NORME TEHNICE din 6 noiembrie 2012 privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012  Notă
  *) Aprobate de ORDINUL nr. 3.814/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 790 din 23 noiembrie 2012.
   +  Articolul 1(1) Modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare se face în următoarele situații:a) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul acelui arboret existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea «Descrierea parcelară» din amenajamentul silvic cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață mai mare de 0,5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuți la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare, stabilită prin inventarieri, precum și arboretele încadrate în subunitatea de gospodărire de tip «E».------------Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.c) arboretele exploatabile din zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră care au semințiș utilizabil instalat pe cel puțin 30% din suprafața acestora și în care proporția speciilor de stejari este de cel puțin 50%, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale;d) este necesară schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau de împădurire a terenurilor forestiere.(2) Modificarea prevederilor amenajamentului silvic pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se face în baza documentației care cuprinde:a) memoriul justificativ prin care se prezintă cauzele care determină necesitatea modificării prevederilor amenajamentului silvic și se justifică soluțiile tehnice propuse;b) informațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;c) studiul de specialitate avizat de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul situației prevăzute la alin. (1) lit. d);d) actul administrativ emis în acest scop de autoritatea teritorială pentru protecția mediului.(3) Documentația prevăzută la alin. (2) se întocmește de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru arboretele respective, pe baza unei analize pe teren la care participă:a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate autorizate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcționează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic în cauză; în cazul în care arboretele afectate sunt încadrate în subunitatea de gospodărire de tip "K", participă și salariatul împuternicit pentru acest tip de subunitate de gospodărire din cadrul acestei structuri silvice teritoriale;c) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru arboretul/arboretele afectat/afectate;d) reprezentantul direcției silvice, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului.(4) La efectuarea analizei prevăzute la alin. (3), pentru situațiile în care terenurile forestiere sunt situate în arii naturale protejate, vor fi invitați și:a) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;b) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului.(5) Documentația prevăzută la alin. (2), însușită de persoanele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz, și însoțită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, se va înainta spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după cum urmează:a) de către direcția silvică, prin Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, precum și al fondului forestier al altor deținători, administrat de/pentru care prestează servicii silvice un ocol silvic de stat;b) de către ocolul silvic care administrează fondul forestier sau prestează servicii silvice pentru acesta, în celelalte cazuri decât cel prevăzut la lit. a).  +  Articolul 1^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și b), arborii și/sau arboretele de rășinoase afectați/afectate de factori destabilizatori biotici și abiotici, instalați/instalate în afara arealului lor natural de vegetație, se vor autoriza la exploatare în termen de maximum 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare.(2) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică actul de punere în valoare, în mod obligatoriu, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acestuia și răspunde printr-un punct de vedere scris.(3) În urma verificării prevăzute la alin. (2), personalul din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură încheie o notă de constatare, însoțită de fotografii relevante privitoare la afectare, care este avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) Verificarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1), inclusiv în ceea ce privește natura produselor și oportunității extragerii arborilor afectați, indiferent de volumul masei lemnoase afectate, se realizează cu aplicarea prevederilor art. 2 alin. (9).(5) Nota de constatare prevăzută la alin. (3), avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se postează pe site-ul instituției care l-a avizat.(6) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1) se face de către șeful ocolului silvic, în baza verificării structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, avizată de conducătorul acesteia.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.  +  Articolul 2(1) Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunități de gospodărire pentru care se face reglementarea procesului de producție și care se încadrează ca produse accidentale I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, se precomptează ca produse principale.(2) Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip "E", "K" și "M", pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, precum și în subunitățile de gospodărire de tip "G" nu se precomptează.(2^1) În situația în care volumul produselor accidentale I se încadrează în posibilitatea anuală stabilită pentru o unitate de producție, acesta se va precompta, reținându-se de la exploatare un volum echivalent din partizile de produse principale programate la tăiere în anul de producție respectiv, necontractate și neautorizate la exploatare sau contractate, cu acordul scris al beneficiarului masei lemnoase contractate și neautorizate la exploatare.------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.(2^2) În situația în care volumul produselor accidentale I este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru o unitate de producție, volumul cu care se depășește posibilitatea anuală se va precompta în anul/anii de producție următorii de aplicare a amenajamentului silvic, în funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea, prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.------------Alin. (2^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.(2^3) În situația în care prin recoltarea produselor accidentale I se depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic pentru o unitate de producție, precomptarea se va realiza la nivel de ocol silvic, pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau la nivel de proprietar, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, cu respectarea dispozițiilor art. 5.------------Alin. (2^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.(2^4) Volumul recoltat din arboretele cu vârsta de până la 60 de ani, afectate slab și mediu de factori biotici și abiotici, nu se precomptează; volumul recoltat din arborete cu vârsta de până la 60 de ani afectate puternic și foarte puternic de factori biotici și abiotici, inclusiv ca efect cumulat, se precomptează prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.------------Alin. (2^4) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.(3) Precomptarea masei lemnoase prevăzută la alin. (1) se realizează din arborete cu urgențe de regenerare mai mici decât ale celor din care fac parte arborii afectați de factorii destabilizatori.(4) Se interzice precomptarea din arboretele încadrate în urgența I de regenerare, precum și din arboretele de specii de stejari parcurse cu tăieri de însămânțare.(5) În cazul arboretelor din specii de stejari, precomptarea se poate face și din arborete încadrate în categorii de urgențe mai mari, dacă în planul decenal de recoltare a produselor principale nu există arborete încadrate în urgențe mai mici de regenerare și/sau proporția speciilor de stejari în compoziția arboretelor din care se face precomptarea este cel mult 50%.(6) Precomptarea se face în cadrul aceleiași proprietăți; în situația apariției de produse accidentale I în proprietăți a căror suprafață este de cel mult 30 de hectare și al căror volum cumulat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului depășește posibilitatea, volumul produselor accidentale I se recoltează integral, cu aprobarea conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(7) Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici care, conform prevederilor Legii nr. 46/2008 , cu modificările și completările ulterioare, se încadrează ca produse accidentale II, nu se precomptează.(8) Compozițiile de regenerare pentru suprafețele forestiere rezultate prin extragerea integrală a produselor accidentale prevăzute la art. 1^1 alin. (1) se stabilesc după cum urmează:a) pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafețe mai mari de 3 ha;b) conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea șefului ocolului silvic pe baza studiilor pedostaționale, pentru suprafețe mai mici de 3 ha.------------Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.(9) În cazul produselor accidentale pentru care nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic, depășirea posibilității anuale stabilită la nivel de unitate de producție, prin extragerea acestora, se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza verificării actelor de punere în valoare pentru volumul produselor accidentale cu care se depășește posibilitatea anuală.------------Alin. (9) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.(10) Structurile teritoriale de specialitate vor raporta autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, situația privind solicitările primite și aprobările emise, conform prevederilor de la alin. (6) și alin. (9), ce se va afișa pe site-ul instituției care l-a avizat."------------Alin. (10) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 3 din ORDINUL nr. 1.507 din 25 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016.  +  Articolul 4Șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice are următoarele obligații:a) să notifice structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu cel puțin 5 zile înainte de autorizarea spre exploatare a fiecărei partizi de produse accidentale;b) să comunice structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, situația produselor accidentale I autorizate la exploatare și modul de precomptare a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; aceste raportări se anexează la evidențele privind aplicarea prevederilor amenajamentului silvic;c) să efectueze precomptările în condițiile prezentelor norme tehnice și ale legislației în vigoare;d) să urmărească încadrarea volumului propus a se recolta în posibilitatea stabilită prin amenajament, conform prevederilor din Legea nr. 46/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și să ia măsurile prevăzute de aceasta.  +  Articolul 5(1) Elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de expirarea termenului de valabilitate al amenajamentului silvic/studiului sumar/studiului de transformare în vigoare se aprobă de către comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în următoarele situații:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.a) volumul recoltat, inclusiv din produse accidentale, pentru care există aprobările legale, depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic;b) pentru terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor legilor funciare, la cererea proprietarului; în caz contrar se aplică prevederile amenajamentului silvic în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului din care s-a retrocedat proprietatea forestieră, până la expirarea valabilității acestuia;c) când un proprietar solicită elaborarea unui amenajament silvic pentru toate proprietățile pe care le deține și pentru care există amenajamente silvice elaborate la momente diferite; acest tip de amenajament silvic se poate elabora numai la data la care expiră amenajamentul silvic elaborat cel mai devreme, iar volumul recoltat prin aplicarea celui/celorlalte amenajamente silvice nu depășește posibilitatea anuală, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;d) la solicitarea conducerii Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a rearondării, pe ocoale silvice, a fondului forestier proprietate publică a statului.(2) Nedepunerea în vederea aprobării a amenajamentelor silvice în termen de cel mult un an de la recepția fazei de proiectare tehnologică - teren determină suspendarea aplicării amenajamentului silvic până la data la care acesta este avizat în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 670 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014.  +  Articolul 6(1) Schimbarea categoriei de folosință forestieră se face în baza unei documentații care cuprinde:a) solicitarea proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a terenurilor proprietate privată, respectiv a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor forestiere necesare constituirii culoarului de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat, precum și cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat se face la solicitarea Ministerului Administrației și Internelor;b) memoriu tehnic întocmit de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, care conține: b1) indicarea categoriilor de folosință; b2) amplasamentul; b3) suprafața care face obiectul schimbării categoriei de folosință; b4) suprafața care se defrișează;c) avizul emis de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;d) actul administrativ al autorității teritoriale pentru protecția mediului, pentru terenurile forestiere în cazul cărora realizarea obiectivului implică defrișarea vegetației, după caz;e) fișa tehnică privind schimbarea categoriei de folosință forestieră, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;f) dovada plății taxei, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;g) acordul proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și al terenurilor proprietate privată sau avizul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului;h) documentele, în copie, privind dovada proprietății/deținerii, în cazul terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și al terenurilor proprietate privată;i) planul de situație al terenului, executat în sistemul de proiecție Stereo 70, însoțit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;j) documentul emis de către unitatea elaboratoare prin care a avizat proiectul tehnic sau studiul de fezabilitate; nu se solicită acest document în cazul terenurilor necesare constituirii culoarului de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat, precum și pentru cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.(2) În cazul drumurilor forestiere, împădurirea taluzurilor se face în conformitate cu prevederile proiectului tehnic privind execuția acestora.(3) În scopul asigurării condițiilor privind siguranța circulației, vegetația forestieră instalată pe taluzurile drumurilor forestiere se exploatează în regimul produselor accidentale prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a), aprobarea actelor de punere în valoare realizându-se în condițiile art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (2).(4) În cazul constituirii culoarului de frontieră și a fâșiei de protecție a frontierei de stat, schimbarea categoriei de folosință se face numai dacă terenul respectiv aparține fondului forestier proprietate publică a statului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa nr. 1la normele tehniceINFORMAȚII TEHNICEprivind prevederile amenajamentului silvicși propunerile de modificare a acestuiaProprietarul/Deținătorul terenului forestier ............A. Date referitoare la posibilitate
  Unitatea de producție/de bazăAnul intrăriiîn vigoare a amenajamen- tului      Subunitatea de producție       Posibili-tatea - mc -        Volumul recoltat de la in- trarea în vigoarea amenaja-mentului TOTAL - mc - din care: Volum rămas de recoltat până la expirarea valabili- tății ame- najamentului - mc -
  Produse acciden- tale I - mc -    
  Nr.       Denumire      
  1 2 3 4 5 6 7 8
  B. Date referitoare la prevederile amenajamentului silvic, situația actuală și propuneriB1. Prevederile amenajamentului silvic și stadiul aplicării acestora
  UP     ua      S - ha -    Grupa și categ.funcț.  Com-po- zi- ția    V - mc -     K      Vârsta - ani -    Cls. prod.    Prov     Urg.reg.    Vârsta expl.     Lucrări propuse Lucrări executate
  Naturalucră-rilor Volum de extrasNaturalucră-rilor Volum extras 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  B2. Situația actuală și propuneri de modificare a prevederilor amenajamentului silvic
  UP       ua       Suprafațaafectată - ha - Com-po- zi- ția      K        Vârsta- ani -       V - mc -      Vit.       Fac- tor desta-bili- zator    Gradvă- tă- ma- re    Urg.reg.       Semințiș utilizabil  Propuneri de modificare a prevederilor amena- jamentului silvic
  To-tal  dc: inte-gral  Compo-ziția   Supra- fața ocupată Lucrăripropuse  Suprafața de parcurs - ha -  Volum de extras- mc -
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  C. Unități amenajistice din care se va precompta volumul propus a se extrage*Font 8* ┌──┬──┬─────────┬──────┬──────┬───────┬──┬─────┬────┬──────┬────┬──────────────────────────────────┐ │UP│ua│Suprafața│Compo-│ V │Vârsta │ K│Cls. │Urg.│Semin-│Vit.│ Lucrări propuse │ │ │ │ - ha - │ziția │- mc -│- ani -│ │prod.│reg.│țiș │ ├────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ În amenajament │Prin precomptare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬───────┼────────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Natura │Volum │Natura │Volum de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrării│ de │lucrării│ extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │extras │ │- mc - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- mc - │ │ │ ├──┼──┼─────────┼──────┼──────┼───────┼──┼─────┼────┼──────┼────┼────────┼───────┼────────┼────────┤ │ 1│ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ └──┴──┴─────────┴──────┴──────┴───────┴──┴─────┴────┴──────┴────┴────────┴───────┴────────┴────────┘ ┌──────────┐┌──────────┐┌────────────────────────────────┐┌──────────────────────┐┌────────────────┐ │Director, ││Șef ocol ││Reprezentantul unității terito- ││Expertul tehnic pentru││ Invitați: │ │......... ││........ ││riale de specialitate a autori- ││lucrări de amenajare a││................│ │(numele și││(numele și││tății publice centrale care ││ pădurilor, ││................│ │prenumele,││prenumele,││răspunde de silvicultură, ││......................││(numele și │ │semnătura)││semnătura)││ ............................ ││(numele și prenumele, ││prenumele, │ └──────────┘└──────────┘│(numele și prenumele, semnătura)││ semnătura) ││semnătura) │                         └────────────────────────────────┘└──────────────────────┘└────────────────┘    NOTĂ:    Semnificația termenilor este următoarea:    UP = Unitate de producție/Unitate de bază;    ua = Unitate amenajistică;    Grupa și categ. funcț. = Grupa și categoria funcțională;    V = Volum;    K = Consistență;    Cls. prod. = Clasa de producție;    Prov. = Proveniența;    Urg. reg. = Urgența de regenerare;    Vârsta expl. = Vârsta exploatabilității;    Vit. = Vitalitate.
   +  Anexa nr. 2la normele tehnice- Model -Antetul structurii teritoriale de specialitatea autorității publice centrale care răspunde de silviculturăAVIZnr. ....... din ........Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ........(funcția, numele și prenumele).........,văzând solicitarea ............ și documentația tehnică aferentă, înregistrată cu nr. ............,având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,în baza ..................... (actele normative care reglementează organizarea și funcționarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și care stabilește competența conducătorului acestei structuri de a emite acest aviz, actul administrativ prin care a fost numit conducătorul acesteia)emite următorulAVIZ:1. Se avizează favorabil modificarea prevederilor amenajamentului silvic al Unității de producție/de bază .................., pentru fondul forestier proprietate a ................, administrat/pentru care serviciile silvice sunt asigurate de Ocolul silvic .............................. din cadrul .................. (după caz: Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția silvică .......................), după cum urmează:a) extragerea arborilor rupți și doborâți în Unitatea de producție ........ ua .....b) extragerea integrală a masei lemnoase în UP ........ ua ..........c) împăduriri în UP ........ ua .........d) ...............(Exemplu: Extragerea arborilor rupți și doborâți în UP I Caraiman, unitățile amenajistice: 20A, suprafața 8 ha, volum 110 mc ; 20B, suprafața 0,4 ha, volum 21 mc etc.).2. Modificarea prevederilor amenajamentului Unității de producție/Unității de bază ............. este determinată de (descrierea factorilor destabilizatori, biotici și/sau abiotici, necesitatea argumentată a schimbării soluțiilor de gospodărire a pădurilor, instalarea regenerării naturale în arborete exploatabile din zonele de stepă, silvostepă sau câmpie forestieră, neincluse în planul decenal etc.) ...........................3. Din volumul de masă lemnoasă de ........... mc, prevăzut a se extrage conform prevederilor de la pct. 1:a) ...... mc din ua ................. nu se vor precompta;b) ....... mc din ua ......... se vor precompta din posibilitatea de produse principale a Unității de producție/Unității de bază ......... din: ua .......... volum ............ mc, ua ............. volum ......... mc.4. Volumul prevăzut a se extrage din: ua ......., ........... mc; ua ..., ... mc se va încadra în posibilitatea prevăzută de amenajamentul în vigoare, iar volumul din: ua ....., .... mc; ua ..., .... mc se va extrage prin depășirea posibilității prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare.5. Prezentul aviz se va comunica solicitantului și se emite în scopul obținerii de către acesta a aprobării conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură privind modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare.Conducătorul structurii teritoriale de specialitatea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,..............................................................(funcția, numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 3la normele tehnice- Model -Ocolul silvic ...........SITUAȚIAproduselor accidentale I autorizate la exploatareîn trimestrul ........ al anului ......... șimodul de precomptare a acestora*Font 8* ┌────┬───┬───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ UP│ ua│Proprietarul/│ Volumul produselor accidentale I │Volumul și unități-│ │crt.│ │ │Deținătorul │ autorizat la exploatare (mc) │le amenajistice din│ │ │ │ │fondului │ │care se realizează │ │ │ │ │forestier │ │ precomptarea │ │ │ │ │ ├─────────┬───────────────┬────────────────┬───────────┼───┬────┬──────────┤ │ │ │ │ │Volumul │ În arborete │ În arborete │În arborete│UP │ ua │Volum (mc)│ │ │ │ │ │total, │ afectate │cu vârste peste │defrișate │ │ │ │ │ │ │ │ │din care:│ integral │60 de ani, afec-│cu aprobări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de factori │tate parțial de │legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │destabilizatori│factori destabi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lizatori │ │ │ │ │ ├────┼───┼───┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───┼────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼───┼───┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼───┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───┴───┴─────────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┴───────────┴───┴────┴──────────┘            Șef ocol, Întocmit      ......................... ........................  (numele și prenumele, semnătura) (numele și prenumele, semnătura)Ocolul silvic .........SITUAȚIAproduselor accidentale II autorizate laexploatare în trimestrul ........ al anului ......... ┌────┬───┬───┬─────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Nr. │ UP│ ua│Proprietarul/│ Volumul produselor accidentale II │ │crt.│ │ │Deținătorul │ autorizat la exploatare (mc) │ │ │ │ │fondului │ │ │ │ │ │forestier │ │ │ │ │ │ ├─────────┬───────────────┬─────────────┤ │ │ │ │ │Volumul │ În arborete │ În arborete│ │ │ │ │ │total, │cu vârste sub │ amplasate │ │ │ │ │ │din care:│60 de ani, │pe taluzurile│ │ │ │ │ │ │afectate par- │ drumurilor │ │ │ │ │ │ │țial de factori│ forestiere │ │ │ │ │ │ │destabilizatori│ │ ├────┼───┼───┼─────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───┼───┼─────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───┴───┴─────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┘   Șef ocol, Întocmit,  ................................ ............  (numele și prenumele, semnătura) (numele și prenumele, semnătura)  +  Anexa nr. 4la normele tehnice- Model -Antet(structura teritorială de specialitate aautorității publice centrale care răspunde de silvicultură)Nr. ............/..............AVIZNr. ....../..........Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .......(funcția, numele și prenumele, denumirea structurii)...................,văzând solicitarea ................. și documentația tehnică prezentată de .................., înregistrată cu nr. .............,având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,în baza .......................................................... (actul normativ prin care se conferă competența emiterii prezentului aviz și actul administrativ prin care a fost numit conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și care emite prezentul aviz),emite următorulAVIZ:1. În scopul realizării obiectivului (de exemplu: construirea unui drum forestier etc.) ................ se avizează schimbarea categoriei de folosință silvică de la ...................... la ..................., pentru terenurile forestiere în suprafață totală de ......... ha, terenuri aflate în proprietatea publică/privată a ........................ și administrate/pentru care se prestează servicii silvice de ocolul silvic .............................................., din unitățile amenajistice specificate în fișa tehnică cuprinsă în documentație.2. Pentru executarea lucrărilor necesare scopului prevăzut la pct. 1 se avizează defrișarea vegetației forestiere pe suprafața de ................. ha.3. Masa lemnoasă rezultată prin defrișarea vegetației forestiere se va precompta conform prevederilor legale.4. Prezentul aviz este valabil cu condiția menținerii soluției de amplasare a obiectivului și servește numai pentru obținerea aprobării, de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, a schimbării categoriei de folosință silvică.Conducătorul structurii teritoriale de specialitatea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,......................................................(funcția, numele și prenumele, semnătura)  +  Anexa nr. 5la normele tehnice- Model -DIRECȚIA SILVICĂ/OCOLUL SILVIC..............................FIȘA TEHNICĂprivind schimbarea categoriei de folosințăforestieră în scopul ............. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Unitatea de producție/de bază ............................................ │ ├────┬──────────────────────────────────────┬─────┬────────────────────┬─────┤ │Nr. │Specificări │ UM │Unități amenajistice│Total│ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┬──┬──┬───┬──┬───┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4│ 5│ 6 │ 7│...│ n │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 1.│Suprafața u.a. │ Ha │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 2.│Suprafața pentru care se solicită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │schimbarea categoriei de folosință*) │ Ha │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 3.│Suprafața de defrișat*) │ Ha │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 4.│Categoria de folosință actuală │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 5.│Categoria de folosință solicitată │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 6.│Categoria funcțională │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 7.│Panta terenului │Grade│ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ (°) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 8.│Compoziția arboretului │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 9.│Vârsta medie a arboretului │ Ani │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 10.│Clasa de producție │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 11.│Consistența │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 12.│Volumul la hectar │ mc │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───┼──┼──┼───┼──┼───┼─────┤ │ 13.│Volumul de defrișat │ mc │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────┴─────┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴─────┘    *) Suprafețele se vor înscrie cu 4 zecimale.  ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐  │Director/Șef ocol, │ │ Întocmit │  │..................... │ │ ................... │  │(numele și prenumele, │ │(numele și prenumele, │  │semnătura și ștampila)│ │funcția și semnătura) │  └──────────────────────┘ └──────────────────────┘----------