HOTĂRÂRE nr. 570 din 10 august 2016privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 18 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2^12 lit. d), art. 17 lit. a^1), art. 36 alin. (3) și pct. 1.2.6 din anexa nr. 1^1 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista substanțelor prioritare în domeniul apei, prevăzută în anexa nr. 2, în conformitate cu prevederile art. 2^12 lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Se aprobă Lista specificațiilor tehnice și metodele standardizate pentru analiza și monitoringul stării apelor prevăzute în anexa nr. 3, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) matrice - un compartiment al mediului acvatic, respectiv apă, sedimente sau biotă;b) taxon al biotei - un anumit taxon acvatic în cadrul categoriei taxonomice "subîncrengătură", "clasă" sau un echivalent al acestora; c) limită de detecție (LOD) - semnalul de ieșire sau valoarea concentrației peste care se poate afirma, cu un nivel de încredere indicat, că o probă este diferită de o probă martor care nu conține respectiva substanță analizată;d) limită de cuantificare (LOQ) - un multiplu definit al limitei de detecție pentru o concentrație a substanței analizate care poate fi rezonabil determinată la un nivel acceptabil de acuratețe și precizie; limita de cuantificare poate fi calculată utilizând un standard adecvat sau o probă adecvată și poate fi obținută din cel mai jos punct de pe curba de calibrare, excluzând proba martor;e) incertitudinea de măsurare - valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite substanței analizate, pe baza informațiilor utilizate;f) principalii poluanți - poluanții definiți la pct. 46 din anexa nr. 1 la Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;g) standarde de calitate - norme de calitate definite de art. 2^12 lit. d) și de pct. 69 din anexa nr. 1 la Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.(2) De asemenea, pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri se aplică și definițiile prevăzute la anexa nr. 1 la Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta hotărâre transpune:a) Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 24 decembrie 2008, cu excepția articolului 10;b) Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 201 din 1 august 2009;c) Directiva 2013/39/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 226 din 24 august 2013.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 10 august 2016.Nr. 570.  +  Anexa nr. 1PROGRAMde eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  substanțelor prioritare în domeniul apei
  NumărNumăr CAS*1) Număr UE*2) Denumirea substanțeiprioritare*3) Identificată ca substanțăpericuloasă prioritară
  1. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor
  2. 120-12-7 204-371-1 Antracen X
  3. 1912-24-9 217-617-8 Atrazin
  4. 71-43-2 200-753-7 Benzen
  5. nu se aplică nu se aplică Difenileteri bromurați X*4)
  6. 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu și compușii săi X
  7. 85535-84-8 287-476-5 Cloralcani, C(10-13)X
  8. 470-90-6 207-432-0 Clorfenvinfos
  9. 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos, Clorpirifos-etil
  10. 107-06-2 203-458-1 1,2-dicloretan
  11. 75-09-2 200-838-9 Diclormetan
  12. 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil) ftalat X
  13. 330-54-1 206-354-4 Diuron
  14. 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X
  15. 206-44-0 205-912-4 Fluoranten
  16. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorbenzen X
  17. 87-68-3 201-765-5 Hexaclorbutadienă X
  18. 608-73-1 210-168-9 Hexaclorciclohexan X
  19. 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon
  20. 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii săi
  21. 7439-97-6 231-106-7 Mercur și compușii săi X
  22. 91-20-3 202-049-5 Naftalină
  23. 7440-02-0 231-111-4 Nichel și compușii săi
  24. nu se aplică nu se aplică Nonil fenoli X*5)
  25. nu se aplică nu se aplică Octil fenoli*6)
  26. 608-93-5 210-172-0 Pentaclorbenzen X
  27. 87-86-5 201-778-6 Pentaclorfenol
  28. nu se aplică nu se aplică Hidrocarburi aromatice policiclice*7) X
  29. 122-34-9 204-535-2 Simazin
  30. nu se aplică nu se aplică Compuși tributilstanici X*8)
  31. 12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni
  32. 67-66-3 200-663-8 Triclormetan, cloroform
  33. 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X
  34. 115-32-2 204-082-0 Dicofol X
  35. 1763-23-1 217-179-8 Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi X
  36. 124495-18-7 nu se aplică Chinoxifen X
  37. nu se aplică nu se aplică Dioxine și compuși de tip dioxină X*9)
  38. 74070-46-5 277-704-1 Aclonifen
  39. 42576-02-3 255-894-7 Bifenox
  40. 28159-98-0 248-872-3 Cibutrin
  41. 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrin*10)
  42. 62-73-7 200-547-7 Diclorvos
  43. nu se aplică nu se aplică Hexa bromo ciclo dodecani X*11)
  44. 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 213-831-0 Heptaclor și heptaclor epoxid X
  45. 886-50-0 212-950-5 Terbutrin
  *1) CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).*2) Număr UE: Inventarul european al substanțelor comerciale existente introduse pe piață (Einecs) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).*3) Atunci când au fost selectate grupuri de substanțe, exceptând cazul în care au fost indicate explicit în notă, s-au definit reprezentanți tipici ai acestora în contextul stabilirii standardelor de calitate a mediului.*4) Numai tetra, penta, hexa și heptabromodifenileter (numere CAS: 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0 și, respectiv, 68928-80-3).*5) Nonil fenol (nr. CAS 25154-52-3, nr. UE 246-672-0), inclusiv izomerii 4-nonil fenol (nr. CAS 104-40-5, nr. UE 203-199-4) și 4-nonil fenol (ramificat) (nr. CAS 84852-15-3, nr. UE 284-325-5).*6) Octil fenol (nr. CAS 1806-26-4, nr. UE 217-302-5), inclusiv izomerul 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol (nr. CAS 140-66-9, nr. UE 205-426-2).*7) Inclusiv benzo(a)piren (nr. CAS 50-32-8, nr. UE 200-028-5), benzo(b)fluoranten (nr. CAS 205-99-2, nr. UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilen (nr. CAS 191-24-2, nr. UE 205-883-8), benzo(k)fluoranten (nr. CAS 207-08-9, nr. UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)piren (nr. CAS 193-39-5, nr. UE 205-893-2), dar fără antracen, fluoranten și naftalină, care sunt incluse în listă separat.*8) Inclusiv cationul tributilstanic (nr. CAS 36643-28-4).*9) Aceasta se referă la următorii compuși:– șapte dibenzo-p-dioxine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (nr. CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (nr. CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (nr. CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (nr. CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (nr. CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (nr. CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (nr. CAS 3268-87-9);– zece dibenzofurani policlorurați (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (nr. CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (nr. CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (nr. CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (nr. CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (nr. CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (nr. CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8H6CDF (nr. CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (nr. CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (nr. CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (nr. CAS 39001-02-0);– doisprezece bifenili policlorurați, tip dioxină (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, nr. CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, nr. CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, nr. CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, nr. CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, nr. CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, nr. CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, nr. CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, nr. CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, nr. CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, nr. CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, nr. CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, nr. CAS 39635-31-9).*10) Nr. CAS 52315-07-8 se referă la un amestec de izomeri de cipermetrin, alfa-cipermetrin (nr. CAS 67375-30-8), beta-cipermetrin (nr. CAS 65731-84-2), teta-cipermetrin (nr. CAS 71697-59-1) și zeta-cipermetrin (nr. CAS 52315-07-8).*11) Se referă la 1,3,5,7,9,11-Hexa bromo ciclo dodecan (nr. CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- Hexa bromo ciclo dodecan (nr. CAS 3194-55-6), alpha-Hexa bromo ciclo dodecan (nr. CAS 134237-50-6), beta-Hexa bromo ciclo dodecan (nr. CAS 134237-51-7) și gamma-Hexa bromo ciclo dodecan (nr. CAS 134237-52-8).
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  specificațiilor tehnice și metodele
  standardizate pentru analiza și monitoringul stării apelor
  1. Toate metodele de analiză, inclusiv metodele de laborator, de teren și în flux continuu, utilizate de autoritatea competentă sau de programe sau studii de cercetare pentru necesitățile programelor de monitorizare chimică a apelor de suprafață și a mediului acvatic, efectuate în temeiul Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și al prezentei anexe, sunt validate și documentate în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 privind cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări sau cu alte standarde echivalente referitoare la validarea și competențele laboratoarelor de încercări, acceptate la nivel european sau internațional, stabilite de organismul național de acreditare.2. Metodele de analiză de laborator, de teren și în flux continuu, utilizate pentru necesitățile de monitorizare chimică, îndeplinesc următoarele criterii minime de performanță cumulative:a) o incertitudine de măsurare de maximum 50% (k = 2) estimată la nivelul standardelor de calitate a mediului aplicabile;b) o limită de cuantificare pentru toate metodele de analiză aplicate este de maximum 30% din valoarea standardelor de calitate a mediului aplicabile.3. În lipsa standardelor relevante de calitate a mediului aplicabile pentru o substanță sau un parametru dat sau în lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească criteriile minime de performanță prevăzute la pct. 2, monitorizarea se efectuează utilizând cele mai bune tehnici disponibile, care nu presupun costuri excesive.4. În cazul în care concentrațiile unor substanțe sau parametri fizico-chimici sau chimici, dintr-o probă dată, sunt inferioare limitei de cuantificare, rezultatele măsurărilor utilizate pentru calcularea valorilor medii sunt stabilite ca jumătatea valorii limitei de cuantificare respective.5. În cazul în care valoarea medie calculată a rezultatelor măsurărilor metodelor de analiză prevăzute la pct. 1 este inferioară limitelor de cuantificare, valoarea este considerată inferioară limitei de cuantificare (< LOQ).6. Prevederile pct. 2 nu se aplică pozițiilor care corespund sumelor totale ale unui grup dat de substanțe sau a sumelor totale ale unor parametri fizico-chimici sau chimici și care includ metaboliți, produși de degradare și de reacție corespunzători ai acestora. În aceste cazuri, rezultatele inferioare limitei de cuantificare a substanțelor individuale sunt egale cu "0".7. Laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității, în conformitate cu prevederile SR EN ISO/IEC 17025:2007 privind cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări sau alte standarde care stabilesc cerințele de competență ale laboratoarelor de încercări echivalente acceptate la nivel european sau internațional, stabilite de organismul național de acreditare.8. Laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare își demonstrează competențele analizând substanțe sau parametri fizico-chimici sau chimici prin:a) participarea la programe de testare a competenței; aceste programe acoperă metodele de analiză prevăzute la pct. 1 pentru oricare dintre substanțele sau parametrii fizico-chimici sau chimici pentru care efectuează analize, la nivele de concentrații reprezentative ale programelor de monitorizare chimică, în temeiul Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;b) analiza materialelor de referință disponibile, care sunt reprezentative pentru probele recoltate conținând nivele de concentrații adecvate criteriilor minime de performanță menționate la pct. 2, aplicabile standardelor de calitate a mediului.9. Programele de testare a competenței prevăzute la pct. 8 lit. a) sunt organizate de organisme acreditate ori recunoscute internațional sau național, care îndeplinesc cerințele ghidului actualizat SR EN ISO/CEI 17043:2010 (fost SR ISO/IEC 43-1:1997) referitor la evaluarea conformității, cerințe generale pentru încercările de competență sau ale altor standarde echivalente de evaluare a conformității, acceptate la nivel european sau internațional. Rezultatele participării la aceste programe de evaluare a competenței se evaluează pe baza sistemelor de notare stabilite de ghidul SR EN ISO/CEI 17043:2010 (fost SR ISO/IEC 43-1:1997), standardul SR ISO-13528:2015 (fost SR ISO-13528:2005) referitor la metode statistice utilizate în testele de competență a programelor de intercomparare a laboratoarelor de încercări sau alte standarde echivalente referitoare la metode statistice, acceptate la nivel european sau internațional și adoptate pe plan național.10. Laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare, care efectuează analize de substanțe ori parametri fizico-chimici sau chimici, cunosc și aplică toate prevederile standardelor menționate la pct. 7-9.
  -----