ORDIN nr. 1.938 din 17 august 2016privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. - Prezentele reglementări transpun parţial prevederile următoarelor directive: a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013; b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014."2. După punctul 492 se introduc cinci noi puncte, punctele 492^1-492^5, cu următorul cuprins:"Declaraţia nefinanciară492^1. - (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii; b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate; c) rezultatele politicilor respective; d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective; e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii. (2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune. (3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale individuale. (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale. (5) La solicitarea prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale. În acest caz, entităţile specifică cadrele pe care s-au bazat. (6) Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei şi poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupţiei şi a dării de mită. (7) Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe care aceasta le produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare şi în favoarea luptei împotriva discriminării şi a promovării diversităţii. (8) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.492^2. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la pct. 492^1 şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1).492^3. - O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 492^1 dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 492^1-492^5 şi pct. 554-556.492^4. - (1) Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară, aşa cum se prevede la pct. 492^1, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară prevăzută la pct. 492^1, cu condiţia ca acest raport separat: a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secţiunii 9.1. «Obligaţia generală de publicare»; sau b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul administratorilor. (2) Prevederile pct. 492^2 se aplică similar şi entităţilor care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).492^5. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la pct. 492^1 sau raportul separat menţionat la pct. 492^4."3. După punctul 556 se introduc cinci noi puncte, punctele 556^1-556^5, cu următorul cuprins:"Declaraţia nefinanciară consolidată556^1. - (1) Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului; b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate; c) rezultatele politicilor respective; d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective; e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile specifice. (2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens. (3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate. (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale. (5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat. (6) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.556^2. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 556^1 a respectat obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1) şi pct. 554-556.556^3. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 556^1 dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni.556^4. - (1) Dacă o societate-mamă întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară consolidată, aşa cum se prevede la pct. 556^1, respectiva societate-mamă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 556^1, cu condiţia ca acest raport separat: a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile secţiunii 9.1. «Obligaţia generală de publicare»; sau b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care nu depăşeşte 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul societăţii-mamă, şi să fie menţionat în raportul consolidat al administratorilor. (2) Prevederile pct. 556^2 se aplică similar şi societăţilor-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).556^5. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la pct. 556^1 sau raportul separat menţionat la pct. 556^4."4. La punctul 562, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"562. - (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că: a) situaţiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor şi raportul menţionat la pct. 492^4; şib)situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor şi raportul menţionat la pct. 556^4sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări."5. După punctul 564 se introduce un nou punct, punctul 564^1, cu următorul cuprins:"564^1. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 492^1 şi al declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 556^1 sau al rapoartelor separate menţionate la pct. 492^4 şi la pct. 556^4."  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După punctul 1^1 se introduce un nou punct, punctul 1^2, cu următorul cuprins:"1^2. - Prezentele reglementări transpun parţial prevederile următoarelor directive: a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013; b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014."2. După punctul 11 se introduc cinci noi puncte, punctele 11^1-11^5, cu următorul cuprins:"Declaraţia nefinanciară11^1. - (1) Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii; b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate; c) rezultatele politicilor respective; d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective; e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii. (2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune. (3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale individuale. (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale. (5) La solicitarea prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale. În acest caz, entităţile specifică cadrele pe care s-au bazat. (6) Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei şi poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupţiei şi a dării de mită (7) Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe care aceasta le produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare şi în favoarea luptei împotriva discriminării şi a promovării diversităţii. (8) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.11^2. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la pct. 11^1 şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 10 alin. (4) şi (5).11^3. - O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 11^1 dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 11^1-11^5, 27, 27^1 şi pct. 28 alin. (1).11^4. - (1) Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară, aşa cum se prevede la pct. 11^1, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară prevăzută la pct. 11^1, cu condiţia ca acest raport separat: a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile pct. 17-21; sau b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul administratorilor. (2) Prevederile pct. 11^2 se aplică similar şi entităţilor care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).11^5. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la pct. 11^1 sau raportul separat menţionat la pct. 11^4."3. La punctul 12, la alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele administrative, de conducere şi de supraveghere ale entităţii referitoare la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens."4. La punctul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Informaţiile cerute conform alin. (1) pot să figureze: a) într-un raport separat publicat împreună cu raportul administratorilor în conformitate cu prevederile pct. 17-21; sau b) într-un document publicat pe site-ul entităţii şi care să fie menţionat în raportul administratorilor.Respectivul raport separat sau document menţionat la lit. a) şi, respectiv, lit. b) poate să facă trimitere la raportul administratorilor în cazul în care informaţiile cerute conform alin. (2) sunt incluse în acel raport al administratorilor."5. Punctul 12^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12^2. - Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, în conformitate cu pct. 15^1 alin. (1), o opinie referitoare la informaţiile pregătite în temeiul pct. 12 alin. (1) lit. c) şi pct. 12 alin. (2) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la pct. 12 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f)."6. După punctul 12^2 se introduce un nou punct, punctul 12^3, cu următorul cuprins:"12^3. - Prevederile cuprinse în prezentele reglementări, referitoare la guvernanţa corporativă, sunt obligatorii pentru societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată."7. Punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. - Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul menţionat la pct. 11^4 sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări."8. După punctul 16^1 se introduce un nou punct, punctul 16^2, cu următorul cuprins:"16^2. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 11^1 sau al raportului separat menţionat la pct. 11^4."9. La punctul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor şi raportul menţionat la pct. 28^4 sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări."10. După punctul 28 se introduc cinci noi puncte, punctele 28^1-28^5, cu următorul cuprins:"Declaraţia nefinanciară consolidată28^1. - (1) Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului; b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate; c) rezultatele politicilor respective; d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective; e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile specifice. (2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens. (3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate. (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale. (5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat. (6) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.28^2. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 28^1 a respectat obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 10 alin. (4) şi (5), pct. 27, 27^1 şi pct. 28 alin. (1).28^3. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 28^1 dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 27, 27^1, pct. 28 alin. (1) şi pct. 28^1-28^5.28^4. - (1) Dacă o societate-mamă întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară consolidată, aşa cum se prevede la pct. 28^1, respectiva societate-mamă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 28^1, cu condiţia ca acest raport separat: a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile pct. 33-36; sau b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care nu depăşeşte 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul societăţii-mamă, şi să fie menţionat în raportul consolidat al administratorilor. (2) Prevederile pct. 28^2 se aplică similar şi societăţilor-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).28^5. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la pct. 28^1 sau raportul separat menţionat la pct. 28^4."11. După punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:"32^1. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 28^1 sau al raportului separat menţionat la pct. 28^4."  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Anca Dana Dragu
    Bucureşti, 17 august 2016.Nr. 1.938.-------