HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (2)-(4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi «săptămâna altfel». (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia. (4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia/persoana singură.............................................................. (8) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege."2. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc, în principal, cu livretul de familie. (2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului prezintă, după caz, în copie, următoarele documente: a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; b) certificatul de căsătorie; c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt; i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei."3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situaţia de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii."4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional."5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniţă."6. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, acordarea acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului şcolar definit la art. 7 alin. (2)."7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 şi 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ definite la art. 6."8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de învăţământ preşcolar prevăzute la art. 6 au obligaţia de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora îşi au domiciliul, reşedinţa sau locuiesc efectiv familiile, până la data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2."9. La articolul 17, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată conform procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi asistentul social sau personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puţin o dată pe lună. Reprezentanţii inspectoratului şcolar judeţean, respectiv ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti realizează lunar vizite neanunţate, prin sondaj, în grădiniţele din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, cadrul didactic analizează situaţia absenţelor şi face propuneri justificate conducătorului unităţii de învăţământ privind aprobarea cazurilor excepţionale, pe care acesta din urmă le comunică primarului. (4) Pentru toate absenţele medicale, persoana prevăzută la art. 7 alin. (3) este obligată să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare."10. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unităţile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora conform tabelului din anexa nr. 4 lit. A-D, pe care o transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare."11. La articolul 20, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulţi copii din familie nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniţă nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în această situaţie.................................................................. (4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), prin dispoziţie scrisă a primarului care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1)."12. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) se produc încetări ale dreptului, dacă familia îndeplineşte ulterior condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, se depune o nouă cerere şi se emite o nouă dispoziţie a primarului, pentru perioada rămasă, până la finalizarea perioadei de acordare."13. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru tipărirea şi transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetele locale."14. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia. (2) În situaţia în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educaţional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuieşte efectiv, pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau a adeverinţei emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educaţional........................................................................ (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administraţiei judeţene a finanţelor publice, respectiv Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, numărul estimat de beneficiari de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinaţie şi repartizate pe judeţe, prin legile bugetare anuale."15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Pentru atribuirea contractelor între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente privind achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice."16. La articolul 31, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să respecte interdicţiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 30;"17. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 626.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)                      CERERE-DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE                    pentru acordarea stimulentului educaţional                         (tichet social pentru grădiniţă)    Beneficiarii de ajutor social şi/sau alocaţie pentru familiile cu copii    vor completa doar punctele A, B, C şi F                         Doamnă/Domnule Primar ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Subsemnatul │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Numele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cetăţenia? [] Română [] Alte ţări ....................... │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Starea civilă? [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune │ │ consensuală │ │ [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în │ │ fapt │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ │Eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ La data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (z z)(l l)(a a a a) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Date de contact: Strada └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Nr. └─┴─┴─┴─┴─┘ Bl.└─┴─┴─┴─┘ Sc. └─┴─┘ Et. └─┴─┘ Apart. └─┴─┘ Strada └─┴─┘ │ │Localitatea └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Judeţ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Tel./Mobil └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Situaţia [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │ │şcolară? │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Situaţie [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │ │profesională? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │ │ agricol ocazional │ │ Altele ................................................ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │În conformitate [] Părinte major [] Reprezentant [] Reprezentant legal │ │cu prevederile legal al al copilului │ │legale, sunt: părintelui minor │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Şi sunt beneficiar de: [] ajutor social [] alocaţie pentru familiile │ │ cu copii │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Împreună cu partenerul/partenera: │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Numele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cetăţenia? [] Română [] Alte ţări ....................... │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ │Eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ La data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (z z)(l l)(a a a a) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini Pentru cetăţenii UE,                               sau apatrizi: SEE sau Confed.                                                         Elveţiană:  CN - certificat de naştere PST - permis de şedere CIN - certificat  BI - buletin de identitate temporară înregistrare  CI - carte de identitate DI - document de CR - carte de  CIP - carte de identitate identitate rezidenţă        provizorie PSTL - permis de şedere  P - paşaport pe termen lung   C. Vă rugăm să aprobaţi acordarea stimulentului educaţional pentru copii: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Relaţia de rudenie [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │ │cu persoana [] copil în tutelă [] copil în plasament │ │îndreptăţită? [] copil în curatelă familial │ │ întreţinere, cu [] copil │ │ părinţi plecaţi încredinţat │ │ la muncă în spre adopţie │ │ străinătate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Copilul este înscris la grădiniţa ...................................... │ │pentru anul şcolar ..................................................... │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │2. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Relaţia de rudenie [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │ │cu persoana [] copil în tutelă [] copil în plasament │ │îndreptăţită? [] copil în curatelă familial │ │ întreţinere, cu [] copil │ │ părinţi plecaţi încredinţat │ │ la muncă în spre adopţie │ │ străinătate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Copilul este înscris la grădiniţa ...................................... │ │pentru anul şcolar ..................................................... │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │3. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Relaţia de rudenie [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │ │cu persoana [] copil în tutelă [] copil în plasament │ │îndreptăţită? [] copil în curatelă familial │ │ întreţinere, cu [] copil │ │ părinţi plecaţi încredinţat │ │ la muncă în spre adopţie │ │ străinătate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Copilul este înscris la grădiniţa ...................................... │ │pentru anul şcolar ..................................................... │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini Pentru cetăţenii UE,│ │ sau apatrizi: SEE sau Confed. │ │ Elveţiană: │ │CN - certificat de naştere PST - permis de şedere CIN - certificat de │ │BI - buletin de identitate temporară înregistrare │ │CI - carte de identitate DI - document de CR - carte de │ │CIP - carte de identitate identitate rezidenţă │ │ provizorie PSTL - permis de şedere │ │P - paşaport pe termen lung │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   D. Alţi copii ai familiei: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  E. Venituri permanente nete realizate de familia/persoana singură ┌─┬─┐     îndreptăţită în luna: └─┴─┘ ┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐ │Cod │ Categoria de venituri │ Acte │Venitul │ │ │ │doveditoare*)│realizat**)│ │ │ │ │ lei │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤ │VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 1│Venituri din profesii libere, veniturile │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │obţinute din exercitarea profesiilor │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │medicale, de avocat, notar, auditor │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar, consultant fiscal, expert │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │contabil, contabil autorizat, consultant de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plasament în valori mobiliare, arhitect sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a altor profesii reglementate, desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în mod independent, în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerţ ale contribuabililor, din prestări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii, precum şi din practicarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │meserii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │a drepturilor de proprietate intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │provin din brevete de invenţie, desene şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │modele, mostre, mărci de fabrică şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerţ, procedee tehnice, know-how, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi de autor şi drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de │adeverinţa │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă/raport de serviciu │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤angajator ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 5│Salariul asistentului personal al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanei vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau│adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │persoană autorizată să desfăşoare o │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │activitate independentă │ Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │completare │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca│adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │urmare a unei funcţii de demnitate publică, │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite potrivit legii │ Adm. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmare a unei funcţii alese în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanelor juridice fără scop patrimonial │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │primele, premiile, sporurile şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi ale personalului militar, acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din profitul net, cuvenite administratorilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la companii/societăţi naţionale, societăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale la care statul sau o autoritate a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale este acţionar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │majoritar, precum şi la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unui contract de mandat conform prevederilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │legii societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 15│Remuneraţia primită de preşedintele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţiei de proprietari sau de alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoane, în baza contractului de mandat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii privind înfiinţarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale constituite prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │generală a acţionarilor, în consiliul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţie, membrii directoratului şi ai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consiliului de supraveghere, precum şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 18│Sumele primite de reprezentanţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organisme tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivelul valorii înscrise în declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de alte entităţi neplătitoare de impozit pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profit, peste limita de 2,5 ori nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legal stabilit pentru indemnizaţia primită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe perioada delegării şi detaşării în altă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │localitate, în ţară şi în străinătate, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │interesul serviciului, pentru salariaţii din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │institutiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │suma din profitul net cuvenită │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │administratorilor societăţilor comerciale │Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit actului constitutiv sau stabilită │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │salarii stabilite în baza unor hotărâri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judecătoreşti rămase definitive şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │irevocabile, precum şi actualizarea acestora│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de angajatori pe perioada de neconcurenţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite conform contractului individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │salarială ori asimilate salariilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 25│Veniturile, în bani şi/sau în natură, │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │provenind din cedarea folosinţei bunurilor │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │mobile şi imobile, obţinute de către │Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietar, uzufructuar sau alt deţinător │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │legal, altele decât veniturile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţi independente │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN INVESTIŢII │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 26│Dividende │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤eliberată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 27│Venituri impozabile din dobânzi │Adm. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │valoare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 29│Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare│adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │de valută la termen, pe bază de contract, │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │precum şi orice alte operaţiuni similare │Adm. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 30│Venituri din lichidarea unei persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │PENSII │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │PENSII DE STAT │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤poştal/extras├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 32│Pensia anticipată │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │PENSII AGRICULTORI │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │postal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │PENSII MILITARE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤poştal/extras├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 38│Pensia de invaliditate │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 39│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │INDEMNIZAŢII │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │pierdut total sau partial capacitatea de │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │muncă ca urmare a participării la revoluţie │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi pt. urmaşii acestora │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gr. I invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă │angajator │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liber-profesionist a artiştilor interpreţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │angajator │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până│mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │la vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤de cont/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 47│Stimulent lunar/de inserţie │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │copilului cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │înlăturaţi din justiţie din considerente │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │politice │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persecutate din motive politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invalizilor, veteranilor şi văduvelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │război │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │au efectuat stagiul militar în cadrul │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │perioada 1950 - 1961 │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de pensii, membri ai uniunilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │creaţie, legal constituite şi recunoscute ca│ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoane juridice de utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │sere şi solare special destinate acestor │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │scopuri şi/sau în sistem irigat │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │arbuştilor, plantelor decorative şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciupercilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │viticole şi pomicole şi altele asemenea │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤Administraţia├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 61│Venituri din valorificarea produselor │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │agricole obţinute după recoltare, în stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naturală, de pe terenurile agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietate privată sau luate în arendă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către unităţi specializate pentru colectare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţi de procesare industrială sau către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │din concursuri │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤Administraţia├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │câştigurile realizate ca urmare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │participării la jocuri de noroc, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cele de tip jack-pot │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL │ │ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 64│Venituri din transferul dreptului de │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietate şi al dezmembrămintelor │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │acestuia, altele decât cele cu titlu de │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │moştenire │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN ALTE SURSE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │fizică independentă sau de orice altă │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │entitate, în cadrul unei activităţi pentru o│Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │persoană fizică în legătură cu care │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │suportatorul nu are o relaţie generatoare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │venituri din salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 66│Câştiguri primite de la societăţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurări, ca urmare a contractului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurare încheiat între părţi, cu ocazia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 67│Venituri, sub forma diferenţelor de preţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru anumite bunuri, servicii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi, primite de persoanele fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pensionari, foşti salariaţi, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clauzelor contractului de muncă sau în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 68│Venituri primite de persoanele fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentând onorarii din activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ALOCAŢII │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤poştal/extras├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 73│Alocaţia de întreţinere │Hotărâre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judecătoreas-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │că │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │BURSE*) │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 74│Burse pentru elevi │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤instituţie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 75│Burse pentru studenţi │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a     sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │AJUTOARE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care│mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │au devenit incapabile de muncă în perioada │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │efectuării unei pedepse privative de │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │libertate │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ALTE SURSE DE VENIT │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 77│Depozite bancare │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤eliberată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 78│Rentă viageră agricolă │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 79│Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ F. Solicitantul declară pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de │art. 326, din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi ││completările ulterioare, că dalele şi informaţiile prezentate sunt complete ││şi corespund realităţii şi se obligă să aducă la cunoştinţa autorităţilor, în││scris, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la ││încetarea sau suspendarea drepturilor. ││ ││ Data .............. ││ Numele solicitantului ...................... ││ ││ Semnătura ................... ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEUnitatea de învăţământ ............Judeţul, localitatea .................CENTRALIZATORprivind prezenţa preşcolarilor beneficiariai sistemului educaţional pentruluna ........an şcolar ...........*Font 8* ┌─────┐ Număr zile din lună cu activitate în grădiniţă conform structurii │ │ anului şcolar └─────┘ ┌────┬─────┬───────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬────────┐ │Nr. │Nume │Prenume│ CNP │Nume │Prenume│ CNP │ Nr. │ Nr. absenţe │Primeşte│ │crt.│copil│copil │copil│repre-│repre- │reprezen-│ absenţe │ motivate │tichete │ │ │ │ │ │zentat│zentant│tant sau │nemotivate├───────┬────────┤sociale │ │ │ │ │ │ │ │CI repre-│ │Nr. │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │zentant │ │învoiri│absenţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (≤ 3) │motivate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┘  Director unitate de învăţământ, Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei,  .............................. ...............................................-------