NORME nr. 7 din 16 aprilie 1999privind fondurile proprii ale băncilor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 12 mai 1999  Prezentele norme se aplică băncilor, persoane juridice române, şi reglementează metodologia de calcul şi de raportare a fondurilor proprii.În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 3 lit. r) din Legea bancară nr. 58/1998 şi având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1Fondurile proprii ale unei bănci sunt formate din următoarele categorii de capital:- capital propriu;- capital suplimentar.  +  Articolul 2Capitalul propriu se compune din: a) capitalul social vărsat; b) primele legate de capital, integral încasate; c) rezervele legale; d) rezerva generală pentru riscul de credit; e) rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital social în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la data de 15 aprilie 1996, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 213/1999; f) rezervele constituite din prime legate de capital şi repartizari din profitul net, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii şi a simbolului contului; g) rezervele din diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii şi a simbolului contului, precum şi a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit; h) fondul imobilizarilor corporale; i) fondul pentru creşterea surselor proprii de finanţare; j) fondurile constituite de bănci, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii şi a simbolului contului, precum şi a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit; k) rezervele statutare; l) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat; m) rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit; n) fondurile cu caracter permanent puse la dispoziţie unităţilor proprii din străinătate.Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele elemente: a) sumele reprezentând contravaloarea acţiunilor proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social în condiţiile prevăzute la art. 53 lit. b) din Legea nr. 58/1998; b) valoarea neamortizata a cheltuielilor de constituire; c) valoarea neta a fondului comercial; d) sumele din profitul net al exerciţiului financiar curent reprezentând dividende (în cazul băncilor care nu intra sub incidenţa art. 47 din Legea nr. 58/1998), participarea personalului la profit şi cota de participare a managerului la profit, precum şi repartizarile la fonduri, altele decât cele prevăzute la alin. 1 lit. h), i) şi j).Aceste sume se calculează extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net înregistrat la finele fiecărei luni a ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartizarilor din profitul net pe aceste destinaţii, efectuate pe baza bilanţului contabil al anului precedent; e) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat şi cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exerciţiile financiare viitoare; f) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperita; g) rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere; h) repartizarea profitului; i) dotările pentru unităţile proprii din străinătate.  +  Articolul 3Capitalul suplimentar se compune din: a) alte rezerve decât cele incluse în capitalul propriu potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 lit. e), f) şi g); b) datoria subordonata; c) subvenţiile pentru investiţii; d) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii şi a simbolului contului, precum şi a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit.  +  Articolul 4Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii ale unei bănci se vor avea în vedere următoarele: a) capitalul suplimentar va fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii numai în condiţiile înregistrării unui nivel pozitiv al capitalului propriu şi în proporţie de cel mult 100% din acesta; b) datoria subordonata va fi luată în calculul fondurilor proprii în proporţie de maximum 50% din capitalul propriu şi va trebui sa îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:- să fie în întregime angajata;- în cazul datoriei subordonate la termen, scadenta iniţială trebuie să fie de cel puţin 5 ani; dacă datoria subordonata este pe durata nedeterminată, ea nu este rambursabila decât la iniţiativa băncii împrumutate şi numai în condiţiile în care nivelul fondurilor proprii nu este afectat;- la calculul nivelului fondurilor proprii volumul datoriei subordonate va fi gradual redus cu 20% pe an în ultimii 5 ani anteriori scadentei;- contractul de credit sa nu includă clauza rambursarii anticipate a datoriei subordonate în alte circumstanţe decât lichidarea băncii;- în cazul lichidării băncii, datoria subordonata are un rang inferior celorlalte datorii şi nu va fi rambursata până când toate acestea nu au fost achitate; c) deducerea din nivelul fondurilor proprii a următoarelor elemente:- sumele reprezentând părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu, deţinute la bănci şi societăţi cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând diferenţe de conversie, vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu şi provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;- creditele subordonate, acordate băncilor şi societăţilor cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând provizioane pentru creanţe restante şi indoielnice, aferente acestora.  +  Articolul 5Băncile au obligaţia sa determine, lunar, nivelul fondurilor proprii, potrivit metodologiei din prezentele norme, pe baza datelor înscrise în balanţa contabila a fiecărei luni. Băncile vor transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare formularul de raportare în termen de cel mult 10 zile calendaristice din luna următoare celei pentru care se întocmeşte aceasta balanţa. Modelul formularului de calcul şi raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexa la prezentele norme.  +  Articolul 6Pentru toţi indicatorii de prudenta bancară, a căror determinare se face în funcţie de fondurile proprii, băncile au obligaţia sa utilizeze ultimul nivel al fondurilor proprii rezultat din aplicarea art. 5.  +  Articolul 7În cazul în care, după aprobarea de către adunarea generală ordinară a acţionarilor a bilanţului contabil la data de 31 decembrie, nivelul fondurilor proprii se modifica, băncile vor reface şi vor retransmite Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare, în termen de 10 zile de la data limita de depunere a bilanţului contabil la organele în drept, raportarile indicatorilor de prudenta bancară ce se determina în funcţie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei zile lucrătoare din luna, pentru perioada scursa de la începutul anului până la data aprobării bilanţului contabil.  +  Articolul 8Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 alin. 2 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 noiembrie 1995, art. I din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/1997 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU,GUVERNATOR  +  Anexa 1               CALCULUL FONDURILOR PROPRII    Denumirea băncii ......................    Data raportarii: [ / / ]
    - mii lei -
    Elementele luate în calculNumărul rânduluiValoarea contabilăCoeficientul de ajustareValoarea ajustată
    AB123
    Capitalul social vărsat (sold cont 5012)1   x  
    Primele legate de capital (extras sold cont 511)2   x  
    Rezervele legale (sold cont 512)3   x  
    Rezerva generală pentru riscul de credit (sold cont 514)4   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influenţe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital social în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996" (sold cont 519, analitic distinct)5   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" reprezentând prime legate de capital (sold cont 519, analitic distinct)6   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" repartizate din profitul net (sold cont 519, analitice distincte) din care:7   x  
      -..........................................        
      -..........................................        
      -..........................................        
    Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului" (sold cont 519, analitice distincte), din care:8   x  
      -..........................................        
      -..........................................        
      -..........................................        
    Sumele înregistrate în contul "Fondul imobilizărilor corporale" (sold cont 5281)9   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri", analitic "Fond pentru creşterea surselor proprii de finanţare" (sold cont 528, analitic distinct)10   x  
    Sumele legal înregistrate în contul "Alte fonduri", altele decât cele incluse la rd. 9 şi 10 (sold cont 528, analitice distincte), din care:11   x  
      -..........................................        
      -..........................................        
      -..........................................        
    Rezervele statutare (sold cont 513)12   x  
    Rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat (sold cr. cont 581)13   x  
    Rezultatul ne al exerciţiului financiar curent reprezentând profit (sold cr. cont 591)14   x  
    Elemente asimilate capitalului (sold cont 502)15   x  
    Total (rd. 1 la 15)16   x  
    Sumele înregistrate în contul "Acţiuni proprii" reprezentând contravaloarea acţiunilor proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social, în condiţiile prevăzute la art. 53 lit. b) din Legea nr. 58/1998 (sold cont 30214)17   x  
    Cheltuieli de constituire (sold cont 4412)18   x  
    Amortizarea cheltuielilor de constituire (sold cont 46112)19   x  
    Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire (rd. 18 - rd. 19)20   x  
    Fondul comercial (sold cont 4411 + extras sold cont 451)21   x  
    Amortizarea fondului comercial (sold cont 46111 + extras sold cont 4621)22   x  
    Provizioane pentru deprecierea fondului comercial (extras sold conturi: 49221, 49231)23   x  
    Valoarea netă a fondului comercial (rd. 21 - rd. 22 - rd. 23)24   x  
    Dividende*25   x  
    Participarea personalului la profit*26   x  
    Cota de participare a managerului la profit*27   x  
    Repartizări din profitul net la fonduri*28   x  
    Cheltuieli de repartizat şi cheltuieli înregistrate în avans (sold conturi: 374, 375)29   x  
    Rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperită (sold deb. cont 581)30   x  
    Rezultatul net al exerciţiului curent reprezentând pierdere (sold deb. cont 591)31   x  
    Repartizarea profitului (sold cont 592)32   x  
    Dotări pentru unităţile proprii din străinătate (sold cont 421)33   x  
    Total elemente deductibile (rd 17 + rd 20 + rd 24 la 33)34   x  
    Total capital propriu (rd. 16 - rd. 34)35   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", altele decât cele incluse la rd. 5, 6, 7 şi 8 (extras sold cont 519)36   x  
    Sumele înregistrate în conturile "Datorii subordonate la termen" şi "Datorii subordonate pe durată nedeterminată" (extras sold conturi: 531, 532)37   maximum 50% din rd. 35  
    Sumele înregistrate în contul "Subvenţii pentru investiţii" (sold cont 541)38   x  
    Sumele înregistrate în contul "Diferenţe din reevaluare" (sold. cr. cont 516, analitice distincte), din care:39   x  
      -..........................................        
      -..........................................        
      -..........................................        
    Total capital suplimentar40   maximum 100% din rd. 35  
      col. 1=col. 1, rd. 36 la 39;    
      col. 3=col. 3, rd. 36 la 39 (în limita a maximum 100% din col. 3, rd. 35)    
    Sumele reprezentând părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu, deţinute la bănci şi societăţi cu caracter financiar (sold conturi: 4111, 4112, 4121; 4122, 413 +/extras sold cont 414 extras sold conturi: 418, 491)41   x  
    Sumele înregistrate în conturile "Credite subordonate la termen" şi "Credite subordonate pe durată nedeterminată", acordate altor bănci şi societăţi cu caracter financiar (extras sold conturi: 401, 402, 481, 482. - extras sold cont 499)42   x  
    Total elemente deductibile (rd 41 + rd. 42)43   x  
    Total fonduri proprii (rd. 35 + rd. 40 - rd. 43)44   x
    Întocmit de:  
    Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Telefon/interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului
    (numele, prenumele şi semnătura)financiar-contabil,
      (numele, prenumele şi semnătura)
  -----------    *) Se va completa potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 lit. d) din prezentele norme, cu menţiunea ca pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut şi retransmis de bănci potrivit art. 7 din prezentele norme. -----------