NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 15 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016.
   +  Articolul 1(1) Beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes național, denumit în continuare program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.(2) Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.(3) Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, denumiți în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române;b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.(4) Tichetul social reprezentând stimulentul educațional pentru grădiniță este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege și nu afectează distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistență socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populației.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună.(2) Beneficiază de stimulent și copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.(3) Pentru acordarea stimulentului se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.  +  Articolul 3Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e).  +  Articolul 4Sunt considerați ca făcând parte din familie copiii naturali ai soților sau ai unuia dintre aceștia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptați, copiii încredințați în vederea adopției, copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreținerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cei aflați în plasament sau în plasament în regim de urgență la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela în condițiile legii, inclusiv cei aflați în plasament la asistentul maternal profesionist.  +  Articolul 5Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3) din lege.  +  Articolul 6Prin unități de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege grădinițele cu program normal, prelungit și săptămânal, ce funcționează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică, inclusiv grădinițele speciale.  +  Articolul 7(1) Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.(2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include și zilele libere acordate prin lege, vacanțele și «săptămâna altfel». (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (3) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii, și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv familia. (la 05-09-2016, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (4) Pentru cetățenii altor state, străini sau apatrizi, cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv familia/persoana singură. (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (5) În cazul persoanelor fără adăpost, cererea de acordare a stimulentului se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială trăiește persoana fără adăpost, însoțită de o declarație pe propria răspundere că nu a solicitat stimulentul de la alte primării.(6) În situația în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau de alocație pentru susținerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de dovada înscrierii la grădiniță.(7) Formularul "Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)" este prevăzut în anexa nr. 1.(8) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență definite la art. 5 din lege, dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege. (la 05-09-2016, Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 8(1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabilește de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară.(2) În cazul familiei prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana singură.(3) În cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exercițiu sau capacitate de exercițiu anticipată sau, după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.(4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(5) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.  +  Articolul 9(1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc, în principal, cu livretul de familie. (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului prezintă, după caz, în copie, următoarele documente:a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;b) certificatul de căsătorie;c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;i) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei. (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii. (la 05-09-2016, Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 10(1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional. (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează următoarele:a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.(4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.(5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (4), solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.  +  Articolul 11Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atât pentru copiii săi, cât și pentru cei pe care îi are într-o formă de plasament, dacă îndeplinește criteriile prevăzute la art. 2 din lege.  +  Articolul 12(1) Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.(2) În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispoziție scrisă a primarului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, și se comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular și, după caz, vechiului titular, precum și unității de învățământ preșcolar la care este înscris copilul.(3) Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoțită de documentul doveditor care atestă calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum și, după caz, de documentele doveditoare prevăzute la art. 10 alin. (3) care să ateste menținerea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.(4) Emiterea dispoziției prevăzute la alin. (2) se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, conform art. 13.  +  Articolul 13(1) Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.(2) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent.  +  Articolul 14(1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ținând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniță. (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (1^1) În situația în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condițiile de acordare a stimulentului educațional, acordarea acestuia se face prin dispoziție scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului școlar definit la art. 7 alin. (2). (la 05-09-2016, Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (2) Dispoziția primarului va conține cel puțin următoarele elemente:a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educațional;c) adresa de domiciliu/reședință sau de corespondență a titularului;d) suma acordată cu titlu de stimulent educațional și numărul de copii pentru care se acordă;e) anul școlar pe perioada căruia se acordă stimulentul educațional;f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță.(3) Dispoziția primarului poate fi emisă comun pentru toți beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la art. 12 alin. (2) se va face individual.(4) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziției se stabilește de către primar.  +  Articolul 15(1) Stimulentul se asigură lunar de către unitățile administrativ-teritoriale și se distribuie de către acestea.(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță reprezentând stimulente educaționale se face în baza dispoziției primarului emise conform art. 12 și 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toți beneficiarii din toate unitățile de învățământ definite la art. 6. (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 16(1) Pentru copiii de vârstă preșcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unitățile de învățământ preșcolar prevăzute la art. 6 au obligația de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora își au domiciliul, reședința sau locuiesc efectiv familiile, până la data de 5 a lunii, situația centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (2) Situația prevăzută la alin. (1) va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului și ale reprezentantului acestuia, precum și numărul de absențe înregistrate.  +  Articolul 17(1) Notarea prezenței de către profesori se face conform unei proceduri care se transmite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice către unitățile de învățământ.(2) Conducătorul unității de învățământ se asigură că notarea zilnică a prezenței este realizată conform procedurii. Verificarea prezenței se realizează inopinat de către conducătorul unității de învățământ și asistentul social sau personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puțin o dată pe lună. Reprezentanții inspectoratului școlar județean, respectiv ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București realizează lunar vizite neanunțate, prin sondaj, în grădinițele din județ, respectiv din municipiul București. (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, cadrul didactic analizează situația absențelor și face propuneri justificate conducătorului unității de învățământ privind aprobarea cazurilor excepționale, pe care acesta din urmă le comunică primarului. (la 05-09-2016, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (4) Pentru toate absențele medicale, persoana prevăzută la art. 7 alin. (3) este obligată să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absențelor, până la data de 3 a lunii următoare. (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 18(1) În situația în care în urma comunicării prevăzute la art. 12 alin. (1) se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziție de încetare a dreptului și/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniță, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.(2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite nu este posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condițiile legii, pe baza dispoziției emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniță necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziției.  +  Articolul 19Pentru solicitanții cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unitățile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora conform tabelului din anexa nr. 4 lit. A-D, pe care o transmit pe suport electronic agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare. (la 05-09-2016, Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 20(1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat inițial dreptul.(2) În luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulți copii din familie nu îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniță nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflați în această situație. (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 din lege.(4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), prin dispoziție scrisă a primarului care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1). (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (5) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziției se stabilește de către primar.(6) În situația în care în perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) se produc încetări ale dreptului, dacă familia îndeplinește ulterior condițiile de acordare a stimulentului educațional, se depune o nouă cerere și se emite o nouă dispoziție a primarului, pentru perioada rămasă, până la finalizarea perioadei de acordare. (la 05-09-2016, Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 21(1) Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță prevăzute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.(2) Pentru anul 2016, sumele aprobate cu această destinație în poziție globală prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 vor fi repartizate pe județe și municipiul București prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, până la data de 31 ianuarie 2016.(3) În situația în care sumele repartizate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat sau prin alte acte normative, nu sunt suficiente, administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București cu această destinație.(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii și declarației pe propria răspundere, precum și, după caz, pentru tipărirea și transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniță cu titlu de stimulent educațional se asigură din bugetele locale. (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )  +  Articolul 22(1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoțite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului la primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv familia. (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (2) În situația în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educațional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuiește efectiv, pe baza declarației pe propria răspundere sau a adeverinței emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educațional. (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (3) Cererile sunt verificate de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și centralizate în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza unității administrativ-teritoriale. Datele se comunică și unităților de învățământ la care sunt înscriși preșcolarii.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administrației județene a finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, numărul estimat de beneficiari de la nivelul unității administrativ-teritoriale, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinație și repartizate pe județe, prin legile bugetare anuale. (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului administrației județene a finanțelor publice/Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, proporțional cu numărul de beneficiari comunicat de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(6) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de beneficiari cu numărul de luni de școlarizare și cu valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniță.  +  Articolul 23Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniță revine persoanelor împuternicite în scris de către conducerea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, unităților emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 24(1) Pentru atribuirea contractelor între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și unitățile emitente privind achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) (2) Contractarea achiziționării tichetelor sociale pentru grădiniță se face ținând seama de dispersia geografică și numărul operatorilor economici cu care unitățile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu unitățile emitente.  +  Articolul 25Tichetele sociale pentru grădiniță nu pot fi distribuite de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale dacă acestea, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unității emitente contravaloarea nominală a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele sociale pentru grădiniță.  +  Articolul 26Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială are obligația de a organiza o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 3-5.  +  Articolul 27(1) Decontarea tichetelor sociale pentru grădiniță între operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de art. 7 alin. (1) din lege și unitățile emitente ale tichetelor sociale pentru grădiniță se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și unitatea emitentă.(2) Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele sociale pentru grădiniță de către unitățile emitente de tichete sociale nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.(3) Evidența mișcării tichetelor sociale pentru grădiniță se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.  +  Articolul 28(1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul social pentru grădiniță nu poate fi inferioară celei prevăzute la art. 6 din lege.(2) Tichetul social pentru grădiniță are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.(3) În toate situațiile în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială restituie unității emitente tichete care nu au fost utilizate în termenul de valabilitate, aceasta are obligația de a restitui unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale contravaloarea nominală a tichetului, în termen de maximum 5 zile de la solicitare.  +  Articolul 29Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.  +  Articolul 30Se interzic titularului:a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.  +  Articolul 31În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, operatorii economici care comercializează produsele prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege au următoarele obligații:a) să respecte interdicțiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 30; (la 05-09-2016, Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. ) b) să completeze pe versoul fiecărui tichet social pentru grădiniță utilizat de titular data primirii tichetului și să aplice un semn distinctiv care să identifice operatorul economic care a primit tichetul social pentru grădiniță respectiv;c) să distribuie titularilor produsele, fără a diminua valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniță cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;d) să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele sociale pentru grădiniță primite, datate și având aplicat semnul distinctiv prevăzut la lit. b), în vederea decontării;e) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor achiziționate;f) să nu accepte utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice;g) să nu primească tichete sociale pentru grădiniță cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar, acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă;h) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.  +  Articolul 32Unitățile emitente sunt persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniță numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice din cadrul Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 3 alin. (5) din lege, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 33Unitățile emitente sunt obligate:a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță, respectiv încasarea de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a contravalorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate în baza contractelor încheiate cu acestea și rambursarea de sume către operatorii economici utilizați, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță prezentate, în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și operatorii economici respectivi; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada instituțiilor financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor sociale pentru grădiniță emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral operatorilor economici utilizați;b) să organizeze o evidență operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 6-8, și să transmită date centralizatoare Ministerului Finanțelor Publice;c) să transmită unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale lista operatorilor economici care comercializează produsele prevăzute de lege, pentru care titularii pot folosi tichete sociale pentru grădiniță. La stabilirea acestor operatori economici vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.  +  Articolul 34(1) În cazul în care organele abilitate potrivit legii constată încălcarea de către unitățile emitente a prevederilor art. 33, comisia prevăzută la art. 32 poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.(2) Comisia prevăzută la art. 32 poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:a) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispozițiilor art. 27 alin. (1) și (2).(3) Controlul și constatarea abaterilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 35Autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.  +  Articolul 36Pentru anul școlar 2015-2016, prezența se va nota conform procedurii transmise de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, începând cu data de 15 februarie, respectiv începutul semestrului al II-lea, conform structurii anului școlar.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)
  Beneficiarii de ajutor social și/sau alocație pentru familiile cu copii vor completa doar punctele A, B, C și F

  Doamnă/Domnule Primar
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016, potrivit pct. 17 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceMINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEUnitatea de învățământ ............Județul, localitatea .................
  CENTRALIZATOR
  privind prezența preșcolarilor beneficiari ai sistemului educațional
  pentru luna ........
  an școlar ...........
  Număr zile din lună cu activitate în grădiniță conform structurii anului școlar.
  Nr. crt.Nume copilPrenumecopil CNP copilNume reprezentatPrenumereprezentantCNP reprezentant sau CI reprezentant Nr. absențe nemotivateNr. absențe motivate Primeștetichete sociale
  Nr. învoiri(≤ 3) Nr. absențe motivate medical
  Director unitate de învățământ, .............................. Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei,...............................................
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016, potrivit pct. 17 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate,
  distribuite și returnate de către unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială în luna ...... anul ......
  Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ....................................Adresa: localitatea ..........................., str. .................. nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................Codul fiscal ..........................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - denumirea unității emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea tichetelor sociale pentru grădinițăB - explicațiiC - conform raportului contractual: unitate/subdiviziune administrativ-teritorială - unitate emitentăD - tichetele sociale pentru grădiniță distribuite titularilorE - tichetele sociale pentru grădiniță returnate unității emitenteF - stocul final de tichete sociale pentru grădinițăG - observații: numărul și data documentului de decontare a tichetelor sociale pentru grădiniță cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora
  A B C D E F G
  ContractatAchiziționatSeriile tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate(de la .... la ....)
  ....- Numărul tichetelor sociale pentru grădiniță - Valoarea nominală totală a tichetelor sociale pentru grădiniță
  Conducătorul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ............................. Persoana desemnată, .....................................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor sociale pentru grădiniță distribuite titularilor de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială
  în luna ..... anul ....
  Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................Codul fiscal ..........................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - numele și prenumele titularului tichetelor sociale pentru grădinițăC - codul numeric personal al titularului tichetelor sociale pentru grădinițăD - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță distribuite nominalE - seria tichetelor sociale distribuite nominal (de la ....... la ..........)F - valoarea nominală a tichetului social pentru grădinițăG - semnătura titularului
  A B C D E F G
  TOTAL x x
  Conducătorul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, .......................... Persoana desemnată, ..................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor sociale pentru grădiniță returnate de titulari unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în
  în luna .... anul ...
  Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale .......................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................Codul fiscal ..........................................................
  Nr. crt.Numele și prenumeletitularului de tichete sociale pentru grădiniță Cod numeric personalNumărul tichetelorsociale pentru grădiniță returnate de titular Seria tichetelor sociale pentru grădiniță returnate Semnătura titularuluiSemnătura persoaneiîmputernicite de unitate să primească tichetelesociale pentru grădiniță returnate
  TOTAL x x x
  Conducătorul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ................................................... Persoana desemnată, ...................
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță emise de unitatea emitentă
  în semestrul ...... anul .....
  Denumirea unității emitente ...........................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul......................, județul ..............................Numărul autorizației de funcționare ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............Codul fiscal ..........................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - cantitateaB - valoarea
  din care:
  Nr. crt.Explicații U.M.Total semestru..............Luna ILuna a II-aLuna a III-aLuna a IV-aLuna a V-aLuna a VI-a
  A B A BA B A B A B A B A B
  1 Tichete sociale pentru grădinițăachiziționate șidecontate de unitățile/ subdiviziunile administrativ- teritoriale, conform anexei nr. 7 la normelemetodologice X
  2Tichete sociale pentru grădinițăreturnate de către unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale ca neutilizate de titulari la operatorii economici X
  3Tichete sociale pentru grădinițădecontate operatorilor economici, conform anexei nr. 8 la normelemetodologiceX
  Cantitatea = numărul total de tichete sociale pentru grădiniță
  Conducătorul unității emitente, ................................ Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ........................................
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în luna .... anul ....
  Denumirea unității emitente ...........................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................Numărul autorizației de funcționare ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............Codul fiscal ..........................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea unitățiiC - codul fiscalD - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționateE - seriile tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate (de la .... la .....)F - valoarea nominală a unui tichet social pentru grădinițăG - valoarea tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate (col. 3 x col. 5)H - numărul și data actului de achiziționare și de decontare a tichetelor sociale pentru grădinițăI - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță returnate de către unitățile/subdiviziunile administrativ teritorialeJ - numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor sociale pentru grădiniță returnate
  A B C D E F G H I J
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Conducătorul unității emitente, ............................. Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ........................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță pe operatori economici utilizați de unitatea emitentă în luna .... anul ...
  Denumirea unității emitente ...........................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................Numărul autorizației de funcționare ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............Codul fiscal ..........................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea operatorului economicC - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță primite de la titulariD - valoarea totală a tichetelor sociale pentru grădiniță primite de la titulariE - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță decontate de către unitatea emitentăF - valoarea totală a tichetelor sociale pentru grădiniță decontată operatorului economic de către unitatea emitentăG - numărul și data documentului de decontareH - observații
  A B C D E F G H
  0 1 2 3 4 5 6 7
  Conducătorul unității emitente, ............................. Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ........................