilor civile cel târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. (4) În verificarea motivelor neîndeplinirii obligaţiilor civile de către persoana condamnată, consilierul de probaţiune manager de caz ţine seama de documentele justificative prevăzute la art. 14^44 alin. (3) şi la art. 14^56 şi 14^57. (5) În situaţia neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile de către persoana supravegheată, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un raport de evaluare potrivit art. 44 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în care consemnează motivele neîndeplinirii şi sesizează instanţa de executare.----------Art. 14^64 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^65Supravegherea obligaţiilor de alte organe abilitate (1) În cazul în care persoana supravegheată este obligată să execute una sau mai multe obligaţii a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate, potrivit art. 85 alin. (2) lit. d)-j), art. 93 alin. (2) lit. c) şi d) şi art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, consilierul de probaţiune manager de caz transmite o informare organelor competente stabilite potrivit Legii nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanei vătămate sau, după caz, altor persoane stabilite de instanţă cu privire la posibilitatea de a sesiza serviciul de probaţiune, dacă persoana supravegheată încalcă obligaţiile. (2) În situaţia acordării unor permisiuni în executarea obligaţiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, consilierul de probaţiune manager de caz informează de îndată organele abilitate prevăzute la alin. (1), precum şi persoana vătămată sau, după caz, alte persoane stabilite de instanţă. (3) În situaţia nerespectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate, la sesizarea acestora, ori în urma informării serviciului de probaţiune de către persoana vătămată sau de către o altă persoană interesată, consilierul de probaţiune manager de caz informează, în termen de 30 de zile de la data primirii sesizării, organele abilitate sau, după caz, persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate. (4) La solicitarea organelor abilitate prevăzute la alin. (1), consilierul de probaţiune manager de caz pune la dispoziţia acestora şi alte informaţii necesare verificării respectării obligaţiilor de către persoana supravegheată. (5) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de către organele abilitate, consilierul de probaţiune asigură accesul acestora la informaţii din dosarul de supraveghere în condiţiile art. 53 alin. (6) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Colaborarea cu organele abilitate să supravegheze obligaţiile prevăzute la alin. (1) se face potrivit art. 14^98 care se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^65 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^66Nerespectarea obligaţiilor de către persoana supravegheată (1) În cazul în care consilierul de probaţiune manager de caz constată încălcări minore în respectarea obligaţiilor, în condiţiile art. 67 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care nu aduc atingere scopului pentru care acestea au fost dispuse, procedează potrivit art. 14^119 alin. (1)-(4) şi art. 14^120 alin. (3). (2) În cazul în care, după aplicarea a două avertismente, consilierul de probaţiune manager de caz constată că persoana supravegheată nu respectă obligaţiile, întocmeşte un raport de evaluare potrivit prevederilor art. 43 lit. b), art. 44 şi art. 67 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe care îl transmite instanţei de executare împreună cu dovezile ataşate în copie. (3) În cazul în care se constată încălcarea de către persoana supravegheată a obligaţiei de a nu folosi, deţine sau purta orice categorii de arme, a obligaţiei de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanţă, respectiv a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit dispoziţiilor art. 14^38 alin. (1) lit. b) şi sesizează instanţa de executare.----------Art. 14^66 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^67Finalizarea supravegherii (1) Înainte de împlinirea termenului de supraveghere, activităţile consilierului de probaţiune manager de caz cu persoana supravegheată au ca obiective planificarea finalizării supravegherii prin analiza gradului de atingere a obiectivelor planului de supraveghere şi motivarea persoanei supravegheate în realizarea unui plan personal de acţiune pentru perioada de după încetarea supravegherii. (2) La sfârşitul termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport final cu privire la modalitatea în care s-a desfăşurat procesul de supraveghere. (3) Structura şi formatul raportului privind finalizarea supravegherii prevăzut în anexa nr. 10 se adaptează la particularităţile fiecărui caz de supraveghere. (4) O copie a planului personal de acţiune pentru perioada de după încetarea supravegherii, atunci când acesta a fost întocmit, precum şi raportul final se ataşează la dosarul de probaţiune. (5) În situaţia în care persoana s-a aflat în evidenţele serviciului de probaţiune ca urmare a recunoaşterii de către o instanţă din România a unei hotărâri judecătoreşti ori decizii de probaţiune dispuse de un alt stat membru al Uniunii Europene, raportul prevăzut la alin. (2) se transmite judecătorului delegat cu executarea. (6) Raportul final nu se întocmeşte în cazul în care instanţa, ca urmare a anulării amânării aplicării pedepsei, a anulării suspendării sub supraveghere ori a liberării condiţionate, stabileşte continuarea executării sub supravegherea serviciului de probaţiune.----------Art. 14^67 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 5-a Procesul de supraveghere a minorilor----------Secţiunea a 5-a din Cap. III^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.§1. Punerea în executare a măsurilor educative----------Paragraful §1. din Secţiunea a 5-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^68Serviciul de probaţiune competent cu supravegherea măsurilor educative (1) Activitatea de supraveghere a minorilor sancţionaţi cu o măsură educativă neprivativă de libertate se realizează de către consilierul de probaţiune manager de caz care îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului de supraveghere din serviciul de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa minorului. În cazul în care minorul sancţionat de o instanţă română nu locuieşte pe teritoriul României, competenţa aparţine biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune situat în circumscripţia teritorială a instanţei de executare. (2) Supravegherea executării pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate impuse prin hotărârea judecătorească sau prin decizia de probaţiune recunoscută potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa serviciului de probaţiune în circumscripţia căruia se află locuinţa minorului. (3) Activitatea de supraveghere prevăzută la alin. (1) se realizează faţă de persoanele care au săvârşit fapta înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, indiferent de vârsta pe care o au în momentul punerii în executare a măsurii educative. (4) La desemnarea consilierului de probaţiune manager de caz se are în vedere asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare consilier de probaţiune. (5) Consilierul de probaţiune manager de caz rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării. (6) În situaţia în care şeful serviciului de probaţiune sau şefului biroului de supraveghere constată că serviciul ori biroul pe care îl conduce nu este competent, procedează potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (2) şi (3). (7) În caz de conflict de competenţă dintre două birouri de probaţiune sau dintre două servicii de probaţiune, se aplică prevederile art. 14^1 alin. (4) şi (5). (8) În situaţia în care minorul intrat în evidenţa serviciilor de probaţiune este cetăţean străin sancţionat în România sau de către o instanţă străină a cărei hotărâre judecătorească sau decizie a fost recunoscută de autorităţile judiciare din România, la luarea în evidenţă, serviciul de probaţiune înştiinţează structura teritorială pentru imigrări şi solicită informaţii cu privire la minor şi la situaţia şederii acestuia pe teritoriul României.----------Art. 14^68 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^69Punerea în executare a măsurilor educative (1) Pentru punerea în executare a măsurilor educative în cadrul procedurii prevăzute la art. 511 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorul delegat cu executarea citează serviciul de probaţiune în circumscripţia căruia îşi are locuinţa minorul, transmiţând o copie a hotărârii judecătoreşti. (2) După primirea hotărârii judecătoreşti şi a citaţiei şi după verificarea competenţei materiale şi teritoriale, şeful serviciului sau, după caz, al biroului de probaţiune competent desemnează un consilier de probaţiune pentru a participa la desfăşurarea procedurii prevăzute la art. 511 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Anterior participării la procedura de punere în executare a măsurii educative, consilierul de probaţiune solicită o copie a referatului de evaluare de la biroul de evaluare presentenţială competent, precum şi alte informaţii relevante de la consilierul de probaţiune care a întocmit referatul, atunci când este cazul. (4) În cadrul întâlnirii, consilierul de probaţiune formulează propuneri motivate privind încredinţarea supravegherii minorului unor persoane, atunci când încredinţarea este necesară potrivit conţinutului măsurii educative a supravegherii, dar instanţa nu s-a pronunţat asupra acestui aspect. (5) În cadrul întâlnirii, consilierul de probaţiune stabileşte data la care minorul şi părintele sau, după caz, tutorele, curatorul, persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea, în funcţie de caz, urmează să se prezinte la serviciul de probaţiune. (6) În aplicarea prevederilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care serviciul de probaţiune de la locuinţa minorului nu se află în circumscripţia teritorială a instanţei care pune în executare măsura educativă, acesta poate solicita serviciului de probaţiune din circumscripţia instanţei respective participarea la punerea în executare a măsurii educative. (7) Dacă punerea în executare a măsurii educative s-a realizat în condiţiile prevăzute la alin. (6), consilierul de probaţiune din cadrul serviciului situat în circumscripţia instanţei care pune în executare măsura educativă, după îndeplinirea formalităţilor de punere în executare, transmite toate informaţiile şi documentele serviciului de probaţiune de la locuinţa minorului. (8) În situaţia neprezentării la punerea în executare a măsurii educative, consilierul de probaţiune desemnat în condiţiile alin. (2) transmite o informare judecătorului delegat în care comunică data la care minorul trebuie să se prezinte la sediul serviciului de probaţiune şi alte informaţii ori solicitări considerate relevante, precum şi, atunci când este cazul, propune persoana cea mai potrivită să exercite supravegherea, în cazul în care instanţa nu s-a pronunţat deja cu privire la acest aspect.----------Art. 14^69 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^70Prima întrevedere cu minorul la sediul serviciului de probaţiune (1) În cadrul primei întrevederi, care are loc la sediul serviciului de probaţiune în termen de 10 zile de la punerea în executare a măsurii educative, consilierul de probaţiune manager de caz realizează informarea minorului şi a părintelui sau, după caz, a tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea şi realizează evaluarea iniţială a minorului. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se referă la aducerea la cunoştinţa minorului şi a părintelui sau, după caz, a tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea, explicându-li-se conţinutul măsurii educative, şi, eventual, obligaţiile pe care trebuie să le execute, consecinţele respectării sau nerespectării măsurii educative şi a obligaţiilor impuse, regimul acordării permisiunilor, dacă este cazul, precum şi responsabilităţile persoanei desemnate cu supravegherea, după caz, şi consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii acestor responsabilităţi. (3) În cazul în care minorul are de executat obligaţii a căror îndeplinire este verificată de către organe abilitate, altele decât serviciul de probaţiune sau de către instituţiile din comunitate, consilierul informează minorul şi persoana care îl însoţeşte despre acestea şi despre modalitatea de colaborare cu organele abilitate şi instituţiile din comunitate. (4) În cadrul primei întrevederi, minorului şi persoanelor prevăzute la alin. (1) li se pune în vedere că trebuie să respecte regulile de conduită care se referă, în principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător, care ar putea prejudicia personalul din serviciul de probaţiune, personalul altor instituţii, precum şi alte persoane aflate în evidenţa serviciului de probaţiune, explicându-li-se consecinţele nerespectării acestor reguli de conduită, potrivit art. 14^119 alin. (5) şi art. 14^120 alin. (5). (5) Consilierul de probaţiune manager de caz încunoştinţează minorul supravegheat despre posibilitatea de a formula plângere la şeful serviciului sau al biroului de probaţiune în condiţiile art. 112 din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ori la judecătorul delegat cu executarea în condiţiile art. 111 din aceeaşi lege. (6) Cu ocazia informării prevăzute la alin. (1), minorului i se face cunoscută posibilitatea de a participa la anumite activităţi şi programe de reintegrare pe perioada supravegherii, cu acordul său, explicându-i-se modalităţile practice în care poate fi sprijinit în vederea reabilitării sale sociale. (7) Consilierul de probaţiune manager de caz încunoştinţează minorul că pe durata supravegherii, în funcţie de evoluţia înregistrată, se poate propune instanţei de executare fie modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, fie încetarea anumitor obligaţii. (8) Aspectele aduse la cunoştinţa persoanelor prevăzute la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către consilierul de probaţiune manager de caz, de minor, părinte sau, după caz, de către tutore, curator, persoana sau reprezentantul instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de judecătorul delegat cu executarea. (9) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (8) se înmânează minorului supravegheat, părintelui sau, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea. (10) Desfăşurarea primei întrevederi cu minorul la sediul serviciului nu este împiedicată de inexistenţa sau neprezentarea persoanelor prevăzute la alin. (1) care însoţesc minorul.----------Art. 14^70 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^71Evaluarea iniţială a minorului (1) Evaluarea iniţială a minorului se realizează în baza uneia sau mai multor întrevederi. (2) Evaluarea iniţială a nevoilor cu potenţial criminogen se realizează în scopul stabilirii riscului de comitere a noi infracţiuni, a clasei de supraveghere şi a planificării executării obligaţiilor impuse minorului şi vizează aspecte precum: a) situaţia familială, locativă, socială şi financiară; b) trecutul infracţional, respectiv faptele săvârşite şi decizia organului judiciar sau stadiul procesului penal, după caz; c) analiza comportamentului infracţional, atitudinea faţă de faptă, partea vătămată şi faţă de sancţiune; d) programul activităţilor zilnice, şcolare şi extraşcolare sau profesionale, arii de interes, abilităţi, aptitudini, după caz; e) comportament adictiv, istoricul măsurilor dispuse şi al tratamentelor administrate, precum şi instituţiile responsabile; f) starea de sănătate, istoricul tratamentelor administrate, precum şi instituţiile responsabile; g) planurile de viitor pe termen scurt şi mediu şi indicarea modalităţilor concrete prin care minorul intenţionează să le pună în practică. (3) Evaluarea iniţială a minorului face referire şi la motivaţia pentru schimbare, valorile promovate, precum şi la atitudinea acestuia faţă de ariile prevăzute la alin. (2). (4) Dacă se constată că minorul consumă în exces anumite substanţe, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: tipul sau tipurile de substanţe utilizate, cantitatea, frecvenţa şi metodele de administrare a substanţei, istoricul consumului, contextul în care se manifestă acest consum şi instituţia în evidenţa căreia se află sau s-a aflat minorul. (5) La realizarea evaluării se iau în considerare informaţiile conţinute în referatul de evaluare presentenţială, dacă acesta a fost întocmit, precum şi, dacă este cazul, informaţiile obţinute prin contactarea instituţiilor din comunitate sau informaţiile cuprinse în evaluările realizate de centrul educativ sau de centrul de detenţie, în cazul minorilor faţă de care s-a dispus înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice sau liberarea din centrul educativ sau din centrul de detenţie. (6) Datele obţinute în procesul de evaluare se consemnează într-o fişă, numită scală de evaluare a riscului şi nevoilor. (7) Fişa prevăzută la alin. (6) conţine în cazul minorilor un capitol referitor la concluziile evaluării. (8) Concluziile prevăzute la alin. (7) care fac referire la nevoile prioritare identificate, obiectivele propuse în vederea atingerii acestora şi riscul estimat de săvârşire a noi infracţiuni se prezintă minorului şi se discută cu acesta în cadrul întrevederii de evaluare iniţială sau în întrevederea imediat următoare, în scopul obţinerii asumării şi implicării minorului în procesul de supraveghere.----------Art. 14^71 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^72Întrevederile periodice (1) Întrevederile minorului cu consilierul de probaţiune manager de caz sau cu persoana desemnată cu supravegherea au loc în funcţie de specificul măsurii educative, la sediul serviciului de probaţiune sau, după caz, în alte locuri stabilite conform planului specific fiecărei măsuri educative şi comunicate minorului. (2) Cu ocazia fiecărei întrevederi, minorului i se readuc la cunoştinţă data şi locul următoarei întrevederi. (3) Pe perioada supravegherii, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează orice schimbare în situaţia minorului, consemnând aspectele constatate cu ocazia fiecărei întrevederi în cuprinsul unei fişe de monitorizare. (4) Întrevederile stabilite potrivit alin. (1) nu au loc dacă minorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor substanţe stupefiante sau psihotrope, acestea fiind reprogramate la o dată ulterioară, consilierul de probaţiune manager de caz putând proceda potrivit art. 14^119 alin. (5).----------Art. 14^72 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^73Măsura educativă a stagiului de formare civică (1) În funcţie de aspectele evaluate, consilierul responsabil de caz stabileşte, în acord cu prevederile programei-cadru, aprobată prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, tipul cursului de formare civică adaptat minorului, în scopul conştientizării de către acesta a consecinţelor infracţiunii şi pentru responsabilizarea cu privire la comportamentul său. (2) În acord cu tipul programului stabilit, consilierul manager de caz va transmite cazul instituţiei din comunitate înscrise în baza de date constituită la nivel naţional. (3) Instituţia din comunitate este stabilită prin decizie a consilierului de probaţiune manager de caz. (4) Decizia consilierului responsabil de caz va face referire în cuprinsul acesteia la datele personale şi de contact ale minorului, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, la măsura educativă dispusă şi durata acesteia, la instituţia din comunitate stabilită, la tipul cursului de formare civică ce trebuie derulat, perioada desfăşurării, precum şi termenul-limită de începere a programului. (5) Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se comunică instituţiei din comunitate stabilite, unul se comunică minorului sau părintelui ori, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului, iar un exemplar se ataşează la dosarul de probaţiune. (6) Decizia prevăzută la alin. (3) comunicată instituţiei din comunitate este însoţită de copia dispozitivului hotărârii prin care a fost dispusă executarea măsurii educative. (7) În situaţia în care constată imposibilitatea continuării ori finalizării cursului din motive neimputabile minorului ori instituţiei din comunitate stabilite pentru executarea măsurii, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte o nouă decizie de executare, având conţinutul prevăzut la alin. (4) şi care cuprinde menţiunea revocării deciziei iniţiale. Decizia se comunică minorului sau părintelui ori, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului, instituţiei din comunitate aflate în imposibilitate de executare, precum şi noii instituţii desemnate. (8) În situaţia în care minorul nu este înscris într-o formă de învăţământ sau dacă instituţiile din comunitate nu pot asigura punerea în executare a măsurii educative, cursul de formare civică poate fi derulat de către un consilier de probaţiune din cadrul biroului programe de reintegrare din serviciul de probaţiune, căruia i se referă cazul de către consilierul de probaţiune manager de caz, potrivit dispoziţiilor art. 14^91 alin. (4).----------Art. 14^73 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^74Adaptarea tipului cursului de formare civică la specificul cazului (1) În situaţia în care cazul este referit biroului programe de reintegrare din cadrul serviciului de probaţiune, în vederea derulării cursului de formare civică, consilierul de probaţiune din cadrul acestui birou adaptează cursul în termen de 15 zile de la referirea cazului, potrivit dispoziţiilor art. 14^91 alin. (4). (2) În vederea adaptării tipului cursului de formare civică la particularităţile cazului, respectiv la nevoile şi obiectivele consemnate în fişa de evaluare prevăzută la art. 14^71, consilierul de probaţiune poate derula una sau mai multe întrevederi cu minorul sau cu membrii familiei acestuia şi poate solicita informaţii suplimentare consilierului manager de caz. (3) Consilierul de probaţiune din cadrul biroului programe de reintegrare adaptează tipului cursului de formare civică la specificul cazului, stabilind modulele, sesiunile, precum şi calendarul de desfăşurare a acestuia. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul derulării cursului de formare civică de către o instituţie din comunitate. (5) În situaţia în care, din motive obiective, biroul programe de reintegrare se află în imposibilitate temporară de a pune în aplicare cursul de formare civică şi imposibilitatea expiră la o dată care nu permite punerea în executare a cursului pe durata măsurii educative, justifică motivele imposibilităţii şi realizează propuneri privind derularea cursului în alte condiţii.----------Art. 14^74 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^75Aprobarea planului de formare civică (1) Consilierul manager de caz aprobă planul de formare civică propus de către biroul programe de reintegrare sau de către instituţia din comunitate şi îl revizuieşte, dacă este necesar. (2) Consilierul manager de caz transmite biroului programe de reintegrare sau, după caz, instituţiei din comunitate forma aprobată a planului de formare civică. (3) În cazul existenţei unui dezacord cu privire la conţinutul planului de formare civică între consilierul manager de caz şi responsabilul din cadrul biroului programe de reintegrare al serviciului de probaţiune sau al instituţiei din comunitate, aceştia analizează corespondenţa tipului şi a planului de formare civică cu prevederile programei-cadru, aprobată prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, şi ale standardelor minime de lucru în probaţiune. (4) Consilierul de probaţiune sau reprezentantul instituţiei din comunitate consultă minorul cu privire la conţinutul planului de formare civică şi menţionează acest fapt în cuprinsul planului. (5) Persoanele prevăzute la alin. (4) asigură începerea efectivă a cursului de formare civică în termen de cel mult 60 de zile de la momentul punerii în executare a măsurii educative a stagiului de formare civică.----------Art. 14^75 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^76Condiţii de formă pentru planul de formare civică (1) Planul de formare civică poartă pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul instituţiei care îl întocmeşte, iar în colţul din dreapta sus, dacă este cazul, menţiunea «Operator de date cu caracter personal», codul de identificare aferent, precum şi menţiunea «Strict confidenţial după completare». (2) Planul de formare civică are în conţinut un capitol introductiv cu următoarele date: numele, prenumele, data şi locul naşterii minorului, adresa la care locuieşte, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii judecătoreşti şi măsura educativă dispusă, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune manager de caz, instituţia în cadrul căreia efectuează stagiul de formare civică, numele reprezentantului instituţiei care va derula cursul, durata şi locul derulării acestuia. (3) Pe prima pagină a planului de formare civică, consilierul de probaţiune manager de caz aprobă şi ştampilează planul întocmit de instituţia din comunitate. (4) Fiecare pagină a planului de formare civică se numerotează, menţionându-se numărul de ordine al paginii şi, la finalul documentului, numărul total de pagini. (5) Ultima pagină scrisă a planului de formare civică poartă ştampila instituţiei din comunitate sau a biroului programe de reintegrare şi semnătura persoanei care l-a întocmit. (6) Un exemplar al planului de formare civică aprobat se înmânează minorului sau reprezentantului acestuia. Luarea la cunoştinţă a conţinutului planului, precum şi confirmarea de primire a acestuia se atestă prin semnătura minorului pe cele două exemplare ale planului. (7) Structura şi formatul planului de formare civică sunt stabilite în anexa nr. 11.----------Art. 14^76 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^77Verificări realizate de consilierul de probaţiune manager de caz (1) Consilierul de probaţiune manager de caz realizează verificări cu privire la prezenţa minorului la cursul de formare civică conform calendarului de desfăşurare a sesiunilor şi cu privire la modalitatea de derulare a cursului în cadrul instituţiei din comunitate desemnate sau în cadrul biroului programe de reintegrare. (2) Pe parcursul derulării cursului de formare civică, planul de formare civică poate fi completat sau revizuit prin anexe în funcţie de particularităţile cazului, fie la iniţiativa instituţiei din comunitate desemnate sau, după caz, a biroului programe de reintegrare, cu acordul managerului de caz, fie la iniţiativa acestuia din urmă. (3) La finalizarea cursului, instituţia din comunitate sau biroul programe de reintegrare din cadrul serviciului de probaţiune în care a fost derulat cursul emite un document care atestă urmarea acestuia. Documentul este ataşat la dosarul de probaţiune al minorului.----------Art. 14^77 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^78Măsura educativă a supravegherii (1) În cadrul întrevederii prevăzute la art. 14^70, consilierul de probaţiune manager de caz informează persoana care supraveghează minorul despre obligaţia de a realiza un plan al programului zilnic al minorului şi o sprijină în acest sens. (2) Planul prevăzut la alin. (1) se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data întrevederii prevăzute la art. 14^70 şi face referire la activităţile curente ale minorului, precum şi la cele pe care intenţionează să le desfăşoare pe viitor. (3) În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale, consilierul de probaţiune manager de caz adaptează şi aprobă planul programului zilnic al minorului, stabilind termenul cel mai scurt de la care are loc aplicarea efectivă a programului zilnic. (4) Consilierul de probaţiune manager de caz consultă minorul cu privire la conţinutul planului programului zilnic şi menţionează acest fapt în cuprinsul planului. (5) În situaţia prevăzută la art. 14^70 alin. (10), consilierul de probaţiune manager de caz solicită în scris persoanei care supraveghează minorul să realizeze un plan al programului zilnic al minorului şi să îl prezinte consilierului de probaţiune. (6) Programul zilnic al minorului face referire la activităţile cotidiene ale acestuia şi la cele planificate pentru atingerea obiectivelor propuse în fişa de evaluare prevăzută la art. 14^71, precum şi la locul şi intervalul de timp în care se desfăşoară. Programul se realizează pe durata unei săptămâni, a cărei planificare se repetă pe durata întregii măsuri educative, asigurând caracterul constant şi statornic al activităţilor. (7) Programul zilnic al minorului cuprinde şi datele întrevederilor de la sediul serviciului de probaţiune dintre consilierul de probaţiune şi minor, stabilite în condiţiile alin. (3), precum şi alte activităţi apreciate ca fiind necesare în procesul de reintegrare a minorului. (8) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care minorul s-a căsătorit sau a devenit major, situaţie în care planul programului zilnic este realizat de consilierul de probaţiune manager de caz.----------Art. 14^78 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^79Condiţii de formă pentru planul programului zilnic al minorului (1) Planul programului zilnic al minorului poartă pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea «Operator de date cu caracter personal», codul de identificare aferent, precum şi menţiunea «Strict confidenţial după completare». (2) Planul zilnic al minorului va conţine un capitol introductiv cu următoarele date: numele, prenumele, data şi locul naşterii minorului, adresa la care locuieşte, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii judecătoreşti şi măsura educativă dispusă, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, persoana desemnată cu supravegherea efectivă a minorului, numele şi prenumele consilierului de probaţiune manager de caz. (3) Fiecare pagină a programului zilnic se numerotează, menţionându-se numărul de ordine al paginii şi, la finalul documentului, numărul total de pagini. (4) Ultima pagină scrisă a planului programului zilnic al minorului poartă ştampila serviciului de probaţiune şi semnătura consilierului de probaţiune manager de caz. (5) Un exemplar al planului se înmânează minorului, părintelui sau, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei ori reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea. (6) Luarea la cunoştinţă a conţinutului planului, precum şi confirmarea de primire a acestuia se atestă prin semnătura persoanelor prevăzute la alin. (5) pe cele două exemplare ale planului. (7) Structura şi formatul planului programului zilnic sunt stabilite în anexa nr. 12.----------Art. 14^79 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^80Executarea obligaţiei de participare la un curs şcolar sau de formare profesională, stabilită în conţinutul măsurii educative a supravegherii (1) În situaţia în care instanţa a dispus în conţinutul măsurii educative a supravegherii participarea minorului la un curs şcolar sau de formare profesională, consilierul manager de caz verifică dacă minorul este înscris la un astfel de curs şi se asigură că respectivul curs este inclus în programul zilnic din cadrul măsurii educative a supravegherii. (2) În situaţia în care instanţa a dispus în conţinutul măsurii educative a supravegherii participarea minorului la un curs şcolar sau de formare profesională şi minorul nu este înscris la un astfel de curs, pe baza evaluării iniţiale, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte tipul cursului şcolar sau de formare profesională potrivit particularităţilor minorului şi după consultarea acestuia, a părintelui sau, după caz, a tutorelui, curatorului, persoanei ori reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), când cursul de şcolarizare sau de formare profesională nu poate fi început în termenul măsurii educative a supravegherii, consilierul de probaţiune manager de caz sprijină minorul în vederea pregătirii dosarului de înscriere în anul şcolar următor sau, după caz, la o dată ulterioară când urmează a fi organizat cursul de formare profesională. (4) În urma stabilirii tipului cursului şcolar ori a celui de formare profesională, consilierul de probaţiune manager de caz identifică instituţia din comunitate dintre cele înscrise în baza de date constituită la nivel naţional şi emite o decizie prin care referă cazul către instituţia din comunitate stabilită. (5) În alegerea instituţiei din comunitate, consilierul de probaţiune manager de caz ţine cont de prevederile art. 14^121 din prezenta hotărâre. (6) Decizia consilierului manager de caz prevăzută la alin. (3) cuprinde datele de identificare ale minorului, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, măsura educativă dispusă şi durata acesteia, instituţia din comunitate stabilită, cursul şcolar sau de formare profesională ce trebuie derulat în acord cu particularităţile cazului, precum şi termenul-limită pentru începerea acestuia. (7) Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar se comunică instituţiei din comunitate, un exemplar minorului, părintelui sau, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei ori reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea, atunci când este cazul, iar un exemplar se ataşează la dosarul de probaţiune. (8) Decizia comunicată instituţiei din comunitate este însoţită de copia dispozitivului hotărârii prin care a fost dispusă executarea măsurii educative. (9) În situaţia în care constată imposibilitatea continuării ori finalizării cursului şcolar sau a celui de formare profesională din motive neimputabile minorului ori instituţiei din comunitate stabilite pentru executarea obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte o nouă decizie, având conţinutul prevăzut la alin. (6) şi care cuprinde menţiunea revocării deciziei iniţiale. Decizia se comunică minorului sau părintelui ori, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori judecătorul delegat cu executarea, instituţiei din comunitate aflate în imposibilitatea de executare, precum şi noii instituţii desemnate. (10) Programul zilnic al minorului stabilit potrivit art. 14^78 se completează în funcţie de conţinutul deciziei prevăzute la alin. (4). (11) Pe parcursul derulării măsurii educative a supravegherii, programul zilnic al minorului poate fi completat sau revizuit, prin anexe, în funcţie de particularităţile cazului, fie la iniţiativa persoanei desemnate cu supravegherea minorului, a instituţiei din comunitate, cu acordul managerului de caz, fie la iniţiativa acestuia din urmă. (12) Persoana desemnată cu supravegherea se asigură de aplicarea efectivă a programului zilnic în termen de 30 de zile de la momentul punerii în executare a măsurii educative.----------Art. 14^80 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^81Monitorizarea executării obligaţiilor din conţinutul măsurii educative a supravegherii (1) Pe toată durata măsurii educative, consilierul de probaţiune manager de caz menţine legătura cu instituţia în cadrul căreia minorul urmează cursul, pentru a verifica prezenţa minorului la cursuri, precum şi modul de desfăşurare a cursului şcolar sau a celui de formare profesională. (2) La finalizarea cursului, instituţia din comunitate în cadrul căreia a fost derulat cursul emite un document care atestă urmarea cursului. Documentul este ataşat, în copie, la dosarul de probaţiune al minorului.----------Art. 14^81 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^82Verificări realizate de consilierul manager de caz cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de către persoana care exercită supravegherea (1) Pe toată durata executării măsurii educative a supravegherii, consilierul exercită controlul cu privire la respectarea programului zilnic de către minor, prin realizarea de vizite, întrevederi sau orice alte demersuri considerate necesare. (2) La solicitarea consilierului de probaţiune manager de caz, persoana care exercită supravegherea are obligaţia de a pune la dispoziţia acestuia informaţii privind respectarea de către minor a programului zilnic. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care minorul s-a căsătorit sau a devenit major până la momentul punerii în executare a măsurii educative a supravegherii sau pe parcursul executării acesteia, situaţie în care supravegherea este realizată de către consilierul de probaţiune manager de caz sau de către o instituţie din comunitate potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 14^82 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^83Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână (1) În cadrul întrevederii stabilite la art. 14^70, consilierul de probaţiune manager de caz, cu implicarea persoanei desemnate cu supravegherea minorului, întocmeşte un plan al consemnării la sfârşit de săptămână, care conţine programul fiecărui sfârşit de săptămână al minorului. (2) Consilierul de probaţiune manager de caz consultă minorul cu privire la conţinutul planului de consemnare la sfârşit de săptămână şi menţionează acest fapt în cuprinsul planului. (3) Persoana desemnată cu supravegherea se asigură că executarea efectivă a măsurii consemnării la sfârşit de săptămână începe în cel mult 15 zile de la momentul punerii în executare a măsurii educative potrivit art. 511 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia în care minorul s-a căsătorit sau a devenit major până la momentul punerii în executare a măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână, planul consemnării şi supravegherea sunt realizate de consilierul de probaţiune manager de caz.----------Art. 14^83 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^84Planul consemnării la sfârşit de săptămână (1) Planul consemnării la sfârşit de săptămână poartă pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea «Operator de date cu caracter personal», codul de identificare aferent, precum şi menţiunea «Strict confidenţial după completare». (2) Planul consemnării la sfârşit de săptămână conţine un capitol introductiv cu următoarele date: numele, prenumele, data şi locul naşterii minorului, adresa la care locuieşte, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii judecătoreşti şi măsura educativă dispusă, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, persoana desemnată cu supravegherea efectivă a minorului, numele şi prenumele consilierului de probaţiune manager de caz. (3) Fiecare pagină a planului consemnării la sfârşit de săptămână se numerotează, menţionându-se numărul de ordine al paginii şi, la finalul documentului, numărul total de pagini. (4) Ultima pagină scrisă a planului consemnării la sfârşit de săptămână poartă ştampila serviciului de probaţiune şi semnătura consilierului de probaţiune manager de caz. (5) Un exemplar al planului se înmânează minorului, părintelui sau, după caz, tutorelui, curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea. (6) Luarea la cunoştinţă a conţinutului planului, precum şi confirmarea de primire a acestuia se atestă prin semnătura persoanelor prevăzute la alin. (5) pe cele două exemplare ale planului. (7) Structura şi formatul planului consemnării la sfârşit de săptămână sunt stabilite în anexa nr. 13.----------Art. 14^84 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^85Executarea obligaţiei minorului de participare la un program de reintegrare socială (1) Dacă pe durata executării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână minorul trebuie să urmeze un program de reintegrare socială, fie ca urmare a dispunerii de către instanţă a acestei obligaţii în conţinutul măsurii educative, fie ca urmare a stabilirii acestei activităţi de către consilierul de probaţiune manager de caz în planul consemnării la sfârşit de săptămână, acesta ia măsuri pentru începerea programului şi procedează potrivit art. 14^121 din prezenta hotărâre. (2) Prevederile art. 14^91-14^93 şi 14^95 se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^85 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^86Verificări efectuate cu privire la îndeplinirea măsurii educative (1) Pe toată durata executării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână, consilierul de probaţiune manager de caz exercită controlul cu privire la executarea măsurii de către minor, prin realizarea de vizite, întrevederi sau alte demersuri pe care le consideră necesare. (2) Pe toată durata executării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână, consilierul de probaţiune manager de caz exercită controlul asupra procesului de supraveghere şi cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de către persoana care exercită supravegherea şi îndrumarea minorului. (3) Persoana care exercită supravegherea şi îndrumarea minorului are obligaţia de a pune la dispoziţia consilierului informaţii privind respectarea măsurii de către minor, pe care consilierul le verifică atunci când apreciază necesar. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în situaţia în care minorul s-a căsătorit sau a devenit major până la momentul punerii în executare a măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână, situaţie în care supravegherea este realizată de consilierul de probaţiune manager de caz.----------Art. 14^86 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^87Verificarea de către o instituţie din comunitate a respectării de către minor a măsurii consemnării la sfârşit de săptămână (1) Consilierul de probaţiune manager de caz poate stabili prin decizie ca verificarea respectării măsurii de către minor şi a supravegherii acestuia de către persoana desemnată să se facă de către o instituţie din comunitate. (2) În alegerea instituţiei consilierul de probaţiune manager de caz ţine cont de prevederile art. 14^121 din prezenta hotărâre. (3) Decizia consilierului manager de caz prevăzută la alin. (1) face referire în cuprinsul ei la datele personale şi de contact ale minorului, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, la măsura educativă dispusă şi durata acesteia, instituţia din comunitate stabilită, perioada verificării respectării măsurii, precum şi termenul-limită de începere. (4) Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar se comunică instituţiei din comunitate, un exemplar se comunică minorului, părintelui sau, după caz, tutorelui, curatorului ori persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia ia fost încredinţată supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea, iar un exemplar se ataşează la dosarul de probaţiune. (5) Decizia prevăzută la alin. (1) şi comunicată instituţiei din comunitate este însoţită de copia dispozitivului hotărârii prin care a fost dispusă executarea măsurii educative. (6) Instituţia din comunitate verifică executarea măsurii de către minor şi îndeplinirea atribuţiilor de către persoana care exercită supravegherea şi îndrumarea minorului, conform programului stabilit de comun acord cu consilierul responsabil de caz. (7) La finalizarea supravegherii, în situaţia în care consilierul manager de caz a procedat potrivit alin. (1), instituţia din comunitate care a exercitat supravegherea întocmeşte un raport privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative de către minor. Raportul este ataşat la dosarul de probaţiune al minorului.----------Art. 14^87 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^88Măsura educativă a asistării zilnice (1) După evaluarea iniţială a minorului şi în funcţie de rezultatele acesteia, consilierul de probaţiune manager de caz solicită părintelui, tutorelui, curatorului ori persoanei în grija căreia se află minorul implicarea în realizarea unui plan al asistării zilnice a minorului pe durata executării măsurii. La întocmirea planului este consultat şi minorul, opinia acestuia fiind consemnată în cuprinsul planului. (2) În caz de dezacord între consilierul de probaţiune şi părintele, tutorele, curatorul ori persoana în grija căreia se află minorul, consilierul de probaţiune manager de caz sesizează judecătorul delegat cu executarea pentru stabilirea planului asistării zilnice a minorului. (3) Planul asistării zilnice a minorului se întocmeşte în cel mult 30 de zile de la momentul punerii în executare a măsurii educative, iar executarea efectivă a acesteia începe în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea planului. (4) Planul asistării zilnice face referire la activităţile cotidiene pe care trebuie să le desfăşoare minorul, precum şi la cele planificate pentru atingerea obiectivelor propuse în fişa de evaluare prevăzută la art. 14^71, precum şi la locul şi intervalul de timp în care acestea se desfăşoară. Planificarea este realizată pe durata unei săptămâni, asigurând caracterul constant şi statornic al activităţilor pe durata întregii măsuri educative. (5) Planul asistării zilnice cuprinde şi datele întrevederilor de la sediul serviciului de probaţiune dintre consilierul de probaţiune şi minor. (6) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în situaţia în care minorul s-a căsătorit sau a devenit major până la momentul punerii în executare a măsurii educative a asistării zilnice, situaţie în care planul asistării este realizat de consilierul de probaţiune manager de caz.----------Art. 14^88 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^89Condiţii de formă pentru planul asistării zilnice a minorului (1) Planul asistării zilnice a minorului poartă pe prima pagină, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea «Operator de date cu caracter personal», codul de identificare aferent, precum şi menţiunea «Strict confidenţial după completare». (2) Planul asistării zilnice conţine un capitol introductiv cu următoarele date: numele, prenumele, data şi locul naşterii minorului, adresa la care locuieşte, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii judecătoreşti şi măsura educativă dispusă, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, precum şi numele şi prenumele consilierului de probaţiune manager de caz. (3) Fiecare pagină a planului asistării zilnice se numerotează, menţionându-se numărul de ordine al paginii şi, la finalul documentului, numărul total de pagini. (4) Ultima pagină scrisă a planului asistării zilnice poartă ştampila serviciului de probaţiune şi semnătura consilierului de probaţiune manager de caz. (5) Un exemplar al planului se înmânează minorului, părintelui, tutorelui, curatorului ori persoanei în grija căreia se află minorul, după caz. (6) Luarea la cunoştinţă a conţinutului planului, precum şi confirmarea de primire a acestuia se atestă prin semnătura persoanelor prevăzute la alin. (5) pe cele două exemplare ale planului. (7) Structura şi formatul planului asistării zilnice sunt stabilite în anexa nr. 14.----------Art. 14^89 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^90Înlocuirea unei măsuri educative privative de libertate cu măsura asistării zilnice şi liberarea minorului dintr-un centru educativ, centru de detenţie ori dintr-o unitate penitenciară (1) În situaţia în care măsura asistării zilnice a înlocuit o măsură educativă privativă de libertate, pentru stabilirea planului asistării zilnice a minorului, consilierul de probaţiune consultă dosarul individual întocmit pe parcursul executării măsurii educative privative de libertate şi referatul sau referatele de evaluare, dacă acestea au fost întocmite, sau solicită centrului educativ sau centrului de detenţie transmiterea unor copii de pe documentele cuprinse în dosarul individual. (2) La solicitarea consilierului de probaţiune, centrul educativ, centrul de detenţie sau penitenciarul transmite copii de pe documentele cuprinse în dosarul individual, în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării acestora. (3) Întocmirea planului asistării zilnice a minorului se face în termen de cel mult 15 zile de la punerea în libertate a minorului. (4) În situaţia în care un minor a fost liberat dintr-un centru educativ, centru de detenţie ori dintr-o unitate penitenciară şi până la împlinirea duratei măsurii internării au rămas mai mult de 6 luni, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un plan de supraveghere, procedând în mod corespunzător prevederilor art. 14^47-14^50. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), dacă termenul rămas până la împlinirea măsurii internării este de 6 luni sau mai mic, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 14^53 alin. (2). (6) În procesul de supraveghere a minorului faţă de care s-a dispus înlocuirea unei măsuri educative privative de libertate cu măsura asistării zilnice ori liberarea minorului dintr-un centru educativ, centru de detenţie ori dintr-o unitate penitenciară, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 14^68-14^72.----------Art. 14^90 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^91Executarea obligaţiei minorului de participare la un program de reintegrare socială stabilit în conţinutul măsurii educative şi care este disponibil la nivelul serviciului de probaţiune (1) Minorul faţă de care a fost dispusă măsura asistării zilnice poate să urmeze un program de reintegrare socială fie ca urmare a dispunerii de către instanţă a acestei obligaţii în conţinutul măsurii educative, fie ca urmare a stabilirii acestei activităţi de către consilierul de probaţiune manager de caz în planul asistării zilnice. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consilierul de probaţiune manager de caz, ulterior evaluării iniţiale, stabileşte tipul programului, potrivit particularităţilor minorului. (3) În situaţia în care programul de reintegrare socială este disponibil la nivelul serviciului de probaţiune, în funcţie de specificul programului sau a instrumentului de intervenţie, acesta va fi derulat de către consilierul de probaţiune manager de caz sau de către un alt consilier de probaţiune din cadrul biroului programe de reintegrare. (4) În situaţia derulării programului de către un consilier de probaţiune din cadrul biroului programe de reintegrare, consilierul manager de caz referă cazul, transmiţând datele de identificare ale minorului, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, măsura educativă dispusă şi durata acesteia, tipul programului ce trebuie derulat în acord cu particularităţile cazului, termenul-limită pentru începerea acestora, scala de evaluare a riscului şi a nevoilor, precum şi copia dispozitivului hotărârii prin care a fost dispusă executarea măsurii educative. (5) Pe parcursul derulării măsurii educative a asistării zilnice, programul zilnic al minorului poate fi completat sau revizuit, prin anexe, în funcţie de programul de reintegrare stabilit potrivit alin. (3) şi (4) sau de particularităţile cazului, fie la iniţiativa instituţiei din comunitate, cu acordul managerului de caz, fie la iniţiativa acestuia din urmă. (6) În situaţia în care, din motive obiective, biroul programe de reintegrare se află în imposibilitatea temporară de a pune în aplicare programul de reintegrare şi imposibilitatea expiră la o dată care nu permite punerea în executare a programului pe durata măsurii educative, justifică motivele imposibilităţii şi, dacă este cazul, realizează propuneri privind derularea programului în alte condiţii.----------Art. 14^91 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^92Obligaţia minorului de participare la un program de reintegrare socială stabilit în conţinutul măsurii educative şi care este disponibil la nivelul unei instituţii din comunitate (1) În situaţia în care minorul are de urmat un program de reintegrare socială care nu este disponibil la nivelul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte instituţia din comunitate în care să fie urmat programul şi emite o decizie pe care o transmite către instituţia respectivă. (2) În alegerea instituţiei din comunitate consilierul de probaţiune manager de caz ţine cont de prevederile art. 14^121 din prezenta hotărâre. (3) Prevederile art. 14^62 alin. (6), ale art. 14^73 alin. (4)-(7) şi ale art. 14^91 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^92 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^93Adaptarea programului de reintegrare socială (1) În situaţia în care, pentru derularea programului, cazul este referit biroului programe de reintegrare din cadrul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune din cadrul acestui birou alege programul, îl adaptează, dacă este cazul, şi transmite consilierului manager de caz informaţii despre modalitatea de aplicare, precum şi despre calendarul derulării, în termen de 15 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 14^91 alin. (4). (2) În vederea adaptării programului la particularităţile cazului, consilierul de probaţiune poate derula una sau mai multe întrevederi cu minorul sau cu membrii familiei acestuia şi poate solicita informaţii suplimentare consilierului de probaţiune manager de caz. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul derulării programului de reintegrare de către o instituţie din comunitate.----------Art. 14^93 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^94Obligaţia minorului de participare la un curs de pregătire şcolară sau formare profesională, stabilit în conţinutul măsurii educative (1) Minorul faţă de care a fost dispusă măsura asistării zilnice urmează un curs de pregătire şcolară sau formare profesională, fie ca urmare a dispunerii de către instanţă a acestei obligaţii în conţinutul măsurii educative, fie ca urmare a stabilirii de către consilierul de probaţiune manager de caz a acestei activităţi, cu acordul persoanei, în planul asistării zilnice. (2) Prevederile art. 14^60 alin. (6), ale art. 14^73 alin. (4)-(7) şi ale art. 14^91 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 14^94 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^95Verificări realizate de consilierul manager de caz pe durata supravegherii măsurii educative a asistării zilnice (1) Pe durata supravegherii măsurii educative a asistării zilnice, consilierul de probaţiune manager de caz exercită controlul asupra procesului de supraveghere cu privire la executarea măsurii de către minor sau cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de către instituţia din comunitate care pune în executare obligaţiile şi, atunci când este cazul, ţine legătura cu biroul programe de reintegrare din cadrul serviciului de probaţiune. (2) La solicitarea consilierului de probaţiune manager de caz, reprezentantul instituţiei din comunitate are obligaţia de a pune la dispoziţia acestuia informaţii privind respectarea obligaţiilor de către minor. În situaţia în care consideră necesar, consilierul de probaţiune manager de caz verifică informaţiile primite prin realizarea de vizite, întrevederi şi alte demersuri. (3) În situaţia prevăzută la art. 14^91, 14^92 şi 14^94, pe durata frecventării programului sau a cursului, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează derularea acestuia. (4) La finalizarea programului sau a cursului, instituţia din comunitate sau, după caz, biroul din cadrul serviciului de probaţiune în care a fost derulat programul sau cursul emite un document care atestă urmarea acestuia, document care se ataşează la dosarul de probaţiune.----------Art. 14^95 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^96Verificarea de către o instituţie din comunitate a respectării de către minor a măsurii asistării zilnice (1) Consilierul de probaţiune manager de caz poate stabili prin decizie ca verificarea respectării măsurii de către minor şi a supravegherii acestuia să se realizeze de către o instituţie din comunitate. (2) În alegerea instituţiei, consilierul de probaţiune manager de caz ţine cont de prevederile art. 14^121. (3) Decizia consilierului manager de caz prevăzută la alin. (1) face referire în cuprinsul ei la datele personale şi de contact ale minorului, la numărul hotărârii judecătoreşti şi la instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, la măsura educativă dispusă şi durata acesteia, instituţia din comunitate stabilită, perioada verificării respectării măsurii, precum şi la termenul-limită de începere. (4) Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se comunică instituţiei din comunitate, unul se comunică minorului, iar un exemplar se ataşează dosarului de probaţiune. (5) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică instituţiei din comunitate însoţită de copia dispozitivului hotărârii prin care a fost dispusă executarea măsurii educative. (6) Instituţia din comunitate verifică executarea măsurii de către minor conform programului stabilit de comun acord cu consilierul manager de caz. (7) La finalizarea supravegherii, în situaţia în care consilierul manager de caz a procedat potrivit alin. (1), instituţia din comunitate care a exercitat supravegherea întocmeşte un raport privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative de către minor. Raportul este ataşat la dosarul de probaţiune al minorului.----------Art. 14^96 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^97Coordonarea şi monitorizarea executării obligaţiilor de către minorÎn vederea coordonării supravegherii executării obligaţiei impuse de instanţă în sarcina minorului potrivit art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit art. 14^94 din prezenta hotărâre.----------Art. 14^97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^98Colaborarea cu organele abilitate să supravegheze respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 121 alin. (1) lit. b)-d) şi f) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare (1) În situaţia în care instanţa de judecată a impus în sarcina minorului executarea obligaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. b)-d) şi f) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, consilierul de probaţiune manager de caz transmite o informare organelor competente stabilite potrivit Legii nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) face referire la măsura educativă dispusă, la obligaţia fixată în sarcina minorului, precum şi la perioada în care urmează a fi supravegheată. Informarea este însoţită de o copie de pe dispozitivul hotărârii. (3) Pentru obligaţia de nu a depăşi limita teritorială stabilită de instanţă fără acordul serviciului de probaţiune, comunicarea se face inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie se află locuinţa minorului, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, când locuinţa persoanei sau limita teritorială stabilită de instanţă se află în municipiul Bucureşti, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Direcţiei Generale de Paşapoarte, respectiv Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia minorilor străini. (4) Pentru interzicerea dreptului de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă, comunicarea se face inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, când locuinţa acestuia se află în municipiul Bucureşti. (5) Pentru interzicerea dreptului de a se afla la anumite manifestări sportive, culturale ori adunări publice din afara circumscripţiei inspectoratelor de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti de la locuinţa persoanei, comunicarea se face Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului General pentru Imigrări. (6) Pentru cazul în care s-a dispus interzicerea dreptului de a se afla la anumite manifestări sportive, culturale ori adunări publice, stabilite de instanţă, inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, transmite o copie de pe dispozitivul hotărârii structurii de jandarmerie competente teritorial, care va proceda potrivit propriilor competenţe legale. (7) Pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membrii de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face, de către judecătorul delegat cu executarea, persoanelor cu care minorul nu are dreptul să intre în legătură ori de care nu are dreptul să se apropie, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, când locuinţa acestuia se află în municipiul Bucureşti, şi, pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu locuiesc în aceeaşi circumscripţie, inspectoratelor judeţene de poliţie de la locuinţa acestora. (8) Pentru situaţia prevăzută la alin. (7), consilierul manager de caz informează persoanele cu care minorul nu are dreptul să intre în legătură ori de care nu are dreptul să se apropie despre posibilitatea de a anunţa serviciul de probaţiune în condiţiile nerespectării acestei măsuri de către minor. (9) Organele abilitate prevăzute la alin. (3)-(7) sesizează, prin raportare la competenţele proprii, consilierul manager de caz dacă minorul încalcă obligaţiile şi transmit consilierului manager de caz, la finalizarea procesului de supraveghere, informaţii cu privire la persoana minorului şi modul de executare a obligaţiilor. (10) La solicitarea organelor abilitate prevăzute la alin. (3)-(7), consilierul de probaţiune manager de caz pune la dispoziţia acestora şi alte informaţii necesare verificării respectării obligaţiei de către minor.----------Art. 14^98 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^99Acordarea de permisiuni în executarea obligaţiilor (1) În situaţia în care instanţa de judecată a impus în sarcina minorului executarea obligaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata executării obligaţiilor, consilierul de probaţiune manager de caz poate să acorde permisiuni în executarea obligaţiilor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Permisiunea se acordă prin decizie a consilierului de probaţiune manager de caz, care se comunică organelor competente prevăzute la art. 14^98 alin. (3)-(6).----------Art. 14^99 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^100Obligaţia prezentării minorului la sediul serviciului de probaţiune (1) În situaţia în care instanţa de judecată a impus în sarcina minorului executarea obligaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte într-un calendar al întrevederilor datele la care minorul are obligaţia de a se prezenta la serviciul de probaţiune. (2) Cu ocazia fiecărei întrevederi minorului i se readuc la cunoştinţă data şi locul următoarei întrevederi. (3) În situaţia în care obligaţia prezentării minorului la sediul serviciului de probaţiune însoţeşte măsura educativă a supravegherii sau măsura educativă a asistării zilnice, datele întrevederilor se stabilesc în conţinutul programului zilnic al minorului, respectiv în planul asistării zilnice.----------Art. 14^100 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^101Modificarea obligaţiilor impuse minorului (1) În situaţia în care pe parcursul supravegherii măsurilor educative neprivative de libertate, în funcţie de evoluţia cazului, consilierul de probaţiune manager de caz constată că au intervenit motive care justifică modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente ori încetarea executării unora dintre obligaţii, întocmeşte din oficiu un referat de evaluare potrivit art. 14^20 alin. (1) lit. a) din prezenta hotărâre şi sesizează instanţa de executare. (2) La solicitarea judecătorului delegat cu executarea, în condiţiile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un referat de evaluare în care consemnează constatările sale cu privire la existenţa unor motive care justifică fie modificarea obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le are de executat minorul. (3) În situaţia în care s-a procedat la modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente ori încetarea executării unora dintre obligaţii, consilierul de probaţiune manager de caz transmite o informare instituţiilor din comunitate sau, după caz, organelor abilitate prevăzute de art. 14^98.----------Art. 14^101 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^102Nerespectarea condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor (1) În situaţia în care pe durata supravegherii consilierul de probaţiune manager de caz constată că minorul nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin, verifică motivele care au determinat această nerespectare şi, dacă apreciază că nerespectarea s-a făcut cu rea-credinţă, întocmeşte un referat de evaluare potrivit art. 14^20 alin. (1) lit. b) şi sesizează instanţa de executare. (2) În situaţia nerespectării de către minor a obligaţiilor a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate, acestea sesizează serviciul de probaţiune. Consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit alin. (1) sau potrivit art. 14^119 şi informează organele abilitate cu privire la demersurile efectuate. (3) În situaţia în care serviciul de probaţiune este sesizat de către persoana vătămată sau de către o altă persoană interesată cu privire la nerespectarea de către minor a obligaţiilor, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit alin. (1) sau art. 14^119 şi informează, dacă este cazul, organele abilitate şi persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.----------Art. 14^102 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^103Planificarea finalizării supravegheriiÎnainte de împlinirea duratei supravegherii, activităţile consilierului de probaţiune manager de caz cu minorul supravegheat au ca obiectiv planificarea finalizării supravegherii, prin analiza gradului de atingere a obiectivelor stabilite în planurile măsurilor educative, şi motivarea minorului în realizarea unui plan personal de acţiune după încetarea supravegherii. O copie a planului personal de acţiune pentru perioada de după încetarea supravegherii, atunci când acesta a fost întocmit, se ataşează la dosarul de probaţiune.----------Art. 14^103 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^104Raportul final privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative de către minor (1) La finalizarea măsurii educative, consilierul manager de caz întocmeşte un raport cu privire la executarea măsurii educative, precum şi cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de către persoana care a supravegheat minorul sau de către instituţia din comunitate, dacă a fost cazul. Structura şi formatul raportului privind finalizarea supravegherii, prezentate în anexa nr. 10, se adaptează la particularităţile fiecărui caz. (2) Raportul final nu se întocmeşte în cazul în care instanţa dispune prelungirea măsurii educative neprivative de libertate ori înlocuirea acesteia cu o altă măsură educativă neprivativă mai severă. (3) În situaţia în care minorul s-a aflat în evidenţele serviciului de probaţiune ca urmare a recunoaşterii de către o instanţă din România a unei hotărâri judecătoreşti ori decizii de probaţiune dispuse de un alt stat membru al Uniunii Europene, raportul prevăzut la alin. (1) se transmite judecătorului delegat cu executarea.----------Art. 14^104 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 6-a Executarea amenzii prin prestarea unei munci în folosul comunităţii----------Secţiunea a 6-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^105Verificarea competenţei serviciului şi alocarea cazului (1) Competenţa punerii în executare a amenzii prin prestarea unei munci în folosul comunităţii aparţine biroului de muncă în folosul comunităţii din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa persoanei. (2) Primind hotărârea instanţei, şeful biroului de muncă în folosul comunităţii, după verificarea competenţei, repartizează cazul unui consilier de probaţiune responsabil de caz, care va derula procesul de supraveghere a modului în care persoana supravegheată execută munca neremunerată în folosul comunităţii.----------Art. 14^105 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^106Dosarul de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţiiConsilierul de probaţiune responsabil de caz deschide pe numele persoanei un dosar de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, atunci când această activitate rezultă dintr-o amendă penală neachitată.----------Art. 14^106 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^107Planificarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Pentru punerea în executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune responsabil de caz procedează după cum urmează: a) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, stabileşte locul, data şi ora primei întrevederi cu persoana supravegheată; b) transmite persoanei supravegheate o convocare la sediul serviciului de probaţiune în care specifică necesitatea de a prezenta un document medical din care să rezulte că persoana este aptă să presteze munca în folosul comunităţii, precum şi documente în baza cărora se pot verifica identitatea şi locuinţa persoanei; c) precizează în conţinutul convocării data şi ora stabilite pentru întrevedere, adresa şi datele de contact ale serviciului de probaţiune, precum şi numele consilierului de probaţiune responsabil de caz; d) transmite convocarea prin poştă electronică sau telefonic, caz în care face ulterior o consemnare în scris, prin notă telefonică; e) poate stabili, în funcţie de caz, un alt loc pentru desfăşurarea întrevederii, oferind, în conţinutul convocării, informaţii despre aceasta; f) comunică data, ora şi locul întrevederii, astfel încât să permită persoanei supravegheate să se deplaseze în timp util la sediul serviciului de probaţiune sau la locul stabilit pentru desfăşurarea întrevederii. (2) În funcţie de particularităţile cazului, următoarele întrevederi cu persoana supravegheată se stabilesc ţinând cont de menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. f). (3) În cazul în care persoana supravegheată nu se prezintă potrivit convocării transmise, se procedează potrivit art. 14^43 alin. (5)-(11).----------Art. 14^107 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^108Contactarea instituţiilor din comunitate în vederea executării muncii în folosul comunităţiiPână la prima întrevedere cu persoana supravegheată, consilierul de probaţiune verifică programul de funcţionare al instituţiei, tipurile de activităţi în care ar putea fi implicată persoana supravegheată, precum şi locurile disponibile pentru executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii.----------Art. 14^108 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^109Prima întrevedere (1) Prima întrevedere cu persoana supravegheată se desfăşoară potrivit art. 14^44-14^46, cu respectarea particularităţilor procesului de evaluare iniţială date de calitatea procesuală a persoanei care trebuie să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii. (2) În scopul evaluării iniţiale a persoanei supravegheate şi al punerii în executare a hotărârii de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune responsabil de caz consultă sursele de informaţii pe care le consideră necesare.----------Art. 14^109 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^110Emiterea deciziei de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Dacă persoana supravegheată nu a prezentat adeverinţa medicală prevăzută la art. 14^107 alin. (1) lit. b), consilierul de probaţiune îi pune în vedere să aducă documentul solicitat în termen de 30 de zile, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 14^119 sau, după caz, art. 14^120 alin. (4). (2) Pe baza evaluării iniţiale a persoanei, consilierul de probaţiune emite o decizie de executare prin care stabileşte în care dintre cele două instituţii din comunitate menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa munca neremunerată în folosul comunităţii. Decizia de executare conţine datele personale şi de contact ale persoanei supravegheate, numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, numărul de ore de muncă neremunerată corespunzător numărului de zile-amendă stabilite de instanţa judecătorească, tipurile de activităţi pe care le poate derula persoana, perioada desfăşurării muncii, precum şi termenul-limită pentru începerea acesteia. (3) Decizia de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii se întocmeşte în 3 exemplare, unul pentru instituţia din comunitate, unul pentru persoana supravegheată şi unul pentru dosarul de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii. (4) Consilierul de probaţiune comunică instituţiei din comunitate decizia de executare, precum şi o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti. (5) Odată cu documentele prevăzute la alin. (4), consilierul de probaţiune poate transmite instituţiei şi o fişă de date suplimentare privind pregătirea şcolară şi profesională a persoanei, experienţa în muncă, starea de sănătate, disponibilitatea de timp, precum şi alte date considerate utile pentru executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii. Fişa de date suplimentare este prezentată în anexa nr. 9.----------Art. 14^110 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^111Punerea în executare a obligaţiei de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Executarea efectivă a muncii neremunerate în folosul comunităţii provenite din transformarea amenzii sau a amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii se realizează în termen de maximum 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de executare a pedepsei amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii. (2) Executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii încetează la finalizarea orelor stabilite prin hotărâre sau prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă neexecutate.----------Art. 14^111 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^112Imposibilitatea de punere în executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii în instituţiile menţionate în hotărârea judecătoreascăÎn situaţia în care consilierul de probaţiune responsabil de caz constată imposibilitatea punerii în executare, a continuării ori a finalizării executării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, din motive neimputabile persoanei ori instituţiei din comunitate, procedează potrivit prevederilor art. 14^61 alin. (7)-(11).----------Art. 14^112 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^113Imposibilitatea găsirii sau contactării persoanei (1) În situaţia în care persoana care trebuie să execute munca neremunerată în folosul comunităţii nu este găsită sau nu poate fi contactată, consilierul de probaţiune sesizează judecătorul delegat. (2) În cuprinsul sesizării consilierul de probaţiune face menţiune despre datele obţinute, demersurile efectuate pentru contactarea persoanei, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de poliţie sau cu alte surse relevante. (3) Dovezile obţinute în cursul demersurilor de contactare a persoanei se ataşează în copie la sesizarea judecătorului delegat.----------Art. 14^113 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^114Inaptitudinea sau incapacitatea persoanei de a munci (1) Cu ocazia punerii în executare sau pe parcursul executării muncii neremunerate, inaptitudinea persoanei de a presta activităţile stabilite ori faptul că persoana prezintă risc pentru sănătatea altor persoane, precum şi, dacă este cazul, perioada pentru care se recomandă suspendarea activităţii se constată pe baza unui certificat medical eliberat potrivit dispoziţiilor legale. (2) În cazul persoanei supravegheate care prezintă un document medical din care reiese că este inaptă, respectiv că şia pierdut capacitatea de muncă ori aceasta este diminuată, consilierul de probaţiune poate verifica informaţiile, adresându-se autorităţilor medicale competente. (3) Dacă inaptitudinea de muncă priveşte doar anumite tipuri de activităţi dintre cele stabilite, în măsura în care este posibil, consilierul de probaţiune, cu consultarea instituţiei din comunitate, stabileşte alte activităţi pe care persoana le poate desfăşura. (4) În caz de incapacitate temporară de muncă, la încetarea cauzei care a determinat incapacitatea, consilierul de probaţiune reia demersurile pentru punerea în executare, respectiv pentru continuarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii, în condiţiile legii. (5) Dacă se constată incapacitatea de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune informează instanţa de executare, ataşând adresei de informare dovezile medicale prezentate de persoana care trebuie să execute munca. (6) În cazul în care, în timpul prestării muncii neremunerate în folosul comunităţii, persoana a devenit incapabilă de muncă în urma unui accident sau a unei boli profesionale, după primirea dovezilor medicale, consilierul de probaţiune informează instanţa de executare, ataşând copii ale documentelor justificative existente la dosar.----------Art. 14^114 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^115Informarea şi instructajul persoanei privind modul de desfăşurare a activităţii neremunerate în folosul comunităţii (1) Consilierul de probaţiune, prin consultare cu reprezentantul instituţiei din comunitate, stabileşte ziua, ora şi locul pentru începerea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii. (2) Aceste date, precum şi numele supraveghetorului desemnat de instituţie, tipul de activităţi ce urmează a fi desfăşurate şi programul de muncă sunt comunicate într-un termen rezonabil persoanei care trebuie să execute munca, astfel încât aceasta să aibă posibilitatea prezentării în ziua, la ora şi locul stabilite. (3) În cadrul întâlnirii pentru începerea executării muncii, supraveghetorul efectuează instructajul persoanei supravegheate privind regulile generale pe care trebuie să le respecte pe parcursul executării, modul de desfăşurare a activităţii, programul de muncă şi o informează, sub semnătură, cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă. Intervalul de timp alocat pentru efectuarea instructajului se include în numărul de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. (4) Consilierul de probaţiune transmite supraveghetorului formularul privind evidenţa orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii care trebuie executate şi, dacă este cazul, oferă clarificări privind completarea lui. Formularul privind evidenţa orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii este prevăzut în anexa nr. 15.----------Art. 14^115 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^116Îndrumarea şi verificarea persoanei supravegheate în îndeplinirea obligaţiei (1) Îndrumarea şi verificarea modalităţii efective în care persoana supravegheată desfăşoară munca neremunerată în folosul comunităţii se realizează de către reprezentantul instituţiei din comunitate, anume desemnat în acest scop. (2) Supraveghetorul desemnat are obligaţia să informeze serviciul de probaţiune cu privire la orice modificări apărute în procesul de executare a muncii, atât cu privire la instituţie, cât şi în ceea ce priveşte persoana care trebuie să execute munca neremunerată în folosul comunităţii. (3) În cazul în care, conform planificării stabilite, perioada de timp în care se execută orele de muncă neremunerată în folosul comunităţii este mai mare de două luni, supraveghetorul desemnat de instituţia din comunitate are obligaţia să informeze consilierul de probaţiune, o dată pe lună, despre modul de derulare a activităţii. (4) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, atât cu privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia din comunitate, se realizează de către consilierul de probaţiune. (5) Pentru monitorizarea modului în care se execută munca neremunerată în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune ţine legătura cu supraveghetorul desemnat de instituţia din comunitate, cu persoana supravegheată, dar şi cu alte persoane care pot oferi informaţii relevante, putând efectua şi vizite inopinate la locul de executare a muncii neremunerate. (6) Aspectele constatate cu ocazia deplasărilor pe teren se consemnează într-un document, care se ataşează dosarului de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii.----------Art. 14^116 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^117Neprezentarea persoanei, absenţa nejustificată sau comportamentul necorespunzător la locul de executare a muncii neremunerate (1) Dacă se constată că persoana nu se prezintă la locul de executare a obligaţiei, pe baza informării primite de la supraveghetor sau a verificărilor efectuate, consilierul de probaţiune procedează potrivit art. 14^119 alin. (1)-(4). (2) Dacă persoana continuă să absenteze în mod nejustificat, după primirea a două avertismente, iar consilierul de probaţiune constată, din verificările efectuate, că neprezentarea la locul stabilit pentru executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii s-a făcut cu rea-credinţă, sesizează instanţa de executare în condiţiile art. 14^120 alin. (4). (3) În cazul în care persoana manifestă un comportament necorespunzător la locul de executare, se aplică prevederile art. 14^119 alin. (5) şi art. 14^120 alin. (5).----------Art. 14^117 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^118Finalizarea executării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii (1) După executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii, instituţia înaintează serviciului de probaţiune formularul de evidenţă a orelor de activitate neremunerată, completat corespunzător. (2) După finalizarea orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii stabilite potrivit hotărârii judecătoreşti, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport privind modul în care persoana supravegheată a respectat condiţiile de executare a obligaţiei. (3) Raportul prevăzut la alin. (2), însoţit de formularul de evidenţă a orelor de muncă în folosul comunităţii, se comunică judecătorului delegat pentru executarea pedepselor, în termen de 15 zile de la data primirii în serviciu a formularului completat. (4) În cazul în care munca neremunerată în folosul comunităţii executată de persoana supravegheată provine din transformarea unei amenzi penale sau a unei părţi dintr-o amendă penală, consilierul de probaţiune poate elibera la solicitarea persoanei, după finalizarea activităţii, o adeverinţă privind executarea muncii, din care să rezulte numărul de zile-amendă plătite prin prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii. (5) Adeverinţa prevăzută la alin. (4) se eliberează în dublu exemplar, unul rămânând ataşat la dosarul de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii.----------Art. 14^118 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 7-a Avertismentele emise de consilierul de probaţiune----------Secţiunea a 7-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^119Condiţii pentru aplicarea avertismentelor (1) În condiţiile art. 67 alin. (1) şi (3) şi ale art. 101 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcări minore în respectarea măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor, precum neprezentarea ori inconsecvenţa în prezentarea la întrevederile cu consilierul de probaţiune, la desfăşurarea cursurilor, programelor, tratamentelor ori îngrijirilor medicale sau la prestarea activităţilor de muncă neremunerată, neprimirea vizitelor consilierului de probaţiune, nepredarea ori predarea cu întârziere a documentelor justificative solicitate, consilierul de probaţiune poate emite avertismente. (2) În ipoteza prevăzută la alin. (1), consilierul de probaţiune verifică motivele şi dovezile invocate de către persoana supravegheată şi dacă constată că nerespectarea conţinutului măsurii educative, a măsurilor şi obligaţiilor fixate în sarcina persoanei nu este justificată de motive obiective, îi înmânează acesteia un avertisment scris, explicându-i conţinutul acestuia. (3) Avertismentul face referire în conţinutul său la motivele de fapt care au determinat aplicarea acestuia, respectiv la măsura sau obligaţia încălcată şi la consecinţele la care se expune persoana dacă va continua să înregistreze abateri în respectarea măsurilor şi obligaţiilor. Modelul avertismentelor este prezentat în anexa nr. 16. (4) Dacă înmânarea avertismentului nu este posibilă în condiţiile prevăzute de art. 14^51 alin. (1), acesta poate fi transmis persoanei supravegheate folosind una dintre modalităţile prevăzute la art. 14^43 alin. (3). (5) Dacă persoana are un comportament necorespunzător la locul de executare a obligaţiilor ori încalcă regulile generale de conduită, prin prezentarea la întrevederi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe halucinogene, prin manifestarea unui comportament violent sau agresiv ori a unei atitudini nepotrivite sau a unui limbaj necorespunzător faţă de personalul de probaţiune, personalul altor instituţii ori persoanele aflate în evidenţă, consilierul de probaţiune, pe baza informaţiilor şi dovezilor de care dispune sau în baza verificărilor efectuate, procedează potrivit alin. (1)-(4).----------Art. 14^119 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^120Contestarea avertismentelor şi consecinţele aplicării acestora (1) Împotriva avertismentelor consilierului de probaţiune, persoana aflată în evidenţa serviciului de probaţiune poate face plângere la şeful ierarhic superior al consilierului în termen de 5 zile de la primirea avertismentului. (2) În caz de admitere a plângerii, şeful ierarhic superior poate dispune anularea avertismentului acordat de către consilierul de probaţiune manager de caz. (3) Avertismentele acordate în condiţiile art. 14^119 alin. (1) şi (5) se cumulează pe perioada termenului de supraveghere. (4) Dacă se constată că, după cumularea a două avertismente, persoana supravegheată procedează în continuare potrivit art. 14^119 alin. (1), consilierul de probaţiune sesizează instanţa de executare sau judecătorul delegat, procedând, după caz, potrivit art. 14^20 alin. (1) lit. a) sau b), respectiv potrivit art. 14^38 alin. (1) lit. a) sau b). (5) Dacă se constată că, după cumularea a două avertismente, persoana supravegheată procedează în continuare potrivit art. 14^119 alin. (5), consilierul de probaţiune va sesiza instanţa de executare sau judecătorul delegat, procedând potrivit art. 14^20 alin. (1) lit. a) sau, după caz, potrivit art. 14^38 alin. (1) lit. a). (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(5) şi ale art. 14^119, în cazul în care se constată încălcarea de către persoana supravegheată a obligaţiei de a nu folosi, deţine sau purta orice categorii de arme, a obligaţiei de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanţă, respectiv a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit dispoziţiilor art. 14^38 alin. (1) lit. b) şi sesizează instanţa de executare.----------Art. 14^120 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 8-a Alegerea instituţiei din baza constituită la nivel naţional----------Secţiunea a 8-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^121Gestionarea bazei de date constituite la nivel naţional (1) Pentru derularea cursurilor de pregătire şcolară sau de calificare profesională, a programelor de reintegrare socială, a măsurilor de control, tratament sau îngrijire ori a activităţilor de muncă neremunerată în folosul comunităţii, care pot fi stabilite ca activităţi în conţinutul măsurii educative sau ca obligaţii în hotărârea judecătorească, consilierul de probaţiune poate transmite cazul unei instituţii din comunitate aflate în baza de date constituită la nivel naţional. (2) În vederea centralizării şi publicării versiunii actualizate a bazei de date, serviciile de probaţiune actualizează periodic baza de date prevăzută la alin. (1) şi o transmit către Direcţie. (3) Baza de date constituită la nivel naţional conţine lista instituţiilor de drept public şi de drept privat implicate în procesul de executare a pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate. (4) Persoanele juridice de drept public sunt implicate în activităţile de probaţiune în acord cu natura şi specificul lor de activitate. (5) Persoanele juridice de drept privat pot fi implicate în activităţile prevăzute la alin. (1), dacă sunt abilitate potrivit art. 20 din Legea nr. 253/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Biroul programe de reintegrare din cadrul serviciului informează periodic biroul de supraveghere despre programele de reintegrare disponibile şi cursurile de formare civică pe care le derulează. (7) Selecţia instituţiilor din baza de date constituită la nivel naţional se realizează în funcţie de sfera lor de competenţă teritorială, de domeniul de activitate sau activitatea pentru care au obţinut abilitarea, de numărul de locuri disponibile şi potrivit normelor stabilite în standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (8) În situaţia în care şeful biroului programe de reintegrare primeşte decizia managerului de caz cu privire la derularea unui program de reintegrare sau a unui curs de formare civică, verifică situaţia programelor aflate în derulare şi fie repartizează aplicarea programului, fie realizează programarea pe o listă de aşteptare, anunţând managerul de caz despre soluţia adoptată. (9) Programarea pe o listă de aşteptare în cadrul biroului programe de reintegrare din cadrul serviciului de probaţiune se realizează numai în cazul în care durata măsurii educative permite amânarea derulării programului sau a cursului de formare civică, luând în calcul şi durata aplicării acestuia. (10) În situaţia în care persoana are de urmat un program de reintegrare socială sau un curs de formare civică care este indisponibil la nivelul serviciului de probaţiune sau biroul se află în imposibilitate temporară de a pune în executare obligaţia, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte instituţia din comunitate în care să fie urmat programul, ţinând cont de prevederile alin. (4), (5) şi (7).----------Art. 14^121 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Secţiunea a 9-a Asistarea pe perioada supravegherii----------Secţiunea a 9-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 14^122Gestionarea procesului de asistare (1) Asistarea se realizează pe toată durata supravegherii, sub coordonarea consilierului de probaţiune manager de caz, şi constă în intervenţii specializate adaptate nevoilor persoanei, riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi altor particularităţi ale cazului. (2) Asistarea persoanelor supravegheate poate fi realizată, în principal, prin intermediul cursurilor de pregătire şcolară sau calificare profesională, programelor de reintegrare socială, consultanţei, îndrumării vocaţionale şi a altor tipuri de activităţi care pot fi stabilite în conţinutul măsurii educative sau ca obligaţii în hotărârea judecătorească potrivit art. 85 alin. (2), art. 93 alin. (2) şi (3), art. 101 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Acoperirea nevoilor cu potenţial criminogen ale persoanei se realizează atât în cadrul activităţilor stabilite de către instanţă sau de către consilierul manager de caz, în conţinutul unor măsuri educative ori ca obligaţii stabilite în hotărârea judecătorească potrivit alin. (2), cât şi în cadrul activităţilor derulate cu acordul persoanei în condiţiile art. 103 din Legii nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia în care activităţile prevăzute la alin. (2) nu acoperă nevoile cu potenţial criminogen ale persoanei, iar persoana îşi exprimă acordul în privinţa acoperirii uneia sau mai multor nevoi dintre cele menţionate în cuprinsul planului de supraveghere, consilierul manager de caz dezvoltă în secţiunile documentelor prevăzute la art. 14^48 alin. (1) lit. c), respectiv la art. 14^71 alin. (7) modalităţile de acoperire a acestor nevoi în colaborare cu instituţiile din comunitate. (5) Demersurile realizate în vederea acoperirii nevoilor persoanei vor fi menţionate în cuprinsul fişelor de monitorizare aflate în cadrul dosarelor de probaţiune. (6) În situaţia în care activităţile prevăzute la alin. (2) nu au fost stabilite ca activităţi în conţinutul măsurii educative sau ca obligaţii prin hotărârea judecătorească şi nu există acordul persoanei pentru acoperirea unor nevoi, dar există motive întemeiate care să justifice intervenţia, consilierul de probaţiune manager de caz poate sesiza instanţa pentru modificarea obligaţiilor potrivit art. 66 alin. (1), respectiv art. 100 alin. (1) din Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, realizând din oficiu un referat sau, după caz, un raport de evaluare. (7) Pentru acoperirea altor tipuri de nevoi ale persoanei supravegheate decât cele prevăzute la alin. (3) şi care nu sunt stabilite în conţinutul unor măsuri educative sau ca obligaţii menţionate în hotărârea judecătorească, serviciile de probaţiune pot îndruma şi sprijini persoana să acceseze serviciile oferite de alte organizaţii şi instituţii publice sau private. (8) Raportul final al procesului de supraveghere întocmit de consilierul de probaţiune poate face referire şi la gradul de acoperire a nevoilor persoanei supravegheate.----------Art. 14^122 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Capitolul IV Finanţarea şi administrarea sistemului de probaţiune  +  Articolul 15Numărul de posturi la nivelul sistemului naţional de probaţiune (1) Aparatul central al Direcţiei funcţionează cu un număr maxim de 90 de posturi, din care 34 de posturi se finanţează în anul 2014. (2) Numărul maxim de posturi pentru structurile teritoriale este de 945 de posturi.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016.  +  Articolul 16Finanţarea sistemului naţional de probaţiune (1) Direcţia şi structurile sale teritoriale sunt finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. (2) Direcţia poate primi donaţii, sponsorizări şi poate accesa alte surse de finanţare, conform prevederilor legale. (3) Anual, se aprobă, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general, fondul destinat externalizării de servicii în acord cu legea privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Direcţiei conform legii. (4) Condiţiile şi procedura pentru constituirea şi utilizarea fondului prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 17Administrarea patrimoniului sistemului naţional de probaţiune (1) Patrimoniul serviciilor de probaţiune de pe lângă tribunale şi al Direcţiei de probaţiune, inclusiv parcul auto, trece în administrarea şi în patrimoniul Direcţiei. Modalităţile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Direcţia administrează echipamentele şi sistemele informatice, mobilierul, aparatura birotică, autoturismele, precum şi orice alte active ale sistemului de probaţiune. (3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de Direcţie şi de structurile teritoriale se constituie un parc auto cu un număr de 85 de autoturisme. Stabilirea numărului de autoturisme pentru fiecare serviciu de probaţiune se face prin decizie a directorului general al Direcţiei în funcţie de volumul de activitate al acestora.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 3 din 6 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016. (4) Consumul de carburanţi pentru fiecare autoturism este de maximum 250 de litri pe lună.  +  Articolul 18Alocarea sumelor pentru cheltuielile de personal şi de funcţionare a sistemului de probaţiune (1) În vederea atingerii scopurilor activităţii sistemului de probaţiune, fondurile bugetare necesare pentru resursele financiare, materiale şi logistice se asigură prin bugetul Ministerului Justiţiei, în vederea funcţionării Direcţiei. (2) Sediile serviciilor de probaţiune stabilite în cadrul instanţelor de judecată îşi păstrează destinaţia. În cadrul sediilor instanţelor de judecată pot fi stabilite şi alte spaţii pentru serviciile de probaţiune. Cheltuielile ocazionate de funcţionarea serviciilor de probaţiune în cadrul instanţelor se stabilesc prin protocol de colaborare, încheiat între Direcţie şi instanţele de judecată. (3) În vederea desfăşurării activităţii sistemului de probaţiune, Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, precum şi parchetele, pun la dispoziţia Direcţiei Naţionale de Probaţiune, în limita resurselor disponibile, spaţii necesare derulării în bune condiţii a activităţii specifice a acesteia şi a structurilor sale teritoriale. (4) Modalitatea de punere la dispoziţie a spaţiilor necesare se realizează în baza unor acte normative sau prin protocoale de colaborare între Direcţie şi instituţia publică ce pune la dispoziţie spaţiul respectiv. (5) În măsura în care nu este posibilă asigurarea de spaţii în condiţiile alin. (2) şi (3), Direcţia poate închiria, achiziţiona sau construi spaţii, potrivit legii, pentru desfăşurarea activităţii serviciilor de probaţiune. (6) Creditele bugetare necesare activităţii Direcţiei pentru anul 2013 vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei în baza protocolului de predare-primire. (7) Până la data semnării protocolului de predare-primire, Direcţia şi structurile sale teritoriale sunt finanţate din bugetul Ministerului Justiţiei şi al tribunalelor.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către Direcţie a atribuţiilor de resurse umane (1) Atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, promovarea şi, după caz, definitivarea personalului din cadrul sistemului de probaţiune sunt îndeplinite de către Direcţie potrivit legislaţiei aplicabile fiecărei categorii de personal. (2) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2014*), atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, promovarea şi, după caz, definitivarea personalului de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie de la nivelul Direcţiei se realizează de către Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Direcţiei, potrivit reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2014*), atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, definitivarea şi promovarea inspectorilor şi consilierilor de probaţiune, sunt îndeplinite de Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Direcţiei, potrivit legii şi regulamentelor specifice acestei categorii de personal. (4) La data operaţionalizării departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei, acesta preia pe bază de protocol de predare-primire de la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei dosarele profesionale, precum şi orice alte documente şi evidenţe în legătură cu cariera personalului angajat în serviciile de probaţiune, respectiv în Direcţie.  +  Articolul 20Măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către Direcţie a atribuţiilor economico-financiare şi administrative (1) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii economice şi administrative de la nivelul Direcţiei, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2014*), execuţia bugetară, precum şi îndeplinirea altor activităţi cu specific economic şi administrativ se realizează de către Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei în colaborare cu personalul Direcţiei. (2) Pentru perioada în care Ministerul Justiţiei asigură conducerea evidenţei contabile a Direcţiei şi a structurilor sale teritoriale, în aplicaţiile şi programele informatice gestionate de Direcţia financiar-contabilă se realizează secţiuni distincte pentru sistemul de probaţiune. (3) La data operaţionalizării departamentului cu atribuţii economice şi administrative din cadrul Direcţiei, acesta preia pe bază de protocol de predare-primire de la Direcţia financiar-contabilă şi de la Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei toate documentele şi evidenţele în legătură cu execuţia bugetului, achiziţiile, cheltuielile de personal, patrimoniul sistemului de probaţiune, precum şi orice alte documente referitoare la finanţarea şi patrimoniul sistemului de probaţiune. (4) În scopul realizării execuţiei bugetare, precum şi pentru îndeplinirea altor activităţi cu specific economic de către Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei, se pot delega sau detaşa, în condiţiile legii, în cadrul acestor direcţii persoane din cadrul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, din cadrul altor instituţii publice centrale ori din cadrul instanţelor sau parchetelor. (5) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii economico-administrative din cadrul Direcţiei, tribunalele colaborează cu departamentele din Ministerul Justiţiei, pentru a asigura din punct de vedere logistic, administrativ şi financiar funcţionarea serviciilor de probaţiune.  +  Articolul 21Măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către Direcţie a altor atribuţii prevăzute de lege (1) Până la operaţionalizarea departamentelor din cadrul Direcţiei, altele decât cele prevăzute la art. 19 şi 20, atribuţiile prevăzute la art. 10 din prezenta hotărâre se duc la îndeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, potrivit specificului acestora. (2) Direcţia tehnologia informaţiei din Ministerul Justiţiei şi tribunalele asigură şi gestionează sistemele şi echipamentele de tehnologia informaţiei ale Direcţiei, respectiv ale structurilor teritoriale, până la angajarea personalului specializat în Direcţie şi în structurile teritoriale. (3) Până la data angajării personalului specializat pentru conducerea autoturismelor aflate în dotarea serviciilor de probaţiune, acestea sunt deservite de conducători auto din cadrul tribunalelor. (4) Personalul din cadrul structurilor teritoriale şi din aparatul central al Direcţiei are dreptul de a conduce autoturismele din dotare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.----------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 22Preluarea personalului din cadrul Direcţiei de probaţiune şi din cadrul altor instituţii (1) Prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi înfiinţarea Direcţiei Naţionale de Probaţiune, posturile din cadrul Direcţiei de probaţiune şi personalul încadrat pe acestea, precum şi posturile vacante din cadrul acestei direcţii sunt preluate de Direcţie, prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Posturile din serviciile de probaţiune de pe lângă tribunale şi personalul încadrat pe acestea, precum şi posturile vacante de consilier de probaţiune sunt preluate de Direcţie, prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Personalul din serviciile de probaţiune de pe lângă tribunale şi din Direcţia de probaţiune, preluat în cadrul Direcţiei, se consideră transferat. (4) Numirea personalului de probaţiune care a promovat concursul de ocupare a posturilor vacante de consilier de probaţiune aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează prin ordin al ministrului justiţiei, în cadrul serviciilor de probaţiune din subordinea Direcţiei.  +  Articolul 23Ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie din aparatul central al Direcţiei (1) Până la ocuparea prin concurs în condiţiile stabilite de lege, a funcţiilor de director general, director general adjunct, director de direcţie, şef serviciu şi şef birou, pe aceste funcţii pot fi delegate, sau, după caz, pot exercita cu caracter temporar funcţia de conducere, persoane care fac parte din categoriile de personal prevăzute de Legea nr. 252/2013. (2) În cadrul Direcţiei pot fi delegaţi, detaşaţi sau după caz, transferaţi, în condiţiile legii funcţionari publici, personal contractual, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, respectiv consilieri de probaţiune, din cadrul Ministerului Justiţiei, din instituţiile subordonate acestuia, din cadrul instanţelor sau parchetelor, serviciilor de probaţiune sau din cadrul altor instituţii publice.  +  Articolul 23^1Dispoziţii tranzitorii privind modalitatea de supraveghere a măsurilor şi obligaţiilor a căror executare a început anterior intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică măsurilor şi obligaţiilor dispuse în baza prevederilor din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal din 1969, care au corespondent în cuprinsul dispoziţiilor Legii nr. 286/2009privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a căror executare a început după data de 1 februarie 2014. (2) În cazul punerii în executare a obligaţiilor stabilite de către instanţă în acord cu prevederile art. 86^3 alin. 3 lit. b) din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probaţiune va proceda potrivit prevederilor art. 14^65 şi 14^66. (3) În cazul punerii în executare a obligaţiilor stabilite de către instanţă potrivit prevederilor art. 86^3 alin. 3 lit. a), c)-e) din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probaţiune va proceda potrivit prevederilor art. 14^60, 14^62, 14^65 şi 14^66. (4) În cazul punerii în executare a obligaţiilor stabilite de către instanţă potrivit prevederilor art. 86^3 alin. 3 lit. f) din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probaţiune va proceda potrivit prevederilor art. 14^63 şi art. 14^66. (5) În cazul punerii în executare a obligaţiilor stabilite de către instanţă în acord cu prevederile art. 103 alin. 3 din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probaţiune va proceda potrivit prevederilor art. 14^65, 14^66 şi ale art. 14^98-14^101 din prezenta hotărâre, în mod corespunzător. (6) Prevederile art. 14^64 nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în baza dispoziţiilor Codului penal din 1969.----------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 23^2Dispoziţii tranzitorii privind colaborarea cu alte instituţii pentru supravegherea măsurilor şi obligaţiilor a căror executare a început anterior intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioarePersoanele juridice de drept public şi privat implicate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în activităţile de executare a unor măsuri şi obligaţii dispuse de instanţă continuă activitatea derulată în colaborare cu serviciul de probaţiune sau cu Direcţia, până la executarea măsurilor şi obligaţiilor ori până la finalizarea proiectelor sau ajungerea la termen a parteneriatelor.----------Art. 23^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 23^3Dispoziţii tranzitorii privind modalitatea de lucru a serviciilor de probaţiune până la operaţionalizarea birourilor de probaţiune (1) Până la operaţionalizarea birourilor de probaţiune prevăzute la art. 14^3, 14^19, 14^24, 14^29, 14^37, 14^41, 14^42, 14^62, 14^68 şi 14^105, activităţile specifice acestora se realizează de către serviciului de probaţiune competent teritorial prin raportare la prevederile din prezenta hotărâre, iar şeful serviciului de probaţiune îndeplineşte atribuţiile specifice şefilor de birou. (2) Până la operaţionalizarea birourilor de programe de reintegrare din cadrul serviciului de probaţiune şi abilitarea instituţiilor de comunitate pentru derularea programelor specifice de reintegrare, derularea programelor stabilite ca obligaţie se poate realiza de către consilierii de probaţiune cu specializarea psihologie, pedagogie, asistenţă socială sau de către cei specializaţi în derularea anumitor tipuri de programe, cu respectarea art. 14^42 alin. (5) sau cu art. 14^68 alin. (4) sau de către consilierii manageri de caz.----------Art. 23^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.  +  Articolul 24Dispoziţii finale (1) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Forma şi conţinutul anexelor nr. 3-16 se adaptează şi se completează în raport cu categoria de persoane pentru care se întocmesc documentele prevăzute în anexă, precum şi în raport cu particularităţile cazului. (3) Locaţiile serviciilor de probaţiune care funcţionează în altă localitate decât municipiul reşedinţă de judeţ sunt sedii secundare ale serviciilor de probaţiune.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ─────────────────

  Ministrul justiţiei,

  Robert Marius Cazanciuc

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.079.  +  Anexa 1ORGANIGRAMADirecţiei Naţionale de Probaţiune                            ┌──────────────────┐                            │ DIRECTOR GENERAL │                            └────────┬─────────┘                                     │                     ┌────────────┐ │                     │ CORPUL DE ├──┤                     │ INSPECŢIE │ │                     └────────────┘ │                                     │                                     │          ┌──────────────────────────┼───────────────────────────┐ ┌────────┴──────────┐ │ ┌────────┴──────────┐ │ DIRECTOR │ │ │ DIRECTOR │ │ GENERAL ADJUNCT │ │ │ GENERAL ADJUNCT │ └─┬─────────────────┘ │ └─┬─────────────────┘   │ │ │   │ ┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐   │ │ SERVICIUL │ │ │ │ SERVICIUL │   ├─┤ PROGRAME ŞI │ │ ├─┤ JURIDIC │   │ │ RELAŢII │ │ │ └──────────────┘   │ │INFORMAŢIONALE│ │ │   │ └──────────────┘ │ │ ┌──────────────┐   │ │ │ │ SERVICIUL │   │ ┌──────────────┐ │ │ │ METODOLOGIC │   ├─┤ DIRECŢIA │ │ ├─┤ ŞI FORMARE │   │ │ ECONOMICĂ │ │ │ │ PROFESIONALĂ │   │ └──────────────┘ │ │ └──────────────┘   │ │ │   │ ┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐   │ │ SERVICIUL │ │ │ │ SERVICIUL │   ├─┤ RESURSE │ │ │ │ CERCETARE ŞI │   │ │ UMANE │ │ └─┤ DEZVOLTARE │   │ └──────────────┘ │ │ STRATEGICĂ │   │ │ └──────────────┘   │ ┌──────────────┐ │   └─┤ BIROUL DE │ │     │ REGISTRATURĂ,│ │     │ COMUNICARE │ │     │ ŞI IT │ │     └──────────────┘ │                                     │                     ┌───────────────┴──────────────┐                     │ 42 DE SERVICII DE PROBAŢIUNE │                     └──────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea denumirii "Biroul IT şi comunicare" cu denumirea "Biroul de registratură, comunicare şi IT".  +  Anexa 2SERVICIILE DE PROBAŢIUNEdin subordinea Direcţiei Naţionale de Probaţiune1. Serviciul de probaţiune Alba2. Serviciul de probaţiune Arad3. Serviciul de probaţiune Argeş4. Serviciul de probaţiune Bacău5. Serviciul de probaţiune Bihor6. Serviciul de probaţiune Bistriţa-Năsăud7. Serviciul de probaţiune Botoşani8. Serviciul de probaţiune Braşov9. Serviciul de probaţiune Brăila10. Serviciul de probaţiune Bucureşti11. Serviciul de probaţiune Buzău12. Serviciul de probaţiune Caraş-Severin13. Serviciul de probaţiune Călăraşi14. Serviciul de probaţiune Cluj15. Serviciul de probaţiune Constanţa16. Serviciul de probaţiune Covasna17. Serviciul de probaţiune Dâmboviţa18. Serviciul de probaţiune Dolj19. Serviciul de probaţiune Galaţi20. Serviciul de probaţiune Giurgiu21. Serviciul de probaţiune Gorj22. Serviciul de probaţiune Harghita23. Serviciul de probaţiune Hunedoara24. Serviciul de probaţiune Ialomiţa25. Serviciul de probaţiune Iaşi26. Serviciul de probaţiune Ilfov27. Serviciul de probaţiune Maramureş28. Serviciul de probaţiune Mehedinţi29. Serviciul de probaţiune Mureş30. Serviciul de probaţiune Neamţ31. Serviciul de probaţiune Olt32. Serviciul de probaţiune Prahova33. Serviciul de probaţiune Satu Mare34. Serviciul de probaţiune Sălaj35. Serviciul de probaţiune Sibiu36. Serviciul de probaţiune Suceava37. Serviciul de probaţiune Teleorman38. Serviciul de probaţiune Timiş39. Serviciul de probaţiune Tulcea40. Serviciul de probaţiune Vaslui41. Serviciul de probaţiune Vâlcea42. Serviciul de probaţiune Vrancea  +  Anexa 3*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter personal nr. 7.303    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Nr. ........./SP/...............    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ........ Strict confidenţial după completare                              REFERAT DE EVALUARE    I. Introducere┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele minorului: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data şi locul naşterii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Adresa: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Infracţiunea pentru care subiectul referatului de evaluare este inculpat: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Organul judiciar care a solicitat referatul de evaluare: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul dosarului penal: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Termenul de judecată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul şi data primirii adresei de sesizare din partea organului judiciar: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Sursele de informaţii    ..................................................    ..................................................    III. Date privind persoana minorului    ..................................................    ..................................................    IV. Riscul de săvârşire a unor infracţiuni    ..................................................    ..................................................    V. Concluzii şi propuneri    ..................................................    ..................................................    Data întocmirii şi semnării referatului Întocmit    ..................................................                                                              Consilier de probaţiune,                                                             ..........................                               Şef birou/Şef serviciu,                            .............................----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter personal nr. 7.303    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Nr. ........./SP/...............    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ........ Strict confidenţial după completare                              REFERAT DE EVALUARE    I. Introducere┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele minorului: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data şi locul naşterii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Adresa: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Infracţiunea pentru care subiectul referatului de evaluare este sancţionat: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Organul judiciar care a solicitat referatul de evaluare: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul dosarului penal: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Termenul de judecată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul şi data primirii adresei de sesizare din partea organului judiciar: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Referat întocmit la iniţiativa consilierului de probaţiune: da [] nu [] │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul hotărârii judecătoreşti şi măsura/decizia luată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul dosarului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Durata supravegherii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Sursele de informaţii    ..................................................    ..................................................    III. Date privind persoana minorului    ..................................................    ..................................................    IV. Comportamentul pe perioada executării măsurii educative/Riscul de    săvârşire a unor infracţiuni    ..................................................    ..................................................    V. Concluzii şi propuneri    ..................................................    ..................................................    Data întocmirii şi semnării referatului Întocmit    ..................................................                                                              Consilier de probaţiune,                                                             ..........................                               Şef birou/Şef serviciu,                            .............................----------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter personal nr. 7.303    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Nr. ........./SP/...............    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ........ Strict confidenţial după completare                              REFERAT DE EVALUARE    I. Introducere┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele persoanei: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data şi locul naşterii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Adresa: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Infracţiunea pentru care subiectul raportului de evaluare este inculpat: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Organul judiciar care a solicitat raportul de evaluare: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul dosarului penal: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Termenul de judecată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul şi data primirii adresei de sesizare din partea instanţei de judecată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Sursele de informaţii    ..................................................    ..................................................    III. Date privind persoana inculpată    ..................................................    ..................................................    IV. Riscul de săvârşire a unor infracţiuni    ..................................................    ..................................................    V. Concluzii şi propuneri    ..................................................    ..................................................    Data întocmirii şi semnării raportului Întocmit    ..................................................                                                              Consilier de probaţiune,                                                             ..........................                               Şef birou/Şef serviciu,                            .............................----------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter personal nr. 7.303    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Nr. ........./SP/...............    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ........ Strict confidenţial după completare                              REFERAT DE EVALUARE    I. Introducere┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele persoanei supravegheate: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data şi locul naşterii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Adresa: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Infracţiunea pentru care subiectul raportului de evaluare este sancţionat: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Organul judiciar care a solicitat raportul de evaluare: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul dosarului penal: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Termenul de judecată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul şi data primirii adresei de sesizare din partea instanţei de judecată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Raport întocmit la iniţiativa consilierului de probaţiune: da [] nu [] │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul dosarului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Durata termenului de supraveghere: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Sursele de informaţii    ..................................................    ..................................................    III. Date privind persoana supravegheate    ..................................................    ..................................................    IV. Comportamentul pe perioada executării sancţiunii/Riscul de săvârşire a        unor infracţiuni    ..................................................    ..................................................    V. Concluzii şi propuneri    ..................................................    ..................................................    Data întocmirii şi semnării raportului Întocmit    ..................................................                                                              Consilier de probaţiune,                                                             ..........................                               Şef birou/Şef serviciu,                            .............................----------Anexa 6 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 4 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter personal nr. 7.303    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Nr. ........./SP/...............    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ........ Strict confidenţial după completare                              PLAN DE SUPRAVEGHERE    I. Introducere┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele persoanei supravegheate: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data şi locul naşterii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Adresa: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Infracţiunea săvârşită: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul hotărârii judecătoreşti şi măsura/decizia luată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Durata supravegherii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data începerii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data încetării: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele consilierului de probaţiune manager de caz: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Măsurile şi/sau obligaţiile impuse de instanţa de judecată, precum şi descrierea        mijloacelor/modalităţilor utilizate de consilierul de probaţiune pentru asigurarea        îndeplinirii măsurilor şi/sau obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în        sarcina persoanei supravegheate .................    ...............................................................................    ...............................................................................    III. Nevoile cu potenţial criminogen ale persoanei supravegheate, precum şi         obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora ....................    ...............................................................................    IV. Riscul săvârşirii de noi infracţiuni ......................................    ...............................................................................    V. Descrierea conţinutul cursului de pregătire şcolară ori de calificare profesională       identificat, durata şi programul acestuia, instituţia din comunitate care       organizează cursul, în cazul în care această obligaţie a fost impusă prin       hotărârea judecătorească    ................................................................................    ................................................................................    VI. Descrierea activităţii, a locului de executare şi a programului de lucru pentru        prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în cazul în care această        obligaţie a fost impusă prin hotărârea judecătorească .....................    ...............................................................................    VII. Descrierea conţinutului programului de reintegrare socială identificat/propus,         locul, durata şi modalitatea de derulare ale acestuia, în cazul în care această         obligaţie a fost impusă prin hotărârea judecătorească ......................    .................................................................................    Persoana supravegheată a luat cunoştinţă de conţinutul planului de supraveghere şi    îşi exprimă acordul în respectarea măsurilor şi executarea obligaţiilor ce îi revin.    Data semnării planului de supraveghere: ................         Consilier de probaţiune manager de caz, Am primit un exemplar.            .................................                                                              Persoană supravegheată,                                                              .......................----------Anexa 7 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 5 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE personal nr. 7.303    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ............... Nr. ......../SP/......                                                Aviz Şef birou/serviciuDECIZIEprivind executarea obligaţiei ....................prevăzute de art. ............ Cod penalÎn temeiul dispoziţiilor Sentinţei penale, nr. ...../......., pronunţată de .........., rămasă definitivă la data de ........ prin ........, prin care s-a dispus ....................., cu respectarea obligaţiei ......(Se trece obligaţia care face obiectul deciziei.)......... faţă de minorul/persoana .......(nume, prenume)..........., fiul/fiica lui ........... şi al/a ..................., născut(ă) la data de ................ în localitatea ......................., cu domiciliul/locuinţa în .............................,ca urmare a evaluării şi planificării realizate, managerul de cazDISPUNE,potrivit art. ..................., următoarele:  +  Articolul 1Executarea obligaţiei prevăzute de art. ............ Cod penal, constând în .....(Se descrie conţinutul obligaţiei, respectiv tipul de program/curs/activitate, cu număr de şedinţe/oră.)............... în cadrul ............(Se menţionează instituţia unde se va executa obligaţia.)............................, cu sediul în ............................. .  +  Articolul 2Tipurile de activităţi pe care le poate realiza persoana se referă la: ...........(Se completează doar în cazul obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii.).................  +  Articolul 3Prezenta obligaţie se va executa în perioada ................., termenul-limită pentru începerea punerii în executare fiind ........... .  +  Articolul 4În termen de ................ zile de la debutul activităţii, se comunică începerea executării obligaţiei şi persoana desemnată de instituţie pentru îndrumarea şi supravegherea executării obligaţiei ...... (doar pentru exemplarul care se comunică instituţiei din comunitate).SemnăturaConsilierului de probaţiunemanager de caz,.............................Prezenta decizie a fost întocmită în ......... exemplare.Potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (2) din Legea nr. 252/2013privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii instituţia din comunitate sau persoana supravegheată poate face plângere la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 10 zile de la comunicare. Plângerea persoanei supravegheate nu suspendă executarea deciziei atacate.----------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 6 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI Operator de date cu caracter    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE personal nr. 7.303    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ........... Nr. ......../SP/......                                            Strict confidenţial după completareFIŞĂ DATE SUPLIMENTAREpentru executarea orelor de muncăneremunerată în folosul comunităţii1. Date de contact ale persoanei obligate să execute muncă neremunerată în folosul comunităţiiNumele şi prenumele ......................................Adresa ..........................Telefon .........................2. Date privind hotărârea judecătoreascăNumărul hotărârii ..............................................Obligaţia stabilită (cu indicarea numărului de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pe care trebuie să le desfăşoare persoana sancţionată) ............................................3. Date despre pregătirea şcolară şi profesionalăNivel de şcolarizare ..........................................Calificări obţinute ...........................................Pentru majorii elevi/studenţi (atunci când este cazul):Profilul în cadrul şcolii (tehnic, umanist etc.) ......................Preocupări extraşcolare ...............................................Modul de relaţionare cu colegii, precum şi dificultăţi întâmpinate la şcoală ................4. Experienţa în câmpul munciiLocul actual de muncă ............(Se vor indica tipul muncii, locul şi programul de muncă.)..............Locurile de muncă anterioare (experienţa de muncă) ........................................................................................................................................................................Frecvenţa schimbării locurilor de muncă şi motivele care au determinat schimbarea locului de muncă..................................................................................................................................................Modul de relaţionare cu colegii, precum şi dificultăţi întâmpinate la locul/locurile de muncă.........................................................................Abilităţi şi aptitudini profesionale ......................................................................................................................................................................................5. Date privind starea de sănătate fizică şi psihicăRezultatele adeverinţei eliberate de medicul de familie sau, după caz, de medicul de medicină a muncii:Nr. şi data adeverinţei ............................................Dependenţe sau consum ocazional de substanţe .......................Influenţa consumului de substanţe ....... asupra comportamentului ........Alte observaţii ....................................................................................................................................6. Date despre timpul liber..........................................................................Orarul în care persoana supravegheată poate desfăşura munca neremunerată în folosul comunităţii....................................................................................................................................................7. Recomandări (tipurile de activităţi în care poate fi implicată persoana supravegheată în funcţie de concluziile evaluării, precum şi alte observaţii) ...................................................    Data: ......                                Numele şi prenumele persoanei supravegheate                                        Semnătura ............    Consilierul responsabil de caz,    ...............................----------Anexa 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 7 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul Ministerului Justiţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MINISTERUL JUSTIŢIEI    DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE    SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ...........                              Operator de date cu caracter personal nr. 7.303                                     RAPORT                       privind finalizarea supravegherii    I. Introducere:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele şi prenumele persoanei supravegheate/minorului supravegheat: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data şi locul naşterii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Adresa: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Infracţiunea săvârşită: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numărul hotărârii judecătoreşti şi sancţiunea dispusă: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Perioada supravegherii: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numărul dosarului de probaţiune: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date privind respectarea măsurilor de supraveghere/măsurii educative stabilite de instanţa de        judecată în sarcina persoanei supravegheate/minorului:                                                                            Da Nu Avertisment/data,                                                                                      dacă a fost cazul 1. să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta [] [] []/.............. 2. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu    supravegherea sa [] [] []/.............. 3. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare    care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea [] [] []/.............. 4. să comunice schimbarea locului de muncă [] [] []/.............. 5. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul [] [] []/..............    mijloacelor sale de existenţă    Alte observaţii ...................................................................................    ...................................................................................................    ...................................................................................................    III. Date privind executarea obligaţiilor impuse de instanţa de judecată, când este cazul:                                                                            Da Nu Avertisment/data,                                                                                      dacă a fost cazul 1. să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională [] [] []/.............. 2. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii [] [] []/.............. 3. să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială 4. să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală [] [] []/.............. 5. să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu    persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane,    stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea [] [] []/.............. 6. să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive,    culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă [] [] []/.............. 7. să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă [] [] []/.............. 8. să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme [] [] []/.............. 9. să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei [] [] []/..............10. să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, meseria ori    activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii [] [] []/..............11. să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita    teritorială stabilită de instanţă [] [] []/..............12. să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta [] [] []/..............    Alte observaţii ...................................................................................   ....................................................................................................   ....................................................................................................    IV. Modul de urmărire a obligaţiilor civile                                                                            Da Nu    Îndeplinirea obligaţiilor civile: [] []    Demersuri întreprinse (inclusiv dovada imposibilităţii de a    îndeplini obligaţiile): ...........................................................................    ...................................................................................................    ...................................................................................................    Alte observaţii ...................................................................................    ...................................................................................................    V. Dinamica procesului de supraveghere 1. Propuneri de modificare a obligaţiilor: Da Nu Dacă da, care                                                                                      (art. din Codul                                                                                          penal)    a) impunerea unor noi obligaţii [] [] ..............    b) sporirea condiţiilor de executare [] [] ..............    c) diminuarea condiţiilor de executare [] [] .............. 2. Propuneri de încetarea obligaţiilor: [] [] .............. 3. Acordarea de permisiuni:                                                                            Da Nu Dacă da, perioada    a) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, [] [] ..............       cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane,       stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea    b) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări [] [] ..............       sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite       de instanţă    c) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, [] [] ..............       limita teritorială stabilită de instanţă    4. Colaborarea cu instituţiile din comunitate, dacă a fost cazul: .................................    ...................................................................................................    ...................................................................................................    Alte observaţii ...................................................................................   ....................................................................................................   ....................................................................................................    VI. Conduita generală a persoanei/minorului supravegheate/supravegheat pe perioada supusă evaluării:                                                                            Da Nu Dacă da,                                                                                          număr total 1. Aplicare avertismente privind conduita: [] [] ..............    Motivul/ele acordării: ............................................................................    ...................................................... ............................................    ................................................................................................... 2. Propuneri de modificare a obligaţiilor: Dacă da, care                                                                                      (art. din Codul                                                                                          penal)    a) impunerea unor noi obligaţii [] [] ..............    b) sporirea condiţiilor de executare [] [] .............. 3. Date privind riscul săvârşirii de noi infracţiuni:                                                            Mic Mic/Mediu Mediu Mediu/Mare Mare    Nivelul riscului iniţial: [] [] [] [] []    Modificarea nivelului riscului: [] [] [] [] []    Justificare/Explicaţie: ...........................................................................    ...................................................................................................    Alte observaţii ...................................................................................    ...................................................................................................    VII. Concluzii privind desfăşurarea supravegherii    ...................................................................................................    ...................................................................................................    ...................................................................................................    Data întocmirii şi semnării raportului    ......................................................                                                            Întocmit                                           Consilier de probaţiune manager de caz,                                          .........................................----------Anexa 10 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 603 din 24 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016, având conţinutul anexei 8 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Antetul instituţiei care îl întocmeşte │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Denumirea instituţiei    .....................                             Operator de date cu caracter personal nr. 7.303                                   Nr. ......... din data de ..........                                  Strict confidenţial după completare                                                 Avizat