LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993*) *** Republicatpentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 13 mai 1999  --------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II alin. (2) din Legea nr. 43/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 54 din 9 iulie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993. Notă **) Legea nr. 92/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi.În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească**) sunt aplicabile instanţelor şi parchetelor militare.  +  Articolul 2Instanţele militare sunt: a) tribunalele militare; b) tribunalul militar teritorial; c) Curtea Militară de Apel.  +  Articolul 3Circumscripţiile instanţelor militare şi ale parchetelor militare sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.  +  Articolul 4Instanţele militare judeca la sediile acestora. Pentru motive temeinice se poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc, inclusiv în unităţi militare.  +  Articolul 5Când inculpatul este militar activ, judecătorul sau, după caz, preşedintele completului de judecată, la instanţele militare prevăzute la art. 2, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să fie cel puţin egali în grad cu acesta. Când inculpatul este ofiţer superior, judecătorul sau, după caz, preşedintele completului de judecată, la instanţele militare prevăzute la art. 2, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să fie ofiţeri superiori.Când procurorul nu are grad egal cu cel anchetat va fi asistat de un alt procuror cu grad corespunzător, numit prin ordinul şefului parchetelor militare din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 6Instanţele şi parchetele militare se încadrează cu numărul necesar de magistraţi militari, precum şi cu personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu, stabilit de ministrul justiţiei, cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992.  +  Capitolul 2 Tribunalele militare  +  Articolul 7În municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţionează tribunale militare.Prin lege se pot înfiinţa şi alte tribunale militare.  +  Articolul 8Tribunalul militar este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte.  +  Articolul 9Tribunalele militare judeca procesele şi cererile date prin lege în competenţa lor.  +  Articolul 10Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de prima instanţa tribunalelor militare se judeca de un singur judecător militar.Judecătorii militari stagiari, care au obţinut dreptul de a participa la activitatea de judecată, vor putea judeca: a) infracţiunile contra ordinii şi disciplinei militare, sancţionate cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani; b) sesizările comandantilor inchisorilor militare în legătură cu reducerea pedepsei care se executa în aceste inchisori, în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. 2 din Codul penal; c) infracţiunile la care face referire art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală; d) cererile de reabilitare.  +  Capitolul 3 Tribunalul militar teritorial  +  Articolul 11În municipiul Bucureşti funcţionează un tribunal militar teritorial.Prin lege se pot înfiinţa şi alte tribunale militare teritoriale.Tribunalul militar teritorial este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte.  +  Articolul 12Tribunalul militar teritorial judeca, în prima instanţa, procesele şi cererile date prin lege în competenţa sa.Ca instanţa de apel, tribunalul militar teritorial judeca apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţa de tribunalele militare, cu excepţia infracţiunilor menţionate în art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală şi a infracţiunilor contra ordinii şi disciplinei militare sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani.Tribunalul militar teritorial, ca instanţa de recurs, judeca recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de tribunalele militare care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului.  +  Articolul 13Cauzele date, potrivit legii, în competenţa tribunalului militar teritorial se judeca în prima instanţa de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari.  +  Capitolul 4 Curtea Militară de Apel  +  Articolul 14Curtea Militară de Apel funcţionează ca instanţa unica în municipiul Bucureşti, fiind condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte.  +  Articolul 15Curtea Militară de Apel judeca în prima instanţa cauzele date în competenţa sa prin lege.Ca instanţa de apel, Curtea Militară de Apel judeca apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţa de tribunalul militar teritorial.Ca instanţa de recurs, Curtea Militară de Apel judeca recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de tribunalul militar teritorial, precum şi în alte cauze prevăzute de lege.  +  Articolul 16Cauzele date, potrivit legii, în competenţa Curţii Militare de Apel se judeca în prima instanţa de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari.  +  Capitolul 5 Parchetele militare  +  Articolul 17Atribuţiile Ministerului Public sunt îndeplinite prin procurori militari constituiţi în parchete militare, pe lângă fiecare instanţa militară.Pe lângă instanţele militare pot funcţiona mai multe parchete militare, în raport cu întinderea circumscripţiei teritoriale a instanţei respective.Parchetele militare funcţionează în municipiile: Bacau, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploiesti, Targu Mures şi Timişoara.Circumscripţiile parchetelor militare sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.  +  Articolul 18Activitatea parchetelor militare este organizată şi se desfăşoară potrivit principiilor prevăzute în Legea nr. 92/1992.Parchetele militare sunt independente faţă de instanţele militare, cat şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice; ele îşi exercită atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.  +  Articolul 19Atribuţiile parchetelor militare sunt cele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 92/1992, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20Parchetele de pe lângă tribunalele militare şi de pe lângă tribunalul militar teritorial sunt conduse de către prim-procurori militari, ajutaţi de prim-procurori militari adjuncţi.Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este condus de un procuror general militar, ajutat de un adjunct.  +  Articolul 21Parchetele militare de pe lângă tribunalul militar teritorial şi Curtea Militară de Apel vor avea secţii de urmărire penală şi judiciare, conduse de către procurori militari şefi.  +  Articolul 22Procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel exercita, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine.  +  Capitolul 6 Magistraţii militari  +  Articolul 23Judecătorii militari şi procurorii militari au calitatea de magistraţi şi fac parte din corpul magistraţilor.  +  Articolul 24Poate fi numit magistrat militar persoana care, în afară condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992, are calitatea de ofiţer activ.  +  Articolul 25Judecătorii şi procurorii militari, cu excepţia celor stagiari, sunt numiţi în funcţie prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 26Condiţiile speciale pentru numirea şi avansarea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor, prevăzute în Legea nr. 92/1992, sunt aplicabile în mod corespunzător judecătorilor şi procurorilor militari.Judecătorii şi procurorii militari de la tribunalele militare, tribunalele militare teritoriale şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe pot fi mentinuti în funcţie până la împlinirea vârstei de 65 de ani, cei de la Curtea Militară de Apel şi de la Parchetul de pe lângă aceasta Curte, până la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii militari de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Menţinerea în funcţie se face pentru judecătorii militari de către ministrul justiţiei, iar pentru procurorii militari, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în toate cazurile, cu avizul conducătorului instanţei sau al parchetului.  +  Articolul 27Judecătorii militari numiţi în condiţiile prezentei legi sunt inamovibili. Procurorii militari şi judecătorii militari stagiari se bucura de stabilitate.Magistraţii militari nu pot fi cercetati, reţinuţi, arestaţi, perchezitionati sau trimişi în judecata fără avizul ministrului justiţiei.  +  Articolul 28Dispoziţiile din Legea nr. 92/1992, referitoare la drepturile şi îndatoririle magistraţilor, sunt aplicabile şi magistraţilor militari.  +  Articolul 29La şedinţele de judecată magistraţii militari sunt obligaţi sa poarte uniforma militară.  +  Articolul 30Magistraţii militari sunt militari activi şi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate.Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite personalului militar şi civil se asigura de Ministerul Apărării Naţionale în concordanta cu prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil al acestui minister.Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a magistraţilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 31Încălcarea de către magistraţii militari a normelor stabilite prin Regulamentul disciplinei militare atrage răspunderea lor în conformitate cu prevederile acestuia.Comiterea de către magistraţii militari a unor abateri disciplinare în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor lor ca magistraţi atrage răspunderea acestora în condiţiile şi după procedurile prevăzute în Legea nr. 92/1992.  +  Capitolul 7 Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu  +  Articolul 32Toate instanţele şi parchetele militare vor avea câte o grefa, o registratura, o arhiva, un compartiment economico-administrativ şi un compartiment de documentare.  +  Articolul 33Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu de la instanţele şi parchetele militare poate fi numit şi din rândul subofiţerilor activi.  +  Articolul 34Numirea personalului prevăzut în prezentul capitol se face de către preşedintele Curţii Militare de Apel, pentru instanţele militare, şi de către procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel, pentru parchetele militare.  +  Articolul 35Organizarea şi funcţionarea compartimentelor auxiliare ale instanţelor şi parchetelor militare, atribuţiile acestora, precum şi răspunderea disciplinară a personalului compartimentelor respective se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, avându-se în vedere şi reglementările specifice din Ministerul Apărării Naţionale.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 36Numărul total al magistraţilor militari, precum şi al personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu de la instanţele şi parchetele militare se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale.Personalul necesar pentru fiecare instanţa şi parchet militar, corespunzător volumului de activitate, se stabileşte de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 37Mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionarii instanţelor şi parchetelor militare, precum şi drepturile materiale şi băneşti ale personalului acestora se asigura de Ministerul Apărării Naţionale.Anual, începând cu exerciţiul bugetar 1993, Guvernul României va include în bugetul Ministerul Apărării Naţionale fondurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 38Instanţele şi parchetele militare dispun de poliţia militară pusă în serviciul lor de Ministerul Apărării Naţionale în mod gratuit. Necesarul de personal de poliţie militară va fi stabilit de Guvern, la propunerea comuna a ministrului justiţiei şi a ministrului apărării naţionale.Poliţia militară pusă în serviciul instanţelor şi parchetelor militare este subordonata preşedinţilor sau prim-procurorilor acestora. Numărul personalului necesar pentru fiecare instanţa şi parchet va fi stabilit de ministrul justiţiei.Paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare se asigura de Ministerul Apărării Naţionale în mod gratuit.  +  Articolul 39Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*).Dispoziţiile privind compunerea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare, admiterea în magistratura militară şi răspunderea disciplinară a magistraţilor militari se vor pune în aplicare la data de 1 iulie 1993.  +  Articolul 40Până la 1 iulie 1993, Guvernul, consiliile judeţene şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale localurile şi dotările suplimentare necesare funcţionarii instanţelor şi parchetelor militare organizate potrivit prevederilor prezentei legi.Până la 1 iulie 1993, Ministerul Justiţiei va asigura, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, selecţionarea şi perfecţionarea personalului potrivit noilor structuri ale instanţelor şi parchetelor militare.  +  Articolul 41Dispoziţiile art. 155-159 din Legea nr. 92/1992 se aplică în mod corespunzător şi instanţelor şi parchetelor militare.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile referitoare la justiţia militară şi la procuratura militară din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească şi Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea procuraturii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.------------ Notă *) A se vedea şi data intrării în vigoare a actului normativ modificator.  +  Anexa 1 TRIBUNALELE ŞI PARCHETELE MILITARE DE PE LÂNGĂ ACESTEA,LOCALITĂŢILE DE RESEDINTA ŞI CIRCUMSCRIPŢIILE LOR TERITORIALE
    Prima InstanţaParchetul militarCircumscripţia teritorială (judeţe)instanţă de apel şi de recursParchetul militar
    Localitatea de reşedinţăLocalitatea de reşedinţăLocalitatea de reşedinţă
    Localitatea de reşedinţă
    Tribunalul Militar BucureştiParchetul Militar Bucureşti- Argeş - Călăraşi - Giurgiu - Ialomiţa - Olt - Teleorman - Vâlcea - municipiul BucureştiTribunalul Militar Teritorial BucureştiParchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti
    Bucureşti
    Parchetul Militar Constanţa- Constanţa - Tulcea
    Bucureşti
    Constanţa
    Parchetul Militar Ploieşti- Brăila - Buzău - Dâmboviţa - Prahova
    Ploieşti
    Tribunalul Militar IaşiParchetul Militar Bacău- Bacău - Neamţ - Suceava - Vrancea
    Bacău
    IaşiParchetul Militar Iaşi- Botoşani - Galaţi - Iaşi - Vaslui
    Iaşi
    Tribunalul Militar ClujParchetul Militar Braşov- Braşov - Covasna - SibiuBucureşti
    Bucureşti
    Braşov
    Parchetul Militar Cluj- Alba - Bistriţa-Năsăud - Cluj - Sălaj
    Cluj-Napoca
    Cluj-Napoca
    Parchetul Militar Târgu Mureş- Harghita - Mureş
    Târgu Mureş
    Tribunalul Militar TimişoaraParchetul Militar Craiova- Dolj - Gorj - Hunedoara - Mehedinţi
    Craiova
    Parchetul Militar Oradea- Bihor - Maramureş - Satu Mare
    TimişoaraOradea
    Parchetul Militar Timişoara- Arad - Caraş-Severin - Timiş
    Timişoara
  ------------