HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În cuprinsul normelor metodologice, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător, după cum urmează: a) "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică; b) "ministrul internelor şi reformei administrative" cu "viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice", în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică; c) "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu "Ministerul Finanţelor Publice"; d) "Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative" cu "Direcţia generală pentru administraţie publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Activitatea grupurilor de lucru are caracter permanent, componenţa acestora fiind modificată prin act administrativ al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz."3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Componenţa grupurilor de lucru se stabileşte prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz. (2) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice desemnează prin ordin reprezentanţii care vor face parte din grupurile de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (3) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România desemnează prin act intern reprezentanţii în cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (4) Actele de desemnare prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit conducătorilor ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în termen de 3 zile de la data la care au fost emise. (5) Ordinele de constituire a grupurilor de lucru, respectiv actele de desemnare a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România şi Asociaţiei Comunelor din România se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 3 zile de la data la care au fost emise."4. La articolul 8, partea introductivă şi literele d), f), g), h), j), m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - Grupurile de lucru îndeplinesc următoarele atribuţii, în condiţiile legii:...................................................... d) transmit Ministerului Finanţelor Publice proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, pentru formularea punctului de vedere cu privire la implicaţiile financiare ale acestuia;..................................................... f) elaborează standardele de calitate şi de cost, în condiţiile legii; g) elaborează indicatorii de monitorizare a îndeplinirii standardelor de calitate şi a standardelor de cost şi le supune spre aprobare ordonatorului de credite al ministerelor de resort sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; h) fundamentează standardele de calitate şi de cost, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;..................................................... j) elaborează analize de impact cu privire la procesul de descentralizare;..................................................... m) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la fazele-pilot, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală administraţie publică;.................................................... o) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală administraţie publică;".5. La articolul 9, partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin structurile de specialitate, asigură aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele activităţi:............................................................ e) elaborează şi implementează sistemul de monitorizare a îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice locale a standardelor de calitate şi a standardelor de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică."6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale furnizează, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, date şi informaţii cu privire la serviciile publice prevăzute de lege în competenţa acestor instituţii."7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Faza-pilot reprezintă etapa pe care ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale o organizează pe durată determinată, în vederea testării deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competenţe de la nivel central la nivel local, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4."8. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Raportul de evaluare privind derularea fazei-pilot, prevăzut în anexa nr. 5, este elaborat de grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor şi înaintat Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare în maximum 30 de zile de la data la care s-a încheiat perioada de testare."9. După articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 29^1-29^3, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Strategia generală de descentralizare se elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. (2) Strategiile de descentralizare sectoriale, respectiv strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează de fiecare minister inclus în procesul de descentralizare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.Art. 29^2. - (1) Strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează pe baza indicatorilor de monitorizare a standardelor de calitate şi a standardelor de cost. (2) Până la elaborarea standardelor de calitate şi a standardelor de cost, strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează în vederea stabilirii indicatorilor de monitorizare şi evaluare a serviciilor publice la nivel local. (3) Metodologia privind structura strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate este prevăzută în anexa nr. 6.Art. 29^3. - (1) Elaborarea analizelor de impact cu privire la competenţele propuse a fi descentralizate este o etapă premergătoare elaborării proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele. (2) Analiza de impact este documentul prin care se fundamentează oportunitatea luării deciziei elaborării proiectelor de legi sectoriale. Aceasta este elaborată de grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor în maximum 60 de zile de la data la care s-a încheiat perioada de testare în cadrul fazei-pilot sau, după caz, în termen de maximum 90 de zile de la data aprobării strategiei generale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale de descentralizare. (3) Rezultatele analizei de impact sunt prezentate conducerii ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale care transferă competenţe în vederea însuşirii şi iniţierii procedurii de elaborare a proiectului de lege sectorială de descentralizare, după caz. (4) Analiza de impact împreună cu memorandumul pentru aprobarea propunerii de elaborare a proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele sunt înaintate Guvernului de către conducerea ministerului/organului de specialitate al administraţiei publice centrale care transferă competenţe, conform prevederilor Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. (5) Metodologia privind structura analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial este prevăzută în anexa nr. 7."10. Articolul 14 se abrogă.11. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."12. Titlul anexei nr. 2 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:"Metodologie privind structura strategiei sectoriale de descentralizare".13. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.1. Premisele elaborării strategiei sectoriale de descentralizare".14. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.6. Principii generale şi specifice ale strategiei sectoriale de descentralizare".15. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Obiectivele*1) strategiei sectoriale de descentralizare:".16. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1. obiectivul general al strategiei de descentralizare sectorială;".17. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. - ActivităţiÎn funcţie de obiectivele specifice stabilite vor fi indicate activităţile care vor conduce la realizarea acestora.Următoarele elemente vor fi avute în vedere: a) identificarea competenţelor exercitate de către autoritatea administraţiei publice centrale (minister, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz), servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor fi transferate autorităţilor administraţiei publice locale; b) analize instituţionale referitoare la: structurile de la care urmează să transfere competenţe în cadrul fazelor-pilot; c) descrierea tuturor competenţelor exercitate de structurile deconcentrate sau subordonate; d) stabilirea criteriilor pentru identificarea unităţilor administrativ-teritoriale care implementează fazele-pilot; e) selectarea acelor competenţe ce urmează să fie testate efectiv în fazele-pilot; f) identificarea tuturor factorilor implicaţi în procesul de descentralizare (de exemplu: cetăţeni, ONG-uri, autorităţi locale, autorităţi centrale etc.); g) identificarea unităţilor administrativ-teritoriale care urmează să implementeze fazele-pilot; h) identificarea criteriilor de determinare a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz; i) identificarea ariei geografice a beneficiarilor în vederea efectuării transferului de competenţe. Se va respecta criteriul potrivit căruia descentralizarea competenţelor privind furnizarea unui serviciu public se face către acel nivel al administraţiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor; j) identificarea posibilităţilor de realizare a economiilor de scară în procesul de furnizare a serviciului public, dacă este cazul; k) identificarea resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale şi a posibilităţilor de alocare eficientă a acestora în procesul de exercitare a competenţelor supuse descentralizării; se elaborează şi inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public al statului; l) identificarea posibilităţilor de stabilire a standardelor de cost pentru finanţarea serviciilor publice şi de utilitate publică propuse a fi descentralizate şi a standardelor de calitate aferente asigurării furnizării acestora; m) elaborarea criteriilor, indicatorilor cantitativi şi calitativi, a mecanismelor de coordonare metodologică, de monitorizare şi verificare privind organizarea fazei-pilot; n) organizarea unor faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor."18. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Rezultatele strategiei sectoriale de descentralizare. Pentru obiectivele specifice ale strategiei se stabilesc rezultatele aşteptate. Rezultatele aşteptate trebuie să fie măsurabile."19. După anexa nr. 3 la normele metodologice se introduc patru noi anexe, anexele nr. 4-7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale emit ordinele pentru aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru descentralizare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale îşi desemnează reprezentanţii în cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Actualizarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se realizează în termen de 10 zile de la apariţia modificărilor componenţei.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 628.  +  Anexa 1(Anexa nr. 4 la normele metodologice)METODOLOGIEprivind organizarea şi gestionarea fazei-pilotpentru testarea competenţelor supuseprocesului de descentralizare sectorială1. Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor, constituit potrivit prezentei hotărâri, realizează o analiză privind punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările referitoare la fiecare competenţă care urmează să fie transferată.2. Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale identifică personalul, în raport cu fişa postului, compartimentul şi relaţiile funcţionale născute în legătură cu sau necesare exercitării competenţei care se află în procesul de descentralizare.3. După o tematică elaborată de grupul de lucru se procedează la organizarea şi efectuarea programelor de instruire a personalului desemnat de către conducerea unităţii administrativ-teritoriale în vederea cunoaşterii sub toate aspectele a fiecărei competenţe care urmează să fie descentralizată, în cadrul unor colective comune formate din personalul ministerului şi din cel nominalizat de către conducerea unităţii administrativ-teritoriale respective.4. Evaluarea deciziilor ce privesc transferul competenţelor se realizează atât la nivelul grupului de lucru, cât şi la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de către un colectiv de evaluare ai cărui membri sunt nominalizaţi de reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale.5. În baza protocoalelor încheiate între minister, după caz, organe ale administraţiei publice centrale şi unităţile administrativ-teritoriale, selectate pentru implementarea fazei-pilot, ministerul/organul administraţiei publice centrale transmite colectivului de evaluare documentele incidente exercitării competenţelor propuse a fi testate.6. Colectivul de evaluare urmează să desfăşoare activitatea în plan local conform protocolului de colaborare. Exercitarea competenţei are loc în cadrul comun, minister, respectiv colectiv de evaluare, răspunderea pentru modul de exercitare a competenţei revenind ministerului.7. Colectivul constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale identifică resursele necesare exercitării competenţelor testate.8. Grupul de lucru fundamentează indicatorii de evaluare a calităţii şi a costurilor aferente exercitării fiecărei competenţe testate, după caz.9. Grupul de lucru identifică costurile necesare exercitării fiecărei competenţe care urmează să fie transferată.10. Elaborează raportul de evaluare a derulării fazei-pilot.  +  Anexa 2(Anexa nr. 5 la normele metodologice)CONŢINUTULraportului de evaluare privind derularea fazei-pilotRaportul de evaluare privind derularea fazei-pilot trebuie să se refere cel puţin la următoarele aspecte:1. descrierea instituţiilor implicate în derularea fazei-pilot;2. membrii grupului de lucru şi ai colectivului de evaluare;3. perioada de desfăşurare a fazei-pilot;4. scurtă descriere a competenţelor testate (cadrul juridic aplicabil, istoric, scop şi obiective ale fazei-pilot);5. resursele utilizate;6. probleme întâmpinate în derularea fazei-pilot;7. soluţiile la problemele identificate;8. evidenţierea cauzelor care au condus la lipsa unor soluţii la problemele identificate;9. descrierea riscurilor asociate exercitării competenţelor testate de către unităţile administrativ-teritoriale. Relevarea implicaţiilor acestora în domeniile resurse umane, financiar, material;10. prezentarea, dacă este cazul, a situaţiilor în care nu s-a respectat planul de acţiune şi/sau a protocolului de colaborare între instituţiile implicate în derularea fazei-pilot;11. prezentarea acţiunilor necesare pentru armonizarea structurilor organizatorice ale instituţiilor implicate în derularea fazei-pilot în realizarea transferului competenţelor;12. fundamentarea standardelor de cost şi de calitate;13. alte elemente considerate relevante de membrii grupului de lucru, opinii separate etc.;14. concluzia şi recomandările grupului de lucru privind derularea fazei-pilot.  +  Anexa 3(Anexa nr. 6 la normele metodologice)METODOLOGIEprivind structura strategiei pentruîmbunătăţirea modului de exercitare acompetenţelor descentralizateI. Introducere (informaţii generale relevante, priorităţi, politici şi cadru juridic existent) şi prezentarea contextului/ situaţiei existente1. Premisele elaborării strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate2. Planificarea în timp - perioada de implementare a strategiei (termen mediu sau lung)3. Părţile implicate în elaborarea strategiei4. Modul de lucru (ateliere, seminare, sesiuni, grupuri de lucru etc.)5. Cadrul legal existent, documentele strategice de impact naţional, programul de guvernare, cadrul legal general şi sectorial etc.6. Enumerarea competenţelor transferate către autorităţile administraţiei publice locale care fac obiectul prezentei strategii (exclusive, partajate, delegate)7. Sursele de finanţare (de exemplu: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele alocate exercitării competenţelor8. Sistemul de monitorizare aplicat● indicatorii utilizaţi (cantitativi şi calitativi) în monitorizarea exercitării competenţelor descentralizate, respectiv a standardelor de calitate şi cost elaborate şi aplicate;● sursa de date utilizată;● metoda de colectare (cum s-a făcut colectarea, cum s-au transmis datele etc.);● calendarul colectării (intervalul de timp la care s-a făcut colectarea/periodicitatea).II. Definirea problemelor1. Prezentarea concluziilor rapoartelor de monitorizare şi evaluare cu privire la modul de exercitare a competenţelor descentralizate2. Scurtă descriere a problemelor identificate (de exemplu: alocări neclare/confuze ale responsabilităţilor către fiecare actor implicat în furnizarea serviciului public în cauză; lipsa unor sisteme de monitorizare şi evaluare relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor publice descentralizate/ deconcentrate; deficienţe în pregătirea profesională sau de altă natură a personalului; suprapunerea în exercitarea anumitor competenţe între diferite niveluri ale administraţiei publice locale sau între acestea şi serviciile publice deconcentrate; lipsa standardelor de calitate şi de cost aferente competenţelor descentralizate etc.) şi a soluţiilor de remediere a acestora adoptate în perioada supusă monitorizării3. Impactul standardizării din perspectiva standardelor de calitate şi cost aplicate4. Analiza diagnostic a problemelor identificate (de exemplu: analiza punctelor tari, slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor)5. Concluziile analizei (de exemplu: nivel/grad de atingere a obiectivelor şi a indicatorilor asumaţi)6. Recomandări/Propuneri de rezolvare a problemelor constatate/acţiuni de remediere propuse pentru perioada următoareIII. Obiectivele şi direcţiile de acţiune ale strategiei1. Obiectivele strategiei (Acestea se vor formula ca urmare a concluziilor şi recomandărilor stabilite şi vor viza problemele constatate şi remedierea lor.)2. Direcţii de acţiune (În formularea acţiunilor se va ţine cont de cele mai potrivite/adecvate demersuri în vederea atingerii obiectivelor stabilite. În definirea acestora se va ţine cont de resursele existente umane, materiale, instituţionale etc., precum şi de faptul că prin intermediul lor se vor atinge rezultatele aşteptate.)IV. Rezultate aşteptate şi indicatori1. Rezultate aşteptate (Reprezintă efectul/rezultatul activităţilor desfăşurate, iar realizarea va conduce la atingerea obiectivelor.)2. Indicatori cantitativi şi calitativi (Monitorizarea atingerii indicatorilor va oferi nivelul de atingere a obiectivelor asumate. Indicatorii trebuie să fie SMART având în vedere că atingerea lor reprezintă atingerea obiectivelor în termeni de cantitate, calitate, beneficiari, loc, timp etc.)V. Implicaţii pentru bugetIdentificarea resurselor necesare şi modul de alocare a acestoraVI. Implicaţii juridicePropuneri de modificare a actelor normative existente, de abrogare etc.VII. Monitorizare, evaluareSistemul de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat conform anexei nr. 3 la normele metodologiceVIII. Planul de acţiune al strategieiPlanul de acţiune va conţine:1. obiectivele strategiei2. direcţiile de acţiune3. rezultatele aşteptate4. indicatorii cantitativi şi calitativi5. termene (în funcţie de durata strategiei se pot stabili termene intermediare care să ajute la asigurarea unei monitorizări eficiente)6. responsabili (factorii implicaţi în remedierea problemelor constatate şi/sau în derularea acţiunilor prevăzute)  +  Anexa 4(Anexa nr. 7 la normele metodologice)METODOLOGIEprivind structura analizei de impact încadrul procesului de descentralizare la nivel sectorialÎn elaborarea analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial se vor avea în vedere următoarele aspecte:1. Scurtă descriere a evoluţiei procesului de descentralizare sectorială2. Identificarea competenţelor aflate în proces de descentralizare:2.1. enumerarea competenţelor exercitate de administraţia publică centrală, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;2.2. pentru fiecare dintre competenţele identificate se vor preciza: sursele de finanţare (de exemplu: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele umane, materiale şi patrimoniale utilizate în vederea exercitării acestor competenţe.2.3. Evaluarea aspectelor referitoare la starea de fapt existentă: a) instituţiile, unităţile administrativ-teritoriale implicate; b) prezentarea sintetică a raportului de evaluare (cadrul juridic aplicabil, istoric, scop şi obiectivele fazei-pilot), după caz.3. Identificarea legislaţiei care reglementează modul de exercitare a competenţelor identificate.4. Descrierea provocărilor, a problemelor majore din punctul de vedere financiar şi administrativ pentru autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, a serviciului public deconcentrat în exercitarea competenţelor identificate în cadrul procesului de descentralizare. Prezentarea aspectelor pozitive şi negative constatate în procesul de exercitare a acestor competenţe, precum şi aspectele care periclitează exercitarea lor în condiţii de eficienţă.5. Prezentarea datelor şi informaţiilor cu privire la: a) acte normative necesar a fi modificate; b) beneficii realizate; c) costurile estimate; d) analiza privind resursele care fac obiectul transferului în cadrul procesului de descentralizare. Resursele şi costurile (atât din punct de vedere financiar, cât şi administrativ) alocate/utilizate: resurse umane, materiale şi financiare; e) riscurile asociate transferului de competenţe; f) măsuri pentru înlăturarea riscurilor; g) relaţia cu beneficiarii direcţi ca urmare a exercitării competenţelor testate:● grad de informare/publicitate;● satisfacţia privind calitatea serviciilor;● respectarea drepturilor consumatorilor etc.; h) impactul descentralizării la nivel sectorial asupra domeniilor aflate în conexiune instituţională.6. Formularea de concluzii şi recomandări cu privire la continuarea procesului de descentralizare sectorială7. Alte informaţii relevante-------