METODOLOGIE din 21 decembrie 2009(*actualizată*)de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor(actualizată până la data de 23 martie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • ----------  +  Articolul 1 (1) Activităţile privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor se realizează de către operatori economici autorizaţi în acest scop de autoritatea competentă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unor sintagme. (2) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea de seminţe şi material săditor fără autorizaţie de funcţionare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei metodologii constituie contravenţii şi intră sub incidenţa prevederilor art. 47, art. 48 lit. b) şi ale art. 50 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.  +  Articolul 2Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare INCS - Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor din cadrul MADR, autoritatea competentă din cadrul MADR, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, autorizează şi retrage autorizaţiile operatorilor economici care prestează activităţi de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor, după caz, pe teritoriul României, prin ITCSMS şi/sau LCCSMS.----------Art. 2 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 3Se înregistrează şi autorizează, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetăţenie română având sediul în România, precum şi cele rezidente în România şi/sau rezidente în alte state membre, care fac dovada că dispun de dotările tehnicomateriale necesare şi de personal care are pregătirea corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Cererea tipizată prevăzută în anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 1a), 1b), şi/sau 1c), la cerere, se pun la dispoziţie solicitanţilor de către ITCSMS şi/sau LCCSMS. (2) Cererea completată, împreună cu documentele prevăzute în cerere, va fi depusă în două exemplare la ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială de activitate este amplasat sediul social şi/sau punctul de lucru al operatorului economic. (3) Formalităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi realizate şi prin intermediul punctului de contact unic (PCU), în format electronic, prin intermediul autorităţii competente. (4) Schimbul de informaţii cu privire la prestatorii de servicii rezidenţi în România sau în oricare alt stat membru se realizează cu ajutorul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), prin intermediul aceleiaşi autorităţi competente, pe baza unei cereri în format electronic.  +  Articolul 5Procedura de autorizare cuprinde:A. Verificarea dotării tehnico-materialeB. Atestarea personalului prestatorului de serviciiC. Eliberarea autorizaţieiA. Prin dotare tehnico-materială necesară se înţelege: a) materialul biologic destinat multiplicării ori seminţe şi material săditor destinat pentru însămânţare sau plantare; b) terenul agricol sau spaţiile de creştere a plantelor de înmulţire, corespunzătoare calitativ, mărimea suprafeţelor trebuind să asigure distanţele de izolare şi rotaţia culturilor, precum şi utilajele necesare; c) spaţii de depozitare, condiţionare şi comercializare, cu utilajele şi aparatura necesare satisfacerii scopului propus.A.(1) Dotarea tehnico-materială poate fi în proprietatea operatorului economic, închiriată, luată în arendă, concesionată, cu contract de reprezentare, multiplicare, asociere sau prestări de servicii, dovedită prin documente.A.(1.1) În cerere se va specifica specia ori grupa de specii, conform legislaţiei în vigoare.A.(1.2) În cerere se va/vor specifica operaţiunea/operaţiunile pe care operatorul economic o/le va desfăşura în cadrul fiecărui tip de activitate pentru care solicită autorizarea, conform prevederilor art. 4 alin. (2), precum şi deschiderea Registrului de intrări şi ieşiri pentru evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi stocurilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.A.(2) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.A.(2.1) Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.A.(2.2) Operatorii economici vor plăti contravaloarea prestaţiilor de verificare şi instruire în vederea autorizării, odată cu acceptarea cererii de către autoritatea competentă, pentru fiecare autorizaţie solicitată, în numerar sau prin dispoziţie de plată, în contul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială îşi au sediul social central sau în contul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială de activitate sunt amplasate punctele de lucru.A.(3) Procedura de verificare a dotărilor tehnico-materiale se desfăşoară după cum urmează: a) inspectorul oficial desemnat de director verifică scriptic şi faptic, în teren, documentaţia depusă de solicitant şi încheie un proces-verbal conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, arătând dacă sunt sau nu sunt îndeplinite condiţiile materiale necesare realizării activităţii respective; b) în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute, de comun acord cu solicitantul, se poate stabili un termen pentru realizarea acestora, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data verificării; c) dacă după expirarea acestui termen condiţiile nu sunt îndeplinite, directorul ITCSMS şi/sau LCCSMS respinge autorizarea, iar solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere, atunci când consideră că îndeplineşte condiţiile necesare.B. Procedura de verificare a cunoştinţelor corespunzătoare necesare pentru activitatea sau activităţile pentru care se solicită autorizarea se desfăşoară astfel: a) solicitantul va prezenta autorităţii următoarele documente:(i) decizia de desemnare a persoanei angajate responsabile cu derularea activităţilor specifice sau declaraţia pe propria răspundere prin care aceasta se declară responsabilă pentru respectiva activitate;(ii) curriculum vitae al persoanei desemnate;(iii) după caz, copii ale documentelor de pregătire profesională în domeniul seminţelor şi materialului săditor; b) personalul responsabil prevăzut la lit. a) va fi verificat prin testarea cunoaşterii legislaţiei şi a normelor tehnice specifice activităţii pentru care s-a solicitat autorizarea; c) testarea se va face pe baza unei tematici puse la dispoziţia operatorului economic, la solicitarea acestuia, de către ITCSMS sau LCCSMS. La cererea operatorilor economici, înainte de testare se pot organiza instruiri de către ITCSMS şi/sau LCCSMS; d) comisia de examinare va fi formată din 3 sau 5 specialişti în domeniul de activitate solicitat, din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, desemnată prin decizia conducătorului unităţii; e) testarea se va face în scris, pe bază de test-grilă. Chestionarele specifice pe domenii de activitate întocmite de fiecare ITCSMS sau LCCSMS vor fi aprobate în prealabil de autoritatea competentă din cadrul MADR;----------Lit. e), lit. B a art. 5 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. f) se consideră atestată persoana care a răspuns corect la minimum 70% din întrebări; g) rezultatul testării se aduce la cunoştinţa operatorului economic în termen de 3 zile lucrătoare. Persoana testată care a fost declarată respinsă are dreptul la retestare, contra cost, la o dată stabilită de comun acord; h) pentru persoana atestată, ITCSMS sau LCCSMS eliberează un certificat de atestare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu termen de valabilitate de 4 ani; i) certificatele de atestare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirare; j) nu se organizează testarea personalului dacă cererea şi documentaţia depuse au fost respinse la verificarea privind condiţiile tehnico-materiale necesare pentru activitatea respectivă.B.(1) O persoană atestată în alt stat membru nu necesită atestare de către autoritatea competentă română.B.(2) ITCSMS şi LCCSMS organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniu, contra cost, cu participarea personalului atestat profesional sau neatestat al operatorilor economici autorizaţi.C. Directorul ITCSMS şi LCCSMS aprobă înregistrarea operatorilor economici şi autorizarea activităţilor solicitate, dacă au fost îndeplinite condiţiile de înregistrare şi autorizare.C.(1) Autorizaţia se acordă separat, pe fiecare tip de activitate, eliberându-se următoarele tipuri de autorizaţii, în următoarele condiţii: a) autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care multiplică sămânţă şi material săditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform normelor în vigoare şi operatorilor economici care prestează servicii de multiplicare a seminţelor şi materialului săditor proprietate a altor operatori economici autorizaţi în România sau firme recunoscute de autorităţi, organizaţii profesionale de profil din alte state membre ale UE, prin contracte de multiplicare; b) autorizaţia de prelucrare a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează una sau mai multe operaţiuni privind: condiţionarea, formarea loturilor, ambalarea, închiderea şi etichetarea seminţelor şi materialului săditor proprietate proprie sau prin contracte de prestări de servicii cu alţi proprietari, conform normelor în vigoare; c) autorizaţia de comercializare a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează operaţiuni de comerţ angro şi cu amănuntul, cu sămânţă şi material săditor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 şi ale normelor în vigoare; d) autorizaţie separată pentru fiecare punct de lucru, care deţine bază materială de producere, prelucrare sau comercializare, dacă sunt înregistrate oficial la registrul comerţului, cu excepţia celor care comercializează cu amănuntul seminţe şi material săditor către beneficiarii finali neprofesionişti.  +  Articolul 6 (1) Pot fi exceptate de la prevederile art. 5 pct. C lit. c) persoanele fizice sau juridice, distribuitori neprofesionişti de seminţe şi material săditor, care: a) comercializează cu amănuntul ambalaje mici de seminţe sau plante la bucată sau în ambalaj individual, provenite de la furnizori profesionişti, autorizaţi de ITCSMS sau LCCSMS, cu respectarea regulilor şi normelor specifice în vigoare, destinate utilizatorilor finali neprofesionişti, în pieţe şi magazine al căror obiect principal de activitate nu este comercializarea seminţelor şi materialului săditor; b) comercializează seminţele şi materialul săditor prevăzute la lit. a) în numele lor cu împuternicirea unui furnizor angrosist autorizat în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene. (2) Furnizorul angrosist autorizat, prevăzut la alin. (1), are următoarele obligaţii: a) este responsabil de calitatea produselor comercializate şi de respectarea regulilor şi normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 266/2002; b) emite o împuternicire anuală sau pentru anumite perioade pentru fiecare distribuitor intermediar care comercializează în numele său, împuternicire disponibilă la cererea autorităţilor; c) obligă distribuitorii împuterniciţi conform prevederilor alin. (2) lit. b) să ţină o evidenţă clară a cantităţilor primite şi vândute; d) ţine o listă anuală sau pe anumite perioade, cuprinzând numele, adresa şi locul de vânzare ale distribuitorilor împuterniciţi să comercializeze în numele său şi sortimentul produselor de vânzare, care va fi pusă la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS din judeţul în care aceşti distribuitori îşi desfăşoară activitatea. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) poate atrage retragerea dreptului de comercializare prin distribuitori împuterniciţi.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia eliberată de autoritate este formular tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Formularele tipizate existente în stoc vor fi utilizate până la epuizarea stocului.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011.  +  Articolul 8ITCSMS şi/sau LCCSMS vor ţine evidenţa operatorilor economici autorizaţi, vor supraveghea şi vor monitoriza pe toata durata autorizării activităţile acestora.  +  Articolul 9 (1) Autorizaţiile sunt documente cu regim special. (2) Tehnoredactarea, tipărirea şi evidenţa acestora se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub supravegherea autorităţii competente din cadrul MADR.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Fondurile necesare pentru multiplicarea autorizaţiilor vor fi asigurate de către ITCSMS şi/sau LCCSMS. (4) Autorizaţia va purta un număr de ordine care va constitui numărul de cod unic al punctului de lucru sau al sediului social al operatorului economic, număr ce va fi înscris pe toate documentele oficiale sau ale operatorului economic, eliberate în legătură cu seminţele şi materialul săditor produse, prelucrate sau comercializate de acesta. (5) Numărul de cod va fi format astfel: a) prima parte se constituie din iniţialele judeţului, utilizându-se codul naţional pentru automobile; b) a doua parte va fi formată din 4 cifre începând de la 0001, identificând operatorul economic în ordinea eliberării autorizaţiilor; c) a treia parte va fi formată din 3 litere reprezentând:(i) prima literă A - operator economic autorizat pentru producerea seminţelor şi materialului săditor; de exemplu: A00;(ii) a doua literă B - operator economic autorizat pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor; de exemplu: 0B0;(iii) a treia literă C - operator economic autorizat pentru comercializarea seminţelor şi materialului săditor; de exemplu: 00C. (6) Autoritatea competentă din cadrul MADR va putea completa sau modifica sistemul de codificare şi va ţine evidenţa informatizată a operatorilor economici autorizaţi.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 10 (1) Anual, ITCSMS şi/sau LCCSMS monitorizează activitatea desfăşurată de operatorii economici, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerinţelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 266/2002, republicată. Monitorizarea se face în baza Fişei de supraveghere şi monitorizare a activităţii operatorului economic, prevăzută în anexa nr. 7.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011. (2) Monitorizarea activităţii operatorilor economici prevăzută la alin. (1) se face de către ITCSMS şi/sau LCCSMS anual, dar nu mai devreme de 11 luni de la monitorizarea precedentă.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011. (3) Operatorii economici autorizaţi au obligaţia de a anunţa în scris, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare intervenită după obţinerea autorizaţiei. Personalul nou-angajat va fi testat conform prezentei metodologii.  +  Articolul 11 (1) Autorizaţia acordată în urma înregistrării şi autorizării unui operator economic pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor, după caz, poate fi retrasă temporar sau definitiv numai de către autoritatea competentă care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligaţiile ce îi revin potrivit art. 5 din Legea nr. 266/2002 sau dacă nu mai desfăşoară activităţile în domeniu timp de 3 ani consecutivi şi cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul împuternicit al autorităţii competente din cadrul MADR, ITCSMS şi LCCSMS poate constata nerespectarea condiţiilor de autorizare şi poate retrage autorizaţiile eliberate, în urma încheierii unui proces-verbal conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Retragerea autorizaţiei nu exonerează operatorul economic de măsurile luate şi sancţiunile prevăzute în art. 50, pentru măsurile şi contravenţiile prevăzute la art. 47 şi 48 din Legea nr. 266/2002. (4) Orice decizie a autorităţii competente, inclusiv refuzul sau retragerea unei autorizaţii, trebuie motivată corespunzător şi poate fi atacată în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun. (5) În cazul în care operatorul economic a pierdut autorizaţia, acesta este obligat să o declare nulă într-o publicaţie locală sau centrală şi să solicite autorităţii emitente eliberarea unei noi autorizaţii. (6) Operatorul economic căruia i s-a retras autorizaţia poate face contestaţie, care va avea următorul curs: a) către directorul ITCSMS sau LCCSMS, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de retragere temporară sau definitivă a autorizaţiei; b) directorul ITCSMS sau LCCSMS va analiza contestaţia, va verifica şi va decide în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; c) în cazul respingerii contestaţiei de către directorul ITCSMS sau LCCSMS, operatorul economic poate depune plângere la autoritatea competentă din cadrul MADR în termen de 15 zile calendaristice de la data respingerii contestaţiei;----------Lit. c) a alin. (6) al art. 11 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. d) autoritatea competentă va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei. Decizia autorităţii competente poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Operatorul economic poate relua procedura de obţinere a autorizaţiilor care au fost retrase, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura retragerii, cu plata tarifelor aferente.  +  Articolul 13ITCSMS sau LCCSMS asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, retragerilor şi reautorizărilor.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.----------Art. 14 a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011.  +  Anexa 1-------la metodologie--------------  Operator economic Se aprobă autorizarea  ................................... pentru ...............  ................................... Director  Nr. .......... din ................CEREREprivind obţinerea autorizaţiei de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditorOperatorul economic ......./(denumirea operatorului economic care solicită autorizarea) ................, cu sediul în localitatea ............, str. .............. nr. ........., cod poştal .............., judeţul/sectorul ..........., telefon ..........., fax ............., e-mail ............, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................... din ..............., reprezentat prin ..................., având funcţia de ....../(Se scrie numele şi prenumele persoanei împuternicite.)............... solicit autorizaţia de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditor a Societăţii/punctului de lucru .................................. la următoarele specii sau grupe de specii: ............................................................................... în conformitate cu legislaţia în vigoare: ......./[denumirea legii şi a ordinului (lor) ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale)]...., pentru operaţiunea (ile) ..............................,Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:1. copie xerox a statutului, pentru societăţile comerciale, asociaţii cu personalitate juridică, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu sau a autorizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice;2. copie xerox a Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;3. copie xerox a Certificatului de înregistrare fiscală în scop de TVA;4. asigurarea dotării tehnico-materiale (anexele nr. 1a, 1b sau 1c, la cerere, împreună cu copiile xerox ale documentelor doveditoare);5. dosarul de prezentare a personalului angajat care urmează a se ocupa de producerea/prelucrarea/comercializarea seminţelor şi a materialului săditor (copie de pe diplomă/calificări în domeniu, curriculum vitae, copie a contractului individual de muncă).Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care solicităm autorizaţie şi vom respecta dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante şi în normele legale în vigoare.Mă oblig să anunţ orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru înregistrare în termen de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării.    Data ............... ......./(numele, prenumele,                                     semnătura şi ştampila, după caz)                                                ........Cererea se depune în două exemplare, dintre care un exemplar se înapoiază operatorului economic.Formular-tip Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ....----------Anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Anexa 1a)--------la cerere---------Asigurarea dotării tehnico-materiale pentru producerea seminţelor şi a materialului săditorOperatorul economic ..........., adresa ...........................Punct de lucru ....................., adresa ...............................1. Suprafaţa de teren┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Amplasamentul (localitatea) │├──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│1.a) Suprafaţa agricolă - ha │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│1.b) Suprafaţa arabilă - ha │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│1.c) Alte folosinţe │ │ │ │ ││..................... .......... - ha │ │ │ │ ││............................ ... - ha │ │ │ │ ││............................ ... - ha │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤│1.1. Suprafaţa destinată culturilor de seminţe şi materialului săditor │├──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│1.1.a) Culturi semincere pe specii │ │ │ │ ││ sau grupe de specii - ha │ │ │ │ ││1.1.b) Material săditor*) - ha │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘--------*) Se specifică: legumicol, fructifer, ornamental, viticol etc.NOTĂ:Se anexează schiţa terenului şi titlul de folosinţă (proprietate, arendă, închiriere, concesionare etc.)2. Dotări┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2.1. Spaţii de depozitare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Amplasamentul (localitatea) │├──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│Număr Nr. │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Suprafaţa mp │ │ │ │ ││Capacitate tone │ │ │ │ ││2.2. Spaţii speciale (sere, solare, │ │ │ │ ││ răsadniţe de altoire, sortare, │ │ │ │ ││ forţare etc.) │ │ │ │ ││Suprafaţa mp │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘2.3. Maşini şi utilaje agricole specifice (denumire, nr.) în proprietate sau prin contract................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Baza biologică a seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare (Se specifică dacă este proprie, cumpărată, contract de reprezentare etc.)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Alte elemente:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                 ...........................                                                  (semnătura solicitantului)                                            Data .............................  +  Anexa 1b)---------la cerere---------Asigurarea dotării tehnico-materiale pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului săditor1. Dotări1.1. Spaţii de depozitare şi condiţionare┌─────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Localitatea │ Destinaţia │Tipul Stare │ Suprafaţa │ Capacitate ││ │ construcţiei│construc- │ - mp - │ - tone - ││ │ │ţiei │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────────┘1.2. Utilaje de condiţionare, uscare, tratare┌─────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Localitatea │ Denumirea │Tipul Stare │ Nr. (buc.) │Productivitate││ │ utilajului │ │ │ - t/h - │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────────┘1.3. Utilaje pentru ambalare, cântărire, etichetare┌─────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Localitatea │ Denumirea │Tipul Stare │ Nr. (buc.) │Productivitate││ │ utilajului │ │ │ - t/h - │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────────┘1.4. Aparatura de laborator (în stare de funcţionare corespunzătoare)┌─────────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Localitatea │ Denumirea aparatului │ Tipul │ Nr. ││ │ │ │ (buc.) │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└─────────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────────┘1.5. Mijloace de transport┌─────────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Denumirea │Tipul Stare │ Nr. (buc.)│ Capacitate │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└─────────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────────┘2. Alte elemente:...........................................................................   Data ............................. ...........................                                                  (semnătura solicitantului)  +  Anexa 1c)---------la cerere---------Asigurarea dotării tehnico-materiale pentru comercializarea seminţelor şi a materialului săditor1. Dotări1.1. Spaţii de depozitare┌─────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Adresa │ Tipul │ Suprafaţa │ Capacitate │ Stare ││ │ depozitului │ - mp - │ - tone - │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────────┘2. Provenienţa seminţei şi a materialului săditor(producţie proprie, cumpărare, contracte de multiplicare, reprezentare etc.)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Alte elemente:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   Data ............................. ...........................                                                  (semnătura solicitantului)  +  Anexa 2-------la metodologie--------------Inspectoratul Teritorial pentru CalitateaSeminţelor şi a Materialului Săditor ............./Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului SăditorCERTIFICAT DE ATESTAREpentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditorNr. .......... din .............Se acordă domnului/doamnei ......../(numele şi prenumele).............., domiciliat(ă) în ...../(domiciliul stabil) .........., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr ......................., eliberat(ă) de ................ la data de ..............Subsemnaţii, ............................, desemnaţi pentru verificarea profesională a persoanei prevăzute în fişa de prezentare depusă de operatorul economic ..............., la dosarul cererii nr. ................... din ................ sau de persoana fizică ......., pentru obţinerea autorizaţiei de ..................... a seminţelor/a materialului săditor, are competenţa şi experienţa necesară pentru desfăşurarea activităţii în domeniu.    Data .................... ...................................                                        ...................................                                        ..../(semnătura examinatorilor)....                                  Director,Termen de valabilitate 4 ani.Formular-tipOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ........./----------Anexa 2 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Anexa 3la metodologie- a) faţă -ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEInspecţia Naţională pentru Calitatea SeminţelorAUTORIZAŢIA Nr. ............pentru producerea/prelucrarea/comercializarea seminţelorşi a materialului săditorÎn temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002, republicată, prin prezenta autorizăm operatorul economic .........................., cu sediul în localitatea ....................., str. ............................ nr......., judeţul .................., înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .................... din ......................, pentru producerea/prelucrarea/comercializarea seminţelor şi a materialului săditor din următoarele specii sau grupe de specii: ......................................., pentru activitatea desfăşurată la: ........................................................................ .Data ...............Inspectoratul Teritorialpentru Calitatea Seminţelorşi Materialului Săditor ............../Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelorşi a Materialului SăditorDirector executiv,.........................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEInspecţia Naţională pentru Calitatea SeminţelorAUTORIZAŢIA Nr. ....................pentru ......................... seminţelor şi a materialului săditorÎn temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, se autorizează operatorul economic: ................................., cu sediul în localitatea ......................., str. ......................... nr. ......., judeţul ..................., înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .......... din ......., pentru ........................ seminţelor şi a materialului săditor din următoarele specii sau grupe de specii:........................................................................,pentru activitatea desfăşurată la: .......................................................(amplasamentul, localitatea, punctul de lucru) ...........................................................Prezenta autorizaţie poate fi retrasă în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 266/2002, republicată.Operatorul economic autorizat este obligat să anunţe emitentul prezentei autorizaţii despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la autorizare, în termen de 15 zile de la producerea modificării.Inspectoratul Teritorialpentru Calitatea Seminţelorşi Materialului Săditor ............../Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelorşi a Materialului SăditorData .................Director executiv,.........................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)- b) verso -*Font 8*             Monitorizare anuală Monitorizare anuală  Data ................. Data ................. Data ................. Data .................  L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. L.S. .................  Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  Data ................. Data ................. Data ................. Data .................  L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. L.S. .................  Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  Data ................. Data ................. Data ................. Data .................  L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. L.S. .................  Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  Data ................. Data ................. Data ................. Data .................  L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. L.S. .................  Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  Data ................. Data ................. Data ................. Data .................  L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. L.S. .................  Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite Modificări intervenite  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................  ...................... ...................... ...................... ......................----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, potrivit lit. d) a pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4-------la metodologie--------------REGISTRU DE INTRĂRI ŞI IEŞIRI(model)Operatorul economic ......................Adresa ...................................Tel./fax ..............., e-mail..........Autorizaţia nr. ..........................┌─┬───────┬────┬──────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┐│N│Specia/│Cate│ INTRĂRI │ IEŞIRI │ STOC ││r│ Soiul │go- ├────┬──────┬────┬──────┬───┬──────┼──────┬─────┼───────┬───────┤│ │ │ria │Pro─│De la │Do─ │Nr. şi│Lot│Canti─│Livrat│Docu─│Depozit│Canti─ ││c│ │se- │duc─│alţi │cu─ │data │nr.│tatea │ la: │men─ │ │tatea ││r│ │min-│ţie │op. │men─│docu─ │ │intra─│Canti─│tul │ │(kg sau││t│ │ţei │pro─│econo─│tul │mentu─│ │tă (kg│tatea │ de │ │bucăţi)││ │ │ │prie│mici: │de │lui │ │sau │(kg │ieşi─│ │ ││ │ │ │ │din │in─ │ofi─ │ │bu─ │sau │re, │ │ ││ │ │ │ │intern│tra─│cial, │ │căţi) │bu─ │nr. │ │ ││ │ │ │ │sau │re, │eti─ │ │ │căţi) │şi │ │ ││ │ │ │ │din │nr. │chete,│ │ │ │data │ │ ││ │ │ │ │import│şi │nr. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │data│ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├─┼───────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴───────┴────┴────┴──────┴────┴──────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┘Note:Col. 1. Numărul de ordine.Col. 2. Specia şi soiul respectiv. În cazul mixturilor se va specifica cuvântul "mixtură" şi se vor indica speciile şi soiurile, după caz.Col. 3. Categoria seminţei. În cazul mixturilor se va specifica cuvântul "mixtură".Col. 4. Indică numele operatorului economic, sediul social/punctul de lucru.Col. 5. Numele operatorului economic de unde a fost cumpărată sămânţa sau materialul săditor (Se trec firma şi ţara.).Col. 6. Felul documentului cu care a intrat sămânţa sau materialul săditor, numărul şi data.Col. 7. Numărul şi data documentului oficial de certificare a seminţei sau a materialului săditor/Buletin de analiză, ISTA sau tip ISTA sau alt model, după caz, numărul etichetei ori intervalul de etichete.Col. 8. Numărul lotului din documentul oficial de certificare sau numărul lotului acordat de furnizor, după caz.Col. 9. Cantitatea intrată conform documentului menţionat la pct. 6.Col. 10. Persoana fizică sau juridică la care s─a livrat sămânţa sau materialul săditor şi cantitatea livrată.Col. 11. Felul documentului cu care s─a efectuat livrarea seminţei sau materialului săditor, numărul acestuia, precum şi data livrării.Col. 12. Locul de depozitare a stocului.Col. 13. Cantitatea rămasă pe stoc după ce s─a efectuat livrarea unei anumite sau a întregii cantităţi de sămânţă sau material săditor.Observaţie: Registrul poate fi adaptat la specificul activităţii de către operatorul economic cu acordul inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.  +  Anexa 5-------la metodologie--------------Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor ......./Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului SăditorPROCES ─ VERBALîncheiat astăzi, .......................Subsemnaţii, ..............., inspector oficial la Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor ............../Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, şi dl (dna) .............................., reprezentant al operatorului economic .........................., în conformitate cu cerinţele Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 769/2009, am procedat astăzi, ..............., la verificarea scriptică şi faptică a documentaţiei privind asigurarea bazei materiale pentru producerea/prelucrarea/comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, constatând următoarele:─ baza materială şi documentaţia corespund/nu corespund datorită:...........................................................................─ registrul de intrări şi ieşiri:...........................................................................─ termen de completare a documentaţiei: ...../(maximum 15 zile calendaristice)......        Inspector oficial, Operator economic,    ..../(numele, prenumele, ..../(numele, prenumele,    semnătura şi ştampila)..... semnătura şi ştampila).....Se va întocmi în două exemplare, dintre care unul rămâne la operatorul economic.  +  Anexa 6-------la metodologie--------------Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelorşi a Materialului Săditor ................./Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului SăditorPROCES ─ VERBALde retragere temporară/definitivă a autorizaţiei de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditorîncheiat astăzi, ...................Subsemnatul, ..........., inspector oficial la Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor ............/Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, am constatat că operatorul economic ........., reprezentat de ........, având funcţia de ......., cu sediul/punctul de lucru în localitatea ......., judeţul ........, a încălcat prevederile art. 5 pct. ..../(motivaţia) ........ din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în conformitate cu prevederile art. ........ din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 769/2009, se retrage Autorizaţia de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditor nr. ........., seria ...... din data de ........ .Cu drept de contestaţie la directorul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor ............../Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului─verbal de retragere a autorizaţiei.        Inspector oficial, Operator economic,    ..../(numele, prenumele, ..../(numele, prenumele,    semnătura şi ştampila)..... semnătura şi ştampila).....Se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar se trimite operatorului economic şi celălalt se păstrează la inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor/Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.  +  Anexa 7la metodologieINSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEASEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR ............................Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului SăditorNr. ............. din ...................FIŞA DE SUPRAVEGHERE ŞI MONITORIZAREa activităţii operatorului economic în vedereaacordării vizei de monitorizare anuală pentru:[] PRODUCERE[] PRELUCRARE[] COMERCIALIZAREOperatorul economic ......................................................Adresa: ..................................................................Telefon, fax, e-mail: ....................................................Nr. autorizaţiei pentru producere/prelucrare/comercializare: .......................................................................................1. Modificări privind statutul şi datele de identificare:[] da, au fost modificări şi au fost comunicate la inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (ITCSMS) sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS);[] da, au fost modificări şi nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;[] nu au fost modificări.2. Dotarea tehnico-materială:[] a suferit modificări care au fost anunţate la ITCSMS sau LCCSMS şi sunt dovedite prin documente;[] a suferit modificări şi nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;[] nu a suferit modificări.3. Personalul responsabil cu desfăşurarea activităţilor de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor:[] a suferit modificări care au fost anunţate la ITCSMS sau LCCSMS şi sunt dovedite prin documente;[] a suferit modificări şi nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;[] nu a suferit modificări.4. Specia sau grupa de specii pentru care s-a făcut înregistrarea:[] a suferit modificări şi modificările au fost anunţate la ITCSMS sau LCCSMS;[] a suferit modificări şi modificările nu au fost anunţate la ITCSMS sau LCCSMS;[] nu a suferit modificări.5. Organizarea corespunzătoare a activităţilor de producere, prelucrare şi comercializare pentru menţinerea autenticităţii şi purităţii varietale a seminţelor şi materialului săditor:[] da;[] nu.6. Respectă normele tehnologice de depozitare, transport şi comercializare specifice fiecărei specii pentru care s-a acordat autorizaţia:[] da;[] nu.7. Oferă beneficiarilor de sămânţă un minimum de informaţii necesar folosirii corecte a seminţelor şi a materialului săditor, prin:[] inscripţionarea datelor pe ambalaj sau pe eticheta furnizorului;[] afişarea informaţiilor la locul de vânzare.8. Respectă inviolabilitatea etichetelor şi a ambalajelor originale:[] da;[] nu.9. Anunţă la ITCSMS sau LCCSMS, în termenul fixat de actele normative în vigoare, cantităţile de seminţe rămase pe stoc:[] da;[] nu.10. Retrage din circulaţie seminţele care nu corespund normelor în vigoare:[] da;[] nu.11. Comercializează seminţe sau material săditor care nu corespund normelor în vigoare:[] da;[] nu.12. Registrul de intrări-ieşiri:[] există şi este completat corespunzător prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor;[] există, dar nu este completat corespunzător;[] deţine un sistem de evidenţă computerizat;[] nu există.13. Măsuri pentru corectarea unor aspecte constatate de autoritate:[] au fost stabilite acţiuni corective/responsabilităţi/termene pentru soluţionarea neconformităţilor constatate;[] acţiunile corective au fost aplicate pe perioada monitorizării;[] a fost evaluată eficienţa implementării acţiunilor corective.14. Dispoziţii finale referitoare la respectarea regulilor şi normelor în vigoare şi asigurarea îndeplinirii continue a cerinţelor art. 5 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată:[] operatorul economic respectă prevederile legale în vigoare;[] operatorul economic nu respectă prevederile legale în vigoare şi sunt luate următoarele măsuri:- retragerea temporară/definitivă a autorizaţiei;- alte măsuri ................................................ .Inspector oficial,...............................(numele, prenumele, semnătura)Operator economic,.........................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)Se aprobă.----------Director executiv,.........................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)NOTĂ:Fişa este întocmită în conformitate cu regulile şi normele în vigoare.Operatorul economic trebuie să anunţe la ITCSMS sau LCCSMS ................, în termenul prevăzut de normele în vigoare, modificările intervenite în activitatea pe care o desfăşoară.----------Anexa 7 a fost introdusă de lit. e) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.---------