ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(actualizată până la data de 31 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru,ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii,ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări şi plăţi retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale,luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduc şase noi articole, articolele 3^1 - 3^6, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii. (3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor. (4) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie/specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative. (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. (6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. (7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară. (9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 3^2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1. (2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1. (3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016. (4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei. (6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă. (7) Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.Art. 3^3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol. (2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere. (3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2. (4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel: a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b); d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016. (5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel: a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ; d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016. (6) În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016. (7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016. (8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5). (10) Pentru personalul promovat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5). (11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora.Art. 3^4. - (1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016. (2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii: a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creştere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 3^3 şi salariul aferent lunii iulie 2016; b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.Art. 3^5. - În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Art. 3^6. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepţia personalului încadrat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale. (2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz. (3) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) şi (2), se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară."4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."5. După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 şi 2, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul II (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin buget, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă. (4) Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIÎncepând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aplică şi personalului de probaţiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.  +  Articolul IVAbrogat.----------Art. IV a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.  +  Articolul VDupă articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Fiecare instituţie şi autoritate publică are obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei/autorităţii publice, dată de la care devine document opozabil. (3) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcţia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detaşării şi data încetării funcţiei. (4) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituţiei/autorităţii publice, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei altei autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii. (5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituţia/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceasta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. (6) În cazul încetării activităţii instituţiei/autorităţii publice, registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituţiei/autorităţii publice. (7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul VILa data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor

  cu mediul de afaceri,

  Vlad Vasiliu,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 iunie 2016.Nr. 20.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ"  +  Capitolul I Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere*Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Spitale peste │ Spitale │ Servicii de │ │crt.│ │studiilor│ 400 de paturi │ sub 400 de paturi │ ambulanţă │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Manager │ S │ 6500│ 6791│ 6400│ 6500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Manager general │ S │ │ │ │ │ 6400│ 6500│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director medical │ S │ 6350│ 6400│ 6250│ 6350│ 6069│ 6200│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director de cercetare-dezvoltare │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Director financiar-contabil │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Director economic │ S │ │ │ │ │ 5450│ 5500│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│Director tehnic │ S │ │ │ │ │ 4095│ 4212│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Director de îngrijiri │ S, SSD │ 4095│ 4212│ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Alţi directori │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent-şef │ S, SSD, │ │ │ │ │ 4095│ 4212│ │ │ │ PL │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Institutul Naţional│Centrul de │Centre de │Centre de │ │crt.│ │studiilor│de Hematologie │Transfuzie Sanguină│transfuzie sanguină│transfuzie sanguină│ │ │ │ │Transfuzională │al Municipiului │regionale │judeţene │ │ │ │ │"Prof. Dr. C. T. │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │Nicolau" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Director general │ │ 5500│ 5737│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Director, director general adjunct│ S │ 5274│ 5500│ 5274│ 5500│ 5128│ 5274│ 5128│ 5274│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director adjunct ştiinţific │ S │ 5128│ 5274│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director adjunct financiar │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │ │ │contabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Director resurse umane │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Contabil-şef │ S │ │ │ 3459│ 4212│ 3400│ 4095│ 3363│ 3557│ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Alte funcţii de conducere │Nivelul │ Grad I │ Grad II │ │crt.│ │studiilor├─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Director general*) │ S │ 5500│ 5737│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Director general adjunct, director, director executiv*) │ S │ 5274│ 5500│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director adjunct*) │ S │ 5128│ 5274│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director adjunct financiar-contabil*) │ S │ 3659│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Contabil-şef*) │ S │ 3459│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare │ S │ 5500│ 5550│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│Şef serviciu │ S │ 3459│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ S │ 2955│ 3459│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), │ S │ 5500│ 5550│ │ │şef secţie, şef laborator şi altele similare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent medical-şef pe unitate │ S, SSD, │ 3850│ 3950│ │ │ │ PL │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 11.│Şef formaţie muncitori │ │ 1500│ 1900│ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

  ──────────
  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut, după cum urmează: ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcţia │Creştere │ │crt.│ │salariu │ │ │ │de bază %│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1.│Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă │ 12,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 2.│Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 3.│Farmacist şef serviciu │ 7,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 4.│Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, │ │ │ │oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 5.│Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 6.│Spălătoreasă cu gestiune │ 2,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 7.│Şef echipă │ 2,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 8.│Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - │ │ │ │direcţia de sănătate publică │ 12,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 9.│Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă │ │ │ │Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă│ │ │ │Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 11.│Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie │ │ │ │Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/ substaţie serviciul │ │ │ │de ambulanţă judeţean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 12.│Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de │ │ │ │medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a │ │ │ │Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi staţiile centrale│ │ │ │din serviciile de ambulanţă judeţene) │ 10 │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socialăUnităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Unităţi clinice ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. │Medic primar │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2. │Medic primar dentist │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3. │Medic specialist │ S │3222│3464│3637│3819│3914│4012│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4. │Medic specialist dentist │ S │3222│3464│3637│3819│3914│4012│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5. │Medic rezident anul VI-VII │ S │2965│3187│3347│3514│3602│3692│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6. │Medic rezident anul IV-V │ S │2463│2648│2780│2919│2992│3067│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7. │Medic dentist rezident anul IV-V│ S │2463│2648│2780│2919│2992│3067│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8. │Medic rezident anul III │ S │2395│2575│2703│2839│2909│2982│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9. │Medic dentist rezident anul III │ S │2395│2575│2703│2839│2909│2982│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. │Medic rezident anul II │ S │2146│2307│2422│2543│2607│2672│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. │Medic dentist rezident anul II │ S │2146│2307│2422│2543│2607│2672│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. │Medic rezident anul I │ S │1914│2058│2160│2268│2325│2383│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. │Medic dentist rezident anul I │ S │1914│2058│2160│2268│2325│2383│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. │Medic │ S │2364│2541│2668│2802│2872│2944│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. │Medic dentist │ S │2364│2541│2668│2802│2872│2944│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. │Farmacist primar*1) │ S │2957│3179│3338│3505│3592│3682│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. │Farmacist specialist │ S │2426│2608│2738│2875│2947│3021│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18. │Farmacist │ S │2036│2189│2298│2413│2473│2535│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19. │Farmacist rezident anul III │ S │2172│2335│2452│2574│2639│2705│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20. │Farmacist rezident anul II │ S │2050│2204│2314│2430│2490│2553│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21. │Farmacist rezident anul I │ S │1900│2043│2145│2252│2308│2366│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2816│3027│3179│3337│3421│3506││ │medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2307│2480│2604│2734│2803│2873││ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │1832│1969│2068│2171│2226│2281││ │medical │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │1640│1763│1851│1944│1992│2042││ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26. │Asistent medical, tehnician de │ S │2760│2967│3115│3271│3353│3437││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică, moaşă; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27. │Asistent medical, tehnician de │ S │2132│2292│2406│2527│2590│2655││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică, moaşă │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28. │Asistent medical, tehnician de │ S │1623│1745│1832│1924│1972│2021││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29. │Dentist principal │ SSD │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30. │Dentist │ SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31. │Dentist debutant │ SSD │1578│1696│1781│1870│1917│1965│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32. │Asistent medical, asistent │ SSD │2275│2446│2568│2696│2764│2833││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│33. │Asistent medical, asistent │ SSD │1993│2142│2250│2362│2421│2482││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│34. │Asistent medical, asistent │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│35. │Asistent medical principal*2) │ PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│36. │Asistent medical*2) │ PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│37. │Asistent medical debutant*2) │ PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│38. │Asistent medical principal*2) │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│39. │Asistent medical*2) │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│40. │Asistent medical debutant*2) │ M │1517│1631│1712│1798│1843│1889│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│41. │Tehnician dentar principal*3) │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│42. │Tehnician dentar*3) │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│43. │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1517│1631│1712│1798│1843│1889│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│44. │Soră medicală principală*4) │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│45. │Soră medicală *4) │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46. │Soră medicală debutant *4) │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│47. │Autopsier principal │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│48. │Autopsier │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│49. │Autopsier debutant │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50. │Statistician medical, │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123││ │registrator medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│51. │Statistician medical, │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942││ │registrator medical │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52. │Statistician medical, │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888││ │registrator medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────
  a.2. Anatomia patologică şi medicina legală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Anatomia patologică ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ şi medicina legală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. │Medic primar │ S │7585│8154│8562│8990│9214│9445│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2. │Medic specialist │ S │5961│6408│6728│7065│7242│7423│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3. │Medic rezident anul IV-V │ S │4557│4898│5143│5400│5535│5674│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4. │Medic rezident anul III │ S │4431│4763│5001│5251│5383│5517│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5. │Medic rezident anul II │ S │3970│4268│4481│4705│4823│4944│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6. │Medic rezident anul I │ S │3541│3806│3997│4197│4302│4409│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7. │Farmacist primar*1) │ S │5789│6223│6534│6861│7033│7208│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8. │Farmacist specialist │ S │4727│5082│5336│5602│5742│5886│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9. │Farmacist │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. │Asistent medical, tehnician de │ S │5395│5800│6090│6394│6554│6718││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. │Asistent medical, tehnician de │ S │4139│4449│4672│4905│5028│5154││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. │Asistent medical, tehnician de │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. │Asistent medical, asistent │ SSD │4288│4610│4840│5082│5209│5339││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. │Asistent medical, asistent │ SSD │3861│4151│4358│4576│4690│4808││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. │Asistent medical, asistent │ SSD │2305│2478│2602│2732│2800│2870││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. │Asistent medical principal*2) │ PL │4227│4544│4771│5010│5135│5263│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. │Asistent medical*2) │ PL │3795│4080│4284│4498│4610│4725│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18. │Asistent medical debutant*2) │ PL │2136│2296│2411│2532│2595│2660│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19. │Asistent medical principal*2) │ M │3692│3969│4167│4376│4485│4597│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20. │Asistent medical*2) │ M │3365│3617│3798│3988│4088│4190│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21. │Asistent medical debutant*2) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22. │Soră medicală principală*4) │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23. │Soră medicală*4) │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24. │Soră medicală debutant*4) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25. │Autopsier principal │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26. │Autopsier │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27. │Autopsier debutant │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28. │Statistician medical, │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29. │Statistician medical, │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30. │Statistician medical, │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────
  a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Servicii de ambulanţă, ││ │ │ │ compartimente de primire ││ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,││ │ │ │ CPU-S, secţii/compartimente ││ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ de transport neonatală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. │Medic primar │ S │4371│4699│4934│5180│5310│5443│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2. │Medic dentist primar │ S │4371│4699│4934│5180│5310│5443│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3. │Medic specialist │ S │3400│3655│3838│4030│4130│4234│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4. │Medic dentist specialist │ S │3400│3655│3838│4030│4130│4234│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5. │Medic rezident anul IV-V │ S │2563│2755│2893│3038│3114│3191│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6. │Medic rezident anul III │ S │2495│2682│2816│2957│3031│3107│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7. │Medic rezident anul II │ S │2246│2414│2535│2662│2728│2797│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8. │Medic rezident anul I │ S │2014│2165│2273│2387│2447│2508│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9. │Medic │ S │2464│2649│2781│2920│2993│3068│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. │Medic dentist │ S │2464│2649│2781│2920│2993│3068│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. │Farmacist primar*1) │ S │2960│3182│3341│3508│3596│3686│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. │Farmacist specialist │ S │2427│2609│2739│2876│2948│3022│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. │Farmacist │ S │2036│2189│2298│2413│2473│2535│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. │Fiziokinetoterapeut, │ S │2820│3032│3183│3342│3426│3511││ │bioinginer medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2310│2483│2607│2738│2806│2876││ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2000│2150│2258│2370│2430│2490││ │medical │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │1676│1802│1892│1986│2036│2087││ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18. │Asistent medical, tehnician de │ S │2765│2972│3121│3277│3359│3443││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moaşă; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19. │Asistent medical, tehnician de │ S │2135│2295│2410│2530│2594│2658││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moaşă │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20. │Asistent medical, tehnician de │ S │1630│1752│1840│1932│1980│2030││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moaşă; debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21. │Dentist principal │ SSD │1921│2065│2168│2277│2334│2392│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22. │Dentist │ SSD │1866│2006│2106│2212│2267│2324│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23. │Dentist debutant │ SSD │1588│1707│1792│1882│1929│1977│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24. │Asistent medical, asistent │ SSD │2310│2483│2607│2738│2806│2876││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25. │Asistent medical, asistent │ SSD │1995│2145│2252│2364│2424│2484││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26. │Asistent medical, asistent │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27. │Asistent medical principal*2) │ PL │2180│2344│2461│2584│2648│2715│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28. │Asistent medical*2) │ PL │1965│2112│2218│2329│2387│2447│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29. │Asistent medical debutant*2) │ PL │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30. │Asistent medical principal*2) │ M │2149│2310│2426│2547│2611│2676│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31. │Asistent medical*2) │ M │1750│1881│1975│2074│2126│2179│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32. │Asistent medical debutant*2) │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│33. │Tehnician dentar principal*3) │ M │1915│2059│2162│2270│2326│2385│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│34. │Tehnician dentar*3) │ M │1750│1881│1975│2074│2126│2179│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│35. │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│36. │Soră medicală principală*4) │ M │1710│1838│1930│2027│2077│2129│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│37. │Soră medicală*4) │ M │1570│1688│1772│1861│1907│1955│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│38. │Soră medicală debutant*4) │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│39. │Statistician medical, │ M │1710│1838│1930│2027│2077│2129││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgenţă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│40. │Statistician medical, │ M │1570│1688│1772│1861│1907│1955││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│41. │Statistician medical, │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgenţă; debutant│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────
  a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor │ │crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, şi │ │ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Medic primar │ S │ 3274│ 3520│ 3696│ 3880│ 3977│ 4077│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Medic dentist primar │ S │ 3274│ 3520│ 3696│ 3880│ 3977│ 4077│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Medic specialist │ S │ 2852│ 3066│ 3219│ 3380│ 3465│ 3551│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Medic dentist specialist │ S │ 2852│ 3066│ 3219│ 3380│ 3465│ 3551│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Medic │ S │ 2367│ 2545│ 2672│ 2805│ 2875│ 2947│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│Medic dentist │ S │ 2367│ 2545│ 2672│ 2805│ 2875│ 2947│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 7.│Farmacist primar*1) │ S │ 2351│ 2527│ 2654│ 2786│ 2856│ 2927│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 8.│Farmacist specialist │ S │ 2158│ 2320│ 2436│ 2558│ 2622│ 2687│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 9.│Farmacist │ S │ 2036│ 2189│ 2298│ 2413│ 2473│ 2535│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 10.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; │ S │ 2205│ 2370│ 2489│ 2613│ 2679│ 2746│ │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 11.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; │ S │ 1921│ 2065│ 2168│ 2277│ 2334│ 2392│ │ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 12.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical │ S │ 1813│ 1949│ 2046│ 2149│ 2202│ 2258│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 13.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; │ S │ 1625│ 1747│ 1834│ 1926│ 1974│ 2023│ │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 14.│Asistent medical, tehnician de radiologie şi │ S │ 1843│ 1981│ 2080│ 2184│ 2239│ 2295│ │ │imagistică licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laborator clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │balneofiziokinetoterapie şi recuperare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dentar licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │auditivă licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profilaxie dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 15.│Asistent medical, tehnician de radiologie şi │ S │ 1699│ 1826│ 1918│ 2014│ 2064│ 2116│ │ │imagistică licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laborator clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │balneofiziokinetoterapie şi recuperare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dentar licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │auditivă licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profilaxie dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 16.│Asistent medical, tehnician de radiologie şi │ S │ 1603│ 1723│ 1809│ 1900│ 1947│ 1996│ │ │imagistică licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laborator clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │balneofiziokinetoterapie şi recuperare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dentar licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │auditivă licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profilaxie dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 17.│Dentist principal │ SSD │ 1730│ 1860│ 1953│ 2050│ 2102│ 2154│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 18.│Dentist │ SSD │ 1605│ 1725│ 1812│ 1902│ 1950│ 1999│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 19.│Dentist debutant │ SSD │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 20.│Asistent medical, asistent medical specialist, │ SSD │ 1774│ 1907│ 2002│ 2103│ 2155│ 2209│ │ │tehnician superior de imagistică, radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specializat, tehnician de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │medico-chirurgicale, asistent medico-social, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profilaxie stomatologică, asistent igienist │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru cabinet stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stomatologie, asistent medical generalist, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical de geriatrie, gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asistenţă socială pentru vârstnici, asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical de igienă şi sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asistent medical nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar specialist, asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 21.│Asistent medical, asistent medical specialist, │ SSD │ 1605│ 1725│ 1812│ 1902│ 1950│ 1999│ │ │tehnician superior de imagistică, radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specializat, tehnician de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │medico-chirurgicale, asistent medico-social, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profilaxie stomatologică, asistent igienist │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru cabinet stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stomatologie, asistent medical generalist, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │socială pentru vârstnici, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │igienă şi sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asistent medical nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar specialist, asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 22.│Asistent medical, asistent medical specialist, │ SSD │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│ │ │tehnician superior de imagistică, radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specializat, tehnician de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │medico-chirurgicale, asistent medico-social, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profilaxie stomatologică, asistent igienist │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru cabinet stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stomatologie, asistent medical generalist, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician de protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │socială pentru vârstnici, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │igienă şi sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asistent medical nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnician dentar specialist, asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 23.│Asistent medical principal*2) │ PL │ 1738│ 1868│ 1962│ 2060│ 2111│ 2164│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 24.│Asistent medical*2) │ PL │ 1574│ 1692│ 1777│ 1865│ 1912│ 1960│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 25.│Asistent medical debutant*2) │ PL │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 26.│Asistent medical principal*2) │ M │ 1637│ 1760│ 1848│ 1940│ 1989│ 2038│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 27.│Asistent medical*2) │ M │ 1535│ 1650│ 1733│ 1819│ 1865│ 1911│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 28.│Asistent medical debutant*2) │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 29.│Tehnician dentar principal*3) │ M │ 1631│ 1753│ 1841│ 1933│ 1981│ 2031│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 30.│Tehnician dentar*3) │ M │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 31.│Tehnician dentar debutant*3) │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 32.│Soră medicală principală*4) │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 33.│Soră medicală*4) │ M │ 1532│ 1647│ 1729│ 1816│ 1861│ 1908│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 34.│Soră medicală debutant*4) │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 35.│Autopsier principal │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 36.│Autopsier │ M │ 1532│ 1647│ 1729│ 1816│ 1861│ 1908│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 37.│Autopsier debutant │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 38.│Statistician medical, registrator medical; │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│ │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 39.│Statistician medical, registrator medical │ M │ 1532│ 1647│ 1729│ 1816│ 1861│ 1908│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 40.│Statistician medical, registrator medical; │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│ │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────
  b)Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unităţi clinice*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │ │crt.│ │studiilor│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 2827│ 3039│ 3191│ 3351│ 3434│ 3520│ │ │principal, expert în fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 2317│ 2491│ 2615│ 2746│ 2815│ 2885│ │ │specialist, fizician medical │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1827│ 1964│ 2062│ 2165│ 2219│ 2275│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ S │ 1675│ 1801│ 1891│ 1985│ 2035│ 2086│ │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2749│ 2955│ 3103│ 3258│ 3340│ 3423│ │ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641│ │ │kinetoterapeut, asistent social │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 7.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1675│ 1801│ 1891│ 1985│ 2035│ 2086│ │ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 8.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 2176│ 2339│ 2456│ 2579│ 2643│ 2710│ │ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 9.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ SSD │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169│ │ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 10.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1578│ 1696│ 1781│ 1870│ 1917│ 1965│ │ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 11.│Psiholog principal │ S │ 2749│ 2955│ 3103│ 3258│ 3340│ 3423│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 12.│Psiholog specialist │ S │ 2661│ 2861│ 3004│ 3154│ 3233│ 3313│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 13.│Psiholog practicant │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 14.│Psiholog stagiar │ S │ 1635│ 1758│ 1846│ 1938│ 1986│ 2036│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  ──────────
  b.2. Anatomia patologică şi medicina legală*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi medicina legală│ │crt.│ │studiilor│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 5528│ 5943│ 6240│ 6552│ 6716│ 6883│ │ │principal, expert în fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 4510│ 4848│ 5091│ 5345│ 5479│ 5616│ │ │specialist, fizician medical │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 3528│ 3793│ 3982│ 4181│ 4286│ 4393│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ S │ 2471│ 2656│ 2789│ 2929│ 3002│ 3077│ │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Psiholog principal │ S │ 5374│ 5777│ 6066│ 6369│ 6528│ 6692│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│Psiholog specialist │ S │ 5197│ 5587│ 5866│ 6159│ 6313│ 6471│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 7.│Psiholog practicant │ S │ 4116│ 4425│ 4646│ 4878│ 5000│ 5125│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 8.│Psiholog stagiar │ S │ 2305│ 2478│ 2602│ 2732│ 2800│ 2870│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Servicii de ambulanţă, compartimente │ │crt.│ │studiilor│ de primire urgenţe: │ │ │ │ │ UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/ │ │ │ │ │ compartimente cu paturi de ATI/TI, │ │ │ │ │ unitate de transport neonatală │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2760│ 2967│ 3115│ 3271│ 3353│ 3437│ │ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2131│ 2291│ 2405│ 2526│ 2589│ 2653│ │ │kinetoterapeut, asistent social │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1724│ 1853│ 1946│ 2043│ 2094│ 2147│ │ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 2186│ 2350│ 2467│ 2591│ 2656│ 2722│ │ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ SSD │ 1752│ 1883│ 1978│ 2076│ 2128│ 2182│ │ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1588│ 1707│ 1792│ 1882│ 1929│ 1977│ │ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  ──────────
  b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor │ │crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, şi │ │ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 2286│ 2457│ 2580│ 2709│ 2777│ 2846│ │ │principal, expert în fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 1921│ 2065│ 2168│ 2277│ 2334│ 2392│ │ │specialist, fizician medical │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1670│ 1795│ 1885│ 1979│ 2029│ 2079│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ S │ 1627│ 1749│ 1836│ 1928│ 1977│ 2026│ │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1978│ 2126│ 2233│ 2344│ 2403│ 2463│ │ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1688│ 1815│ 1905│ 2001│ 2051│ 2102│ │ │kinetoterapeut, asistent social │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 7.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1627│ 1749│ 1836│ 1928│ 1977│ 2026│ │ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 8.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169│ │ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 9.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ SSD │ 1590│ 1709│ 1795│ 1884│ 1932│ 1980│ │ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 10.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│ │ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 11.│Psiholog principal │ S │ 2096│ 2253│ 2366│ 2484│ 2546│ 2610│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 12.│Psiholog specialist │ S │ 1921│ 2065│ 2168│ 2277│ 2334│ 2392│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 13.│Psiholog practicant │ S │ 1761│ 1893│ 1988│ 2087│ 2139│ 2193│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 14.│Psiholog stagiar │ S │ 1627│ 1749│ 1836│ 1928│ 1977│ 2026│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  ──────────
  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unităţi clinice*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │ │crt.│ │studiilor│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1380│ 1484│ 1558│ 1636│ 1676│ 1718│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│ │ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1390│ 1494│ 1569│ 1647│ 1689│ 1731│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Şofer autosanitară III*7) │ M;G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────
  c.2. Anatomia patologică şi medicina legală*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi medicina legală│ │crt.│ │studiilor│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Brancardier, îngrijitoare │ G │ 2075│ 2231│ 2342│ 2459│ 2521│ 2584│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ b.3 Servicii de ambulanţă, │ │crt.│ │studiilor│ compartimente de primire urgenţe: │ │ │ │ │ UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/ │ │ │ │ │ compartimente cu paturi de ATI/TI, │ │ │ │ │ unitate de transport neonatală │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1470│ 1580│ 1659│ 1742│ 1786│ 1830│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│ │ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Ambulanţier*6) │ M │ 1761│ 1893│ 1988│ 2087│ 2139│ 2193│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Şofer autosanitară I*7) │ M │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1500│ 1613│ 1693│ 1778│ 1822│ 1868│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────
  c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor │ │crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, şi │ │ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Salariile de bază │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ Gradaţia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1350│ 1451│ 1524│ 1600│ 1640│ 1681│ │ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1375│ 1478│ 1552│ 1630│ 1670│ 1712│ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ 5.│Şofer autosanitară III*7) │ M;G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────
  NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe : UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.4. Anexele a4, b4, c4 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ.
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"  +  Capitolul I Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Rector*) │ S │ 7662 │ 8819 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Prorector*) │ S │ 7044 │ 8105 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Decan*) │ S │ 6474 │ 7662 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Prodecan*) │ S │ 6120 │ 7450 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director de departament │ S │ 6120 │ 7450 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Director general administrativ al universităţii cu │ │ │ ││ │cel puţin 10000 studenţi*) │ S │ 6474 │ 7662 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Director general administrativ al universităţii cu │ │ │ ││ │un nr. mai mic de 10000 studenţi*) │ S │ 5951 │ 6848 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 8.│Director general adjunct administrativ al │ │ │ ││ │universităţii**) │ S │ 5782 │ 6471 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.

  ──────────
  2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Inspector şcolar general*) │ S │ 5727 │ 5999 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 5363 │ 5616 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 5363 │ 5616 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) │ S │ 4989 │ 5151 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel │ │ │ ││ │maxim**) │ S │ 4616 │ 4838 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Inspector şcolar*) │ S │ 4808 │ 5030 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  ──────────
  3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ Învăţământ superior │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ 1.│Director, contabil-şef (administrator financiar) cu │ │ │ ││ │cel puţin 10000 studenţi*) │ S │ 5782 │ 6471 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Director, contabil-şef (administrator financiar) cu │ │ │ ││ │un nr. mai mic de 10000 studenţi*) │ S │ 5466 │ 6118 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Secretar-şef universitate cu cel puţin 10000 │ │ │ ││ │studenţi*) │ S │ 5782 │ 6471 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Secretar-şef universitate cu un nr. mai mic de 10000 │ │ │ ││ │studenţi*) │ S │ 5024 │ 5466 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Secretar-şef facultate*) │ S │ 3723 │ 4058 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3887 │ 4423 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3417 │ 3566 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ Învăţământ preuniversitar**) │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ 1.│Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ S │ 3818 │ 4009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ S │ 3222 │ 3384 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ M │ 2656 │ 2793 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ M │ 2409 │ 2531 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

  **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  ──────────
  4. Salarii de bază învăţământ universitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Salariul de bază ││Nr. │ Funcţia*) │ Nivelul │ Vechimea în │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ învăţământ │ Gradaţia ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor universitar │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 6935││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6453││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 5999││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 5575││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5255││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4783│ 4903││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4305│ 4413│ 4523││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 2991│ 3141│ 3298│ 3380│ 3465│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Conferenţiar universitar │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 4475││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4394││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4141││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 4014││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3806││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3520│ 3608││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3140│ 3219│ 3299││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2599│ 2729│ 2797│ 2867││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2460│ 2583│ 2712│ 2780│ 2849│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Şef lucrări (lector │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar) │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3313││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3177││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2988││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2928││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2784│ 2854││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2661│ 2728│ 2796││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2525│ 2651│ 2718│ 2785││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2386│ 2505│ 2631│ 2696│ 2764│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Asistent universitar │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2762││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2743││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2724││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2705││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2620│ 2686││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2537│ 2600│ 2665││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2398│ 2518│ 2581│ 2645││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2265│ 2378│ 2497│ 2560│ 2624││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ până la 3 ani │ 2095│ 2252│ 2365│ 2483│ 2545│ 2609│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  NOTĂ:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu 70%.Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia didactică şi │ Nivelul │ Vechimea în │ ││crt.│ gradul didactic*) │studiilor│ învăţământ │ ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic I │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 3608││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3436││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3267││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3188││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 3052││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2896│ 2968││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2651│ 2717│ 2785││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2536│ 2599│ 2664││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2231│ 2343│ 2401│ 2461││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1896│ 2038│ 2140│ 2247│ 2303│ 2361│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic II │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2938││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2822││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2612││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2486││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2358│ 2417││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2212│ 2267│ 2324││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2202│ 2257│ 2313││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2076│ 2180│ 2234│ 2290││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic definitiv │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2793││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2677││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2560││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2437││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2367││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2227│ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2082│ 2134│ 2187││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2061│ 2113│ 2165││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1944│ 2041│ 2092│ 2145││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1707│ 1835│ 1927│ 2023│ 2074│ 2126│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ S │ până la 1 an │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic I │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2984││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2831││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2591││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2444││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2323│ 2381││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2174│ 2228│ 2284││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2108│ 2161│ 2215││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1899│ 1994│ 2044│ 2095│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic II │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2755││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2645││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2524││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2405││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2294││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2156│ 2210││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1884│ 1978│ 2028│ 2078││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1656│ 1780│ 1869│ 1963│ 2012│ 2062│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic definitiv │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2493││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2353││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2323││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2175││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2153││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2081│ 2133││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1869│ 1962│ 2012│ 2062││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ SSD │ până la 1 an │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.│Institutor studii superioare│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lungă durată grad didactic I│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2944││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2796││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2659││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2553││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2405││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2287│ 2344││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2137│ 2190│ 2245││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2046│ 2097│ 2150││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1863│ 1956│ 2005│ 2055│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2617││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2510││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2389││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2173││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2086│ 2138││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1970│ 2019│ 2070││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1959│ 2008│ 2058││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1856│ 1949│ 1998│ 2047││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2444││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2321││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2203││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2119││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1984│ 2034││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1883│ 1930│ 1978││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1783│ 1872│ 1919│ 1967││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12.│Institutor studii superioare│ S │ până la 1 an │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ │lungă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2871││ │scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2720││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2614││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2478││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2342││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2211│ 2266││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2048│ 2099│ 2152││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1993│ 2043│ 2094││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1749│ 1836│ 1882│ 1929│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2525││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2422││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2192││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1996│ 2046││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1855│ 1901│ 1949││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1535│ 1650│ 1733│ 1819│ 1865│ 1911│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2384││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2343││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2151││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2058││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1938│ 1986││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1833│ 1879│ 1926││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1734│ 1821│ 1866│ 1913││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1525│ 1639│ 1721│ 1807│ 1853│ 1899│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16.│Institutor studii superioare│ SSD │ până la 1 an │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ │scurtă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2889││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2774││ │didactic I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2649││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2507││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2376││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2119│ 2172││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1988│ 2038│ 2089││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1808│ 1898│ 1946│ 1995│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2437││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2307││ │didactic II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2202││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2114││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1970│ 2019││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1899│ 1946│ 1995││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1798│ 1888│ 1935│ 1983││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2288││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2185││ │didactic definitiv ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2066││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1990││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1962││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1900│ 1948││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1823│ 1869│ 1915││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1813│ 1858│ 1905││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1717│ 1803│ 1848│ 1894││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20.│Învăţător, educatoare, │ M │ până la 1 an │ 1495│ 1607│ 1687│ 1772│ 1816│ 1862││ │maistru-instructor; (cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21.│Profesor, învăţător, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 1980││ │educatoare, educator, ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │maistru-instructor; (cu │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 1959││ │studii de nivel liceal, fără├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │pregătire de specialitate) │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 1939││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1920││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1853│ 1899││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1798│ 1843│ 1889││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1778│ 1822│ 1868││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1677│ 1761│ 1805│ 1850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ până la 1 an │ 1465│ 1575│ 1654│ 1736│ 1780│ 1824│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salarii de bază ││crt.│ Funcţia, gradul sau treapta profesională │studi-│ - lei - ││ │ │ ilor │ Gradaţia │├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Administrator financiar grad I*) │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II*) │ S │ 1919│ 2063│ 2166│ 2274│ 2331│ 2390││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III*) │ S │ 1818│ 1954│ 2052│ 2155│ 2209│ 2264││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Informatician gradul IA │ S │ 2324│ 2498│ 2623│ 2754│ 2823│ 2894││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 2161│ 2323│ 2439│ 2561│ 2625│ 2691││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 2060│ 2215│ 2325│ 2441│ 2503│ 2565││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3.│Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) │ S │ 2255│ 2424│ 2545│ 2673│ 2739│ 2808││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II**) │ S │ 2151│ 2312│ 2428│ 2549│ 2613│ 2678││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III**) │ S │ 1672│ 1797│ 1887│ 1982│ 2031│ 2082││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Pedagog şcolar, laborant; IA │ S │ 1999│ 2149│ 2256│ 2369│ 2428│ 2489││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ S │ 1802│ 1937│ 2034│ 2136│ 2189│ 2244││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ S │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5.│Instructor-animator, corepetitor; instructor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie extraşcolară gradul I │ S │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6.│Administrator patrimoniu grad I***) │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II***) │ S │ 1832│ 1969│ 2068│ 2171│ 2226│ 2281││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III***) │ S │ 1689│ 1816│ 1906│ 2002│ 2052│ 2103││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant***) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7.│Administrator financiar grad I*) │ SSD │ 1768│ 1901│ 1996│ 2095│ 2148│ 2201││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II*) │ SSD │ 1651│ 1775│ 1864│ 1957│ 2006│ 2056││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III*) │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8.│Informatician gradul I │ SSD │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1667│ 1792│ 1882│ 1976│ 2025│ 2076││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul III │ SSD │ 1505│ 1618│ 1699│ 1784│ 1828│ 1874││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9.│Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) │ SSD │ 1889│ 2031│ 2132│ 2239│ 2295│ 2352││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II**) │ SSD │ 1687│ 1814│ 1904│ 1999│ 2049│ 2101││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III**) │ SSD │ 1533│ 1648│ 1730│ 1817│ 1862│ 1909││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10.│Pedagog şcolar, laborant I │ SSD │ 1717│ 1846│ 1938│ 2035│ 2086│ 2138││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ SSD │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11.│Instructor-animator, corepetitor, instructor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie extraşcolară gradul I │ SSD │ 1480│ 1591│ 1671│ 1754│ 1798│ 1843││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12.│Administrator patrimoniu grad I***) │ SSD │ 1480│ 1591│ 1671│ 1754│ 1798│ 1843││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II***) │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III***) │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant***) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13.│Administrator financiar treapta I*) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta II*) │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta III*) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 14.│Informatician IA │ PL/M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ PL/M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 15.│Secretar IA**) │ M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I**) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II**) │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III**) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 16.│Pedagog şcolar IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 17.│Instructor-animator, instructor educaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │extraşcolară IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 18.│Corepetitor I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 19.│Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniu treapta I***) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta II***) │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta III***) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant***) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 20.│Laborant I │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 21.│Instructor, model I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 22.│Mediator şcolar I │ M/G │ 1394│ 1499│ 1573│ 1652│ 1693│ 1736││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M/G │ 1384│ 1488│ 1562│ 1640│ 1681│ 1723││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 23.│Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 24.│Supraveghetor noapte I │ G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 25.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA -│ │ │ │ │ │ │ ││ │din instituţii de învăţământ superior şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │biblioteci centrale universitare │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ S │ 2101│ 2259│ 2372│ 2490│ 2552│ 2616││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ S │ 2021│ 2173│ 2281│ 2395│ 2455│ 2517││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 26.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ SSD │ 1825│ 1962│ 2060│ 2163│ 2217│ 2272││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ SSD │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 27.│Bibliotecar, documentarist, redactor IA │ PL/M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor I │ PL/M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor II │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 28.│Mânuitor carte │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 29.│Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 2563│ 2755│ 2893│ 3038│ 3114│ 3191││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; I │ S │ 2294│ 2466│ 2589│ 2719│ 2787│ 2856││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; II │ S │ 2057│ 2211│ 2322│ 2438│ 2499│ 2561││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; deb. │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 30.│Analist (programator) ajutor; IA │ M │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; I │ M │ 1467│ 1577│ 1656│ 1739│ 1782│ 1827││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 31.│Operator, controlor date; I │ M │ 1491│ 1603│ 1683│ 1767│ 1811│ 1857││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 32.│Inginer gradul IA │ S │ 2005│ 2155│ 2263│ 2376│ 2436│ 2497││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul I │ S │ 1882│ 2023│ 2124│ 2231│ 2286│ 2343││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul II │ S │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 33.│Subinginer gradul I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer gradul II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 34.│Biolog, biochimist, chimist, fizician principal │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist│ S │ 2079│ 2235│ 2347│ 2464│ 2526│ 2589││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1734│ 1864│ 1957│ 2055│ 2106│ 2159││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 35.│Inginer agronom, zootehnist, pedolog I │ S │ 1953│ 2099│ 2204│ 2315│ 2373│ 2432││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog II │ S │ 1711│ 1839│ 1931│ 2028│ 2079│ 2131││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 36.│Psiholog, sociolog principal │ S │ 2144│ 2305│ 2420│ 2541│ 2605│ 2670││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog │ S │ 1910│ 2053│ 2156│ 2264│ 2320│ 2378││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 37.│Cercetător ştiinţific principal I │ S │ 1906│ 2049│ 2151│ 2259│ 2315│ 2373││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Cercetător ştiinţific principal II │ S │ 1751│ 1882│ 1976│ 2075│ 2127│ 2180││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Cercetător ştiinţific principal III │ S │ 1647│ 1771│ 1859│ 1952│ 2001│ 2051││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Cercetător ştiinţific │ S │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 38.│Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 39.│Asistent I │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent stagiar │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 40.│Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic I │ S │ 2639│ 2837│ 2979│ 3128│ 3206│ 3286││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic II │ S │ 2415│ 2596│ 2726│ 2862│ 2934│ 3007││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic III │ S │ 2246│ 2414│ 2535│ 2662│ 2728│ 2797││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 41.│Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine sunet I │ S │ 2360│ 2537│ 2664│ 2797│ 2867│ 2939││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet II │ S │ 2233│ 2400│ 2520│ 2647│ 2713│ 2781││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet III │ S │ 1970│ 2118│ 2224│ 2335│ 2393│ 2453││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 42.│Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I │ S │ 2457│ 2641│ 2773│ 2912│ 2985│ 3059││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II│ S │ 2050│ 2204│ 2314│ 2430│ 2490│ 2553││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. │ │ │ │ │ │ │ ││ │cor; III │ S │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 43.│Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; I │ - │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; II │ - │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 44.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine II │ S │ 1795│ 1930│ 2026│ 2127│ 2181│ 2235││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 45.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine I │ - │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine II │ - │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 46.│Regizor scenă (culise) I │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 47.│Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic II │ S │ 1840│ 1978│ 2077│ 2181│ 2235│ 2291││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic III │ S │ 1780│ 1914│ 2009│ 2110│ 2162│ 2216││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 48.│Redactor I │ SSD │ 1739│ 1869│ 1963│ 2061│ 2113│ 2165││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor II │ SSD │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 49.│Secretar de redacţie, tehnoredactor IA │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacţie, tehnoredactor II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 50.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf IA │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf I │ S │ 1864│ 2004│ 2104│ 2209│ 2264│ 2321││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf II │ S │ 1693│ 1820│ 1911│ 2007│ 2057│ 2108││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 51.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 52.│Conservator, restaurator, custode sala I │ M │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1813│ 1858││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala II │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 53.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal) │ S │ 1658│ 1782│ 1871│ 1965│ 2014│ 2065││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialist) │ S │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul III - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicant) │ S │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 54.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal) │ SSD │ 1454│ 1563│ 1641│ 1723│ 1766│ 1811││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 55.│Asistent social I - (asistent social principal) │ PL/M │ 1403│ 1508│ 1584│ 1663│ 1704│ 1747││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 56.│Antrenor maestru (categoria I) │ - │ 2192│ 2356│ 2474│ 2598│ 2663│ 2729││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor senior (categoria a II-a) │ - │ 1843│ 1981│ 2080│ 2184│ 2239│ 2295││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a) │ - │ 1744│ 1875│ 1969│ 2067│ 2119│ 2172││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant) │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 57.│Medic veterinar I │ S │ 2297│ 2469│ 2593│ 2722│ 2790│ 2860││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar II │ S │ 1952│ 2098│ 2203│ 2313│ 2371│ 2431││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar III │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 58.│Tehnician IA***) │ M │ 1478│ 1589│ 1668│ 1752│ 1795│ 1840│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 59.│Căpitan │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 60.│Şef mecanic │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 61.│Ofiţer de punte │ M │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 62.│Şef timonier │ - │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

  **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

  ***) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

  ──────────
  -------