ORDONANŢĂ nr. 26 din 29 august 2016pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 31 august 2016  Având în vedere măsurile reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare,faptul că măsurile de reducere a arieratelor au atenuat, dar nu au eliminat riscul unor blocaje financiare prin repunerea în sarcina operatorilor economici a obligaţiilor anulate, în cazul în care aceştia înregistrează noi datorii, pentru care nu dispun de surse de finanţare neavând restabilită capacitatea de plată,pentru încadrarea în obiectivele-ţintă stabilite cu instituţiile financiare internaţionale privind necesitatea reducerii obligaţiilor fiscale, inclusiv la operatorii economici din industria de apărare,pentru evitarea intrării în incapacitate de plată, eliminarea blocajelor financiare, asigurarea condiţiilor de funcţionare şi refacerea capacităţii operatorilor economici, se impune amânarea la plată a obligaţiilor fiscale anulate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare.Ţinând cont de dispoziţiile art. 346 din TFUE potrivit căruia orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie sau material de război cu condiţia ca respectivele măsuri să nu distorsioneze concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri militare,având în vedere că acest demers are ca finalitate menţinerea unor capacităţi în industria de apărare pentru siguranţa aprovizionării cu produse şi servicii de primă necesitate pentru forţele sistemului naţional de apărare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poziţia 4 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IArticolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 21 mai 2014, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În situaţia în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la data de 31 decembrie 2018 alte obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate, obligaţiile şi accesoriile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului. (2) Operatorii economici aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) nu datorează, până la data de 31 decembrie 2018, accesorii aferente obligaţiilor anulate şi repuse în sarcina acestora."  +  Articolul IIÎn cazul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă, prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale de natura celor anulate şi, respectiv, prescripţia dreptului organului fiscal de a cere executarea silită se suspendă pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data de 31 decembrie 2018.  +  Articolul IIIPrevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă, nu sunt aplicabile operatorilor economici din industria de apărare, prevăzuţi în anexa la ordonanţa de urgenţă, care la data de 31 decembrie 2016 nu înregistrează obligaţii neachitate de natura celor anulate.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ------------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2016.Nr. 26.----