ORDONANŢĂ nr. 27 din 29 august 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 31 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. trimitere poştală înregistrată - trimitere poştală care face obiectul unui serviciu care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care să permită furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală, să ateste data depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;".2. La articolul 2, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. trimitere poştală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie;".3. La articolul 2, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:"11^1. trimiteri de corespondenţă în număr mare - trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 5.000 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale;".4. La articolul 2, după punctul 16 se introduc şase noi puncte, punctele 16^1-16^6, cu următorul cuprins:"16^1. colete poştale în număr mare - trimiteri poştale interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 50 de colete, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale;16^2. imprimate - trimiterile poştale realizate prin tipărire sau alt mijloc de multiplicare, care nu conţin comunicări cu caracter personal sau individual; în această categorie se includ, de exemplu, ziare, periodice, cărţi, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale;16^3. imprimate în număr mare - trimiteri interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale;16^4. sac «M» - trimitere poştală cu o greutate maximă de 30 kg conţinând imprimate şi/sau obiecte ataşate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoţesc, adresate aceluiaşi destinatar, la aceeaşi adresă de livrare;16^5. pachet mic - trimiteri poştale ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială la care se pot ataşa orice documente care au caracter de corespondenţă, în greutate de până la 2 kg, inclusiv, şi care urmează fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondenţă, astfel cum prevăd Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori;16^6. pachete mici în număr mare - trimiteri poştale interne şi internaţionale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale;".5. La articolul 2, punctele 18 şi 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"18. serviciu de trimitere recomandată - serviciul poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;.........................................................................23. cecograme - trimiteri poştale în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor;".6. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) La cerere sau din oficiu, autoritatea de reglementare va elibera în cel mult 15 zile lucrătoare persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale un certificat-tip prin care se atestă dreptul de a furniza servicii poştale."7. La articolul 8 alineatul (3), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, pachete mici şi imprimate, în greutate de până la două kg, inclusiv; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg, inclusiv; c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg, inclusiv, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;".8. La articolul 8 alineatul (6), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) trimiterile de corespondenţă în număr mare, coletele poştale în număr mare, imprimatele în număr mare, precum şi pachetele mici în număr mare;b^2) sacii «M»;".9. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În vederea asigurării furnizării permanente a serviciului universal, furnizorul desemnat are dreptul să înfiinţeze posturi şi să angajeze salariaţi cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă ale salariaţilor care ocupă posturi unice, în cazul localităţilor unde furnizorul nu are alţi salariaţi cu aceeaşi calificare."10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze trebuie să fie accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri şi să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient. (2) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1), autoritatea de reglementare va impune una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) plafoane tarifare şi formule de control al modificării tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal; b) modalităţile de stabilire sau de modificare a unor tarife pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligaţia să le presteze, ţinând seama şi de caracteristicile specifice ale acestor servicii; c) stabilirea unor tarife individuale pentru serviciile din sfera serviciului universal. (3) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a stabili, respectiv de a modifica tarifele pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze cu respectarea măsurilor impuse de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispoziţiile alin. (2). (4) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, precum şi orice modificări ale acestor tarife, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (5) La solicitarea furnizorului de serviciu universal sau din oficiu, autoritatea de reglementare va analiza necesitatea revizuirii măsurilor impuse potrivit alin. (2). (6) Până la data impunerii uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2), furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a supune spre aprobare autorităţii de reglementare orice modificare a tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În cazul în care autoritatea de reglementare decide că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile art. 8-12, rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, prin hotărâre a Guvernului se va stabili un mecanism de compensare a acestui cost net prin utilizarea uneia dintre următoarele surse de finanţare: a) din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat; b) prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat."12. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 22 alin. (1), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte şi complete, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională decizia privind cuantumul costului net determinat în urma analizării acestuia, iar Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului privind mecanismul de compensare. (2) Guvernul stabileşte utilizarea uneia dintre cele două surse de finanţare a costului net cu respectarea principiilor transparenţei, al minimei atingeri aduse concurenţei, al nediscriminării şi al proporţionalităţii. (3) Mecanismul de compensare prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. b) poate fi utilizat doar în măsura în care cuantumul sumelor care ar putea fi colectate ar fi rezonabil şi nu ar aduce atingere viabilităţii economice a furnizorilor, fără a putea depăşi limita maximă de 0,6% din cifra de afaceri din furnizarea de servicii din sfera serviciului universal a sectorului sau substituibile acestora, cifră de afaceri calculată de autoritatea de reglementare şi comunicată Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în termenul prevăzut la alin. (1). (4) Contribuţiile datorate de furnizorii de servicii poştale sau sumele colectate de furnizorii de servicii poştale de la utilizatori pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în temeiul prezentului articol, constituie creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale şi sunt administrate de autoritatea de reglementare, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, autoritatea de reglementare publică un raport anual privind acest cost şi mecanismul de compensare al acestuia."13. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În cazul în care nu s-a stabilit un mecanism pentru compensarea costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiază direct sau indirect de măsuri de natura ajutorului de stat ori cu efecte similare, asigurându-se astfel existenţa unei concurenţe efective, autoritatea de reglementare poate decide să nu impună obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată."14. La articolul 30, alineatele (1), (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta cerinţele minime de calitate pentru trimiterile de corespondenţă interne şi intracomunitare din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze. (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta cumulativ următoarele condiţii: a) de a asigura livrarea la destinatari, în 3 zile lucrătoare de la data depunerii trimiterilor de corespondenţă intracomunitare din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard la punctele de acces, a 85% din aceste trimiteri; b) de a asigura livrarea la destinatari, în 5 zile lucrătoare de la data depunerii trimiterilor de corespondenţă intracomunitare din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard la punctele de acces, a 97% din aceste trimiteri. (3) Cerinţele minime de calitate privind normele de distribuire pentru trimiterile de corespondenţă interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard, precum şi alte cerinţe de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligaţia să le presteze, se stabilesc de autoritatea de reglementare. (4) Cerinţele minime de calitate privind normele de distribuire a trimiterilor de corespondenţă interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard se stabilesc astfel încât să se asigure respectarea cerinţelor de calitate privind normele de distribuire pentru serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri de corespondenţă intracomunitare, prevăzute la alin. (2), şi se comunică de către autoritatea de reglementare Comisiei Europene."15. La articolul 31, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Respectarea cerinţelor minime de calitate privind normele de distribuire pentru trimiterile de corespondenţă interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare întocmit se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal......................................................................... (4) Evaluarea respectării cerinţelor minime de calitate privind normele de distribuire pentru trimiterile de corespondenţă intracomunitare din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard şi publicarea raportului de evaluare se realizează în condiţiile stabilite de Comisia Europeană."16. La articolul 35 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;".17. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;".18. La articolul 42 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parţial de la destinatar."19. La articolul 47^2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale se stabilesc cu respectarea prevederilor legale şi a acordurilor internaţionale la care România este parte. (3) Planurile emisiunilor de timbre şi efecte poştale se stabilesc anual de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, la propunerea persoanei juridice de interes public prevăzute la art. 47^1 alin. (2), cu avizul Comisiei filatelice."20. La articolul 52 alineatul (1) punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate ori în ambalaj transparent;"21. La articolul 52 alineatul (1), punctele 4-7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4. împiedicarea instalării cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de acces ori puncte de contact;5. deschiderea neautorizată a cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de acces ori de contact;6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafaţa unui obiect a oricăror semne, inscripţii, mărci, embleme ori alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poştale sau cu instalaţiile fizice care constituie puncte de acces ori de contact;7. introducerea în cutiile poştale sau în instalaţiile fizice care constituie puncte de acces ori de contact a unor bunuri, materiale sau substanţe care pot pricinui distrugeri, deteriorări, leziuni, pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor bunuri;".22. La articolul 52 alineatul (2), punctele 7 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) şi (4);...........................................................................16. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) privind cerinţele minime de calitate prevăzute la art. 30 alin. (2) sau cele stabilite potrivit art. 30 alin. (3);".23. La articolul 52 alineatul (2), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a obligaţiei de a supune orice modificare a tarifelor aprobării autorităţii de reglementare, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6);".24. La articolul 57 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) să se conformeze măsurilor dispuse potrivit art. 56."25. La articolul 58 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) în cazul prestării sau oferirii de către un furnizor de servicii poştale a altor servicii decât cele pentru care a obţinut dreptul de furnizare."26. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În caz de retragere a dreptului de a furniza servicii poştale, furnizorul nu mai poate dobândi dreptul de a furniza servicii poştale pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sancţiunii."  +  Articolul II (1) Prevederile art. I pct. 6 sunt aplicabile notificărilor transmise Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Prevederile art. I pct. 11 şi 12 sunt aplicabile începând cu prima decizie a preşedintelui ANCOM emisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin care se va realiza o compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal. (3) Dispoziţiile art. I pct. 3, 7 şi 8, precum şi cele de la pct. 4, cu referire la pct. 16^1, 16^3 şi 16^6 ale art. 2, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. (4) Dispoziţiile art. I pct. 20-23 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea

  informaţională,

  Carmen Elian,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2016.Nr. 27.-------