ORDONANŢĂ nr. 25 din 24 august 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 31 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele b), d), g) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) beneficiar al prestării de servicii - persoana juridică sau persoana fizică cu sediul social ori profesional, respectiv domiciliul în România ori reprezentanţa, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, care primeşte sau intenţionează să primească la muncă pe teritoriul României un lucrător detaşat sau un lucrător ICT;....................................................................... d) aviz de detaşare - documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie;....................................................................... g) lucrător sezonier - străinul care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;...................................................................... j) lucrător detaşat - străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;"2. La articolul 2 alineatul (1), după litera p) se introduc opt noi litere, literele q)-v), cu următorul cuprins:"q) persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii, denumită în continuare «lucrător ICT» - străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii; r) transfer în cadrul aceleiaşi companii - detaşarea temporară în scopul desfăşurării unei activităţi profesionale sau al formării, în calitate de cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar, a unui străin care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare, de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care străinul este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la una sau mai multe entităţi care aparţin acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, dintre care cel puţin una este stabilită pe teritoriul României; s) grup de întreprinderi - două sau mai multe întreprinderi recunoscute ca fiind afiliate potrivit alin. (3); ş) cadru de conducere - persoană care deţine o funcţie de conducere, responsabilă de gestionarea activităţii beneficiarului prestării de servicii sub supravegherea generală sau îndrumarea consiliului de administraţie, a acţionarilor sau a echivalentului acestora, având cel puţin una dintre atribuţiile prevăzute la alin. (5); t) specialist - persoană calificată, care deţine o experienţă profesională corespunzătoare de cel puţin 3 ani, cu relevanţă pentru domeniile de activitate, tehnicile sau gestionarea activităţii beneficiarului prestării de servicii; ţ) angajat stagiar - persoană care deţine o diplomă universitară, detaşată în scopul dezvoltării carierei sau pentru a obţine formare privind tehnici sau metode utilizate în afaceri, şi care este plătită pe durata detaşării; u) activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor - activitate care depinde, într-o anumită perioadă a anului, de un eveniment periodic sau de o succesiune de evenimente legate de condiţii sezoniere pe durata cărora nivelul de forţă de muncă necesar îl depăşeşte considerabil pe cel obişnuit pentru operaţiunile curente; v) ţară terţă - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu excepţia Confederaţiei Elveţiene."3. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:"(3) În sensul prezentei ordonanţe, este recunoscută ca fiind afiliată direct sau indirect unei alte întreprinderi o întreprindere care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) deţine majoritatea capitalului subscris al celeilalte întreprinderi; b) controlează majoritatea voturilor ataşate acţiunilor emise de cealaltă întreprindere; c) poate numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie, de conducere sau de supraveghere al celeilalte întreprinderi; d) este administrată pe o bază comună cu cealaltă întreprindere de către o întreprindere-mamă. (4) Prin beneficiar al prestării de servicii care aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea se înţelege reprezentanţa, sucursala sau filiala din România a respectivei întreprinderi. (5) Atribuţiile pe care le poate avea un cadru de conducere sunt: a) conducerea beneficiarului prestării de servicii sau a unui departament ori a unei subdiviziuni a acestuia; b) supervizarea şi controlul activităţii celorlalţi angajaţi cu atribuţii de supervizare, profesionale sau de conducere; c) autoritatea de a recomanda angajarea ori concedierea sau alte acţiuni în domeniul resurselor umane. (6) Expresia «profesie reglementată» utilizată în prezenta ordonanţă are semnificaţia prevăzută în cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 3 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"5. La articolul 3 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial;"6. După alineatul (3) al articolului 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. (5) Contractele individuale de muncă încheiate de străinii cu şedere legală pe teritoriul României se suspendă de drept de la data la care angajatorul are cunoştinţă despre faptul că Inspectoratul General pentru Imigrări a stabilit obligaţia de returnare a străinului în cauză potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris angajatorul unui străin cu privire la stabilirea obligaţiei de returnare a acestuia, în termen de maximum 10 zile de la dispunerea respectivei măsuri."7. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;"8. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională;"9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Avizul de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. În cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează durata preconizată a contractului individual de muncă."10. La articolul 11 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;"11. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Lista sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor se stabileşte, prin raportare la Clasificarea activităţilor din economia naţională, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."12. La articolul 12, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare, care să precizeze, în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil: a) locul şi felul muncii; b) durata contractului; c) salariul şi periodicitatea plăţii acestuia; d) programul de lucru pe săptămână sau lună; e) durata tuturor concediilor plătite; f) data începerii activităţii, dacă este posibil; g) alte condiţii de muncă relevante.......................................................................... (4) În vederea eliberării avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a unui străin ca lucrător sezonier la angajatorul la care a desfăşurat aceeaşi activitate cel puţin o dată în ultimii 5 ani, nu este necesară depunerea documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute la art. 11 alin. (2), dacă străinul a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la încetarea contractului individual de muncă anterior."13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata şederii preconizate, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din România unde urmează a fi asigurată cazarea. (2) În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost, condiţii de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu. (3) Atunci când se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), în cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează că angajatorul asigură cazarea străinului în cauză."14. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri poate ocupa un nou loc de muncă la alt angajator doar dacă perioada maximă de şedere în calitate de lucrător sezonier nu a fost epuizată. Străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare, obţinut de angajator în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Noul aviz de angajare se eliberează fără îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) şi f). (3) Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune şi cazierul judiciar al străinului, eliberat de autorităţile române."15. La articolul 19, după alineatul unic se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În aplicarea alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrări solicită avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."16. Capitolul III "Detaşarea străinilor pe teritoriul României" se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIDetaşarea străinilor pe teritoriul RomânieiSecţiunea 1 Dispoziţii generale privind detaşarea străinilor pe teritoriul României Art. 20. - (1) Străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrători detaşaţi sau lucrători ICT în baza avizului de detaşare obţinut de beneficiarii prestării de servicii în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători detaşaţi, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii: a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat; b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor tratate încheiate de România cu alte state ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii; c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome; d) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state. (3) Prin excepţie de la alin. (1), străinii, titulari ai unui permis ICT eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători ICT de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România a cererii de eliberare a avizului de detaşare potrivit art. 27^2 sau 27^3, până la soluţionarea acesteia.Art. 21. - (1) Avizul de detaşare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea beneficiarului prestării de servicii dacă sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute la alin. (2) şi condiţiile speciale prevăzute de prezenta ordonanţă în funcţie de tipul avizului de detaşare solicitat. (2) Condiţiile generale pentru eliberarea avizului de detaşare sunt următoarele: a) întreprinderea de la care se face detaşarea este stabilită într-o ţară terţă; b) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienţă în activitate, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României; c) beneficiarul prestării de servicii are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii; d) beneficiarul prestării de servicii desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu activitatea în muncă pentru care solicită detaşarea străinului; e) beneficiarul prestării de servicii nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal; f) beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii; g) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, stabilit potrivit art. 29 alin. (1), nu a fost epuizat; h) străinul care urmează a fi detaşat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h), art. 11 şi art. 27 alin. (2) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din respectiva ordonanţă de urgenţă.Art. 22. - (1) În vederea obţinerii avizului de detaşare, beneficiarul prestării de servicii depune la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere însoţită de: a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă în calitate de lucrător detaşat sau lucrător ICT; b) două fotografii tip 3/4 ale străinului; c) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din ţara de origine, tradus şi legalizat în condiţiile legii; d) copia actului de detaşare, tradus şi legalizat în condiţiile legii; e) declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională; f) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a)-e); g) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă în funcţie de tipul de aviz de detaşare solicitat. (2) Beneficiarul prestării de servicii persoană fizică trebuie să depună şi copia actului său de identitate.Art. 23. - (1) Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei documentului care atestă înmatricularea sau înregistrarea într-o ţară terţă a întreprinderii de la care se face detaşarea, însoţită de o traducere legalizată în condiţiile legii. (2) Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. b) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a următoarelor documente: a) curriculum vitae al străinului; b) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii. (3) La curriculum vitae al străinului se ataşează, după caz, unul dintre următoarele documente: a) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România; b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii; c) copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul. (4) Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de către beneficiarului prestării de servicii a certificatului de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul beneficiarului prestării de servicii, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii. (5) Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului şi a certificatului constatator din care să rezulte că în registrul comerţului nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului, în copie şi în original. (6) Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. e) se face prin prezentarea cazierului judiciar al beneficiarului prestării de servicii. (7) Verificarea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. f)-h) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formaţiunile sale teritoriale.Secţiunea a 2-a Avizul de detaşare pentru lucrători detaşaţiArt. 24. - (1) Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători detaşaţi sunt următoarele: a) beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea; b) beneficiarul prestării de servicii aparţine aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea; c) beneficiarul prestării de servicii a încheiat cu întreprinderea de la care se face detaşarea un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României; d) durata detaşării nu depăşeşte o perioadă de maximum un an la un interval de 5 ani imediat anteriori depunerii cererii. (2) Pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători detaşaţi este necesară îndeplinirea a cel puţin uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) cumulativ cu cea prevăzută la alin. (1) lit. d). (3) Pentru calculul perioadei prevăzute la alin. (1) lit. d) se iau în considerare perioadele în care străinul a beneficiat de dreptul de şedere temporară în scop de detaşare pe teritoriul României în calitate de lucrător detaşat. (4) În temeiul tratatelor încheiate de România cu alte state, perioada prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi prelungită în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de acestea.Art. 25. - (1) Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a altui document eliberat de autorităţile române competente din care să rezulte că acesta este sucursala, filiala sau reprezentanţa din România a întreprinderii de la care se face detaşarea. (2) Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a oricăror documente, traduse şi legalizate în condiţiile legii, din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii şi întreprinderea de la care se face detaşarea sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3). (3) Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei contractului încheiat cu întreprinderea de la care se face detaşarea, din cuprinsul căruia rezultă explicit detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României. (4) Verificarea condiţiei prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formaţiunile sale teritoriale.Secţiunea a 3-a Avizul de detaşare pentru lucrători ICTArt. 26. - (1) Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători ICT sunt următoarele: a) beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea; b) pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii se preconizează a se efectua exclusiv o şedere pe teritoriul României sau şederea totală preconizată a se efectua pe teritoriul României este cea mai lungă, în raport cu toate şederile care compun durata transferului în cadrul aceleiaşi companii; c) transferul în cadrul aceleiaşi companii presupune detaşarea străinului în calitate de cadru de conducere ori specialist, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 ani, sau în calitate de angajat stagiar, pentru o perioadă care nu depăşeşte un an; d) salariul, precum şi celelalte condiţii de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii sunt stabilite în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil; e) întreprinderea de la care se face detaşarea sau o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi şi-a asumat obligaţia de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii; f) străinul care urmează a fi detaşat a fost angajat în cadrul întreprinderii de la care se face detaşarea sau în cadrul unor întreprinderi care aparţin aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, pe o perioadă de cel puţin 6 luni neîntrerupte imediat anterioare datei de la care se solicită eliberarea avizului de detaşare, în cazul cadrelor de conducere şi al specialiştilor, şi de cel puţin 3 luni neîntrerupte, în cazul angajaţilor stagiari. (2) În cazul avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT detaşaţi în calitate de specialişti, condiţia generală referitoare la experienţa în activitate prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. b) se consideră îndeplinită numai dacă străinul deţine o experienţă profesională corespunzătoare de cel puţin 3 ani, cu relevanţă pentru domeniile de activitate, tehnicile sau gestionarea activităţii beneficiarului prestării de servicii. (3) În cazul avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT detaşaţi în calitate de angajaţi stagiari, condiţia generală prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. b) se consideră îndeplinită numai dacă documentele prevăzute la art. 23 alin. (3) lit. a) se referă la absolvirea unui program de studii universitare.Art. 27. - (1) Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii, după caz, a unuia dintre următoarele documente: a) certificatul constatator eliberat de registrul comerţului sau alt document eliberat de autorităţile române competente din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii este sucursala, filiala sau reprezentanţa din România a întreprinderii de la care se face detaşarea; b) orice documente, traduse şi legalizate în condiţiile legii, din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii şi întreprinderea de la care se face detaşarea sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3). (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-e) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei actului de detaşare prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. d), în cuprinsul căruia sunt incluse menţiuni cu privire la: a) durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, cu menţionarea distinctă a perioadelor detaşării pe teritoriul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum şi sediul social sau profesional al entităţii sau entităţilor la care se face detaşarea; b) funcţia pe care urmează să o ocupe străinul pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, respectiv cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar; c) salariul şi periodicitatea plăţii acestuia, precum şi alte condiţii de muncă şi de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii; d) reprimirea la muncă a străinului la întreprinderea de la care se face detaşarea sau la o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi, la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii. (3) Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. f) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei, traduse şi legalizate în condiţiile legii, a contractului sau contractelor individuale de muncă ale străinului, precum şi, atunci când este cazul, a oricărui document din care să rezulte că întreprinderea de la care se face detaşarea şi întreprinderea sau întreprinderile la care a fost angajat anterior străinul sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3).Secţiunea a 4-a Eliberarea avizului de detaşare în situaţii specialeArt. 27^1. - (1) La cererea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, eliberează avizul de detaşare pentru lucrători detaşaţi, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de la art. 21 alin. (2) lit. c) şi g), străinilor care au o implicare directă şi necesară în cadrul unor proiecte desfăşurate în România, dacă străinul detaşat are sau urmează să aibă o implicare directă şi necesară în cadrul unui proiect desfăşurat în România care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a ţării şi determină un efect pozitiv de antrenare în economie. (2) În aplicarea alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări solicită avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Art. 27^2. - (1) Avizul de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situaţie denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21-23, 26 şi 27, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) străinul care urmează a fi detaşat pe teritoriul României este titularul unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene; b) nu au fost formulate obiecţii cu privire la detaşarea străinului pe teritoriul României în cadrul mobilităţii pe termen scurt potrivit alin. (4). (2) În vederea obţinerii avizului de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen scurt, beneficiarul prestării de servicii depune la Inspectoratul General pentru Imigrări, concomitent sau ulterior transmiterii notificării prealabile prevăzute la alin. (3), o cerere la care ataşează copia permisului ICT valabil, eliberat de primul stat membru străinului care urmează a fi detaşat pe teritoriul României, şi două fotografii tip 3/4 ale străinului. Cererile care nu sunt însoţite de notificarea prealabilă prevăzută la alin. (3) sau, în cazul în care a fost transmisă anterior, de copia acesteia nu se preiau, fiind considerate inadmisibile. (3) În cazul în care se preconizează că străinul care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii într-un alt stat membru al Uniunii Europene urmează să fie detaşat şi pe teritoriul României în cadrul unei mobilităţi pe termen scurt, entitatea la care este sau urmează să fie detaşat lucrătorul ICT în respectivul stat membru transmite Inspectoratului General pentru Imigrări, prin intermediul beneficiarului prestării de servicii din România, o notificare prealabilă, de îndată ce se cunoaşte intenţia de detaşare a străinului pe teritoriul României, însoţită de următoarele documente: a) orice documente care dovedesc faptul că beneficiarul prestării de servicii din România aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, traduse şi legalizate în condiţiile legii; b) copia contractului individual de muncă şi a actului de detaşare transmise primului stat membru al Uniunii Europene în vederea eliberării permisului ICT, traduse şi legalizate în condiţiile legii; c) documente care atestă faptul că străinul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detaşat pe teritoriul României, dacă acel loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate; d) copia documentului de trecere a frontierei deţinut de străinul care urmează a fi detaşat, a cărui valabilitate depăşeşte data încheierii detaşării pe teritoriul României; e) documente din care să rezulte durata şi datele planificate pentru detaşare, traduse şi legalizate în condiţiile legii, dacă aceste aspecte nu rezultă din cuprinsul contractului individual de muncă sau actului de detaşare. (4) Inspectoratul General pentru Imigrări formulează obiecţii cu privire la detaşarea străinului pe teritoriul României în cadrul unei mobilităţi pe termen scurt în următoarele cazuri: a) beneficiarul prestării de servicii din România nu aparţine nici întreprinderii de la care se face detaşarea, nici aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea; b) salariul prevăzut pe durata detaşării pe teritoriul României nu este stabilit în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil; c) străinul în cauză se află pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene în calitate de lucrător ICT de cel puţin 3 ani, în cazul cadrelor de conducere ori specialiştilor, sau de cel puţin un an, în cazul angajaţilor stagiari; d) străinul în cauză a stat pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi pe termen scurt o perioadă de 90 de zile în intervalul de 180 de zile imediat anterior datei primirii notificării prealabile; e) documentele care însoţesc notificarea prealabilă au fost dobândite prin fraudă, falsificate sau modificate; f) străinul care urmează a fi detaşat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detaşat pe teritoriul României, dacă acel loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate; g) străinul care urmează a fi detaşat nu deţine un document de trecere a frontierei a cărui valabilitate depăşeşte data încheierii detaşării pe teritoriul României; h) străinul care urmează a fi detaşat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din respectiva ordonanţă de urgenţă. (5) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică obiecţiile formulate potrivit alin. (4), în scris, către entitatea care a transmis notificarea prealabilă, prin intermediul beneficiarului prestării de servicii din România, precum şi către autorităţile competente din primul stat membru în cauză, în termen de maximum 20 de zile de la primirea notificării.Art. 27^3. - (1) Avizul de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situaţie denumită în continuare mobilitate pe termen lung, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de la art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b) g) şi h), art. 22 alin. (1) lit. f) şi g) şi alin. (2), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 26 alin. (1) lit. b)-f), alin. (2) şi (3) şi a art. 27 alin. (2) şi (3), dacă sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. c)-f), condiţia specială prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a), precum şi următoarele condiţii: a) pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, şederea preconizată a se efectua pe teritoriul României este mai scurtă în raport cu şederea preconizată a se efectua pe teritoriul primului stat membru; b) străinul urmează să fie detaşat pe teritoriul României în calitate de cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar; c) salariul, precum şi celelalte condiţii de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata detaşării pe teritoriul României sunt stabilite în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi a contractului colectiv de muncă aplicabil; d) întreprinderea de la care se face detaşarea sau o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi şi-a asumat obligaţia de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii; e) străinul care urmează a fi detaşat deţine un document de trecere a frontierei a cărui valabilitate depăşeşte data încheierii detaşării pe teritoriul României; f) străinul care urmează a fi detaşat este titularul unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene; g) străinul în cauză se află pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene în calitate de lucrător ICT de mai puţin de trei ani, în cazul cadrelor de conducere ori specialiştilor, sau de mai puţin de un an, în cazul angajaţilor stagiari; h) străinul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detaşat pe teritoriul României, dacă acel loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate; i) străinul care urmează a fi detaşat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din respectiva ordonanţă de urgenţă. (2) În vederea obţinerii avizului de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung, beneficiarul prestării de servicii depune la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere la care ataşează documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-e), art. 23 alin. (4)-(6), art. 27 alin. (1), precum şi: a) copia permisului ICT valabil, eliberat de primul stat membru străinului care urmează a fi detaşat pe teritoriul României; b) documentele care atestă faptul că străinul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detaşat pe teritoriul României, în cazul în care respectivul loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate. (3) Copia actului de detaşare prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. d) ce se depune potrivit alin. (2) trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 27 alin. (2). (4) În cazul în care beneficiarul prestării de servicii depune atât o cerere pentru aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen scurt, cât şi o cerere pentru aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung, iar perioadele de detaşare pe teritoriul României avute în vedere în cuprinsul celor două cereri se suprapun, soluţionarea cererii pentru aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen scurt se suspendă până la soluţionarea cererii pentru aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung. În cazul în care se eliberează avizul de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung, cererea pentru aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen scurt se consideră rămasă fără obiect şi se respinge.Secţiunea a 5-a Obligaţii de informareArt. 27^4. - (1) Beneficiarul prestării de servicii care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de detaşare are obligaţia de a comunica de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări orice modificare a situaţiei de fapt sau de drept care afectează îndeplinirea condiţiilor de eliberare a avizului solicitat. (2) Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, precum şi Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia. (3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detaşarea: în cazul persoanei juridice - denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar, în cazul persoanei fizice - numele şi prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare; b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, şi, după caz, numele/denumirea şi adresa completă ale reprezentantului legal în România; c) numele şi prenumele străinului detaşat, data naşterii, cetăţenia, seria şi numărul documentului de călătorie, perioada detaşării, funcţia şi locul desfăşurării activităţii.Art. 27^5. - Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris beneficiarul prestării de servicii cu privire la anularea sau revocarea dreptului de şedere temporară al străinului potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la motivele care stau la baza dispunerii respectivei măsuri, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei."17. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică solicitantului ce informaţii suplimentare sunt necesare şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenele prevăzute la alin. (2) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.(2^2) Soluţionarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se realizează cu luarea în considerare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii."18. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii, sau solicită în mod expres anularea avizului de angajare/detaşare înainte de obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare de către străin."19. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii care are încadrat în muncă/detaşat un străin din categoria celor prevăzuţi la art. 3 alin. (2) sau la art. 20 alin. (2) are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detaşare, precum şi a înscrisurilor care atestă apartenenţa la una dintre categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) sau la art. 20 alin. (2), după caz."20. La articolul 35, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 27^4 alin. (2) sau a modificării elementelor prevăzute în această comunicare, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;"21. La articolul 35, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) nerespectarea de către angajator a obligaţiilor privind asigurarea cazării lucrătorului sezonier, asumate potrivit art. 12^1, sau reţinerea automată din salariu a chiriei, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; e) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 27^4 alin. (1) sau netransmiterea către Inspectoratul General pentru Imigrări a modificării elementelor comunicării prevăzute la art. 27^4 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."22. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată; b) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin cu şedere ilegală, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată."23. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) nu constituie contravenţie dacă străinul face parte din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) sau la art. 20 alin. (2)."24. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă se fac după cum urmează: a) de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă pentru contravenţiile prevăzute la art. 35 lit. a) şi b) şi la art. 36 alin. (1) lit. a); b) de către lucrătorii Inspectoratului General pentru Imigrări pentru contravenţiile prevăzute la art. 35 lit. b)-e) şi art. 36 alin. (1)."25. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În scopul verificării modalităţii în care angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea cazării lucrătorului sezonier, lucrătorii Inspectoratului General pentru Imigrări au acces, cu acordul lucrătorului sezonier, la locul de cazare."26. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Condiţiile generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d) şi la art. 21 alin. (2) lit. f) nu sunt îndeplinite dacă angajatorul, respectiv beneficiarul prestării de servicii a fost sancţionat potrivit art. 26 lit. a) sau b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii."27. După articolul 44 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:"Titlul I al prezentei ordonanţe transpune:1. art. 3 lit. b) şi c), art. 5 alin. (2) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (6), art. 7, art. 8 alin. (2) şi (4), art. 10, art. 15 alin. (9), art. 16, art. 17 alin. (1) şi (3), art. 20 alin. (2) şi art. 24 alin. (1) din Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014;2. art. 5 alin. (1) lit. a)-f), alin. (2), alin. (4) şi alin. (7), art. 6, art. 9, art. 21 alin. (2), (3) şi (6), art. 22 alin. (2) lit. e) şi art. 23 alin. (3) şi alin. (7) lit. d) şi e) din Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 27 mai 2014."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera k1) se introduc două noi litere, literele k^2) şi k^3), cu următorul cuprins:"k^2) permis pentru persoana transferată în cadrul aceleiaşi companii, denumit în continuare «permis ICT» - documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, care atestă dreptul acestuia de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT;k^3) permis pentru mobilitate pe termen lung, denumit în continuare permis «mobile ICT» - documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, care atestă dreptul acestuia de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung."2. La articolul 2, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:"t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acordă primul «Cartea Albastră a U.E.» sau permisul ICT;"3. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 31Soluţionarea cererilor de viză (1) Cererile pentru acordarea vizei de lungă şedere se soluţionează în sensul acordării sau refuzului acordării vizei de lungă şedere, în termen de până la 60 de zile de la data depunerii acestora, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor generale şi speciale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României numai dacă la data eliberării vizei mai sunt îndeplinite condiţiile ce au stat la baza aprobării acesteia. (3) Decizia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României prin care se refuză acordarea vizei se comunică solicitantului, împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază."4. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Solicitarea de viză depusă în baza unui aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, în cuprinsul căruia nu se menţionează că angajatorul asigură cazarea solicitantului, trebuie să fie însoţită, suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (2), de dovada asigurării condiţiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru toată durata şederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului sau a unei declaraţii autentificate privind asigurarea condiţiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe de pe teritoriul României."5. La articolul 44, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 24 alin. (1), în cazul străinilor care prezintă un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă pe o perioadă egală cu durata preconizată a contractului plus 5 zile, fără a depăşi 90 de zile. (8) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere în scop de muncă se înscrie tipul de lucrător conform avizului de angajare prezentat. (9) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în calitate de lucrător sezonier este însoţită de o informare scrisă, redactată în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informaţii despre drepturile şi obligaţiile care revin străinului titular al vizei, inclusiv procedurile referitoare la reclamaţii."6. La articolul 46, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis «mobile ICT», al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:......................................................................... (6) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis «mobile ICT» pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere temporară este mai mică de un an."7. La articolul 50 alineatul (2), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) solicită prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza de lungă şedere sau i s-a prelungit dreptul de şedere în baza căruia se află pe teritoriul României, cu excepţia membrilor de familie ai cetăţeanului român sau ai străinului beneficiar al unui drept de şedere pe termen lung, dacă solicită prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, a străinilor care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, precum şi a străinilor care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5);........................................................................ g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate. La prima prelungire a dreptului de şedere, străinii pot prezenta o asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obişnuit pentru cetăţenii români;"8. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de şedere ia în considerare circumstanţele specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii."9. La articolul 56, alineatele (7) şi (9) - (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.......................................................................... (9) Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastră a UE, acestea rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost eliberate, dar nu mai mult decât perioada în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării încetării raportului de muncă dacă străinul nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. (10) Pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu prezentarea copiei avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă, străinii din următoarele categorii: a) străinii, titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii, care solicită prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă după finalizarea studiilor; b) străinii, titulari ai unui drept de şedere temporară în scop de muncă, în calitate de lucrători sezonieri sau ai unui drept de şedere temporară în scop de detaşare, care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, în calitate de lucrători permanenţi; c) străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5). (11) Străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2), pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1), fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă."10. La articolul 56, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Străinilor, lucrători sezonieri, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 5 zile, fără a depăşi o durată totală de şedere pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier de 180 de zile în decursul oricărei perioade de 365 de zile precedente fiecărei zile de şedere a străinului pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier."11. La articolul 56, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) Dacă în termenul de valabilitate a permisului unic sau a Cărţii albastre a UE, calculat potrivit alin. (9), se solicită eliberarea unui aviz de angajare pentru străinul în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, dreptul de şedere temporară în scop de muncă nu încetează mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data soluţionării cererii de eliberare a avizului de angajare."12. După articolul 56^1 se introduc două noi articole, articolele 56^2 şi 56^3, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 56^2Prelungirea dreptului de şedere temporară înscop de detaşare în calitate de lucrător ICT (1) Prin excepţie de la prevederile art. 561, străinilor intraţi în România în scopul detaşării în calitate de lucrători ICT li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de detaşare de la data depunerii cererii, dacă: a) beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare pentru lucrătorul ICT în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; b) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. (2) În situaţia în care prima şedere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pe teritoriul României prevăzută la art. 51 alin. (2) se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări cel mai târziu la data începerii activităţii în muncă la beneficiarul prestării de servicii din România. (3) În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea de prelungire a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT, sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la art. 51 alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, solicitarea poate fi respinsă. (4) Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se prelungeşte pentru toată durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi de un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop. (5) Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se acordă fără a depăşi în total 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop, în situaţia în care durata iniţială a transferului în cadrul aceleiaşi companii a fost prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente: a) copia actului prin care a fost prelungită detaşarea, tradus şi legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru care a fost prelungit transferul în cadrul aceleiaşi companii şi menţinerea celorlalte condiţii de detaşare; b) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. (6) În situaţia în care, imediat după prelungirea dreptului de şedere temporară potrivit alin. (5), străinul urmează să efectueze o şedere pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pe teritoriul României prevăzută la art. 51 alin. (2) se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări cel mai târziu la data începerii activităţii în muncă la beneficiarul prestării de servicii din România.ARTICOLUL 56^3Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare încalitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi (1) Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, a cererii de eliberare a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situaţie denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, sau a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situaţie denumită în continuare mobilitate pe termen lung, până la soluţionarea acesteia. (2) Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize, pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi la beneficiarul prestării de servicii din România care a obţinut, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, un aviz de detaşare în cadrul unei mobilităţi pe termen scurt sau pe termen lung. (3) Perioadele de şedere potrivit alin. (1) şi (2), cumulate, nu pot depăşi o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. (4) Străinului, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă: a) beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung pentru lucrătorul ICT în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; b) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. (5) În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate potrivit alin. (4) sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen de maximum 15 zile pentru trimiterea acestora. Termenul prevăzut la art. 51 alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, solicitarea poate fi respinsă. (6) Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi pe termen lung se prelungeşte pentru toată durata detaşării pe teritoriul României, fără a depăşi o perioadă egală cu durata de şedere prevăzută a se efectua pe teritoriul primului stat membru sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru. (7) Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung se acordă, cu aplicarea alin. (4) şi (6), în situaţia în care durata iniţială a detaşării pe teritoriul României sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru a fost prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente: a) copia actului prin care a fost prelungită detaşarea pe teritoriul României, tradus şi legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru care a fost prelungită detaşarea pe teritoriul României şi menţinerea celorlalte condiţii de detaşare, sau, după caz, copia noului permis ICT valabil, eliberat de primul stat; b) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. (8) Aprobarea cererii de prelungire a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente din primul stat membru."13. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Angajatorul sau beneficiarul prestării de servicii, după caz, are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la intrarea în România a străinilor prevăzuţi la alin. (1), să comunice, în scris, formaţiunii Inspectoratului General pentru Imigrări competente teritorial situaţia nominală a acestora."14. La articolul 62 alineatul (3), partea introductivă a literei c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) pentru copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei ori ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani, care se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani sau care, deşi sunt adulţi, nu se pot întreţine singuri din motive medicale, dacă:"15. La articolul 64, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Dreptul de şedere prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, termen ce curge de la data depunerii cererii. Pentru străinii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), termenul curge de la data la care a intervenit aceasta. (5) Străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cu aplicarea alin. (2), precum şi străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere temporară în mod independent potrivit alin. (1) pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară în condiţiile şi pentru oricare dintre scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere."16. La articolul 71, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Străinilor de origine română sau născuţi în România, străinilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de şedere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum şi celor a căror şedere este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e)............................................................................ (4) Străinilor care fac dovada că au efectuat, potrivit cotei proprii de participare, investiţii de minimum 1.000.000 euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b)."17. La articolul 72, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Străinii prevăzuţi la art. 131 alin. (3) sunt exceptaţi de la prezentarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e)."18. La articolul 77 alineatul (3), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) posesorul unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT sau al unui permis unic pentru lucrători sezonieri solicită asistenţă socială, cu condiţia ca străinul să fie informat în prealabil, în scris, cu privire la acest aspect; e) se constată că posesorul unei Cărţi albastre a UE sau al unui permis ICT nu are resurse suficiente pentru întreţinerea sa şi a familiei sale la nivelul salariului minim brut garantat în plată."19. La articolul 77 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) la cerere sau la dobândirea cetăţeniei române;"20. La articolul 77, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Deciziile de anulare sau revocare a dreptului de şedere se iau ţinând cont de circumstanţele specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii."21. La articolul 80^1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Străinii titulari ai unui drept de şedere temporară, încadraţi în muncă sau şomeri înregistraţi, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte: a) condiţiile de muncă, inclusiv în ceea ce priveşte salarizarea şi măsurile de protecţie împotriva concedierii sau a altor tratamente defavorabile din partea angajatorului, plăţile restante care urmează a fi efectuate de către angajatori, referitoare la eventualele remuneraţii restante, precum şi cerinţele în materie de securitate şi sănătate în muncă; b) accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu; c) echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare; d) securitatea socială; e) asistenţa şi protecţia socială; f) asistenţa de sănătate publică; g) deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe; h) accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe; i) libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile şi avantajele conferite de astfel de organizaţii; j) serviciile oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. (4) Prevederile alin. (3) lit. e) nu se aplică în cazul străinilor titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă obţinut în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sau ai dreptului de şedere temporară în scop de detaşare."22. La articolul 80^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrători ICT beneficiază de tratamentul aplicat salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă, prevăzut de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare."23. La articolul 82 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) străinul a depăşit vârsta de 65 de ani."24. La articolul 96 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) returnarea se poate realiza numai către un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa străinului este pusă în pericol ori că va fi supus la tortură, tratamente inumane sau degradante; b) starea de sănătate a străinului face imposibilă realizarea returnării;"25. La articolul 101, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică, în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanţei este definitivă. Plângerea formulată nu suspendă îndepărtarea sub escortă."26. La articolul 106^4 alineatul (1) litera a), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) unei şederi ilegale de până la 30 zile, pentru străinii care prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) lit. d) şi e);"27. La articolul 106^4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, durata interdicţiei de intrare se recalculează potrivit alin. (1), în funcţie de perioada de şedere ilegală şi se majorează cu 1 an. În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, iar şederea ilegală este mai mică de 30 de zile, durata interdicţiei de intrare în ţară este de 1 an."28. La articolul 106^4 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) suportă cheltuielile ocazionate de transportul internaţional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României; c) rambursează ulterior Inspectoratului General pentru Imigrări cheltuielile suportate ocazionate de transportul internaţional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României;"29. La articolul 107 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:"d^1) permis ICT, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;d^2) permis «mobile ICT», străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung;"30. La articolul 107, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) În permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se înscrie, suplimentar faţă de menţiunea prevăzută la alin. (2), menţiunea «Sezonier».(2^2) În permisul eliberat străinilor detaşaţi în România în calitate de lucrători ICT se înscrie, suplimentar faţă de menţiunea prevăzută la alin. (2), menţiunea «ICT» sau «mobile ICT», după caz.(2^3) Permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri este însoţit de o informare scrisă, redactată în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informaţii despre drepturile şi obligaţiile care revin străinului titular al dreptului de şedere temporară în scop de muncă, inclusiv procedurile referitoare la reclamaţii."31. La articolul 107, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile referitoare la permisul de şedere temporară se aplică în mod corespunzător şi permisului unic, Cărţii albastre a UE, permisului de şedere în scop de detaşare, permisului ICT şi permisului «mobile ICT»."32. La articolul 108, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), permisul ICT nu face dovada adresei de reşedinţă pe teritoriul României în situaţia în care prima şedere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene."33. La articolul 109, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în permisul ICT eliberat în situaţia în care prima şedere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu se înscrie o adresă de reşedinţă a străinului pe teritoriul României."34. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 111Anularea permisului de şedere (1) În cazul în care străinului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revocă sau i se anulează dreptul de şedere, documentul aferent se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţă străinului. (2) Anularea permisului ICT se comunică în termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul cărora străinul este sau urmează să fie detaşat."35. La articolul 128, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) se bucură de tratament egal în domeniile şi în condiţiile prevăzute la art. 80^1."36. Articolul 128^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 128^1Readmisia străinilor posesori ai Cărţii albastre aUE sau ai unui permis ICT (1) Posesorul Cărţii albastre a UE căruia i s-a respins cererea de mutare în al doilea stat membru este readmis imediat, fără formalităţi, pe teritoriul României. Readmisia este acceptată imediat, fără formalităţi, şi pentru membrii de familie ai acestuia. (2) Titularul unui permis ICT eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări este readmis imediat, fără formalităţi, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia se află în cadrul unei mobilităţi. Readmisia este acceptată imediat, fără formalităţi, şi pentru membrii de familie ai acestuia. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul în care străinului, aflat în cadrul unei mobilităţi pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene care solicită readmisia, i-a încetat dreptul de şedere temporară pe teritoriul României, la expirarea termenului pentru care i-a fost acordat sau ca urmare a anulării ori revocării."37. La articolul 131, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În situaţia străinilor minori care intră neînsoţiţi sau care rămân neînsoţiţi pe teritoriul României, Inspectoratul General pentru Imigrări şi formaţiunile sale teritoriale procedează după cum urmează:"38. La articolul 131 alineatul (1), litera f) se abrogă.39. La articolul 131, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:"(3) Procedura prevăzută la alin. (1) se consideră finalizată în următoarele situaţii: a) s-a realizat reunificarea familială a minorului; b) minorul a fost predat autorităţilor competente din ţara de origine; c) în cazul neidentificării părinţilor minorului ori a altor membri de familie ai acestuia; d) minorul nu este acceptat în statul de origine. (4) Pe perioada derulării procedurii prevăzute la alin. (1), minorilor li se prelungeşte dreptul de şedere în scopul prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. g), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor generale şi speciale prevăzute de prezenta ordonanţă. (5) Permisele de şedere pentru minorii neînsoţiţi se acordă cu scutire de la plata taxelor. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d), minorului i se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung pe teritoriul României."40. La articolul 143, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:"(3) Plata interpreţilor prevăzuţi la alin. (1) lit. e) se face în condiţiile Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Interpreţii prevăzuţi la alin. (1) lit. e) care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări, beneficiază de cheltuieli de transport şi, după caz, de cazare şi indemnizaţie de delegare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare. (5) În cazul în care nu sunt identificaţi sau nu pot fi utilizaţi interpreţi autorizaţi în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate folosi persoane de încredere care cunosc limbile din/şi în care se face traducerea şi/sau interpretarea limbii respective, dispoziţiile alin. (3) şi (4) aplicându-se în mod corespunzător. (6) Inspectoratul General pentru Imigrări transmite Comisiei Europene date statistice privind numărul documentelor prin care s-a acordat dreptul de şedere şi de muncă în scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră eliberate pentru prima dată şi, în măsura posibilului, numărul străinilor al căror drept de şedere în scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră a fost prelungit, anulat sau revocat. Datele statistice sunt defalcate în funcţie de cetăţenie şi, în măsura posibilului, în funcţie de durata dreptului de şedere acordat şi în funcţie de sectorul economic. Datele statistice au ca perioade de referinţă un an calendaristic şi sunt comunicate Comisiei Europene în termen de 6 luni de la sfârşitul anului de referinţă. Primul an de referinţă este 2017."41. La articolul 144, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Cheltuielile ocazionate de transportul internaţional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României a străinilor care dispun de mijloace financiare se suportă de către aceştia, cu condiţia ca, după achitarea acestor cheltuieli, să le rămână o sumă echivalentă cu minimum 50 euro, necesară acoperirii cheltuielilor proprii pe timpul îndepărtării."42. La articolul 144, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În cheltuielile ocazionate de executarea măsurilor de îndepărtare prevăzute la alin. (5) este inclusă o sumă echivalentă cu 50 euro, de care va beneficia străinul îndepărtat pentru acoperirea cheltuielilor proprii pe timpul îndepărtării, în cazul în care străinul nu dispune de această sumă."43. La articolul 144, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) şi f) se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate pentru aceste destinaţii."44. La menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 12 şi 13, cu următorul cuprins:"12. Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, cu excepţia art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b) şi c), art. 5 alin. (2) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (6), art. 7, art. 8 alin. (2) şi (4), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (9), art. 16, art. 17 alin. (1), (2) şi (3), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (1) şi art. 25 alin. (2).13. Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 27 mai 2014, cu excepţia art. 5 alin. (1) lit. a)-f), alin. (2), alin. (4) şi alin. (7), art. 6, art. 9, art. 10, art. 21 alin. (2), (3) şi (6), art. 22 alin. (2) lit. e) şi art. 23 alin. (3) şi alin. (7) lit. d) şi e)."  +  Articolul IIIAlineatul (8) al articolului 19^14 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în condiţiile alin. (1) pot depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanţei este definitivă. Plângerea împotriva măsurii luării în custodie publică nu suspendă măsura luării în custodie publică şi nici procedura determinării statului membru responsabil."  +  Articolul IVHotărârea Guvernului prevăzută la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se emite în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul VPrevederile art. I pct. 20-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 24 august 2016.Nr. 25.-----