ORDIN nr. 3.814 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 176.600 din 3 octombrie 2012 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) și (4) și ale art. 122 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, prevăzute în anexa care este parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor Normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage, după caz, răspunderea materială, administrativă, disciplinară, contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 504/2006 privind modificarea și completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000*), își încetează aplicabilitatea și se abrogă orice altă dispoziție contrară.───────────*) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 504/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului și pădurilor,
    Rovana Plumb
    București, 6 noiembrie 2012.Nr. 3.814.  +  AnexăNORME TEHNICEprivind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosințăa terenurilor din fondul forestier