HOTĂRÂRE nr. 580 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;"2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:"19^1 propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, precum şi aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condiţiile prevăzute de lege;"3. La articolul 4 alineatul (2) litera a), punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţie;5. acreditează serviciile sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate."4. La articolul 4 alineatul (2) litera b), punctul 8 se abrogă.5. La articolul 4 alineatul (2) litera h), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia victimelor violenţei în familie;"6. La articolul 4 alineatul (2) litera i), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:"2. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi."7. La articolul 4 alineatul (2) litera j), după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"5. asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi măsurilor din domeniul îmbătrânirii active şi sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;6. elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată."8. La articolul 4 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) Dialog social1. coordonează dialogul social la nivel naţional;2. pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, potrivit legii;3. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat social în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele, sindicatele, asociaţii, fundaţii şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniu;4. participă la reuniunile Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social organizate în condiţiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate şi patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor;6. sprijină activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;7. iniţiază, coordonează, sprijină şi urmăreşte realizarea de programe în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile;8. coordonează constituirea şi gestionarea bazei de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale şi sindicale."9. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 452 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) În structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor."10. Articolul 10 se abrogă.11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, şi unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor UMP şi UIP. (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, precum şi din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în condiţiile legii."12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează Unitatea de Management al Proiectelor, denumită în continuare UMP, având următoarele funcţii principale: a) coordonarea, organizarea, planificarea şi monitorizarea implementării măsurilor incluse în:(i) Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, în conformitate cu paragraful 2 al secţiunii I din anexa 2 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 68/2012, cu modificările ulterioare;(ii) Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu modificările şi completările ulterioare;(iii) proiecte cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice; b) coordonarea echipelor constituite pe structura matriceală cu personalul din direcţiile şi serviciile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi agenţiilor aflate în autoritatea sau subordinea acestuia, pentru implementarea măsurilor din Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială şi Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, precum şi orice alt proiect cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă; c) managementul financiar al proiectelor, managementul achiziţiilor, precum şi managementul riscului. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Unităţii de Management al Proiectelor se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul Unităţii de Management al Proiectelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorului UMP. (4) Unitatea de Management al Proiectelor se subordonează direct ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (5) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii."13. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general şi secretarul general adjunct. (2) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului şi/sau instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia."14. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice în vederea respectării legalităţii în domeniile sale de activitate 7 autoturisme, din care 2 autoturisme achiziţionate din fonduri externe nerambursabile."15. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Autoritatea funcţionează cu un număr de 62 de posturi, exclusiv demnitarul."2. Articolul 7^1 se abrogă.3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 580.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei, ProtecţieiSociale şi Persoanelor Vârstnice*Font 7*                                                                 Numărul maxim de posturi este de 452                                                               (exclusiv demnitarii şi posturile aferente                                                                      cabinetului ministrului)                                                 ┌──────────────────┐                                                 │ MINISTRU │ ┌────────────────────────┐                                                 ├──────────────────┼-.-.-.-.┤ COLEGIUL MINISTERULUI*)│                                                 │ CABINET MINISTRU │ └────────────────────────┘                                                 └──────────┬───────┘                                                            │                                 ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐                                 │ AUDIT PUBLIC INTERN **)├─┼─┤ UNITATEA DE POLITICI │                                 │ │ │ │ PUBLICE **) │                                 └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                 ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐                                 │ ORGANISM INTERMEDIAR ├─┼─┤ UNITATEA DE MANAGEMENT │                                 │ ***) │ │ │ AL PROIECTELOR ****) │                                 └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                 ┌────────────────────────┐ │                                 │ UNITATEA PENTRU ├─┤                                 │ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │ │                                 │ ****) │ │                                 └────────────────────────┘ │                                 ┌────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐                                 │ DOCUMENTE CLASIFICATE ├─┼─┤ COMUNICARE │                                 │ **) │ │ │ MASS-MEDIA ****) │                                 └────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                       ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐                       │ DIRECŢIA GENERALĂ CORP CONTROL, │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI │                       │ IMPLEMENTARE STRATEGIE NAŢIONALĂ ├─┼─┤ EUROPENE ŞI RELAŢII │                       │ ANTICORUPŢIE │ │ │ INTERNAŢIONALE │                       └──────────────────────────────────┘ │ └──────┬──────────────────┬──┘                                                            │ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴───────────┐                                                            │ │DIRECŢIA RELAŢII│ │CORPUL ATAŞAŢILOR│                                                            │ │ EXTERNE ŞI │ │ PE PROBLEME DE │                                                            │ │ ORGANIZAŢII │ │ MUNCĂ ŞI │                                                            │ │ INTERNAŢIONALE │ │ SOCIALE **) │                                                            │ └────────────────┘ └─────────────────┘                                                            │ ┌──────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────┴────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┐ │ ┌───────┴─────────┐ ┌───────┴─────────┐ │ │ ┌──────────┴───────┐ ┌───────┴─────────┐ │ │ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT │ ┌─────────┴────────┐ ┌───────┴─────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT │ │ │ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤ │ SECRETAR GENERAL ├─┤SECRETAR GENERAL │ ├──────────────────┤ ├─────────────────┤ │ │ │CABINET SECRETAR │ │CABINET SECRETAR │ └──────────────────┘ │ ADJUNCT │ │ CABINET SECRETAR │ │CABINET SECRETAR │ │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ └─────────────────┘ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                               │     ┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─┴─────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┐┌────┴─────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴───┐ ┌─────────────┴─────────────┐ ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐│ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA│ │DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ │ │ DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ POLITICI ││ASIGURĂRI││POLITICI ││POLITICI ││POLITICI ││ DIALOG │ └─────────────┬─────────────┘ │ RESURSE │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ ││ DE ││ SOCIALE ││SERVICII ││BENEFICII││SALARIALE││ SOCIAL │ ┌──────┴───────┐ │ UMANE │ │PLANIFICARE│ │INVESTIŢII,││ OCUPARE ││ ││ SOCIALE ││SOCIALE ││ ││ │ ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐ │ │ │ BUGETARĂ │ │ ACHIZIŢII ││COMPETENŢE││ ││ ││ ││ ││ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ ŞI │ │PUBLICE ŞI ││ ŞI ││ ││ ││ ││ ││ │ │LEGISLAŢIA│ │ JURIDICĂ │ │ │ │MANAGEMENT │ │ SERVICII ││MOBILITATE││ ││ ││ ││ ││ │ │ MUNCII, │ │ ŞI │ │ │ │ FINANCIAR │ │ INTERNE ││ PROFESI- ││ ││ ││ ││ ││ │ │ AVIZARE │ │CONTENCIOS│ │ │ │ │ │ ││ ONALĂ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ACTE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │NORMATIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └─────────┘ └───────────┘ └───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează prin ordin al ministrului.

  **) Se organizează la nivel de compartiment.

  ***) Se organizează la nivel de direcţie.

  ****) Se organizează la nivel de serviciu.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)INSTITUŢIII. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:1. Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială (3.935 de posturi, exclusiv demnitarul);2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul);3. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul);4. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (62 de posturi, exclusiv demnitarul).II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*): Notă

  ──────────

  *) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
  1. unităţi de management al proiectelor (UMP);2. unităţi de implementare a proiectului (UIP);3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:1. Casa Naţională de Pensii Publice;2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
   +  Anexa 3(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 50/2015)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi*Font 9*                              Numărul maxim de posturi: 62, exclusiv demnitarul                               ┌─────────────┐ ┌────────────────────┐                               │ Preşedinte ├───>│ Cabinet preşedinte │                               └───────┬─────┘ └────────────────────┘                                       │                                       │    ┌──────────────────────┐ │    │Audit public intern *)│<──────────┤    └──────────────────────┘ │ ┌────────────────┐                                       ├───────────>│ Corp control *)│    ┌──────────────────────┐ │ └────────────────┘    │Relaţii cu publicul *)│<──────────┤    └──────────────────────┘ │                                       │                                       │                                       v                            ┌────────────────────┐                            │ Secretar general │                            └──────────┬─────────┘              ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐              │ Serviciul juridic,│ │ │ Serviciul economic, │              │ contencios şi │<───┼───>│ administrativ │              │ resurse umane │ │ └──────────────────────┘              └───────────────────┘ │                                       │                                       │                                       v                         ┌───────────────────────────┐                         │ Direcţia Generală │                         │ Drepturile Persoanelor │                         │ cu Dizabilităţi │                         └────────────┬──────────────┘                                      │                                      v            ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┐            │ │ │            v v v┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Serviciul proiecte,│ │ Serviciul avizare │ │Serviciul coordonarea implementării││ programe │ │ acreditare │ │ convenţiei privind drepturile │└────────────────────┘ └───────────────────┘ │ persoanelor cu dizabilităţi │                                                   └───────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  ----