HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*)pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale(actualizată până la data de 19 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr. 1-4 la nomenclator.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu serviciului social, care conţine cel puţin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcţiile şi activităţile principale, condiţiile de accesare, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile orientative de personal.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare este prevăzut în anexa nr. 1 la nomenclator. (3) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi este prevăzut în anexa nr. 2 la nomenclator. (4) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 3 la nomenclator. (5) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate este prevăzut în anexa nr. 4 la nomenclator. (6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în nomenclator se încadrează într-unul din cele patru regulamente-cadru prevăzute la alin. (2)-(5).  +  Articolul 3 (1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi funcţionare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege. (2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare se realizează cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaţiei specifice, convenţiilor internaţionale ratificate prin lege şi a celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi a standardelor minime de calitate aplicabile. (3) Furnizorilor privaţi de servicii sociale nu li se aplică prevederile din Regulament referitoare la condiţiile de angajare a personalului, stabilirea funcţiilor de conducere şi a celor administrative.  +  Articolul 4 (1) Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, au obligaţia să revizuiască regulamentele proprii de organizare şi funcţionare în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite instrucţiuni.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004; d) art. 4 şi anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Liviu-Marian Pop

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 14 octombrie 2015.Nr. 867.  +  Anexă*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│Nr. │ Cod serviciu │ Categorii de servicii sociale │ │ ││crt. │ social │ organizate ca centre de │ │ Regulament de organizare şi ││ │ │ servicii sociale*1) │ Servicii/activităţi*2) principale │ funcţionare aplicabil │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ SERVICII SOCIALE CU CAZARE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 1│8710 CRMS-I │I. Centre rezidenţiale medico-sociale │Asistenţă şi îngrijire medicală │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 2│8710 CRMS-II │II. Centre rezidenţiale de îngrijiri │Îngrijire personală │ROF serviciu social cu cazare ││ │ │paliative │ │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Supraveghere │ ││ │ │ │Consiliere psihologică şi suport │ ││ │ │ │emoţional │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă nedeterminată │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: recuperare│ ││ │ │ │medicală, socializare, activităţi │ ││ │ │ │administrative │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, ││ alte substanţe toxice │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 3│8720 CR-AD-I │I. Centre rezidenţiale de reabilitare │Recuperare/reintegrare psihosocială │ROF serviciu social cu cazare ││ │ │socială pentru adicţii │ │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 4│8720 CR-AD-II │II. Centre rezidenţiale de tip │ │ ││ │ │comunitate terapeutică │Îngrijire personală │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Supraveghere │ ││ │ │ │Asistenţă şi îngrijire medicală, alta│ ││ │ │ │decât cea spitalicească │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă nedeterminată │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: terapie │ ││ │ │ │ocupaţională, consiliere vocaţională,│ ││ │ │ │socializare, pază, activităţi │ ││ │ │ │administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 5│8730 CR-V-I │I. Cămine pentru persoane vârstnice │Îngrijire personală │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 6│8730 CR-V-II │II. Centre de tip respiro/centre de │ │ ││ │ │criză*3) │Supraveghere │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 7│8730 CR-V-III │III. Locuinţe protejate │ │ROF serviciu social cu cazare ││ │ │ │Îngrijiri medicale curente asigurate │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤de asistente medicale ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Cazare pe perioadă nedeterminată │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Socializare şi activităţi culturale │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: asistenţă │ ││ │ │ │medicală asigurată de medic geriatru,│ ││ │ │ │internist sau medic de familie, │ ││ │ │ │terapii de recuperare fizică/psihică/│ ││ │ │ │mintală, terapie ocupaţională, menaj,│ ││ │ │ │pază, alte activităţi administrative │ ││ │ │ │etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 8│8790 CR-D-I │I. Centre de îngrijire şi asistenţă │Informare │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 9│8790 CR-D-II │II. Centre de recuperare şi reabilitare │Evaluare │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 10│8790 CR-D-III │III. Centre de integrare prin terapie │Planificare activităţi/servicii │ ││ │ │ocupaţională │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 11│8790 CR-D-IV │IV. Centre de pregătire pentru o viaţă │Îngrijire personală │ ││ │ │independentă │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 12│8790 CR-D-V │V. Centre de servicii comunitare şi │Asistenţă pentru sănătate │ ││ │ │formare │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 13│8790 CR-D-VI │VI. Centre respiro/centre de criză*4) │Recuperare/reabilitare funcţională │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 14│8790 CR-D-VII │VII. Locuinţe protejate │Socializare şi activităţi culturale │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Integrare/reintegrare socială │ ││ │ │ │Cazare │ ││ │ │ │Alimentaţie │ ││ │ │ │Reabilitare şi adaptare a │ ││ │ │ │ambientului: mici amenajări, │ ││ │ │ │reparaţii şi altele asemenea │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: terapii de│ ││ │ │ │recuperare fizică/psihică/mintală, │ ││ │ │ │terapie ocupaţională, psihopedagogie,│ ││ │ │ │logopedie, terapii complementare şi │ ││ │ │ │alte asemenea │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 15│8790CR-C-I │I. Centre rezidenţiale pentru copilul │ │ ││ │ │separat temporar sau definitiv de │ │ ││ │ │părinţii săi: centre de plasament, case │Îngrijire personală │ ││ │ │de tip familial, apartamente etc. │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 16│8790CR-C-II │II. Centre de primire în regim de │Educare │ ││ │ │urgenţă │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 17│8790CR-C-III │III. Adăposturi de noapte pentru copiii │Dezvoltare abilităţi de viaţă │ ││ │ │străzii │independentă │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 18│8790CR-C-IV │IV. Centre de orientare, supraveghere │ │ ││ │ │şi sprijinire a reintegrării sociale a │Consiliere psihosocială şi suport │ ││ │ │copilului care a săvârşit fapte penale │emoţional │ ││ │ │şi nu răspunde penal │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 19│8790SF-C │Servicii pentru copilul aflat în │ │ ││ │ │plasament la rude/familii/ persoane, │Supraveghere │ ││ │ │precum şi la asistent maternal │ │ROF serviciu social la domiciliu│├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Reintegrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Socializare şi activităţi culturale │ ││ │ │ │Cazare pe perioada prevăzută în │ ││ │ │ │măsura de protecţie │ ││ │ │ │Masă: inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: îngrijiri │ ││ │ │ │medicale curente asigurate de │ ││ │ │ │asistente medicale, inserţie/ │ ││ │ │ │reinserţie socială, terapie │ ││ │ │ │ocupaţională, consiliere şi │ ││ │ │ │informare, orientare vocaţională, │ ││ │ │ │consiliere juridică, pază, menaj, │ ││ │ │ │alte activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 20│8790CR-MC-I │I. Centre maternale │Îngrijire personală │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 21│8790CR-MC-II │II. Centre pentru gravide în dificultate│Educare │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Consiliere psihosocială şi suport │ ││ │ │ │emoţional │ ││ │ │ │Supraveghere │ ││ │ │ │Reintegrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Educaţie în puericultură │ ││ │ │ │Socializare şi activităţi culturale │ ││ │ │ │Cazare pe perioada prevăzută în │ ││ │ │ │măsura de protecţie │ ││ │ │ │Masă: inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: îngrijiri │ ││ │ │ │medicale curente asigurate de │ ││ │ │ │asistente medicale, inserţie/ │ ││ │ │ │reinserţie socială, terapie │ ││ │ │ │ocupaţională, consiliere şi │ ││ │ │ │informare, orientare vocaţională, │ ││ │ │ │consiliere juridică, curăţenie, pază,│ ││ │ │ │menaj, alte activităţi administrative│ ││ │ │ │etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 22│8790CRT-I │I. Centre multifuncţionale │Consiliere şi informare │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 23│8790CR-II │II. Centre de tranzit │Consiliere psihologică şi suport │ROF serviciu social cu cazare ││ │ │ │emoţional │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Educare │ ││ │ │ │Socializare şi activităţi culturale │ ││ │ │ │Integrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Dezvoltare abilităţi de viaţă │ ││ │ │ │independentă │ ││ │ │ │Orientare vocaţională │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă determinată sau │ ││ │ │ │cazare pe timp de noapte │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Menaj │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: îngrijiri │ ││ │ │ │medicale curente asigurate de │ ││ │ │ │asistente medicale, inserţie/ │ ││ │ │ │reinserţie socială, terapie │ ││ │ │ │ocupaţională, consiliere juridică, │ ││ │ │ │alte activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice) │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 24│8790CR-VD-I │I. Centre de primire în regim de urgenţă│Consiliere psihologică şi suport │ROF serviciu social cu cazare ││ │ │ │emoţional │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 25│8790CR-VD-II │II. Centre de recuperare │Supraveghere │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 26│8790CR-VD-III │III. Locuinţe protejate │Consiliere juridică │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Educare │ ││ │ │ │Reintegrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă determinată sau │ ││ │ │ │cazare pe timp de noapte │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Menaj │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: îngrijiri │ ││ │ │ │medicale curente asigurate de │ ││ │ │ │asistente medicale, inserţie/ │ ││ │ │ │reinserţie socială, terapie │ ││ │ │ │ocupaţională, consiliere şi │ ││ │ │ │informare, orientare vocaţională, │ ││ │ │ │pază, alte activităţi administrative │ ││ │ │ │etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 27│8790CR-PFA-I │I. Centre rezidenţiale de asistenţă şi │ │ ││ │ │reintegrare/ reintegrare socială pentru │ │ ││ │ │persoanele fără adăpost │Îngrijire personală │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 28│8790CR-PFA-II │II. Adăposturi de noapte │Supraveghere │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Consiliere psihologică şi suport │ ││ │ │ │emoţional │ ││ │ │ │Consiliere şi informare │ ││ │ │ │Reintegrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă determinată sau │ ││ │ │ │cazare pe timp de noapte │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Menaj │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: îngrijiri │ ││ │ │ │medicale curente asigurate de │ ││ │ │ │asistente medicale, inserţie/ │ ││ │ │ │reinserţie socială, orientare │ ││ │ │ │vocaţională, consiliere juridică, │ ││ │ │ │pază, alte activităţi administrative │ ││ │ │ │etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 29│8790CR-VTP-I │I. Centre de asistenţă şi protecţie a │Consiliere psihologică şi suport │ ││ │ │victimelor │emoţional │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 30│8790CR-VTP-II │II. Locuinţe protejate │Consiliere şi informare │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Educare │ ││ │ │ │Îngrijire personală │ ││ │ │ │Supraveghere │ ││ │ │ │Socializare şi activităţi culturale │ ││ │ │ │Reintegrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă determinată │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Menaj │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: îngrijiri │ ││ │ │ │medicale curente asigurate de │ ││ │ │ │asistente medicale, inserţie/ │ ││ │ │ │reinserţie socială, orientare │ ││ │ │ │vocaţională, consiliere juridică, │ ││ │ │ │pază, alte activităţi administrative │ ││ │ │ │etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte categorii de persoane în situaţie de dependenţă │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 31│8790CR-PD-I │I. Centre rezidenţiale de îngrijire şi │ │ ││ │ │asistenţă persoane dependente (bolnavi │ │ ││ │ │cronici, bolnavi în fază terminală etc.)│Îngrijire personală │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 32│8790CR-PD-II │II. Centre rezidenţiale recuperare/ │ │ ││ │ │reabilitare persoane dependente (altele │ │ ││ │ │decât persoanele vârstnice şi persoanele│Supraveghere │ ││ │ │cu dizabilităţi) │ │ROF serviciu social cu cazare │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Îngrijiri medicale curente asigurate │ ││ │ │ │de asistente medicale │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă nedeterminată │ ││ │ │ │Masă, inclusiv preparare hrană caldă,│ ││ │ │ │după caz │ ││ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Socializare şi activităţi culturale │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: asistenţă │ ││ │ │ │medicală asigurată de medic geriatru,│ ││ │ │ │internist sau medic de familie, │ ││ │ │ │terapii de recuperare fizică/ │ ││ │ │ │psihică/mintală, terapie │ ││ │ │ │ocupaţională, menaj, pază, alte │ ││ │ │ │activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru persoane vârstnice │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 33│8810CZ-V-I │I. Centre de zi de asistenţă şi │ │ ││ │ │recuperare │Consiliere psihosocială şi informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 34│8810CZ-V-II │II. Centre de zi de socializare şi │ │ ││ │ │petrecere a timpului liber (tip club) │Consiliere juridică │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Socializare şi petrecere a timpului │ ││ │ │ │liber │ ││ │ │ │Terapii de recuperare şi relaxare │ ││ │ │ │Organizare şi implicare în activităţi│ ││ │ │ │comunitare şi culturale │ ││ │ │ │Asistenţă şi suport pentru familia │ ││ │ │ │persoanei vârstnice │ ││ │ │ │Suport pentru realizarea │ ││ │ │ │activităţilor administrative şi │ ││ │ │ │gestiunea bunurilor │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: linie │ ││ │ │ │telefonică de urgenţă, orientare │ ││ │ │ │vocaţională, acţiuni caritabile: │ ││ │ │ │acordare de alimente, ajutoare │ ││ │ │ │materiale şi financiare, terapii de │ ││ │ │ │relaxare, activităţi culturale, │ ││ │ │ │activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 35│8810ID-I │I. Unităţi de îngrijire la domiciliu │Ajutor pentru realizarea │ ││ │ │ │activităţilor de bază ale vieţii │ ││ │ │ │zilnice - ABVZ │ROF serviciu social la domiciliu│├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 36│8810ID-II │II. Îngrijiri personale la domiciliu │Ajutor pentru realizarea │ ││ │ │(acordate de îngrijitori persoane) │activităţilor instrumentale ale │ ││ │ │ │vieţii zilnice - AIVZ │ROF serviciu social la domiciliu│├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 37│8810ID-III │III. Servicii specializate la domiciliu │ │ ││ │ │destinate persoanelor adulte cu │ │ ││ │ │dizabilităţi,inclusiv prin echipa mobilă│Consiliere familială │ROF serviciu social la domiciliu│├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Integrare socială şi participare │ ││ │ │ │Informare │ ││ │ │ │Evaluare │ ││ │ │ │Îngrijire personală │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: terapii de│ ││ │ │ │recuperare, îngrijiri medicale, │ ││ │ │ │activităţi de amenajare şi adaptare │ ││ │ │ │mediu ambiant etc. │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│37^1 │8810 ID IV │IV. Servicii la domiciliu destinate │ │ ││ │ │persoanelor adulte cu dizabilităţi │ │ ││ │ │prin asistent personal │ │ROF serviciu social la domiciliu│├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│37^2 │8899 SC-D-I │I. Servicii în comunitate pentru │Ajutor pentru realizarea │ROF serviciu social în ││ │ │persoanele adulte cu dizabilităţi │activităţilor zilnice de bază │comunitate ││ │ │acordate prin asistent personal │Informare │ ││ │ │profesionist │Îngrijire personală │ ││ │ │ │Integrare socială şi participare │ ││ │ │ │Locuire │ ││ │ │ │Evaluare │ ││ │ │ │Alte servicii specializate în funcţie│ ││ │ │ │de nevoile specifice şi individuale │ ││ │ │ │ale persoanelor cu dizabilităţi │ │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│37^3 │8899 SC-D-I │II. Servicii de asistenţă şi suport │ │ROF serviciu social în ││ │ │ │ │comunitate │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 38│8899 CZ-D-I │I. Centre de zi │Informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 39│8899 CZ-D-II │II. Centre de servicii de recuperare │ │ROF serviciu social în ││ │ │neuromotorie de tip ambulatoriu │Evaluare │comunitate │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 40│8899 CZ-D-III │III. Abrogat │Recuperare/Reabilitare funcţională │ROF serviciu social în ││ │ │ │ │comunitate │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Integrare/Reintegrare socială │ROF serviciu social în ││ │ │ │Asistenţă medicală │comunitate ││ │ │ │Servicii de suport │ ││ │ │ │Îngrijire personală │ ││ │ │ │Integrare socială şi participare │ ││ │ │ │Hrană │ ││ │ │ │Reabilitare şi ambient: mici │ ││ │ │ │amenajări, reparaţii şi altele │ ││ │ │ │asemenea │ ││ │ │ │Asistenţă medicală │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 41│8891CZ-C-I │I. Creşe │Consiliere psihosocială şi suport │ ││ │ │ │emoţional │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 42│8891CZ-C-II │II. Centre de zi pentru copii aflaţi în │ │ ││ │ │situaţie de risc de separare de părinţi │Supraveghere │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 43│8891CZ-C III │III. Centre de zi de recuperare pentru │ │ ││ │ │copii cu dizabilităţi │Îngrijire │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 44│8891CZ-C-IV │IV. Centre de zi pentru pregătirea şi │ │ ││ │ │sprijinirea integrării sau reintegrării │ │ ││ │ │copilului în familie │Educare şi dezvoltare timpurie │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 45│8891CZ-C-V │V. Centre de zi de coordonare şi │Asistenţă şi recuperare medicală, │ ││ │ │informare pentru copiii străzii │după caz │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 46│8891CZ-C-VI │VI. Centre de zi pentru dezvoltarea │ │ ││ │ │deprinderilor de viaţă independentă │Alte terapii de recuperare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 47│8891CZ-C-VII │VII. Centre de zi pentru orientarea, │ │ ││ │ │supravegherea şi sprijinirea │ │ ││ │ │reintegrării sociale a copilului care │Suport pentru dezvoltarea │ ││ │ │săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde │abilităţilor pentru viaţă │ ││ │ │penal │independentă │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 48│8891CZ-C-VIII │VIII. Servicii de supraveghere şi │Socializare şi petrecere a timpului │Nu este cazul. ││ │ │îngrijire pe timpul zilei acordate de │liber │ ││ │ │bone │Reintegrare familială şi comunitară │ ││ │ │ │Consiliere juridică, după caz │ ││ │ │ │Orientare vocaţională │ ││ │ │ │Conştientizare şi sensibilizare a │ ││ │ │ │populaţiei │ ││ │ │ │Alte activităţi: masă şi preparare │ ││ │ │ │hrană caldă, menaj-gospodărie, alte │ ││ │ │ │activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru familie cu copii │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 49│8899CZ-F-I │I. Centre de zi pentru consiliere şi │Consiliere psihosocială pentru │ ││ │ │sprijin pentru părinţi şi copii │familie şi copil │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 50│8899CZ-F-II │II. Centre de zi pentru monitorizare, │ │ ││ │ │asistenţă şi sprijin al femeii gravide │ │ ││ │ │predispuse să-şi abandoneze copilul │Supraveghere │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Informare │ ││ │ │ │Consiliere familială │ ││ │ │ │Consiliere juridică │ ││ │ │ │Educaţie în puericultură │ ││ │ │ │Reintegrare familială │ ││ │ │ │Educaţie extracurriculară │ ││ │ │ │Socializare şi reinserţie socială │ ││ │ │ │Suport emoţional │ ││ │ │ │Alte activităţi: administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi victimele violenţei în familie şi agresori │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 51│8899CZ-VD-I │I. Centre de consiliere pentru │ │ ││ │ │prevenirea şi combaterea violenţei în │ │ ││ │ │familie │Consiliere psihosocială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 52│8899CZ-VD-II │II. Centre de informare şi sensibilizare│ │ ││ │ │a populaţiei │Informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 53│8899CZ-VD-III │III. Centre de asistenţă destinate │ │ ││ │ │agresorilor │Consiliere juridică │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Linie telefonică de urgenţă │ ││ │ │ │Educaţie │ ││ │ │ │Mediere familială │ ││ │ │ │Orientare vocaţională │ ││ │ │ │Alte activităţi: administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice etc. │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 54│8899CZ-AD-I │I. Centre de zi pentru prevenire, │ │ ││ │ │evaluare şi consiliere antidrog │Consiliere psihosocială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 55│8899CZ-AD-II │II. Centre de zi de integrare- │ │ ││ │ │reintegrare socială │Informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 56│8899CZ-AD-III │III. Centre de zi pentru asistenţa │ │ ││ │ │integrată a adicţiilor │Consiliere familială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 57│8899CZ-AD-IV │IV. Centre de zi pentru reducerea │ │ ││ │ │riscurilor asociate consumului de │ │ ││ │ │droguri │Consiliere vocaţională │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Terapie ocupaţională │ ││ │ │ │Educare şi socializare │ ││ │ │ │Grup de suport │ ││ │ │ │Linie telefonică de urgenţă │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: servicii │ ││ │ │ │medicale de bază, testarea prezenţei │ ││ │ │ │drogurilor, consultaţii şi tratamente│ ││ │ │ │psihiatrice, schimb de seringi, masă,│ ││ │ │ │pază, activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru victimele traficului de persoane │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 58│8899CZ-VTP-I │I. Centre de zi pentru informare şi │ │ ││ │ │consiliere │Consiliere psihosocială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 59│8899CZ-VTP-II │II. Centre de zi pentru integrare/ │ │ ││ │ │reintegrare socială │Informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Consiliere juridică │ ││ │ │ │Suport emoţional │ ││ │ │ │Consiliere vocaţională │ ││ │ │ │Terapie ocupaţională │ ││ │ │ │Linie telefonică de urgenţă │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: │ ││ │ │ │consultaţii şi tratamente │ ││ │ │ │psihiatrice, masă, pază, activităţi │ ││ │ │ │administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru persoanele fără adăpost │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 60│8899CZ-PFA-I │I. Centre de zi pentru informare şi │ │ ││ │ │consiliere │Consiliere psihosocială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 61│8899CZ-PFA-II │II. Centre de zi pentru integrare/ │ │ ││ │ │reintegrare socială │Informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Consiliere juridică │ ││ │ │ │Suport emoţional │ ││ │ │ │Consiliere vocaţională │ ││ │ │ │Terapie ocupaţională │ ││ │ │ │Linie telefonică de urgenţă │ ││ │ │ │Identificare, evaluare, management de│ ││ │ │ │caz │ ││ │ │ │Asistenţă medicală de urgenţă │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: │ ││ │ │ │consultaţii şi tratamente psihiatrice│ ││ │ │ │masă caldă, distribuţie hrană şi │ ││ │ │ │băuturi nealcoolice, distribuţie │ ││ │ │ │haine/pături-saci de dormit, │ ││ │ │ │spălătorie şi uscătorie, activităţi │ ││ │ │ │administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă de protecţie în România │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 62│8899 CPCSA │Centre de primire şi cazare pentru │ │ ││ │ │solicitanţii de azil şi persoane care au│ │ ││ │ │primit o formă protecţie în România │Consiliere psihosocială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Informare │ ││ │ │ │Consiliere şi suport juridic │ ││ │ │ │Educare │ ││ │ │ │Adaptare culturală │ ││ │ │ │Suport emoţional │ ││ │ │ │Consiliere vocaţională │ ││ │ │ │Cazare pe perioadă determinată │ ││ │ │ │Masă │ ││ │ │ │Alte activităţi: asistenţă medicală │ ││ │ │ │primară, facilitarea accesului la un │ ││ │ │ │loc de muncă, menaj, pază, alte │ ││ │ │ │activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 63│8899CZ-PN-I │I. Centre de zi pentru victime ale │ │ ││ │ │dezastrelor naturale │Consiliere psihosocială │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 64│8899CZ-PN-II │II. Centre de suport pentru situaţii de │ │ ││ │ │urgenţă/de criză │Informare │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 65│8899CZ-PN-III │III. Centre de zi de consiliere şi │ │ ││ │ │informare │Consiliere şi suport juridic │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 66│8899CZ-PN-IV │IV. Centre de zi de integrare/ │ │ ││ │ │reintegrare socială │Suport emoţional │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 67│8899CZ-PN-V │V. Servicii de asistenţă comunitară │Eliminată │ROF serviciu social în ││ │ │ │ │comunitate │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Cazare temporară │ ││ │ │ │Alte activităţi: informare, evaluare │ ││ │ │ │şi elaborare plan de intervenţie, │ ││ │ │ │integrare/reintegrare socială, │ ││ │ │ │asistenţă medicală primară, orientare│ ││ │ │ │vocaţională, reintegrare şcolară, │ ││ │ │ │transport, masă, distribuire alimente│ ││ │ │ │hrană rece, ajutoare materiale, │ ││ │ │ │spălătorie, uscătorie, curăţenie, │ ││ │ │ │alte activităţi administrative etc. │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familiei, ││ victime ale dezastrelor naturale etc. │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 68│8899 SIS-I │I. Echipă mobilă │Identificare şi monitorizare persoane│ROF serviciu social în ││ │ │ │care trăiesc în stradă │comunitate │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 69│8899 SIS-II │II. Ambulanţa socială │Asistenţă medicală de urgenţă │ROF serviciu social în ││ │ │ │ │comunitate │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Evaluări medicale şi sociale │ ││ │ │ │periodice │ ││ │ │ │Transport persoane greu deplasabile │ ││ │ │ │fără aparţinători şi fără venituri la│ ││ │ │ │serviciile de evaluare complexă sau │ ││ │ │ │la unităţi medicale şi centre de zi │ ││ │ │ │Informare │ ││ │ │ │Acordare alimente şi băuturi calde, │ ││ │ │ │pături şi îmbrăcăminte │ ││ │ │ │Alte activităţi specifice categoriei │ ││ │ │ │de beneficiari │ │├─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie │├─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│ 70│8899 CPDH-I │I. Cantine sociale │Preparare şi servire a mesei calde │ROF serviciu social de zi │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ 71│8899 CPDH-II │II. Servicii mobile de acordare a hranei│Pregătire şi distribuire a hranei │ROF serviciu social în ││ │ │- masa pe roţi │calde şi reci │comunitate │├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │Curăţenie │ ││ │ │ │Alte activităţi, după caz: gospodărie│ ││ │ │ │proprie pentru aprovizionare cu │ ││ │ │ │produsele necesare preparării meselor│ ││ │ │ │calde şi reci, comercializare produse│ ││ │ │ │alimentare, în condiţiile legii │ │└─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘──────────*1) Serviciile sociale se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari potrivit art. 27 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.*2) Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Serviciile/activităţile principale sunt acordate/realizate diferenţiat în funcţie de standardele de calitate.*3) Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate în aceste centre sunt, potrivit legii, şi îngrijitorii formali ori informali ai persoanelor vârstnice. Serviciile de tip respiro sunt furnizate pe perioada cât îngrijitorul se află în concediu de odihnă ori în orice altă situaţie temeinic justificată, contribuind astfel la prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice şi asigurarea serviciilor la un standard de calitate.*4) Abrogată.----------Nota de subsol nr. 2 a anexei a fost modificată de pct. 3 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Nota de subsol nr. 4 a anexei a fost abrogată de pct. 4 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Pct. II al nr. crt. 36 al anexei a fost modificat de pct. 5 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Pct. III al nr. crt. 36 al anexei a fost modificat de pct. 6 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Nr. crt. 37^1 al al anexei a fost introdus de pct. 7 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Titlu - "Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi" a fost introdus de pct. 8 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Pct. III al nr. crt. 40 al anexei a fost abrogat de pct. 9 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Sintagma "consiliere spirituală/religioasă" din coloana 3, titlul "Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie" a fost eliminată de pct. 10 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Anexa 1la nomenclatorREGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:"Centrul ................."  +  Articolul 1Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul ..................", aprobat prin acelaşi/aceeaşi act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. Notă

  ──────────

  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/judeţean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

  ──────────
  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
   +  Articolul 2Identificarea serviciului socialServiciul social "Centrul ..........", cod serviciu social ........, este înfiinţat şi administrat de furnizorul ......., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. ........, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ........., CUI .......... (pentru centrele cu personalitate juridică*2), sediul/sediile .................... . Notă

  ──────────

  *2) Potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de tip rezidenţial care aparţin autorităţilor administraţiei publice se organizează numai în structura direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în regim de componente funcţionale ale acestora, fără personalitate juridică. Potrivit art. 125 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea protecţiei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, consiliul judeţean şi, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip rezidenţial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unităţii lor administrativ-teritoriale.

  Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

  ──────────
  Instrucţiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile şi tipurile de servicii sociale, cu menţionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale prevăzut în anexa la hotărâre.
   +  Articolul 3Scopul serviciului socialScopul serviciului social "Centrul ..............." este .................. .Instrucţiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informaţii: activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor speciale care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004*4) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) Notă

  ──────────

  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

  *4) Potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de tip rezidenţial sunt acele servicii prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului. Din această categorie fac parte toate serviciile care asigură găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore. Sunt considerate servicii de tip rezidenţial şi centrele maternale.

  ──────────
   +  Articolul 4Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul .................." funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. ........., precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.Instrucţiune: Se menţionează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) (2) Standard minim de calitate aplicabil: ...................... .Instrucţiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licenţa de funcţionare a serviciului social. (3) Serviciul social "Centrul ......................." este înfiinţat prin: a) Hotărârea consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului local al municipiului/oraşului/comunei ...... nr. ...... şi funcţionează în cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciul Public de Asistenţă Socială (DGASPC/SPAS)*5);----------Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 11 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ................*6). Notă

  ──────────

  *5) Potrivit prevederilor art. 114 şi 115 coroborate cu prevederile art. 113 şi 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS. Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de tip rezidenţial care aparţin autorităţilor administraţiei publice se organizează numai în structura DGASPC, în regim de componente funcţionale ale acestora, fără personalitate juridică.

  *6) Serviciile de tip rezidenţial pentru copilul separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi pot fi înfiinţate de furnizorii privaţi de servicii sociale (organismele private acreditate) numai cu aprobarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

  ──────────
   +  Articolul 5Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "Centrul ............" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului ........." sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu*7); Notă

  ──────────

  *7) Cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

  ──────────
  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
   +  Articolul 6Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul ......................" sunt: a) ........................................................... ; b) ........................................................... .Instrucţiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane şi familii*8) aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale*9) şi a misiunii/scopului centrului. Notă

  ──────────

  *8) Copii, familii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate, persoane aflate în custodie penală.

  *9) Exemplul nr. 1: potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele rezidenţiale pentru copii se adresează copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

  Exemplul nr. 2: Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine poate fi dispusă cu titlu de excepţie pentru persoana care: a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate: a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; b) nu se poate gospodări singură; c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale; d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

  ──────────
  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare; b) ....................................................................................... .Instrucţiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, după caz. Notă

  ──────────

  *7) Cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

  ──────────
  (3) Condiţii de încetare a serviciilor .............. . (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul ................" au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul ................" au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament.
   +  Articolul 7Activităţi şi funcţiiPrincipalele funcţiile ale serviciului social "Centrul ..........." sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;2. găzduire pe perioada ......................;3. îngrijire personală ......................;4. ......................;5. ......................; b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. ......................;2. ......................;3. ......................;4. elaborarea de rapoarte de activitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. ......................;2. ......................;3. ......................;4. ......................; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ......................;4. ......................; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:1. ......................;2. ......................;3. ......................;4. ......................;Instrucţiune: Activităţile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităţilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanţă cu scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu standardele minime de calitate aplicabile.  +  Articolul 8Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Centrul ..............." funcţionează cu un număr de .......... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. .............., din care: a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc. ....; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: ....; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: ....; d) voluntari .... .Instrucţiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a aprobat înfiinţarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS; b) prin hotărâre organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale.2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului*10).----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 8 al anexei 1 la nomenclator a fost modificat de pct. 12 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. Notă

  ──────────

  *10) Cu excepţia adăposturilor de noapte.

  ──────────
  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru directorul sau şeful de centru şi, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.5. În cazul în care centrul are personalitate juridică, la numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere reglementat la pct. 4 se adaugă contabilul-şef.----------Pct. 5 al alin. (1) al art. 8 al anexei 1 la nomenclator a fost introdus de pct. 13 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Raportul angajat/beneficiar este de .... .Instrucţiuni: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice, secţiile pentru persoane care nu sunt dependente, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice în gradele de dependenţă IIIA şi IIIB, raportul angajat/beneficiar este de maximum 1/5, dar nu mai puţin de 1/10, în funcţie de capacitatea centrului şi de ponderea persoanelor cu grad de dependenţă IIIA şi IIIB.----------Instrucţiunea a doua a alin. (2) al art. 8 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 14 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice dependente, raportul angajat/beneficiar este de 1/2.Pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/1. Pentru locuinţele maxim protejate raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/1; pentru locuinţele mediu protejate raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/2, iar pentru locuinţele minim protejate raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/4.----------Instrucţiunea a patra a alin. (2) al art. 8 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 15 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.
   +  Articolul 9Personalul de conducere (1) Personalul de conducere poate fi: a) director sau şef de centru; b) coordonator personal de specialitate. c) contabil-şef, dacă centrul are personalitate juridică.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 al anexei 1 la nomenclator a fost introdusă de pct. 16 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.Instrucţiuni:1. Pentru verificarea încadrării în condiţia referitoare la specializare, se va consulta Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare, care, potrivit prevederilor art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.2. Munca prestată în temeiul contractului individual de muncă constituie vechime în muncă, conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3. Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, a unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. şi în Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.4. Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 78/2014privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.----------Instrucţiunile de la alin. (4) al art. 9 al anexei 1 la nomenclator au fost introduse de pct. 17 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  +  Articolul 10Consiliul consultativ*11) Notă

  ──────────

  *11) Numai pentru centrele cu personalitate juridică.

  ──────────
  (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a serviciului/centrului ............................., a respectării standardelor minime de calitate; b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea centrului. (2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale şi reprezentant/reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic. (3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.); b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului.
   +  Articolul 11Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă*12). Personal de specialitate şi auxiliar Notă

  ──────────

  *12) Se menţionează obligatoriu denumirea exactă şi grupa potrivit Clasificării ocupaţiilor din România.

  ──────────
  (1) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); d) asistent social (263501); e) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); f) consilier în domeniul adicţiilor (263502); g) dietetician (226502); h) educator-puericultor (234203); i) fiziokinetoterapeut (226401); j) infirmieră (532103); k) instructor de ergoterapie (223003); l) instructor logoped (226601); m) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); n) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);----------Lit. n) a alin. (1) al art. 11 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 18 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. o) kinetoterapeut (226405); p) logoped (226603); q) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); r) medic de medicină de familie (221108); s) nutriţionist şi dietetician (226503); ş) părinte social (531202); t) pedagog social (341202); ţ) profesor de cultură fizică medicală (226406); u) psiholog (263411); v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); w) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); z) psihopedagog (263412); aa) specialist în angajare asistată (263507); bb) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); cc) tehnician asistenţă socială (341201); dd) terapeut ocupaţional (263419). ee) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);----------Lit. ee) a alin. (1) al art. 11 al anexei 1 la nomenclator a fost introdusă de pct. 19 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. ff) alt personal de specialitate în asistenţă socială.----------Lit. ff) a alin. (1) al art. 11 al anexei 1 la nomenclator a fost introdusă de pct. 19 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
   +  Articolul 12Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservirePersonalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, economic; c) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; e) şofer; f) muncitor calificat; g) muncitor necalificat.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/ organigramei.----------Instrucţiunea de la art. 12 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 20 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 13Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; d) bugetul de stat; e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   +  Anexa 2la nomenclatorREGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:"Centrul ........................"  +  Articolul 1Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul .......................", aprobat prin acelaşi/aceeaşi act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. Notă

  ──────────

  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/judeţean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

  ──────────
  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
   +  Articolul 2Identificarea serviciului socialServiciul social "Centrul ..............", cod serviciu social ............, înfiinţat şi administrat de furnizorul .........................................., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. .........., deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ......CUI ...................... (pentru centrele cu personalitate juridică*2), sediul/sediile ................................ .Instrucţiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile şi tipurile de servicii sociale, cu menţionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre. Notă

  ──────────

  *2) Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

  Potrivit prevederilor art. 51 alin.(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

  ──────────
   +  Articolul 3Scopul serviciului socialScopul serviciului social "Centrul ................" este ..................Instrucţiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informaţii: activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor speciale care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) Notă

  ──────────

  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

  ──────────
   +  Articolul 4Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul .............." funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. ....., precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.Instrucţiune: se menţionează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) (2) Standard minim de calitate aplicabil: .....Instrucţiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licenţa de funcţionare a serviciului social. (3) Serviciul social "Centrul .................................." este înfiinţat prin: a) Hotărârea consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului local al municipiului/oraşului/comunei ...... nr. ...... şi funcţionează în cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciul Public de Asistenţă Socială (DGASPC/SPAS)*4);----------Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 2 la nomenclator a fost modificată de pct. 21 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. Notă

  ──────────

  *4) Potrivit prevederilor art. 114 şi 115 coroborate cu prevederile art. 113 şi 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.

  ──────────
  b) Hotărârea/decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. .....
   +  Articolul 5Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "Centrul ............................................." se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului ......................" sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu*5); Notă

  ──────────

  *5) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, etc.

  ──────────
  h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
   +  Articolul 6Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul ...................." sunt: a) .................................................... b) ....................................................Instrucţiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane şi familii*6) aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale*7) şi a misiunii/scopului centrului. Notă

  ──────────

  *6) Copii, familii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate, persoane aflate în custodie penală.

  *7) Exemplu: potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor.

  ──────────
  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare; b) ....................................................Instrucţiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, după caz. Notă

  ──────────

  *7) Exemplu: potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor.

  ──────────
  (3) Condiţii de încetare a serviciilor ...................... . (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul .............." au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul ................" au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament.
   +  Articolul 7Activităţi şi funcţiiPrincipalele funcţii ale serviciului social "Centrul ....................." sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. ...............................................................; b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. ...............................................................;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. elaborarea de rapoarte de activitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. ...............................................................;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. ...............................................................; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ...............................................................;4. .............................................................. ; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:1. ...............................................................;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. .............................................................. .Instrucţiune: Activităţile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităţilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanţă cu scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu standardele minime de calitate aplicabile.  +  Articolul 8Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Centrul ................." funcţionează cu un număr de .... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. ...., din care: a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc. .....; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: .....; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: ......; d) voluntari: ......Instrucţiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a aprobat înfiinţarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS; b) prin hotărârea organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale.2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului*8).----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 8 al anexei 2 la nomenclator a fost modificat de pct. 22 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. Notă

  ──────────

  *8) Cu excepţia cantinelor sociale.

  ──────────
  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru directorul sau şeful de centru şi, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate. (2) Raportul angajat/beneficiar este de .... .Instrucţiune: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în gradele de dependenţă IIIB şi IIIC, raportul angajat/beneficiar este de 1/20.Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice dependente raportul angajat/beneficiar este de 1/4.
   +  Articolul 9Personalul de conducere (1) Personalul de conducere poate fi: a) director sau şef de centru; b) coordonator personal de specialitate. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  +  Articolul 10Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă*9). Personal de specialitate şi auxiliar Notă

  ──────────

  *9) Se menţionează obligatoriu denumirea exactă şi grupa potrivit Clasificării ocupaţiilor din România.

  ──────────
  (1) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); d) asistent social (263501); e) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); f) consilier în domeniul adicţiilor (263502); g) dietetician (226502); h) educator-puericultor (234203); i) fiziokinetoterapeut (226401); j) infirmieră (532103); k) instructor de ergoterapie (223003); l) instructor logoped (226601); m) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); n) lucrător în limbaj mimico-gestual - studii medii (516913);----------Lit. n) a alin. (1) al art. 10 al anexei 2 la nomenclator a fost modificată de pct. 23 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. o) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202); p) kinetoterapeut (226405); q) logoped (226603); r) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); s) medic de medicină de familie (221108); ş) nutriţionist şi dietetician (226503); t) pedagog social (341202); ţ) profesor de cultură fizică medicală (226406); u) psiholog (263411); v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); w) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); z) psihopedagog (263412); aa) specialist în angajare asistată (263507); bb) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); cc) tehnician asistenţă socială (341201); dd) terapeut ocupaţional (263419); ee) alt personal de specialitate în asistenţă socială.----------Lit. ee) a alin. (1) al art. 10 al anexei 2 la nomenclator a fost introdusă de pct. 24 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
   +  Articolul 11Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservirePersonalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, economic; c) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii,; e) şofer; f) muncitor calificat; g) muncitor necalificat.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/organigramei.----------Instrucţiunea de la art. 11 al anexei 2 la nomenclator a fost modificată de pct. 25 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 12Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c) bugetul de stat; d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   +  Anexa 3la NomenclatorREGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a serviciuluisocial furnizat la domiciliu:"Centrul/Unitatea ..............."  +  Articolul 1Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul/Unitatea ..................", aprobat prin acelaşi/aceeaşi act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. Notă

  ──────────

  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/judeţean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

  ──────────
  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului/unităţii şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali.
   +  Articolul 2Identificarea serviciului socialServiciul social "Centrul/Unitatea .......", cod serviciu social ......, înfiinţat şi administrat de furnizorul ........., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. ....., deţine licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ....., CUI ......... (pentru centrele cu personalitate juridică*2)), sediul/sediile ...................... . Notă

  ──────────

  *2) Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigură la domiciliul unei persoane fizice sau familii creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului. Potrivit art. 125, pentru asigurarea protecţiei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, consiliul judeţean şi, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip familial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unităţii lor administrativ-teritoriale. Potrivit prevederilor art. 114 coroborat cu prevederile art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale furnizează serviciile sociale se realizează numai prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

  Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

  ──────────
  Instrucţiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile şi tipurile de servicii sociale, cu menţionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.
   +  Articolul 3Scopul serviciului socialScopul serviciului social "Centrul/Unitatea ..................." este ......................Instrucţiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informaţii: activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor speciale care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) Notă

  ──────────

  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

  ──────────
   +  Articolul 4Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul/Unitatea .............." funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. ....., precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.Instrucţiune: Se menţionează legea specială (de exemplu: Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) (2) Standard minim de calitate aplicabil: ........................Instrucţiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licenţa de funcţionare a serviciului social. (3) Serviciul social "Centrul/Unitatea ........." este înfiinţat prin: a) Hotărârea consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului local al municipiului/oraşului/comunei ...... nr. ...... şi funcţionează în cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciul Public de Asistenţă Socială (DGASPC/SPAS)*4);----------Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 3 la nomenclator a fost modificată de pct. 26 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. Notă

  ──────────

  *4) Potrivit prevederilor art. 114 şi 115 coroborate cu prevederile art. 113 şi 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.

  ──────────
  b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ............ .
   +  Articolul 5Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ............" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către "Centrul/Unitatea ............" sunt următoarele: a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilităţi); b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu*5); Notă

  ──────────

  *5) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

  ──────────
  g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; o) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
   +  Articolul 6Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centrul/Unitatea ........." sunt: a) ..........................; b) ......................... .Instrucţiune: Pot fi beneficiari: persoane dependente*6) care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi*7), precum şi copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, plasamentul la rude/familii/persoane, precum şi la asistentul maternal profesionist. Notă

  ──────────

  *6) Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.

  Gradul de dependenţă se stabileşte potrivit legii. De exemplu, în cazul persoanelor vârstnice, prin aplicarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

  *7) Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice priveşte două categorii de activităţi: a) activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; b) activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.

  ──────────
  (2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Centrul/Unitatea .........." sunt următoarele: a) acte necesare; b) .......................... .Instrucţiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, după caz. Notă

  ──────────

  *7) Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice priveşte două categorii de activităţi: a) activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; b) activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.

  ──────────
  (3) Condiţii de încetare a serviciilor ............. . (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea ........." au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea ........" au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament.
   +  Articolul 7Activităţi şi funcţiiPrincipalele funcţiile ale serviciului social "Centrul/Unitatea ........." sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;2. ............................................;3. ............................................;4. ............................................; b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. ...........................................;2. ...........................................;3. ...........................................;4. elaborarea de rapoarte de activitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. ...........................................;2. ...........................................;3. ...........................................;4. ...........................................; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ...........................................;4. ...........................................; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:1. ...........................................;2. ...........................................;3. ...........................................;4. ...........................................;Instrucţiune: Activităţile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităţilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanţă cu scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu standardele minime de calitate aplicabile.  +  Articolul 8Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ............" funcţionează cu un număr de ..... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. ......, din care: a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc. .............; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: .........; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: ..........; d) voluntari: ........................... .Instrucţiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a aprobat înfiinţarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS; b) prin hotărâre a organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale.2. Încadrarea personalului se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. (2) Raportul angajat/beneficiar: ................. .Instrucţiune: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanei beneficiare sau la domiciliul persoanei care acordă îngrijirea, în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, de gradul de dependenţă în care aceasta a fost încadrată în urma evaluării complexe şi cu respectarea standardelor minime de calitate.  +  Articolul 9Personalul de conducere (1) Personalul de conducere poate fi: a) director sau şef de centru/unitate; b) coordonator personal de specialitate. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  +  Articolul 10Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă*8). Personal de specialitate şi auxiliar Notă

  ──────────

  *8) Se menţionează obligatoriu denumirea exactă şi grupa potrivit Clasificării ocupaţiilor din România.

  ──────────
  (1) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent maternal (531201); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); d) asistent personal al persoanei cu handicap grav (532203); e) abrogat;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost abrogată de pct. 27 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. f) asistent social (263501); g) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); h) fiziokinetoterapeut (226401); i) îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201); j) îngrijitor bolnavi la domiciliu (532202); k) îngrijitor la domiciliu (532204); l) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);----------Lit. l) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost modificată de pct. 28 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. m) kinetoterapeut (226405); n) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); o) medic de medicină de familie (221108); p) pedagog social (341202); q) profesor de cultură fizică medicală (226406); r) psiholog (263411); s) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); ş) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); t) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); ţ) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); u) psihopedagog (263412); v) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); w) tehnician asistenţă social (341201); x) terapeut ocupaţional (263419); y) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);----------Lit. y) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost introdusă de pct. 29 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. z) alt personal de specialitate în asistenţă socială.----------Lit. z) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost introdusă de pct. 29 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
   +  Articolul 11Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservirePersonalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, economic; c) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; e) şofer.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/organigramei.----------Instrucţiunea de la art. 11 al anexei 3 la nomenclator a fost modificată de pct. 30 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 12Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; d) bugetul de stat; e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   +  Anexa 4la NomenclatorREGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a serviciuluisocial furnizat în comunitate: "................"  +  Articolul 1DefiniţieRegulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "..................", aprobat prin acelaşi/aceeaşi act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de accesare, serviciile oferite etc. Notă

  ──────────

  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/judeţean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

  ──────────
   +  Articolul 2Identificarea serviciului social*2) Notă

  ──────────

  *2) a) Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, cât şi în comunitate. b) Potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului şi familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării copilului în cadrul familiei şi pot fi acordate în instituţii/unităţi de asistenţă socială, respectiv în centre de zi, centre rezidenţiale, precum şi la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate. c) În cazul persoanelor fără adăpost, potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, servicii sociale pot fi acordate atât prin centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată şi adăposturi de noapte (cărora li se aplică prevederile regulamentului pentru centre cu cazare), cât şi prin echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială. d) Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, principalele categorii de servicii care pot fi acordate în comunitate sunt următoarele: centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei. e) În cazul potrivit victimelor traficului de persoane, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc. f) Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă. Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.

  ──────────
  Serviciul social ".................", cod serviciu social ............., înfiinţat şi administrat de furnizorul ............. acreditat conform Certificatului de acreditare nr. ............., deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ......., CUI ............. (pentru centrele cu personalitate juridică*3)), sediul/sediile ................ Notă

  ──────────

  *3) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

  ──────────
  Instrucţiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile şi tipurile de servicii sociale, cu menţionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.
   +  Articolul 3Scopul serviciului socialScopul serviciului social "................" este ........................Instrucţiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informaţii: activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia de dificultate la care serviciul răspunde. În formularea scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011*4), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor speciale care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) Notă

  ──────────

  *4) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

  ──────────
   +  Articolul 4Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "......................" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, a Legii nr. ........., precum şi a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.Instrucţiune: Se menţionează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) (2) Standard minim de calitate aplicabil: .................. .Instrucţiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licenţa de funcţionare a serviciului social. (3) Serviciul social "..........................." este înfiinţat prin: a) Hotărârea consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului local al municipiului/oraşului/comunei ...... nr. ...... şi funcţionează în cadrul/subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciul Public de Asistenţă Socială (DGASPC/SPAS)*5);----------Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 4 la nomenclator a fost modificată de pct. 31 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. Notă

  ──────────

  *5) Potrivit prevederilor art. 112 şi 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/locale sau din aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evaluării iniţiale şi elaborarea planului de intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenţie care pot fi realizate la nivelul comunităţii. În cadrul SPAS sunt angajaţi şi asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar, responsabili de implementarea activităţilor de asistenţă medicală comunitară.

  ──────────
  b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ............ .
   +  Articolul 5Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "......................" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "........................." sunt următoarele: a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii*6); Notă

  ──────────

  *6) Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe o contribuţie din partea beneficiarului sau în situaţia în care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea activităţilor pe perioadă determinată de timp.

  ──────────
  b) intervenţia integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate; f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali.
   +  Articolul 6Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "............." sunt: a) ........................................; b) ...................................... .Instrucţiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane, familii şi comunităţi*7) aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. Notă

  ──────────

  *7) Copii, familii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate.

  ──────────
  (2) Condiţiile de accesare a serviciilor: a) acte necesare, după caz*8); Notă

  ──────────

  *8) Serviciile în comunitate pot fi furnizate şi fără evaluare, inclusiv în situaţiile în care persoanele nu deţin acte de identitate. Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă.

  ──────────
  b) .................................... .Instrucţiune: După caz, se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de accesare a serviciului, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului. Notă

  ──────────

  *7) Copii, familii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate.

  ──────────
  (3) Condiţii de încetare a serviciilor .......................... . (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de ".................." au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale.
   +  Articolul 7Activităţi şi funcţiiPrincipalele funcţii ale serviciului social "................" sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi:1. evaluarea iniţială*9); Notă

  ──────────

  *9) În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, evaluarea iniţială şi planul de intervenţie sunt realizate de asistentul social sau, în lipsa acestuia, de personalul cu competenţe în domeniul asistenţei sociale din cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Evaluarea iniţială are drept scop identificarea nevoilor individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenţie. În cadrul procesului de evaluare iniţială, persoana primeşte gratuit informaţiile referitoare la riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care poate beneficia, precum şi, după caz, consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate. Evaluarea iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare.

  ──────────
  2. elaborarea planului de intervenţie*10); Notă

  ──────────

  *10) În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, planul de intervenţie, elaborat în urma evaluării iniţiale, cuprinde măsurile de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul.

  ──────────
  3. aplicarea planului de intervenţie*11); Notă

  ──────────

  *11) Prin realizarea unor activităţi de tipul: informare şi consiliere, consiliere psihologică, educaţie extracurriculară, intervenţie în stradă, facilitarea accesului la servicii de locuire, ocupare, activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate etc.

  ──────────
  4. ..........................................; b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi:1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei;2. promovarea participării sociale;3. .........................................; c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:1. .........................................;2. .........................................;3. .........................................;4. .........................................; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ...................................................................................;4. ...................................................................................; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:1. .........................................;2. .........................................;3. .........................................;4. .........................................;Instrucţiune: Activităţile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităţilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanţă cu scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu standardele minime de calitate aplicabile.
   +  Articolul 8Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "......................." funcţionează cu un număr de ...... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. ..........., din care: a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc. .......................; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: ....................; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire, după caz; d) voluntari: ...................... .Instrucţiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a aprobat înfiinţarea serviciului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS sau, după caz, în structura compartimentului funcţional cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului; b) prin hotărâre a organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale.2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. (2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcţie de tipul de intervenţie/activităţi etc.Instrucţiune: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.De exemplu: în cadrul "serviciilor de asistenţă comunitară" (8899 CZ - PN - V) prestate de serviciul public de asistenţă socială: cel puţin o persoană calificată cu atribuţii în coordonarea activităţilor, asistentul social sau persoană cu atribuţii în asistenţă socială pentru realizarea evaluării iniţiale şi planului de intervenţie, asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar.  +  Articolul 9Personalul de conducere (1) Personalul de conducere poate fi, după caz: director, şef de centru, manager de proiect etc. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile; e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz; i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  +  Articolul 10Personalul specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent social (263501); b) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); c) tehnician asistenţă socială (341201); d) lucrător social (532908); e) mediator sanitar (532901); f) mediator social (532902); g) facilitator de dezvoltare comunitară (341204); h) alt personal de specialitate în asistenţă socială.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 10 a anxei 4 la nomenclator a fost introdusă de pct. 32 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; e) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/organigramei.----------Instrucţiunea de la art. 10 al anexei 4 la nomenclator a fost modificată de pct. 33 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 11Finanţarea serviciului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c) bugetul de stat; d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; f) contribuţia persoanelor beneficiare, după caz; g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.------