HOTĂRÂRE nr. 344 din 30 aprilie 2014(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative(actualizată până la data de 17 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi al art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale, funcţii, principii şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie şi planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control. (3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asigură coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Articolul 2Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii: a) de strategie şi planificare, prin care:1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile de activitate;2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate; b) de reglementare, sinteză şi avizare, prin care:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care privesc sfera sa de competenţă;3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale; c) de reprezentare, prin care reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional; d) de autoritate de stat, prin care:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;2. coordonează, monitorizează şi asigură implementarea unitară a legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;3. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;4. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;5. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile de competenţă;6. asigură exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casei Naţionale de Pensii Publice; e) de monitorizare, inspecţie şi control, prin care:1. asigură, prin compartimentele proprii sau instituţiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, controlul respectării legalităţii în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;2. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de competenţă;3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate în subordinea sau sub autoritatea sa;4. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe;5. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate; f) de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. g) de autoritate de implementare pentru asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate; h) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională; i) de administrare, prin care:1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare;2. închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa; j) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate, prin care:1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;2. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;3. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora. (2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se bazează pe următoarele principii: a) principiul respectării demnităţii umane, egalităţii de şanse şi de tratament; b) principiul coeziunii sociale; c) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă; d) principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social; e) principiul compatibilităţii cu legislaţia comunitară; f) principiul transparenţei activităţii faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă; g) principiul eficienţei managementului fondurilor publice; h) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea economică şi socială.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general:1. identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în deplină concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;2. elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;3. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate;4. organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;5. colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;6. participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;7. participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;8. participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;9. realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;10. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;11. editează, direct sau prin unităţile din subordinea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;12. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;13. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;14. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;15. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului;16. asigură implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;17. coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;18. elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate;19. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor în domeniu;19^1. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, precum şi aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condiţiile prevăzute de lege;----------Pct. 19^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.20. colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul de activitate al ministerului;21. asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului ministerului;22. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene, în acest sens, îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin şi participă, potrivit legislaţiei în vigoare, la sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene;23. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative iniţiate în sfera sa de activitate;24. asigură relaţia cu Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu alte organizaţii internaţionale, potrivit domeniului său de competenţă;25. negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul său de activitate;26. derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice din alte state;27. reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile europene din domeniul său de activitate;28. asigură protecţia cetăţenilor români care desfăşoară activităţi lucrative în străinătate prin intermediul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale;29. monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru realizarea direcţiilor de acţiune referitoare la ocupare;30. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă derulate de minister;31. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniului de competenţă al ministerului;32. asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului;33. exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate sau aflate sub autoritatea sa;34. editează buletine informative şi organizează seminare, conferinţe, expoziţii tematice şi alte acţiuni similare în ţară şi în străinătate, în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative, precum şi cele legate de organizarea seminarelor, conferinţelor, expoziţiilor şi celorlalte acţiuni tematice se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;35. implementează şi dezvoltă sistemul informatic integrat în domeniul său de activitate;36. fundamentează şi susţine proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa;37. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate şi programele de investiţii anuale şi multianuale;38. monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, în domeniile: a) Protecţia drepturilor copilului şi adopţie1. avizează cadrul normativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei şi al armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;2. coordonează elaborarea şi aprobă Strategia naţională în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei;3. coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei;4. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţie;----------Pct. 4 al lit. a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.5. acreditează serviciile sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate.----------Pct. 5 al lit. a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. b) Asistenţă socială şi incluziune socială1. coordonează sistemul naţional de asistenţă socială în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin legislaţia în domeniu;2. elaborează cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, precum şi cele referitoare la organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului naţional de asistenţă socială;3. finanţează beneficiile de asistenţă socială, precum şi programele destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;4. colectează datele la nivel naţional privind sărăcia şi excluziunea socială, analizează şi identifică factorii care contribuie la prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, formulează recomandări şi propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale şi elaborează rapoartele naţionale privind incluziunea socială;5. elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale şi monitorizează respectarea lor de către furnizorii publici;6. elaborează criteriile, indicatorii de performanţă şi standardele de calitate privind serviciile sociale, acreditează furnizorii şi serviciile sociale acordate de aceştia, monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calităţii în domeniu;7. monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;8. abrogat.----------Pct. 8 al lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.9. coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel teritorial şi colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice locale;10. îndrumă şi monitorizează activitatea autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, precum şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale;11. asigură funcţionarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naţionale/interministeriale, organizate conform legii;12. coordonează şi monitorizează activitatea de elaborare a documentelor în domeniul incluziunii sociale de către ministerele cu atribuţii în domeniu;13. coordonează activitatea Comisiei naţionale privind incluziunea socială. c) Egalitatea de şanse1. coordonează elaborarea politicilor şi planurilor naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;2. avizează proiectele de acte normative, iniţiate de celelalte ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;3. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;4. coordonează activitatea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES). Preşedintele CONES este secretarul de stat al Departamentului pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. d) Fonduri europene1. elaborează documentele programatice privind politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă finanţate aferente programării fondurilor europene structurale şi de investiţii;2. asigură implementarea şi monitorizarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, de care beneficiază în calitate de autoritate de implementare;3. asigură implementarea şi monitorizarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programele finanţate din Fondul Social European, în calitate de Organism intermediar, în baza Acordului de delegare de funcţii încheiat cu autoritatea de management;4. stabileşte modul şi criteriile de acordare a ajutoarelor sociale stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. e) Legislaţia muncii1. organizează şi coordonează acţiunea de sistematizare, modernizare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii prin elaborarea şi avizarea cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă;2. monitorizează şi transpune în legislaţia naţională prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislaţiei muncii;3. asigură aplicarea unitară a prevederilor legale din domeniul legislaţiei muncii;4. asigură aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele colective de muncă. f) Ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională1. elaborează şi promovează proiecte de acte normative şi documente de politică publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;2. elaborează, promovează şi actualizează cadrul strategic naţional din domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă, pe baza cerinţelor interne şi europene, împreună cu instituţiile şi organismele implicate în domeniu;3. analizează, propune modificări şi aprobă anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;4. stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual Contractul de performanţă managerială cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;5. monitorizează, controlează şi evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;6. elaborează şi actualizează Clasificarea ocupaţiilor din România, la propunerile diferiţilor utilizatori, precum şi Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;7. coordonează la nivel naţional Reţeaua europeană de consiliere şi informare în carieră;8. elaborează şi promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranţi şi iniţiază măsuri legislative şi/sau administrative în vederea integrării socioprofesionale a imigranţilor în România, asigurând promovarea politicilor de formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi lupta împotriva discriminării lucrătorilor imigranţi;9. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;10. analizează documentaţia şi eliberează atestatele de recunoaştere a calificărilor dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de către cetăţenii români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene ori ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, care doresc să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;11. colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Registrului naţional al calificărilor din România;12. analizează şi evaluează îndeplinirea condiţiilor de autorizare a agenţilor de muncă temporară şi eliberează solicitanţilor autorizaţia de funcţionare;13. monitorizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi;14. reprezintă România în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru operaţionale, din domeniul ocupării forţei de muncă şi al liberei circulaţii a lucrătorilor, la nivelul Uniunii Europene, precum şi la nivel internaţional;15. elaborează şi promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul mobilităţii forţei de muncă, a liberei circulaţii a lucrătorilor cetăţeni ai Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, realizează transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia internă;16. promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul forţei de muncă în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.17. elaborează politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale;----------Pct. 17 al lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.18. promovează şi sprijină întreprinderile sociale, în condiţiile legii;----------Pct. 18 al lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.19. furnizează informaţii către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, în condiţiile legii;----------Pct. 19 al lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. g) Pensii şi alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special1. elaborează proiecte de acte normative şi metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale şi drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii Publice;2. colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contribuţiilor sociale obligatorii;3. colaborează cu alte ministere şi instituţii pentru a se asigura implementarea reglementărilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare;4. elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat;5. asigură, prin Casa Naţională de Pensii Publice, informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;6. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor de pensii şi altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Naţională de Pensii Publice. h) Protecţia familiei1. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei familiei;----------Pct. 1 al lit. h) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.2. elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei familiei şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;3. elaborează standarde, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile care asigură protecţia familiei, a victimelor violenţei în familie şi pentru cele destinate agresorilor;4. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia victimelor violenţei în familie;----------Pct. 4 al lit. h) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.5. coordonează şi îndrumă metodologic activităţile de sprijinire a familiei şi victimelor violenţei în familie, precum şi ale serviciilor destinate acestora;6. constituie şi gestionează baza de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie. i) Protecţia persoanelor cu dizabilităţi1. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;2. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi.----------Pct. 2 al lit. i) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.----------Lit. i) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 56 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015. j) Protecţia persoanelor vârstnice1. elaborează şi avizează cadrul legislativ în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;2. elaborează şi monitorizează strategiile naţionale privind persoanele vârstnice şi programele naţionale privind dezvoltarea populaţiei, în contextul îmbătrânirii demografice;3. monitorizează aplicarea, la nivel naţional, a Strategiei regionale europene de implementare a planului internaţional de acţiune privind îmbătrânirea, precum şi a Planului de acţiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002, şi elaborează rapoartele naţionale;4. asigură funcţionarea secretariatului tehnic al Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare.5. asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi măsurilor din domeniul îmbătrânirii active şi sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;----------Pct. 5 al lit. j) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.6. elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată.----------Pct. 6 al lit. j) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. k) Salarizare1. elaborează şi promovează politicile publice şi proiectele de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul salarizării;2. elaborează şi promovează pachetul de legi speciale anuale de implementare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării modificării succesive a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, în scopul aplicării etapizate a acesteia;3. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici;4. propune strategii cu privire la politicile salariale în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;5. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici;6. elaborează metodologia de calcul şi propune nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;7. asigură monitorizarea şi controlul aplicării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, împreună cu instituţiile publice nominalizate în art. 8 din actul normativ precizat;8. analizează şi verifică respectarea reglementărilor în vigoare în întocmirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli elaborate de instituţiile şi autorităţile publice;9. avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal şi a mărimii sporului pentru condiţii de muncă, conform art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare;10. fundamentează valoarea nominală a tichetelor de masă, conform Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a tichetelor de creşă, conform Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;11. prelucrează date statistice în domeniul de activitate al ministerului, în scopul atingerii obiectivelor în domeniul salarizării;12. asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului salarizării;13. asigură, în numele Guvernului României şi al statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul salarizării;14. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;15. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu organismele financiare internaţionale pentru domeniul salarizării;16. analizează şi soluţionează problematica raporturilor de muncă (salarizare, pensii, drepturi materiale, alte drepturi) ale tuturor categoriilor de personal din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi din alte structuri conexe acestuia;17. analizează şi prezintă propuneri la proiectele de acte normative elaborate de către instituţiile din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi de către alte structuri conexe acestuia;18. echivalează studiile cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din administraţia penitenciarelor, la trecerea în rezervă, în vederea angajării acestora în sectorul civil;19. elaborează propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi altor instituţii referitoare la sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi altor structuri conexe acestuia;20. asigură asistenţă de specialitate şi soluţionează aspectele sesizate de reprezentanţi ai instituţiilor publice, operatorilor economici şi petenţi. l) Securitatea şi sănătatea în muncă1. elaborează strategia şi cadrul legislativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;2. asigură măsurile necesare aplicării legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor pentru următoarele domenii de competenţă: maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozive de uz civil şi articole pirotehnice;3. elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;4. recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a conformităţii pentru domeniul de competenţă al ministerului;5. promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului. m) Dialog social1. coordonează dialogul social la nivel naţional;2. pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, potrivit legii;3. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat social în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele, sindicatele, asociaţii, fundaţii şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniu;4. participă la reuniunile Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social organizate în condiţiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate şi patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor;6. sprijină activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;7. iniţiază, coordonează, sprijină şi urmăreşte realizarea de programe în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile;8. coordonează constituirea şi gestionarea bazei de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale şi sindicale.----------Lit. m) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.  +  Articolul 5Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi operatorii economici au obligaţia, în condiţiile legii, de a pune la dispoziţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 8Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 452 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. (3) În structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. (4) Atribuţiile şi responsabilităţile componentelor funcţionale din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (6) Statul de funcţii şi structura posturilor pe componente funcţionale se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (7) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite, în condiţiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, şi unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor UMP şi UIP. (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, precum şi din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în condiţiile legii.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.  +  Articolul 11^1 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează Unitatea de Management al Proiectelor, denumită în continuare UMP, având următoarele funcţii principale: a) coordonarea, organizarea, planificarea şi monitorizarea implementării măsurilor incluse în:(i) Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, în conformitate cu paragraful 2 al secţiunii I din anexa 2 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 68/2012, cu modificările ulterioare;(ii) Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu modificările şi completările ulterioare;(iii) proiecte cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice; b) coordonarea echipelor constituite pe structura matriceală cu personalul din direcţiile şi serviciile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi agenţiilor aflate în autoritatea sau subordinea acestuia, pentru implementarea măsurilor din Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială şi Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, precum şi orice alt proiect cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă; c) managementul financiar al proiectelor, managementul achiziţiilor, precum şi managementul riscului. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Unităţii de Management al Proiectelor se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul Unităţii de Management al Proiectelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorului UMP. (4) Unitatea de Management al Proiectelor se subordonează direct ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (5) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.  +  Articolul 12 (1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare al UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul UMAS, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorilor.  +  Articolul 13 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice funcţionează Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, dintre specialiştii săi sau ai instituţiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanţi cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, denumiţi în continuare ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuţii: a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniului specific de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare. (5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval şi când se întoarce în ţară, acesta face parte din personalul contractual supus legislaţiei în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.  +  Articolul 14Cheltuielile aferente funcţionării Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 15 (1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice funcţionează la nivel de direcţie Organismul intermediar, denumit în continuare OI, înfiinţat prin preluarea activităţii, a posturilor şi a personalului aferent Organismului intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (2) Direcţia prevăzută la alin. (1) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca organism intermediar la nivel naţional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritară "Modernizarea serviciului public de ocupare". (3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se încheie protocolul de predare-preluare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin care se preiau numărul, structura posturilor şi personalul aferent activităţii Organismului intermediar pentru Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane. (4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se substituie în drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale în care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, este parte, inclusiv în litigiile aferente activităţii acestuia.  +  Articolul 16 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice funcţionează Comisia tehnico-economică. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare al entităţii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în subordine sau sub autoritate unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2, pct. I, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, după caz. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 18 (1) Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se asigură de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice reprezintă ministerul în justiţie în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite ordine şi instrucţiuni. (4) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu excepţia lichidării pentru toate proiectele cofinanţate prin asistenţa financiară a Fondului european de ajustare la globalizare - FEAG, şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, în condiţiile legii.----------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 56 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015.  +  Articolul 19 (1) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general şi secretarul general adjunct.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. (2) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului şi/sau instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016. (3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice propune şi, după caz, numeşte reprezentanţii Guvernului în structuri tripartite, conform legii. (4) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte reprezentanţii în Adunarea generală a acţionarilor la Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. şi stabileşte indemnizaţia acestora, în condiţiile legii. (5) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.  +  Articolul 20 (1) Pe lângă ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice funcţionează, ca entitate consultativă, Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare al entităţii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Articolul 21 (1) Secretarul general, respectiv secretarul general adjunct ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ori încredinţate de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Conducătorii instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului exercită atribuţiile prevăzute de lege, precum şi pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită unor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 23 (1) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice în vederea respectării legalităţii în domeniile sale de activitate 7 autoturisme, din care 2 autoturisme achiziţionate din fonduri externe nerambursabile.----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016.  +  Articolul 24Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului, sau contracte de prestări servicii, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, pot sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 26În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sunt numiţi, respectiv încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal în regim contractual, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 27Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 28Alineatul (5) al articolului 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.567 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual."  +  Articolul 29Alineatul (1) al articolului 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.417 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 88 de posturi pentru aparatul central şi 1.329 de posturi pentru agenţiile teritoriale."  +  Articolul 30Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se abrogă.2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 2.142 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dintre care 134 de posturi pentru aparatul central, 1.913 de posturi pentru agenţiile teritoriale şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi 95 de posturi pentru centrele regionale."  +  Articolul 31Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sediul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este în municipiul Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 47, sectorul 1."  +  Articolul 32Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 33Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Aurelia Cristea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat
  Bucureşti, 30 aprilie 2014.Nr. 344.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei, ProtecţieiSociale şi Persoanelor Vârstnice*Font 7*                                                                 Numărul maxim de posturi este de 452                                                               (exclusiv demnitarii şi posturile aferente                                                                      cabinetului ministrului)                                                 ┌──────────────────┐                                                 │ MINISTRU │ ┌────────────────────────┐                                                 ├──────────────────┼-.-.-.-.┤ COLEGIUL MINISTERULUI*)│                                                 │ CABINET MINISTRU │ └────────────────────────┘                                                 └──────────┬───────┘                                                            │                                 ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐                                 │ AUDIT PUBLIC INTERN **)├─┼─┤ UNITATEA DE POLITICI │                                 │ │ │ │ PUBLICE **) │                                 └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                 ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐                                 │ ORGANISM INTERMEDIAR ├─┼─┤ UNITATEA DE MANAGEMENT │                                 │ ***) │ │ │ AL PROIECTELOR ****) │                                 └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                 ┌────────────────────────┐ │                                 │ UNITATEA PENTRU ├─┤                                 │ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │ │                                 │ ****) │ │                                 └────────────────────────┘ │                                 ┌────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐                                 │ DOCUMENTE CLASIFICATE ├─┼─┤ COMUNICARE │                                 │ **) │ │ │ MASS-MEDIA ****) │                                 └────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                       ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐                       │ DIRECŢIA GENERALĂ CORP CONTROL, │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI │                       │ IMPLEMENTARE STRATEGIE NAŢIONALĂ ├─┼─┤ EUROPENE ŞI RELAŢII │                       │ ANTICORUPŢIE │ │ │ INTERNAŢIONALE │                       └──────────────────────────────────┘ │ └──────┬──────────────────┬──┘                                                            │ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴───────────┐                                                            │ │DIRECŢIA RELAŢII│ │CORPUL ATAŞAŢILOR│                                                            │ │ EXTERNE ŞI │ │ PE PROBLEME DE │                                                            │ │ ORGANIZAŢII │ │ MUNCĂ ŞI │                                                            │ │ INTERNAŢIONALE │ │ SOCIALE **) │                                                            │ └────────────────┘ └─────────────────┘                                                            │ ┌──────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────┴────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┐ │ ┌───────┴─────────┐ ┌───────┴─────────┐ │ │ ┌──────────┴───────┐ ┌───────┴─────────┐ │ │ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT │ ┌─────────┴────────┐ ┌───────┴─────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT │ │ │ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤ │ SECRETAR GENERAL ├─┤SECRETAR GENERAL │ ├──────────────────┤ ├─────────────────┤ │ │ │CABINET SECRETAR │ │CABINET SECRETAR │ └──────────────────┘ │ ADJUNCT │ │ CABINET SECRETAR │ │CABINET SECRETAR │ │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ └─────────────────┘ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                               │     ┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─┴─────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┐┌────┴─────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴───┐ ┌─────────────┴─────────────┐ ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐│ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA│ │DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ │ │ DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ POLITICI ││ASIGURĂRI││POLITICI ││POLITICI ││POLITICI ││ DIALOG │ └─────────────┬─────────────┘ │ RESURSE │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ ││ DE ││ SOCIALE ││SERVICII ││BENEFICII││SALARIALE││ SOCIAL │ ┌──────┴───────┐ │ UMANE │ │PLANIFICARE│ │INVESTIŢII,││ OCUPARE ││ ││ SOCIALE ││SOCIALE ││ ││ │ ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐ │ │ │ BUGETARĂ │ │ ACHIZIŢII ││COMPETENŢE││ ││ ││ ││ ││ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ ŞI │ │PUBLICE ŞI ││ ŞI ││ ││ ││ ││ ││ │ │LEGISLAŢIA│ │ JURIDICĂ │ │ │ │MANAGEMENT │ │ SERVICII ││MOBILITATE││ ││ ││ ││ ││ │ │ MUNCII, │ │ ŞI │ │ │ │ FINANCIAR │ │ INTERNE ││ PROFESI- ││ ││ ││ ││ ││ │ │ AVIZARE │ │CONTENCIOS│ │ │ │ │ │ ││ ONALĂ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ACTE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │NORMATIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └─────────┘ └───────────┘ └───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează prin ordin al ministrului.

  **) Se organizează la nivel de compartiment.

  ***) Se organizează la nivel de direcţie.

  ****) Se organizează la nivel de serviciu.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016, conform pct. 15 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2INSTITUŢIII. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:1. Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială (3.935 de posturi, exclusiv demnitarul);2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul);3. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul);4. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (62 de posturi, exclusiv demnitarul).II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*): Notă

  ──────────

  *) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
  1. unităţi de management al proiectelor (UMP);2. unităţi de implementare a proiectului (UIP);3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:1. Casa Naţională de Pensii Publice;2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016, conform pct. 15 al art. I din acelaşi act normativ.-------