ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016  Având în vedere nevoia de corelare a prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu legislaţia subsecventă, respectiv cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată,luând în considerare Memorandumul din 12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii" a Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013, existând un risc ridicat ca indicatorii programului (240 de arii protejate şi situri Natura 2000, cu planuri în vigoare şi 60% din suprafaţa totală a ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, care beneficiază de măsuri de conservare a naturii) să nu fie atinşi. Alocarea pentru axa prioritară 4 a POS mediu este de 171.988.693 euro, din care aproximativ 92.000.000 euro reprezintă valoarea proiectelor neaprobate, sumă care trebuie restituită de România către CE în cazul neaprobării planurilor de management şi neadoptării măsurilor preconizate în regim de urgenţă,în considerarea faptului că în lipsa reglementării limitelor ariilor naturale protejate se generează riscuri în respingerea unor cereri de finanţare, întârzieri în derularea proiectelor, exceptarea de la plata subvenţiilor în domeniul agriculturii pentru deţinătorii de terenuri în ariile protejate, fapt care ar conduce fie la cheltuirea insuficientă a fondurilor publice, fie la întârzieri mari în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, în special în cadrul Programului Operaţional Infrastructură mare (POIM), Programul operaţional Regional (POR), Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), programele de cooperare transfrontalieră, Mecanismul Financiar Norvegian (MFN), Programul operaţional Asistenţă tehnică (POAT), acest lucru putând genera dezangajări de sume alocate României,având în vedere termenele de implementare prevăzute în Planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2016, notificat Comisiei Europene în cursul lunii mai 2016,ţinând cont că procesul de desemnare a ariilor naturale protejate este unul continuu,luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată,având în vedere termenul-limită pentru implementarea prevederilor anexei V a Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale modificat prin Regulamentul (UE) 1.312/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014, referitor la interoperabilitatea şi, unde este posibil, armonizarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale, pentru care termenul de implementare este continuu, iar, pe măsura desemnării unor noi arii naturale protejate, informaţiile referitoare la acestea (metadatele), respectiv serviciile aferente de vizualizare a limitelor acestora trebuie actualizate,având în vedere că în absenţa actului normativ beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, nu pot implementa acţiunile propuse, fapt de natură să determine blocarea şi/sau întârzierea efectivă a proiectelor şi, implicit, să determine dezangajarea sumelor alocate anual, respectiv alocări directe în sumă de 425.531.915,00 euro aferente axei prioritare 4 şi alocări indirecte alocate altor axe din cadrul programului,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 12 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Legea evidenţiază zonele cuprinse în reţeaua naţională de arii naturale protejate şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ariile naturale protejate de interes naţional, internaţional şi comunitar sunt prevăzute în anexa nr. I, denumită în continuare Lista consolidată a ariilor naturale protejate din România. (2) Regimul ariilor naturale protejate se reglementează prin lege specială."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Anexele nr. I şi II se actualizează periodic pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural, a desemnării de noi arii naturale protejate potrivit prevederilor legale, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. (2) Actualizarea anexelor nr. I şi II se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale de mediu. (3) Limitele ariilor naturale protejate prevăzute în lista consolidată se realizează conform specificaţiilor tehnice în cadrul infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale din România şi vor fi puse la dispoziţia factorilor interesaţi prin grija autorităţii publice centrale de mediu. (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pune la dispoziţia factorilor interesaţi prin intermediul infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale setul de date spaţiale «Ariile naturale protejate din România» prin servicii de vizualizare şi descărcare pentru limitele ariilor naturale protejate prevăzute în lista consolidată. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului publică adresele web ale serviciilor de vizualizare şi descărcare aferente setului de date «Ariile naturale protejate din România». (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului actualizează periodic setul de date «ariile naturale protejate din România», ca urmare a delimitării la o scară cu o precizie mai bună, ca urmare a conformării la specificaţiile tehnice INSPIRE şi/sau pentru asigurarea topologiei cu alte seturi de date INSPIRE proprii, şi consemnează actualizările în fişierul de metadate aferent setului de date. (6) Actualizările prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale de mediu. (7) Anexa nr. III se poate reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu cultural, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea şi delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii."4. Titlul anexei nr. I va avea următorul cuprins: "Lista consolidată a ariilor naturale protejate din România".  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului publică adresele web ale serviciilor de vizualizare şi descărcare aferente setului de date "Ariile naturale protejate din România" prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 49.-------