ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016  Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele Legii-cadru,ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,ţinând cont de faptul că, în prezent, unele din diferenţele de salarizare pentru aceeaşi funcţie au fost eliminate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale au identificat o serie de neclarităţi în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016,având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare: art. 3^1 alin. (1), referitoare la definirea sintagmei "fiecare funcţie", precum şi la drepturile salariale luate în considerare la stabilirea nivelului maxim al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, art. 3^2 alin. (6) referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activităţii prestate în linia de gardă, în funcţie de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1, precum şi art. 3^6 privind asimilarea funcţiilor din aparatul propriu al ministerelor cu cele din cadrul Secretariatului General al Guvernului,ţinând seama că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât personalul plătit din fonduri publice beneficiază de drepturile salariale prevăzute de actele normative privind salarizarea, fără a putea pretinde în lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea unor litigii şi care produc doar efecte relative neputând fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare; în lipsa unui temei legal expres, hotărârile judecătoreşti nu pot fi aplicate în mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profită exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte în proces, dându-se astfel eficienţă autorităţii de lucru judecat şi obligativităţii hotărârilor judecătoreşti,de asemenea, având în vedere faptul că la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a putea pretinde, în lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionare a unor litigii şi care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare,luând în considerare necesitarea de a reglementa situaţia tarifului orar utilizat pentru plata gărzilor efectuate în afara programului de la norma de bază în regim de urgenţă pentru a înlătura starea de neîncredere a medicilor cu privire la salariul de bază în funcţie de care se determină tariful orar pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază, fapt care se află în legătură directă cu semnarea contractelor de muncă cu timp parţial pentru gărzi prin care, în fapt, se asigură continuitatea asistenţei medicale,având în vedere că începând cu data de 1 august 2016 se abrogă Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar a se aplica noile prevederi legislative privind salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din întregul sistem de învăţământ,constituie situaţie de urgenţă asigurarea plăţii salariilor atât pentru personalul din reţeaua din învăţământ, cât şi pentru personalul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.Datorită apariţiei unor interpretări diferite privind plăţile salariale în domeniul educaţie în prima etapă, se impune de urgenţă modificarea şi completarea textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, în sensul că Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să fie abilitat să elaboreze grile de salarizare aferente primei etape de implementare a actului normativ.Ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii august 2016 se face în sistemul bugetar în perioada 5-15 septembrie 2016,având în vedere faptul că în aparatul de lucru al Secretariatului General al Guvernului nu se regăsesc toate funcţiile din cadrul ministerelor, ceea ce ar conduce la salarii diferite pentru aceeaşi funcţie, dar cu gradaţii diferite,în vederea asigurării plăţii salariilor personalului din aparatul propriu al ministerelor aferente lunii august 2016, conform art. 3^6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că "salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului", text care determină interpretări diferite privind aplicarea,ţinând cont că există riscul real al generării de inechităţi între funcţionarii publici sau personalul contractual din cadrul aceleiaşi instituţii prin diminuarea salariilor unor categorii importante de funcţii, inclusiv de conducere,în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."2. La articolul 3^1, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:"(1^1) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.(1^3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.(1^4) Pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia celei pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul pentru care îşi desfăşoară activitatea."3. La articolul 3^1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară."4. La articolul 3^2, după alineatul (6) introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:"(6^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, tariful orar se determină în funcţie de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcţiei de execuţie. Influenţele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.(6^2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/ compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente pentru arşi beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă."5. La articolul 3^3 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"6. La articolul 3, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c)."7. La articolul 3^4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."8. Articolul 3^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3^5. - În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor cuprinde şi anexe cu salariile de bază care se vor utiliza începând cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (2) lit. a), respectiv o anexă cu salariile de bază de la 1 decembrie 2017 pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 3^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3^6. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepţia personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale. (2) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."10. Articolul 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12^1. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta ordonanţă de urgenţă."11. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 1, poziţiile 5 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"5. Director de departament*)...............................................................8. Director general adjunct administrativ al universităţii"12. Se elimină textul prevăzut la **) din subsolul tabelului.13. La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu "**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:"NOTĂ:Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."14. La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu "**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:"NOTĂ:Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."15. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 3, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Şef serviciu (administrator financiar patrimoniu), administrator şef de facultate".16. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 4, nota din subsol se modifică după cum urmează:"Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu până la 70%. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar."17. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIArticolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, se abrogă.  +  Articolul IIIArticolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se abrogă.  +  Articolul IVÎn anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul II articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) După sintagma «paleative» se adaugă sintagma «secţii/compartimente pentru arşi, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică»."  +  Articolul VÎn cuprinsul art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului" se înţelege aplicarea aceluiaşi procent de creştere salarială pentru toate funcţiile, corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene şi manager public.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 43.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR1. Salarii de bază pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor a) Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Secretar general │ S │ 6499 │ 7149 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Secretar general adjunct/comisar general│ S │ 6305 │ 6936 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ b) Funcţii publice de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Director general │ S │ 6305 │ 6936 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Director general adjunct │ S │ 6102 │ 6712 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3│Director │ S │ 6102 │ 6712 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4│Director adjunct │ S │ 5695 │ 6264 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5│Şef serviciu │ S │ 5288 │ 5816 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6│Şef birou │ S │ 5085 │ 5593 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) şi b). c) Funcţii publice generale de execuţie*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia, gradul profesional │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Auditor, grad profesional superior │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4367│ 4476│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ S │ 3209│ 3450│ 3623│ 3804│ 3899│ 3996│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ S │ 2102│ 2260│ 2373│ 2492│ 2554│ 2618│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Consilier, consilier juridic, expert, inspector;│ │ │ │ │ │ │ ││ │ grad profesional superior │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4367│ 4476│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ S │ 3208│ 3449│ 3621│ 3802│ 3897│ 3994│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ S │ 2078│ 2234│ 2346│ 2463│ 2525│ 2588│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Referent de specialitate; │ │ │ │ │ │ │ ││ │ grad profesional superior │ SSD │ 2158│ 2320│ 2436│ 2558│ 2622│ 2688│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal│ SSD │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1812│ 1857│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ SSD │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional debutant │ SSD │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Referent; grad profesional superior │ M │ 1447│ 1556│ 1634│ 1716│ 1759│ 1803│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ M │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1536│ 1574│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional debutant │ M │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ d) Funcţii publice specifice de manager public*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Manager public, grad profesional superior │ S │ 4001│ 4301│ 4516│ 4742│ 4861│ 4983│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ S │ 3614│ 3885│ 4079│ 4283│ 4390│ 4500│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ S │ 3123│ 3357│ 3525│ 3701│ 3794│ 3889│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2. Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate a) Funcţii de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Secretar general │ S │ 5158 │ 5674 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Secretar general adjunct │ S │ 4643 │ 5107 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3│Director general │ S │ 3964 │ 4360 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4│Director general adjunct │ S │ 3837 │ 4221 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5│Director │ S │ 3837 │ 4221 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6│Director adjunct │ S │ 3581 │ 3939 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7│Şef serviciu │ S │ 3325 │ 3657 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 8│Şef birou │ S │ 3197 │ 3517 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a). b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Auditor gradul I A │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Consilier, expert, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ ││ │revizor contabil, arhitect; referent de │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812││ │specialitate, inspector casier gradul I A │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Consilier juridic gradul I A │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Tehnician-economist, secretar superior, │ │ │ │ │ │ │ ││ │interpret relaţii, interpret profesional, │ SSD │ 2024│ 2176│ 2285│ 2399│ 2459│ 2520││ │conductor arhitect, inspector, referent, │ │ │ │ │ │ │ ││ │subinginer, arhivist; gradul IA │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ SSD │ 1645│ 1768│ 1857│ 1950│ 1998│ 2048│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Referent, inspector, referent casier; IA │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1537│ 1575│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant│ M │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2. Funcţii specifice unor ministere2.1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de AfaceriSalarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice a) Funcţii de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Director general cu rang diplomatic │ S │ 6310 │ 6941 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Director general adjunct, director de │ S │ 6105 │ 6716 ││ │cabinet cu rang diplomatic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3│Director cu rang diplomatic │ S │ 6105 │ 6716 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4│Director adjunct cu rang diplomatic │ S │ 5699 │ 6269 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5│Şef serviciu cu rang diplomatic │ S │ 5292 │ 5821 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6│Şef birou cu rang diplomatic │ S │ 5087 │ 5596 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a). b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Ministru consilier │ S │ 3709│ 3987│ 4186│ 4395│ 4505│ 4618│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Consilier economic │ S │ 2027│ 2179│ 2288│ 2402│ 2462│ 2524│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Secretar economic I │ S │ 1838│ 1976│ 2075│ 2179│ 2233│ 2289││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar economic II │ S │ 1645│ 1768│ 1856│ 1949│ 1998│ 2048││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar economic III │ S │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Ataşat economic │ S │ 1405│ 1510│ 1586│ 1665│ 1707│ 1750│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Referent transmitere I │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Referent transmitere II │ M │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Referent transmitere III │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1536│ 1574││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Referent transmitere debutant │ M │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2.2. Ministerul Sănătăţii*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Asistent-şef │ S │ 2311│ 2484│ 2608│ 2738│ 2806│ 2876│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Asistent-şef │ SSD │ 1940│ 2086│ 2190│ 2300│ 2358│ 2417│├────┼────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3.│Asistent-şef │ PL │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Asistent-şef │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2.3. Consilieri pentru afaceri europene*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Consilier pentru afaceri europene │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4366│ 4475│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2.4. Funcţii specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Casier trezorier I │ M │ 1310│ 1408│ 1479│ 1553│ 1591│ 1631││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Casier trezorier II │ M; G │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Casier trezorier debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I │ M; G │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1537│ 1575││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Agent fiscal, operator rol, numărător bani; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘3. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelorSalarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Director de cabinet │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Şef cabinet │ S │ 2052│ 2206│ 2316│ 2432│ 2493│ 2555│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Stenodactilograf, şef cabinet, referent │ SSD │ 2024│ 2176│ 2285│ 2399│ 2459│ 2520│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Stenodactilograf, şef cabinet, referent │ PL │ 1692│ 1819│ 1910│ 2006│ 2056│ 2107│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Stenodactilograf, şef cabinet, referent │ M │ 1495│ 1607│ 1687│ 1771│ 1815│ 1860│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6│Consilier │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7│Expert │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8│Consultant │ S │ 2260│ 2430│ 2552│ 2680│ 2747│ 2816│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9│Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier │ │ │ │ │ │ │ ││ │personal (şofer) │ M │ 1488│ 1600│ 1680│ 1764│ 1808│ 1853│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘4. Funcţii comune din aparatul propriu al ministerelorSalarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire a) Funcţii de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Şef formaţie muncitori │ │ 1447 │ 1664 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradaţia ││ │ │ lor │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf; IA │ M │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf; I │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf; debutant │ M; G │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Secretar │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Secretar debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Administrator I │ M │ 1290│ 1387│ 1456│ 1529│ 1567│ 1606││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Administrator II │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Şef depozit I │ M │ 1285│ 1381│ 1450│ 1523│ 1561│ 1600││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Şef depozit II │ M │ 1275│ 1371│ 1439│ 1511│ 1549│ 1588│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6│Casier, magaziner; funcţionar, arhivar │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7│Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant│ M; G │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8│Şef formaţie pază/pompieri │ │ 1275│ 1371│ 1439│ 1511│ 1549│ 1588│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bufetier, manipulant bunuri, curier │ │ 1285│ 1381│ 1450│ 1523│ 1561│ 1600│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10│Maistru I │ │ 1300│ 1398│ 1467│ 1541│ 1579│ 1619││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maistru II │ │ 1290│ 1387│ 1456│ 1529│ 1567│ 1606│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11│Şofer I │ │ 1488│ 1600│ 1680│ 1764│ 1808│ 1853││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Şofer II │ │ 1435│ 1543│ 1620│ 1701│ 1743│ 1787│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12│Muncitor calificat I │ │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor calificat II │ │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor calificat III │ │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor calificat IV │ │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13│Muncitor necalificat I │ │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor necalificat II - fără sporuri │ │ 1250│ 1344│ 1411│ 1481│ 1519│ 1556│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘-----