REGULAMENT din 9 septembrie 2004 de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.490 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectoratul General, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, având sediul în București.  +  Articolul 2Inspectoratul General asigură, la nivel național, punerea în aplicare într-o concepție unitară a legislației în vigoare în domeniile apărării vieții, bunurilor și a mediului împotriva incendiilor și dezastrelor, precum și al realizării măsurilor de protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență.  +  Articolul 3(1) Inspectoratul General participă, în domeniile de competență, la îndeplinirea funcțiilor de strategie, reglementare, control, administrare și reprezentare, ce revin, potrivit legii, Ministerului Administrației și Internelor.(2) Inspectoratul General emite, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, metodologii, norme, regulamente și proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Inspectoratul General asigură coordonarea și controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, profesioniste și voluntare.  +  Articolul 4(1) Inspectoratul General este componentă a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, denumit în continuare Sistem Național, și face parte din forțele de protecție ale Sistemului de Securitate și Apărare Națională.(2) Inspectoratul General organizează și asigură funcționarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, ca structură în cadrul Centrului Operațional Național.----------Alin. (2) al art. 4 al anexei 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.  +  Articolul 5Inspectoratul General este organul de control abilitat, potrivit legii, pentru supravegherea pieței produselor/familiilor de produse cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu, precum și pentru respectarea normelor și instrucțiunilor privind adăposturile de protecție civilă.  +  Articolul 6(1) Inspectoratul General asigură planificarea, organizarea și realizarea activităților specifice, în concordanță cu cerințele dreptului umanitar internațional.(2) La nivel național, Inspectoratul General coordonează instituțiile participante la managementul situațiilor de urgență, în concordanță cu principiile existente pe plan internațional, specifice O.N.U., N.A.T.O., U.E. și altor organisme la care România este parte.(3) Ca punct național de contact, Inspectoratul General asigură relațiile cu organismele și organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență.  +  Articolul 7(1) Inspectoratul General are în subordine serviciile de urgență profesioniste, structuri cu personalitate juridică, organizate ca inspectorate pentru situații de urgență județene și Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București-Ilfov.----------Alin. (1) al art. 7 al anexei 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.(2) În subordinea directă a Inspectoratului General mai funcționează instituții de învățământ, de pregătire, de studii și cercetare științifică, de comunicații și informatică, grupuri de prevenire și intervenție, subunități specializate, baze, ateliere și depozite de asigurare tehnică, logistică și de reparații, Muzeul Național al Pompierilor și alte structuri necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 8Inspectoratul General asigură planificarea și mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepționale prevăzute de lege, precum și la declararea stărilor de mobilizare și de război.  +  Articolul 9Pentru formarea și încadrarea personalului necesar inspectoratelor și celorlalte structuri subordonate, care înlocuiește eșalonat militarii în termen, Inspectoratul General elaborează planuri și programe de învățământ, precum și Planul de profesionalizare.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 10Atribuțiile principale ale Inspectoratului General sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în legislația privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor.  +  Articolul 11Inspectoratul General îndeplinește, în domeniile de competență prevăzute la art. 2, următoarele atribuții generale:a) elaborează strategii, programe și planuri în domeniile de activitate, pe care le supune aprobării organelor abilitate, și le avizează pe cele elaborate de ministere și de alte instituții publice centrale;b) elaborează studii, prognoze și analize statistice privind tipurile de risc, natura și frecvența situațiilor de urgență produse și propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;c) elaborează norme generale, pe care le supune spre aprobare ministrului administrației și internelor;d) elaborează și emite metodologii, norme, normative, regulamente, instrucțiuni, standarde operaționale și proceduri și le avizează pe cele emise de ministere și de alte instituții publice centrale;e) elaborează criteriile de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor de urgență profesioniste, respectiv voluntare, precum și criterii de performanță privind structura și normele minimale de dotare a serviciilor private pentru situații de urgență, pe care le supune spre aprobare ministrului administrației și internelor;f) participă la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici și a experților în activitatea de construcții, precum și la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse și procedee în acest domeniu;g) emite, potrivit legii, reglementări tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de apărare împotriva incendiilor și cele din domeniile protecției civile, utilizate pe teritoriul României;h) asigură, la nivel central, coordonarea tehnică de specialitate a activităților de prevenire a incendiilor și a dezastrelor;i) acordă asistență tehnică de specialitate autorităților centrale și locale privind gestionarea situațiilor de urgență;j) elaborează, din punctul de vedere al riscurilor gestionate, criteriile de clasificare a localităților și agenților economici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;k) autorizează laboratoarele și poligoanele de încercări la foc și cele de distrugere a muniției neexplodate;l) emite avizele și autorizațiile prevăzute de lege, în domeniile de competență;m) asigură coordonarea tehnică și de specialitate a centrelor operaționale și a centrelor operative și asigură menținerea permanentă a fluxului informațional cu acestea;n) coordonează derularea programelor naționale de pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor și urmărește la nivel național aplicarea strategiilor și programelor internaționale, europene și regionale pentru prevenirea catastrofelor și reducerea dezastrelor;o) organizează și conduce activitățile de apărare a vieții, bunurilor și mediului în situații de urgență, precum și activitățile de acordare a primului ajutor calificat și descarcerare;-----------Lit. o) a art. 11 al anexei 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014.p) îndrumă, controlează și coordonează, după caz, inspectoratele pentru situații de urgență, instituțiile și unitățile din subordine, serviciile de urgență voluntare, precum și serviciile de urgență private;q) elaborează statele de organizare, tabelele și normele de înzestrare ale structurilor subordonate;r) asigură informarea operativă a ministrului afacerilor interne și a instituțiilor abilitate asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau asupra producerii situațiilor de urgență în teritoriu, printr-un sistem informațional propriu;----------Lit. r) a art. 11 al anexei 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.s) organizează și conduce aplicații și exerciții pentru verificarea viabilității planificării intervenției și resurselor;t) propune ministrului afacerilor interne participarea cu forțe și mijloace la înlăturarea efectelor situațiilor de urgență de amploare și complexitate ridicată și/sau dezastrelor în afara teritoriului țării, potrivit tratatelor, acordurilor și înțelegerilor internaționale la care România este parte;-----------Lit. t) a art. 11 al anexei 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014.u) organizează și controlează formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a persoanelor și cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile;v) organizează și controlează atestarea persoanelor fizice și juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotecție și ignifugare, precum și a celor de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile;w) constituie și gestionează baza de date cu privire la situațiile de urgență, pune la dispoziție instituțiilor interesate datele și informațiile solicitate pentru soluționarea situațiilor de urgență și coordonează activitățile de studii și cercetare științifică;x) efectuează activități specifice de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformității produselor și privind stabilirea introducerii pe piață a produselor pentru construcții cu rol în siguranță la incendiu;y) avizează regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, și le prezintă spre semnare ministrului administrației și internelor;z) cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stărilor de urgență și de asediu sau al crizelor, precum și cu organizațiile internaționale de profil, pe baza convențiilor la care statul român este parte, și urmărește respectarea acestor convenții în domeniul situațiilor de urgență.  +  Articolul 12Atribuțiile specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General și fișele posturilor personalului din conducerea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.----------Art. 12 al anexei 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.  +  Articolul 13Inspectoratul General, potrivit competențelor stabilite, execută și alte atribuții operative, tehnice și administrative, în domeniile:a) analizei, evaluării și sintezei referitoare la situațiile de urgență;b) intervenției și asistenței naționale și internaționale;-----------Lit. b) a art. 13 al anexei 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014.c) medicinei de urgență a dezastrelor, al asistenței religioase și psihologice;d) managementului organizatoric și planificării resurselor;e) managementului logistic;f) formării și pregătirii continue a personalului;g) strategiilor și tacticilor specifice;h) elaborării și punerii în aplicare a planului național de evacuare;i) comunicațiilor și informaticii;j) afacerilor europene și relațiilor internaționale;-----------Lit. j) a art. 13 al anexei 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014.k) activității de control a structurilor subordonate și a personalului acestora;l) activității juridice și de contencios;m) activității de protecție a muncii, privind tehnica securității intervențiilor, cele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului;n) activității financiar-contabile;o) managementului resurselor umane;p) activității de secretariat și al documentelor clasificate;q) abrogată;-----------Lit. q) a art. 13 al anexei 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.r) informării și relațiilor publice;s) implementării și monitorizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe.----------Lit. s) a art. 13 al anexei 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.  +  Capitolul III Organizare și funcționare  +  Articolul 14(1) Conducerea Inspectoratului General se exercită de către inspectorul general, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne.----------Alin. (1) al art. 14 al anexei 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.(2) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin inspectorul general emite ordine.  +  Articolul 15(1) În exercitarea atribuțiilor sale inspectorul general este ajutat de un prim-adjunct și un adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 15 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 15 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.(4) În absența inspectorului general, conducerea Inspectoratului General se exercită de către prim-adjunctul acestuia sau de altă persoană desemnată în acest scop.  +  Articolul 16În cadrul Inspectoratului General funcționează structuri și compartimente specializate la dimensionarea cărora se au în vedere următoarele:a) rolul și funcțiile Inspectoratului General în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și în Sistemul Național;b) volumul, complexitatea și specificul misiunilor și atribuțiilor legale ce trebuie îndeplinite;c) tipurile de risc, frecvența și amploarea situațiilor de urgență, precum și vulnerabilitățile teritoriului național;d) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribuțiilor și activităților pe care le desfășoară;e) nivelul de pregătire necesar și nevoile de specializare ale personalului;f) gradul de înzestrare cu mijloace tehnice specifice și performanțele acestora;g) specificul programului de lucru al personalului: normal, în schimburi sau în ture.  +  Articolul 17(1) În cadrul Inspectoratului General se constituie și funcționează ca structuri specializate, pe domenii de competență:a) Centrul Operațional Național, care îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare și conducere operațională, la nivel național, a situațiilor de urgență;b) inspecția de prevenire, care asigură îndeplinirea funcțiilor de reglementare, avizare, îndrumare, informare publică și control;b^1) structura de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților, cu responsabilități în domeniul asigurării cadrului de reglementare a pregătirii personalului operativ propriu, precum și a populației privind comportarea în situații de urgență;----------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 17 al anexei 1 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.b^2) structura de planificare exerciții și management stări excepționale care asigură activitățile de pregătire prin exerciții de nivel regional, național și internațional, respectiv planificarea și mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepționale prevăzute de lege;----------Lit. b^2) a alin. (1) al art. 17 al anexei 1 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.c) structura de management logistic, care organizează, controlează și realizează măsurile specifice de asigurare tehnico-materială, de administrare a patrimoniului și de altă natură pentru îndeplinirea atribuțiilor;d) structura financiar-contabilă, care asigură gestionarea fondurilor publice alocate, aferente Inspectoratului General;e) alte compartimente adecvate îndeplinirii misiunilor specifice.(2) Inspectoratul General este organizat pe direcții, servicii, birouri și/sau compartimente.(3) Statul de organizare (statul de funcțiuni) al Inspectoratului General se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 18(1) Centrul Operațional Național, denumit în continuare Centrul Operațional, organizează și asigură Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, denumit în continuare Comitetul Național.----------Alin. (1) al art. 18 al anexei 1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.(2) Centrul Operațional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum și cu specialiști în comunicații, informatică și în alte domenii de activitate, conform cerințelor operative.(3) Activitatea Centrului Operațional se desfășoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal.  +  Articolul 19Centrul Operațional are următoarele atribuții principale:a) desfășoară activități de analiză, evaluare și sinteză referitoare la situațiile de urgență;b) asigură înregistrarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora și întocmește situația generală a riscurilor la nivel național;c) monitorizează evoluția situațiilor de urgență și informează operativ, când este cazul, președintele Comitetului Național și celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție;d) elaborează concepția generală privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns, precum și concepția specifică de acțiune în situații de urgență, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate și funcțiile de sprijin îndeplinite;e) face propuneri Comitetului Național privind activitatea preventivă și de intervenție în situații de urgență;f) urmărește aplicarea prevederilor regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și ale planurilor de intervenție/cooperare specifice tipurilor de riscuri;g) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor și urmărește menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale, centrele operative cu funcționare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu forțele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;h) centralizează, la nivel național și/sau zonal/regional, după caz, solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin, premergător și în timpul situațiilor de urgență, și le înaintează organismelor abilitate să le soluționeze;i) asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenționare, alarmare și avertizare primite de la instituțiile specializate către serviciile de urgență din subordine și administrația publică, după caz;j) gestionează, la nivel național, baza de date referitoare la situațiile de urgență date în competență;k) desfășoară activități în domeniile asistenței internaționale și medicinei de urgență a dezastrelor;-----------Lit. k) a art. 19 al anexei 1 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014.l) îndeplinește alte atribuții conform reglementărilor interne.  +  Articolul 20(1) Pentru îndeplinirea unor atribuții complexe, misiuni sau sarcini operative, la nivelul Inspectoratului General se pot constitui comisii, consilii, comitete, grupuri de lucru și/sau grupe operative.(2) Componența și atribuțiile organismelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al inspectorului general, iar despre aceasta se consemnează în ordinul de zi pe unitate.  +  Articolul 21(1) În cadrul Inspectoratului General funcționează consiliul de conducere, ca organ consultativ al inspectorului general.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale consiliului de conducere al Inspectoratului General se aprobă prin ordin al inspectorului general.  +  Articolul 22(1) Numărul de posturi pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se stabilește prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.(2) Numărul de posturi stabilit în condițiile alin. (1) se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor și Reformei Administrative și unităților din subordinea sa.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008.  +  Capitolul IV Personalul, drepturile și îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice  +  Articolul 23(1) La data înființării Inspectoratului General, personalul actual din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, al Comandamentului Protecției Civile și al unităților subordonate acestora se mută/transferă în interesul serviciului în cadrul structurilor Inspectoratului General și al instituțiilor și unităților subordonate acestuia.(2) Până la data finalizării procesului de demilitarizare, stabilită potrivit legii, personalul militar mutat/transferat în interesul serviciului, în condițiile alin. (1), beneficiază de drepturile și îi revin obligațiile specifice, prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă personalului militar din sistemul ordinii publice.(3) Personalul devenit disponibil în urma înființării Inspectoratului General și a reorganizării instituțiilor și unităților subordonate acestuia se poate transfera la serviciile de urgență profesioniste.(4) Personalul disponibilizat în urma înființării Inspectoratului General și a structurilor subordonate acestuia beneficiază de drepturile, ajutoarele și facilitățile prevăzute de lege.  +  Articolul 24(1) În timpul îndeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General și cel al structurilor subordonate este învestit cu exercițiul autorității publice.(2) În raport cu atribuțiile specifice, personalul are următoarele drepturi și îndatoriri specifice:a) să efectueze inspecții și controale privind modul de respectare și aplicare a prevederilor legale;b) să elibereze/anuleze avize și autorizații, potrivit competențelor prevăzute de lege;c) să organizeze și să conducă exerciții, aplicații și alte activități de pregătire la instituții publice și agenți economici;d) să solicite de la persoanele fizice și juridice datele, informațiile și documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale;e) să stabilească restricții sau să interzică orice operațiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situații de urgență;f) să sesizeze organele competente, în condițiile prevăzute de lege, despre infracțiunile constatate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;g) să constate și să sancționeze contravențiile potrivit competenței prevăzute de lege;h) să dispună, potrivit legii, sistarea lucrărilor de construcții sau oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor;i) să participe la coordonarea și conducerea intervențiilor în situații de urgență;j) să dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori amenințate, inclusiv evacuarea persoanelor și animalelor din acestea, precum și a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;k) să dispună, potrivit legii, suspendarea ori încetarea activității instituțiilor și/sau agenților economici, demolarea totală ori parțială a construcțiilor afectate grav, precum și a celor vecine, dacă există pericol de agravare a consecințelor unor situații de urgență;l) să utilizeze gratuit apa, în condițiile legii, indiferent de sursa din care provine;m) să se deplaseze cu autospecialele și mijloacele tehnice din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerințele de operativitate și de lucru impun aceasta;n) să solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfășurării operațiunilor de intervenție;o) să aibă acces, în îndeplinirea misiunilor specifice, în orice incintă a instituțiilor și agenților economici;p) să intre în locuințele persoanelor fizice, în îndeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu consimțământul acestora, în condițiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc care prin iminența amenințării lor pot declanșa o situație de urgență, consimțământul nu este necesar;q) să solicite sprijinul autorităților publice, mijloacelor de informare în masă și al cetățenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente provocate de situații de urgență;r) să stabilească, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situațiilor de urgență și să participe, în condițiile legii, la identificarea și stabilirea factorilor de risc și împrejurărilor care au generat unele situații de urgență.(3) În exercitarea drepturilor și obligațiilor specifice prevăzute la alin. (2), personalul desemnat își face cunoscută calitatea, după caz, prin legitimația de serviciu sau de control și ordinul de serviciu/misiune.  +  Articolul 25Personalul din Inspectoratul General și structurile subordonate provine din instituțiile proprii de învățământ și din alte instituții cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum și din cadrul unor instituții specializate din țară și din străinătate.  +  Capitolul V Asigurarea materială  +  Articolul 26Înzestrarea cu mijloacele și materialele necesare îndeplinirii atribuțiilor se stabilește prin norme și tabele de înzestrare aprobate de ministrul administrației și internelor.  +  Articolul 27Dotările pentru centrul operațional se asigură de Inspectoratul General și de Ministerul Administrației și Internelor, potrivit competențelor. Lista cu dotările principale ale Centrului Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 28Regulile și procedurile privind planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților de prevenire și de intervenție se stabilesc prin regulamente elaborate de Inspectoratul General și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 29(1) Centrul de studii, experimentări și specializare pentru prevenirea și stingerea incendiilor se reorganizează ca Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.(2) Atribuțiile Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 30Școala de Aplicație pentru Protecția Civilă se reorganizează în Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență, având în subordine centre zonale, destinate perfecționării personalului propriu, a înalților funcționari publici și a funcționarilor publici cu atribuții de conducere din Sistemul Național.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005.  +  Articolul 31Facultatea de Pompieri și Școala Militară de Subofițeri Pompieri își extind activitatea potrivit legii învățământului, având în vedere cerințele de formare, perfecționare și specializare a personalului din Inspectoratul General și din structurile subordonate acestuia.  +  Articolul 32Baza pentru logistică, Baza de reparații, Centrul de comunicații și informatică și Muzeul Național al Pompierilor își extind activitățile corespunzător domeniilor de competență ale Inspectoratului General.  +  Articolul 33Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență, pregătită pentru misiuni specifice interne și internaționale, se constituie în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 16 decembrie 2009.  +  Articolul 34Depozitele-stoc de mobilizare își adaptează activitatea potrivit domeniilor de competență ale Inspectoratului General.  +  Articolul 34^1Publicații de Specialitate se constituie ca unitate distinctă, fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General, pentru a asigura realizarea, editarea și difuzarea revistelor și lucrărilor de specialitate specifice.------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005.  +  Articolul 36Inspectoratul General elaborează structura-cadru pentru întocmirea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc, a planului de analiză și acoperire a riscurilor și a altor planuri specifice.  +  Articolul 37Sigla și însemnul heraldic ale Inspectoratului General și structurilor din subordine se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, avându-se în vedere specificul misiunilor și tradițiile pompierilor militari și protecției civile.  +  Articolul 38(1) Regulamentul privind organizarea, pregătirea și activitatea formațiilor de cadeți, organizate în baza legislației privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor, se elaborează de Inspectoratul General și se aprobă de ministrul administrației și internelor.(2) Regulamentele privind organizarea, pregătirea, activitatea și concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor" și "Cu viața mea apăr viața" se emit de ministerul de resort, cu avizul Inspectoratului General.  +  Articolul 39(1) Ziua pompierilor din România este 13 septembrie, iar Ziua protecției civile din România este 28 februarie.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici și instituțiile acordă sprijin material și financiar în organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale, a ceremoniilor și a altor acțiuni specifice ocazionate de aceste evenimente.(3) Regulamentul concursurilor profesionale se elaborează de Inspectoratul General.(4) Planificarea etapelor zonale ale concursurilor se aprobă de inspectorul general, iar a finalei naționale, de către ministrul administrației și internelor, la propunerea inspectorului general.  +  Articolul 40Inspectoratele, formațiile de cadeți, cercurile aplicative de protecție civilă, precum și cercurile "Prietenii Pompierilor" participă, cu echipe reprezentative, la concursuri profesionale și sportive internaționale.