INSTRUCŢIUNI din 11 mai 2016de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016  Notă

  ──────────

  Aprobate prin Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 698 din 11 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016.

  ──────────
   +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni se aplică beneficiarilor/ partenerilor care solicită autorităţii de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, în condiţiile prevăzute de art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.  +  Capitolul I Depunerea declaraţiilor privind nedeductibilitatea şi nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adăugată  +  Articolul 2La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, denumită "Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 3 (1) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/ partenerii de finanţare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită "Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni, şi care este certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/ partenerii de finanţare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în anexa nr. 2, denumită "Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni. (3) Certificarea declaraţiei prevăzute la alin. (1) constă în emiterea formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", conform procedurii de mai jos şi al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni. (4) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal central prevăzut la art. 30, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezentele instrucţiuni în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (FEDR, FSE şi FC 2014-2020).  +  Articolul 5Autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, verifică dacă declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (1) este certificată conform art. 3 alin. (3), în contextul verificărilor prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.  +  Capitolul II Procedura de certificare a declaraţiei privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare  +  Articolul 6Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la organul fiscal competent a acestei declaraţii.  +  Articolul 7 (1) Pentru certificarea declaraţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020, denumită în continuare declaraţie. (2) Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (3) Declaraţia se depune pe suport electronic, care va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi un exemplar rămâne la solicitant.  +  Articolul 8Cele 3 exemplare ale declaraţiei, însoţite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.  +  Articolul 9De la registratura organului fiscal declaraţia se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.  +  Articolul 10După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor înscrise în aceasta. În situaţia în care din declaraţia depusă lipsesc elemente relevante pentru analiza şi certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notifică solicitantul în vederea corectării declaraţiei. În această situaţie, termenul de soluţionare a solicitării de certificare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.  +  Articolul 11În vederea certificării declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declaraţiei.  +  Articolul 12În situaţia în care solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declaraţiei, compartimentul de specialitate emite de îndată "Certificatul privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", prevăzut în art. 3 alin. (3), pentru toate facturile înscrise în declaraţie, denumit în continuare certificat.  +  Articolul 13 (1) Certificatul se întocmeşte de compartimentul de specialitate în 3 exemplare şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent. (2) După semnarea certificatului, organul fiscal competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului fiscal şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului. (3) După finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului câte două exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului. (4) Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului. (5) Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent copii ale certificatelor emise şi ale declaraţiilor, pentru a fi avute în vedere în acţiunile ulterioare de inspecţie fiscală desfăşurate la respectivii solicitanţi. (6) Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut în art. 3 alin. (3) sunt specificate în anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 14În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau în situaţia în care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA într-o perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declaraţiei, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent declaraţia, însoţită de o adresă în care precizează perioadele în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA.  +  Articolul 15În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 16În situaţiile prevăzute la art. 14 şi 15, compartimentul de specialitate transmite declaraţia organului de inspecţie fiscală competent în aceeaşi zi în care solicitantul a depus declaraţia.  +  Articolul 17După primirea declaraţiei, organul de inspecţie fiscală competent efectuează un control inopinat la domiciliul fiscal al solicitantului, în condiţiile art. 134 şi 135 din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 18 (1) La efectuarea controlului inopinat, organul de inspecţie fiscală competent verifică următoarele aspecte: a) dacă facturile înscrise în declaraţie sunt înregistrate în evidenţa contabilă a solicitantului; b) dacă operaţiunile pentru care au fost emise facturile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, iar contribuabilul are dreptul de deducere a TVA, în conformitate cu prevederile Codului fiscal - în cazul în care TVA aferentă facturilor înscrise în declaraţie a fost înscrisă ca deductibilă în deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent; c) dacă operaţiunile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, contribuabilul având drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal - în cazul în care pentru operaţiunile respective nu a fost încă depus un decont de TVA sau operaţiunile nu au fost înscrise în deconturile de TVA depuse. (2) Pe baza constatărilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului inopinat, organul de inspecţie fiscală competent emite certificatul. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilă, nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care TVA aferentă tuturor facturilor este deductibilă potrivit Codului fiscal şi nici facturile pentru care s-ar fi putut exercita dreptul de deducere a TVA, dar acest drept a fost pierdut ca urmare a nerespectării prevederilor legale. (3) Certificatul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent. (4) După semnarea certificatului, organul de inspecţie fiscală competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului de inspecţie fiscală şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului. (5) După finalizarea procedurii, organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului câte două exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului. (6) Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, în vederea arhivării la dosarul fiscal al solicitantului.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Anexa 1la instrucţiuniDECLARAŢIEprivind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuateîn cadrul operaţiunii propuse spre finanţaredin FEDR, FSE şi FC 2014-2020A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Cod de identificare │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││Denumire │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││Domiciliul fiscal ││ ││ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ││Judeţ │ │ Localitate │ │ Stradă │ │ ││ └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ ││ ││ ┌───┐ ┌───────┐ ┌────┐ ┌───────────────┐ ││Ap. │ │ Cod poştal │ │ Sector │ │ Telefon │ │ ││ └───┘ └───────┘ └────┘ └───────────────┘ ││ ││ ┌───────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ││Fax │ │ E-mail │ │ ││ └───────────────┘ └─────────────────────────────┘ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Titlul proiectului │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Numele programului │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Axa prioritară │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││Prioritate de investiţie │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││Data depunerii operaţiunii│ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. ............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată(numele şi statutul juridic al beneficiarului)mai sus, la ........................................................, în conformitate cu prevederile(numele autorităţii de management/organismului intermediar)Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.D. .............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată(numele şi statutul juridic al beneficiarului)mai sus, la ..........................................................., în conformitate cu prevederile(numele autorităţii de management/organismului intermediar)Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Scopul achiziţiei/activităţii prevăzute ││crt.│ Achiziţia │ în cadrul operaţiunii*1) │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘                        ┌────────────────────┐ Numele şi prenumele*): │ │                        └────────────────────┘                        ┌────────────────────┐ ┌──────────────┐ Funcţia: │ │ Semnătura │ │                        └────────────────────┘ └──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

  *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

  ──────────
   +  Anexa 2la instrucţiuniDECLARAŢIEprivind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadruloperaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020I.*i) A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE Notă

  ──────────

  *i) Se va completa de către solicitant.

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Cod de identificare │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││Denumire │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││Domiciliul fiscal ││ ││ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ││Judeţ │ │ Localitate │ │ Stradă │ │ ││ └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ ││ ││ ┌───┐ ┌───────┐ ┌────┐ ┌───────────────┐ ││Ap. │ │ Cod poştal │ │ Sector │ │ Telefon │ │ ││ └───┘ └───────┘ └────┘ └───────────────┘ ││ ││ ┌───────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ││Fax │ │ E-mail │ │ ││ └───────────────┘ └─────────────────────────────┘ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Titlul operaţiunii │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Numele programului │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Axa prioritară │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││Prioritate de investiţie │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││Data depunerii operaţiunii│ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Cod SMIS proiect │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. .............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată(numele şi statutul juridic al beneficiarului)mai sus, la .........................................................., în conformitate cu prevederile(numele autorităţii de management/organismului intermediar)Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:a)[ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;b)[ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.D. ............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată(numele şi statutul juridic al beneficiarului)mai sus, la .........................................................., în conformitate cu prevederile(numele autorităţii de management/organismului intermediar)Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul operaţiunii, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal.┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────┬───────────────┐│Nr. │Nr. şi data │ Denumirea │Codul de înregistrare│Valoarea│ Din care ││crt.│documentului│furnizorului/│în scopuri de TVA al │ │ valoarea TVA ││ │ │prestatorului│ furnizorului │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────┴───────────────┘                        ┌────────────────────┐ Numele şi prenumele*): │ │                        └────────────────────┘                        ┌────────────────────┐ ┌──────────────┐ Funcţia: │ │ Semnătura │ │                        └────────────────────┘ └──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

  ──────────
  II.*ii) E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ......... din data de .......... Notă

  ──────────

  *ii) Se va completa de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  ──────────
                          ┌────────────────┐ Nume, prenume**): │ │                        └────────────────┘                        ┌────────────────┐ ┌──────────────┐ Funcţia: │ │ Semnătura şi ştampila│ │                        └────────────────┘ └──────────────┘ Notă

  ──────────

  **) Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  ──────────
   +  Anexa 3la instrucţiuniDECLARAŢIEprivind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadruloperaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE*1) Notă

  ──────────

  *1) Se va completa de către solicitant.

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Cod de identificare │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││Denumire │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││Domiciliul fiscal ││ ││ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ││Judeţ │ │ Localitate │ │ Stradă │ │ ││ └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ ││ ││ ┌───┐ ┌───────┐ ┌────┐ ┌───────────────┐ ││Ap. │ │ Cod poştal │ │ Sector │ │ Telefon │ │ ││ └───┘ └───────┘ └────┘ └───────────────┘ ││ ││ ┌───────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ││Fax │ │ E-mail │ │ ││ └───────────────┘ └─────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Titlul operaţiunii │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Numele programului │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Axa prioritară │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││Prioritate de investiţie │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││Data depunerii operaţiunii│ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ││Cod SMIS proiect │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. ............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus,(numele şi statutul juridic al beneficiarului)la ................................. ........................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015(numele autorităţii de management/organismului intermediar)privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:a)[ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;b)[ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.D. ............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus,(numele şi statutul juridic al beneficiarului)la .........................................................., declar că pentru achiziţiile din cadrul operaţiunii,(numele autorităţii de management/organismului intermediar)cuprinse în "Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020", nu am posibilitatea de a recupera TVA aferentă acestora în sensul art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, iar în situaţia în care voi avea posibilitatea recuperării acesteia voi returna sumele echivalente.                   ┌────────────────┐ Nume, prenume*): │ │                   └────────────────┘                   ┌────────────────┐ ┌──────────────┐ Funcţia: │ │ Semnătura şi ştampila│ │                   └────────────────┘ └──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

  ──────────
   +  Anexa 4la instrucţiuni┌───────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ SIGLA │MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE │ SIGLA ││ MFP │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE │ ││ │ FISCALĂ │ ANAF ││ │Unitatea fiscală │ ││ │Cod: 14.13.23.02 │Adresa: ....................... ││ │Nr. ........./.................. │Tel: .......................... ││ │ │Fax: .......................... ││ │ │E-mail: ....................... │└───────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘CERTIFICATprivind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinseîn cererea de rambursareCa urmare a Declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020, înregistrată cu nr. ........ din data de ................., depusă de:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Denumirea ......................... ││ ││Codul de identificare fiscală: [][][][][][][][][][][][][] ││ ││Domiciliul fiscal: ││ ││Judeţul ..........., localitatea ..........., str. .......... nr. ......., ││bl. ....., ap. ....., et. ....., sectorul .......... ││[] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea ││nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ││[] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea ││nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘pentru achiziţiile/activităţile din cadrul proiectului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Datele de identificare a operaţiunii: ││ ││Titlul operaţiunii .......................................................... ││ ││Data depunerii operaţiunii .................................................. ││ ││Numele programului .......................................................... ││ ││Axa prioritară .............................................................. ││ ││Prioritate de investiţie .................................................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘certificăm că taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în următoarele documente este nedeductibilă, conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal:┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────┬───────────────┐│Nr. │Nr. şi data │ Denumirea │Codul de înregistrare│Valoarea│ Din care ││crt.│documentului│furnizorului/│în scopuri de TVA al │ │ valoarea TVA ││ │ │prestatorului│ furnizorului │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────┴───────────────┘S-a eliberat prezentul certificat în vederea stabilirii de către autoritatea de management/organismul intermediar a eligibilităţii cheltuielilor cu TVA cuprinse în cererea de rambursare.Conducătorul unităţii fiscale/Conducătorul organului de inspecţie fiscalăNumele şi prenumele ........................Semnătura şi ştampila unităţii .............  +  Anexa 5la instrucţiuniCaracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare a formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"Denumirea formularului: Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursareCod: 14.13.23.02Format: A4/t1Caracteristicile de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.Se utilizează pentru certificarea caracterului nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.Se întocmeşte în 3 exemplare de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale/organul de inspecţie fiscală, după caz.Circulă:- două exemplare la contribuabil;- un exemplar la organul fiscal.Se arhivează la dosarul solicitării.----