ORDIN nr. 895 din 19 august 2016pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 162.149 din 26 iulie 2016,în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Prevederi generale. Reguli privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare  +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, denumit în continuare R(CE) nr. 834/2007, se instituie un sistem de control având autoritatea competentă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care deleagă atribuţiile de control unor organisme de control, denumite în continuare OC, cu condiţia respectării prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, denumit în continuare R(CE) nr. 882/2004. (2) În sensul prezentului ordin, OC reprezintă organismele care desfăşoară activităţi de inspecţie şi certificare în domeniul producţiei ecologice; acestea sunt persoane juridice din sectorul public sau privat, care îndeplinesc cerinţele art. 27 din R(CE) nr. 834/2007. (3) Operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau importă dintr-o ţară terţă produse agroalimentare certificate şi/sau în conversie, conform prevederilor art. 27 din R(CE) nr. 834/2007, înainte de a le introduce pe piaţă trebuie să îşi supună activitatea pe care o desfăşoară sistemului de inspecţie şi certificare. (4) Prin excepţie de la alin. (3), comercianţii care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final cu amănuntul au obligaţia de a-şi declara activitatea la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană şi a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare DAJ, în format electronic. (5) Inspecţia şi certificarea producţiei ecologice se efectuează de către OC în conformitate cu prevederile din R(CE) nr. 834/2007 şi Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008. (6) Aprobarea OC se face în urma raportului întocmit de către o comisie aprobată de conducerea MADR, denumită în continuare Comisie de aprobare. (7) Comisia de aprobare verifică dacă OC îndeplineşte cumulativ condiţiile de aprobare şi propune aprobarea acestuia conducerii MADR. (8) Controlul şi supravegherea activităţii OC se efectuează de către MADR în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin structura cu atribuţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice. (9) OC acordă reprezentaţilor MADR acces la birourile şi facilităţile lor şi furnizează orice informaţii şi asistenţă considerate necesare de MADR. (10) În vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R(CE) nr. 834/2007, OC emit documente justificative operatorilor care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie ecologică în conformitate cu R(CE) nr. 834/2007 şi R(CE) nr. 889/2008. (11) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia ecologică.  +  Capitolul II Condiţiile de aprobare a organismelor de control cu sediul principal în alt stat membru  +  Articolul 2 (1) OC trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 27 din R(CE) nr. 834/2007, precum şi următoarele cerinţe: a) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul European EN ISO/CEI 17065, de către un organism de acreditare din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală EA-MLA pentru domeniul certificare; b) să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; OC şi personalul acestora nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; c) să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a infrastructurii aflate la dispoziţia unităţii din România, necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; d) să deţină un document de descriere a activităţii pentru unitatea din România, din care să reiasă cel puţin următoarele:(i) OC îşi asumă întreaga responsabilitate asupra activităţilor desfăşurate sub acreditare prin unitatea din România;(ii) descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub acreditare prin unitatea din România;(iii) persoana responsabilă pentru informarea MADR cu privire la orice modificare apărută în statutul acreditării, care a stat la baza aprobării; e) să deţină asigurare de răspundere civilă şi profesională pentru activitatea de certificare producţie ecologică, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea, care să acopere inclusiv unitatea din România; f) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de inspecţie şi certificare aplicabile operatorilor; g) să prezinte raportul anual de audit intern al OC, în care să fie inclusă şi unitatea din România din care să rezulte că a fost auditată în ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităţilor, după caz; h) să dispună de un număr suficient de personal, proporţional cu domeniile de certificare pentru care solicită aprobarea; i) pentru desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii din România, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:(i) să aibă pregătirea corespunzătoare, respectiv cel puţin studii medii agricole/studii superioare în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii/studii postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii;(ii) să deţină competenţe atestate pentru efectuarea inspecţiilor pentru agricultura ecologică, din care să rezulte că este instruit corespunzător cu cerinţele R(CE) nr. 834/2007, ale R(CE) nr. 889/2008 şi ale legislaţiei naţionale de aplicare. Astfel, se face dovada cunoaşterii şi înţelegerii filierei agricole şi agroalimentare, a modului de producţie ecologică (producţie animalieră, producţie vegetală, procesare, depozitare, distribuţie, comercializare, acvacultură, hrană pentru animale, alge marine); j) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii din România să fie angajat:(i) prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; contractul se înregistrează în Registrul general de evidenţă al salariaţilor, prin REVISAL, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare; sau(ii) ca persoane fizice autorizate, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care să aibă ca obiect de activitate asimilabil activităţilor de inspecţie şi certificare; sau(iii) ca persoane detaşate pe teritoriul României, de către organismele de control stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, cu raporturi de muncă, conform prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare; k) să existe nominalizată o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare pentru unitatea din România; l) să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de acreditare, inclusiv evaluarea activităţii unităţii din România. (2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare din cadrul unităţii din România trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii, precum şi experienţă de minimum un an în unul dintre aceste domenii; b) să deţină competenţe atestate care dovedesc un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară din domeniu; c) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) OC care au sediul principal în alt stat membru pot să se stabilească în România printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. Unitatea din România poate include în denumirea sa denumirea comercială a organismului de control. (4) Personalul OC implicat în procesul de inspecţie şi certificare a producţiei ecologice trebuie să fie prezent obligatoriu la inspecţia de audit desfăşurată anual la sediul din România de către reprezentaţii MADR, ori de câte ori aceştia solicită acest lucru. Toată documentaţia aferentă activităţii de inspecţie şi certificare a producţiei ecologice trebuie pusă la dispoziţia MADR, iar în cazul în care aceasta este redactată într-o altă limbă, va fi însoţită de o traducere autorizată în limba română.  +  Articolul 3 (1) În vederea aprobării, OC depune la MADR următoarele documente: a) cererea pentru obţinerea aprobării ca OC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin; b) copia certificatului de înregistrare (sau un document similar) eliberat de autoritatea competentă din statul membru unde este înregistrat OC, iar pentru unitatea din România să prezinte şi certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă că obiectul de activitate poate fi asimilat inspecţiei şi certificării; c) copia certificatului de atestare fiscală valabil (sau un document similar), eliberat de autoritatea financiară din statul membru în care este înregistrat OC, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale, iar pentru unitatea din România să prezinte certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; d) copia cazierului fiscal (sau un document similar) eliberat în condiţiile legii de autoritatea competentă a statului membru unde este înregistrat OC, iar pentru unitatea din România de autoritatea competentă, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare; e) copia actului constitutiv al OC, precum şi a actului constitutiv al unităţii din România; f) copia certificatului constatator (sau un document similar) actualizat, valabil, emis de autoritatea competentă din statul membru în care OC este înregistrat, respectiv şi copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru unitatea din România; g) copia certificatului de acreditare a OC pentru domeniul/domeniile de certificare, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065 eliberat de către un organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA în care să fie inclusă şi unitatea din România; h) o scurtă prezentare a OC, din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării produselor ecologice şi obiectivele stabilite pentru activităţile pentru care este aprobat, precum şi pentru unitatea din România. Din descriere trebuie să rezulte şi cerinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e); i) copii ale documentelor ce privesc existenţa echipamentului şi a infrastructurii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de inspecţie şi certificare aflate la dispoziţia unităţii din România; j) documente care să ateste imparţialitatea şi lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de inspecţie şi certificare a persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii din România (declaraţii de imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese); k) copia procedurii standard de inspecţie/control şi instrucţiunile de lucru care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care unitatea din România se angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu prevederile titlului IV "Controale" din R(CE) nr. 889/2008, având în vedere fiecare grupă de produse şi activitate specifică pentru care se solicită aprobarea; l) copia contractului pentru sediul unităţii din România; m) copia asigurării de răspundere civilă profesională a OC cu referire şi la unitatea din România; n) copia documentului ce atestă în mod detaliat fundamentarea costurilor de inspecţie şi certificare aplicabile operatorilor; o) copia ultimului raport de evaluare al organismului de acreditare pentru OC, precum şi pentru unitatea din România; p) copia raportului anual de audit intern al OC în care să fie inclusă şi unitatea din România, după caz; q) copia procedurii de emitere şi verificare a documentelor justificative, în care să fie incluse formularele-tip utilizate de OC, după cum urmează:(i) copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma inspecţiilor pe teren, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R(CE) nr. 889/2008, pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de operator;(ii) copii ale modelelor documentelor justificative emise în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R(CE) nr. 834/2007 şi alte documente emise operatorilor în vederea efectuării tranzacţiilor comerciale; documentele justificative (de tranzacţie) cu semnătura electronică a organismului emitent, ca element de siguranţă suplimentar, după caz;(iii) copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum şi tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de inspecţie şi certificare; r) copia procedurii de verificare a neconformităţilor care să cuprindă documentele ce indică măsuri detaliate pe care unitatea din România intenţionează să le aplice în caz de suspiciuni, conform prevederilor art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, sau în cazul identificării de nereguli şi/sau încălcări (catalogul de sancţiuni), ţinând cont de lista sancţiunilor pe care OC le aplică operatorilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin; s) copia procedurii pentru planificarea inspecţiilor anuale obligatorii în conformitate cu art. 65 din R(CE) nr. 889/2008, precum şi a procedurii pentru planificarea inspecţiilor suplimentare, bazată pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producţie ecologică, în conformitate cu art. 65 alin. (4) şi 92c alin. (2) din R(CE) nr. 889/2008 în care să fie menţionate prevederile de la art. 9 alin. (1) lit. i); ş) declaraţie scrisă a persoanei responsabile pentru unitatea din România, prin care se angajează să pună la dispoziţia MADR, în orice situaţii, rapoarte de evaluare sau orice alte informări cu privire la acreditarea, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065, emise de organismul de acreditare, precum şi angajamentul de a respecta legislaţia aplicabilă activităţii de inspecţie şi certificare; t) copia organigramei unităţii din România însoţită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din R(CE) nr. 834/2007 şi care va cuprinde:(i) copii ale diplomelor de studii superioare/studii postuniversitare de specialitate/acte ce dovedesc o experienţă de 5 ani în domeniul agriculturii ecologice;(ii) curriculum vitae;(iii) copii ale contractelor individuale de muncă;(iv) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru personalul care prestează activitate de inspecţie şi care este constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat inspecţiei; ţ) copii ale adeverinţelor de formare sau perfecţionare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea inspecţiilor; u) copia documentului privind nominalizarea persoanei responsabile de activitatea de inspecţie şi certificare pentru unitatea din România; v) specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea documentelor justificative menţionate la lit. q) pct. (ii) şi specimenul de semnătură al persoanei responsabile pentru unitatea din România, precum şi al inspectorilor ce activează pe teritoriul României; w) copia asigurării de răspundere civilă şi profesională pentru activitatea de certificare producţie ecologică, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea, care să acopere inclusiv unitatea din România. (2) OC poate subcontracta încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări", de asemenea laboratoarele să deţină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se depun de OC prevăzute la art. 2 alin. (3) care s-au stabilit pe teritoriul României printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională.  +  Capitolul III Condiţiile de aprobare a organismelor de control cu sediul principal în România  +  Articolul 4 (1) OC candidat trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 27 din R(CE) nr. 834/2007, precum şi următoarele cerinţe: a) să fie persoane juridice române, înregistrate conform legislaţiei în vigoare; b) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17065, de către Organismul Naţional de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; c) să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; OC şi personalul acestora nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; d) să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; e) să deţină un document de descriere a activităţii din care să reiasă cel puţin următoarele:(i) OC îşi asumă întreaga responsabilitate pentru activităţile desfăşurate sub acreditare;(ii) descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub acreditare;(iii) persoana nominalizată responsabilă pentru informarea autorităţii competente cu privire la orice modificare apărută în statutul acreditării, care a stat la baza aprobării; f) să deţină asigurare de răspundere civilă şi profesională pentru activitatea de inspecţie şi certificare, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea; g) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor inspecţie şi certificare aplicabile operatorilor; h) să prezinte raportul anual de audit intern, dacă a fost auditat în ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităţilor, după caz; i) să dispună de un număr suficient de personal calificat, proporţional cu domeniile de certificare pentru care solicită aprobarea; j) pentru desfăşurarea activităţii, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:(i) să aibă pregătirea corespunzătoare, respectiv cel puţin studii medii agricole/studii superioare în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii/studii postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii;(ii) să deţină competenţe atestate din care să rezulte că este instruit corespunzător cu cerinţele R(CE) nr. 834/2007, ale R(CE) nr. 889/2008 şi ale legislaţiei naţionale de aplicare. Astfel, se face dovada cunoaşterii şi înţelegerii filierei agricole şi agroalimentare, a modului de producţie ecologică (producţie animalieră, producţie vegetală, procesare, depozitare, distribuţie, comercializare, acvacultură, hrană pentru animale, alge marine); k) personalul care îşi desfăşoară activitatea să fie angajat:(i) prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; contractul se înregistrează în Registrul general de evidenţă al salariaţilor, prin REVISAL, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare; sau(ii) ca persoane fizice autorizate, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care să aibă ca obiect de activitate asimilabil activităţilor de inspecţie şi certificare; l) să existe nominalizată o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare, angajată cu contract individual de muncă, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; m) să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de acreditare. (2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii şi experienţă specifică în domeniu de minimum un an în unul dintre aceste domenii; b) să aibă competenţe atestate care dovedesc un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară din domeniu; c) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În vederea aprobării, OC candidat depune la MADR următoarele documente: a) cererea pentru obţinerea aprobării ca OC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin; b) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de la altă autoritate cu atribuţii de înregistrare a persoanei juridice din care să reiasă că obiectul de activitate poate fi asimilat inspecţiei şi certificării; c) copia certificatului de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; d) copia cazierului fiscal eliberat în condiţiile legii, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare; e) copia actului constitutiv al OC candidat; f) copia certificatului constatator actualizat, valabil, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; g) copia certificatului de acreditare a OC pentru domeniul/domeniile de certificare, conform Standardului SR EN ISO/CEI 17065 eliberat de către Organismul Naţional de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; h) o scurtă prezentare a OC, din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării produselor ecologice şi obiectivele stabilite pentru activităţile pentru care este aprobat, precum şi să reiasă cerinţele prevăzute la art. 4 alin (1) lit. e); i) copii ale documentelor ce privesc existenţa sediului, echipamentului şi a infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecţie şi certificare; j) documente care să ateste imparţialitatea şi lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de inspecţie şi certificare (declaraţii de imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese); k) copia procedurii standard de inspecţie/control şi instrucţiunile de lucru aprobate de OC care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care OC candidat se angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu prevederile titlului IV "Controale" din R (CE) nr. 889/2008, având în vedere fiecare grupă de produse şi activitate specifică pentru care se solicită aprobarea; l) copia contractului încheiat pentru sediul unde OC îşi desfăşoară activitatea; m) copia asigurării de răspundere civilă profesională a OC; n) copia documentului ce atestă în mod detaliat fundamentarea costurilor de inspecţie şi certificare aplicabile operatorilor; o) copia ultimului raport de evaluare al OC; p) copia raportului anual de audit intern, după caz; q) copia procedurii de emitere şi verificare a documentelor justificative, în care să fie incluse formularele-tip utilizate de OC, după cum urmează:(i) copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma inspecţiilor pe teren, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R (CE) nr. 889/2008, pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de operator;(ii) copii ale modelelor documentelor justificative emise în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007 şi alte documente emise operatorilor în vederea efectuării tranzacţiilor comerciale; documentele justificative (de tranzacţie) cu semnătura electronică a OC emitent, ca element de siguranţă suplimentar, după caz;(iii) copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum şi tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de inspecţie şi certificare; r) copia procedurii de verificare a neconformităţilor care să cuprindă documentele pe care OC intenţionează să le aplice în caz de suspiciuni, conform prevederilor art. 91 din R (CE) nr. 889/2008 sau în cazul identificării de nereguli şi/sau încălcări (catalogul de sancţiuni), ţinând cont de lista sancţiunilor pe care OC le aplică operatorilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin; s) copia procedurii pentru planificarea inspecţiilor anuale obligatorii, în conformitate cu art. 65 din R (CE) nr. 889/2008, precum şi a procedurii de planificare a inspecţiilor suplimentare bazată pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producţie ecologică, în conformitate cu art. 65 alin. (4) şi 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, în care să fie menţionate prevederile art. 9 alin. (1) lit. i); ş) declaraţie scrisă a persoanei responsabile prin care se angajează să pună la dispoziţia MADR, în orice situaţii, rapoarte de evaluare sau orice alte informări cu privire la acreditarea, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065, emise de organismul de acreditare, precum şi angajamentul de a respecta legislaţia aplicabilă activităţii de inspecţie şi certificare; t) copia organigramei, însoţită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din R (CE) nr. 834/2007 şi care va cuprinde:(i) copii ale diplomelor de studii superioare/studii postuniversitare de specialitate/studii medii agricole, acte doveditoare pentru o experienţă de 5 ani în domeniul agriculturii ecologice;(ii) curriculum vitae;(iii) copii ale contractelor individuale de muncă;(iv) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru personalul care prestează activitate de inspecţie şi care este constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 344/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat inspecţiei şi certificării; ţ) copii ale adeverinţelor de formare sau perfecţionare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea inspecţiilor; u) copia documentului privind nominalizarea persoanei responsabile cu desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare a OC; v) specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea documentelor justificative menţionate la lit. q) pct. (ii) şi specimenul de semnătură al persoanei responsabile cu desfăşurarea activităţii OC, precum şi al inspectorilor; w) copia asigurării de răspundere civilă şi profesională pentru activitatea de inspecţie şi certificare, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea. (2) OC poate subcontracta încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări", de asemenea laboratoarele să deţină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare.  +  Capitolul IV Condiţii de depunere a documentelor pentru aprobarea organismelor de control care au sediul principal în alt stat membru, precum şi a celor care au sediul principal în România  +  Articolul 6 (1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau la art. 5 alin. (1) se depun de către OC la MADR oricând în timpul anului. În cazul OC aprobat de MADR, acestea vor depune documentele cu minimum 60 de zile înainte de expirarea datei certificatului de aprobare. Documentele vor fi însoţite de opis, vor fi prezentate pe suport hârtie, redactate în limba română sau în traduceri autorizate în limba română, după caz, certificate "pentru conformitate cu originalul", însuşite prin semnătura persoanei responsabile. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie numerotate manual, pe faţă, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ...n, unde "n" este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conţină menţiunea "acest dosar cuprinde «n» file" şi este semnată, ştampilată, după caz, de către persoana responsabilă. (3) Analiza dosarului de aprobare a OC se realizează într-un termen de 60 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 5 alin. (1) de către comisia de aprobare. (4) În cazul în care, după analiza documentelor depuse, comisia de aprobare constată unele neconformităţi, aceasta va înştiinţa OC, în scris (poştă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea documentelor. OC candidat trebuie să prezinte documentaţia indicată cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării de completare. (5) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.  +  Articolul 7 (1) În vederea aprobării, comisia de aprobare analizează documentele depuse de OC şi emite raportul de aprobare, care conţine, la secţiunea concluzii, propunerea motivată de aprobare sau de respingere a aprobării. (2) Comisia de aprobare respinge o cerere de aprobare în cazul în care: a) documentele prezentate nu sunt conforme cu prevederile art. 3 alin. (1) sau art. 5 alin. (1); b) când procedurile de lucru nu asigură coerenţa fluxului procedural propus sau nu sunt asigurătorii din perspectiva eficacităţii şi eficienţei controalelor. (3) În baza raportului de aprobare se emite decizia semnată de conducerea MADR privind aprobarea sau, după caz, respingerea motivată a aprobării. (4) Decizia de aprobare sau de respingere a aprobării se consemnează în registrul comisiei de aprobare al OC şi se comunică în scris OC. (5) În situaţia emiterii deciziei de aprobare, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează certificatul de aprobare semnat de conducerea ministerului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin, şi atribuie acestuia un număr de cod, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (10) din R (CE) nr. 834/2007; în funcţie de solicitarea din cererea menţionată la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 5 alin. (1) lit. a) certificatul de aprobare se acordă pentru inspecţia şi certificarea activităţilor de producţie, procesare şi distribuţie menţionate la art. 1 din R (CE) nr. 834/2007, pentru următoarele grupe de produse:A: Produse vegetale neprocesateB: Animale vii sau produse de origine animală neprocesateC: Produse de acvacultură şi alge marineD: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimenteE: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animaleF: Material de propagare vegetativ şi seminţe pentru cultură. (6) Certificatul de aprobare acordat unui OC are valabilitate de 1 an de la data eliberării. (7) OC poate depune la MADR contestaţie la decizia primită, în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la data primirii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită de conducerea MADR. (9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la alin. (8), în urma soluţionării contestaţiei, va comunica decizia de aprobare/respingere a contestaţiei OC, decizie semnată de conducerea MADR. (10) Decizia de aprobare/respingere a contestaţiei se consemnează în registrul de contestaţii al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. (11) În cazul emiterii unei decizii de aprobare a contestaţiei, aceasta se comunică şi structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prevăzute la alin. (5). (12) Lista OC aprobate se publică pe site-ul MADR. (13) MADR atribuie un număr de cod OC aprobat în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (10) din R (CE) nr. 834/2007. (14) În cazul în care OC cu sediul principal în alt stat membru închide (prin radiere CUI) unitatea aprobată de MADR şi ulterior deschide altă unitate (cu alt CUI), aceasta va primi din partea MADR un alt cod de identificare în urma noii aprobări. (15) Certificatul de aprobare menţionat la alin. (5) reprezintă actul în baza căruia MADR deleagă organismelor de control atribuţii de inspecţie şi certificare în domeniul producţiei ecologice.  +  Articolul 8 (1) În vederea extinderii domeniilor sale de activitate, OC aprobat transmite oricând în timpul anului o solicitare către MADR, însoţită de următoarele documente: a) cererea pentru extinderea domeniilor de activitate a OC, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin; b) copia certificatului de acreditare, emis de organismul de acreditare, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065, din care să rezulte noul domeniu, respectiv noile domenii pentru care se solicită aprobarea; c) procedurile de inspecţie şi certificare care să cuprindă domeniul/domeniile pentru care se solicită aprobarea; d) copia actului constitutiv al OC. (2) La primirea solicitării de extindere a domeniilor de activitate, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele primite şi elaborează raportul de aprobare, care conţine, la secţiunea concluzii, propunerea de aprobare sau de respingere a extinderii activităţii. (3) Decizia de aprobare sau de respingere a extinderii activităţii semnată de conducerea MADR se consemnează în registrul structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii şi se comunică în scris OC, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de aprobare. (4) În situaţia emiterii deciziei de aprobare a extinderii activităţii, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează OC un nou certificat de aprobare, care va cuprinde şi noul domeniu/noile domenii, semnat de conducerea MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. (5) Menţiunile referitoare la numărul certificatului, numărul de identificare, data aprobării şi data expirării din certificatul de aprobare anterior nu se vor schimba, fiind preluate în noul certificat. (6) Certificatul de aprobare anterior va fi anulat printr-o decizie semnată de conducerea MADR.  +  Capitolul V Atribuţiile organismelor de control aprobate  +  Articolul 9 (1) Obligaţiile OC faţă de operatorii care desfăşoară activităţi în sectorul de agricultură ecologică sunt următoarele: a) să aplice în unităţile/fermele de producţie care fac obiectul inspecţiei şi certificării cerinţele de control prevăzute la titlul IV "Controale" din R (CE) nr. 889/2008; b) să verifice declaraţia operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 63 din R (CE) nr. 889/2008; c) să efectueze cel puţin o inspecţie/an la fiecare operator înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, aflat sub contract de prestări servicii, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008, care să includă inspecţia fizică obligatorie completă a tuturor locaţiilor/punctelor de lucru ale operatorului; inspecţiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea şi oportunitatea controalelor în toate etapele de producţie, procesare şi distribuire a produselor, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din R (CE) nr. 882/2004; d) fac excepţie de la prevederile lit. b) comercianţii care fac dovada unor proceduri standardizate şi aplicate întregului lanţ de unităţi de comercializare direct către consumatorul final; în acest caz inspecţiile se efectuează pe un eşantion de minimum 7% din unităţile din lanţul de comercializare; e) să efectueze cel puţin o inspecţie/an la fiecare subcontractant al operatorilor aflaţi sub contract de prestări servicii, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007; inspecţiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea şi oportunitatea controalelor în toate etapele de producţie, procesare şi distribuire a produselor, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din R (CE) nr. 882/2004; f) să verifice existenţa tuturor documentelor contabile care să asigure trasabilitatea produselor certificate; g) să preleveze şi să analizeze probe pentru determinarea produselor neautorizate pentru agricultura ecologică sau pentru verificarea tehnicilor de producţie care nu sunt în conformitate cu regulile de producţie ecologică şi/sau să preleveze şi să analizeze probe în vederea detectării unei posibile contaminări cu produse neautorizate pentru producţia ecologică în funcţie de procedura de evaluare a riscului stabilită de OC; numărul eşantioanelor care trebuie prelevate şi analizate de către OC în fiecare an trebuie să corespundă unui procent de cel puţin 5% din numărul de operatori pe care OC îi controlează. În situaţia în care există suspiciuni de utilizare a produselor neautorizate pentru producţia ecologică de către alţi operatori, în conformitate cu art. 65 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, se prelevează probe peste limita minimă de 5%, la toţi operatorii în cauză; h) să elaboreze un raport de inspecţie, care să cuprindă concluziile inspecţiei, data şi semnătura inspectorului OC, contrasemnat de operator, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R (CE) nr. 889/2008; o copie să fie înmânată obligatoriu operatorului sau transmisă acestuia în maximum 10 zile de la data efectuării inspecţiei; i) să efectueze, la cel puţin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii, inspecţii suplimentare prin sondaj, neanunţate. Inspecţiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producţie şi în baza rezultatelor inspecţiei obligatorii anunţate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008. Criteriile generale pentru evaluarea riscului se stabilesc luând în considerare în mod obligatoriu:- rezultatul controalelor anterioare;- gravitatea sancţiunilor aplicate;- dimensiunea exploataţiei în sistemul de agricultură ecologică/unităţii, tipul şi structura operatorului;- categoria de produse obţinute care implică un risc de apariţie a neconformităţilor;- riscul de a schimba produsele convenţionale cu produse ecologice în cazul activităţilor mixte;- obţinerea de derogări de la regulile de producţie ecologică.Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, măsurile de management al riscului în cazul în care se înregistrează rate mari de neconformităţi în cadrul eşantionului se stabilesc printr-o procedură elaborată de către OC. Procedura va cuprinde şi metoda de evaluare a eficienţei factorilor de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului în cazul incidenţei mari a neconformităţilor; j) să stabilească planul anual de inspecţii, în conformitate cu art. 65 din R (CE) nr. 889/2008, care să cuprindă şi procentul prevăzut la lit. i); k) să efectueze în perioada optimă un control la operatorii care provin de la OC care s-au retras din proprie iniţiativă sau cărora le-a fost retrasă aprobarea de către MADR. În cazul în care, în urma controlului şi/sau analizei dosarului pus la dispoziţie de OC care s-a retras sau căreia i-a fost retrasă aprobarea, se constată că operatorii au respectat regulile de producţie ecologică, noul OC emite documentul justificativ prevăzut la lit. o); în cazul în care OC i-a fost retrasă aprobarea sunt controlaţi toţi operatorii; l) în cazul rezilierii unui contract de prestări servicii între un OC şi un operator, OC care a preluat operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 92 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, să verifice nonconformităţile constatate de OC anterior şi să ceară dosarul de control de la acesta; m) în conformitate cu art. 92 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, în cazul rezilierii contractului de prestări servicii între un OC şi un operator, noul OC trebuie să solicite dosarul de control al operatorului. OC anterior are obligaţia transmiterii dosarului de control în decurs de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare; n) să verifice documentele contabile ale operatorilor, în conformitate cu art. 66 din R (CE) nr. 889/2008; o) să emită documente justificative operatorilor care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie ecologică, în conformitate cu art. 68 din R (CE) nr. 889/2008, în vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, care pot fi denumite şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum şi alte documente justificative care însoţesc orice tranzacţie comercială efectuată de operator în afara teritoriul României (certificate de tranzacţie), în baza documentelor fiscale aferente; p) certificatele de tranzacţie pot fi emise şi în format electronic şi se eliberează la data efectuării tranzacţiei pentru operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate şi 100 kg în cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate; acestea cuprind minimum informaţiile cuprinse în anexa nr. 5, respectiv: denumirea şi adresa operatorului, categoria de produse tranzacţionate, cantitatea netă (tone), denumirea beneficiarului, factura/avizul de însoţire a mărfii în baza căruia a fost emis certificatul de tranzacţie, precizarea că acel lot a fost sau nu supus prelevării de probe pentru analiză, data emiterii buletinului de analiză semnătura şi ştampila emitentului, precum şi menţiunea că acesta nu înlocuieşte certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei; q) să verifice trasabilitatea (inclusiv identificarea loturilor realizate de operatori) produselor în toate etapele de producţie, procesare şi distribuţie, în conformitate cu art. 27 alin. (13) din R (CE) nr. 834/2007; r) să transmită operatorilor aflaţi sub contract de prestări servicii toate documentele eliberate pentru aceştia în vederea comercializării produselor; s) să certifice doar produsele care au fost supuse unui control în sensul prevederilor lit. c) a prezentului alineat; ş) să elibereze, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, o anexă la documentul justificativ menţionat la lit. o), conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, pentru operatorii care au accesat măsura 214 "Plăţi de agromediu", pachetul 5 "Agricultură ecologică", a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 sau pentru cei care accesează măsura 11 "Agricultură ecologică" din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele şi practicile specifice agriculturii ecologice, pe toată durata aplicării acestei măsuri; t) prin excepţie de la prevederile lit. ş), OC pot elibera anexa la documentul justificativ până la data de 15 decembrie, în cazul încheierii contractelor cu operatori aflaţi în sistemul de inspecţie şi certificare al altui OC căruia i-a fost retrasă aprobarea sau s-a retras în decursul anului respectiv; ţ) să aplice prevederile art. 91 din R (CE) nr. 889/2008 şi să interzică operatorilor comercializarea produselor cu referire la metoda de producţie ecologică în cazul în care se demonstrează că un produs obţinut sau importat de operatorul în cauză ori primit de la alt operator nu respectă regulile de producţie ecologică; u) să verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare ecologice, să aprobe operatorilor folosirea pe etichetă a termenilor şi indicaţiilor obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din R (CE) nr. 834/2007, şi să avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea siglei "ae", specifică produselor ecologice certificate; v) să acorde individual în mod justificat, la solicitarea operatorilor, înainte de achiziţionarea seminţelor sau materialului vegetativ, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008, autorizaţii pentru achiziţionarea şi utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din producţia ecologică; w) să nu încheie contract cu operatorii care au fost excluşi din sistemul de agricultură ecologică (persoană fizică, persoană juridică sau administrator al unei persoane juridice), timp de 5 ani de la excluderea acestora; x) să nu aplice operatorilor alte tarife de inspecţie şi certificare decât cele stabilite în contractele de prestări de servicii; y) să facă disponibilă publicului, pe pagina de web a OC, o listă actualizată ce conţine numele şi adresele operatorilor care fac obiectul inspecţiei, în conformitate cu art. 28 alin. (5) din R (CE) nr. 834/2007; z) să facă disponibilă publicului, pe pagina de web a OC, o listă actualizată ce conţine numele şi adresele operatorilor cărora le-au fost eliberate documente justificative ce atestă statutul de certificat ecologic sau de confirmare a conversiei; aa) să aplice imediat prevederile art. 30 alin. (2) din R (CE) nr. 834/2007 privind măsurile adoptate în caz de încălcări şi nereguli; OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancţiune majoră constatată la operatorii verificaţi; ab) să efectueze schimburi de informaţii, la cerere sau din proprie iniţiativă, cu celelalte OC din România sau organisme de control din alte state membre, cu privire la rezultatele controalelor, în conformitate cu art. 31 din R (CE) nr. 834/2007, şi să menţină înregistrările referitoare la schimbul de informaţii; fiecare OC aprobat trebuie să deţină un registru de sesizări, reclamaţii, plângeri; ac) să afişeze pe site-ul propriu taxele şi tarifele practicate operatorilor; ad) să aplice prevederile art. 36 din R (CE) nr. 889/2008, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea perioadelor de conversie a culturilor anuale sau perene, ţinând cont de faptul că regulile excepţionale prevăzute la cap. 6 din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să fi fost puse în aplicare pe parcele pe parcursul unei perioade de conversie de cel puţin doi ani înainte de însămânţare sau, în cazul păşunilor sau al furajelor perene, de cel puţin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje obţinute din agricultura ecologică sau, în cazul culturilor perene, altele decât furajele, de cel puţin 3 ani înainte de prima recoltă a produselor ecologice. (2) Un operator este controlat de un singur OC, astfel: a) dacă un operator reziliază contractul cu un OC, în baza schimbului de informaţii prevăzut la art. 31 din R (CE) nr. 834/2007 se transmite la OC care preia operatorul în cauză dosarul de control a operatorului şi orice alte documente care fac referire la rezultatul controalelor efectuate în maximum 10 zile de la solicitarea lui; b) în situaţia în care OC care a preluat operatorul în cauză nu a intrat în posesia dosarului de control, acesta are obligaţia de a solicita dosarul de control de la OC anterior. (3) OC le este interzisă aplicarea în activitatea desfăşurată de proceduri de certificare a operatorilor (procedura de certificare în grup), care nu respectă prevederile art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007 şi ale art. 65 din R (CE) nr. 889/2008. (4) În cazul în care un OC renunţă la activitatea de inspecţie şi certificare pentru care a fost aprobat (declararea nulităţii, fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare, desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv), fără a mai continua activitatea sub o altă formă juridică, va transmite fiecărui operator semnatar al unui contract de prestări servicii, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de încetarea activităţii, o notificare în acest sens, precum şi o copie a tuturor documentelor emise în ultimul an, în vederea continuării procesului de certificare. Notificarea trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) data de la care OC îşi va înceta activitatea; b) perioada pe care operatorii o au la dispoziţie pentru a se înscrie la alt OC, în cazul în care intenţionează să continue activitatea în domeniul agriculturii ecologice; c) lista OC aprobate de MADR pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor ecologice pe teritoriul României, pe care operatorii o au la dispoziţie, postată pe site-ul MADR, în cazul intenţiei de continuare a procesului de certificare; d) opisul documentelor emise în ultimul an, în vederea continuării procesului de certificare.  +  Articolul 10 (1) Obligaţiile organismelor de control faţă de structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele: a) să transmită, până la data de 31 martie a fiecărui an, datele statistice anuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin; b) să transmită, până la data de 31 martie a fiecărui an, informaţiile referitoare la operatorii nou-intraţi şi operatorii retraşi/excluşi din sistemul de inspecţie şi certificare al OC aferent anului anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin; c) să transmită, până la data de 1 martie a fiecărui an, un raport al autorizaţiilor acordate în anul anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; d) să solicite aprobarea de derogări de la durata perioadei de conversie pentru parcelele de teren, în baza solicitărilor operatorilor şi a verificărilor documentelor justificative, potrivit prevederilor art. 36 şi 37 din R (CE) nr. 889/2008, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9; e) să solicite aprobarea de derogări pentru legarea animalelor din exploataţiile mici, în baza art. 39 din R (CE) nr. 889/2008, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 11 la prezentul ordin; în sensul prezentului ordin, exploataţii mici în sectorul de agricultură ecologică, producţie animalieră, sunt considerate exploataţiile ce deţin un număr maxim de 20 de capete vaci şi tauri de peste 2 ani din specia bovine; f) fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) lit. h) şi alin. (2), OC comunică orice modificare survenită în documentaţia care a stat la baza aprobării iniţiale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta intervine; g) să prevadă în procedura proprie posibilitatea ca MADR să fie informat, cu minimum 21 de zile înainte, despre evaluarea ce urmează a fi realizată de organismul de acreditare la sediul principal de pe teritoriul României/unitate din România, pentru a permite reprezentaţilor MADR participarea în calitate de observatori; h) să notifice, în maximum 10 zile lucrătoare, orice modificare cu privire la acreditare; i) să notifice MADR, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data de la care decide încetarea activităţii sale, despre intenţia de renunţare la activitatea de inspecţie şi certificare pentru care au fost aprobate; j) să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare la orice solicitare venită din partea MADR; k) să transmită justificarea modificării taxelor şi tarifelor aplicate operatorilor din agricultura ecologică, ori de câte ori acestea se modifică; l) să transmită documentele justificative eliberate operatorilor în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007; m) să introducă în sistemul informatic SII-AE datele despre operatorii inspectaţi şi certificaţi în sistemul de agricultură ecologică. Introducerea datelor se realizează în termen de: 15 zile de la data întocmirii raportului de inspecţie; 15 zile de la data emiterii documentului justificativ. (2) În cazul în care un OC este aprobat de MADR şi ulterior aprobării au loc schimbări referitoare la denumire, siglă, sediul social, numărul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, numele persoanei responsabile, actualizarea domeniilor de activitate, în termen de 10 zile, acesta este obligat să informeze MADR printr-o adresă scrisă care să cuprindă motivul schimbărilor survenite, însoţită de documentele care atestă modificările suferite. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele transmise, poate solicita şi alte documente dacă consideră necesar şi elaborează un raport de aprobare, care conţine, la secţiunea concluzii, propunerea de actualizare a certificatului de aprobare. (4) În baza raportului de aprobare prevăzut la alin. (3) se emite o decizie de aprobare a modificărilor, semnată de conducerea MADR, şi care se consemnează în registrul structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice. (5) În situaţia emiterii deciziei de aprobare a modificărilor conform alin. (4), structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează un nou certificat de aprobare, care va cuprinde noile modificări, semnat de conducerea MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Menţiunile referitoare la numărul certificatului, numărul de identificare, data aprobării şi data expirării din certificatul de aprobare anterior nu se vor schimba, fiind preluate în noul certificat. (6) Certificatul de aprobare anterior va fi anulat printr-o decizie semnată de conducerea MADR. (7) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (14) este interzis să se emită documente justificative de către noua unitate înainte de obţinerea noii aprobări din partea MADR. (8) MADR, prin structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita OC orice alte informaţii pentru clarificări. (9) În cazul în care schimbările prevăzute la alin. (2) sau art. 8 se referă la OC care nu sunt aprobate conform prevederilor art. 2-5, modelul de certificat de aprobare care se emite este cel prevăzut în anexa nr. 3.1.  +  Articolul 11 (1) Obligaţiile organismelor de control faţă de structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele: a) să transmită, în primele 15 zile ale fiecărui semestru, către structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice informaţiile privind inspecţiile efectuate în semestrul anterior, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12 la prezentul ordin; b) să transmită, până la data de 31 ianuarie, raportul privind activităţile de inspecţie şi certificare desfăşurate în cursul anului precedent, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (14) din R (CE) nr. 834/2007, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentul ordin; c) să permită accesul la birourile şi facilităţile lor, precum şi tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanţii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice să îşi exercite atribuţiile de control şi supraveghere; d) să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aplicării sancţiunii, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008, orice neregulă sau încălcare comisă de către operator şi sancţiunea aplicată acestuia conform anexei nr. 2 şi să facă dovada că a informat celelalte organisme de inspecţie şi certificare. De asemenea, se informează şi organismele de control aflate în state membre sau ţări terţe, în cazul depistării unor nereguli sau încălcări referitoare la produse aflate sub controlul acestora; e) să transmită anual, până la data de 15 iunie, planul anual/estimativ al inspecţiilor, care să cuprindă planificarea calendaristică a inspecţiilor şi inspectorii desemnaţi pentru realizarea acestora; f) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 92a din R (CE) nr. 889/2008, în cazul în care un OC constată nereguli în aplicarea prevederilor privind producţia ecologică, nereguli care afectează statutul produsului şi/sau al terenului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta investighează imediat originea neregulilor sau încălcărilor şi informează, în conformitate cu lit. d), MADR. Informarea trebuie să cuprindă toate acţiunile întreprinse (inclusiv informarea celorlalte OC) şi documentele care demonstrează constatările din timpul investigaţiei; g) să transmită documentele prevăzute la lit. f) însoţite de toate documentele care stau la baza emiterii respectivelor documente, ori de câte ori acestea sunt solicitate; h) să transmită, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, rezultatul evaluării efectuate de către organismul de acreditare; în cazul în care evaluarea nu a fost efectuată până la această dată, transmiterea rezultatului evaluării se face până cel târziu la data de 31 martie a anului următor; i) să transmită raportul anual de audit intern, din care să reiasă că sediul principal/unitatea a fost auditat/auditată în ultimul an, inclusiv modul de tratare a neconformităţilor; j) să deţină, pentru fiecare operator aflat sub contract de prestări servicii, dosarul de control, conform prevederilor art. 2 lit. s) din R (CE) nr. 889/2008, şi să îl păstreze în arhiva lor (în copie şi/sau original) 5 ani de la încetarea contractului de inspecţie şi certificare; k) să întreprindă acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de echipa de control din cadrul MADR, să prezinte dovada implementării acţiunilor corective şi să comunice în termenul stabilit de autoritatea competentă în urma controlului efectuat remedierea neconformităţilor constatate. (2) În cazul în care un OC renunţă la activitatea de inspecţie şi certificare pentru care a fost aprobat sau i-a fost retrasă aprobarea de către MADR, acesta va transmite structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data care decide încetarea activităţii sale sau în termen de 10 zile de la data retragerii aprobării, copia dosarelor de control (pe suport electronic) ale operatorilor supuşi controlului. Copia dosarelor de control trebuie să fie însoţită de o adresă în care să se precizeze cel puţin următoarele: a) data de la care intenţionează să îşi înceteze activitatea/i-a fost retrasă aprobarea; b) o descriere a motivului renunţării la activitatea de inspecţie şi certificare în domeniul agriculturii ecologice (în cazul renunţării la activitatea de inspecţie şi certificare); c) numărul de operatori cu care deţine contract de inspecţie şi certificare în anul în curs. (3) OC pune la dispoziţia MADR, ori de câte ori este solicitat, dosarul de control pentru fiecare operator aflat sub contract de prestări de servicii, conform prevederilor art. 2 lit. s) din R (CE) nr. 889/2008. Dosarul de control va cuprinde obligatoriu toate documentele care au stat la baza emiterii deciziei de certificare. (4) MADR, prin structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita orice alte informaţii pentru clarificări.  +  Articolul 12Obligaţiile organismelor de control faţă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), sunt următoarele:1. În cazul în care APIA solicită OC explicaţii pentru documentele justificative emise, OC în cauză trebuie să le furnizeze în termenul stabilit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării. În situaţia în care OC nu furnizează explicaţiile solicitate până la prima autorizare la plată a operatorilor, documentele justificative nu vor fi luate în calcul. Numai în cazul în care datele puse la dispoziţie de către OC sunt relevante, edificatoare şi conforme cu prevederile legale, APIA decide pozitiv în privinţa operatorilor.2. În cazul în care datele nu sunt puse la dispoziţie de către OC în termen sau sunt puse la dispoziţie de către OC, dar nu sunt relevante sau edificatoare, structura cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul MADR verifică OC şi transmite către APIA decizia privind conformitatea/neconformitatea sau veridicitatea documentului justificativ emis.3. În situaţia în care în campania curentă operatorul înregistrat în sistemul de agricultură ecologică ca persoană fizică îşi schimbă forma de organizare în persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, acesta poate depune la APIA contractul cu OC şi documentul justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică, aplicându-se prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.4. În campania ulterioară transformării astfel cum este prevăzută la alin. (3) este obligatorie prezentarea la APIA de către operator a contractului cu OC şi a documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.5. Având în vedere posibilitatea rotaţiei variantelor de pachet 1, 2 şi 5 în cadrul M11 - agricultura ecologică şi perioada diferită de conversie a culturilor (în anul 2 se cultivă o cultură anuală şi în anul 3 o cultură perenă, altele decât furajele perene şi pajişti), atribuirea statutului de teren certificat ecologic sau aflat în conversia la agricultura ecologică se face după următoarea regulă: a) dacă în primul an pe o parcelă aflată în conversie a fost declarată o cultură anuală/perenă, în al doilea an pe aceeaşi parcelă a fost declarată o cultură anuală/perenă, iar în al treilea an fermierul declară o cultură perenă, statutul parcelei este anul 3 conversie; b) dacă în primii 2 ani pe o parcelă aflată în conversie a fost declarată o cultură perenă, iar în al treilea an fermierul declară o cultură anuală, statutul parcelei este certificat ecologic.6. Reguli pentru modificarea documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o): a) dacă după emiterea documentului justificativ intervin modificări ale blocurilor fizice ca urmare a actualizării LPIS - Sistemului de identificare a parcelelor agricole, OC trebuie să actualizeze anexa aferentă documentului justificativ cu noile elemente de identificare ale parcelei; b) în cazul în care documentul justificativ a fost depus în termenul legal, dar ulterior au fost depistate erori informatice recunoscute de OC (şi incluse într-un document de revizie a celui precedent, transmis ulterior datei-limită de depunere a documentului justificativ), se consideră că documentul justificativ a fost depus în termen şi nu va fi respins de la plată. Doar în aceste situaţii, indiferent de data de eliberare a anexei rectificate, APIA va lua în considerare data iniţială a anexei aferente documentului justificativ.7. OC sunt răspunzătoare pentru conformitatea cu legislaţia în vigoare a documentelor justificative emise operatorilor controlaţi.  +  Capitolul VI Atribuţiile specifice structurilor autorităţii competente cu elaborarea politicilor şi supravegherea organismelor de control  +  Articolul 13 (1) Atribuţiile specifice structurii responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR sunt următoarele: a) centralizează şi verifică datele transmise de OC aprobate, prevăzute la art. 10, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile R (CE) nr. 834/2007 şi R (CE) nr. 889/2008; b) acordă derogări în conformitate cu prevederile art. 36, 37, 39 şi art. 40 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008; c) acordă autorizări în conformitate cu prevederile R (CE) nr. 889/2008, altele decât cele acordate de către OC; d) acordă individual operatorilor exceptări de la regulile de producţie, cuprinse în art. 22 din R (CE) nr. 834/2007, şi fixează reguli şi proceduri pentru eventualele excepţii de la aceste reguli; e) efectuează, anual, instruirea şi evaluarea personalului cu atribuţii de inspecţie din cadrul OC; f) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional de Acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; g) publică pe site-ul MADR, după o verificare formală, certificatele de conformitate eliberate de OC în conformitate cu prevederile art. 92b din R (CE) nr. 889/2008. (2) În situaţia retragerii aprobării unui OC sau în cazul renunţării la activitatea de inspecţie şi certificare, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, prin structurile teritoriale cu atribuţii specifice, notifică operatorii înscrişi la respectivul OC. Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) data de la care a fost retrasă aprobarea OC sau de la care OC a decis renunţarea la activităţile de inspecţie şi certificare pentru care a fost aprobat; b) informarea privind interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu, în cazul în care operatorul nu încheie un nou contract cu un alt OC în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. (3) În situaţia retragerii aprobării unui OC sau atunci când OC renunţă la activitatea de control pentru care a fost aprobat, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice informează toate OC aprobate şi toate statele membre în legătură cu: a) data de la care OC nu mai activează pe teritoriul României; b) motivul retragerii din sistem, astfel încât să poată fi apreciat riscul potenţial existent în cazul operatorilor care au avut contact cu OC. (4) În situaţia retragerii aprobării unui OC sau atunci când OC renunţă la activitatea de inspecţie şi certificare, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice: a) notifică Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale despre decizia de retragere sau renunţare la activitatea de inspecţie şi certificare a OC în cauză; b) modifică lista OC aprobate de MADR pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor ecologice pe teritoriul României, afişată pe site-ul propriu; c) notifică toate celelalte OC din listă, organismul de acreditare al OC în cauză.  +  Articolul 14 (1) Atribuţiile specifice structurii responsabile în domeniul inspecţiilor tehnice sunt următoarele: a) realizează auditul în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din R (CE) nr. 882/2004 şi ale art. 92e şi 92f din R (CE) nr. 889/2008 şi supravegherea în conformitate cu art. 92c din R (CE) nr. 889/2008 a activităţii OC; b) centralizează şi verifică datele transmise de OC menţionate la art. 11; c) asigură transmiterea la Comisia Europeană a informaţiilor privind controlul şi supravegherea OC, precum şi orice alte informaţii solicitate; d) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional de Acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA. (2) Auditul şi supravegherea activităţii OC se realizează în conformitate cu tematica şi programul activităţii de audit şi supraveghere a OC aprobate anual, prin: a) verificări la sediul OC, care includ şi auditul conform prevederilor art. 92e şi 92f din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce priveşte sistemul de control al producţiei ecologice; pentru OC stabilite în alt stat membru - care funcţionează pe teritoriul României printr-o unitate, auditul anual, conform art. 92e din R (CE) nr. 889/2008, se poate efectua inclusiv la sediul principal al acestora; din componenţa echipei de audit fac parte consilieri cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central/consilieri cu atribuţii de inspecţii tehnice din compartimentele judeţene; la audit trebuie să participe şi personalul cu atribuţii de conducere din cadrul OC; b) controale de supraveghere, ce au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a eficienţei activităţii OC aprobate; c) controale efectuate în urma sesizărilor sau notificărilor cu privire la nereguli în activitatea operatorilor sau activitatea OC aprobate în conformitate cu art. 92a din R (CE) nr. 889/2008. (3) Rezultatele auditului anual efectuat la OC, conform prevederilor alin. (2) lit. a), sunt consemnate în note de audit; constatările, neregulile identificate, precum şi măsurile stabilite în notele de audit se transmit OC în termen de 15 zile de la aprobare. (4) În cazul în care OC nu transmite dovezile de remediere a deficienţelor constatate în timpul auditului sau controlului de supraveghere în termenul stabilit de echipa de control, se aplică primul/al doilea avertisment, după caz. În cazul în care în termen de 15 zile de la primirea avertismentului OC nu întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor şi nu prezintă dovada implementării acţiunilor corective, structura cu atribuţii de inspecţii tehnice propune retragerea aprobării OC. (5) Controalele de supraveghere se realizează de către reprezentanţii compartimentelor judeţene cu atribuţii în domeniul inspecţiilor tehnice, în conformitate cu procedura aprobată, pe un eşantion de operatori selectat de către structura centrală, eşantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflaţi cu contract de prestări de servicii cu fiecare OC în parte. (6) Selectarea eşantionului se face având în vedere analiza de risc, incluzând o gamă variată de operatori, orientată în special către operatorii care au primit sancţiuni din partea OC pentru activitatea desfăşurată în anul anterior, în special din categoria declasări, precum şi către operatorii asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii. (7) Eşantionul se stabileşte în funcţie de sancţiunile aplicate operatorilor de OC pentru activitatea din anul anterior, precum şi după efectuarea de către OC a inspecţiilor fizice obligatorii ale operatorilor, pentru anul în curs, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008. (8) Pe lângă eşantionul selectat aşa cum este prevăzut la alin. (5)-(7), vor fi controlaţi şi toţi operatorii cu suprafeţe mai mari de 50 ha, exploatate în sistemul de agricultură ecologică, în vederea eliminării oricărei suspiciuni de folosire a substanţelor interzise în agricultura ecologică. (9) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de efectuare a activităţii OC, având în vedere prevederile titlului V "Controalele" din R (CE) nr. 834/2007, prin controale specifice efectuate la locaţia fermei/unităţii operatorilor, verificându-se şi existenţa următoarelor documente: a) contractul încheiat de operator cu OC; b) fişa de înregistrare a operatorului; c) copia raportului de inspecţie al OC pe anul anterior, după caz; d) certificatele de conformitate/master certificatele/certificatele de confirmare a conversiei; e) certificatele de tranzacţie, după caz; f) orice alte documente specifice operatorului respectiv, inclusiv cele referitoare la culturile paralele. (10) După analiza documentelor specifice, transmise de către reprezentanţii cu atribuţii specifice din compartimentele judeţene, respectiv a rapoartelor lunare de control pentru operatorii selectaţi în eşantionul reprezentativ al fiecărei OC, reprezentanţii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR constată dacă: a) activitatea operatorilor este conformă cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, identificând orice neconformitate a standardelor şi procedurilor de inspecţie specifice OC; b) inspecţiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivei OC, care respectă cerinţele menţionate la art. 2 alin. (1) lit. j), respectiv art. 4 alin. (1) lit. k); c) derularea procedurilor de inspecţie şi certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecţie şi planificării anuale estimative transmise de fiecare OC, iar documentele legate de activitatea specifică a acestuia sunt conforme. (11) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, reprezentanţii compartimentelor judeţene cu atribuţii specifice transmit către reprezentanţii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR situaţia centralizată a activităţii desfăşurate în anul precedent, incluzând numărul total de operatori verificaţi, neconformităţile constatate la operatori şi OC aferente. (12) În baza analizei rapoartelor lunare, a situaţiei centralizate, a auditului anual, precum şi a verificărilor OC, conform prevederilor art. 92e şi 92f din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce priveşte sistemul de control al producţiei ecologice, pentru fiecare OC se întocmeşte un raport de evaluare a activităţii. (13) Structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR aplică sancţiuni, dacă este cazul. (14) Raportul de evaluare se transmite atât OC, cât şi organismului de acreditare în cauză. (15) Rezultatele controalelor efectuate conform alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (5) se comunică OC în cauză, în termen de 20 de zile.  +  Capitolul VII Sancţiuni aplicate organismelor de control şi condiţiile de retragere a aprobării acestora  +  Articolul 15MADR, aplică OC, în funcţie de gravitatea neregulilor constatate, următoarele sancţiuni administrative: avertisment scris şi retragerea aprobării.  +  Articolul 16 (1) Avertismentul scris se acordă în următoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a)-c), e)-n), q)-ab), alin. (2) şi (3), cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) din R (CE) nr. 834/2007; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-l), alin. (2) şi art. 11 alin. (1) şi (3); c) constatarea nerespectării condiţiilor care au stat la baza aprobării, conform prevederilor art. 2, respectiv art. 4. (2) Avertismentul scris se materializează într-o decizie emisă de structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Articolul 17Retragerea aprobării se realizează în următoarele situaţii: a) aplicarea a două avertismente scrise într-un an calendaristic; b) în caz de încălcări ale legislaţiei comunitare, ale art. 27 alin. (8) şi (9) din R (CE) nr. 834/2007 şi art. 9 alin. (1) lit. d) şi f) din prezentul ordin; c) în situaţia în care OC emite documente justificative prevăzute la art. 9 alin. 1) lit. o) sau orice alte documente conform procedurii proprii a căror neconformitate, ca formă şi conţinut, se demonstrează ulterior.  +  Articolul 18 (1) Retragerea aprobării unui OC se materializează prin decizie semnată de conducerea MADR, emisă de comisia prevăzută la art. 6 alin. (3), la propunerea motivată a structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul ordin. (2) Decizia prevăzută la alin. (1), precum şi la art. 16 alin. (2) poate fi contestată de OC într-un termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Retragerea aprobării unui OC poate viza retragerea totală de a desfăşura activităţi pe teritoriul României sau retragerea aprobării cu privire la un anumit domeniu de activitate, ca urmare a rezultatelor activităţii de control şi supraveghere, a neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza aprobării, a retragerii acreditării acordate de Organismul Naţional de Acreditare din România sau de organisme din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală EA-MLA. (4) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea privind desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe teritoriul României nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii aprobării. (5) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea pentru o grupă de produse nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pentru aceeaşi grupă de produse, pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii aprobării. (6) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea privind desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare pe teritoriul României sunt responsabile pentru orice prejudicii cauzate operatorilor. (7) Contestaţia deciziilor menţionate la alin. (1) şi la art. 16 alin. (2) se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiei, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor privind sancţiunile administrative, numită de conducerea MADR. (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind sancţiunile administrative prevăzută la alin. (7), în urma soluţionării contestaţiei, va comunica decizia OC în cauză, decizie semnată de conducerea MADR. (9) Decizia de aprobare sau de respingere a contestaţiei la deciziile de retragere a aprobării se consemnează în registrul de contestaţii la deciziile de retragere a aprobării al comisiei. (10) Decizia de aprobare sau de respingere a contestaţiei la deciziile de retragere a aprobării se comunică şi către structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, precum şi către structura responsabilă în domeniul inspecţiilor tehnice.  +  Capitolul VIII Obligaţiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică  +  Articolul 19 (1) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte toate normele de producţie ecologică, prevăzute de R (CE) nr. 834/2007 şi R (CE) nr. 889/2008. (2) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea în sectorul de agricultură ecologică la MADR, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, respectiv conform prevederilor naţionale în vigoare privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, şi să facă dovada acestei înregistrări la orice control efectuat de OC. (3) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să supună exploataţia sistemului de control, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din R (CE) nr. 834/2007. (4) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să asigure trasabilitatea produselor în toate etapele de producţie, procesare şi comercializare, inclusiv prin identificarea loturilor de produse obţinute şi utilizarea codurilor de identificare ale loturilor aferente astfel stabilite în toate documentele necesare tranzacţionării (documente contabile, documente de transport etc.). (5) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. (b) din R (CE) nr. 889/2008, în cazul operatorilor furnizori de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinuţi prin metoda de producţie ecologică. (6) Operatorilor înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca producători le este interzisă cultivarea în paralel a aceleiaşi specii atât în sistemul convenţional, cât şi în sistemul ecologic pentru culturile anuale. (7) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să accepte prelevarea de probe în vederea efectuării de analize pentru toate loturile de produse ecologice (reprezentând producţie primară pentru care se eliberează certificate de tranzacţie), în cazul operatorilor care desfăşoară activitate de comercializare. (8) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să delimiteze un spaţiu între produsele ecologice şi cele convenţionale în cazul operatorilor care comercializează produse în magazine. (9) Operatorii care solicită rezilierea contractului de prestări servicii cu OC trebuie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data rezilierii contractului, să informeze OC în cauză printr-o notificare scrisă care cuprinde intenţia de reziliere a contractului, precum şi denumirea OC cu care va încheia un nou contract de prestări de servicii. (10) În situaţia în care OC i-a fost retrasă aprobarea sau s-a retras din proprie iniţiativă, operatorul, pentru continuarea activităţii în domeniul agriculturii ecologice, are obligaţia să încheie un alt contract de prestări de servicii cu alt OC în termen de 30 de zile de la data informării prin care i s-a adus la cunoştinţă despre retragerea aprobării/încetării activităţii OC; operatorul are obligaţia să notifice noul OC în legătură cu existenţa documentului justificativ emis de OC anterior. (11) Începând cu data retragerii/Pe perioada suspendării din sistemul de agricultură ecologică, operatorii nu mai pot utiliza documentele justificative emise de OC, respectiv certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum şi alte documente justificative care însoţesc orice tranzacţie comercială. (12) Operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg/produs transmit către OC, până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul tranzacţiilor efectuate în luna anterioară. (13) Pentru aceeaşi activitate un operator nu poate fi inspectat şi certificat de mai multe OC în acelaşi timp. (14) Operatorul care a fost exclus din sistemul de agricultură ecologică nu are dreptul să se înregistreze în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data excluderii. (15) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să solicite OC eliberarea documentelor justificative (certificate de tranzacţie) care să însoţească orice tranzacţie comercială efectuată în afara teritoriului României. (16) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să păstreze toate rapoartele de control, documentele justificative şi orice alte documente eliberate de OC sau care au stat la baza emiterii documentelor justificative sau certificatelor de tranzacţie cel puţin 5 ani, pentru a fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru agricultura ecologică şi APIA.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20Certificatele de aprobare emise organismelor de control aprobate în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin valabilitatea până la expirarea lor.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-14 fac parte din integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu
  Bucureşti, 19 august 2016.Nr. 895.  +  Anexa 1MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. .......... din .................CEREREpentru obţinerea aprobării ca organism de control┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică .................., cu sediul în localitatea .........., ││str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/ ││sectorul ......................., înmatriculată la Oficiul Naţional al ││Registrului Comerţului cu nr. ......................., cod unic de ││identificare (CUI) ............................, │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică ................., cu sediul în localitatea ............,││str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/ ││sectorul .........................., înmatriculată la Oficiul Naţional al ││Registrului Comerţului cu nr. ..........................., cod unic de ││identificare (CUI) ......................... - unitate a organismului de ││control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ......... ││..........................., date de identificare ......................., ││cu sediul în ................................................, ││(Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal ││în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este ││acceptată de legislaţia naţională.) │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘reprezentată prin responsabil ............................, solicit aprobareaşi eliberarea certificatului de aprobare ca organism de control (OC) înagricultura ecologică pentru activităţile de producţie, procesare şidistribuţie menţionate la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 alConsiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetareaproduselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,pentru inspecţia şi certificarea activităţilor de producţie, procesare şidistribuţie, pentru următoarele grupe de produse:    [_] A. Produse vegetale neprocesate    [_] B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate    [_] C. Produse de acvacultură şi alge marine    [_] D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente    [_] E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru           animale    [_] F. Material de propagare vegetativ şi seminţe pentru cultură    Declar pe propria răspundere că OC aprobat va fi liber de orice presiunecomercială sau financiară în activitatea de inspecţie şi certificare.           Semnătura şi ştampila            ...................  +  Anexa 2LISTAsancţiunilor pe care organismele de control le aplică operatorilor*Font 7*┌──────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Sancţiuni │ Tipul sancţiunii │ Modul de aplicare │ Acţiuni şi măsuri obligatorii │├──────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Minore │Remarcă simplă (RS) │Se aplică în cazul unei nereguli minore │ ││ │ │sau al unei încălcări involuntare care nu │ ││ │ │prezintă risc asupra deciziei de │ ││ │ │certificare. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │Cerere de ameliorare (CA)│Se aplică în cazul constatării unei │ ││ │ │încălcări şi este însoţită de cererea de │ ││ │ │ameliorare, cu precizarea modului de │ ││ │ │ameliorare şi a termenului în care va fi │ ││ │ │remediată. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │Avertisment (AS) │Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii │ ││ │ │ce urmează a fi dată în cazul în care │ ││ │ │operatorul nu a respectat cererea de │ ││ │ │ameliorare; avertismentul este de regulă │ ││ │ │urmat de un control suplimentar ce vizează│ ││ │ │verificarea documentelor de clarificare │ ││ │ │transmise de operator şi/sau control la │ ││ │ │faţa locului. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │Control suplimentar (CS) │Cheltuielile privind controlul suplimentar│Se aplică în vederea verificării ││ │ │sunt suportate de către operator. │acţiunilor corective sau în caz de││ │ │ │suspiciuni privind iregularităţi ││ │ │ │în activitatea operatorului. │├──────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Majore │Declasare suprafaţă şi │Se aplică suprafeţei totale, unei parcele │În situaţia în care în timpul ││ │produs/lot/serie de │sau unei părţi a acesteia; impune │inspecţiei se constată că au fost ││ │producţie (DS şi DP)*) │retragerea indicaţiilor privind metoda de │folosite în tehnologia de cultură ││ │ │producţie ecologică în etichetarea şi │produse şi substanţe ce nu sunt ││ │ │promovarea întregului lot de producţie sau│incluse în anexele I şi II la ││ │ │a seriei de producţie aferente suprafeţei │R(CE) nr. 889/2008, se va lua ││ │ │respective şi reînceperea perioadei de │măsura declasării suprafeţei în ││ │ │conversie menţionată la art. 36 din │cauză la statutul de convenţional,││ │ │Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei│se vor declasa produsele obţinute ││ │ │din 5 septembrie 2008 de stabilire a │la statutul de convenţional şi se ││ │ │normelor de aplicare a Regulamentului (CE)│va reîncepe perioada de conversie.││ │ │nr. 834/2007 al Consiliului privind │ ││ │ │producţia ecologică şi etichetarea │ ││ │ │produselor ecologice în ceea ce priveşte │ ││ │ │producţia ecologică, etichetarea şi │ ││ │ │controlul, denumit în continuare R(CE) │ ││ │ │nr. 889/2008. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │Declasarea produsului/ │Se aplică unui anumit produs sau unui │În situaţia în care în timpul ││ │lot/serie de producţie │anumit lot, prin retragerea indicaţiilor │inspecţiei se constată că sunt ││ │(DP)*) │privind metoda de producţie ecologică în │prezente produse şi substanţe ce ││ │ │etichetarea şi promovarea întregului lot │nu sunt incluse în anexele I, II, ││ │ │sau a seriei de producţie; impune │V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX la ││ │ │retragerea lotului de produs afectat de │R(CE) nr. 889/2008, precum şi o ││ │ │declasare de pe piaţă şi controale │manipulare sau procesare ││ │ │suplimentare. │necorespunzătoare a produselor ││ │ │ │care afectează statutul acestora, ││ │ │ │se vor lua măsuri imediate de ││ │ │ │retragere a menţiunilor la metoda ││ │ │ │de producţie ecologică şi ││ │ │ │procesare. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │Suspendarea activităţii │Interzicerea operatorului respectiv de a │După încheierea perioadei de ││ │operatorului*1) (SA)**) │comercializa pentru o perioadă determinată│suspendare, organismul de control ││ │ │produse cu indicaţii privind metoda de │va notifica imediat autoritatea ││ │ │producţie ecologică în etichetare şi │competentă (MADR) în legătură cu ││ │ │promovare, care atrage suspendarea │statutul operatorului în cauză, ││ │ │certificării respectivului operator │privitor la remedierea/ ││ │ │ │neremedierea neconformităţilor ││ │ │ │care au condus la suspendare. ││ │ │ │În situaţia în care operatorul a ││ │ │ │remediat neconformităţile, acesta ││ │ │ │va beneficia de statutul avut ││ │ │ │anterior suspendării. ││ │ │ │În situaţia în care operatorul nu ││ │ │ │a remediat neconformităţile, ││ │ │ │acesta va fi exclus, aplicându-se ││ │ │ │măsurile prevăzute la punctul ││ │ │ │următor (EO). ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │Excluderea operatorului │Interzicerea operatorului de a desfăşura │ ││ │din sistemul propriu de │activităţi în sistemul de agricultură │ ││ │certificare prin │ecologică în cazul încălcării │ ││ │retragerea certificării │dispoziţiilor în mod grav sau care │ ││ │şi rezilierea │provoacă efecte îndelungate de la │ ││ │contractului (EO)***) │producerea/comercializarea produselor cu │ ││ │ │indicaţii privind metoda de producţie*2). │ ││ │ │În acest caz se va rezilia contractul şi │ ││ │ │se vor retrage în mod obligatoriu toate │ ││ │ │documentele justificative eliberate │ ││ │ │operatorului (certificate). │ ││ │ │Se poate aplica şi în cazul în care nu │ ││ │ │sunt îndeplinite obligaţiile contractuale.│ │└──────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În cazul declasării produsului datorită constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective.

  **) În cazul suspendării operatorului datorită constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.

  ***) În cazul excluderii operatorului se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.

  *1) În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în cazul constatărilor de încălcări ale dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă stabileşte, în vederea suspendării operatorului, o perioadă de maximum un an.

  *2) În cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă poate stabili ca excluderea operatorului să se aplice pe o perioadă de 5 ani

  ──────────
   +  Anexa 3ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia .............................CERTIFICAT DE APROBARENr. ..........┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică .................., cu sediul în localitatea .........., ││str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/ ││sectorul ......................., înmatriculată la Oficiul Naţional al ││Registrului Comerţului cu nr. ......................., cod unic de ││identificare (CUI) ............................, │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică ................., cu sediul în localitatea ............,││str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/ ││sectorul .........................., înmatriculată la Oficiul Naţional al ││Registrului Comerţului cu nr. ..........................., cod unic de ││identificare (CUI) ......................... - unitate a organismului de ││control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ......... ││..........................., date de identificare ......................., ││cu sediul în ................................................, ││(Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal ││în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este ││acceptată de legislaţia naţională.) │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘persoană responsabilă .........................................,este aprobată ca organism de control în agricultură ecologică, cu codul deidentificare RO-ECO - ..................., în conformitate cu prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentareecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completărileulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltăriirurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemuluide inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şicertificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţiiorganismelor de control, în agricultura ecologică şi cu Regulamentul (CE)nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şietichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului(CEE) nr. 2.092/91, pentru inspecţia şi certificarea activităţilor de producţie,procesare şi distribuţie, pentru următoarele grupe de produse:    [_] A. Produse vegetale neprocesate    [_] B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate    [_] C. Produse de acvacultură şi alge marine    [_] D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente    [_] E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru           animale    [_] F. Material de propagare vegetativ şi seminţe pentru cultură    Data modificărilor ulterioare*):    Data extinderii/retragerii activităţii**):    Data aprobării:    Data expirării:               Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,                      .................................. Notă

  ──────────

  *) Se completează pentru modificările realizate ulterior aprobării referitoare la: denumire organism de control, sediu, număr la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actualizare domenii activitate, nume persoană responsabilă.

  **) Se completează atunci când se solicită o extindere a activităţii/când a fost retrasă aprobarea pentru un domeniu de activitate.

  ──────────
   +  Anexa 3.1ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia ...............................CERTIFICAT DE APROBARENr. ..........Persoana juridică ..........................., cu sediul în localitatea .............., str. .............. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ..................., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................., cod unic de identificare (CUI) ......................., persoană responsabilă .............................., este aprobată ca organism de control în agricultură ecologică, cu codul de identificare RO-ECO - ..........., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică şi cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, pentru inspecţia şi certificarea activităţilor de producţie, procesare şi distribuţie, pentru următoarele grupe de produse:[_] A. Produse vegetale neprocesate[_] B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate[_] C. Produse de acvacultură şi alge marine[_] D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente[_] E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale[_] F. Material de propagare vegetativ şi seminţe pentru culturăData modificărilor ulterioare*):Data extinderii/retragerii activităţii**):Data aprobării:Data expirării:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,............................ Notă

  ──────────

  *) Se completează pentru modificările realizate ulterior aprobării referitoare la: denumire organism de control, sediu, număr la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actualizare domenii activitate, nume persoană responsabilă.

  **) Se completează atunci când se solicită o extindere a activităţii/când a fost retrasă aprobarea pentru un domeniu de activitate.

  ──────────
   +  Anexa 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia .............................Nr. ......... din ....................CEREREpentru extinderea domeniilor de activitate aorganismului de control din sectorul de agricultură ecologică┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică .................., cu sediul în localitatea .........., ││str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/ ││sectorul ......................., înmatriculată la Oficiul Naţional al ││Registrului Comerţului cu nr. ......................., cod unic de ││identificare (CUI) ............................, │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică ................., cu sediul în localitatea ............,││str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/ ││sectorul .........................., înmatriculată la Oficiul Naţional al ││Registrului Comerţului cu nr. ..........................., cod unic de ││identificare (CUI) ......................... - unitate a organismului de ││control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ......... ││..........................., date de identificare ......................., ││cu sediul în ................................................, ││(Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal ││în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este ││acceptată de legislaţia naţională*).) │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘reprezentată prin responsabil ..................................., solicitextinderea domeniilor de activitate cu domeniul/domeniile ........................................, în conformitate cu certificatul de acreditare, conformStandardului SR EN ISO/CEI 17065, acordat pentru domeniul/domeniile solicitat/solicitate.    Anexez la prezenta cerere certificatul de acreditare conform StandarduluiSR EN ISO/CEI 17065 pentru domeniul/domeniile de activitate, precum şiprocedura/procedurile actualizat/actualizate    Semnătura şi ştampila organismului de control               .................... Notă

  ──────────

  *) Se completează de organismele de control cu sediul principal în alt stat membru, aprobate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

  ──────────
   +  Anexa 5CERTIFICAT DE TRANZACŢIENumele şi codul organismului de control (OC)Adresa OC ...................Nr. ......../............*Font 8*┌───────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐│ Denumirea │ Adresa │ Categoria │ Cantitatea │ │ │ Ţara de ││ operatorului │ operatorului │ de produse │ netă (tone) │ Beneficiar │ Lot │ destinaţie ││ │ │ │ │ │ │ a produselor │├───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘Certificatul de tranzacţie a fost eliberat conform facturii/avizului de însoţire a mărfii nr. ..........Semnătura şi ştampila OC........................Prezentul certificat de tranzacţie nu înlocuieşte certificatul de conformitate/master certificat/certificatul de confirmare a conversiei.  +  Anexa 6  +  Anexăla Documentul justificativ nr. ....../.......... (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) emis în bazaart. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliuluidin 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselorecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul(CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire anormelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliuluiprivind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologiceîn ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlulDenumirea operatorului***):Sediul exploataţiei***):ID Fermier APIA***):Codul clientului - organism de inspecţie şi certificare:Tipul activităţii***):Nr./data contractului încheiat cu organismul de control***):Numele şi codul organismului de control***):CUI organism de control***):*Font 7*┌───────┬────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ Suprafaţa în agricultura ecologică, din care: │Submăsura şi varianta │├───────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤pachetului aferent culturii ││Judeţul│Localitatea/│Codul │ Nr. │ Nr. │Cultura│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa │(conform măsurii 214 "Plăţi de ││ │ Comuna/ │Sirsup│blocului│parcelei│ │ totală │conversie│conversie│conversie│certificată│agromediu" - pachetul 5 ││ │ Oraşul │ │ fizic │agricole│ │ (ha) │ anul I │ anul II │ anul III│ ecologic │"Agricultură ecologică" pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ (ha) │ (ha) │ (ha) │ (ha) │angajamentele încheiate prin ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PNDR 2007-2013*) sau conform ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │măsurii 11 "Agricultura ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologică" pentru angajamentele││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │încheiate prin PNDR ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2014-2020**) │└───────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, măsura 214 "Plăţi de agromediu", pachetul 5 "Agricultura ecologică" cuprinde următoarele variante:

  - varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);

  - varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi);

  - varianta 5.3 Livezi;

  - varianta 5.4 Vii;

  - varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice.

  **) În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 11 "Agricultura ecologică" cuprinde:

  ● submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - conţine 6 pachete:

  - pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică;

  - pachetul 2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;

  - pachetul 3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;

  - pachetul 4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;

  - pachetul 5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;

  - pachetul 6 - Pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică;

  ● submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - conţine 6 pachete:

  - pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică;

  - pachetul 2 - Legume certificate în agricultura ecologică;

  - pachetul 3 - Livezi certificate în agricultura ecologică;

  - pachetul 4 - Vii certificate în agricultura ecologică;

  - pachetul 5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică;

  - pachetul 6 - Pajişti permanente certificate în agricultura ecologică.

  ***) Se completează în mod obligatoriu.

  ──────────
   +  Anexa 7DATE STATISTICE ANUALEOCCod:Partea A: Producători agricoli - producţie vegetală şi producţie animalieră*Font 7*┌────┬───────┬────┬───┬───┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┐│Nr. │Numele │CNP/│Lo-│Ju-│Adre-│Tel./│Denu-│Nr./ │Nr. │Cul- │C1*)│C2*)│C3*)│Su- │Pro-│Can-│Ca-│E- │An │E- │Pro-│Can-││crt.│opera- │CUI │ca-│de-│sa │Fax │mirea│data │data│tura-│(ha)│(ha)│(ha)│pra-│duc-│ti- │te-│fec-│con-│fec-│duc-│ti- ││ │torului│ │li-│ţul│ │ │OC │con- │fi- │(de- │ │ │ │fa- │ţi- │ta- │go-│tiv │ver-│tiv │ţi- │ta- ││ │ │ │ta-│ │ │ │(co- │trac-│şei │nu- │ │ │ │ţa │a │tea │ri-│de │sie │cer-│a │tea ││ │ │ │tea│ │ │ │dul │tului│ de │mire)│ │ │ │cer-│es- │co- │a │a- │ │ti- │es- │co- ││ │ │ │ │ │ │ │OC) │cu │în- │ │ │ │ │ti- │ti- │mer-│de │ni- │ │fi- │ti- │mer-││ │ │ │ │ │ │ │ │OC │re- │ │ │ │ │fi- │ma- │ci- │a- │ma- │ │cat │ma- │ci- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │gis-│ │ │ │ │ca- │tă │a- │ni-│le/ │ │e- │tă │a- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tra-│ │ │ │ │tă │cer-│li- │ma-│fami│ │co- │cer-│li- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │ │ │ │ │e- │ti- │za- │le │lii │ │lo- │ti- │za- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ la │ │ │ │ │co- │fi- │tă │ │de │ │gic │fi- │tă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DAJ │ │ │ │ │lo- │ca- │cer-│ │al- │ │ │ca- │cer-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gic │tă │ti- │ │bi- │ │ │tă │ti- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e- │fi- │ │ne/ │ │ │e- │fi- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │co- │ca- │ │To- │ │ │co- │ca- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lo- │tă │ │tal │ │ │lo- │tă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gic │e- │ │ │ │ │gic │e- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(t) │co- │ │ │ │ │(t) │co- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lo- │ │ │ │ │ │lo- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gic │ │ │ │ │ │gic ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(t) │ │ │ │ │ │(t) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴────┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *) Conversie.

  ──────────
  Partea B: Procesatori*Font 7*┌────┬──────┬────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────┬────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬─────┐│Nr. │Numele│CNP/│Locali-│Judeţul│Adresa │Tel./│Nr./ │Denu- │ Nr./ │Tipul │U.M. │Locul│Can-│Cantita-│Produc-│Produc-│Cantita-│Desti-│Ţara ││crt.│opera-│CUI │tatea │ │Strada/│Fax │data │mirea │data │produ-│(t, │ de │ti- │tea │ţie │ţie │te comer│naţie │ de ││ │toru- │ │ │ │nr. │ │fişei│OC │con- │sului │kg, │pro- │ta- │co- │proce- │efecti-│cializa-│ │des- ││ │lui │ │ │ │ │ │ de │(co- │trac- │pro- │l, │ce- │tea │mer- │sată, │vă │tă, │ │ti- ││ │ │ │ │ │ │ │în- │dul │tului │cesat │buc.)│sare │pro-│ci- │esti- │proce- │certifi-│ │naţie││ │ │ │ │ │ │ │re- │OC) │cu │finit │ │ │ce- │a- │mată, │sată, │cată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │gis- │ │OC │ │ │ │sată│li- │certi- │obţinu-│ecologic│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tra- │ │ │ │ │ │ │za- │ficată │tă, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │re │ │ │ │ │ │ │tă │ecolo- │certi- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ la │ │ │ │ │ │ │certifi-│gic │ficată │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │DAJ │ │ │ │ │ │ │cată │ │ecolo- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologic│ │gic │ │ │ │├────┼──────┼────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴─────┘Partea C: Comercianţi*Font 7*┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │Numele │CNP/CUI│Localitatea│Judeţul│Adresa │Tel./│Nr./data │Denumirea│Nr./data│Tipul │U.M. │Cantitatea │Destinaţie│Ţara de ││crt.│operato-│ │ │ │Strada/│Fax │fişei de │OC (codul│contrac-│produ-│(t, kg│comerciali-│ │destinaţie││ │rului │ │ │ │nr. │ │înregis- │OIC) │tului cu│sului │l, │zată, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │trare la │ │ OC │ │buc.) │certifi- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ DAJ │ │ │ │ │cată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologic │ │ │├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┘Partea D: Exportatori*Font 7*┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │Numele │CNP/CUI│Localitatea│Judeţul│Adresa │Tel./│Nr./data │Denumirea│Nr./data│Tipul │U.M. │Cantitatea │Cantitatea│Ţara de ││crt.│operato-│ │ │ │Strada/│Fax │fişei de │OC (codul│contrac-│produ-│(t, kg│exportată, │exportată,│destinaţie││ │rului │ │ │ │nr. │ │înregis- │OC) │tului cu│sului │l, │estimată │certifi- │(ţări ││ │ │ │ │ │ │ │trare la │ │ OC │ │buc.) │ │cată │terţe) ││ │ │ │ │ │ │ │ DAJ │ │ │ │ │ │ecologic │ │├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┘Partea E: Importatori*Font 7*┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬───────────┬──────────┐│Nr. │Numele │CNP/CUI│Localitatea│Judeţul│Adresa │Tel./│Nr./data │Denumirea│Nr./data│Tipul │U.M. │Cantitatea │Ţara de ││crt.│operato-│ │ │ │Strada/│Fax │fişei de │OC │contrac-│produ-│(t, kg│importată, │proveni- ││ │rului │ │ │ │nr. │ │înregis- │(codul │tului cu│sului │l, │certificată│enţă a ││ │ │ │ │ │ │ │trare la │ OC) │ OIC │ │buc.) │ecologic │produsului││ │ │ │ │ │ │ │ DAJ │ │ │ │ │ │(ţări ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ terţe) │├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴───────────┴──────────┘Partea F: Producători agricoli - Acvacultură*Font 7*┌────┬────────┬────┬───────┬─────┬───────┬─────┬────────┬────────┬──────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐│Nr. │Numele │CNP/│Locali-│Jude-│Adresa │Tel./│Nr./data│Nr./data│U.M. │Denumi- │Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Canti-│Canti-│Desti-│Ţara ││crt.│operato-│CUI │tatea │ţul │Strada/│Fax │fişei de│contrac-│(t, │rea ani-│de luciu │de luciu │de luciu │tatea │tatea │naţie │de ││ │rului │ │ │ │nr. │ │înregis-│tului │kg, l,│malului │de apă în│de apă în│de apă │certi-│comer-│ │des- ││ │ │ │ │ │ │ │trare la│încheiat│buc.) │ │anul 1 de│anul 2 de│certifi- │ficată│ciali-│ │ti- ││ │ │ │ │ │ │ │DAJ │cu OC │ │ │conversie│conversie│cată │ecolo-│zată │ │naţie││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (ha) │ (ha) │ecologic │gic │certi-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (ha) │ │ficată│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecolo-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gic │ │ │├────┼────────┼────┼───────┼─────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴────┴───────┴─────┴───────┴─────┴────────┴────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘Partea G: Procesatori şi comercianţi - Flora spontană*Font 7*┌────┬───────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────┐│Nr. │Numele │CNP/│Loca-│Jude-│Adre-│Tel./│Nr./ │Nr./ │U.M. │Gru-│Specia│Canti-│Natura│Pro- │Pro- │Canti-│Des-│Ţara│Grupa│Specia│Volu-│Desti-│Canti-│Desti-│Ţara││crt.│opera- │CUI │lita-│ţul │sa │Fax │data │data │(t, │pa │supusă│tatea │opera-│ducţie│ducţie│tatea │ti- │de │ de │comer-│mul │naţia │tatea │naţie │de ││ │torului│ │tea │ │Stra-│ │fişei│con- │kg, │de │opera-│esti- │ţiilor│efec- │proce-│comer-│na- │des-│pro- │ciali-│esti-│produ-│comer-│ │des-││ │ │ │ │ │da/ │ │de │trac-│l, │pro │ţiunii│mată │ │tivă │sată │ciali-│ţie │ti- │duse │zată │mat │selor │ciali-│ │ti- ││ │ │ │ │ │nr. │ │înre-│tului│buc.)│du- │de │ │ │proce-│esti- │zată, │ │na │ │ │comer│ │zată, │ │na- ││ │ │ │ │ │ │ │gis- │în- │ │se │proce-│ │ │sată │mată, │certi-│ │ţie │ │ │ciali│ │certi-│ │ţie ││ │ │ │ │ │ │ │trare│che- │ │ │sare │ │ │obţi- │certi-│fica- │ │ │ │ │zat │ │ficată│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │la │iat │ │ │ │ │ │nută, │fi- │tă │ │ │ │ │ (t) │ │eco- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │DAJ │cu │ │ │ │ │ │certi-│cată │eco- │ │ │ │ │ │ │logic │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │orga-│ │ │ │ │ │ficată│ecolo-│logic │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ │ecolo-│gic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │mul │ │ │ │ │ │gic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │trol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────┘
   +  Anexa 8*Font 7*┌───────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┬────────────────┐│ Operatori │Obligaţia de raportare│ Operatori la │ Operatori │Operatori retraşi/ │ Operatori la ││înregistraţi şi certificaţi│Obligatoriu/Voluntar │sfârşitul anului│nou-intraţi în │suspendaţi/excluşi │sfârşitul anului││în sistemul de agricultură │ │(anterior celui │sistem (în anul │(în anul pentru care│(pentru care se ││ ecologică*) │ │pentru care se │pentru care se │se face raportarea) │face raportarea)││ │ │face raportarea)│face raportarea)│ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Total operatori │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Producători agricoli │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│din care producătorii care │ │ │ │ │ ││sunt, de asemenea, │ │ │ │ │ ││procesatori │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│din care producătorii care │ │ │ │ │ ││sunt, de asemenea, │ │ │ │ │ ││importatori │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│din care alţi producători │ │ │ │ │ ││micşti n.e.c. - │ │ │ │ │ ││neclasificate în altă parte│ │ │ │ │ ││(Se va specifica.) │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Unitate de producţie │ │ │ │ │ ││acvacultură │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│din care producătorii de │ │ │ │ │ ││plante acvatice (inclusiv │ │ │ │ │ ││alge) │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Procesatori │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│din care procesatori care │ │ │ │ │ ││sunt, de asemenea, │ │ │ │ │ ││importatori │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│din care alţi procesatori │ │ │ │ │ ││micşti n.e.c. - │ │ │ │ │ ││neclasificate în altă parte│ │ │ │ │ ││(Se va specifica.) │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Importatori │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Exportatori │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Alţi operatori │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Comercianţi │Obligatoriu │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Angrosişti (depozitari) │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Detailişti │Voluntar │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Alţi operatori n.e.c. │ │ │ │ │ ││(Se va specifica.) │Voluntar │ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Fiecare tip de operator ar putea include, de asemenea, şi operaţiuni mixte.

  Subcontractanţii trebuie să facă obiectul sistemului de control; în consecinţă, aceştia ar trebui să fie incluşi în numărul de operatori raportat.

  Operator retras - se referă la operatorul care renunţă la activitatea de producţie ecologică.

  Operator exclus - se referă la operatorul care a fost exclus din sistemul de certificare (a unui OC), aşa cum se prevede în anexa nr. 2 la ordin.

  ──────────
  Registru operatori sfârşitul anuluianterior pentru care se face raportarea*Font 7*┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┬─────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Nr. │ Tipul │ Numele │ CNP/CUI │Localitatea│Judeţul│ Adresa │Tel./│Nr./data fişei │ Numele │ Codul │ Nr./data ││crt.│operatorului│operatorului│ │ │ │Strada/nr.│Fax │de înregistrare│organismului│organismului│contractului││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de control │ de control │încheiat cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ organismul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de control │├────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴─────┴───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Registru operatori nou-intraţi în sistemîn anul pentru care se face raportarea*Font 7*┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┬─────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Nr. │ Tipul │ Numele │ CNP/CUI │Localitatea│Judeţul│ Adresa │Tel./│Nr./data fişei │ Numele │ Codul │ Nr./data ││crt.│operatorului│operatorului│ │ │ │Strada/nr.│Fax │de înregistrare│organismului│organismului│contractului││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de control │ de control │încheiat cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ organismul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de control │├────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴─────┴───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Registru operatori retraşi în anulpentru care se face raportarea*Font 7*┌────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────────┐│Nr. │Tipul │Numele│CNP/CUI│Locali-│Jude-│Adresa│Tel./│Nr./data│ Numele │ Codul │Nr./data│Nr./data│Motivul│Nume OC│ Data ││crt.│opera-│opera-│ │tatea │ţul │Strada│Fax │fişei de│organis-│organis-│contrac-│solici- │retra- │care a │înregistrării ││ │toru- │toru- │ │ │ │/nr. │ │înregis-│mului de│mului de│tului │tării de│gerii │preluat│ la OC nou, ││ │lui │lui │ │ │ │ │ │trare │control │control │încheiat│retra- │ │opera- │ după ce ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │gere din│ │torul │ operatorul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organis-│sistemul│ │retras/│s-a retras de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mul de │de agri-│ │cod OC │la OC anterior││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │control │cultură │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecolo- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gică │ │ │ │├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────┘Registru operatori suspendaţi înanul pentru care se face raportarea*Font 7*┌────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬─────────────┐│Nr. │Tipul │Numele│CNP/CUI│Locali-│Jude-│Adresa│Tel./│Nr./data│ Numele │ Codul │Nr./data│Nr./data│Suspendare│Nume OC│ Data ││crt.│opera-│opera-│ │tatea │ţul │Strada│Fax │fişei de│organis-│organis-│contrac-│suspen- │ pe o │/cod OC│înregistrării││ │toru- │toru- │ │ │ │/nr. │ │înregis-│mului de│mului de│tului │dării │ perioadă │care a │operatorului ││ │lui │lui │ │ │ │ │ │trare │control │control │încheiat│din sis-│determi- │preluat│suspendat la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │temul de│ nată │opera- │OC care l-a ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organis-│agricul-│ conform │torul │ preluat ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mul de │tură │nr./data │suspen-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │control │ecolo- │notifică- │dat │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gică │rii către │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MADR │ │ │├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────────┘Registru operatori excluşi înanul pentru care se face raportarea*Font 7*┌────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────┐│Nr. │Tipul │Numele│CNP/CUI│Locali-│Jude-│Adresa│Tel./│Nr./data│ Numele │ Codul │Nr./data│Nr./data│ Excludere totală││crt.│opera-│opera-│ │tatea │ţul │Strada│Fax │fişei de│organis-│organis-│contrac-│exclude-│ din sistemul de ││ │toru- │toru- │ │ │ │/nr. │ │înregis-│mului de│mului de│tului │rii din │ agricultură ││ │lui │lui │ │ │ │ │ │trare │control │inspec- │încheiat│sistemul│ecologică conform││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţie şi │cu │de agri-│ nr./data ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │certifi-│organis-│cultură │notificării către││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │mul de │ecolo- │ MADR ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │control │gică │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────┘Registru operatori la sfârşitulanului pentru care se face raportarea*Font 7*┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┬─────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Nr. │ Tipul │ Numele │ CNP/CUI │Localitatea│Judeţul│ Adresa │Tel./│Nr./data fişei │ Numele │ Codul │ Nr./data ││crt.│operatorului│operatorului│ │ │ │Strada/nr.│Fax │de înregistrare│organismului│organismului│contractului││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de control │ de control │încheiat cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ organismul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de control │├────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴─────┴───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa 9PROCEDURĂde acordare a derogăriide la durata perioadei de conversieI. Cerere de acordare a derogăriiNumele şi codul organismului de control (OC) .................Responsabilul OC .........................Adresa ...................Codul de identificare ...........Nr. ......../............Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia generală ..................Referire: solicitare cu privire la recunoaşterea retroactivă a perioadei de conversie, conform Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul [R (CE) nr. 889/2008], cap. 5 (Reguli de conversie) art. 36 (Plante şi produse vegetale) alin. (2) lit. b) şi/sau art. 37 alin. (2), pentru:Operatorul .................., adresa .............................................În urma controlului pe teren şi din documentele emise de autorităţi rezultă că parcelele pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă a perioadei de conversie şi care aparţin operatorului sus-menţionat întrunesc condiţiile cerute de legislaţia menţionată pentru reducerea perioadei de conversie.În acest scop anexez la prezenta cerere următoarele documente:● raportul OC (II);● copie de pe cererea operatorului prin care acesta solicită OC reducerea perioadei de conversie, însoţită de rezumatul parcelelor (III);● copii de pe documentele justificative emise operatorului de către autorităţile locale, care dovedesc faptul că pe parcelele pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani anteriori conversiei (pentru suprafeţe agricole, cu excepţia pajiştilor naturale) sau un an (pentru pajişti naturale), următoarele activităţi considerate neconforme cu modul de producţie ecologic:- fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în anexa I la R (CE) nr. 889/2008;- aplicarea de produse fitosanitare, altele decât cele cuprinse în anexa II la R (CE) nr. 889/2008;- tratamente chimice la seminţe, după caz;● adeverinţă emisă de autorităţile locale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, după caz, din care să rezulte că parcelele respective nu au fost cultivate pe o perioadă de cel puţin 3 ani anteriori conversiei;● rezultatul determinărilor efectuate de către laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări", asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de conversie.Ca urmare a celor menţionate mai sus şi verificării prealabile a documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi favorabil această solicitare.Data ..............Semnătura şi ştampila OC...................II. Raportul OCNumele OC ..................Adresa .................................Codul de identificare ........................Nr. ........../................┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Unitatea │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Adresa │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Data intrării în sistemul de control │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Data încheierii perioadei de conversie prevăzute │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Data ultimei vizite de control (Se va anexa raportul│ ││încheiat în urma inspecţiei.) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│Observaţii sau recomandări adresate operatorului de │ ││OC la ultimul control pe teren │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘Data ...........Semnătura şi ştampila OC...................III. Cererea operatorului către OC pentru reducerea perioadei de conversieOperatorul ........................Adresa ............................Verificat OC...............................(semnătura responsabilului OC)Rezumat al parcelelor pentru care sesolicită reducerea perioadei de conversie*Font 7*┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────┐│Nr. parcelei/│Cultura, suprafaţa │ Cultura, suprafaţa │ Cultura, suprafaţa │ Cultura, suprafaţa │Observaţii││ bloc fizic │şi statutul parcelei│şi statutul parcelei│şi statutul parcelei│şi statutul parcelei│ ││ │ pentru care se │ în anul ......... │ în anul ......... │ în anul ......... │ ││ │ solicită reducerea │ │ │ │ ││ │ conversiei în anul │ │ │ │ ││ │ în curs │ │ │ │ │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Exemplul 1 │Cultură anuală │Cultură anuală, │Pârloagă ....... ha │Pârloagă ....... ha │ ││ │(C2) ...... ha │(C1) ....... ha │ │ │ │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Exemplul 2 │Cultură perenă │ Cultură perenă │Culturi perene │Culturi perene │ ││ │(C2) ...... ha │(C1) ....... ha │....... ha │....... ha │ │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Exemplul 3 │Pajişte naturală(C1)│Pajişte naturală │Pajişte naturală │Pajişte naturală │ │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ X │ X │ X │ │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────┘Data ...........Semnătura operatorului..................  +  Anexa 10RAPORTULautorizaţiilor acordate operatorilor decătre organismul de control (OC) pentruutilizarea de seminţe sau material de înmulţirevegetativ care nu provin din agricultura ecologicăCentralizatorul autorizaţiilor acordate de OC [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul]Numele şi codul OC ...........Responsabilul OC ...........Adresa ...................Codul de identificare ...........Nr. ......../............┌───────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────────┐│ Denumirea │Denumirea │Numărul total │ Cantitatea totală de seminţe ││ştiinţifică│varietăţii│de autorizaţii├────────────────────────────────┤│ a speciei │ │ acordate │ UM*) ││ │ │ (pe specie) │ │├───────────┼──────────┼──────────────┼────────┬─────────────┬─────────┤│ │ │ │ t/kg │ nr. seminţe │ buc. │├───────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────┴──────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *)UM - unitate de măsură.

  ──────────
   +  Anexa 11PROCEDURĂde solicitare a aprobării derogăriipentru legarea animalelor din exploataţiile miciI. Cerere de aprobare a derogării pentru legarea animalelorNumele şi codul organismului de control (OC) ...............Adresa .........................................Codul de identificare .....................Nr. ......../..............Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia generală .......................Referire: aprobarea derogărilor pentru legarea animalelor din exploataţiile mici, în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,pentru:Operatorul ..................., codul ..........., adresa ................., nr. şi data contractului încheiat în vederea inspecţiei şi certificării ...............................Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul nu poate gestiona efectivele în stabulaţie liberă şi astfel, în vederea menţinerii producţiei ecologice în exploataţiile condiţionate din punct de vedere climatic, geografic şi structural şi pentru a rezolva problemele specifice legate de gestionarea efectivelor de animale, solicităm aprobarea derogării pentru legarea animalelor din prezenta exploataţie.În acest scop anexez la prezenta cerere următoarele documente:● copie a ultimului raport de inspecţie al OC (în formă electronică);● copie a cererii operatorului prin care se solicită derogare pentru legarea animalelor, care cuprinde şi angajamentul operatorului;● centralizatorul operatorilor care solicită derogare pentru legarea animalelor (în formă electronică).Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi favorabil această solicitare.Data ...........Semnătura şi ştampila OC ...............II. Cererea operatorului către OC în vederea aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploataţiile miciOperatorul .........................Nr./data fişei de înregistrare ........................Adresa ...............................Verificat de OC...............................(ştampila/semnătura responsabilului OC)*Font 7*┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐│ Numele │Efectivul│ Din care: │ Din care: │ Suprafaţa │ Suprafaţa │Observaţii││operatorului│de bovine│ ├───────────┬───────────┤ terenului │adăposturilor│ ││ │ │ │ efective │efective în│ destinat │ │ ││ │ │ │certificate│ conversie │păşunatului│ │ │├────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Vaci şi tauri de peste │ │ │ │ │ ││ │ │2 ani din specia bovine│ │ │ │ │ │├────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Bovine între 6 luni şi │ │ │ │ │ ││ │ │2 ani │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Bovine sub 6 luni │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘Declar pe propria răspundere că asigur accesul zilnic al animalelor la păşune, pe toată perioada în care păşunatul este posibil, şi accesul la suprafeţe în aer liber, de cel puţin două ori pe săptămână, în cazul în care păşunatul nu este posibil.Data ...........Semnătura operatorului.....................III. Centralizatorul operatorilor care solicită derogare pentru legarea animalelor*Font 7*┌────┬────────────┬─────────┬───────┬───────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────┐│Nr. │ Numele │ CNP/CUI │Judeţul│Localitatea│ Strada/numărul │Nr./data fişei │Nr./data contractului │Data inspecţiei││crt.│operatorului│ │ │ │ │de înregistrare│încheiat cu organismul│ ││ │ │ │ │ │ │ │ de control │ │├────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────┘Autoritatea competentă (MADR) aprobă derogări pentru legarea animalelor, în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind protecţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, pentru o perioadă limitată în timp, respectiv pentru 6 luni.  +  Anexa 12INFORMAŢIIprivind inspecţiile efectuate de către OCCentralizatorul operatorilor - producători din agricultura ecologică*Font 7*┌────┬───┬───┬────┬───┬───┬────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Ti-│Nu-│CNP/│Lo-│Ju-│A- │Tel./│Nr./ │Nr./ │ Tipul inspecţiei │Data │ Felul sancţiunii aplicate operatorului ││crt.│pul│me-│CUI │ca-│de-│dre-│Fax │data │data ├─────┬───────────┬─────┬─────┤apli-│ de către organismul de inspecţie şi certificare ││ │o- │le │ │li-│ţul│sa │ │con- │fişei │In- │ Inspecţie │Felul│In- │cării│ ││ │pe-│o- │ │ta-│ │ │ │tract│ de │spec-│ suplimen- │sanc-│for- │sanc-│ ││ │ra-│pe-│ │tea│ │ │ │în- │înre- │ţie │ tară**) │ţiu- │maţii│ţiu- │ ││ │to-│ra-│ │ │ │ │ │che- │gis- │obli-│ │nii, │des- │nii │ ││ │ru-│to-│ │ │ │ │ │iat │trare │gato-│ │con- │pre │ │ ││ │lui│ru-│ │ │ │ │ │cu OC│la DAJ│rie*)│ │form │sanc-│ │ ││ │ │lui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │proce│ţiune│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┬─────┤durii│ │ ├──────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Data │Data │Data │ de │ │ │RS- │CA- │AS- │CS- │DS- │DP- │SA- │EO- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ins- │ins- │ins- │in- │ │ │remar-│cere-│aver-│con-│depla│depla│sus- │exclu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pec- │pec- │pec- │spec-│ │ │că │re │tis- │trol│sare │sarea│pen- │derea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei │ţiei │ţiei │ţie │ │ │simplă│ame- │ment │su- │supra│pro- │darea│opera- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anun-│supli│supli│ şi │ │ │ │lio- │scris│pli-│faţă │dusu-│ac- │torului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţate │menta│menta│cer- │ │ │ │rare │ │men-│(ha) │lui/ │tivi-│ din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │re │tifi │ │ │ │ │ │tar │ │lo- │tăţii│sistemul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anun-│ne- │care │ │ │ │ │ │ │ │tu- │o- │propriu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţate │anun-│(co- │ │ │ │ │ │ │ │lui/ │pera-│de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţate │dul) │ │ │ │ │ │ │ │se- │toru-│certifi- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sanc-│ │ │ │ │ │ │ │riei │lui │care ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiu- │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ prin ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nii, │ │ │ │ │ │ │ │pro- │ │retrage- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con- │ │ │ │ │ │ │ │duc- │ │rea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │form │ │ │ │ │ │ │ │ţie │ │certifi- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │porce│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cării ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │durii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │retrage- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contrac- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │certifi- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │├────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Inspecţie obligatorie - în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. d) din ordin şi art. 65 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R (CE) nr. 889/2008.

  **) Inspecţie suplimentară - în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. j) din ordin şi art. 65 alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008.

  ──────────
   +  Anexa 13RAPORTULprivind activităţile de inspecţie şi certificaredesfăşurate în cursul anului precedent de cătreorganismul de control (OC)Partea A*Font 7*┌───┬─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Nu-│Nu- │ Numărul de operatori │ Numărul de inspecţii anuale │Numărul de vizite suplimentare│ Numărul total de ││mă-│mă- │ înregistraţi │ │ │ inspecţii/vizite ││rul│rul ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┤│de │de │Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi│Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi│Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi│Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi││cod│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- ││al │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- ││OC │ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- ││ │tori │gri- │pro-│**) │ │ │tori│gri- │pro-│**) │ │ │tori│gri- │pro-│**) │ │ │tori│gri- │pro-│**) │ │ │tori││ │în- │coli │duc-│ │ │ │***)│coli │duc-│ │ │ │***)│coli │duc-│ │ │ │***)│coli │duc-│ │ │ │***)││ │re- │ *) │ţie │ │ │ │ │ *) │ţie │ │ │ │ │ *) │ţie │ │ │ │ │ *) │ţie │ │ │ │ ││ │gis- │ │a- │ │ │ │ │ │a- │ │ │ │ │ │a- │ │ │ │ │ │a- │ │ │ │ ││ │traţi│ │ni- │ │ │ │ │ │ni- │ │ │ │ │ │ni- │ │ │ │ │ │ni- │ │ │ │ ││ │la OC│ │male│ │ │ │ │ │male│ │ │ │ │ │male│ │ │ │ │ │male│ │ │ │ ││ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ ││ │ │ │ac- │ │ │ │ │ │ac- │ │ │ │ │ │ac- │ │ │ │ │ │ac- │ │ │ │ ││ │ │ │va- │ │ │ │ │ │va- │ │ │ │ │ │va- │ │ │ │ │ │va- │ │ │ │ ││ │ │ │cul-│ │ │ │ │ │cul-│ │ │ │ │ │cul-│ │ │ │ │ │cul-│ │ │ │ ││ │ │ │tură│ │ │ │ │ │tură│ │ │ │ │ │tură│ │ │ │ │ │tură│ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-zişi, producătorii care sunt şi procesatori, producătorii care sunt şi importatori, alţi producători diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  **) În categoria procesatori intră procesatorii propriu-zişi, procesatorii care sunt şi importatori şi alţi procesatori diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  ***) Categoria alţi operatori cuprinde comercianţii (angrosişti şi distribuitori) şi alţi operatori care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  ──────────
  Partea B*Font 7*┌───────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Numărul│ Numărul de operatori înregistraţi │ Număr de eşantioane analizate │ Numărul de eşantioane care indică încălcarea ││de cod │ │ │ Regulamentelor (CE) nr. 834/2007 şi ││ al OC │ │ │ (CE) nr. 1.235/2008 ││ ├──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │Produ-│Uni- │Proce-│Impor-│Expor-│ Alţi │Produ-│Uni- │Proce-│Impor-│Expor-│ Alţi │Produ-│Uni- │Proce-│Impor-│Expor-│ Alţi ││ │cători│tăţi │satori│tatori│tatori│opera-│cători│tăţi │satori│tatori│tatori│opera-│cători│tăţi │satori│tatori│tatori│opera-││ │agri- │ de │ **) │ │ │tori │agri- │ de │ **) │ │ │tori │agri- │ de │ **) │ │ │tori ││ │coli*)│produc-│ │ │ │ ***) │coli*)│produc-│ │ │ │ ***) │coli*)│produc-│ │ │ │ ***) ││ │ │ţie │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │ ││ │ │animale│ │ │ │ │ │animale│ │ │ │ │ │animale│ │ │ │ ││ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ ││ │ │ acva- │ │ │ │ │ │ acva- │ │ │ │ │ │ acva- │ │ │ │ ││ │ │cultură│ │ │ │ │ │cultură│ │ │ │ │ │cultură│ │ │ │ │├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-zişi, producătorii care sunt şi procesatori, producătorii care sunt şi importatori, alţi producători diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  **) În categoria procesatori intră procesatorii propriu-zişi, procesatorii care sunt şi importatori şi alţi procesatori diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  ***) Categoria alţi operatori cuprinde comercianţii (angrosişti şi distribuitori) şi alţi operatori care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  ──────────
  Partea C - Raport privind constatările şi sancţiunile aplicate de OC operatorilor în anul precedent*Font 7*┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Nu-│ Numărul de operatori │ Numărul de nereguli sau │Numărul de măsuri aplicate pe │ Numărul de măsuri aplicate ││mă-│ înregistraţi │ încălcări constatate*1) │lot sau pe seria de producţie*2│ operatorului*3) ││rul├─────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┬────┬─────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┤│de │Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi│Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi│Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi │Pro- │U- │Pro-│Im- │Ex- │Alţi││cod│ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- │ducă-│ni- │ce- │por-│por-│o- ││al │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- │tori │tăţi│sa- │ta- │ta- │pe- ││OC │a- │de │tori│tori│tori│ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- │a- │de │tori│tori│tori│ra- ││ │gri- │pro-│**) │ │ │tori│gri- │pro-│**) │ │ │tori│gri- │pro-│**) │ │ │tori │gri- │pro-│**) │ │ │tori││ │coli │duc-│ │ │ │***)│coli │duc-│ │ │ │***)│coli │duc-│ │ │ │***) │coli │duc-│ │ │ │***)││ │ *) │ţie │ │ │ │ │ *) │ţie │ │ │ │ │ *) │ţie │ │ │ │ │ *) │ţie │ │ │ │ ││ │ │a- │ │ │ │ │ │a- │ │ │ │ │ │a- │ │ │ │ │ │a- │ │ │ │ ││ │ │ni- │ │ │ │ │ │ni- │ │ │ │ │ │ni- │ │ │ │ │ │ni- │ │ │ │ ││ │ │male│ │ │ │ │ │male│ │ │ │ │ │male│ │ │ │ │ │male│ │ │ │ ││ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ ││ │ │ac- │ │ │ │ │ │ac- │ │ │ │ │ │ac- │ │ │ │ │ │ac- │ │ │ │ ││ │ │va- │ │ │ │ │ │va- │ │ │ │ │ │va- │ │ │ │ │ │va- │ │ │ │ ││ │ │cul-│ │ │ │ │ │cul-│ │ │ │ │ │cul-│ │ │ │ │ │cul-│ │ │ │ ││ │ │tură│ │ │ │ │ │tură│ │ │ │ │ │tură│ │ │ │ │ │tură│ │ │ │ │├───┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-zişi, producătorii care sunt şi procesatori, producătorii care sunt şi importatori, alţi producători diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  **) În categoria procesatori intră procesatorii propriu-zişi, procesatorii care sunt şi importatori şi alţi procesatori diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  ***) Categoria alţi operatori cuprinde comercianţii (angrosişti şi distribuitori) şi alţi operatori care nu sunt clasificaţi în altă parte.

  *1) Sunt incluse numai neregulile sau încălcările care afectează statutul ecologic al produselor şi/sau au dus la aplicarea unei măsuri.

  *2) În cazul unei nereguli privind respectarea cerinţelor cuprinse în R (CE) nr. 889/2008, autoritatea sau OC se asigură că etichetarea şi promovarea pentru întregul lot sau întreaga serie de producţie afectată de neregulă în cauză nu includ nicio indicaţie privind metoda de producţie ecologică, iar o astfel de măsură este proporţională cu relevanţa dispoziţiilor ce au fost încălcate şi cu natura şi circumstanţele particulare ale activităţilor implicate în neregula în cauză [conform dispoziţiilor art. 30 alin. (1) primul paragraf din R (CE) nr. 834/2007].

  *3) La constatarea unei încălcări grave a dispoziţiilor privind respectarea legislaţiei agricole ecologice, precum şi încălcarea dispoziţiilor reglementărilor europene în domeniu sau a unei încălcări care provoacă efecte îndelungate, OC interzice operatorului comercializarea produselor care menţionează metoda de producţie ecologică în etichetare sau promovare, pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită împreună cu autoritatea competentă a statului membru [conform dispoziţiilor art. 30 alin. (1) al doilea paragraf din R (CE) nr. 834/2007].

  ──────────
   +  Anexa 14    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE    Având în vedere prevederile*):    În temeiul art. ....... se emite:                            DECIZIA Nr. ...........    Art. 1. - Începând cu data de ............... se retrage total/parţialaprobarea organismului de control:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică ......, cu sediul în localitatea ......, str. ...... nr. ..,││bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, înmatriculată la Oficiul ││Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........, cod unic de identificare ││(CUI) ......, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana juridică ......, cu sediul în localitatea ......, str. ........... ││nr. ...., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ..............,││înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........,││cod unic de identificare (CUI) ........ - unitate a organismului de control cu││sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ................., date ││de identificare .........., cu sediul în ........................, ││(Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în ││alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este ││acceptată de legislaţia naţională.) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘acordată prin Certificatul de aprobare nr. ....../......., cu valabilitate pânăla data de ......., codul de identificare RO-ECO - .........., persoanaresponsabilă ......, pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţielegate de următoarele grupe de produse:    |_| A. Produse vegetale neprocesate    |_| B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate    |_| C. Produse de acvacultură şi alge marine    |_| D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente    |_| E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentruanimale    |_| F. Material de propagare vegetativ şi seminţe pentru cultură    Art. 2. - Motivele care au stat la baza retragerii aprobării, precum şinormele de drept încălcate sunt prevăzute într-o anexă**) ce constituie parteintegrantă a prezentei decizii.    Art. 3. - Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la dataprimirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativnr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    Art. 4. - Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare*1), unexemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunicăorganismului de control.        Data     .......... Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,                                       .................... Notă

  ──────────

  *) Se inserează actele normative comunitare şi naţionale aplicabile, numărul documentului ce conţine propunerea de retragere a aprobării.

  **) Documentul ce conţine propunerea de retragere a aprobării.

  ──────────
  NOTĂ:Prezentul model de decizie este aplicabil pentru organismele de control care au fost aprobate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.
  -------