ORDIN nr. 140 din 15 martie 1999privind autorizarea şi supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi servicii în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, specifice transportului feroviar şi cu metroul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 12 mai 1999  Ministrul transporturilor,în temeiul art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În domeniul transportului feroviar şi cu metroul, activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant pot fi realizate numai de către furnizori de produse şi/sau servicii, denumiţi în continuare furnizori feroviari, autorizaţi şi supravegheati, din punct de vedere tehnic, de către Autoritatea Feroviara Română - AFER, denumita în continuare AFER. (2) Autorizarea furnizorilor feroviari se efectuează potrivit Normelor privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în anexa nr. 1. (3) Modelul şi conţinutul autorizaţiei de furnizor feroviar sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Furnizarea de produse şi/sau servicii pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 poate fi efectuată de către furnizorii feroviari, dacă aceştia fac dovada omologării tehnice sau, după caz, a deţinerii unui agrement tehnic pentru fiecare produs şi/sau serviciu furnizat.  +  Articolul 3 (1) Omologarea tehnica a produselor şi/sau serviciilor se acordă de către AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor şi/sau serviciilor din transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Pentru produsele şi/sau serviciile omologate tehnic AFER va elibera certificate de omologare tehnica, ale căror model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 4 (1) Produsele şi/sau tehnologiile din import pot fi acceptate pentru utilizare în domeniul transportului feroviar şi cu metroul, pe baza unui agrement tehnic eliberat de către AFER. (2) Agrementul tehnic este documentul care se acordă de către AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice în transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în anexa nr. 5. (3) Modelul şi conţinutul agrementului tehnic sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 5 (1) Autorizaţia de furnizor feroviar se eliberează numai în cazul în care furnizorul feroviar se angajează sa accepte supravegherea modului în care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produsului şi/sau serviciului furnizat, prin acţiuni de evaluare şi/sau acţiuni de inspecţie tehnica feroviara, realizate de către AFER. (2) Acţiunile de evaluare şi de inspecţie tehnica feroviara se realizează de către AFER pe bază de contract sau de convenţie. (3) Inspecţia tehnica feroviara se organizează şi se efectuează de către AFER, potrivit Normelor privind activitatea de inspecţie tehnica în transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 6Verificările şi încercările pentru stabilirea conformitatii produselor şi/sau serviciilor în vederea omologării tehnice, a certificării sau a acordării agrementelor tehnice, după caz, se vor efectua în laboratoarele AFER, precum şi în alte laboratoare autorizate/atestate de către aceasta.  +  Articolul 7 (1) Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Regia Autonomă de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti, precum şi alţi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului feroviar şi cu metroul pot încheia contracte pentru procurarea produselor şi/sau serviciilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1 numai cu furnizori feroviari care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2. (2) Unităţile prevăzute la alin. (1) pot încheia, până la data de 30 septembrie 1999, contracte şi cu furnizori feroviari care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2, dar care poseda certificatul de conformitate sau un document din care să rezulte stadiul acţiunii de certificare pentru produsele şi/sau serviciile respective, eliberat de către fosta Regie Autonomă "Registrul Feroviar Roman - REFER" sau de către AFER, după caz. (3) Rapoartele de omologare tehnica, eliberate de Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" până la data de 1 octombrie 1998, îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe document, dar nu mai mult de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile vizarii acestora de către AFER şi acceptării de către furnizor a supravegherii tehnice conform art. 5 alin. (3).  +  Articolul 8Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 12Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, Traian Basescu  +  Anexa 1 NORMEprivind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul respectării cerinţelor privind siguranţa circulaţiei şi a securităţii transportului feroviar şi cu metroul, activităţile de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi de livrare a produselor/serviciilor pentru realizarea acestor activităţi se pot efectua numai de către agenţii economici, furnizori de produse sau servicii, autorizaţi şi supravegheati, din punct de vedere tehnic, de către AFER, denumiţi în continuare furnizori feroviari.  +  Articolul 2În categoria furnizorilor feroviari intra şi subunitatile specializate, fără personalitate juridică, aparţinând operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara, care realizează activităţile şi/sau produsele/serviciile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3În sfera de aplicare a prezentelor norme intra şi realizarea activităţilor şi/sau produselor/serviciilor prevăzute la art. 1, aferente materialului rulant şi infrastructurii feroviare aparţinând agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar uzinal cu acces la reţeaua feroviara deschisă circulaţiei publice.  +  Articolul 4 (1) Autorizaţia de furnizor feroviar este documentul eliberat de către AFER, prin care se atesta ca un furnizor feroviar intern poate realiza şi/sau furniza una sau mai multe categorii de produse/servicii, cu respectarea cerinţelor de calitate specifice transportului feroviar şi cu metroul. (2) Autorizaţia de furnizor feroviar, însoţită de certificatul de omologare tehnica feroviara de fabricaţie sau de agrementul tehnic, după caz, da dreptul furnizorului feroviar sa încheie, în condiţiile legii, contracte pentru furnizarea produselor şi/sau serviciilor specificate în autorizaţie.  +  Articolul 5Autorizaţia de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării şi este valabil în condiţiile vizarii lui anual de către AFER.  +  Articolul 6Posesorii de autorizaţie de furnizor feroviar se înregistrează de către AFER în Registrul agenţilor economici furnizori de produse şi/sau servicii în transportul feroviar şi cu metroul.  +  Capitolul 2 Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de furnizor feroviar  +  Articolul 7Autorizaţia de furnizor feroviar se poate acorda agenţilor economici, persoane juridice române, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele cerinţe: a) obiectul lor de activitate cuprinde fabricarea produselor, respectiv efectuarea serviciilor, care fac obiectul cererii pentru obţinerea autorizaţiei de furnizor feroviar; b) dispun de structuri organizatorice, de dotări tehnice şi de personal instruit şi/sau atestat, care asigura aplicarea eficienta a sistemului calităţii pe baza standardelor SR-EN ISO seria 9000; c) dispun de laboratoare, standuri şi/sau dispozitive speciale, autorizate/atestate tehnic de către AFER, care sunt necesare pentru verificarea şi ţinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranţa şi securitatea transporturilor feroviare; d) fac dovada onorabilitatii şi a bonitaţii financiare; e) se angajează sa accepte, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de furnizor feroviar, supravegherea tehnica efectuată de către AFER, prin acţiuni de evaluare la intervale specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnica feroviara; f) fac dovada achitării contravalorii tarifelor aferente prestaţiilor efectuate de către AFER.  +  Articolul 8Pentru obţinerea autorizaţiei de furnizor feroviar solicitantul trebuie să depună la AFER următoarele documente: a) cererea pentru obţinerea autorizaţiei, din care să rezulte:- denumirea persoanei juridice solicitante;- localitatea şi sediul solicitantului;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- categoriile de produse şi/sau servicii pentru care solicită acordarea autorizaţiei; b) actele legale de constituire ca persoana juridică, din care să rezulte ca realizarea produselor şi/sau prestarea serviciilor, pentru care solicită acordarea autorizaţiei de furnizor feroviar, sunt cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic (în copie); c) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului (în copie); d) certificatul/atestatul, eliberat de AFER, privind stadiul de implementare a sistemului calităţii în baza standardelor SR-EN ISO seria 9000 şi/sau, după caz, stadiul certificării conformitatii calităţii produselor/serviciilor pentru care solicită eliberarea autorizaţiei de furnizor feroviar (în copie); e) lista cuprinzând principalele dotări existente, necesare pentru realizarea produselor şi/sau serviciilor în condiţiile stabilite prin documentaţiile tehnice şi tehnologice respective; f) lista cuprinzând datele de identificare a principalilor subfurnizori; g) memoriul tehnic din care să rezulte modul de organizare a agentului economic, nivelul tehnic şi tehnologic, experienta în fabricarea produselor/serviciilor pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare, certificate obţinute privind sistemul de asigurare a calităţii; h) lista cuprinzând laboratoarele, standurile şi dispozitivele speciale utilizate la verificarea şi ţinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranţa şi securitatea transporturilor feroviare; i) lista cuprinzând principalii beneficiari ai produselor/serviciilor furnizate de către solicitant şi cel puţin o recomandare scrisă, din partea unuia dintre beneficiari, din care să rezulte ca solicitantul şi-a respectat în mod corespunzător clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor/serviciilor furnizate; j) ultimul bilanţ contabil depus conform legii, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs, precum şi alte documente din care să rezulte bonitatea solicitantului (în copie); k) declaraţia solicitantului, din care să rezulte ca, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de furnizor feroviar, se angajează:- sa anunţe imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării autorizaţiei;- să respecte normele tehnice şi tehnologice obligatorii în toate etapele de realizare a produselor/serviciilor prevăzute în autorizaţie;- sa comunice la AFER data începerii şi, după caz, data întreruperii şi a reluării activităţii de fabricare şi livrare a produselor/serviciilor prevăzute în autorizaţie;- sa accepte supravegherea tehnica efectuată de AFER prin acţiuni de evaluare la intervale specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnica feroviara;- sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei de control emise de Ministerul Transporturilor să efectueze controale, în vederea verificării modului în care sunt respectate cerinţele pentru menţinerea autorizaţiei de furnizor feroviar; l) dovada plăţii tarifului aferent eliberării autorizaţiei de furnizor feroviar.  +  Articolul 9 (1) AFER va comunică, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 8, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei de furnizor feroviar. Decizia de neacordare a autorizaţiei de furnizor feroviar va fi motivată. (2) Dacă în termen de 15 zile de la primirea comunicării deciziei de neacordare a autorizaţiei de furnizor feroviar solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevăzute în decizie, AFER va elibera autorizaţia de furnizor feroviar solicitată. În caz contrar, cererea se considera respinsă.  +  Articolul 10 (1) În perioada de valabilitate a autorizaţiei de furnizor feroviar AFER va supraveghea modul în care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin acţiuni de evaluare la intervale de timp specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnica. Dacă pe parcursul supravegherii se constată că una sau mai multe condiţii care au stat la baza acordării autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, AFER poate suspenda sau poate retrage, după caz, autorizaţia de furnizor feroviar acordată. (2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării vizei anuale a autorizaţiei de furnizor feroviar, dar nu mai mult de 45 de zile, posesorul acesteia va cere, în scris, la AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoţită de documentele care au suferit modificări faţă de cele prezentate la acordarea iniţială a autorizaţiei de furnizor feroviar şi de dovada efectuării plăţii tarifului aferent acordării vizei anuale. (3) AFER va comunică, în scris, în termen de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizaţiei de furnizor feroviar.Decizia de neacordare va fi motivată. Dacă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada eliminării neconformitatilor prevăzute în decizie, AFER va acorda viza anuală, iar în caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar. (4) În cazul în care, în termen de 90 de zile de la data suspendării autorizaţiei de furnizor feroviar, posesorul acesteia face dovada eliminării neconformitatilor care au condus la suspendarea autorizaţiei, AFER va dispune încetarea suspendării şi reacordarea autorizaţiei. În caz contrar, se retrage autorizaţia de furnizor feroviar suspendată. (5) În cazul retragerii autorizaţiei de furnizor feroviar, acordarea unei noi autorizaţii se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8. (6) Furnizorului feroviar căruia i s-a retras de doua ori autorizaţia de furnizor feroviar nu i se va mai elibera o noua autorizaţie timp de 5 ani de la retragerea acesteia.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 11Deţinerea autorizaţiei de furnizor feroviar nu scuteşte posesorul acesteia de răspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor furnizate.  +  Articolul 12 (1) Eventualele contestaţii împotriva deciziei de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a autorizaţiei de furnizor feroviar se depun la AFER în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică, în scris, contestatarului.  +  Articolul 13AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizaţiei de furnizor feroviar.  +  Articolul 14Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuală, încetarea suspendării, eliberarea duplicatelor şi a autorizaţiei de furnizor feroviar se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 15Lista cuprinzând persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras autorizaţia de furnizor feroviar, după caz, sau lista cuprinzând persoanele juridice care au pierdut autorizaţia respectiva se publică în Buletinul AFER.  +  Anexa 2                       ROMÂNIA             MINISTERUL TRANSPORTURILOR         AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER                     AUTORIZAŢIE                DE FURNIZOR FEROVIAR               Seria ...... Nr. .........    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 626/1998, persoana juridică ....................................., cu sediul în localitatea ..................................., str. ..................... nr. ............., judeţul (sectorul) ..................................., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României la nr. ............, este autorizata sa realizeze şi/sau sa furnizeze, în calitate de furnizor de produse/servicii pentru domeniul transportului feroviar şi cu metroul, următoarele categorii de produse/servicii:    ...........................................................................    ...........................................................................    Prezenta autorizaţie este valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în condiţiile vizarii anuale. Obligaţiile şi drepturile posesorului autorizaţiei, precum şi vizele anuale sunt specificate pe verso.      Data eliberării ............                        Director general,                    ...........................                 (numele, prenumele şi semnatura)                              L.S.    (verso)    Posesorul autorizaţiei are următoarele obligaţii:    1. sa anunţe imediat Autoritatea Feroviara Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizaţiei, despre data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activităţii;    2. sa organizeze şi să asigure controlul propriu pe fluxul de fabricaţie;    3. sa accepte supravegherea de către Autoritatea Feroviara Română - AFER a activităţii de realizare a categoriilor de produse/servicii, nominalizate în autorizaţie, prin acţiuni de evaluare periodică şi/sau acţiuni de inspecţie tehnica feroviara, şi să asigure, la cerere, condiţiile necesare pentru realizarea acestor acţiuni, respectiv spaţii de lucru, echipamente de lucru şi de protecţie adecvate, aparate de măsura şi control;    4. sa achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru activităţile desfăşurate de Autoritatea Feroviara Română - AFER privind vizarea anuală a prezentei autorizaţii, efectuarea acţiunilor de evaluare periodică şi efectuarea inspecţiei tehnice feroviare, după caz.    Posesorul autorizaţiei are următoarele drepturi:    1. să solicite obţinerea certificatelor de omologare tehnica feroviara pentru produse/servicii noi, care se încadrează în categoriile produselor/serviciilor specificate în autorizaţie;    2. sa încheie, în condiţiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse/servicii din categoriile specificate în autorizaţie şi pentru care deţine certificate de omologare tehnica sau, după caz, agremente tehnice valabile.                            VIZE ANUALE
    Valabil până la data de .......... Director general, .......... L.S.Valabil până la data de .......... Director general, .......... L.S.Valabil până la data de .......... Director general, .......... L.S.Valabil până la data de .......... Director general, .......... L.S.Valabil până la data de .......... Director general, .......... L.S.
   +  Anexa 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor şi/sau serviciilor din transportul feroviar şi cu metroul  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar şi cu metroul, denumite în continuare produse feroviare, pot fi utilizate în activităţile de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii de transport feroviar şi cu metroul numai în condiţiile în care au fost omologate tehnic, în prealabil, de către AFER. (2) În categoria produselor feroviare intra şi vehiculele feroviare.  +  Articolul 2 (1) Omologarea tehnica se realizează pentru produsele feroviare şi se finalizează cu eliberarea certificatului de omologare tehnica. (2) Certificatul de omologare tehnica se acordă pentru atestarea unui nou tip de produs feroviar sau pentru atestarea conformitatii cu documentul tehnic de referinţa a unui tip de produs feroviar realizat/fabricat de către un furnizor feroviar.  +  Articolul 3 (1) Omologarea tehnica pentru atestarea tipului de produs feroviar, denumita în continuare omologare tehnica de tip, şi pentru atestarea realizării/fabricaţiei produsului feroviar, denumita în continuare omologare tehnica de fabricaţie, se realizează, de regula, în doua faze: a) omologarea tehnica preliminară, care permite realizarea produsului feroviar într-un număr limitat, în vederea efectuării verificărilor şi încercărilor acestuia în exploatare; b) omologarea tehnica finala, care permite producţia de serie a produsului feroviar omologat. (2) Furnizorului feroviar care a obţinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar i se acordă şi certificatul de omologare tehnica preliminară de fabricaţie pentru produsul respectiv.  +  Articolul 4 (1) În cazul omologării tehnice preliminare, de tip sau de fabricaţie, valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni; b) limitată la un număr de produse, fără a depăşi durata de 12 luni. (2) În cazul omologării tehnice finale, valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminată pentru omologarea tehnica de tip; b) de maximum 5 ani pentru omologarea tehnica de fabricaţie.  +  Articolul 5 (1) Certificatul de omologare tehnica îşi pierde valabilitatea în cazul în care se aduc modificări constructive produsului sau modificări ale tehnologiei de fabricaţie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau a mai multor caracteristici ori performanţe ale produsului feroviar respectiv. (2) Furnizorii feroviari sunt obligaţi să solicite în prealabil, în scris, avizul AFER pentru orice modificare constructivă a unui produs feroviar omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricaţie a acestuia.  +  Articolul 6Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special, nominal, netransmisibil şi se acordă, la cerere, în mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, în condiţiile prezentelor norme.  +  Articolul 7Evidenta produselor feroviare, omologate tehnic, repartizate pe furnizori, se tine de către AFER în Registrul produselor feroviare omologate tehnic.  +  Capitolul 2 Clasificarea produselor feroviare  +  Articolul 8Prin produs feroviar se înţelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator, destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului şi comenzii circulaţiei feroviare, instalaţiilor de mentenanţă, sau având legătură cu mai multe din aceste elemente.  +  Articolul 9În funcţie de gravitatea consecinţelor unei potenţiale defectari, cu implicaţii în siguranţa şi securitatea transporturilor feroviare, în realizarea transportului feroviar, calitatea prestaţiilor oferite clientului şi/sau în costurile de întreţinere şi exploatare, produsele feroviare se clasifica în următoarele clase de risc:Clasa 1 A: produse feroviare a căror defectare antreneaza pierderea siguranţei şi securităţii transporturilor, comportand următoarele riscuri:- risc de accident feroviar care poate să cauzeze raniri personalului feroviar sau pasagerilor;- risc de distrugere majoră a echipamentelor feroviare sau a mărfurilor transportate.Exemple:-------- a) la materialul rulant:- osii montate, cutii de osie şi elemente componente ale acestora;- aparate de tracţiune, legare, tamponare;- echipamente şi elemente componente ale sistemelor de frana, de orice fel;- echipamente şi elemente componente ale sistemelor de suspensie;- uşi de acces din exterior;- echipamente şi dispozitive de protecţie, aferente instalaţiilor electrice şi electronice;- instalaţii de control automat al vitezei şi componentele acestora;- dispozitive de siguranţă la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor şi al materialelor pulverulente; b) la infrastructura feroviara:- instalaţii de semnalizare şi control al circulaţiei;- relee de siguranţă sau alte echipamente cu funcţii similare din compunerea instalaţiilor de semnalizare şi control al circulaţiei;- inductoare de cale ale instalaţiei Indusi sau instalaţii similare;- sine, aparate de cale şi traverse de cale ferată;- electromecanisme de macaz;- aparate de compensare a caii pe poduri.Clasa 1 B: produse feroviare a căror defectare determina grave perturbatii în exploatarea feroviaraExemple:-------- a) la materialul rulant:- motoare de tracţiune de orice fel;- sisteme de transmisie de orice fel;- sisteme de comanda şi servicii auxiliare;- pantografe;- transformatoare de putere; b) la infrastructura feroviara:- linia de contact şi elementele componente ale acesteia;- elemente componente ale instalaţiilor CED, CEM, BLA, cu excepţia celor prevăzute la clasa 1A;- elemente de prindere a sinei;- elemente ale suprastructurii podurilor.Clasa 2 A: produse feroviare a căror defectare determina o diminuare a calităţii condiţiilor de transport Exemple:-------- a) la materialul rulant:- elementele componente ale sistemelor de iluminare, încălzire şi condiţionare a aerului;- elementele componente ale instalaţiilor sanitare;- uşi şi ferestre interioare;- elementele componente ale instalaţiei frigorifice la vagoane; b) la infrastructura feroviara:- elementele componente ale instalaţiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare.Clasa 2 B: produse feroviare a căror defectare afectează costurile de întreţinere şi exploatare, cu influente în calitatea transportuluiExemple:-------- a) la materialul rulant:- sisteme de monitorizare şi diagnoza;- materiale şi elemente ale structurii de rezistenta şi ale dotărilor interioare;- materiale pentru protecţie anticoroziva;- baterii, acumulatoare şi elemente ale instalaţiei de iluminare şi/sau sonorizare; b) la infrastructura feroviara:- materiale pentru protecţie anticoroziva;- materiale şi elemente ale structurii de rezistenta ale podurilor, tunelurilor etc.;- aparate de reazem pentru poduri;- utilaje şi dispozitive speciale utilizate la întreţinerea caii şi a liniei de contact;- piatra sparta pentru prisma de balast.Clasa 3: alte produse feroviare a căror defectare nu este percepută de clienţi şi/sau nu are efecte majore asupra costurilor de întreţinere şi exploatare Exemple:--------- materiale şi elemente cu caracter estetic;- materiale de uz general.  +  Articolul 10 (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A şi 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a căror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor şi omologarea tehnica sau obţinerea agrementelor tehnice, după caz. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnica. (3) Produsele feroviare realizate din mai multe componente se încadrează în clasa de risc a componentei cu riscul cel mai ridicat. (4) Serviciile destinate fabricării, modernizării, repararii, întreţinerii sau exploatării, după caz, a unor produse feroviare se încadrează în aceleaşi clase de risc ca şi produsele respective. (5) Clasa de risc a unui produs feroviar se stabileşte de către AFER şi se înscrie în documentul de referinţa al produsului respectiv.  +  Capitolul 3 Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica  +  Articolul 11Certificatul de omologare tehnica poate fi acordat furnizorilor feroviari, persoane juridice române, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele cerinţe: a) deţin o autorizaţie de furnizor feroviar, valabilă pentru categoria de produs feroviar pentru care se solicita omologarea tehnica; b) deţin documentaţia tehnica a produsului feroviar, acceptată în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final şi avizată de către AFER; c) fac dovada ca prototipul produsului a corespuns condiţiilor specificate în documentul tehnic de referinţa; d) deţin acordul operatorului de transport şi/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea încercărilor în exploatare, în cazul în care aceste încercări sunt necesare pentru omologarea finala a produsului.  +  Articolul 12Pentru obţinerea certificatului de omologare tehnica a unui produs feroviar solicitantul trebuie să depună la AFER o documentaţie, în original şi în copie, care trebuie să cuprindă: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare, din care să rezulte:- denumirea persoanei juridice solicitante;- localitatea şi sediul solicitantului;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- numărul şi data eliberării autorizaţiei de furnizor feroviar;- denumirea produsului pentru care solicită omologarea şi numărul documentului de referinţa;- felul şi faza omologării; b) documentul tehnic de referinţa care poate fi, după caz, caiet de sarcini, norma sau specificaţie tehnica de produs; c) memoriul tehnic de prezentare a produsului, care va conţine menţiuni cu privire la principalele caracteristici şi performanţe, la conceptia şi soluţiile constructive, funcţionarea, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricaţie, la influentele asupra siguranţei şi securităţii transporturilor, asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; d) notele de calcul, prevăzute de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea şi dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului, dacă este cazul; e) programul de verificări şi încercări ale produsului în vederea omologării tehnice; f) documentele care conţin rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate; g) acordul scris al operatorului de transport şi/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea încercărilor în exploatare, dacă este cazul; h) certificatele de omologare tehnica şi/sau agrementele tehnice pentru componentele cu funcţii independente, utilizate la realizarea produsului, dacă este cazul; i) raportul comisiei de omologare preliminară şi raportul asupra comportării în exploatare a prototipului şi/sau a seriei zero, în cazul omologării în faza finala; j) dovada achitării tarifului de omologare tehnica.  +  Articolul 13 (1) AFER va verifica documentaţia prezentată şi va comunică în scris solicitanţilor, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, după caz, decizia de respingere motivată a cererii. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comunicării prin care se solicita completarea documentelor beneficiarul nu remediaza neconformităţile respective, cererea se considera respinsă. (3) După verificarea documentelor prevăzute la art. 12, AFER va retine copii de pe acestea şi va returna originalele furnizorului feroviar.  +  Articolul 14 (1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul, componenta comisiei de omologare a produsului feroviar respectiv, care trebuie să cuprindă reprezentanţi ai furnizorului feroviar, ai subfurnizorilor, ai proiectantului, ai beneficiarilor şi ai AFER. (2) Comisia de omologare va fi convocată, în scris, de către furnizorul solicitant, la o dată pusă de acord cu părţile interesate, de regula la sediul acestuia. Preşedintele comisiei de omologare este reprezentantul AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de către furnizorul feroviar solicitant. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispoziţie membrilor comisiei de omologare, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care aceasta a fost convocată, documentaţia produsului, întocmită potrivit art. 12. (4) Furnizorul feroviar trebuie să aibă disponibile, pentru a fi puse la dispoziţie comisiei de omologare, la cererea acesteia, prototipul produsului şi următoarele documente: a) documentaţia tehnica de execuţie şi control, inclusiv planul de calitate şi de control; b) cartea tehnica a produsului, instrucţiuni de exploatare, întreţinere, reparare, piese de schimb, service; c) declaraţiile de conformitate pentru principalele materiale şi echipamente utilizate la realizarea produsului; d) procesul-verbal de recepţie interna a produsului.  +  Articolul 15 (1) Comisia de omologare verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar respectiv, alte documente puse la dispoziţie, la cerere, şi, după caz, solicita efectuarea unor verificări pe fluxul de fabricaţie sau asupra prototipului, urmărind, în principal, dacă: a) documentaţia tehnica de execuţie este întocmită de personal calificat, este avizată, aprobată şi înregistrată în conformitate cu reglementările în vigoare; b) soluţiile tehnice privind construcţia, fabricatia şi utilizarea produsului satisfac cerinţele specificate în documentul tehnic de referinţa; c) notele de calcul au fost elaborate în conformitate cu normele tehnice în vigoare, iar rezultatele finale sunt conforme cu cerinţele specificate; d) verificările şi încercările s-au efectuat în conformitate cu programul de încercări şi verificări ale produsului, stabilit iniţial, cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatele obţinute satisfac cerinţele specificate în documentaţia tehnica a produsului. (2) Rezultatele verificărilor efectuate de către comisia de omologare se înscriu în raportul comisiei de omologare tehnica, care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele: a) numărul actului de convocare a comisiei de omologare tehnica, data şi locul întrunirii acesteia; b) denumirea produsului şi a documentului tehnic de referinţa; c) concluziile comisiei de omologare cu privire la documentele existente în dosarul de omologare; d) concluziile comisiei de omologare cu privire la verificările efectuate asupra produsului şi asupra proceselor de fabricaţie; e) hotărârea comisiei de omologare cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare; f) componenta comisiei de omologare şi semnăturile membrilor acesteia.  +  Articolul 16 (1) AFER, în baza concluziilor şi a hotărârii înscrise în raportul comisiei de omologare, în termen de 5 zile de la data încheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnica sau, după caz, comunică în scris solicitantului decizia motivată de respingere a omologării tehnice a produsului feroviar respectiv. (2) Dacă în termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada eliminării neconformitatilor menţionate în decizie, AFER eliberează certificatul de omologare tehnica solicitat. În caz contrar, cererea se considera respinsă, iar pentru reluarea procedurii de omologare va fi necesară depunerea unei noi cereri, potrivit art. 12.  +  Articolul 17 (1) În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul în care sunt respectate cerinţele care au stat la baza acordării certificatului de omologare tehnica prin acţiuni de evaluare, la intervale specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnica. (2) Dacă pe parcursul supravegherii se constată că una sau mai multe cerinţe nu mai sunt îndeplinite, AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar respectiv. (3) Dacă în interval de 45 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada eliminării neconformitatilor care au stat la baza deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica, certificatul respectiv se retrage. (4) În cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirării valabilităţii acestuia, acordarea unui nou certificat se poate face numai pe baza unei noi cereri de acordare, conform art. 12.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Obţinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteşte posesorul acestuia de răspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare furnizate.  +  Articolul 19 (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicării scrise. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică, în scris, contestatarului.  +  Articolul 20AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau deteriorare, duplicate ale certificatului de omologare tehnica.  +  Articolul 21Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, încetarea suspendării, eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 22Lista cuprinzând persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica, după caz, sau lista cuprinzând persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publică în Buletinul AFER.  +  Anexa 4                        ROMÂNIA              MINISTERUL TRANSPORTURILOR          AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER                      CERTIFICAT                 DE OMOLOGARE TEHNICA                 Seria ..... Nr. .....
       În baza raportului nr. . . . . . din data de . . . . . . al comisiei de omologare, se atestă că produsul/serviciul . . . . . . . . . . , realizat de către persoana juridică: . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . ., judeţul (sectorul) . . . . . . , înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României la nr. . . . . . . , este conform documentului tehnic de referinţă . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, numărul, data) şi a fost omologat tehnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de tip, de fabricaţie) în fază . . . . . . . . . . . . . (preliminară, finală)
    Produsul/serviciul poate fi realizat în producţie de . . . . . . . . . . . . (serie, serie zero, număr de bucăţi)
    Produsul/serviciul poate fi utilizat în domeniul transportului feroviar şi cu metroul.
    Prezentul certificat este valabil până la data de . . . . . . . . . . . ., în următoarele condiţii: . . . . . . . . . . .
    Data eliberării . . . . . . . .
     
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
   +  Anexa 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice în transportul feroviar şi cu metroul  +  Capitolul 1 Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) Produsele şi serviciile feroviare, denumite în continuare produse feroviare, care se procura din import sau pentru care nu exista documente tehnice de referinţa aprobate se pot utiliza în activităţile de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii de transport feroviar şi cu metroul numai pe baza unor agremente tehnice acordate de către AFER. (2) Se pot acorda agremente tehnice pentru următoarele produse feroviare: a) vehicule feroviare de orice fel, procurate din import; b) materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente şi instalaţii, procurate din import sau pentru care nu exista documente tehnice de referinţa aprobate, utilizate la construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant în transportul feroviar şi cu metroul; c) tehnologii noi sau servicii, utilizate la construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant în transportul feroviar şi cu metroul.  +  Articolul 2Agrementul tehnic este documentul care defineste caracteristicile şi performanţele tehnice, precum şi aptitudinea de utilizare a produselor feroviare procurate din import sau pentru care nu exista document tehnic de referinţa aprobat şi care atesta utilizarea produselor feroviare, în condiţii specificate, la construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant în transportul feroviar şi cu metroul.  +  Articolul 3Caracteristicile şi performanţele tehnice ale produselor feroviare, pentru care s-a solicitat acordarea agrementul tehnic, se determina prin încercări de laborator, încercări şi simulari pe standuri şi în poligonul de încercări, iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificări şi încercări în exploatare ale produselor feroviare respective. Toate verificările şi încercările se efectuează de către AFER sau sub supravegherea acesteia, după caz.  +  Articolul 4 (1) Agrementul tehnic se eliberează, după caz, astfel: a) pentru un număr limitat de produse; b) pentru o perioadă de maximum 6 luni, în vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor; c) pentru o perioadă de maximum 2 ani, pe baza rezultatelor favorabile obţinute în urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor. (2) Pentru produsele feroviare care se procura din import se poate solicita un nou agrement după expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. (3) În cazul unui produs feroviar pentru care nu exista document tehnic de referinţa aprobat, după expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic deţinătorul agrementului tehnic poate elabora documentul tehnic de referinţa, în baza căruia se poate proceda la omologarea tehnica a produsului respectiv.  +  Articolul 5Agrementul tehnic este documentul cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă, la cerere, furnizorilor feroviari şi furnizorilor produselor feroviare procurate din import.  +  Articolul 6Evidenta produselor feroviare pentru care s-au eliberat agremente tehnice, repartizate pe furnizori, se tine de către AFER în Registrul agrementelor tehnice.  +  Capitolul 2 Acordarea, suspendarea sau retragerea agrementului tehnic  +  Articolul 7Agrementul tehnic poate fi acordat furnizorilor feroviari şi furnizorilor produselor feroviare procurate din import, persoane juridice române sau străine, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele cerinţe: a) deţin autorizaţie de furnizor feroviar, în cazul persoanelor juridice române; b) obiectul lor de activitate cuprinde fabricarea sau comercializarea produselor feroviare pentru care solicită obţinerea agrementului tehnic, în cazul produselor feroviare procurate din import; c) fac dovada onorabilitatii şi a bonitaţii financiare; d) deţin acordul beneficiarului potenţial privind utilizarea produsului respectiv; e) deţin documentaţia tehnica a produsului, avizată de către AFER; f) fac dovada efectuării unui program de încercări şi verificări, prin care s-au determinat caracteristicile tehnice şi performanţele produsului; g) fac dovada rezultatelor obţinute în utilizarea produselor identice sau similare pentru care au solicitat agrementul tehnic, în cazul în care acestea au fost utilizate în ţara de origine şi/sau în alte tari; h) se angajează sa accepte, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, supravegherea tehnica efectuată de către AFER prin acţiuni de evaluare sau prin acţiuni de inspecţie tehnica pe fluxul de fabricaţie şi/sau în activităţile unde se utilizează produsele pentru care s-a solicitat agrementul tehnic; i) fac dovada ca fabricantul produsului dispune de structuri organizatorice, de dotări tehnice, precum şi de personal instruit şi atestat, care să asigure aplicarea eficienta a sistemului calităţii pe baza standardelor SR-EN ISO seria 9000; j) fac dovada achitării tarifelor aferente prestaţiilor efectuate de către AFER.  +  Articolul 8 (1) Pentru obţinerea agrementului tehnic, solicitantul trebuie să depună la AFER un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic, din care să rezulte:- denumirea persoanei juridice solicitante;- localitatea şi sediul solicitantului sau ale filialei acestuia;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- denumirea produsului feroviar pentru care solicită acordarea agrementului tehnic;- numărul şi data eliberării autorizaţiei de furnizor feroviar; b) certificatul de înmatriculare la Camera de comerţ şi industrie din ţara de origine - numai pentru furnizorii externi (în copie); c) certificatul/atestatul eliberat de un organism de certificare, privind stadiul de implementare a sistemului calităţii, în baza standardelor SR-EN ISO seria 9000, pentru furnizorii externi, sau, după caz, autorizaţia de furnizor feroviar, pentru furnizorii interni (în copie); d) acordul scris al beneficiarului potenţial pentru utilizarea produsului feroviar respectiv; e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar, care va conţine menţiuni cu privire la principalele caracteristici şi performanţe, conceptia şi soluţiile constructive, funcţionarea, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricaţie, influentele asupra siguranţei şi securităţii transporturilor, asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; f) documentaţia tehnica necesară pentru susţinerea datelor menţionate în memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar; g) notele de calcul, prevăzute de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea şi dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar, dacă este cazul; h) documentele care conţin rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate înainte de solicitarea agrementului tehnic; i) lista cuprinzând principalii beneficiari ai produselor feroviare, identice sau similare, furnizate de către solicitantul agrementului tehnic, şi cel puţin o recomandare scrisă din partea unui beneficiar al solicitantului, din care să rezulte ca acesta a respectat clauzele contractuale; j) ultimul bilanţ contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs; k) declaraţia din care să rezulte ca, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, se angajează:- sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării agrementului tehnic;- sa comunice imediat la AFER data începerii, a întreruperii şi a reluării activităţii de fabricare şi/sau de livrare a produselor feroviare menţionate în agrementul tehnic;- să respecte prevederile înscrise în agrementul tehnic, referitoare la realizarea şi utilizarea produselor feroviare;- sa accepte efectuarea de către AFER, pe fluxul de fabricaţie, a acţiunilor de inspecţie tehnica şi/sau a acţiunilor de evaluare, prevăzute în agrementul tehnic pentru furnizorii feroviari interni;- sa accepte efectuarea de către AFER a acţiunilor de evaluare şi/sau de inspecţie tehnica în activităţile de construire, modernizare sau reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare, în care se utilizează produsele feroviare respective, pentru produsele procurate din import; l) dovada achitării tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. (2) Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost elaborate, împreună cu traducerea în limba română a acestora, după caz.  +  Articolul 9 (1) AFER va verifica documentele prezentate şi va comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, decizia de acceptare condiţionată sau necondiţionată a cererii de acordare a agrementului tehnic sau, după caz, decizia de respingere motivată a acesteia. (2) În cazul acceptării condiţionate a cererii, AFER poate solicita: a) completarea documentaţiei tehnice; b) efectuarea unor verificări şi încercări pentru determinarea caracteristicilor tehnice şi a performantelor produsului feroviar respectiv; c) efectuarea unor acţiuni de evaluare pe fluxul de fabricaţie a produsului feroviar respectiv. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comunicării privind decizia de acceptare condiţionată a cererii beneficiarul nu da curs solicitărilor menţionate la alin. (2), cererea se considera respinsă.  +  Articolul 10 (1) AFER va comunică, în scris, furnizorului feroviar, în termen de 15 zile de la data îndeplinirii eventualelor solicitări menţionate la art. 9 alin. (2), decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. Decizia de neacordare va fi motivată. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comunicării deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizie, AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. În caz contrar, cererea se considera respinsă.  +  Articolul 11 (1) În perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul în care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin acţiuni de evaluare la intervale de timp specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnica. Dacă pe parcursul supravegherii se constată că una sau mai multe condiţii care au stat la baza acordării agrementului tehnic nu mai sunt îndeplinite, AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. (2) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data suspendării agrementului tehnic deţinătorul acestuia face dovada eliminării neconformitatilor care au determinat suspendarea, AFER va dispune încetarea suspendării şi reacordarea agrementului tehnic. În caz contrar, agrementul tehnic se retrage. (3) În cazul retragerii agrementului tehnic, acordarea unui nou agrement se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 12Deţinerea agrementului tehnic nu îl scuteşte pe posesorul acestuia de răspunderea care îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare furnizate.  +  Articolul 13 (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicării scrise. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică, în scris, contestatarului.  +  Articolul 14AFER va elibera, la cerere, duplicate ale agrementului tehnic, în caz de pierdere sau de deteriorare.  +  Articolul 15Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, reacordarea, în caz de încetare a suspendării, sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic, după caz, se percep tarife, aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 16Lista cuprinzând persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras agrementul tehnic, după caz, sau lista cuprinzând persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publică în Buletinul AFER.  +  Anexa 6                         ROMÂNIA              MINISTERUL TRANSPORTURILOR          AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER                   AGREMENT TEHNIC               Seria ...... Nr. ......
      Se atestă că produsul/serviciul . . . . . . . . . . . ., realizat/furnizat de către persoana juridică . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., judeţul (sectorul) . . . . . . . ., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a . . . . . . . . . . . . la nr. . . . . . . . . . . . . , îndeplineşte condiţiile pentru utilizare în domeniul transportului feroviar şi cu metroul.
    Produsul/serviciul este definit prin:
    a) descrierea produsului/serviciului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    b) principalele performanţe şi caracteristici tehnice . . . . . . . . . . . .
    c) domeniul de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    d) condiţii de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    e) clasa de risc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prezentul agrement este valabil până la data de . . . . . . . . . . . . . . , în următoarele condiţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Data eliberării . . . . . . . . . .
     
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
   +  Anexa 7 NORME privind activitatea de inspecţie tehnica în transportul feroviar şi cu metroul  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru respectarea cerinţelor privind siguranţa şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul AFER va supraveghea verificarea tehnica şi respectarea normelor tehnice obligatorii în activităţile de construire, modernizare, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare, prin acţiuni de inspecţie tehnica în transportul feroviar şi cu metroul.  +  Articolul 2Activitatea de inspecţie tehnica în transportul feroviar şi cu metroul, denumita în continuare inspecţie tehnica, se asigura de către AFER.  +  Articolul 3 (1) Inspecţia tehnica consta, în principal, din verificarea, prin sondaj, pe fluxul de fabricaţie a produselor/serviciilor feroviare, denumite în continuare produse feroviare, a modului în care sunt respectate normele tehnice şi prescripţiile obligatorii, care au relevanta pentru siguranţa şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul. (2) Inspecţia tehnica se executa la agenţii economici, deţinători de autorizaţie de furnizor feroviar, care au obţinut certificate de omologare tehnica sau, după caz, agremente tehnice, pentru produsele feroviare destinate utilizării în transportul feroviar şi cu metroul.  +  Capitolul 2 Organizarea şi desfăşurarea activităţii  +  Articolul 4 (1) Inspecţia tehnica se executa de către AFER, în baza contractelor sau a convenţiilor încheiate cu furnizorii feroviari. (2) Inspecţia tehnica se executa de către inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai legitimatiei speciale de control, emisă de Ministerul Transporturilor. (3) Inspecţia tehnica consta, în principal, din: a) verificarea, prin sondaj, a conformitatii cu documentaţia tehnica a caracteristicilor materialelor, componentelor, echipamentelor şi a instalaţiilor, utilizate la fabricarea produselor sau la realizarea serviciilor, astfel:- verificarea documentelor insotitoare privind calitatea;- verificarea inscriptiilor existente pe produse;- efectuarea unor verificări sau încercări în laboratoarele furnizorului, ale AFER sau în alte laboratoare autorizate/atestate de AFER; b) verificarea, prin sondaj, a respectării conţinutului şi a ordinii operaţiunilor de execuţie şi control stabilite prin documentaţia tehnica a produsului; c) participarea, prin sondaj, la verificările, probele şi încercările efectuate de furnizorul feroviar, conform planului de control al produsului; d) solicitarea repetarii unor măsurători sau verificări, efectuate anterior de către furnizorul feroviar, şi compararea rezultatelor obţinute cu cele înscrise anterior în buletinele şi în protocoalele de verificări şi încercări; e) verificarea, prin sondaj, a aparatelor de măsura şi control, a standurilor şi dispozitivelor speciale, prin care se asigura măsurarea şi ţinerea sub control a unor parametri determinanţi pentru siguranţa şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul; f) verificarea, prin sondaj, a modului de asigurare cu personal atestat şi/sau autorizat, după caz, utilizat la execuţia unor operaţiuni sau a unor verificări şi încercări pentru care, prin normele sau reglementările tehnice în vigoare, se impune atestarea şi/sau autorizarea personalului respectiv; g) participarea la efectuarea unor încercări şi/sau verificări privind determinarea unor caracteristici relevante pentru siguranţa şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul. (4) Furnizorul va asigura, pe baza contractelor sau a convenţiilor încheiate cu AFER, spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii inspectorilor tehnici cu atribuţii permanente în incinta unităţii acestuia.  +  Articolul 5Pentru efectuarea inspecţiei tehnice furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorului tehnic al AFER, la cererea acestuia, următoarele: a) documentaţia tehnica şi tehnologică de execuţie a produsului feroviar respectiv; b) echipamentul de lucru şi de protecţie, specific locurilor de muncă, necesar pentru efectuarea inspecţiei tehnice; c) sculele şi dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificări tehnice cuprinse în planul de control al produsului.  +  Articolul 6Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici, la cererea acestora, la: a) locurile de muncă în care se executa, se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora; b) laboratoarele utilizate la verificarea şi încercarea produselor feroviare respective; c) depozitele de materiale şi echipamente.  +  Articolul 7 (1) Inspectorii tehnici ai AFER, în cazul în care constata neconformităţi în procesul de execuţie, vor aviza, în scris, furnizorul feroviar pentru luarea măsurilor necesare în scopul eliminării acestora. (2) În cazul constatării unor neconformităţi grave sau repetate, inspectorul tehnic va propune conducerii AFER, în scris, motivat, suspendarea sau retragerea, după caz, a:- autorizaţiei de furnizor feroviar;- certificatului de omologare tehnica;- agrementului tehnic;- autorizaţiei/atestatului personalului de execuţie şi control;- autorizaţiei/atestatului de funcţionare a laboratoarelor de încercări, a standurilor sau a dispozitivelor speciale.  +  Articolul 8În cazul în care se constată că produsele feroviare se realizează în conformitate cu cerinţele stabilite prin documentaţia tehnica a produsului şi cu documentele tehnice normative în vigoare, inspectorii tehnici procedează astfel:- vizează declaraţiile de conformitate ale produselor livrate;- marcheaza, prin poansonare sau stampilare, cu un însemn specific AFER, produsele feroviare pentru care, prin documentul tehnic normativ de referinţa, este prevăzută aceasta marcare;- întocmesc fişele tehnice necesare pentru eliberarea atestatelor tehnice pentru vehiculele feroviare construite sau reparate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 9Neacceptarea de către agenţii economici a supravegherii efectuate de către AFER prin acţiuni de inspecţie tehnica şi/sau acţiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau, după caz, de retragere a autorizaţiei de furnizor feroviar.  +  Articolul 10Lista cuprinzând furnizorii şi produsele feroviare pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin acţiuni de inspecţie tehnica se publică în Buletinul AFER.  +  Articolul 11 (1) Produsele feroviare pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspecţie tehnica se pot livra, respectiv aproviziona pentru utilizare în activităţile de transport feroviar şi cu metroul, numai în condiţiile în care declaraţiile de conformitate pentru produsele respective sunt vizate în prealabil de către AFER. (2) Vizarea declaraţiilor de conformitate pentru produse se face prin aplicarea unei ştampile care poarta înscrisul VIZAT AFER şi numărul de identificare a inspectorului tehnic.------------