NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2014 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale(actualizate până la data de 19 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 118 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Furnizorii de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate de aceştia se acreditează în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege. (2) Procedura de acreditare cuprinde totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor definite la art. 5 alin. (2) şi (3) din lege. (3) În scopul evidenţierii gradului de excelenţă a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestora în clase de calitate, conform prevederilor art. 6 din lege.  +  Articolul 2În cadrul procesului de acreditare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile publice aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, au responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, certificare, monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 3 (1) În scopul realizării activităţilor de evaluare şi certificare a calităţii, precum şi a celor de reglementare privind condiţiile de acreditare prevăzute de lege, în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi în cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, se organizează un compartiment de specialitate, denumit în continuare compartiment de acreditare. Înfiinţarea noilor compartimente se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru aceste instituţii.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie Naţională, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. (3) Personalul cu atribuţii în realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) este reprezentat de inspectori sociali.  +  Articolul 4 (1) Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, şi a serviciilor sociale se realizează gratuit. (2) Evaluarea nivelelor de calitate ale serviciilor sociale se realizează cu respectarea prevederilor art. 17 din lege.  +  Capitolul II Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale  +  Secţiunea 1 Acreditarea furnizorilor  +  Articolul 5 (1) Acreditarea furnizorului constă în evaluarea acestuia în baza criteriilor de acreditare aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din lege şi atestarea îndeplinirii lor prin certificat de acreditare. (2) Certificatul de acreditare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, după modelul prevăzut în anexa nr. 1. (3) Certificatul de acreditare autorizează pe perioadă nedeterminată furnizorul să acorde servicii sociale licenţiate.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (4) Perioada de valabilitate a certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia.  +  Articolul 6 (1) Acreditarea furnizorului se realizează în condiţiile art. 10 din lege. (2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor de acreditare prevăzute la art. 5 alin. (1), denumite în continuare criterii, în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în documentele justificative solicitate. (3) Cererea de acreditare a furnizorului, denumită în continuare cerere de acreditare, şi documentele justificative prevăzute la alin. (2) constituie dosarul de acreditare al furnizorului.  +  Articolul 7 (1) Pot solicita acreditarea numai furnizorii prevăzuţi la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, denumită în continuare Legea asistenţei sociale. (2) Cererea de acreditare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) Cererea de acreditare cuprinde, în principal: a) date de identificare a furnizorului; b) informaţii privind încadrarea furnizorului în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1); c) informaţii privind capacitatea managerială în domeniu a furnizorului, respectiv serviciile sociale administrate şi acordate de acesta la data depunerii cererii sau, după caz, serviciile sociale pe care acesta intenţionează să le dea în funcţiune sau să le înfiinţeze; d) date privind documentele justificative solicitate. (4) În cererea de acreditare se menţionează opţiunea furnizorului privind modalitatea de intrare în posesie a certificatului de acreditare.  +  Articolul 8 (1) Documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) diferă în funcţie de statutul de persoană juridică de drept public sau privat al furnizorului, precum şi de experienţa managerială a acestuia în domeniul serviciilor sociale. (2) Furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă ca document justificativ certificatul de acreditare sau, în lipsa acestuia, decizia comisiei de acreditare. (3) În cazul furnizorilor publici care, la data depunerii cererii, nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2), documentul justificativ este actul de înfiinţare al acestuia. (4) În cazul furnizorilor privaţi, aflaţi în aceeaşi situaţie cu furnizorii prevăzuţi la alin. (3), documentele justificative sunt următoarele: a) pentru organizaţii neguvernamentale: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei; b) pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificatul de înscriere în registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei; c) pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului, documentul de înfiinţare a unităţii de cult; d) pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; e) pentru operatorii economici, în condiţii speciale prevăzute de lege: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actul de înfiinţare sau actul constitutiv al operatorului economic. (5) Documentele justificative prevăzute la alin. (2)-(4) se prezintă în copie.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (6) Pe lângă documentele justificative prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social, au obligaţia de a prezenta următoarele documente: a) CV-ul unei persoane cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale; b) o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. a); c) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire sau electronic în format needitabil. (2) În primele situaţii prevăzute la alin. (1), dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea «Solicitare de acreditare furnizor».----------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 10 (1) Dosarele de acreditare ale furnizorilor, precum şi data primirii lor se înregistrează într-un registru special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Soluţionarea dosarelor de acreditare se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora în registrul prevăzut la alin. (1). (3) Termenul prevăzut la alin. (2) se poate prelungi cu maximum 15 zile, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluţionare a cererii de acreditare şi motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2). (4) Verificarea datelor şi informaţiilor din dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii de acreditare se realizează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului de acreditare, denumite în continuare evaluatori. (5) În cazul în care din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se notifică electronic furnizorul şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi 8.----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (6) Rezultatele verificării îndeplinirii criteriilor şi motivaţia propunerii de aprobare sau de respingere a cererii de acreditare se înscriu într-un referat de evaluare a furnizorului, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 11 (1) În situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite directorului direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, denumit în continuare coordonatorul compartimentului de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului. (2) Decizia prevăzută la alin. (1), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu formularul certificatului de acreditare se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, denumit în continuare eRegistru. (4) În termen de maximum 15 zile de la data eliberării certificatului de acreditare, compartimentul de acreditare notifică furnizorul, prin e-mail, telefonic sau fax, cu privire la aprobarea acreditării. (5) Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se pot ridica, de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea criteriilor prevăzute de lege, evaluatorul întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se trimite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) În termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail.  +  Articolul 13 (1) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (4) din lege, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la producerea oricăror modificări privind datele înscrise în documentele justificative, furnizorul notifică Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Notificarea se transmite electronic în format needitabil sau prin poştă, cu confirmare de primire.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), dacă este cazul, compartimentul de acreditare procedează la actualizarea datelor în eRegistru.  +  Articolul 14 (1) În situaţia în care se constată că furnizorul nu respectă prevederile art. 13 alin. (1), compartimentul de acreditare aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 31 lit. e) din lege şi notifică furnizorul cu privire la obligaţia de a transmite documentele justificative care atestă modificarea unora dintre condiţiile care au stat la baza acreditării. Documentele justificative se transmit electronic în format needitabil sau prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data primirii de către furnizor a notificării.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau în situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor justificative se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute de lege, compartimentul de acreditare propune conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice retragerea acreditării şi radiază furnizorul din eRegistru.  +  Secţiunea a 2-a Acreditarea serviciilor sociale  +  Articolul 15 (1) Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3) din lege, denumite în continuare standarde minime, şi atestarea respectării lor prin licenţă de funcţionare. (2) Procedura de acreditare se diferenţiază în funcţie de situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, respectiv acreditare iniţială şi reacreditare.  +  Articolul 16În cazul acreditării iniţiale, denumită în continuare acreditare, evaluarea serviciului social, conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a)-c) din lege, se realizează în două etape, după cum urmează: a) verificarea de către compartimentul de acreditare a documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare completată conform prevederilor art. 9 alin. (5) din lege, precum şi a datelor şi informaţiilor din cererea de acreditare a serviciului social, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare provizorie, denumită în continuare licenţă provizorie sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia; b) verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia.  +  Articolul 17 (1) Pot depune cereri de acreditare a serviciilor sociale numai furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, şi care se regăsesc în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Cererea de acreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de licenţiere a serviciului, se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 7. (3) Cererea de licenţiere a serviciului cuprinde, în principal, date şi informaţii despre: a) serviciul social; b) furnizorul serviciului social; c) beneficiarii serviciului social şi situaţiile de dificultate în care aceştia se află; d) principalele activităţi desfăşurate; e) clădirea/spaţiul în care funcţionează serviciul social; f) resursele umane; g) sursele de finanţare; h) documentele justificative solicitate.  +  Articolul 18 (1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele: a) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.; b) actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz; c) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015; d) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; e) autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei; f) autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării la incendiu; g) angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat intervenite după acordarea licenţei de funcţionare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8. (2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) se transmit electronic în format needitabil sau, după caz, în fotocopie, dacă se depun la registratură sau sunt trimise prin poştă.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 19Pentru fişa de autoevaluare prevăzută la art. 16 lit. a) se utilizează un formular standard, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 20 (1) Cererea de licenţiere a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art. 18 alin. (1) constituie dosarul de acreditare al serviciului social, denumit în continuare dosarul de acreditare al serviciului. (2) Indiferent de categoria persoanelor beneficiare cărora li se adresează serviciul social, dosarul de acreditare al acestuia se poate transmite electronic în format needitabil la adresa de email a compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se poate depune direct la registratura ministerului sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (3) Dosarul de acreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de acreditare serviciu social". (4) Cererea de licenţiere a serviciului şi fişa de autoevaluare se transmit şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1). (5) Dosarele de acreditare ale serviciilor, precum şi data primirii cererilor de licenţiere a serviciilor şi fişelor de autoevaluare transmise în condiţiile prevăzute la alin. (4) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de acreditare a serviciilor sociale. (6) Soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile, stabilit de la data înregistrării cererii de licenţiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5). (7) Pentru soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor, evaluatorii pot solicita, în scris, telefonic sau electronic, clarificări şi/sau, după caz, completarea dosarelor cu documentele justificative care lipsesc, iar furnizorii serviciilor sociale au obligaţia de a le transmite în termenul comunicat. (8) În cazul serviciilor nou-înfiinţate, compartimentul de acreditare verifică gradul de îndeplinire a standardelor minime estimat în fişa de autoevaluare, cu excepţia standardelor care privesc personalul existent şi, după caz, a celor referitoare la beneficiari. (9) Rezultatele evaluării, precum şi propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de licenţiere a serviciului se înscriu într-un referat de evaluare a serviciului social, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care din dosarul de acreditare al serviciului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se notifică electronic furnizorul serviciului şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 17 şi 18. (2) În situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată că nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul întocmeşte referatul prevăzut la art. 20 alin. (9), pe care îl înaintează spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, instituţiilor din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, însoţit de decizie, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, privind respingerea cererii de acreditare a serviciului. (3) În termen de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de respingere a cererii de acreditare a serviciului, compartimentul de acreditare transmite electronic o copie a acesteia în format needitabil şi prin poştă, un exemplar original al acesteia furnizorului care a solicitat acreditarea şi o copie prin e-mail. Copia deciziei se transmite electronic în format needitabil şi agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială din judeţul pe a cărui rază administrativ-teritorială are sediul furnizorul de servicii sociale.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 22 (1) În situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată faptul că sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul urmează procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) şi supune aprobării conducerii instituţiei decizia de acordare a licenţei provizorii după modelul prevăzut în anexa nr. 11, însoţite de licenţa provizorie.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (3) Până în data de 5 a fiecărei luni, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licenţiate provizoriu în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor provizorii eliberate în luna anterioară, în vederea înregistrării serviciului social acreditat în eRegistru. Listele se transmit şi în format electronic.----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (4) Compartimentul de acreditare notifică furnizorul serviciului social cu privire la eliberarea licenţei provizorii în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4). (5) Licenţa provizorie se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 12. (6) Prin licenţa provizorie se autorizează funcţionarea serviciului social pe o perioadă de 1 an. (7) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, un exemplar al acesteia, însoţit de licenţa provizorie, se transmite furnizorului prin poştă de către compartimentul de acreditare. La solicitarea scrisă a furnizorului social, documentele se pot ridica de către acesta sau de către o persoană împuternicită şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).----------Alin. (7) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 23 (1) În vederea demarării etapei de acreditare prevăzute la art. 16 lit. b), în termen de maximum 7 zile de la data eliberării licenţei provizorii, compartimentul de acreditare transmite, prin e-mail, agenţiei teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social o copie a licenţei provizorii şi fişa de autoevaluare a serviciului social respectiv. (2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) agenţia teritorială planifică efectuarea evaluării în teren ce va fi realizată la sediul serviciului social. (3) Evaluarea în teren urmăreşte îndeplinirea standardelor minime, în conformitate cu datele înscrise în fişa de autoevaluare, şi se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali.----------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (4) Agenţia teritorială va comunica furnizorului serviciului social data la care va avea loc evaluarea în teren, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acesteia. (5) În data de 5 a fiecărei luni, agenţia teritorială transmite Agenţiei Naţionale, prin e-mail, lista serviciilor sociale înregistrate în luna anterioară pentru care va efectua evaluarea în teren, precum şi planificarea vizitelor. (6) Agenţia Naţională informează trimestrial Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi cu privire la vizitele de evaluare în teren planificate de agenţiile teritoriale pentru a fi realizate în trimestrul următor celui în care se face raportarea.----------Alin. (6) al art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 24 (1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (2) Raportul de evaluare se semnează de ambii inspectori sociali care au efectuat evaluarea în teren, precum şi de furnizorul sau de persoana împuternicită de acesta. (3) Un exemplar al raportului de evaluare rămâne în posesia furnizorului serviciului social evaluat.  +  Articolul 25 (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare însoţit de un referat în care se consemnează propunerea de acordare a licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat, semnat de directorul agenţiei teritoriale, denumit în continuare referat de acreditare, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin e-mail, compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Pe baza raportului şi a referatului prevăzute la alin. (1) care completează dosarul de acreditare al serviciului constituit conform prevederilor art. 20 alin. (1), compartimentul de acreditare elaborează proiectul de decizie privind acordarea licenţei de funcţionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, însoţite de licenţa de funcţionare, şi le supune aprobării conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, instituţiilor din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.(2^1) Compartimentul de acreditare notifică furnizorul serviciului social cu privire la eliberarea licenţei de funcţionare în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data eliberării acesteia, prin e-mail.----------Alin. (2^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.(2^2) În data de 5 a fiecărei luni, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic prin e-mail compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licenţiate în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare eliberate, în vederea înregistrării serviciului social acreditat în eRegistru.----------Alin. (2^2) al art. 25 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (5) Compartimentul de acreditare din cadrul ministerului actualizează eRegistrul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data eliberării licenţei de funcţionare sau, după caz, de la primirea copiei conform prevederilor alin. (2^2).----------Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (6) Licenţa de funcţionare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16. (7) Prin licenţa de funcţionare se autorizează serviciul social să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani. (8) Furnizorul serviciului social acreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare în original, precum şi a unui exemplar al deciziei de acordare a licenţei de funcţionare, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).  +  Articolul 26 (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. c) din lege, inspectorii sociali înscriu în raportul de evaluare următoarele date: a) constatările referitoare la standardele minime neîndeplinite; b) termenul acordat pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor minime; c) data următoarei vizite de evaluare în teren; d) menţinerea licenţei provizorii. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabileşte astfel încât următoarea vizită de evaluare în teren, redactarea şi transmiterea documentelor prevăzute la art. 25 alin. (1) să fie realizate cu încadrare în perioada de valabilitate a licenţei provizorii. (3) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate se procedează conform prevederilor art. 25.  +  Articolul 27 (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d) din lege, inspectorii sociali întocmesc raportul de evaluare şi aplică sancţiunile prevăzute de lege. (2) Raportul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul, împreună cu notificarea în care se consemnează propunerea de retragere a licenţei provizorii, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de retragere a acreditării, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 17, se transmit electronic în format needitabil compartimentului de acreditare din cadrul ministerului sau, după caz, instituţiilor din subordine, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. (3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (2), redactează proiectul de decizie privind retragerea licenţei provizorii, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 18, pe care o supune aprobării conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, a instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. (4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia. (5) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea deciziei privind retragerea licenţei provizorii, instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic în format needitabil compartimentului de acreditare din cadrul ministerului o copie a deciziei. (6) Compartimentul de acreditare din cadrul ministerului radiază serviciul social din eRegistru, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei de retragere a licenţei provizorii sau, după caz, de la data primirii copiei prevăzute la alin. (5).----------Art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 28 (1) Reacreditarea serviciilor sociale se realizează în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele justificative din dosarul de acreditare existent, în raportul de evaluare în teren, prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. a) din lege, în cererea de reacreditare a serviciului social, precum şi în notificarea de reacreditare, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 19. (2) Cererea de reacreditare a serviciului, documentele justificative din dosarul de acreditare şi raportul de evaluare în teren, denumit în continuare raport de monitorizare, prevăzute la alin. (1), constituie dosarul de reacreditare al serviciului social, denumit în continuare dosar de reacreditare al serviciului.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 29 (1) Cererea de reacreditare a serviciului, denumită în continuare cerere, se completează conform modelului cererii de acreditare prevăzut în anexa nr. 7. (2) Documentele justificative solicitate sunt următoarele: a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 29 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. b) o notificare în care se menţionează propunerea de reacreditare a serviciului social, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de reacreditare, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 19. (3) În situaţia în care un furnizor intenţionează să depună, cu aceeaşi dată, dosarele de reacreditare pentru mai multe servicii sociale aflate în administrarea sa, se completează o singură notificare de reacreditare în care se consemnează toate serviciile sociale pentru care se propune reacreditarea. (4) Notificarea de reacreditare se solicită agenţiei teritoriale de către furnizorul serviciului social cu maximum 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, la instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 30 (1) În vederea reacreditării serviciului social, cea mai recentă misiune de inspecţie, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 15 luni anterioare datei de expirare a licenţei de funcţionare. (2) Raportul de monitorizare, întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizată în termenul prevăzut la alin. (1), se completează de către inspectorii sociali conform modelului utilizat pentru raportul de evaluare, prevăzut în anexa nr. 13, şi se redactează în 3 exemplare. (3) Două exemplare originale ale raportului de monitorizare rămân în posesia furnizorului serviciului social.  +  Articolul 31 (1) Dosarul de reacreditare al serviciului se poate transmite electronic în format needitabil la adresa de e-mail a compartimentului de acreditare publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se poate depune direct la registratura ministerului sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire, cu 60 de zile calendaristice anterior datei de expirare a licenţei precedente.----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Dosarul de reacreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de reacreditare serviciu social". (3) Un formular al cererii de reacreditare a serviciului se transmite şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de reacreditare al serviciului.  +  Articolul 32 (1) Dosarul de reacreditare al serviciului, precum şi data primirii cererii de reacreditare a serviciului transmisă în condiţiile art. 31 alin. (3) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de reacreditare a serviciilor sociale. (2) În baza raportului de monitorizare şi a documentelor justificative solicitate, evaluatorul redactează decizia de reacreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. (3) Decizia prevăzută la alin. (2) împreună cu formularul licenţei de funcţionare acordate pentru următorii 5 ani de la data expirării licenţei precedente se transmit pentru aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv conducerii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (4) Compartimentul de acreditare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării licenţei de funcţionare, comunică furnizorului, prin fax sau e-mail, aprobarea reacreditării serviciului social şi înscrie în eRegistru datele de identificare ale licenţei de funcţionare.(4^1) În termen de două zile lucrătoare de la eliberarea licenţei de funcţionare prevăzute la alin. (3) instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic în format needitabil o copie a licenţei de funcţionare compartimentului de acreditare din cadrul ministerului în vederea înregistrării serviciului social acreditat în eRegistru.----------Alin. (4^1) al art. 32 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.(4^2) Compartimentul de acreditare din cadrul ministerului actualizează eRegistrul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data eliberării licenţei de funcţionare prevăzute la alin. (3) sau, după caz, de la primirea copiei conform prevederilor alin. (4^1).----------Alin. (4^2) al art. 32 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (5) Furnizorul serviciului social reacreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare, în original, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).  +  Articolul 33 (1) În situaţia în care, la întocmirea raportului de evaluare/monitorizare, inspectorii sociali au opinii diferite cu privire la propunerea de acordare sau neacordare a acreditării/reacreditării serviciului social, directorul agenţiei teritoriale decide efectuarea unei noi misiuni de inspecţie la sediul serviciului social respectiv, echipa de inspecţie fiind completată cu un al treilea inspector social. (2) Pentru completarea echipei de inspecţie prevăzute la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, instituţiilor din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi nominalizarea unui specialist în locul celui de al treilea inspector social.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 34 (1) În situaţiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de acreditare/reacreditare a serviciului social, precum şi cele privind retragerea licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte iniţiale, nu corespund realităţii, pot solicita, în scris, efectuarea unei noi evaluări în teren. (2) Solicitarea furnizorului prevăzută la alin. (1), denumită în continuare solicitare de reevaluare, se transmite direcţiei de inspecţie socială din cadrul Agenţiei Naţionale, în termen de maximum 3 zile de la data efectuării raportului iniţial. (3) În cazul în care motivele prezentate în solicitarea de reevaluare sunt justificate, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării de reevaluare, directorul inspecţiei sociale organizează o misiune de evaluare/monitorizare în teren la sediul serviciului social care face obiectul solicitării. (4) Echipa desemnată să efectueze misiunea de evaluare/monitorizare prevăzută la alin. (3) este formată din 3 persoane, după cum urmează: a) un inspector social din cadrul inspecţiei sociale; b) un inspector social din cadrul unei agenţii teritoriale din judeţele limitrofe celui pe a cărui rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social supus reevaluării; c) un specialist desemnat din personalul care completează echipele de inspecţie, prevăzut la art. 25 din lege. (5) Echipa prevăzută la alin. (4) efectuează vizita în teren şi elaborează un nou raport de evaluare/monitorizare, denumit în continuare raport de reevaluare. (6) În cazul în care se constată că datele înscrise în raportul iniţial sunt conforme cu realitatea din teren, acesta se transmite, împreună cu raportul de reevaluare, compartimentului de acreditare pentru întocmirea documentaţiei în vederea retragerii sau respingerii cererii de acordare a licenţei provizorii sau licenţei de funcţionare pentru serviciul social reevaluat. (7) În situaţia în care se constată îndeplinirea standardelor minime de către serviciul social reevaluat, raportul de reevaluare se transmite compartimentului de acreditare, în vederea continuării procedurii de acreditare/reacreditare.  +  Capitolul III Procedura de evaluare a nivelurilor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare  +  Articolul 35 (1) În vederea atestării gradului de excelenţă al unui serviciu social, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestuia în una dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, respectiv în clasa I sau clasa a II-a, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din lege. (2) Stabilirea nivelurilor de calitate are la bază indicatorii de performanţă, elaboraţi şi aprobaţi în condiţiile art. 15 din lege, denumiţi în continuare indicatori.  +  Articolul 36 (1) Procedura de evaluare în vederea stabilirii nivelurilor de calitate se realizează cu respectarea etapelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din lege. (2) Verificarea îndeplinirii indicatorilor pentru încadrarea în clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) se realizează în baza documentelor justificative solicitate şi a unui raport de evaluare în teren. (3) Cererea de încadrare în clase de calitate se completează conform modelului din anexa nr. 21. (4) Documentele justificative solicitate sunt următoarele: a) licenţa de funcţionare a serviciului social, în copie; b) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social, în copie; c) un referat justificativ care cuprinde prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate. (5) Raportul de evaluare în teren prevăzut la alin. (2), denumit în continuare raport de evaluare a calităţii, se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.  +  Articolul 37 (1) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative prevăzute la art. 36 alin. (4) se prezintă în plic închis, format A4, inscripţionat cu numele şi adresa serviciului social şi a furnizorului acestuia, denumirea destinatarului, cu menţiunea "Solicitare de evaluare a serviciilor sociale pentru încadrare în clase de calitate". (2) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire. (3) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative solicitate se înregistrează în cadrul compartimentului de acreditare, într-un registru special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale.  +  Articolul 38 (1) După verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate şi în documentele justificative solicitate se completează, după modelul prevăzut în anexa nr. 23, un referat de evaluare a calităţii serviciului social prin care se propune efectuarea vizitei de evaluare în teren sau, după caz, respingerea cererii. (2) Evaluarea în teren se efectuează de o echipă, denumită în continuare echipă de evaluare, constituită conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din lege. (3) În vederea desemnării specialiştilor din cadrul echipei de evaluare se constituie lista persoanelor cu experienţă în domeniul serviciilor sociale, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, în funcţie de specificul serviciilor sociale prin decizie a conducerii instituţiilor din subordinea ministerului, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (4) Coordonatorul compartimentului de acreditare din cadrul ministerului sau, după caz, din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, stabileşte, în colaborare cu directorul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, componenţa nominală a echipei prevăzute la alin. (2) şi planifică vizita de evaluare în teren.----------Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (5) Data la care are loc evaluarea în teren se comunică furnizorului/conducătorului serviciului social, prin fax sau prin email, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea vizitei la sediul acestuia.  +  Articolul 39 (1) În raportul de evaluare a calităţii, în funcţie de situaţia constatată, se menţionează următoarele: a) nivelul de calitate stabilit în baza indicatorilor îndepliniţi şi propunerea de încadrare în clasa de calitate corespunzătoare; b) neîndeplinirea indicatorilor şi propunerea de respingere a cererii. (2) Raportul de evaluare a calităţii se întocmeşte în două exemplare, semnate de membrii echipei de evaluare prevăzute la art. 38 alin. (2), precum şi de furnizorul serviciului social. (3) Cererea de încadrare în clase de calitate, raportul de evaluare a calităţii şi documentele justificative solicitate constituie dosarul de evaluare a nivelurilor de calitate a serviciilor sociale, denumit în continuare dosar de evaluare a calităţii. (4) În baza datelor şi informaţiilor din documentele care constituie dosarul prevăzut la alin. (3), evaluatorul redactează, în dublu exemplar, decizia de încadrare în una dintre clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) sau, după caz, de respingere a cererii, pe care le trimite spre avizare coordonatorului compartimentului de acreditare. (5) Decizia prevăzută la alin. (4) se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, conducerii instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (6) Decizia de încadrare a serviciului social într-o clasă de calitate se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 24. (7) Decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 25. (8) Compartimentul de acreditare din cadrul ministerului actualizează eRegistrul în conformitate cu clasa de calitate în care este încadrat serviciul social, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data eliberării deciziei prevăzute la alin. (6) sau, după caz, de la primirea copiei deciziei prevăzute la alin. (6) de la instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (8) al art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (9) Aprobarea sau respingerea încadrării în clase de calitate se comunică furnizorului serviciului social prin fax sau prin email, în termen de 15 zile de la eliberarea deciziilor aprobate în condiţiile alin. (5). (10) Furnizorul poate intra în posesia deciziilor prevăzute la alin. (6) şi (7) în condiţiile art. 11 alin. (5). (11) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (4) din lege, furnizorul utilizează sigla corespunzătoare clasei de calitate în care este încadrat serviciul social prevăzută în anexa nr. 26.  +  Capitolul IV  +  Secţiunea 1 Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale  +  Articolul 40 (1) Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secţiunea a 2-a din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, şi ale Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Misiunile de inspecţie care au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale, altele decât cele efectuate în cadrul procedurilor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale, se planifică anual de către inspecţia socială, pe baza propunerilor înaintate de agenţiile teritoriale în luna noiembrie din anul anterior. (3) Efectuarea misiunilor de inspecţie prevăzute la alin. (2) se comunică în scris furnizorului serviciului social cu cel puţin 7 zile înainte de data planificată pentru realizarea acestora. (4) În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Agenţia Naţională este sesizată, de orice persoană fizică sau juridică, cu privire la nerespectarea criteriilor, standardelor minime sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, misiunile de control se realizează inopinat, în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.  +  Articolul 41Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori sociali.  +  Articolul 42 (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă la expirarea termenului menţionat în rapoartele de evaluare, monitorizare sau control nu au fost remediate neregulile constatate. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru faptele prevăzute la art. 31 lit. b) din lege.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea şi retragerea acreditării  +  Articolul 43 (1) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de constatare în care consemnează propunerea de suspendarea/retragere a acreditării serviciilor sociale. (2) Raportul de constatare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 27, asumat de inspectorii care au realizat misiunea de monitorizare sau control, se transmite Agenţiei Naţionale în termen de maximum 5 zile de la efectuarea acesteia. (3) În vederea aprobării deciziei de suspendare/retragere a acreditării unui serviciu social, la nivelul Agenţiei Naţionale se constituie o comisie de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale. (5) În situaţia în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a acreditării înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune acordarea deciziei de suspendare/retragere a acreditării serviciului social. (6) Decizia de suspendare a acreditării serviciului social, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 28, sau, după caz, decizia de retragere a acreditării serviciului social, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 29, însoţită de raportul de constatare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.----------Alin. (6) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (7) Deciziile prevăzute la alin. (6) se comunică, în termen de maximum 5 zile de la emitere, furnizorului serviciului social, precum şi agenţiei teritoriale care a înaintat propunerea de suspendare/retragere a acreditării, pentru punere în aplicare. (8) După emiterea deciziei de retragere a acreditării serviciului social, respectiv a licenţei de funcţionare a acestuia, compartimentul de acreditare din cadrul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmite electronic o copie în format needitabil a acesteia compartimentului de acreditare din minister în vederea radierii serviciului social respectiv din eRegistru.----------Alin. (8) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 44 (1) În cazul în care furnizorul de servicii sociale se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 din lege, compartimentul de acreditare poate propune retragerea acreditării acestuia. (2) Decizia de retragere a acreditării furnizorului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 30, avizată de coordonatorul compartimentului de acreditare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică furnizorului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia. (4) După eliberarea deciziei de retragere a acreditării, compartimentul de acreditare radiază furnizorul din eRegistru.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 45În aplicarea prevederilor art. 22 lit. a) şi c) din lege, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate desemna, prin ordin, un secretar de stat.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.  +  Articolul 46 (1) În aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2) din lege, în scopul evitării oricăror posibile blocaje în desfăşurarea procesului de acreditare, compartimentul de acreditare elaborează un calendar de depunere a cererilor de acreditare pentru furnizori, care se publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) La data planificată, conform calendarului prevăzut la alin. (1), furnizorul depune sau transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice dosarul de acreditare al furnizorului, cu respectarea prevederilor art. 9.  +  Articolul 47 (1) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării certificatului de acreditare, a licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, compartimentul de acreditare eliberează un duplicat, la solicitarea furnizorului. (2) În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu dispune de formatele tipizate prevăzute în anexele nr. 1 şi 16, până la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului, respectiv a licenţei de funcţionare a serviciului, documentul doveditor este decizia prevăzută la art. 11 alin. (2), respectiv cea prevăzută la art. 25 alin. (2).  +  Articolul 48Deciziile privind respingerea acreditării furnizorului, respingerea acreditării serviciului, decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social, precum şi deciziile privind suspendarea şi retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 49 (1) Dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi dosarul de acreditare sau de reacreditare a serviciului se pot depune şi la registratura agenţiilor teritoriale care, în termen de 5 zile lucrătoare, le transmit, prin poştă, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.----------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. (2) Soluţionarea dosarelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termenele stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (6).  +  Articolul 50În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite precizări sau instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Articolul 51Aplicaţia informatică aferentă eRegistrului, creată în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 12 aprilie 2006, se revizuieşte în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 52Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologice- Model -CERTIFICAT DE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALEMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECERTIFICAT DE ACREDITAREseria ........ nr ..........Furnizorul, ......................................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ....................., str. .................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................, cod unic de înregistrare/ cod fiscal (CUI/CIF) .........................., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, şi este autorizat să acorde servicii sociale.În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.Ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,(L.S.)..............Data eliberării:Anul .......luna .......... ziua ......  +  Anexa 2la normele metodologice- Model -Cerere de acreditare a furnizorului de servicii socialeSecţiunea 1. Informaţii despre solicitantul acreditării ca furnizor de servicii sociale1.1. Denumirea solicitantului: ...................................................................................................................1.2. Adresa solicitantului:Strada: ....................................Nr. ...., bl ...., sc. ..... ap. ......Localitatea: ................, judeţul/sectorul: ............, cod poştal: ..............Telefon: ..................., fax: ......................E-mail: ...................., pagina de internet: .................................1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării): ...................................................................................................1.4. Codul unic de înregistrare al solicitantului/Codul de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ...........................1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (se bifează căsuţa corespunzătoare):Public:[] structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti[] autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari[] unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integratePrivat:[] organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii[] culte recunoscute de lege[] filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare[] persoane fizice autorizate în condiţiile legii[] operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de legeSecţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale2.1. Solicitantul deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale eliberat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare:[] DA[] NU2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, dar acesta i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) sau (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare:[] DA[] NU2.3. Solicitantul acordă sau are înfiinţate servicii sociale la data depunerii cererii:[] DA[] NU2.4. Servicii sociale acordate/înfiinţate de solicitant la data depunerii cererii(Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat DA la pct. 2.3.)*Font 7*┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea serviciului │ Tipul serviciului social │ Categoria de beneficiari │Certificatul de acreditare/││crt.│ social │ (centru de zi, centru │(copii, persoane vârstnice,│ Decizia comisiei de ││ │ │ rezidenţial, serviciu de │ persoane cu dizabilităţi │ acreditare (serie/număr/ ││ │ │ îngrijire la domiciliu, │ etc.) │ data eliberării/ perioada ││ │ │ cantină socială etc.) │ │ de valabilitate) │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│ ...│ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘2.5. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani(Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat NU la pct. 2.3.)*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Tipul serviciului │ Categoria de │Resurse materiale │ Resurse umane │ Resurse financiare││crt.│ serviciului │ (centru de zi, │ beneficiari │(spaţiul în care │(personal deja │ (sume cheltuite ││ │ social │ rezidenţial, │(copii, persoane │ va funcţiona, │ angajat/ │ şi/sau planificate││ │ │cantină socială ..) │ vârstnice, │ dotări etc.) │ contractat │ pentru următoarea ││ │ │ │ persoane cu │ │ şi/sau │ perioadă) ││ │ │ │dizabilităţi ..) │ │ planificat │ ││ │ │ │ │ │ pentru │ ││ │ │ │ │ │ următoarea │ ││ │ │ │ │ │ perioadă) │ │├────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────────┘2.6. Dispuneţi de personal calificat în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale(Se completează numai de solicitanţii care au completat tabelul prevăzut la pct. 2.5.)[] DA[] NUSecţiunea 3. Documente justificative solicitate(Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.)3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare:[] certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare (copie)3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau, după caz, nu au înfiinţat ori nu acordă servicii sociale:[] actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la pct. 1.3 (copie)[] angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)[] CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)[] contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)3.3. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare3.3.1. Pentru asociaţii şi fundaţii:[] certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie)[] statutul asociaţiei/fundaţiei (copie)[] angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)[] CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)[] contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)3.3.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare:[] certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)[] statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie)[] angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)[] CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)[] contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)3.3.3. Pentru cultele recunoscute de lege:[] actul normativ de recunoaştere a cultului (copie)[] documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie)[] angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)[] CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)[] contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)3.3.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii:[] certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)[] certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)[] angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)[] CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)[] contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)3.3.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege:[] certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)[] certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)[] actul de înfiinţare/actul constitutiv[] angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)[] CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)[] contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)Secţiunea 4. Solicitare acreditareSubsemnatul/Subsemnata, ............................, posesor/posesoare al/a actului de identitate .... seria .... nr. .........., eliberat la data de ............. de către .................., în calitate de reprezentant al ......................, solicit acreditarea ca furnizor de servicii sociale.Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.Reprezentant,......................(semnătura şi ştampila)Data ..........Doresc să ridic certificatul de acreditare de la:[] sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice[] sediul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului ...............  +  Anexa 3la normele metodologice- Model -ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE[conform prevederilor art. 8 alin. (6) lit. c) dinNormele metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniulserviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ANGAJAMENT ││ ││ ││ Furnizorul ............................................................., ││ (denumirea furnizorului) ││reprezentat de ..........................................................., ││ (numele şi prenumele) ││posesor al CI seria ...... nr. ..............., având funcţia de ........... ││............, mă angajez ca, în termen de maximum 3 ani de la data eliberării││certificatului de acreditare, să înfiinţez servicii sociale şi să acord ││servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare. ││ ││ ││ Reprezentant, ││ ....................... ││ (semnătura şi ştampila) ││ ││ Data ......... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4la normele metodologice- Model -REFERAT DE EVALUARE A FURNIZORULUIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEDirecţia generală ...............Direcţia ........................Compartiment de acreditareNr. ....../data .................(zi, lună, an)AvizatDirector,...........Referat de evaluare a furnizoruluiEvaluatorul .........(numele şi prenumele)......... am verificat dosarul de acreditare a furnizorului ........(denumirea furnizorului)......... înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor cu nr. ........... din data de .............. .În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în următoarele documente justificative:..............................................................................................................................................................................................................................(se specifică documentele)se constată îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute de lege, respectiv:1. ...................................................2. ...................................................etc.Având în vedere cele prezentate propun acreditarea furnizorului/respingerea acreditării furnizorului.Semnătura evaluatorului..................  +  Anexa 5la normele metodologice- Model -DECIZIE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALEMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECABINET MINISTRUDECIZIENr. .......... din .............. (zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de acordare a acreditării furnizorului de servicii sociale din Referatul de evaluare a furnizorului nr. ...../................,se acreditează, în condiţiile legii, furnizorul de servicii sociale: .......(denumirea)........, cu sediul în ...........(adresa completă)............. .În baza prezentei decizii se eliberează certificatul de acreditare.Ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,(L.S.)................  +  Anexa 6la normele metodologice- Model -DECIZIE DE RESPINGERE A ACREDITĂRIIFURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE/SERVICIULUI SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECABINET MINISTRUDECIZIENr. .......... din .............. (zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de respingere a acreditării furnizorului de servicii sociale/serviciului social din Referatul de evaluare a furnizorului/al serviciului nr. ....... din data de ......................,se respinge acreditarea furnizorului de servicii sociale/serviciului social: ........(denumirea).........., din următoarele motive:..........................................................................................................................................Ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,(L.S.)................  +  Anexa 7la normele metodologice- Model -CERERE DE ACREDITARE/REACREDITARE SERVICIU SOCIALSecţiunea 1. Informaţii referitoare la furnizorul serviciului social1.1. Denumirea furnizorului: ............................................1.2. Adresa furnizorului: ........................................................................................................................1.3. Date de contact furnizor: Telefon ............, fax ............, e-mail ..........................1.4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioareSeria ............. nr. ...................... Data eliberării ..................1.5. Data la care s-a transmis către compartimentul de acreditare cererea de acreditare ca furnizor de servicii sociale ..........(Se completează numai dacă prezenta cerere s-a transmis concomitent cu cererea de acreditare pentru furnizorul serviciului social.)1.6. Categoria furnizorului:(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)[] Furnizor public de servicii sociale[] Furnizor privat de servicii socialeSecţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită acreditarea2.1. Denumirea serviciului social: ......................................2.2. Adresa serviciului social:Strada: ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....Localitatea (municipiu/oraş/comună): .....................................Judeţul/Sectorul: ............Cod poştal: ................Telefon: ...................Fax: ......................E-mail:....................Pagina de internet: ............2.3. Statut(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)[] cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială[] fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ...............(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.)2.5. Licenţă de funcţionare seria ...... nr. ............ eliberată la data de: .......................(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.)Secţiunea 3. Specificul serviciului social3.1. Forma de organizare a serviciului social:(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)[] Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă nedeterminată[] Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă determinată[] Locuinţă protejată[] Centru de zi[] Unitate de îngrijiri la domiciliu[] Serviciu acordat în comunitate (specificaţi: consiliere, informare, orientare vocaţională, intervenţie în stradă, ambulanţă socială):[] Cantină socială[] Masă pe roţi[] Unitate medico-socială[] Altă formă (descrieţi) ..............................................................................................................................................3.2. Beneficiarii serviciului social:3.2.1. Categorii de beneficiari:(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)[] B.1. Copii[] B.1.1. Copii: 0-3 ani[] B.1.2. Copii: peste 3 ani-6 ani[] B.1.3. Copii: peste 6 ani-16 ani[] B.1.4. Copii: peste 16 ani-18 ani[] B.2. Tineri[] B.2.1 Tineri: peste 18 ani-26 ani[] B.2.2 Tineri: peste 26 ani-35 ani[] B.3. Adulţi: peste 35 ani-65 ani[] B.4. Vârstnici: peste 65 ani[] B.5. Familie[] B.6. Grup[] B.7. Comunitate3.2.2. Domiciliul/Reşedinţa beneficiarilor(Se bifează una sau ambele căsuţe.)Beneficiarii serviciului social sunt:[] cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social[] cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social3.3. Situaţii în care se află beneficiarii(Se bifează una sau mai multe căsuţe.)[] S.1. Abandon copii[] S.1.1. Copii orfani/copii separaţi de părinţi[] S.1.2. Copii în risc de separare de părinţi[] S.1.3. Copii în stradă[] S.2. Adicţii[] S.2.1. Droguri[] S.2.2. Alcool[] S.2.3. Alte substanţe toxice[] S.3. Abuz şi neglijare[] S.3.1. Copii[] S.3.2. Tineri[] S.3.3. Femei[] S.3.4. Adulţi[] S.3.5. Vârstnici[] S.4. Boală[] S.4.1. Boli neurodegenerative[] S.4.2. Boli psihice[] S.4.3. Boli cronice grave[] S.4.4. Boli incurabile[] S.5. Dependenţă (necesită ajutor pentru efectuarea activităţilor de viaţă zilnice)[] S.6. Dizabilitate (handicap)[] S.6.1. Mental[] S.6.2. Psihic[] S.6.3. Vizual[] S.6.4. Auditiv[] S.6.5. Surdocecitate[] S.6.6. Somatic[] S.6.7. Fizic[] S.6.8. Asociat[] S.6.9. HIV/SIDA[] S.6.10. Boli rare[] S.7. Delincvenţă[] S.7.1. Delincvenţă juvenilă[] S.7.2. Persoane private de libertate[] S.8. Fără adăpost[] S.8.1. Trăiesc în stradă[] S.8.2. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în stradă[] S.8.3. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în adăposturi improvizate[] S.8.4. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc la rude (cu excepţia rudelor de gradul I), prieteni, cunoştinţe[] S.9. Familii vulnerabile[] S.9.1. În risc de dezintegrare[] S.9.2. Monoparentală[] S.9.3. Situaţii conflictuale[] S.9.4. Violenţă în familie[] S.10. Imigranţi[] S.10.1. Refugiaţi[] S.10.2. Aflaţi în protecţie subsidiară[] S.10.3. Aflaţi în protecţie temporară[] S.11. Izolare socială[] S.11.1. Copii[] S.11.2. Adolescenţi şi tineri[] S.11.3. Adulţi[] S.11.4. Vârstnici[] S.12. Risc de sărăcie şi excluziune socială[] S.12.1. Şomaj de lungă durată[] S.12.2. Venituri reduse[] S.12.3. Locuinţă precară[] S.12.4. Analfabetism sau educaţie precară (nu a absolvit învăţământul obligatoriu)[] S.12.5. Exploatare prin muncă[] S.13. Trafic de persoane[] S.13.1. Copii[] S.13.2. Adolescenţi şi tineri[] S.13.3. Femei[] S.13.4. Persoane cu dizabilităţi şi vârstnici[] S.13.5. Adulţi[] S.14. Urgenţă socială3.4. Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social:(Se bifează una sau mai multe căsuţe.)[] A.I. Administrative şi hoteliere[] A.I.1. Cazare[] A.I.1.1.Cazare pe perioadă nedeterminată[] A.I.1.2. Cazare pe perioadă determinată (temporară)[] A.I.1.3. Cazare pe timp de noapte[] A.I.2. Acordare masă (3 mese/zi)[] A.I.3. Preparare hrană caldă[] A.I.4. Distribuire hrană caldă şi rece[] A.I.5. Menaj: spălătorie, uscătorie[] A.I.6. Curăţenie[] A.I.7. Pază[] A.I.8. Întreţinere[] A. II. Asistenţă socială[] A.II.1. Diagnoză socială[] A.II.2. Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire[] A.II.3. Îndrumare către alte servicii[] A.II.4. Consiliere socială[] A.II.5. Informare[] A.II.6. Suport emoţional[] A.II.7. Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială[] A.II.8. Altele (numiţi, descrieţi) ...............................................................[] A. III. Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale[] A.III.1. Orientare profesională/vocaţională[] A.III.2. Consiliere psihologică/psihosocială[] A.III.3. Consiliere juridică[] A.III.4. Terapii de integrare/reintegrare socială[] A.III.5. Supraveghere[] A.III.6. Suport emoţional-religios[] A.III.7. Terapii de reabilitare/reintegrare socială:[] A.III.7.1. Ergoterapie/terapie ocupaţională[] A.III.7.2. Logopedie[] A.III.7.3. Limbaj mimico-gestual[] A.III.7.4. Terapii de relaxare[] A.III.8. Altele (numiţi, descrieţi) ...................................................................[] A. IV. Asistenţă medicală şi recuperare[] A.IV.1. Asistenţă medicală acordată de medic - consultaţii şi tratament (menţionaţi specialitatea medicului)................................[] A.IV.2. Asistenţă medicală acordată de asistenta medicală[] A.IV.3. Îngrijire medicală la domiciliu[] A.IV.4. Recuperare medicală:[] A.IV.4.1. Kinetoterapie[] A.IV.4.2. Fizioterapie[] A.IV.4.3. Psihoterapie[] A.IV.4.4. Gimnastică medicală[] A.IV.4.5. Masaj[] A.IV.4.6. Altele (numiţi) ...................................................................[] A.V. Îngrijire personală[] A.V.1. Ajutor efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice (ADL)[] A.V.2. Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (IADL)[] A.VI. Îngrijiri paliative[] A.VII. Educare şi formare[] A.VII.1. Supraveghere pedagogică[] A.VII.2. Educare copil 0-3 ani[] A.VII.3. Educare pentru abilităţi de viaţă independentă[] A.VII.4. Educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate[] A.VII.5. Educare pentru integrare/reintegrare socială[] A.VII.6. Facilitare acces la educaţie generală[] A.VII.7. Facilitare acces la formare profesională[] A.VIII. Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber (numiţi, descrieţi) .....................[] A.IX. Alte activităţi[] A.IX.1. Linie telefonică[] A.IX.2. Intervenţii în stradă[] A.IX.3. Mediere socială[] A.IX.4. Acte de caritate: depozitare şi distribuire alimente, ajutoare materiale şi financiare[] A.IX.5. Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii etc.[] A.IX.6. Manichiură, pedichiură, frizerie, coafură[] A.IX.7. Altele (numiţi, descrieţi)....................................................3.5. Date tehnice:3.5.1. Capacitate, respectiv numărul de beneficiari asistaţi/zi sau numărul de paturi în cazul centrelor rezidenţiale care acordă cazare pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată şi pe timp de noapte.........................................................................3.5.2. Caracteristici clădire/spaţiu[] Clădire cu destinaţie exclusivă pentru serviciul social (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate, contract de închiriere/concesiune/altele, durata contractului etc.)...........................................................................................................................................................................................................................[] Spaţiu destinat serviciului social aflat în altă clădire (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate al spaţiului, cine este proprietarul clădirii în care se află spaţiul respectiv, ce tip de contract priveşte acordarea spaţiului respectiv, pe ce perioadă etc.)...........................................................................................................................................................................................................................Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului (în m²) ....................Compartimentare: (specificaţi: etaje, număr de camere şi destinaţie, holuri, număr grupuri sanitare, număr camere cu destinaţie de baie şi/sau duşuri, bucătărie, spaţiu pentru depozite de alimente, sală de mese, curte, gospodărie anexă etc.)...........................................................................................................................................................................................................................3.6. Resurse umane care activează în cadrul serviciului socialPersonalul care lucrează în cadrul serviciului social/acordă serviciul social:┌───────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐│ │ Număr personal │ Număr personal ││ │ cu studii │ cu studii ││ │ superioare │ medii │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│Personal angajat cu contract individual│ │ ││de muncă, din care: │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Personal angajat cu normă întreagă │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Personal angajat pe fracţiuni de │ │ ││ normă │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Personal cu contract de achiziţie │ │ ││ servicii │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Voluntari │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│TOTAL │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│TOTAL (1+2), din care: │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Nr. personal cu funcţii de conducere │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Nr. personal administrativ │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ Nr. personal de specialitate │ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘3.7. Convenţii de colaborare/parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale(Se completează numai de furnizorii privaţi.)..................................................................................................................................................3.8. Proiecte/programe care privesc sau au privit înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social(Numiţi şi descrieţi pe scurt.)..................................................................................................................................................Secţiunea 4. Finanţare serviciu social4.1. Surse de finanţare ale serviciului social:┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐│ Sursa de finanţare │ Se bifează │ % din bugetul total ││ │ rândul │ aferent serviciului ││ │corespunzător│ social reprezentat de ││ │ │suma provenită din fiecare││ │ │ sursă de finanţare, în ││ │ │ anul anterior depunerii ││ │ │ cererii │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din bugetul de stat │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din bugetul local │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din fonduri proprii │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din subvenţii de la bugetul de stat │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din subvenţii de la bugetele locale │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din contribuţii ale beneficiarilor │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din donaţii-sponsorizări │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din alte venituri extrabugetare │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din bugetul de stat prin programe de │ │ ││interes naţional sau alte │ │ ││programe/proiecte │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din fonduri structurale prin │ │ ││proiecte/programe │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│Din alte proiecte cu finanţare │ │ ││externă │ │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤│TOTAL: │ │ │└─────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────┘4.2. Data înregistrării/publicării, pe site-ul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a ultimei situaţii financiare a serviciului social cu personalitate juridică sau a furnizorului de servicii sociale pentru serviciul social fără personalitate juridică ................................................................Secţiunea 5. Documente justificative solicitate*) Notă

  ──────────

  *) Secţiunea nu se completează pentru reacreditarea serviciului social

  ──────────
  (Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)[] documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.[] actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz[] regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social[] autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei[] autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei[] autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării la incendiu[] angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat.----------Secţiunea 5 din anexa 7 a fost modificată de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016.Secţiunea 6. Persoană de contact din cadrul serviciului social(Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului)Numele şi prenumele: ...........................................Funcţia: ................................Telefon: ................................E-mail: .................................Secţiunea 7. Solicitare acreditare serviciu socialSubsemnatul/Subsemnata ......................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ...... nr. ............, eliberat/eliberată la data de .................... de către ...................., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit acreditarea/reacreditarea serviciului social .........(denumirea, localitatea, judeţul/sectorul)..........Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.Reprezentant,....................(semnătura şi ştampila)Data .................
   +  Anexa 8la normele metodologice- Model -ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE[prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. i) dinNormele metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 197/2012privind asigurarea calităţiiîn domeniul serviciilor sociale, aprobateprin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ANGAJAMENT ││ ││ Furnizorul ............(denumirea furnizorului)............, ││ ││reprezentat de ..............(numele şi prenumele)............., ││posesor al CI seria ............ nr. ........................, având││funcţia de ......................., mă angajez să notific Ministerul││Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, ││după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor ││Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu ││Dizabilităţi sau Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între ││Femei şi Bărbaţi asupra oricăror modificări referitoare la serviciul││social acreditat intervenite după acordarea licenţei de funcţionare.││intervenite după acordarea licenţei de funcţionare. ││ Reprezentant, ││ ..........(semnătura şi ştampila)............. ││ Data ............. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 8 a fost modificată de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unei sintagme.  +  Anexa 9la normele metodologice- Model -FIŞĂ DE AUTOEVALUAREPrezenta fişă de autoevaluare este întocmită de doamna/domnul ................................., având funcţia de .............., pentru serviciul social ............(denumirea)..........................,cu sediul în localitatea ......(municipiu, oraş, comună)............., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....,judeţul/sectorul .................., cod poştal ........., telefon ................, fax ..............., e-mail ..................... pagina de internet ...........................*Font 8*                                                              ┌─────────────┬────────────────┬──────────┐                                                              │Punctaj maxim│Punctaj rezultat│ │                                                              │ al │ în urma │ │                                                              │standardelor │ autoevaluării │Observaţii│                                                              │ minime de │ îndeplinirii │ │                                                              │ calitate │ standardelor │ │                                                              │ │ minime de │ │                                                              │ │ calitate │ │┌─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│MODUL I (definire) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│Standard 1 (definire/misiune) │ TOTAL: │ TOTAL: │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S1.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S1.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│Standard 2 (definire/misiune) │ TOTAL: │ TOTAL: │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S2.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S2.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│MODUL II (definire) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│Standard 1 (definire/misiune) │ TOTAL: │ TOTAL: │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S1.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S1.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│Standard 2 (definire/misiune) │ TOTAL: │ TOTAL: │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S2.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S2.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│Standard 3 (definire/misiune) │ TOTAL: │ TOTAL: │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S3.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│S3.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────┘Data:Reprezentant furnizor serviciu social ........(numele şi prenumele).........Semnătura şi ştampila  +  Anexa 10la normele metodologice- Model -REFERAT DE EVALUARE A SERVICIULUI SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢIDirecţia Generală .....................................Direcţia ..............................................Compartiment de acreditareNr. ......./data ................AvizatDirectorReferat de evaluare a serviciului socialEvaluatorul ............(numele şi prenumele)............... am verificat dosarul de acreditare a serviciului social ............(denumirea serviciului).................... înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a serviciilor sociale cu nr. .......... din data de...............În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în fişa de autoevaluare şi în următoarele documente justificative: ...........(se specifică documentele)................. se constată: a) îndeplinirea standardelor minime de calitate aferente serviciului social evaluat; b) neîndeplinirea standardelor minime de calitate, respectiv:......................................................................................................................................................Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea/respingerea cererii cererii de acreditare a serviciului social evaluat.Semnătura evaluatorului................................----------Anexa 10 a fost modificată de pct. 33 şi 34 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 11la normele metodologice- Model -DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONAREPROVIZORIE SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. .......... din ................(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de acordare a licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social din Referatul de evaluare al serviciului nr. ...../...........,se acordă licenţa de funcţionare provizorie a serviciului social .............(denumirea)...........................cu sediul în ..................(adresa completă)..............................,AvizatDirector ....................Direcţia .....................Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.)...................----------Anexa 11 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 12la normele metodologice- Model -LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIEMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢILICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIENr. ..........Serviciul social ......................................................, cu sediul/domiciliul în localitatea ........................., str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .................., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.În baza prezentei licenţe de funcţionare provizorie, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 1 an, de la data .............. la data ................... .Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.)..................Data eliberării:Anul ...... luna ........ ziua ....----------Anexa 12 a fost modificată de pct. 33 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 13la normele metodologice- Model -RAPORTde evaluare/monitorizare în teren servicii socialePrezentul raport de evaluare/monitorizare în teren s-a realizat pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării/reacreditării pentru:Serviciul social ..............(denumirea)........................ cu sediul în localitatea ................(municipiu, oraş, comună).............Str. ........................., nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .................Cod poştal: ...........................Telefon: ..............................Fax: ..................................E-mail: ...............................Pagina de internet: ...................Serviciul social deţine licenţă de funcţionare seria ........ nr. ............., eliberată la data de ........ (se completează numai în cazul reacreditării serviciului social)...........Serviciul social este acordat de .................(denumirea furnizorului)..................., cu sediul în localitatea ...........(municipiu, oraş, comună)...................,Str. ........................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ...................Cod poştal: ............................Telefon: ...............................Fax: ...................................E-mail: ................................Pagina de internet: ....................Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:1. Consultă următoarele documente: .........................................................................................................2. Vizitează imobilul aferent serviciului social (concluzii): ....................................................................................................................................................3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social (concluzii)................................................................................................................................................4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor (concluzii):............................................................................................................................................În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare completează fişa de evaluare după modelul:*Font 7*                                 ┌───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐                                 │ │Punctaj rezultat│ │ │ │                                 │ Punctaj maxim │ în urma │Punctaj acordat│Punctaj acordat│Punctaj acordat│                                 │al standardelor│ autoevaluării │ de inspector/ │ de inspector/ │ de inspector/ │                                 │ minime de │ îndeplinirii │ evaluator 1 │ evaluator 2 │ evaluator 3 │                                 │ calitate │ standardelor │ │ │ (după caz) │                                 │ │ minime de │ │ │ │                                 │ │ calitate │ │ │ │┌────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│MODUL I (definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│Standard 1 (definire/misiune) │TOTAL: │TOTAL: │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S1.1 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S1.2 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│Standard 2 (definire/misiune) │TOTAL: │TOTAL: │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S2.1 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S2.2 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│MODULUL II (definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│Standard 1 (definire/misiune) │TOTAL: │TOTAL: │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S1.1 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S1.2 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│Standard 2 (definire/misiune) │TOTAL: │TOTAL: │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S2.1 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S2.2 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│Standard 3 (definire/misiune) │TOTAL: │TOTAL: │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S3.1 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│S3.2 (condiţie minimă, procedură│ │ │ │ │ ││de implementare - definire) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤│PUNCTAJ TOTAL │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘În urma evaluării se constată:A. îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate;B. îndeplinire în proporţie de 75% a standardelor minime de calitate;C. neîndeplinirea standardelor minime de calitate.Standardele minime de calitate neîndeplinite sunt următoarele: .....................................................................................................................................................................(Se menţionează pentru situaţiile prevăzute la lit. B şi C.)Recomandări:- ..........................................................................- ..........................................................................- ..........................................................................- ..........................................................................- ..........................................................................Propunerea formulată de echipa de evaluare în urma evaluării în teren:[] acordarea licenţei de funcţionare[] menţinerea licenţei de funcţionare provizorie şi reevaluarea serviciului în termen de .......[] retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social[] neacordarea reacreditării serviciului socialPrezentul raport este întocmit de către:1. Inspector ............(nume, prenume)....................2. Inspector ............(nume, prenume)....................3. După caz, inspector sau alt evaluator ......(nume, prenume)......Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ...........,în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.    Data: ...............    Inspector 1 Inspector 2 Inspector/evaluator 3 Reprezentant                                       (după caz) furnizor/conducător                                                               serviciu    Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura  +  Anexa 14la normele metodologice- Model -NOTIFICARE DE ACORDARE A LICENŢEIDE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIALAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂAgenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ..........NOTIFICARENr. ....../........(data)În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social ....(denumirea)......., în data de ....... a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea ....(municipiu, oraş, comună)....., str. ......... nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......, deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. ...., eliberată la data de ......, în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate.Evaluarea s-a realizat de inspectorii:1. ............(nume, prenume).................................2. ............(nume, prenume).................................Raportul de evaluare în teren consemnează faptul că fişa de autoevaluare este întocmită corect şi standardele minime de calitate sunt îndeplinite.În baza celor constatate se propune acordarea licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat.Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, împreună cu raportul de evaluare în teren în original.Director executiv,.......................(semnătura, ştampila)----------Anexa 14 a fost modificată de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unei sintagme.  +  Anexa 15la normele metodologice- Model -DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARESERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. ..... din ..............(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. .......... din data de ......... şi în Notificarea nr. ...... din data de ....... înaintată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ...........,se acordă licenţa de funcţionare a serviciului social ........(denumirea).........., cu sediul în ............(adresa completă)...................Avizat------Director .............Direcţia .............Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.)..............----------Anexa 15 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 16la normele metodologice- Model -LICENŢĂ DE FUNCŢIONAREMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢILICENŢĂ DE FUNCŢIONAREseria ......... nr. .......Serviciul social ....................................................................................................................................................................................................,cu sediul/domiciliul în localitatea ......., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.În baza prezentei licenţe de funcţionare, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, de la data ........ la data ....... .Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.)..............Data eliberării:Anul .......luna ....ziua ......----------Anexa 16 a fost modificată de pct. 33 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 17la normele metodologice- Model -NOTIFICARE DE RETRAGERE A LICENŢEI DE FUNCŢIONAREPROVIZORIE SERVICIU SOCIALAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂAgenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială .......NOTIFICARENr. ....../...........(data)În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social ....(denumirea)........, în data de ....... a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea .....(municipiu, oraş, comună)......, str. ........ nr. ...., bl. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. ...., eliberată la data de ......, în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate.Evaluarea s-a realizat de inspectorii:1. .........(nume, prenume)...................................2. .........(nume, prenume)...................................Raportul de evaluare în teren consemnează următoarele:1. informaţii privind corectitudinea şi conformitatea datelor din fişa de autoevaluare cu realitatea din teren .........;2. informaţii privind gradul de îndeplinire a standardelor minime de calitate (se menţionează standardele care nu sunt îndeplinite) ......... .În baza celor constatate, se propune retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social evaluat.Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, împreună cu raportul de evaluare în teren în original.Director executiv,.......................(semnătura, ştampila)----------Anexa 17 a fost modificată de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unei sintagme.  +  Anexa 18la normele metodologice- Model -DECIZIE DE RETRAGERE LICENŢĂ DE FUNCŢIONAREPROVIZORIE SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. ....... din ............(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) şi ale art. 22 din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorie prevăzută în Raportul de evaluare în teren nr. ..... din data de ....... şi în Notificarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........., nr. ....../.....,se retrage Licenţa de funcţionare provizorie nr. ..., eliberată la data de ......, a serviciului social ....(denumirea)....., din următoarele motive:.............................................................................................................................................................................................. .Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.)..............----------Anexa 18 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 19la normele metodologice- Model -NOTIFICARE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIALAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂAgenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ...........NOTIFICARENr. ......./...........(data)În cadrul procedurii de reacreditare a serviciului social ......(denumirea)..........., în perioada .....(perioada de licenţiere de 5 ani).... au fost efectuate ....(numărul)..... de vizite în teren, în scopul evaluării şi monitorizării respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social.Vizitele în teren au fost realizate la sediul serviciului social din localitatea .....(municipiu, oraş, comună)..., str. ......... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....... .Serviciul social evaluat deţine Licenţa de funcţionare seria ...... nr. ......., valabilă pe perioada ...... .Raportul de monitorizare, având ca scop verificarea respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social, întocmit conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, a fost realizat de către inspectorii:1. .............(nume, prenume)....................................2. .............(nume, prenume)....................................Raportul de monitorizare consemnează faptul că standardele minime de calitate aferente serviciului social evaluat sunt îndeplinite.În baza celor constatate se propune reacreditarea serviciului social şi acordarea licenţei de funcţionare pe o nouă perioadă de 5 ani.Director executiv,........................(semnătura, ştampila)  +  Anexa 20la normele metodologice- Model -DECIZIE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. ..... din ..............(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de reacreditare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. ..... din data de .......... şi în Notificarea nr. ..... din data de......., întocmită de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........, se reacreditează serviciul social .....(denumirea)...... cu sediul în .....(adresa completă).... .În baza prezentei decizii se acordă licenţa de funcţionare pe perioada ............. .Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.)..............----------Anexa 20 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 21la normele metodologice- Model -CERERE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATESERVICIU SOCIALSecţiunea 1. Informaţii despre furnizorul care solicită încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale acordate1.1. Denumirea solicitantului: ..............................................................................................................................................................1.2. Adresa solicitantului:Strada: .......................................................Nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. .....Localitatea: ........, judeţul/sectorul: ......, cod poştal: ........Telefon: ......., fax: ............E-mail: ......., pagina de internet: ........1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării): ............................................................................................................................................................1.4. Cod unic de înregistrare al solicitantului/Cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF): .........1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (Se bifează căsuţa corespunzătoare.):[] Public[] PrivatSecţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită evaluarea nivelelor de calitate2.1. Denumirea serviciului social: .............................2.2 Adresa serviciului social:Strada: ............Nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. .....Localitatea (municipiu/oraş/comună): .........Judeţul/Sectorul: ...............Cod poştal: .....................Telefon: ........................Fax: ............................E-mail: .........................Pagina de internet: .............2.3. Statut(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)[] cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială[] fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/Cod fiscal al serviciului social ..............(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.)2.5. Licenţă de funcţionare seria ...... nr. ......, eliberată la data de: ...........(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.)Secţiunea 3. Documente justificative solicitate(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)[] licenţa de funcţionare a serviciului social (în copie)[] regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)[] referat justificativ cu prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitateSecţiunea 4. Persoană de contact din cadrul serviciului social(Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului)Nume şi prenume: ...................Funcţie: ...........................Telefon: ...........................E-mail: ............................Secţiunea 5. Solicitare de încadrare în clase de calitate ale serviciilor socialeSubsemnatul(a), ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ....... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ....... de către ......., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit încadrarea serviciului social (denumire, localitate, judeţ/sector) ........................................................................................................................................................în clasa de calitate .......................................... .Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.Reprezentant..........................(semnătura şi ştampila)Data: .................  +  Anexa 22la normele metodologice- Model -RAPORTde evaluare în teren pentru încadrarea în clase de calitatePrezentul raport de evaluare în teren în scopul verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate s-a realizat pentru:Serviciul social .............(denumirea).......................................................................................................,cu sediul în localitatea ............(municipiu, oraş, comună).............Strada: ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........Cod poştal: ................Telefon: ...................Fax: ......................E-mail: ....................Pagina de internet: ............Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria ...... nr. ......., eliberată la data de ........Serviciul social este acordat de ...........(denumirea furnizorului)..................................................................................,cu sediul în localitatea .............(municipiu, oraş, comună).......................................................................................Strada: ................................................................nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ........, ap. ...., judeţul/sectorul: ............Cod poştal: ................Telefon: ...................Fax: ......................E-mail: ....................Pagina de internet: ............Pentru realizarea raportului de evaluare, echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:1. Consultă următoarele documente: ..............................................................................................................................................................................................2. Vizitează imobilul aferent serviciului social: .........(concluzii)...........................................................................................................................................................3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social: ......(concluzii)............................................................................................................................................................4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor: ........(concluzii)............................................................................................................................................................În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare constată îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă:1. ..............................2. ..............................etc.şi propune încadrarea serviciului social evaluat în clasa de calitate: ......................Prezentul raport este întocmit de către:1. Inspector .............(nume, prenume)..............2. Evaluator ...........(nume, prenume).........., funcţie .................3. Evaluator ...........(nume, prenume).........., funcţie .................Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ............................, în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.Data:    Inspector 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Reprezentant                                                             furnizor/                                                       conducător serviciu    Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura  +  Anexa 23la normele metodologice- Model -REFERAT DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIULUI SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢIDirecţia Generală .................Direcţia .....................Compartiment de acreditareNr. ..../data ...Referat de evaluare a calităţii serviciului socialEvaluatorul .............(nume şi prenume)............ am verificat dosarul de evaluare a nivelelor de calitate al serviciului social ........(denumirea serviciului)..........., înregistrat în Registrul special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale cu nr. ...... din data de ........... .În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social şi în documentele justificative ...........(se specifică documentele)..................., se constată următoarele: ...............(se prezintă indicatorii de performanţă posibil a fi îndepliniţi)................ .Recomandări(în funcţie de rezultatele verificării documentelor, se poate face una dintre următoarele propuneri):1. Având în vedere că serviciul social poate îndeplini indicatorii de performanţă aferenţi uneia dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime de calitate, propun efectuarea vizitei de evaluare în teren la sediul serviciului social.2. Deoarece, din documentele prezentate, nu reiese posibilitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate, propun respingerea cererii de încadrare în clase de calitate, din următoarele motive: .................................................. .Semnătura evaluatorului....................----------Anexa 23 a fost modificată de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unei sintagme.  +  Anexa 24la normele metodologice- Model -DECIZIE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. .......... din ..............(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de încadrare în clase de calitate a serviciilor sociale formulată în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. ........ din data de ................,se încadrează serviciul social..............(denumirea).............,cu sediul ..........................(adresa completă)....................,.........................................................................,în clasa de calitate: ............................Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.).......................----------Anexa 24 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 25la normele metodologice- Model -DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DEÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. .......... din ..............(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de respingere a încadrării în clase de calitate formulată în Referatul de evaluare a calităţii serviciului social nr. ... din data de ..... sau în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. ........ din data de ...........,se respinge cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social ............(denumirea).....................................................................................,cu sediul .......................(adresa completă)...................................................................................................,din următoarele motive: ...................................................Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.).................----------Anexa 25 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 26la normele metodologice  +  Anexa 27la normele metodologice                                   - Model -                              RAPORT DE CONSTATARE                                Nr. ...........    Prezentul raport de constatare s-a întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie    realizate la sediul:    Serviciului social .....................................................                                   (denumirea)    adresa ..................................................................                           (municipiu, oraş, comună)    Str.: ............... nr. ..........., bl. ................, sc. .........,    et. ..............., ap. ......., judeţul/sectorul: .................    Cod poştal: ...................................................    Telefon: .........................................................    Fax: ..............................................................    E-mail: ..........................................................    Pagina de internet: .......................................    Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria ........ nr. ........    eliberată la data de ..................    Serviciul social este acordat de .........................................                                        (denumirea furnizorului)    ........................................................................,    cu sediul în localitatea ................................................                                    (municipiu, oraş, comună)    .........................................................................    Str. ............... nr. ..........., bl. ............, sc. ............,    et. ........., ap. ..........., judeţul/sectorul: .......................    Cod poştal: .....................................................    Telefon: ..........................................................    Fax: ...............................................................    E-mail: ............................................................    Pagina de internet: ........................................    Misiunea de inspecţie a fost anunţată prin Adresa nr. ... din data de ......    sau    Misiunea de inspecţie este inopinată ......................................    Misiunea de inspecţie este realizată în scop de evaluare, monitorizare    sau control:    ............................................................................    ............................................................................                            (detalii)    În cadrul misiunii de inspecţie s-au realizat următoarele activităţi:    1. Verificarea următoarelor documente:    ............................................................................    ............................................................................    2. Vizitarea centrului/imobilului în care funcţionează serviciul - spaţii de       cazare, oficii, grupuri sanitare, bucătărie, spaţiu de servire a mesei,       cabinete, birouri etc.:    ............................................................................    ............................................................................                            (concluzii)    3. Discuţii cu personalul aferent serviciului social:    ............................................................................    ............................................................................                            (concluzii)    4. Discuţii cu beneficiarii:    ............................................................................    ............................................................................                            (concluzii)    În urma activităţilor desfăşurate în cadrul misiunii de inspecţie s-au    evidenţiat următoarele:    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................    Faptele sau neregulile constatate se încadrează în una dintre situaţiile    prevăzute la art. 27 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în    domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare (detalii):    1. ..............................................................    2. ..............................................................    etc.    Având în vedere cele constatate, propunem:    1. Suspendarea acreditării serviciului social pe o perioadă de ..........,       începând cu data de ..............    Pentru remedierea neregulilor constatate, în perioada menţionată furnizorul/    conducătorul serviciului social trebuie să realizeze următoarele:    a) Sarcina (recomandare explicită formulată de echipa de inspecţie)    b) Sarcina    etc.    2. Retragerea acreditării serviciului social din următoarele motive:    ............................................................................    ............................................................................    Prezentul raport este întocmit de către:    1. Inspector .............................................................                          (nume, prenume)    2. Inspector .............................................................                          (nume, prenume)    3. Altă persoană nominalizată, în condiţiile legii, să facă parte din echipa       de inspecţie .................., funcţie .........................                    (nume, prenume)    Raportul s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului .......................,    având funcţia de ............, în calitate de reprezentant al furnizorului/    serviciului social.    Raportul este întocmit în 3 exemplare originale.        Data:    Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3/ Reprezentant                                  altă persoană furnizor/serviciu social    Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura  +  Anexa 28la normele metodologice- Model -DECIZIE DE SUSPENDARE A ACREDITĂRII SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. ..... din ..............(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de suspendare a acreditării serviciului social prevăzută în raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de ........,pe perioada ........... se suspendă acreditarea pentru serviciul social: .........(denumirea, adresa)............din următoarele motive: .................................................Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,(L.S.).................----------Anexa 28 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 29la normele metodologice- Model -DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE SERVICIU SOCIALMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU, DUPĂ CAZ, AUTORITATEA NAŢIONALĂPENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU DIZABILITĂŢI SAU AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRUEGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢICABINET MINISTRU SAU, DUPĂ CAZ, CABINET PREŞEDINTESAU CABINET SECRETAR DE STATDECIZIENr. ...... din ................(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de retragere a acreditării serviciului social prevăzută în Raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de ......................,se retrage acreditarea serviciului social, respectiv Licenţa de funcţionare seria ............. nr. ...... eliberată la data de .............., pentru serviciul social: ...........(denumirea, adresa).................din următoarele motive: .................................................Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau,după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiluluişi Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarulde stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,...................................----------Anexa 29 a fost modificată de pct. 33, 35 şi 36 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016, prin modificarea unor sintagme.  +  Anexa 30la normele metodologice- Model -DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALEMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECABINET MINISTRUDECIZIENr. ..... din ................(zi, lună, an)Având în vedere:- prevederile art. 22 şi ale art. 28 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;- propunerea de retragere a acreditării furnizorului de servicii sociale formulată de compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Adresa nr. ........ din data de .......................,se retrage acreditarea furnizorului de servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare seria ......... nr. ............. eliberat la data de ...................., pentru furnizorul: ..............(denumirea, adresa)...................din următoarele motive: ...............................................Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,(L.S.)...............-------