ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016  Luând în considerare că în legislaţia actuală procedura de expropriere pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie este reglementată în mod diferit, astfel cum rezultă din aplicarea prevederilor Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, iar norma legislativă trebuie să fie clară şi lipsită de echivoc,este absolut necesară adoptarea măsurilor de corectare de urgenţă a acestei situaţii pentru consacrarea voinţei legiuitorului şi pentru evitarea aplicării eronate a dispoziţiilor legale în scopul realizării obiectivelor de investiţii aferente perdelelor forestiere;ţinând seama de faptul că la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere,- efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicaţii, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicaţie, cu înălţimi de până la 4 m, întreruperea circulaţiei şi izolarea localităţilor, cu toate consecinţele negative care derivă din această situaţie, în special pentru siguranţa oamenilor şi a animalelor;- pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi biologice;având în vedere că plantarea perdelelor forestiere se poate face numai primăvara şi toamna şi necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.720 km, iar în prezent sunt realizate perdele forestiere de protecţie pe o suprafaţă neînsemnată de aproximativ 9 km; pentru urgentarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor pe care urmează să se realizeze perdele forestiere de protecţie este necesară adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor preconizate prin prezentul act normativ;apreciind că neadoptarea măsurilor de îmbunătăţire a prevederilor Legii nr. 289/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor conduce la neîndeplinirea unora dintre obiectivele care revin autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură privind realizarea cu continuitate a sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, potrivit prevederilor art. 90 din Legea nr. 46/2008, Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;deoarece neadoptarea măsurilor stabilite prin prezentul act normativ ar avea drept consecinţă negativă amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităţilor din cauza înzăpezirilor viscolite;ţinând seama de faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) Realizarea obiectivelor de investiţii privind realizarea perdelelor forestiere de protecţie se face de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă. (6) Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare cu destinaţie funciară, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile şi din Fondul de mediu."2. La articolul 7 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:"d) identificarea proprietarilor, dacă este posibil;"3. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Realizarea perdelelor forestiere de protecţie prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e), indiferent de titularii dreptului de proprietate, se face cu acordul scris al acestora, în condiţiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare."  +  Articolul II (1) Perdelele forestiere de protecţie prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe terenurile proprietate publică cu acordul titularului/titularilor dreptului de proprietate şi/sau pe terenurile care au dobândit regimul de proprietate publică prin expropriere pentru cauză de utilitate publică. (2) Procedura de expropriere a terenurilor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 50.------