ORDIN nr. 1.069 din 28 iulie 2016pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite și taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 1.069 din 28 iulie 2016
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.578 din 8 august 2016
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 114 din 22 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016  În temeiul prevederilor:– pct. 101 alin. (10) din titlul IX "Impozite și taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul finanțelor publice și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularul tipizat "Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)" model 2016 ITL -053, denumit în continuare Registru, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă formularul tipizat "Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport" model 2016 ITL -054, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă "Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informații" dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
   +  Anexa nr. 1
  Model 2016 ITL -053
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SUPUSE ÎNMATRICULĂRII/ÎNREGISTRĂRII (REMTÎI) Fila nr. > 
  Nr. crt.ÎPersoana care înstrăinează (Î)NumărulR.N.U. Codul de identificarefiscală Domiciliul fiscalMijlocul de transportDataÎ/D Certificatulde atestare fiscală Numărul de exemplareA.Î.D.*1)Nr. crt./anul la care se înregis- trează*2)MENȚIUNI ULTERIOARE ÎNREGISTRĂRII*3)
  Data înregis-trării DPersoana care dobândește (D) NumărulR.N.U. Codul de identificarefiscală Domiciliul fiscalElement de iden- tificare
  0 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  --------Π   ---------   x ----------------
  D    x /
  INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:1. *1)a) În cazul în care "Persoana care dobândește" are domiciliul fiscal în România, nr. crt. din acest registru se menționează de către persoana cu atribuții în acest sens din cadrul organului fiscal local, olograf, pe toate cele 5 exemplare ale actului de înstrăinare-dobândire (A.Î.D.).b) În cazul în care "Persoana care dobândește" nu are domiciliul fiscal în România, nr. crt. din acest registru se menționează de către persoana cu atribuții în acest sens din cadrul organului fiscal local, olograf, doar pe 4 exemplare ale actului de înstrăinare-dobândire.c) În prezentul registru se înregistrează în mod corespunzător și mijloacele de transport dobândite în străinătate, precum și cele dobândite prin oricare alte modalități, inclusiv cele ce fac obiectul contractelor de leasing, caz în care la "Persoana care înstrăinează" se înscrie locatorul, iar la "Persoana care dobândește" se înscrie locatarul, cu mențiunea corespunzătoare în col. 11.2. *2) Dacă "Persoana care înstrăinează" din col. 2 este din aceeași unitate/subdiviziune administrativ-teritorială cu "Persoana care dobândește", în cazul în care aceasta din urmă înstrăinează mijlocul de transport respectiv, în col. 10 se menționează nr. crt. la care se înregistrează prezentul registru, această nouă înstrăinare-dobândire.3. *3) În coloana 11, "MENȚIUNI ULTERIOARE ÎNREGISTRĂRII", de regulă, se menționează numărul adresei de înaintare către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială unde își schimbă domiciliul fiscal contribuabilul sau are domiciliul fiscal dobânditorul. Această adresă se face numai în cazul în care contribuabilul își schimbă domiciliul fiscal într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială tot din România sau în cazul în care "Persoana care dobândește" are domiciliul fiscal într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât "Persoana care înstrăinează", dar tot din România. Tot în această coloană se menționează: "Poziție închisă" în cazurile în care:a) "Persoana care dobândește" înstrăinează mijlocul de transport respectiv;b) "Persoana care dobândește" își schimbă domiciliul fiscal într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială;c) mijlocul de transport al "Persoanei care dobândește" nu mai este înmatriculat/înregistrat și care nu mai face obiectul stabilirii impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv în cazul mijlocului de transport casat de către persoanele juridice, potrivit legii.4. În coloana 3, "R.N.U." reprezintă rolul nominal unic și se înscriu numerele corespunzătoare numai pentru persoanele care fac obiectul înregistrării în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă.5. În cazul în care într-un act de înstrăinare-dobândire sunt înscrise mai multe mijloace de transport, fiecăruia din acestea i se atribuie nr. crt. distinct. Act de înstrăinare-dobândire este și factura, precum și orice alt document translativ al dreptului de proprietate.6. Numerele curente se atribuie în ordinea datării lor, începând cu nr. crt. 1, separat pe fiecare an calendaristic. La nivelul aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un singur registru atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.7. Pentru marcarea locului în care se înscrie "Nr. crt. ........." se poate utiliza ștampilă care să fie aplicată pe fiecare dintre exemplarele A.Î.D. cu elementele de identificare a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și a prenumelui și numelui persoanei cu atribuții în acest sens din cadrul organului fiscal local.8. În coloana 6, "Element de identificare", se înscrie, de regulă, seria șasiului, acolo unde aceasta este identificabilă.9. Mijloacele de transport existente în evidențele fiscale la data deschiderii prezentului registru se înregistrează în acesta, în funcție de capacitatea administrativă a fiecărui organ fiscal local, pentru a crea premisele corelării cu datele din evidența serviciului public comunitar regim permise conducere și înmatricularea vehiculelor, precum și cu cele din evidența mijloacelor de transport care sunt supuse înregistrării la nivelul aparatului de specialitate al primarului.10. În prezentul registru se înregistrează și mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport sau care sunt scutite de acest impozit, după caz, și care sunt supuse înmatriculării/înregistrării.11. În cazul transferului dreptului de proprietate a mijloacelor de transport prin utilizarea contractului de înstrăinare-dobândire, Model 2016 ITL - 054, nu este necesar certificatul de atestare fiscală.12. Mijlocul de transport pentru care contribuabilul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, astfel cum este prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se radiază din prezentul registru; în cazul dezmembrării sau al casării, după caz, în regie proprie, documentul îl constituie declarația pe propria răspundere a contribuabilului la care, în cazul casării, se anexează procesul-verbal de casare.13. Informațiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunică și se menționează în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate; această mențiune nu produce efectul juridic al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.
   +  Anexa nr. 2
  Model 2016 ITL -054
   ┌─┬──────────────────┐ ┌─┬─────────────────────┐ │A│ │ │B│ │ ├─┘ │ CONTRACT DE ├─┘ │ │Denumirea organului │ ÎNSTRĂINARE - DOBÂNDIRE │Denumirea organului │ │fiscal local de la │ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT │fiscal local │ │domiciliul/sediul │ │Vânzătorul nu are │ │persoanei care │ │debite la data de │ │înstrăinează │ │întâi a lunii următoare│ │CIF/Cod SIRUTA │ │înregistrării actului │ │Adresa │ │de înstrăinare- │ │Tel./fax/e-mail │ │dobândire*2) │ │REMTII1*1) │ │(se completează și pe │ │Nr. .../.....20... │ │copii): │ │Rol nr.:.......... │ │Prenumele .............│ │[] Original [] Copie│ │Numele ................│ │ │ │Funcția ...............│ │ │ │LS. │ └────────────────────┘ └───────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │(1) PERSOANA CARE îNSTRĂINEAZĂ Subsemnatul(a)*3)Subscrisa...................│ │cu domiciliul/sediul în ROMÂNIA/..............., județul...................,│ │codul poștal..............., satul/sectorul................................,│ │str. ............................ bl..., sc..., et. ..., ap ..., identificat│ │prin B.I./C.I./C.I.P. /Pașaport seria .......... nr. ....., C.N.P./C.I.F*4) │ │..........................................., tel/fax ......................,│ │e-mail ........, și domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ .........................,│ │județul ..................................., codul poștal .................,│ │municipiul/orașul/comuna ..................., satul/sectorul ..............,│ │str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,│ │reprezentată prin*5) ..................., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./│ │Pașaport seria ..... nr. ....., C.I.F ............, tel./fax ..............,│ │e-mail ......................., în calitate de ....................*6) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE Subsemnatul(a)*3) Subscrisa ...................│ │cu domiciliul/sediul în ROMÂNIA/................., județul.................,│ │codul poștal ...................., municipiul/orașul/comuna ...............,│ │satul/sectorul ...................., str. ............. nr. ..., bl. ..., │ │sc. ..., et. ..., ap. ..., identificat prin B.I./C.I./C.I.P/Pașaport seria │ │............. nr. ..........., C.N.P./C.I.F*4) ............................,│ │tel./fax ..............., e-mail ...................... și domiciliul fiscal│ │în ROMÂNIA/ ....................., județul ..................., codul poștal│ │................., municipiul/orașul/comuna ................, satul/sectorul│ │..................., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...│ │ap. ..., reprezentată prin*5) ................. identificat prin │ │B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ....... nr. ......... C.I.F ...............,│ │tel./fax .........................., e-mail ..............., în calitate de │ │................................... │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(3) OBIECTUL CONTRACTULUI │ │Mijlocul de transport: marca ................ tipul..............., număr de│ │identificare ................................ serie motor .................,│ │capacitatea cilindrică ..........cmc/greutate maximă admisă (pentru remorci/│ │semiremorci) .......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare .........,│ │data la care expiră inspecția tehnică periodică............................,│ │numărul cărții de identitate a vehiculului ............., anul de fabricație│ │..................., norma euro ......., dobândit la data de ..............,│ │conform act ........................................ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(4) PREȚUL în cifre ............... lei, în litere .................... │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(5) Persoana care înstrăinează menționată la punctul (1) declară că mijlocul│ │de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, │ │declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) │ │vehiculul, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a │ │vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4). │ │Persoana care dobândește menționată la punctul (2) declară că a primit de la│ │vânzătorul menționat la punctul (1) al mijlocului de transport cheile, │ │certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, │ │achitând persoanei care înstrăinează prețul menționat la punctul (4). │ │Anexe la contract: Da Nu │ │Atât; persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând │ │prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și │ │completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate │ │informațiile înscrise în prezentul document corespund realității. │ │Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept│ │și de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul prezentului │ │contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de │ │lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele său, în │ │maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act. │ │ │ │Data și locul încheierii actului ............../........................ │ │Semnătura persoanei care înstrăinează.................. Semnătura persoanei │ │care dobândește .................................. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │1) REMTII - Registrul de evidență a mijloacelor de │ │Copie 1-4 "Conform │ │transport supuse înmatriculării/înregistrării de la │ │ cu originalul" │ │organul fiscal local al persoanei care înstrăinează. │ │ (Se semnează doar │ │2) Prin completarea de către organul fiscal local a │ │ pe copii.) │ │cartușului B se atestă îndeplinirea prevederilor │ │ Semnătură │ │art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind │ │ │ │Codul de procedură fiscală, cu modificările și │ │Vânzător │ │completările ulterioare, nemaifiind necesară │ │........ │ │eliberarea unui certificat de atestare fiscală. │ │ Cumpărător│ │Cartușele A și B se completează de organul fiscal │ │ ..........│ │local unde este înregistrat mijlocul de transport al │ └───────────────────┘ │persoanei care înstrăinează. │ │3) Se completează în cazul persoanelor fizice. │ │4) Se completează: codul de identificare fiscală │ │(codul numeric personal, numărul de identificare │ │fiscală, după caz). │ │5) Se completează în cazul persoanelor juridice. │ │6) Moștenitorii trebuie să facă dovada proprietății │ │cu certificatul de moștenitor sau, în lipsa acestuia, │ │cu sentința judecătorească, după caz. │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │C│ │ │ │ ├─┘ │ │ │ │ Denumirea organului fiscal local de │ │ Prenumele .................. │ │la domiciliul persoanei care │ │ Numele ..................... │ │dobândește │ │ Funcția .................... │ │ CIF/Cod SIRUTA │ │ LS. │ │ Adresa │ │ │ │ Tel./fax/e-mail │ │ │ │ REMTII*7) │ │ │ │ Nr. ...../..............20... │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │7) REMTII- Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse │ │înmatriculării/înregistrării de la organul fiscal local al persoanei care │ │dobândește. Se completează pe exemplarul original care rămâne la dobânditor,│ │pe exemplarul-copie care însoțește declarația de impunere și pe │ │exemplarul-copie care se depune la organul competent privind înmatricularea/│ │înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. │ │Cartușul C se completează de organul fiscal local de la domiciliul persoanei│ │care a dobândit mijlocul de transport. │ │Informațiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se │ │comunică și se menționează în Registrul național de evidență a permiselor de│ │conducere și a vehiculelor înmatriculate; această mențiune nu produce │ │efectul juridic al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 3    DIRECȚIA REGIM PERMISE UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA    DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ    ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR Nr. ......./..........20...    Nr. ......./..........20...                        INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL                        ................................                        Nr. .........../..........20....
  PROTOCOL-CADRU DE COOPERARE
  privind schimbul de informații
  În temeiul prevederilor pct. 101 alin. (9) și (10) din titlul IX "Impozite și taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite și taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016,ținând seama și de prevederile specifice din următoarele reglementări:– Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11^2 alin. (1) lit. a), d) și e) și art. 11^5 alin. (1) lit. e) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal,Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, cu sediul în municipiul București, șos. Pipera nr. 48, sectorul 2, reprezentată prin domnul/doamna ......................................................................................, în calitate de director, denumită în continuare DRPCÎV,șiInstituția Prefectului - ................................, cu sediul în ................................., reprezentată prin prefect, domnul/doamna ..............................,șiUnitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu sediul în .........................................., reprezentată prin domnul/doamna ....................................., în calitate de .........................................., denumită în continuare UAT/SAT, după caz,denumite în continuare părți, au convenit încheierea prezentului protocol:  +  Articolul 1Obiectul protocoluluiObiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituții publice, prin realizarea schimbului de informații prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidențele fiscale locale și ale Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum și a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.  +  Articolul 2Obligațiile generale ale părților(1) Părțile se obligă să realizeze un schimb de informații bidirecțional, între DRPCÎV și serviciile publice comunitare din cadrul instituțiilor prefectului, pe de o parte, și UAT/SAT, pe de altă parte.(2) Părțile vor realiza schimbul de informații prin utilizarea tuturor canalelor de comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace electronice interoperabile, cu asigurarea securității accesului și a informațiilor, precum și cu asigurarea integrității informațiilor.(3) Părțile se obligă să respecte prevederile legale referitoare la protecția datelor personale și a informațiilor fiscale, prin utilizarea informațiilor numai în scopurile prevăzute de lege.(4) Fiecare parte se obligă să dispună și să aplice măsurile de protecție necesare pentru interzicerea accesului la resursele de comunicații și informaționale ale celeilalte părți care nu fac obiectul prezentului protocol, precum și pentru interzicerea accesului neautorizat la resursele de comunicații și informaționale puse la dispoziție de părți, una celeilalte.  +  Articolul 3Obligațiile DRPCÎV(1) DRPCÎV furnizează informațiile referitoare la vehiculele înmatriculate prevăzute în anexa nr. 1.(2) DRPCÎV transmite periodic, în format electronic, informațiile prevăzute în anexa nr. 1 referitoare la vehiculele înmatriculate/radiate.(3) DRPCÎV asigură accesul online la consultarea informațiilor prevăzute în anexa nr. 1 pentru personalul desemnat de către UAT/SAT, în condițiile anexelor nr. 2 și 3, prin următoarele mijloace electronice interoperabile:a) aplicația "web Dispecer 3";b) "servicii web" de interogare.(4) Conectarea UAT/SAT va fi asigurată de Serviciul Telecomunicații Speciale (STS) prin intermediul rețelei acestuia până în nodul de conectare extern la Rețeaua de Comunicații Voce - Date (RCVD) din sediul DRPCIV. Condițiile tehnice de acces în nodul de conectare extern la RCVD sunt furnizate de către Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației (D.G.C.T.I.) din Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.). Condițiile tehnice și de securitate privind suportul de comunicații până în nodul de conectare extern la RCVD sunt asigurate de STS și sunt prevăzute în anexa nr. 5. Eventuale costuri generate de implementarea soluției tehnice de conectare vor fi suportate de către UAT/SAT.(5) În cazul căutărilor automatizate, DRPCÎV păstrează fișierul de acces în care se va înregistra:a) dacă se folosește aplicația "web Dispecer 3": nume utilizator, criteriile de interogare, motivul căutării, data și ora interogării, aplicația utilizată.b) dacă se folosește "servicii web" de interogare: CNP-ul, numele și prenumele utilizatorului, data și ora interogării, aplicația utilizată.  +  Articolul 4Obligațiile instituțiilor prefectuluiInstituțiile prefectului, prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, înscriu mențiuni privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.  +  Articolul 5Obligațiile UAT/SAT(1) Furnizează DRPCÎV/Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor informațiile din Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII), prevăzute în anexa nr. 4, în vederea efectuării mențiunilor privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.(2) Datele cu caracter personal furnizate de către DRPCÎV se șterg:a) dacă nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost furnizate;b) după expirarea termenului maxim de păstrare a datelor, adică 5 ani de la data primirii;c) înaintea de ajungerea la termen, cu acordul părților.  +  Articolul 6Intrarea în vigoare(1) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării și înregistrării sale de către părți și este valabil până la data de ............................, cu drept de prelungire tacită pe perioade succesive de câte un an (1 an ) dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte denunțarea unilaterală a acestuia, cu cel puțin 30 de zile înainte de data propusă pentru încetarea colaborării.(2) Prezentul protocol poate înceta în una dintre următoarele situații:a) înainte de ajungerea la termen, cu acordul părților;b) înainte de a ajunge la termen, prin denunțarea unilaterală;c) prin reziliere, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare, de către una dintre părți, a obligațiilor prevăzute în prezentul protocol.  +  Articolul 7Modificarea și completareaPrezentul protocol se modifică sau se completează, prin act adițional, la solicitarea oricăreia dintre părți, cu acordul celorlalte, în condițiile legii.  +  Articolul 8Comunicarea între părțiOrice comunicare între părți pe timpul derulării prezentului protocol se efectuează în formă scrisă sau la sediul părților, identificate în preambulul prezentului document .  +  Articolul 9Soluționarea diferendelor(1) Toate diferendele ocazionate de aplicarea și interpretarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții desemnați ai părților.(2) Litigiile rezultate din aplicarea și interpretarea prezentului protocol, ce nu au fost soluționate pe cale amiabilă, sunt supuse soluționării instanțelor de judecată române competente.  +  Articolul 10Exercitarea dreptului de acces la date(1) În situația exercitării dreptului de acces la date, în condițiile art. 13 din Legea nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, DRPCÎV va comunica persoanei vizate situația privind prelucrările de date cu caracter personal realizate de către utilizatorii din cadrul UAT/SAT, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau obținerea acordului cu privire la oportunitatea informării respective.(2) Părțile vor coopera în scopul verificării, prin sondaj, în condițiile pct. 6 din Cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002, a legalității prelucrărilor de date cu caracter personal prin consultarea acestora, efectuate de către utilizatori în scopul realizării activității prevăzute la art. 3.  +  Articolul 11Anexele protocoluluiAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul protocol.  +  Articolul 12Modalitatea de încheiere a protocoluluiPrezentul protocol s-a încheiat astăzi, ..........................., în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.   DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA     ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ              Reprezentant, Reprezentant,   ................................... .......................          (prenumele, numele, (prenumele, numele,         funcția și semnătura) funcția și semnătura)                 LS LS                               Instituția Prefectului                          ................................                                    Reprezentant,                          ................................                                 (prenumele, numele,                                funcția și semnătura)                                         LS  +  Anexa nr. 1la protocol
  Schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor
  1. Motoare de căutare1.1. Aplicația "Dispecer 3" permite interogarea după următoarele criterii:– elemente de identificare titular (cod numeric personal/nume și/sau prenume, respectiv cod unic de identificare persoană juridică/nume persoană juridică);– elemente de identificare vehicul (certificat de înmatriculare, număr de înmatriculare, serie de șasiu).1.2. "Serviciile web" permit interogarea după următoarele criterii:– elemente de identificare titular (cod numeric personal, respectiv cod unic de identificare persoană juridică);– elemente de identificare vehicul (certificat de înmatriculare, număr de înmatriculare, serie de șasiu).2. Setul minim de date
  Denumire câmp Observații
  CNP CUI/CIF Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005.
  Nume și prenume persoanăfizică Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 6. Câmpul C.2.1 și C.2.2, respectiv C.3.1, C.3.3 din certificatul de înmatriculare.
  Denumire persoană juridică Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 6. Câmpul C.2.1, respectiv C.3.1 din certificatul de înmatriculare.
  CI/Pașaport Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005.
  Adresa Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 6. Câmpul C.2.3, respectiv C.3.2 din certificatul de înmatriculare.
  Număr de înmatriculare Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Câmpul A din certificatul de înmatriculare.
  Marca vehicul Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 5. Câmpul D.1 din certificatul de înmatriculare.
  Tip vehicul Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 4. Câmpul D.2 din certificatul de înmatriculare.
  Extensie Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 3. Câmpul D.2 din certificatul de înmatriculare.
  Versiune Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 3. Câmpul D.2 din certificatul de înmatriculare.
  Descriere comercială Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 3. Câmpul D.3 din certificatul de înmatriculare.
  Serie motor Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005.
  Număr de identificare Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 6. Câmpul E din certificatul de înmatriculare.
  Capacitate cilindrică Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 5. Câmpul P.1 din certificatul de înmatriculare.
  Masa totală Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006: 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 5. Câmpul G din certificatul de înmatriculare.
  Masa maximă autorizată Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 4. Câmpul F.1 din certificatul de înmatriculare.
  Anul fabricației Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005.
  Categorie națională Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 3. Câmpul J din certificatul de înmatriculare.
  Categorie comunitară Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 2. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 3. Câmpul J din certificatul de înmatriculare.
  Număr de axe Informația este prevăzută în următoarele documente:- Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006.
  Număr de omologare Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport (norma euro); 2. Câmpul K din certificatul de înmatriculare.
  Data expirării ITP Informația este prevăzută în următoarele documente:- Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului detransport
  Seria CIV Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Câmpul X din certificatul de înmatriculare.
  Data înmatriculării Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; 2. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 3. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 4. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006; 5. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model2016 ITL-005; 6. Câmpul I din certificatul de înmatriculare.
  Data radierii Informația este prevăzută în următoarele documente:1. Registrul de evidență a mijloacelor de transportsupuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); 2. Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; 3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozituluiasupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 ITL-006.
  3. Autentificarea utilizatorilor3.1. În aplicația "Dispecer 3"Utilizatorii aplicației "Dispecer 3" se autentifică prin utilizarea unui nume de utilizator și a unei parole.Pentru crearea credențialelor de acces, UAT/SAT transmite lista nominală a persoanelor care au acces (nume, prenume, cod numeric personal).3.2. Prin intermediul "serviciilor web" de interogareCodul numeric personal, numele și prenumele, localitatea utilizatorului vor fi transmise ca parametri. Documentația tehnică va fi transmisă după semnarea Protocolului de cooperare.Toate persoanele din cadrul UAT/SAT care efectuează căutări automate, prin aplicația "Dispecer 3" sau "serviciile web" de interogare, completează și transmit DRPCÎV declarațiile pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecție a acestor date, conform modelului din anexa nr. 2 la protocol.4. Înregistrarea în jurnal și urmărirea schimbului de mesajeÎn jurnal se înregistrează automat toate interogările efectuate atât prin aplicația "Dispecer 3", cât și prin "serviciile web" de interogareAstfel:a) dacă se folosește aplicația "web Dispecer 3": nume utilizator, criteriile de interogare, motivul căutării, data și ora interogării, aplicația utilizată;b) dacă se folosește "servicii web" de interogare: CNP-ul, numele și prenumele utilizatorului, data și ora interogării, aplicația utilizată.
   +  Anexa nr. 2la protocol
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., născut(ă) în localitatea ............................................., la data de .................., fiul (fiica) lui .................... și al (a) ....................., angajat/angajată al (a) ............................, în funcția de .................., cu domiciliul în ........................................, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și consimt să păstrez confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuez în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date.Cunosc faptul că încălcarea normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.
      Data ...........
      Semnătura ..............

      Dată în prezența
      ..........................................
      (numele și prenumele responsabilului/
      persoanei din structura responsabilă
      cu protecția datelor personale)
   +  Anexa nr. 3la protocolUAT/SATAntetDate de contact
  Solicitare actualizare/modificare utilizatori Dispecer 3 oferite de sistemul informatic al DRPCÎV
  Prin prezenta vă solicităm dreptul de acces/modificarea dreptului de acces pentru funcționarii UAT/SAT:
  Nume Prenume Cod numeric personal E-mail Telefon Tip operație
        
        
        
        
        
        
        
  LegendaTip operație: creare cont/radiere contUAT/SATFuncția...........................Numele și prenumele...........................Data: .....................Solicitările de useri, pentru evidența utilizatorilor, se trimit la adresa de e-mail a DRPCÎV.
   +  Anexa nr. 4la protocol
  Informațiile transmise de UAT/SAT din REMTII,
  în cazul înstrăinării unui vehicul înmatriculat în România
  1. Data înstrăinării/dobândirii2. Persoana care înstrăinează:– codul de identificare fiscală (CNP sau CUI);– numele și prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice;– domiciliul (județul, localitatea, localitatea aparținătoare, strada, numărul străzii, blocul, scara, apartament, după caz);– numărul R.N.U.3. Persoana care dobândește:– codul de identificare fiscală (CNP sau CUI);– numele și prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice;– domiciliul (județul, localitatea, localitatea subordonată, strada, numărul străzii, blocul, scara, apartamentul - după caz);– numărul R.N.U.4. Mijlocul de transport– numărul de înmatriculare;– seria de șasiu.
   +  Anexa nr. 5la protocol
  Condiții tehnice și de securitate
  privind suportul de comunicații
  Canalul de comunicație asigurat de către STS este de tipul VPN securizat (tehnologie IPSEC) și se închide pe un echipament de routare instalat la beneficiar.STS pune la dispoziția beneficiarului infrastructură de transport formată din nucleul rețelei proprii și rețeaua periferică proprie sau contractată de la terți furnizori de buclă locală.Elementele de comunicații necesar a fi achiziționate de către UAT/SAT sau agențiile subordonate sunt următoarele:● router VPN, conform specificațiilor din prezenta anexă;● serviciu de date de buclă locală de tip VPN nivel 2 închiriat de la terți operatori (în cazul în care STS nu dispune de soluție tehnică de interconectare în locația beneficiarului).După achiziționare și instalare, echipamentele vor fi preluate în sistemul de management de către STS și vor fi monitorizate 24x7.Responsabilitatea STS pentru remedierea deranjamentelor se extinde numai asupra serviciului de comunicații, sistemele informatice și aplicațiile fiind în responsabilitatea reprezentanților DRPCÎV.Punctul de contact STS pentru conectarea UAT/SAT și a agențiilor subordonate este Centrul de Management Rețele (NOC) STS București (tel. 021/2022648, e-mail hqdti@stsnet.ro).După punerea în funcțiune a serviciului, eventualele deranjamente vor fi anunțate către NOC OJTS, urmând ca, în funcție de domeniul în care se încadrează deranjamentul sesizat, acesta să se escaladeze către NOC STS București, respectiv MAI DGCTI.Specificații tehnice pentru subsistemul de comunicații1. Bucla locală închiriată de la operatori publiciI. Suportul fizic pe care este asigurată legătura de date:– conexiune permanentă instalată la sediul beneficiarului, pentru serviciul de buclă locală;– se vor asigura echipamentele de media conversie pentru suportul fizic oferit, acestea asigurând cel puțin o interfață Ethernet/FastEthernet;– serviciul de comunicații de buclă locală trebuie să permită dirijarea traficului între locația beneficiarului și sediul STS județean (OJTS).II. Caracteristicile tehnice ale legăturilor de date (obligatorii):– conexiuni permanente nivel 2 dedicate, VLAN Ethernet, EoMPLS, VPWS, VPLS, end-to-end (denumite generic conexiuni de nivel 2);– serviciile vor fi agregate la OJTS pe o interfață de tip Ethernet/FastEthernet;– furnizorul are obligația să asigure separarea traficului asigurat pentru acest proiect de restul traficului transportat prin rețelele sale (VLAN dedicat).III. Caracteristici generale de performanță:– disponibilitatea accesului = 99,90%;– latența pachetelor/1000 pachete < 30 ms;– procent de pachete pierdute < 1%;– bandă garantată: 100%.Observație: Achiziția de servicii de comunicații de buclă locală de la un alt operator decât principalii operatori de pe piață și cu care Serviciul de Telecomunicații Speciale colaborează presupune obținerea unui aviz de securitate eliberat de către STS și încheierea unui acord de confidențialitate între STS și operatorul respectiv.2. Router
  Configurație și performanțe hardware
  Carcasă ● Router rack-mount 19 inch de 1U sau kit de montare în rack (tavă, șuruburi, piulițe, alte accesorii, de la același producător)
  Interfețe ● 2 interfețe WAN Ethernet: minimum 1GE și 1FE ● 8 interfețe LAN 10/100 Ethernet: în configurație de switch administrat cu un suport minim de 14 VLAN-uri 802.1q● 2 interfețe USB 2.0 ● 1 port consolă (pentru acces direct la interfața de configurare a echipamentului)
  Memorie ● Memorie Flash minimum 256 MB ● Memorie DRAM minimum 512 MB ● Memoria instalată va trebui să asigure simultan toate funcționalitățile solicitate.
  Performanțe ● Performanțe de routare: minimum 90.000 pps (pachete de 64 bytes/secundă) ● Performanțe de trafic cu servicii simultane de Firewall, PBR, QoS, IPSec, NAT: minimum 10 Mbps. ● Trafic IPSec VPN multi-tunel: minimum 50 Mbps ● Număr de tunele IPSec VPN concurente: minimum 50 ● Funcționalitățile de criptare VPN IPSec ale sistemului trebuie să fie accelerate hardware.
  Condiții alimentare ● Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz, cu sursăexternă
  Mediu de funcționare ● Temperatura: 0 to 40°C ● Umiditate: 10 to 85% (umiditate relativă)
  Certificare ISO ● Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru producător
  Accesorii ● 1 X cablu consolă ● 1 X cablu de alimentare energie electrică tip schuko conform standardelor românești ● Documentație cu manual de utilizare și configurare tipărit ● Documentație cu manual de utilizare și configurare în format electronic pe mediu optic (CD) ● 1 X kit de instalare cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, precum și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse
  Funcționalități sistem de operare
  Funcționalități firewall ● Suport NAT, PAT, NAT traversal ● Statefull Firewall (routing/transparent) ● URL filtering
  Funcționalități VPN ● Suport IPSec, L2TP + IPSec, SSL VPN ● Criptare DES, 3DES, AES128, AES192, AES256; Autentificare SHA-1/SHA-256, SHA2/SHA-384/SHA-512, MD5, 802.1x Authenticator
  Funcționalități rețelistică și routare ● Suport pentru legături WAN (Internet) multiple ● Suport DHCP Client/Relay/Server, DHCPv6 ● Routare bazată pe politici ● Routare dinamică IPv4: RIPv1 RIPv2, OSPF, BGP v4, Multicast (PIM), IS-IS ● Routare dinamică IPv6: RIPng, OSPFv3, multiprotocol BGP ● Suport VRRP, balansare cu împărțire de încărcare automatăîntre două echipamente și Link Failure Control ● Suport VLAN Tagging (802.1Q) și IPv6 Data Link: VLAN-uri ce folosesc IEEE 802.1Q ● Routare între VLAN-uri ● Suport pentru servicii IPv6, QoS, FTP, AAA, SSHv2, DNS proxy multicast ● Multi-Link Aggregation - 802.3ad ● Posibilitate mapare (Binding) adrese IP - adrese MAC ● Posibilitatea de a exporta statistici despre trafic care să includă și informații despre aplicații, într-un format general acceptat (Netflow sau similar)
  Funcționalități QoS ● Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici ● Traffic Shaping per aplicație și adresă IP cu posibilitatea de rezervare de bandă exclusivă pentru un tipde trafic marcat prioritar; Traffic shaping bazat pe clase ● Posibilitatea de a marca/prioritiza/limita banda în funcție de aplicație ● Suport pentru marcare și prioritizare trafic după DSCP șiToS ● Limitarea cotei de trafic ● Funcție de clasificare a traficului înainte de criptare în tunele IPSec ● QoS class-based WFQ, Hierarchical queuing-QoS
  Funcționalități de administrare ● Administrare prin interfața WEB (HTTP/HTTPS), Telnet, Secure Command Shell (SSH) pentru IPv4 și IPv6, Linie de comandă (CLI) ● Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile ● Funcționalitate de descărcare/încărcare a configurației prin FTP, SCP, TFTP, USB Flash ● Politică de control al parolelor
  Funcționalități de logare și monitorizare ● Interfața grafică pentru monitorizare în timp real ● Opțiune de păstrare/stocare a logurilor pe suportul local● Suport SNMPv3 ● Monitorizarea tunelelor VPN
  Funcționalități de autentificarea utilizatorilor● Definire locală a utilizatorilor ● Integrare cu RADIUS/TACACS+ ● Suport Xauth prin RADIUS pentru IPSec VPN
  Garanție ● Furnizorul va oferi garanție și suport pentru echipamentele sale timp de un an de zile, cu posibilitatea de a escalada problemele de funcționalitate hardware/software la producătorul echipamentelor.
  -----