HOTĂRÂRE nr. 636 din 31 august 2016privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor se stabileşte, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1. (3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale interesate.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile. (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din ţară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării. (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripţie, ale oficiilor electorale, ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, precum şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă. (4) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, precum şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT". (5) Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) asigură imprimarea buletinelor de vot; b) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; c) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; d) sprijină Autoritatea Electorală Permanentă, filialele şi birourile acesteia în organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.  +  Articolul 3 (1) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, al biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi al oficiilor electorale este asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari, de către Institutul Naţional de Statistică. (2) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică. (3) Din personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, vor face parte informaticieni care pot fi detaşaţi pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare. (4) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează: a) cel puţin un informatician pentru fiecare comună; b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare oraş; c) cel puţin trei informaticieni pentru fiecare municipiu şi sector al municipiului Bucureşti. (5) Informaticienii prevăzuţi la alin. (4) asigură sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie operativă prevăzute la art. 5 alin. (2). (6) Informaticienii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. (7) Informaticienii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin. (8) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege persoană cu abilităţi în domeniul tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 4 (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie, pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate. (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor. (3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură prin direcţiile teritoriale de statistică şi/sau prin Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 5 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) asigură funcţionarea şi asistenţa tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; b) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale din ţară. (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură constituirea în fiecare judeţ a câte 4 centre de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. (3) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare. (2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.  +  Articolul 7Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare din ţară.  +  Articolul 8 (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor. (2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor/societăţilor prevăzute în anexa nr. 2. (3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale. (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefect, formate din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. (5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti membrii acestora sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu. (6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la care aceştia provin.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016. (2) Prefecţii stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral. (3) În situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de subprefect. (4) În perioada electorală, Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor.  +  Articolul 10 (1) Secretariatul General al Guvernului asigură sediul pentru Biroul Electoral Central. (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central. (3) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central. (4) Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie, respectiv sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti. (5) Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefectul municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale oficiilor electorale. (6) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă. (7) Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecţii. (8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripţie, a birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi utilizate bunurile aparţinând autorităţilor publice prevăzute la alin. (2) şi alin. (4)-(6). (9) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare de funcţionare. (10) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către instituţiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente; b) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; c) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora; d) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; e) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1); f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi protecţia fizică a acestora; g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuţiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar pentru pregătirea şi organizarea procesului electoral în străinătate. (2) Ministerul Afacerilor Externe ia măsuri, din timp, pentru identificarea de spaţii pentru sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru obţinerea acordului autorităţilor din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor. (3) Ministerul Afacerilor Externe avizează hotărârea Autorităţii Electorale Permanente privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate, din punctul de vedere al posibilităţii organizării secţiilor de votare în localităţile şi statele comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate. (5) Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă asigură informarea cetăţenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo. (2) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1). (3) Autoritatea Electorală Permanentă duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) asigură aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; b) asigură programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; c) asigură informarea alegătorilor; d) asigură organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali; e) asigură elaborarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; f) asigură instruirea operatorilor de calculator; g) asigură instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, cu sprijinul logistic al instituţiilor prefectului; h) asigură instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, cu sprijinul logistic al instituţiilor prefectului; i) asigură instruirea mandatarilor financiari.  +  Articolul 14Regia Autonomă "Monitorul Oficial" asigură editarea şi tipărirea de broşuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, traducerea acestora în engleză, franceză şi maghiară, precum şi editarea şi tipărirea altor materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 15 (1) Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016. (2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 septembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 636.  +  Anexa 1COMPONENŢAComisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilorde organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera DeputaţilorPreşedinte:ministrul afacerilor interneMembri:- secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;- secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne; a) Reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:- Secretariatului General al Guvernului;- Ministerului Afacerilor Externe;- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;- Ministerului Finanţelor Publice;- Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;- Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;- Ministerului Sănătăţii;- Autorităţii Electorale Permanente;- Institutului Naţional de Statistică;- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. b) Reprezentanţi ai:- Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;- Societăţii Române de Televiziune;- Societăţii Române de Radiodifuziune. c) Reprezentanţi ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.  +  Anexa 2COMPONENŢAComisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor deorganizare a alegerilor pentru Senat şi CameraDeputaţilor şi a Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pentrucoordonarea activităţilor de organizare aalegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor- prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;- subprefectul;- secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;- directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;- directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;- inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;- inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;- şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;- şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;- inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;- inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;- directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;- reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;- reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;- reprezentanţi teritoriali ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;- corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.--------