LEGE nr. 75 din 3 mai 1999pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 mai 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este împuternicit să prezinte directorului general al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală declaraţii în aplicarea prezentului tratat, în funcţie de interesele României, după aprobarea acestora de către Guvernul României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORPAULA IVANESCU  +  TRATATUL DE LA BUDAPESTAprivind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare*)------------- Notă *) Traducere.Dispoziţii introductive  +  Articolul 1Constituirea unei uniuniStatele-părţi la prezentul tratat, denumite în cele ce urmează state contractante, sunt constituite în Uniunea pentru recunoaşterea internationala a depozitului microorganismelor în scopul procedurii de brevetare.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului tratat şi al regulamentului de aplicare:(i) orice referire la brevet se înţelege ca fiind o referire la brevetele de invenţie, la certificatele de autor de invenţie, la certificatele de utilitate, la modelele de utilitate, la brevetele sau certificatele adiţionale, la certificatele de autor de invenţie adiţionale şi la certificatele de utilitate adiţionale;(îi) prin depozit de microorganisme, potrivit contextului în care figurează aceste cuvinte, se înţelege următoarele acte, efectuate în conformitate cu prezentul tratat şi cu regulamentul de aplicare: transmiterea unui microorganism la o autoritate de depozit internationala, care îl primeşte şi îl accepta, sau conservarea unui astfel de microorganism de către autoritatea de depozit internationala sau, în acelaşi timp, respectiva transmitere şi conservare;(iii) prin procedura de brevetare se înţelege orice procedura administrativă sau judecătorească cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet;(iv) prin publicarea în scopul procedurii de brevetare se înţelege publicarea oficială sau punerea oficială la dispoziţie publicului pentru verificarea unei cereri de brevet sau a unui brevet;(v) prin organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala se înţelege o organizaţie care a prezentat o declaraţie în baza art. 9 alin. (1);(vi) prin oficiul de proprietate industriala se înţelege o autoritate a unui stat contractant sau a unei organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala, care este competenţa sa elibereze brevete;(vii) prin instituţie de depozit se înţelege o instituţie care asigura primirea, acceptarea şi conservarea microorganismelor şi remiterea de esantioane ale acestora;(viii) prin autoritate de depozit internationala se înţelege o instituţie de depozit care a dobândit statutul de autoritate de depozit internationala conform art. 7;(ix) prin depunator se înţelege persoana fizica sau juridică ce transmite un microorganism la o autoritate de depozit internationala, care îl primeşte şi îl accepta, precum şi orice succesor în drepturi al persoanei menţionate;(x) prin Uniune se înţelege uniunea menţionată la art. 1;(xi) prin Adunare se înţelege adunarea menţionată la art. 1;(xii) prin Organizaţie se înţelege Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale;(xiii) prin Birou internaţional se înţelege Biroul internaţional al Organizaţiei şi, atâta timp cat vor exista, birourile internaţionale reunite pentru protecţia proprietăţii intelectuale (BIRPI);(xiv) prin director general se înţelege directorul general al Organizaţiei;(xv) prin regulament de aplicare se înţelege regulamentul de aplicare menţionat la art. 12  +  Capitolul 1 Dispoziţii de fond  +  Articolul 3Recunoaşterea şi efectele depozitului de microorganisme (1) a) Statele contractante care permit sau cer să se constituie depozitul de microorganisme în scopul procedurii de brevetare recunosc, în acest sens, depozitul de microorganisme, efectuat la o autoritate de depozit internationala. Aceasta recunoaştere cuprinde recunoaşterea depozitului şi a datei acestuia, astfel cum le indica autoritatea de depozit internationala, precum şi recunoaşterea faptului ca ceea ce s-a remis ca esantion este un esantion al microorganismului depus. b) Orice stat contractant poate cere o copie de pe adeverinta depozitului menţionat la lit. a), eliberata de autoritatea de depozit internationala. (2) În privinta problemelor reglementate prin prezentul tratat şi prin regulamentul de aplicare, nici un stat contractant nu poate cere îndeplinirea altor cerinţe, diferite de cele prevăzute în prezentul tratat şi în regulamentul de aplicare, sau cerinţe suplimentare.  +  Articolul 4Noul depozit (1) a) În cazul în care, pentru orice motiv existent, autoritatea de depozit internationala nu poate remite esantioane ale microorganismului depus, în special:(i) în cazul în care microorganismul nu mai este viabil; sau(îi) în cazul în care remiterea de esantioane ar necesita trimiterea lor în străinătate şi când restrictii la export sau la import împiedica trimiterea sau primirea de esantioane în străinătate, aceasta autoritate notifica depunatorului ca este în imposibilitate de a remite esantioane la scurt timp după ce a constatat aceasta imposibilitate şi îi indica motivul; sub rezerva prevederilor alin. (2) şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului alineat, depunatorul are dreptul să efectueze un nou depozit al microorganismului care face obiectul depozitului iniţial. b) Noul depozit se efectuează la autoritatea de depozit internationala la care a fost efectuat depozitul iniţial; cu toate acestea:(i) depozitul se efectuează la o alta autoritate de depozit internationala, dacă instituţia la care a fost efectuat depozitul iniţial a încetat să aibă statutul de autoritate de depozit internationala, fie în totalitate, fie în privinta tipului de microorganism căruia îi aparţine microorganismul depus, sau dacă autoritatea de depozit internationala la care s-a efectuat depozitul iniţial încetează, temporar sau definitiv, să îşi exercite funcţiile cu privire la microorganismele depuse;(îi) depozitul se poate efectua la o alta autoritate de depozit internationala în cazul menţionat la lit. a) pct. (îi). c) Orice depozit nou este însoţit de o declaraţie semnată de depunator, prin care acesta afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelaşi cu cel care făcea obiectul depozitului iniţial. Dacă afirmatia depunatorului este contestată, sarcina dovezii incumba conform dreptului aplicabil. d) Sub rezerva prevederilor lit. a)-c) şi e), noul depozit este considerat ca şi cum ar fi fost efectuat la data efectuării depozitului iniţial, dacă toate declaraţiile anterioare cu privire la viabilitatea microorganismului care făcea obiectul depozitului iniţial au indicat ca microorganismul este viabil şi dacă noul depozit a fost efectuat într-un termen de 3 luni de la data la care depunatorul a primit notificarea menţionată la lit. a). e) În cazul în care se aplică prevederile lit. b) pct. (i) şi când depunatorul nu primeşte notificarea menţionată la lit. a) într-un termen de 6 luni de la data la care încetarea, limitarea sau oprirea exercitării funcţiilor menţionate la lit. b) pct. (i) a fost publicată de Biroul internaţional, termenul de 3 luni menţionat la lit. d) se calculează începând de la data acestei publicari. (2) Dreptul menţionat la alin. (1) lit. a) nu este valabil în cazul în care microorganismul depus a fost transferat la o alta autoritate de depozit internationala, atâta timp cat aceasta autoritate este în măsura sa remită esantioane ale acestui microorganism.  +  Articolul 5Restrictii la export şi la importFiecare stat contractant recunoaşte ca este de dorit, la un nivel înalt, ca, în cazul în care şi în măsura în care exportul de pe teritoriul sau sau importul pe teritoriul sau al unor tipuri de microorganisme este restrâns, o astfel de restrictie sa nu se aplice microorganismelor care sunt depuse sau sunt destinate a fi depuse în conformitate cu prezentul tratat, decât în cazul în care restrictia este necesară cu privire la securitatea naţionala sau la riscurile pentru sănătate ori pentru mediul înconjurător.  +  Articolul 6Statutul de autoritate de depozit internationala (1) Pentru a avea dreptul la statutul de autoritate de depozit internationala, o instituţie de depozit trebuie să fie situata pe teritoriul unui stat contractant şi trebuie să beneficieze de asigurări date de către acest stat în conformitate cu care aceasta instituţie îndeplineşte şi va continua sa îndeplinească condiţiile enumerate la alin. (2). Aceste asigurări pot fi, de asemenea, date de o organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala; în acest caz instituţia de depozit trebuie să fie situata pe teritoriul unui stat membru al acestei organizaţii. (2) Instituţia de depozit, în calitate de autoritate de depozit internationala, trebuie:(i) sa existe în mod permanent;(îi) sa posede, în conformitate cu regulamentul de aplicare, personalul şi instalaţiile necesare îndeplinirii sarcinilor ştiinţifice şi administrative ce îi revin conform prezentului tratat;(iii) să fie impartiala şi obiectivă;(iv) să fie, în scopul efectuării depozitului, la dispoziţia tuturor depunatorilor în aceleaşi condiţii;(v) sa accepte în depozit microorganisme de toate tipurile sau de anumite tipuri, sa examineze viabilitatea lor şi să le conserve, în conformitate cu regulamentul de aplicare;(vi) sa elibereze depunatorului o adeverinta şi orice declaraţie cerută cu privire la viabilitate, în conformitate cu regulamentul de aplicare;(vii) sa păstreze secretul cu privire la microorganismele depuse, în conformitate cu regulamentul de aplicare;(viii) sa remită, în condiţiile şi conform procedurii stabilite în regulamentul de aplicare, esantioane ale oricărui microorganism depus. (3) Regulamentul de aplicare prevede măsurile ce trebuie luate:(i) în cazul în care o autoritate de depozit internationala încetează, temporar sau definitiv, să îşi exercite funcţiile cu privire la microorganismele depuse sau refuza sa accepte tipuri de microorganisme pe care ar trebui să le accepte în baza asigurărilor date;(îi) în caz de încetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala al unei autorităţi de depozit internaţionale.  +  Articolul 7Dobândirea statutului de autoritate de depozit internationala (1) a) O instituţie de depozit dobândeşte statutul de autoritate de depozit internationala în baza unei comunicări scrise, care este adresată directorului general de către statul contractant pe al cărui teritoriu este situata instituţia de depozit şi care cuprinde o declaraţie care conţine asigurări potrivit cărora instituţia respectiva îndeplineşte şi va continua sa îndeplinească condiţiile enumerate la art. 6 alin. (2). Acest statut poate fi dobândit, de asemenea, în baza unei comunicări scrise care este adresată directorului general de către o organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala şi care cuprinde declaraţia menţionată. b) Comunicarea conţine, de asemenea, informaţii cu privire la instituţia de depozit, în conformitate cu regulamentul de aplicare, şi poate indica data la care ar trebui sa producă efecte statutul de autoritate de depozit internationala. (2) a) Dacă directorul general constata ca respectiva comunicare conţine declaraţia cerută şi ca toate informaţiile cerute au fost primite, comunicarea se publică în scurt timp de către Biroul internaţional. b) Statutul de autoritate de depozit internationala se dobândeşte de la data publicării comunicării sau, în cazul în care o dată a fost indicată în baza prevederilor alin. (1) lit. b) şi dacă această dată este posterioară datei de publicare a comunicării, cu începere de la această dată. (3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii menţionate la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 8Încetarea şi limitarea statutului de autoritate de depozit internationala (1) a) Orice stat contractant sau orice organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala poate cere Adunării sa decidă încetarea statutului de autoritate de depozit internationala cu privire la o autoritate sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme, pentru motivul ca cerinţele enumerate la art. 6 nu au fost îndeplinite sau nu mai sunt îndeplinite. Cu toate acestea, o astfel de cerere nu poate fi prezentată de un stat contractant sau de o organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala cu privire la o autoritate de depozit internationala pentru care respectivul stat sau respectiva organizaţie a făcut declaraţia menţionată la art. 7 alin. (1) lit. a). b) Înaintea prezentării cererii în baza prevederilor lit. a), statul contractant sau organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala notifica, prin intermediul directorului general, statului contractant sau organizaţiei interguvernamentale de proprietate industriala care a făcut comunicarea menţionată la art. 7 alin. (1) motivele cererii respective, în scopul ca respectivul stat sau respectiva organizaţie să poată lua, într-un termen de 6 luni de la data notificării, măsurile corespunzătoare pentru ca prezentarea cererii sa nu mai fie necesară. c) Adunarea, dacă constata ca cererea este intemeiata, decide încetarea statutului de autoritate de depozit internationala al autorităţii menţionate la lit. a) sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme. Decizia Adunării necesita o majoritate de două treimi din numărul voturilor exprimate în favoarea cererii. (2) a) Statul contractant sau organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala care a făcut declaraţia menţionată la art. 7 alin. 1) lit. a) poate, printr-o comunicare adresată directorului general, sa retragă aceasta declaraţie complet sau numai pentru anumite tipuri de microorganisme şi, în orice caz, trebuie să o facă în situaţia şi în măsura în care asigurările sale nu mai sunt aplicabile. b) Cu începere de la data prevăzută în regulamentul de aplicare o astfel de comunicare conduce, dacă se referă la declaraţie în întregime, la încetarea statutului de autoritate de depozit internationala sau, dacă se referă numai la anumite tipuri de microorganisme, la o limitare corespunzătoare a respectivului statut. (3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii menţionate la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 9Organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala (1) a) Orice organizaţie interguvernamentală căreia mai multe state i-au încredinţat sarcina de a elibera brevete cu caracter regional şi ale carei state membre sunt membre ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (Uniunea de la Paris) poate prezenta directorului general o declaraţie potrivit căreia accepta obligaţia de recunoaştere prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), obligaţie privind cerinţele menţionate la art. 3 alin. (2), şi toate efectele dispoziţiilor prezentului tratat şi ale regulamentului de aplicare, care sunt aplicabile organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala. Dacă declaraţia este prezentată înaintea intrării în vigoare a prezentului tratat în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), declaraţia menţionată în fraza precedenta produce efecte la data intrării în vigoare a tratatului. Dacă declaraţia este prezentată după intrarea în vigoare a tratatului, declaraţia respectiva produce efecte la 3 luni de la prezentarea ei, cu condiţia ca în aceasta declaraţie sa nu fie indicată o dată ulterioară. În acest din urmă caz, declaraţia produce efecte la data astfel indicată. b) Organizaţia are dreptul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b). (2) În caz de revizuire sau de modificare a oricărei dispoziţii a prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, care afectează organizaţiile interguvernamentale de proprietate industriala, orice organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala îşi poate retrage declaraţia menţionată la alin. (1) printr-o notificare adresată directorului general. Retragerea produce efecte:(i) la data intrării în vigoare a revizuirii sau a modificării, dacă notificarea a fost primită înainte de această dată;(îi) la data indicată în notificare, dacă notificarea a fost primită după data menţionată la pct. (i) sau, în lipsa unei astfel de indicaţii, la 3 luni de la data la care a fost primită notificarea. (3) În afară de cazul menţionat la alin. (2), orice organizaţie de proprietate industriala îşi poate retrage declaraţia menţionată la alin. (1) lit. a) printr-o notificare adresată directorului general. Retragerea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea. Nici o notificare de retragere conform prevederilor prezentului alineat nu se poate primi în timpul unei perioade de 5 ani începând de la data la care declaraţia a început sa producă efecte. (4) Retragerea menţionată la alin. (2) sau (3) de către o organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala, a carei comunicare conform art. 7 alin. (1) a condus la dobândirea de către o instituţie de depozit a statutului de autoritate de depozit internationala, are ca efect încetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea de retragere. (5) Orice declaraţie menţionată la alin. (1) lit. a), orice notificare de retragere menţionată la alin. (2) sau (3), orice asigurări date în baza art. 6 alin. (1) fraza a doua, cuprinse într-o declaraţie prezentată conform art. 7 alin. (1) lit. a), orice cerere facuta în baza art. 8 alin. (1) şi orice comunicare de retragere menţionată la art. 8 alin. (2) necesita aprobarea prealabilă expresă a organului suveran al organizaţiei interguvernamentale de proprietate industriala ai cărui membri sunt toate statele membre ale respectivei organizaţii şi în cadrul căruia deciziile sunt luate de reprezentanţii oficiali ai guvernelor acestor state.  +  Capitolul 2 Dispoziţii administrative  +  Articolul 10Adunarea (1) a) Adunarea este compusa din state contractante. b) Fiecare stat contractant este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi. c) Fiecare organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala este reprezentată prin observatori speciali la reuniunile Adunării şi de orice comitet şi grup de lucru create de Adunare. d) Orice stat care nu este membru al Uniunii, dar este membru al Organizaţiei sau al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (Uniunea de la Paris) şi orice organizaţie interguvernamentală specializată în domeniul brevetelor, care nu este o organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala în sensul art. 2 pct. (v), pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunării şi, dacă Adunarea decide astfel, la reuniunile oricărui comitet sau grup de lucru creat de Adunare. (2) a) Adunarea:(i) tratează toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii şi aplicarea prezentului tratat;(îi) exercita drepturile care îi sunt conferite în mod special şi îndeplineşte sarcinile care îi sunt atribuite în mod special prin prezentul tratat;(iii) da directorului general directive cu privire la pregătirea conferinţelor de revizuire;(iv) examinează şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general cu privire la Uniune şi îi da toate directivele utile cu privire la problemele ce sunt de competenţa Uniunii;(v) creează comitetele şi grupele de lucru pe care le considera utile pentru a facilita activităţile Uniunii;(vi) decide, sub rezerva prevederilor alin. (1) lit. d), care sunt statele, altele decât statele contractante, care sunt organizaţiile interguvernamentale, altele decât organizaţiile interguvernamentale de proprietate industriala în sensul art. 2 pct. (v) şi care sunt organizaţiile internaţionale neguvernamentale care sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori şi decide măsura în care autorităţile de depozit internaţionale sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori;(vii) întreprinde orice alta acţiune adecvată în vederea realizării obiectivelor Uniunii;(viii) îndeplineşte orice alte funcţii utile în cadrul prezentului tratat. b) În problemele care interesează, de asemenea, şi alte uniuni administrate de Organizaţie, Adunarea hotărăşte după ce a luat cunoştinţa de avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (3) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur stat contractant şi nu poate vota decât în numele acestuia. (4) Fiecare stat contractant dispune de un vot. (5) a) Jumătate din numărul statelor contractante constituie cvorumul. b) Dacă acest cvorum nu se realizează, Adunarea poate lua hotărâri; totuşi aceste decizii, cu excepţia celor care privesc procedura Adunării, nu devin executorii decât în măsura în care cvorumul şi majoritatea cerute sunt îndeplinite pe calea votului prin corespondenta, prevăzut prin regulamentul de aplicare. (6) a) Sub rezerva prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), ale art. 12 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (2) lit. b), deciziile Adunării sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate. b) Abţinerea nu este considerată vot. (7) a) Adunarea se reuneste o dată la 2 ani în sesiune ordinară, la convocarea directorului general şi, pe cat posibil, în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc cu Adunarea generală a Organizaţiei. b) Adunarea se reuneste în sesiune extraordinară la convocarea adresată de directorul general, fie la iniţiativa acestuia, fie la cererea unei pătrimi din numărul statelor contractante. c) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 11Biroul internaţional (1) Biroul internaţional:(i) îndeplineşte sarcinile administrative ce revin Uniunii, îndeosebi cele care îi sunt conferite în mod special prin prezentul tratat şi prin regulamentul de aplicare sau de către Adunare;(îi) asigura secretariatul conferinţelor de revizuire, al Adunării, al comitetelor şi al grupelor de lucru create de Adunare şi al oricărei alte reuniuni convocate de către directorul general, care se referă la probleme privind Uniunea. (2) Directorul general este cel mai înalt funcţionar al Uniunii şi o reprezintă. (3) Directorul general convoacă toate reuniunile care tratează probleme ce interesează Uniunea. (4) a) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta participa, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale comitetelor şi ale grupelor de lucru create de Adunare şi la orice alta reuniune convocată de directorul general, care tratează probleme ce interesează Uniunea. b) Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul Adunării şi al comitetelor, al grupelor de lucru şi al altor reuniuni menţionate la lit. a). (5) a) Directorul general pregăteşte conferinţele de revizuire potrivit directivelor Adunării. b) Directorul general poate consulta organizaţiile interguvernamentale şi organizaţiile internaţionale neguvernamentale cu privire la pregătirea conferinţelor de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta participa, fără drept de vot, la discutiile din timpul conferinţelor de revizuire. d) Directorul general sau orice membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul oricărei conferinţe de revizuire.  +  Articolul 12Regulamentul de aplicare (1) Regulamentul de aplicare conţine reguli cu privire la:(i) problemele la care prezentul tratat trimite, în mod expres, la regulamentul de aplicare sau prevede, în mod expres, ca ele sunt sau vor fi obiect de dispoziţii;(îi) orice condiţii, probleme sau proceduri cu caracter administrativ;(iii) orice detalii utile în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului tratat. (2) Regulamentul de aplicare a prezentului tratat este adoptat o dată cu tratatul şi este anexat la acesta. (3) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare. (4) a) Sub rezerva lit. b), adoptarea oricărei modificări a regulamentului de aplicare necesita două treimi din numărul voturilor exprimate. b) Pentru adoptarea oricărei modificări referitoare la remiterea, de către autorităţile de depozit internaţionale, de esantioane ale microorganismelor depuse, se cere ca nici un stat contractant sa nu voteze împotriva modificării propuse. (5) În caz de neconcordante între textul prezentului tratat şi cel al regulamentului de aplicare, se aplică textul tratatului.  +  Capitolul 3 Revizuire şi modificare  +  Articolul 13Revizuirea tratatului (1) Prezentul tratat poate fi revizuit periodic prin conferinţe ale statelor contractante. (2) Convocarea conferinţelor de revizuire se hotărăşte de către Adunare. (3) Art. 10 şi 11 pot fi modificate fie de către o conferinţa de revizuire, fie în conformitate cu prevederile art. 14.  +  Articolul 14Modificarea anumitor dispoziţii ale tratatului (1) a) Propuneri de modificare a art. 10 şi 11, făcute în baza prezentului articol, pot fi prezentate de către orice stat contractant sau de directorul general. b) Aceste propuneri se comunică de către directorul general statelor contractante cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării. (2) a) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) se adoptă de către Adunare. b) Adoptarea oricărei modificări a art. 10 necesita patru cincimi din numărul voturilor exprimate; adoptarea oricărei modificări a art. 11 necesita trei pătrimi din numărul voturilor exprimate. (3) a) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o luna de la primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuată în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul statelor contractante care erau membre ale Adunării la data când aceasta a adoptat modificarea. b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptată leagă toate statele contractante care erau state contractante la data la care Adunarea a adoptat modificarea, înţelegandu-se ca orice modificare ce creează obligaţii financiare pentru respectivele state contractante sau care măreşte aceste obligaţii nu leagă decât pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea lor pentru aceasta modificare. c) Orice modificare acceptată şi intrata în vigoare în conformitate cu lit. a) leagă toate statele care devin state contractante după data la care modificarea a fost adoptată de către Adunare.  +  Capitolul 4 Clauze finale  +  Articolul 15Modalităţi pentru a deveni parte la tratat (1) Orice stat membru al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (Uniunea de la Paris) poate deveni parte la prezentul tratat prin:(i) semnare, urmată de depunerea unui instrument de ratificare; sau(îi) depunerea unui instrument de aderare. (2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.  +  Articolul 16Intrarea în vigoare a tratatului (1) Prezentul tratat intră în vigoare, în ceea ce priveşte primele cinci state care şi-au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, la 3 luni de la data la care a fost depus al cincilea instrument de ratificare sau de aderare. (2) Prezentul tratat intră în vigoare, în privinta oricărui alt stat, la 3 luni de la data la care acest stat şi-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu condiţia cu o dată posterioară sa nu fie indicată în instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest din urmă caz, prezentul tratat intră în vigoare, în privinta acestui stat, la data astfel indicată.  +  Articolul 17Denunţarea tratatului (1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresată directorului general. (2) Denunţarea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea. (3) Posibilitatea de a denunta prezentul tratat, prevăzută la alin. (1), nu poate fi exercitată de către un stat contractant înaintea expirării unui termen de 5 ani de la data la care acesta a devenit parte la prezentul tratat. (4) Denunţarea prezentului tratat de către un stat contractant care a făcut o declaraţie menţionată la art. 7 alin. (1) lit. a) cu privire la o instituţie de depozit care a dobândit astfel statutul de autoritate de depozit internationala are ca efect încetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea menţionată la alin. (1).  +  Articolul 18Semnarea şi limbile tratatului (1) a) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original, în limbile franceza şi engleza, cele doua texte având valoare egala. b) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de către directorul general, după consultarea guvernelor interesate şi, în doua luni după semnarea prezentului tratat, în alte limbi în care a fost semnată Convenţia instituind Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale. c) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de către directorul general, după consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, arabă, italiana, japoneza şi portugheză şi în alte limbi pe care le poate indica Adunarea. (2) Prezentul tratat rămâne deschis spre semnare la Budapesta până la data de 31 decembrie 1977.  +  Articolul 19Depozitul tratatului; transmiterea de copii; înregistrarea tratatului (1) Exemplarul original al prezentului tratat, în situaţia în care nu mai este deschis spre semnare, se depune la directorul general. (2) Directorul general certifica şi transmite doua copii de pe prezentul tratat şi de pe regulamentul de aplicare guvernelor tuturor statelor menţionate la art. 15 alin. (1) şi organizaţiilor interguvernamentale care pot prezenta o declaraţie în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), precum şi, la cerere, guvernului oricărui alt stat. (3) Directorul general ia măsuri pentru înregistrarea prezentului tratat la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite. (4) Directorul general certifica şi transmite doua copii de pe orice modificare a prezentului tratat şi a regulamentului de aplicare tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum şi, la cerere, guvernului oricărui alt stat şi oricărei alte organizaţii interguvernamentale care poate prezenta o declaraţie în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 20NotificăriDirectorul general notifica statelor contractante, organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala şi statelor care nu sunt membre ale Uniunii, dar sunt membre ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (Uniunea de la Paris):(i) semnăturile depuse conform art. 18;(îi) depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare conform art. 15 alin. (2);(iii) declaraţiile prezentate conform art. 9 alin. (1) lit. a) şi notificările de retragere conform art. 9 alin. (2) sau (3);(iv) data intrării în vigoare a prezentului tratat conform art. 16 alin. (1);(v) comunicările conform art. 7 şi 8 şi deciziile conform art. 8;(vi) acceptarile de modificare a prezentului tratat conform art. 14 alin. (3);(vii) modificările regulamentului de aplicare;(viii) datele de intrare în vigoare a modificărilor tratatului sau ale regulamentului de aplicare;(ix) orice denunţare notificată conform art. 17.  +  REGULAMENTde aplicare a Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetareREGULA 1Expresii prescurtate şi interpretarea cuvantului semnatura1.1. TratatÎn sensul prezentului regulament de aplicare, prin tratat se înţelege Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare.1.2. ArticolÎn sensul prezentului regulament de aplicare, prin articol se înţelege articolul indicat în tratat.1.3. SemnaturaÎn sensul prezentului regulament de aplicare, în cazul în care legea statului pe al cărui teritoriu este situata o autoritate de depozit internationala cere utilizarea unui sigiliu în locul unei semnături, se înţelege ca termenul semnatura înseamnă sigiliul acestei autorităţi.REGULA 2Autorităţi de depozit internaţionale2.1. Statut juridicAutoritatea de depozit internationala poate fi un organism public, precum şi orice instituţie publică, ataşată unei administraţii publice, alta decât guvernul central sau o întreprindere particulară.2.2. Personal şi instalaţiiCondiţiile menţionate la art. 6 alin. (2) pct. (îi) sunt, în special, următoarele:(i) personalul şi instalaţiile autorităţii de depozit internaţionale trebuie să îi permită conservarea microorganismelor depuse într-un mod care să garanteze viabilitatea lor şi lipsa contaminarii;(îi) autoritatea de depozit internationala trebuie să prevadă pentru conservarea microorganismelor măsuri suficiente de securitate pentru a reduce la minimum riscul pierderii microorganismelor depuse la aceasta.2.3. Remiterea de esantioaneCondiţiile menţionate la art. 6 alin. (2) pct. (viii) cuprind, în special, condiţia conform căreia autoritatea de depozit internationala trebuie să remită rapid şi într-un mod convenabil esantioane ale microorganismelor depuse.REGULA 3Dobândirea statutului de autoritate de depozit internationala3.1. Comunicare a) Comunicarea menţionată la art. 7 alin. (1) este adresată, în cazul unui stat contractant, directorului general, pe cale diplomatică, sau, în cazul unei organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala, prin cel mai înalt funcţionar al său. b) Comunicarea:(i) indica denumirea şi adresa instituţiei de depozit la care se referă;(îi) conţine informaţii detaliate cu privire la capacitatea instituţiei respective de a îndeplini condiţiile enumerate la art. 6 alin. (2), precum şi informaţii cu privire la statutul sau juridic, la nivelul ştiinţific, la personalul şi la instalaţiile sale;(iii) în cazul în care instituţia respectiva are intenţia sa nu accepte în depozit decât anumite tipuri de microorganisme, precizează aceste tipuri;(iv) indica cuantumul taxelor pe care instituţia respectiva le va percepe, în cazul în care aceasta va dobândi statutul de autoritate de depozit internationala, pentru conservarea, declaraţiile cu privire la viabilitate şi pentru remiterea de esantioane de microorganisme;(v) indica limba oficială sau limbile oficiale ale instituţiei respective;(vi) dacă este cazul, indica data menţionată la art. 7 alin. (1) lit. b).3.2. Tratamentul comunicăriiDacă comunicarea este conformă cu prevederile art. 7 alin. (1) şi ale regulii 3.1, directorul general o notifica, în termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala, iar Biroul internaţional o publică în termen scurt.3.3. Extinderea listei cuprinzând tipurile de microorganisme acceptateStatul contractant sau organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala, care a făcut comunicarea menţionată la art. 7 alin. (1), poate ulterior, în orice moment, sa notifice directorului general ca asigurările sale se întind la tipuri specifice de microorganisme asupra cărora asigurările nu se intindeau până în acel moment. Într-un asemenea caz, în ceea ce priveşte tipurile suplimentare de microorganisme, prevederile art. 7 şi ale regulilor 3.1 şi 3.2 se aplică prin analogie.REGULA 4Încetarea sau limitarea statutului de autoritate de depozit internationala4.1. Cererea; tratamentul cererii a) Cererea menţionată la art. 8 alin. (1) lit. a) este adresată directorului general în conformitate cu dispoziţiile regulii 3.1 alin. a). b) Cererea:(i) indica denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale la care se referă;(îi) în cazul în care aceasta nu se referă decât la anumite tipuri de microorganisme, precizează aceste tipuri;(iii) indica în detaliu faptele pe care se bazează. c) Dacă cererea este conformă prevederilor alin. a) şi b), directorul general o notifica, în termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala. d) Sub rezerva prevederilor alin. e), Adunarea examinează propunerea cel mai devreme la 6 luni şi cel mai târziu la 8 luni de la data notificării cererii. e) În cazul în care, potrivit avizului directorului general, respectarea termenului prevăzut la alin. d) ar putea pune în pericol interesele solicitanţilor efectivi sau potenţiali, directorul general poate convoca Adunarea la o dată anterioară datei expirării termenului de 6 luni prevăzut la alin. d). f) Dacă Adunarea decide sa înceteze statutul de autoritate de depozit internationala sau sa îl limiteze la anumite tipuri de microorganisme, decizia produce efecte la 3 luni de la data la care a fost luată.4.2. Comunicarea; data efectivă; tratamentul comunicării a) Comunicarea menţionată la art. 8 alin. (2) lit. a) este adresată directorului general în conformitate cu dispoziţiile regulii 3.1 alin. a). b) Comunicarea:(i) indica denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale la care se referă;(îi) în cazul în care aceasta nu se referă decât la anumite tipuri de microorganisme, precizează aceste tipuri;(iii) în cazul în care statul contractant sau organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala care face comunicarea doreşte ca efectele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) să se producă la o dată posterioară expirării unui termen de 3 luni de la data comunicării, indica această dată posterioară. c) În cazul aplicării prevederilor alin. b) pct. (iii), efectele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) se produc la data indicată în baza respectivului alineat din comunicare; în caz contrar, ele se produc la expirarea unui termen de 3 luni de la data comunicării. d) Directorul general notifica, în termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice comunicare primită în baza art. 8 alin. (2), precum şi data sa efectivă în baza alin. c). Un aviz corespunzător este publicat, în termen scurt, de Biroul internaţional.4.3. Consecinţe pentru depoziteÎn caz de încetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala în baza art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (4) sau art. 17 alin. (4), regula 5.1. se aplică prin analogie.REGULA 5Carenta autorităţii de depozit internaţionale5.1. Încetarea exercitării funcţiilor privind microorganismele depuse a) Dacă o autoritate de depozit internationala încetează, temporar sau definitiv, sa îndeplinească sarcinile care îi revin în baza tratatului şi a prezentului regulament de aplicare cu privire la microorganismele depuse de ea, statul contractant sau organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala, care i-a oferit acestei autorităţi asigurări în baza art. 6 alin. (1):(i) asigura, în măsura posibilului, transferul de esantioane ale tuturor acestor microorganisme, în termen scurt şi fără deteriorare sau contaminare, de la autoritatea respectiva (autoritatea falimentara) la o alta autoritate de depozit internationala (autoritatea inlocuitoare);(îi) asigura, în măsura posibilului, transmiterea la autoritatea inlocuitoare, în termen scurt, a oricărei corespondente sau a oricărei alte comunicări adresate autorităţii falimentare, precum şi a tuturor dosarelor şi a celorlalte informaţii pertinente pe care le poseda aceasta autoritate cu privire la microorganismele respective;(iii) asigura, în măsura posibilului, notificarea în termen scurt, de către autoritatea falimentara, a încetării exercitării funcţiilor şi a transferurilor efectuate, tuturor solicitanţilor interesaţi;(iv) notifica, în termen scurt, directorului general încetarea exercitării funcţiilor şi întinderea sa, precum şi măsurile luate de respectivul stat contractant sau de respectiva organizaţie interguvernamentală de proprietate industriala, în baza pct. (i)-(iii). b) Directorul general transmite, în termen scurt, statelor contractante şi organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum şi oficiilor de proprietate industriala notificarea primită în baza prevederilor alin. a) pct. (iv); notificarea facuta de directorul general şi notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, în termen scurt, de Biroul internaţional. c) În baza procedurii de brevetare care este aplicabilă, se poate cere ca solicitantul, în cazul în care primeşte adeverinta prevăzută la regula 7.5, sa notifice, în termen scurt, oricărui oficiu de proprietate industriala la care a fost prezentată o cerere de brevet şi luând în considerare depozitul iniţial, noul număr de ordine atribuit depozitului de către autoritatea inlocuitoare. d) Autoritatea inlocuitoare menţine, într-o formă adecvată, pe lângă noul număr de ordine, numărul de ordine atribuit de autoritatea falimentara. e) Pe lângă orice transfer efectuat în baza prevederilor alin. a) pct. (i), autoritatea falimentara transfera, în măsura posibilului, la cererea solicitantului, un esantion al oricărui microorganism depus la aceasta, precum şi copii de pe orice corespondenta sau comunicare şi de pe toate dosarele şi celelalte informaţii pertinente, menţionate la alin. a) pct. (îi), oricărei autorităţi de depozit internaţionale, alta decât autoritatea inlocuitoare, pe care o indica solicitantul, cu condiţia ca solicitantul sa plătească autorităţii falimentare toate cheltuielile ce decurg din acest transfer. Solicitantul plăteşte taxa pentru conservarea respectivului esantion autorităţii de depozit internaţionale pe care a indicat-o. f) La cererea solicitantului interesat, autoritatea falimentara păstrează, în măsura posibilului, esantioane ale microorganismelor depuse la aceasta.5.2. Refuzul de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme a) Dacă o autoritate de depozit internationala refuza sa accepte în depozit unul dintre tipurile de microorganisme pe care ar trebui să le accepte în baza asigurărilor oferite, statul contractant sau organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala care a făcut, cu privire la aceasta autoritate, declaraţia menţionată la art. 7 alin. (1) lit. a) notifica, în termen scurt, directorului general faptele respective şi măsurile care au fost luate. b) Directorul general transmite, în termen scurt, celorlalte state contractante şi organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala notificarea primită în baza prevederilor alin. a); notificarea facuta de directorul general şi notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, în termen scurt, de Biroul internaţional.REGULA 6Modalităţile de efectuare a depozitului iniţial şi a noului depozit6.1. Depozitul iniţial a) Microorganismul transmis de solicitant autorităţii de depozit internaţionale este însoţit, în afară cazului în care se aplică prevederile regulii 6.2, de o declaraţie scrisă care poarta semnatura solicitantului şi care conţine:(i) indicaţia ca depozitul este efectuat în baza tratatului şi angajarea de a nu îl retrage în timpul perioadei precizate la regula 9.1;(îi) numele şi adresa solicitantului;(iii) descrierea detaliată a condiţiilor care trebuie să fie întrunite pentru a cultiva microorganismul, pentru a-l conserva şi pentru a-i controla viabilitatea şi, în afară de aceasta, în cazul în care depozitul se referă la un amestec de microorganisme, descrierea componentelor amestecului şi cel puţin a uneia dintre metodele care permit verificarea prezentei lor;(iv) referinţa de identificare (de exemplu, număr sau simboluri) data de solicitant microorganismului;(v) indicarea proprietăţilor microorganismului, care prezintă sau pot prezenta pericole pentru sănătate sau pentru mediul înconjurător, ori indicarea ca solicitantul nu are cunoştinţa de astfel de proprietăţi. b) Se recomanda cu insistenta ca declaraţia scrisă, menţionată la alin. a), sa conţină descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă a microorganismului depus.6.2. Noul depozit a) Sub rezerva prevederilor alin. b), în cazul noului depozit, efectuat în baza art. 4, microorganismul transmis de solicitant autorităţii de depozit internaţionale este însoţit de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior, de o copie de pe cea mai recenta declaraţie privind viabilitatea microorganismului care făcea obiectul depozitului anterior, indicând ca microorganismul este viabil, precum şi de o declaraţie scrisă care poarta semnatura solicitantului şi care conţine:(i) indicaţiile menţionate la regula 6.1 alin. a) pct. (i)-(v);(îi) o declaraţie care menţionează motivul aplicabil în baza art. 4 alin. (1) lit. a) pentru care noul depozit este efectuat, o declaraţie care afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelaşi cu cel care făcea obiectul depozitului anterior şi indicarea datei la care solicitantul a primit notificarea menţionată la art. 4 alin. (1) lit. a) sau, după caz, a datei publicării menţionate la art. 4 alin. (1) lit. e);(iii) în cazul în care o descriere ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă a fost indicată în legătură cu depozitul anterior, cea mai recenta descriere ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă, asa cum a fost comunicată autorităţii de depozit internaţionale la care a fost efectuat depozitul anterior. b) În cazul în care noul depozit este efectuat la autoritatea de depozit internationala la care depozitul anterior a fost efectuat, prevederile alin. a) pct. (i) nu se aplică. c) În sensul prevederilor alin. a) şi b) şi ale regulii 7.4, prin depozit anterior se înţelege:(i) în cazul în care noul depozit a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: cel mai recent dintre aceste depozite noi;(îi) în cazul în care noul depozit nu a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: depozitul iniţial.6.3. Cerinţele autorităţii de depozit internaţionale a) Orice autoritate de depozit internationala poate solicita:(i) ca microorganismul să fie depus sub forma şi în cantitatea care sunt necesare în sensul tratatului şi al prezentului regulament de aplicare;(îi) să fie oferit un formular stabilit de aceasta autoritate şi care să fie completat în conformitate de solicitant, în sensul procedurilor administrative ale acestei autorităţi;(iii) ca declaraţia scrisă, menţionată la regula 6.1 alin. a) sau la regula 6.2 alin. a), să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile desemnate de aceasta autoritate, ţinând seama ca aceasta desemnare trebuie să includă, în orice caz, limba/limbile oficială/oficiale indicată/indicate la regula 3.1 alin. b) pct. (v);(iv) să fie plătită taxa de conservare menţionată la regula 12.1 alin. a) pct. (i); şi(v) în măsura în care legea aplicabilă o permite, solicitantul sa încheie cu aceasta autoritate un contract care să definească responsabilităţile solicitantului şi ale respectivei autorităţi. b) Orice autoritate de depozit internationala comunică, dacă este cazul, aceste cerinţe şi orice modificări ale acestora Biroului internaţional.6.4. Procedura de acceptare a) Autoritatea de depozit internationala refuza acceptarea microorganismului şi notifica solicitantului imediat, în scris, refuzul, indicând motivele:(i) dacă microorganismul nu aparţine unui tip de microorganism la care se întind asigurările oferite în baza regulii 3.1. alin. b) pct. (iii) sau 3.3;(îi) dacă microorganismul are proprietăţi excepţionale, astfel încât autoritatea de depozit internationala nu este în măsura, din punct de vedere tehnic, să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin în baza tratatului şi a prezentului regulament de aplicare; sau(iii) dacă depozitul este primit într-o stare care indica clar ca microorganismul lipseşte sau care exclude, din motive ştiinţifice, acceptarea microorganismului. b) Sub rezerva prevederilor alin. a), autoritatea de depozit internationala accepta microorganismul, în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele menţionate la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a) şi la regula 6.3 alin. a). Dacă nu au fost îndeplinite aceste cerinţe, autoritatea de depozit internationala notifica acest fapt imediat, în scris, solicitantului, invitandu-l să le îndeplinească. c) În cazul în care microorganismul a fost acceptat ca depozit iniţial sau ca nou depozit, data depozitului iniţial sau a noului depozit, după caz, este data la care microorganismul a fost primit de autoritatea de depozit internationala. d) Autoritatea de depozit internationala, la cererea solicitantului şi cu condiţia ca toate cerinţele menţionate la alin. b) sa fi fost îndeplinite, considera un microorganism, depus înaintea dobândirii de aceasta autoritate a statutului de autoritate de depozit internationala, ca fiind primit, în sensul tratatului, la data la care ea a dobândit acest statut.REGULA 7Adeverinta7.1. Eliberarea adeverinteiÎn ceea ce priveşte fiecare depozit de microorganism, care este efectuat la autoritatea de depozit internationala sau care este transferat la aceasta, autoritatea de depozit internationala eliberează o adeverinta solicitantului, care atesta primirea şi acceptarea microorganismului.7.2. Forma; limba; semnatura a) Adeverinta menţionată la regula 7.1 are forma stabilită pe un formular, denumit formular internaţional, al cărui model este stabilit de directorul general, în limbile indicate de Adunare. b) Orice cuvânt sau orice litera înscrisă în adeverinta cu alte caractere decât latine trebuie să figureze, de asemenea, prin transliterare, în caractere latine. c) Adeverinta poarta semnatura persoanei competente sau a persoanelor competente sa reprezinte autoritatea de depozit internationala sau a oricărui funcţionar al acestei autorităţi, autorizat în conformitate de respectiva persoana sau de respectivele persoane.7.3. Conţinutul, în cazul unui depozit iniţialAdeverinta menţionată la regula 7.1 şi eliberata în caz de depozit iniţial indica ca aceasta este eliberata de instituţia de depozit în calitate de autoritate de depozit internationala, în baza tratatului, şi conţine, cel puţin, indicaţiile următoare:(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale;(îi) numele şi adresa solicitantului;(iii) data depozitului iniţial, astfel cum este definită la regula 6.4 alin. c);(iv) referinţa de identificare (de exemplu: număr sau simboluri) data de solicitant microorganismului;(v) numărul de ordine atribuit depozitului de autoritatea de depozit internationala;(vi) în cazul în care declaraţia scrisă, menţionată la regula 6.1 alin. a), cuprinde descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă a microorganismului, o menţiune a acestui fapt.7.4. Conţinutul, în cazul unui nou depozitAdeverinta menţionată la regula 7.1 şi eliberata în cazul unui nou depozit efectuat în baza art. 4 este însoţită de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior [în sensul regulii 6.2 alin. c)] şi de o copie de pe cea mai recenta declaraţie privind viabilitatea microorganismului care făcea obiectul depozitului anterior [în sensul regulii 6.2 alin. c)], indicând ca microorganismul este viabil, şi conţine cel puţin:(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale;(îi) numele şi adresa solicitantului;(iii) data noului depozit, astfel cum este definită la regula 6.4 alin. c);(iv) referinţa de identificare (de exemplu: număr sau simboluri) data de solicitant microorganismului;(v) numărul de ordine atribuit noului depozit de autoritatea de depozit internationala;(vi) indicarea motivului aplicabil şi a datei aplicabile, menţionate de solicitant, în baza regulii 6.2 alin. a) pct. (îi);(vii) în cazul aplicării regulii 6.2 alin. a) pct. (iii), o menţiune a faptului ca solicitantul a indicat o descriere ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă;(viii) numărul de ordine atribuit depozitului anterior [în sensul regulii 6.2 alin. c)].7.5. Conţinutul, în cazul transferuluiAutoritatea de depozit internationala la care sunt transferate esantioanele de microorganisme în baza regulii 5.1 alin. a) pct. (i) eliberează solicitantului, pentru fiecare depozit în legătură cu care este transferat un esantion, o adeverinta în care se precizează ca este eliberata de instituţia de depozit în calitate de autoritate de depozit internationala, în baza tratatului, şi care conţine cel puţin:(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale;(îi) numele şi adresa solicitantului;(iii) data la care esantionul transferat a fost primit de autoritatea de depozit internationala (data transferului);(iv) referinţa de identificare (de exemplu: număr sau simboluri) data de solicitant microorganismului;(v) numărul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala;(vi) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale de la care a fost efectuat transferul;(vii) numărul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala de la care a fost efectuat transferul;(viii) în cazul în care declaraţia scrisă, menţionată la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a), conţinea descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă a microorganismului sau în cazul în care aceasta descriere ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă a fost indicată sau modificată ulterior, în baza regulii 8.1, o menţiune a acestui fapt.7.6. Comunicarea descrierii ştiinţifice şi/sau taxonomice propuseLa cererea oricărei părţi care are dreptul sa remită un esantion al microorganismului în baza regulii 11.1, 11.2 sau 11.3, autoritatea de depozit internationala comunică acestei părţi cea mai recenta descriere ştiinţifică şi/sau taxonomica propusă, menţionată la regulile 6.1 alin. b), 6.2 alin. a) pct. (iii) sau 8.1 alin. b) pct. (iii).REGULA 8Indicaţia ulterioară sau modificări ale descrierii ştiinţifice şi/sau taxonomice propuse8.1. Comunicarea a) În cazul în care, în legătură cu depozitul unui microorganism, descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomica a microorganismului nu a fost indicată, solicitantul o poate indica ulterior sau, dacă ea a fost indicată, o poate modifica. b) O astfel de indicaţie ulterioară sau o astfel de modificare ulterioară este facuta printr-o comunicare scrisă, purtând semnatura solicitantului, adresată autorităţii de depozit internaţionale, care conţine:(i) numele şi adresa solicitantului;(îi) numărul de ordine atribuit de respectiva autoritate;(iii) descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomica a microorganismului, propusă;(iv) în caz de modificare, descrierea ştiinţifică precedenta şi/sau descrierea taxonomica precedenta, propusă.8.2. CertificatulLa cererea solicitantului care a făcut comunicarea menţionată la regula 8.1, autoritatea de depozit internationala îi eliberează un certificat care indica datele menţionate la regula 8.1. alin. b) pct. (i)-(iv) şi data primirii acestei comunicări.REGULA 9Conservarea microorganismelor9.1. Durata conservăriiOrice microorganism depus la o autoritate de depozit internationala este conservat de aceasta cu toată grija necesară privind viabilitatea sa şi fără contaminare, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la primirea de către respectiva autoritate a celei mai recente cereri de remitere a unui esantion al microorganismului depus şi, în toate cazurile, pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani de la data depozitului.9.2. SecretulAutoritatea de depozit internationala nu oferă nici unei persoane informaţii cu privire la faptul dacă a fost depus un microorganism la aceasta în baza tratatului. În afară de aceasta, ea nu oferă nici unei persoane nici o informaţie cu privire la orice microorganism depus la aceasta în baza tratatului, cu excepţia cazului în care nu este o autoritate sau o persoană fizica sau juridică care are dreptul să obţină un esantion al respectivului microorganism în baza regulii 11 şi sub rezerva aceloraşi condiţii care sunt prevăzute în aceasta regula.REGULA 10Controlul viabilitatii şi declaraţia privind viabilitatea10.1. Obligaţia de controlAutoritatea de depozit internationala controlează viabilitatea fiecărui microorganism depus la aceasta:(i) în termen scurt, în urma efectuării oricărui depozit menţionat la regula 6 sau a oricărui transfer menţionat la regula 5.1;(îi) la intervale corespunzătoare, conform tipului microorganismului şi condiţiilor de conservare aplicabile, sau în orice moment, dacă este necesar din motive tehnice;(iii) în orice moment, la cererea solicitantului.10.2 Declaraţia privind viabilitatea a) Autoritatea de depozit internationala eliberează o declaraţie privind viabilitatea microorganismului depus:(i) solicitantului, în termen scurt, în urma efectuării oricărui depozit menţionat la regula 6 sau a oricărui transfer menţionat la regula 5.1;(îi) solicitantului, la cererea sa, în orice moment după efectuarea depozitului sau a transferului;(iii) oficiului de proprietate industriala al autorităţii, alta decât acest oficiu, persoanei fizice sau juridice, alta decât solicitantul, căreia i s-au remis esantioane ale microorganismului depus conform regulii 11, la cererea sa, o dată cu remiterea sau în orice moment de la aceasta. b) Declaraţia privind viabilitatea indica dacă microorganismul este viabil sau dacă nu mai este viabil şi conţine:(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale care o eliberează;(îi) numele şi adresa solicitantului;(iii) data menţionată la regula 7.3 pct. (iii) sau, dacă a fost efectuat un nou depozit sau transfer, cea mai recenta dintre datele menţionate la regulile 7.4 pct. (iii) şi 7.5 pct. (iii);(iv) numărul de ordine atribuit de respectiva autoritate de depozit internationala;(v) data controlului la care se referă;(vi) informaţii despre condiţiile în care a fost efectuat controlul de viabilitate, cu atât mai mult cu cat aceste informaţii au fost cerute de destinatarul declaraţiei privind viabilitatea şi rezultatele controlului au fost negative. c) În cazul aplicării prevederilor alin. a) pct. (îi) sau (iii), declaraţia privind viabilitatea se referă la controlul cel mai recent al viabilitatii. d) În ceea ce priveşte forma, limbile şi semnatura, regula 7.2 se aplică, prin analogie, declaraţiei privind viabilitatea. e) Declaraţia privind viabilitatea se eliberează gratuit în cazul menţionat la alin. a) pct. (i) sau dacă aceasta este cerută de un oficiu de proprietate industriala. Taxa datorată în baza regulii 12.1 alin a) pct. (iii) cu privire la orice alta declaraţie privind viabilitatea revine în sarcina părţii care solicită declaraţia şi trebuie să fie plătită înaintea sau în momentul prezentării cererii.REGULA 11Remiterea de esantioane11.1. Remiterea de esantioane oficiilor de proprietate industriala interesateAutoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricărui microorganism depus la oficiul de proprietate industriala al oricărui stat contractant sau al oricărei organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala, la cererea acestui oficiu, cu condiţia ca cererea să fie însoţită de o declaraţie în termenii căreia:(i) o cerere referitoare la depozitul microorganismului a fost prezentată la acest oficiu în vederea eliberării unui brevet şi obiectul sau se referă la microorganism sau la utilizarea acestuia;(îi) aceasta cerere este în curs de judecată în faţa acestui oficiu sau a condus la eliberarea unui brevet;(iii) esantionul este necesar în scopul unei proceduri de brevetare care are efect în acest stat contractant sau în aceasta organizaţie ori în statele sale membre;(iv) esantionul şi orice informaţie care îl însoţeşte sau care se referă la el vor fi utilizate numai în scopul respectivei proceduri de brevetare.11.2. Remiterea de esantioane solicitantului sau cu autorizaţia saAutoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricărui microorganism depus:(i) solicitantului, la cererea sa;(îi) oricărei autorităţi sau oricărei persoane fizice sau juridice, denumita în cele ce urmează partea autorizata, la cererea acesteia, cu condiţia ca cererea să fie însoţită de o declaraţie a solicitantului care autorizeaza remiterea de esantioane solicitată.11.3. Remiterea de esantioane părţilor care au dreptul la aceasta a) Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricărui microorganism depus oricărei autorităţi sau oricărei persoane fizice sau juridice, denumita în cele ce urmează partea atestata, la cererea acesteia, cu condiţia ca cererea să fie facuta pe un formular al cărui conţinut este stabilit de Adunare şi ca un oficiu de proprietate industriala sa ateste în acest formular:(i) ca o cerere care se referă la depozitul microorganismului a fost prezentată la acest oficiu în vederea eliberării unui brevet şi ca obiectul sau se referă la microorganism sau la utilizarea acestuia;(îi) ca, în afară de cazul în care se aplică cea de-a doua fraza a pct. (iii), o publicaţie a fost realizată de acest oficiu în scopul procedurii de brevetare;(iii) fie ca partea certificată are dreptul la un esantion al microorganismului în virtutea dreptului care administrează procedura de brevetare în faţa acestui oficiu şi ca, dacă acest drept face ca dreptul la esantion sa depindă de anumite condiţii, acest oficiu s-a asigurat ca aceste condiţii au fost îndeplinite în mod efectiv, fie ca partea atestata şi-a depus semnatura pe un formular în faţa acestui oficiu şi ca, prin semnarea acestui formular, condiţiile de remitere a unui esantion părţii atestate sunt considerate îndeplinite conform legii care administrează procedura de brevetare în faţa acestui oficiu; dacă partea atestata are dreptul la esantion, în baza respectivului drept, înaintea unei publicari de către respectivul oficiu în scopul procedurii de brevetare şi dacă o astfel de publicare nu a fost încă efectuată, certificarea indica în mod expres şi menţionează, citând-o în mod obişnuit, dispoziţia aplicabilă a respectivului drept, inclusiv orice decizie judiciară. b) În ceea ce priveşte brevetele eliberate şi publicate de orice oficiu de proprietate industriala, acesta poate comunică, în mod periodic, oricărei autorităţi de depozit internaţionale liste cuprinzând numerele de ordine atribuite de aceasta autoritate depozitelor de microorganisme la care se face referire în respectivele brevete. La solicitarea oricărei autorităţi sau a oricărei persoane fizice sau juridice, denumita în cele ce urmează parte solicitanta, autoritatea de depozit internationala remite acesteia un esantion din orice microorganism al cărui număr de ordine a fost astfel comunicat. În privinta microorganismelor depuse, ale căror numere de ordine au fost astfel comunicate, acest oficiu nu este obligat sa furnizeze atestarea menţionată la regula 11.3 alin. a).11.4. Reguli comune a) Orice cerere, declaraţie, certificare sau comunicare menţionată la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3:(i) este redactată în limba franceza, engleza, spaniola sau rusa, dacă este adresată unei autorităţi de depozit internaţionale a carei limba oficială este sau ale carei limbi oficiale sunt franceza, engleza, spaniola sau, respectiv, rusa; cu toate acestea, în cazul în care ea trebuie să fie redactată în limba spaniola sau rusa, poate fi prezentată în limba franceza sau engleza în loc de limba spaniola sau rusa şi, dacă este astfel prezentată, Biroul internaţional stabileşte, în termen scurt, la cererea părţii interesate menţionate în respectivele reguli sau la cererea autorităţii de depozit internaţionale, traducerea gratuita în limba spaniola sau rusa, certificată în conformitate;(îi) este redactată, în toate celelalte cazuri, în limba franceza sau engleza; cu toate acestea, ea poate fi redactată în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale autorităţii de depozit internaţionale în loc de limba franceza sau engleza. b) În pofida prevederilor alin. a), în cazul în care cererea menţionată la regula 11.1 este întocmită de un oficiu de proprietate industriala a cărui limba oficială este spaniola sau rusa, ea poate fi redactată în limba spaniola sau, respectiv, rusa şi Biroul internaţional stabileşte, în termen scurt, la cererea acestui oficiu sau a autorităţii de depozit internaţionale care a primit respectiva cerere, traducerea gratuita în limba franceza sau engleza, certificată în conformitate. c) Orice cerere, declaraţie, certificare sau comunicare menţionată la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3 este scrisă, semnată şi datată. d) Orice cerere, declaraţie, certificare sau comunicare menţionată la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3 alin. a) conţine următoarele indicaţii:(i) denumirea şi adresa oficiului de proprietate industriala care prezintă cererea, ale părţii autorizate sau ale părţii atestate, după caz;(îi) numărul de ordine atribuit depozitului;(iii) în cazul regulii 11.1, data şi numărul cererii sau ale brevetului care face referire la depozit;(iv) în cazul regulii 11.3 alin. a), indicaţiile menţionate la pct. (iii), precum şi denumirea şi adresa oficiului de proprietate industriala care a făcut atestarea menţionată la regula respectiva. e) Orice cerere menţionată la regula 11.3 alin. b) conţine următoarele indicaţii:(i) numele şi adresa părţii solicitante;(îi) numărul de ordine atribuit depozitului. f) Autoritatea de depozit internationala marcheaza cu numărul de ordine atribuit depozitului recipientul care conţine esantionul remis şi anexează o copie de pe adeverinta menţionată la regula 7, indicarea eventualelor proprietăţi ale microorganismului, care prezintă sau pot prezenta pericole pentru sănătate sau mediul înconjurător, şi, la cerere, indicarea condiţiilor utilizate de autoritatea de depozit internationala pentru cultivarea şi conservarea microorganismului. g) Autoritatea de depozit internationala care a remis un esantion oricărei părţi interesate, alta decât solicitantul, notifica acestuia, în scris şi în termen scurt, acest fapt, data la care esantionul a fost remis, precum şi denumirea şi adresa oficiului de proprietate industriala, ale părţii autorizate, ale părţii atestate sau ale părţii solicitante căreia i-a fost remis esantionul. Aceasta notificare este însoţită de o copie de pe cererea corespunzătoare, de orice declaraţie prezentată în baza regulii 11.1 sau 11.2 pct. (îi) referitoare la respectiva cerere şi de orice formular sau cerere care poarta semnatura părţii solicitante, conform regulii 11.3. h) Remiterea de esantioane, menţionată la regula 11.1, se face gratuit. În cazul remiterii de esantioane în baza regulii 11.2 sau 11.3, taxa datorată în baza regulii 12.1 alin. a) pct. (iv) este în sarcina solicitantului, a părţii autorizate, a părţii atestate sau a părţii solicitante, după caz, şi trebuie să fie plătită înaintea sau în momentul prezentării cererii.11.5. Modificarea regulilor 11.1 şi 11.3 în situaţia în care se aplică cererilor internaţionaleÎn cazul în care o cerere a fost depusa ca cerere internationala conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, referirea, în regulile 11.1 pct. (i) şi 11.3 alin. a) pct. (i), la prezentarea cererii la oficiul de proprietate industriala este considerată ca o referire privind desemnarea în cererea internationala a statului contractant pentru care oficiul de proprietate industriala este oficiul desemnat în sensul respectivului tratat, iar certificarea unei publicaţii care este cerută prin regula 11.3. alin. a) pct. (îi) este, la alegerea oficiului de proprietate industriala, fie o certificare a publicaţiei internaţionale făcute în baza respectivului tratat, fie certificarea unei publicaţii făcute de oficiul de proprietate industriala.REGULA 12Taxe12.1. Tipuri de taxe şi cuantumuri a) Autoritatea de depozit internationala poate, în ceea ce priveşte procedura prevăzută de tratat şi de prezentul regulament de aplicare, sa perceapă o taxa:(i) pentru conservare;(îi) pentru eliberarea certificatului menţionat la regula 8.2;(iii) sub rezerva prevederilor regulii 10.2 alin. e) prima fraza, pentru eliberarea de declaraţii privind viabilitatea;(iv) sub rezerva prevederilor regulii 11.4 alin. h) prima fraza, pentru remiterea de esantioane;(v) pentru comunicarea de informaţii în baza prevederilor regulii 7.6. b) Taxa de conservare este valabilă pentru întreaga perioadă în care, conform prevederilor regulii 9.1, microorganismul este conservat. c) Cuantumul oricărei taxe nu trebuie să depindă de naţionalitatea sau de domiciliul solicitantului, nici de naţionalitatea sau de domiciliul autorităţii ori al persoanei fizice sau juridice care solicită eliberarea unei declaraţii privind viabilitatea sau remiterea de esantioane.12.2. Modificarea cuantumurilor a) Orice modificare a cuantumului taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala este notificată directorului general de statul contractant sau de organizaţia interguvernamentală de proprietate industriala care a făcut declaraţia menţionată la regula 7.1 cu privire la aceasta autoritate. Sub rezerva prevederilor alin. c), notificarea poate conţine indicarea datei de la care noile taxe sunt aplicabile. b) Directorul general transmite, în termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice notificare primită în baza prevederilor alin. a), precum şi data sa efectivă, în baza prevederilor alin. c); notificarea facuta de directorul general şi notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, în termen scurt, de Biroul internaţional. c) Noile taxe sunt aplicabile de la data indicată la alin. a); cu toate acestea, în cazul în care modificarea consta într-o creştere a cuantumurilor taxelor sau în cazul în care nici o dată nu este indicată, noile taxe sunt aplicabile din a 30-a zi de la data publicării modificării de către Biroul internaţional.REGULA 12 BISCalculul termenelor12 bis. 1. Termene exprimate în aniÎn cazul în care un termen este exprimat într-un anumit număr de ani, el începe din ziua următoare celei în care evenimentul considerat a avut loc şi expira în anul ulterior care urmează să fie luat în considerare, luna având acelaşi nume şi ziua având aceeaşi dată ca luna şi ziua în care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, dacă luna ulterioară care trebuie luată în considerare nu conţine ziua care are aceeaşi dată, termenul considerat expira în ultima zi a acestei luni.12 bis. 2. Termene exprimate în luniÎn cazul în care un termen este exprimat într-un anumit număr de luni, el începe din ziua următoare celei în care evenimentul considerat a avut loc şi expira în luna ulterioară care urmează să fie luată în considerare, ziua având aceeaşi dată ca ziua în care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, dacă luna ulterioară care trebuie luată în considerare nu conţine ziua care are aceeaşi dată, termenul considerat expira în ultima zi a acestei luni.12 bis. 3. Termene exprimate în zileÎn cazul în care un termen este exprimat într-un anumit număr de zile, el începe din ziua următoare celei în care evenimentul considerat a avut loc şi expira în ultima zi a termenului.REGULA 13Publicarea de către Biroul internaţional13.1. Forma publicăriiOrice publicare de către Biroul internaţional, prevăzută în tratat sau în prezentul regulament de aplicare, este facuta în revista lunară a Biroului internaţional, care este menţionată în Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.13.2. Conţinut a) Cel puţin în primul număr din fiecare an al respectivei reviste se publică o lista actualizată cuprinzând autorităţile de depozit internaţionale, în care se indica, pentru fiecare dintre acestea, tipurile de microorganisme care pot fi depuse şi cuantumul taxelor percepute. b) Informaţii complete cu privire la faptele următoare sunt publicate o singură dată, în primul număr al respectivei reviste, după îndeplinirea lor:(i) orice dobândire, încetare sau limitare a statutului de autoritate de depozit internationala şi măsurile luate în legătură cu aceasta încetare sau limitare;(îi) orice extindere menţionată la regula 3.3;(iii) orice încetare a funcţiilor unei autorităţi de depozit internaţionale, orice refuz de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme şi măsurile luate în legătură cu aceasta încetare sau cu acest refuz;(iv) orice modificare a taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala;(v) orice solicitare comunicată conform regulii 6.3 alin. b) şi orice modificare a acesteia.REGULA 14Cheltuielile delegatiilor14.1. Acoperirea cheltuielilorCheltuielile fiecărei delegaţii care participa la o reuniune a Adunării sau a unui comitet, a unui grup de lucru sau la orice alta reuniune care tratează aspecte ce ţin de competenţa Uniunii sunt suportate de statul sau de organizaţia care a desemnat-o.REGULA 15Cvorumul neatins în cadrul Adunării15.1. Vot prin corespondenta a) În cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) lit. b), directorul general comunică hotărârile Adunării, altele decât cele care privesc procedura Adunării, statelor contractante care nu erau reprezentate în momentul adoptării acestora, invitandu-le să îşi exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data comunicării, votul sau abţinerea. b) Dacă la expirarea acestui termen numărul statelor contractante care şi-au exprimat votul sau abţinerea în acest mod atinge numărul statelor contractante care lipseau pentru ca cvorumul să fie atins în momentul adoptării deciziei, aceasta din urma devine executorie cu condiţia ca, în acelaşi timp, să fie întrunită majoritatea necesară.