ORDONANŢĂ nr. 14 din 10 august 2016cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2016, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2016, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 2.951,2 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 3.531,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 580,7 milioane lei.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la bugetul de stat  +  Articolul 3În bugetul Senatului României, influenţa la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială" titlul 57 "Asistenţă socială", în sumă de 7.000 mii lei, se cuprinde la un articol bugetar distinct, 57.03 "Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului", pentru plata drepturilor prevăzute la art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.  +  Articolul 4În bugetul Camerei Deputaţilor, influenţa la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială" titlul 57 "Asistenţă socială", în sumă de 13.000 mii lei se cuprinde la un articol bugetar distinct, 57.03 "Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului", pentru plata drepturilor prevăzute la art. 49 din Legea nr. 96/2006, republicată.  +  Articolul 5Se autorizează Camera Deputaţilor, în anexa nr. 3/03/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparaţii capitale aferente activelor fixe", la fişa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", să majoreze creditele de angajament cu suma de 1.418 mii lei.  +  Articolul 6Se autorizează Consiliului Concurenţei în bugetul pe anul 2016 să introducă anexa nr. 3/08/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" la venituri cu suma de 2.035 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", iar la cheltuielile din veniturile proprii, cu sumele pe titluri de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/13/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa" cu suma de 602 mii lei.  +  Articolul 8 (1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" suma de 4.328 mii lei, din care: suma de 650 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 3.556 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 122 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare". (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2016.  +  Articolul 9 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze creditele de angajament aferente programelor finanţate în perioada de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020 pentru care ministerul îndeplineşte funcţia de autoritate de management/autoritate naţională/autoritate comună de management cu suma de 221.191 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/24 "Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze cu suma de 49.203 mii lei creditele de angajament aferente anului 2016, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat, şi alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor pentru programele finanţate în perioada de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020. (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la Programul INTERREG V-A România-Ungaria să introducă poziţia "Contribuţia altor state partenere la finanţarea programelor de cooperare teritorială" pentru evidenţierea transferurilor efectuate de către Autoritatea Naţională din Ungaria către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu prevederile Acordului de Implementare cu credite de angajament în sumă de 7.304 mii lei şi credite bugetare în sumă de 4.578 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/24 "Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze cu suma de 6.000 mii lei creditele de angajament aferente anului 2016, reprezentând alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor, pentru acoperirea corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anulate parţial ori integral, în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive, pentru programele finanţate în perioada de programare bugetară a Uniunii Europene 2007 - 2013.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016 - 2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 40.415 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului" la programul bugetar cod 1404 "Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară" să introducă la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 400.639 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului" să majoreze creditele de angajament aferente anului 2016 cu suma de 11.071 mii lei, la programul bugetar cod 676 - "Program-pilot de locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi" capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" titlul 71 "Active nefinanciare". (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente anului 2016 cu suma de 800.000 mii lei, la programul bugetar cod 1284 "Programul Naţional de Dezvoltare Locală", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". (4) Creditele de angajament în sumă de 800.000 mii lei prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se utilizează pentru încheierea de contracte multianuale cu unităţile administrativ-teritoriale pentru finanţarea de către acestea a realizării/extinderii/reabilitării/modernizării/dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar, asigurându-se cu prioritate finanţarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare.  +  Articolul 12 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", să introducă obiectivul de investiţii nou "Gospodărie de apă pentru sediul Centrului Naţional de Cartografie", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 245 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 63.000 mii lei, astfel: a) la fişa cod obiectiv 13 "PROGRAM CONSTRUCŢII LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII - B" cu suma de 60.000 mii lei; b) la fişa cod obiectiv 793 "PROGRAM-PILOT LOCUINŢE SOCIALE PENTRU COMUNITĂŢILE DE RROMI - B" cu suma de 3.000 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", la fişa cod obiectiv 2 "b. Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 13.500 mii lei pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în cadrul anexei nr. 3/16/27 "Fişa programului" un nou program "Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale", cu credite de angajament pe anul 2016, în sumă de 31 mii lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 14 (1) Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Justiţiei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "Cheltuieli de personal", cuprinde şi suma de 3.469 mii lei pentru aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", să suplimenteze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 15.000 mii lei.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" următoarele modificări: a) să suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 680 mii lei; b) să diminueze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 26 mii lei; c) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ" cu suma de 204 mii lei.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2016-2019", la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să suplimenteze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 5.000 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate", cu suma de 50 mii lei.  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" următoarele modificări: a) la proiectul 6294 "Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 365 mii lei şi să suplimenteze în mod corespunzător în anul 2016; b) la proiectul 6295 "Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 257 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 254 mii lei şi să suplimenteze creditele de angajament în anul 2016 cu suma de 257 mii lei; c) la proiectul 6313 "Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 2.934 mii lei şi să suplimenteze creditele de angajament în anul 2016 cu suma de 734 mii lei; d) la proiectul 6563 "Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 25 mii lei şi să suplimenteze în mod corespunzător în anul 2016; e) la proiectul 7399 "Soluţii integrate pentru violenţa în familie" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 246 mii lei şi să suplimenteze creditele de angajament în anul 2016 cu suma de 39 mii lei.  +  Articolul 18 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", la fişa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege" să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 8.056 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" să suplimenteze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare cu suma de 833 mii lei.  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să majoreze în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016 - sume alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 114 mii lei.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţii finanţate integral din venituri proprii)", următoarele modificări: a) majorarea la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 868 mii lei; b) diminuarea la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", cu suma de 945 mii lei, din care: diminuarea la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.127 mii lei şi majorarea la subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 182 mii lei; c) diminuarea la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice" cu suma de 26.271 mii lei.  +  Articolul 21 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", să majoreze creditele de angajament cu suma de 12.165 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 9.169 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii" să introducă fişa cod obiectiv 1 "a. Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 67.096 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", la fişa cod obiectiv 5 "e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", să majoreze creditele de angajament cu suma de 1.006.063 mii lei.  +  Articolul 22 (1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă suma de 166.590 mii lei, din care: a) suma de 115.328 mii lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: suma de 83.657 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 30.704 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 967 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare"; b) suma de 51.262 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care: suma de 600 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 50.435 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 227 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare". (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2016.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări: a) să diminueze cu suma de 2.267 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii"; b) să diminueze cu suma de 273.034 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare".  +  Articolul 24Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne în anexa nr. 3/19/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii": a) la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 370 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a capitolului 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională"; b) la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente": b1) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 2.267 mii lei; b2) la capitolul 65.10 "Învăţământ" să introducă titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.48 "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare" cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 12 mii lei; b3) la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 158 mii lei; b4) la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 462 mii lei; b5) la capitolul 80.10 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", la alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 430 mii lei şi la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 1.500 mii lei; c) la fişa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 80.10 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparaţii capitale aferente activelor fixe", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 500 mii lei.  +  Articolul 25Suma suplimentară aprobată prin prezenta ordonanţa în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială" titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" va fi utilizată pentru achitarea debitului către bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând echivalentul în lei al sumei aferente Notei de debit nr. 3241409168/2014 emisă de Comisia Europeană.  +  Articolul 26Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anexa nr. 3/22/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", la fişa cod obiectiv 1149 "Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii - B" să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 548.800 mii lei.  +  Articolul 27 (1) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", este cuprinsă şi suma de 14.500 mii lei care se utilizează pentru schema de ajutor de stat pentru asigurarea integrală a costurilor administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. (2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să introducă în anexa nr. 3/23/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014 - 2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", următoarele modificări: a) să diminueze la capitolul 34.10 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise", subcapitolul 34.10.50 "Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise" cu suma de 657 mii lei; b) să majoreze la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 22.757 mii lei.  +  Articolul 28Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în anexa nr. 3/23/05 "Fişa Programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la programul 73 "Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi", să majoreze creditele de angajament cu suma de 13.000 mii lei.  +  Articolul 29 (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat": a) să introducă obiectivul de investiţii nou "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B" cu credite de angajament în sumă de 3.132 mii lei şi creditele bugetare în sumă de 2.945 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) să introducă obiectivul de investiţii nou "Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucureşti între A1 şi DN7" cu credite de angajament în sumă de 4.455 mii lei şi creditele bugetare în sumă de 4.378 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori şi să modifice creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (2) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 30 (1) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 369.813 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, de către instituţiile de învăţământ universitar de stat. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) şi neutilizate până la finele anului de către instituţiile de învăţământ superior de stat se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul 31 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri: a) să suplimenteze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" cu suma de 30.000 mii lei; b) să suplimenteze capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi" cu suma de 4.000 mii lei; c) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări şi servicii şi alte activităţi", cu suma de 465.750 mii lei; d) să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri" cu suma de 200 mii lei; e) să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile" cu suma de 100 mii lei; f) să suplimenteze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri" cu suma de 70 mii lei; g) să diminueze capitolul 35.10 "Amenzi, penalităţi şi confiscări" cu suma de 120 mii lei; h) să diminueze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 500.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 32 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii nou "Extindere consolidare şi remodelare funcţională sediul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti - faza B - construcţii noi" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 500 mii lei, de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii nou "Spaţiu multifuncţional de servire a mesei la Universitatea de Vest din Timişoara" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei, finanţarea fiind asigurată din venituri proprii ale universităţii.  +  Articolul 33Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", pentru proiectul 3906 "Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul U.E." să majoreze cu suma de 3.985 mii lei creditele de angajament aferente anului 2016, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat.  +  Articolul 34 (1) Suma suplimentară aprobată prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Culturii, capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 71 "Active nefinanciare", va fi utilizată pentru achiziţionarea operei de artă "Cuminţenia pământului", realizată de sculptorul român Constantin Brâncuşi. (2) În situaţia neachiziţionării bunului cultural prevăzut la alin. (1) până la data de 31 octombrie 2016, suma alocată se restituie bugetului de stat, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data de 15 noiembrie 2016.  +  Articolul 35 (1) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri", cu suma de 14.812 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 36Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/27 "Fişa programului" următoarele modificări: a) să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului cod 128 "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 15.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; b) să redistribuie creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului cod 1082 "Programul Naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistematice", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", prin diminuarea cu suma de 386 mii lei a titlului 20 "Bunuri şi servicii" şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a titlului 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".  +  Articolul 37Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională la capitolul 85.01 "Comunicaţii", titlul 20 "Bunuri şi servicii", suma de 11.300 mii lei se utilizează pentru confecţionarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral.  +  Articolul 38Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să redistribuie în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016-2019 - sumele alocate din bugetul de stat" la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 790 mii lei de la articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor", la articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.59 "Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională".  +  Articolul 39Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al instituţiei de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", la articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.59 "Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională".  +  Articolul 40Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", venituri proprii la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii", subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare", cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 41Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii": a) la fişa cod obiectiv 1 "Achiziţii imobile" capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 12.168 mii lei; b) la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", să majoreze creditele de angajament cu suma de 2.297 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 33.755 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare cu suma de 790 mii lei şi la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 71 "Active nefinanciare", să majoreze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare cu suma de 245 mii lei; c) la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", să introducă corecţii în coloana "Capitol/grupă/sursă" la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", respectiv să înlocuiască articolul 58.16 "Alte facilităţi şi instrumente postaderare" şi alineatele aferente cu articolul 58.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" şi alineatele aferente.  +  Articolul 42Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe în anexa nr. 3/32/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare": a) să introducă fişa cod obiectiv 1 "a. Achiziţii imobile" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 210 mii lei; b) la obiectivul de investiţii cod 1127 "OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI" să suplimenteze creditele de angajament cu 20.000 mii lei.  +  Articolul 43Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază în anexa nr. 3/33/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii" să introducă fişa "OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.664 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 44 (1) În bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este cuprinsă suma de 3.631 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care la titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 3.290 mii lei şi la titlul 71 "Active nefinanciare" cu suma de 341 mii lei. (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2016.  +  Articolul 45Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să introducă în anexa nr. 3/35/27 "Fişa programului" următoarele modificări: a) să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor" cu suma de 30.000 mii lei, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca", titlul 40 "Subvenţii"; b) să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 354 "Marketing şi promovare turistică" cu suma de 9.000 mii lei la capitolul 87.01 "Alte acţiuni economice", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 46Se autorizează Academia Română să suplimenteze în anexa nr. 3/37/02a "Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2016" cu suma de 12 mii lei capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 10 "Cheltuieli de personal".  +  Articolul 47 (1) Se autorizează Academia Română la anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să majoreze partea de venituri cu suma de 13.728 mii lei, prin majorarea capitolului 30.10 "Venituri din proprietate" cu suma de 91 mii lei, a capitolului 31.10 "Venituri din dobânzi" cu suma de 68 mii lei, a capitolului 33.10 "Venituri din prestări şi servicii şi alte activităţi" cu suma de 13.030 mii lei, a capitolului 36.10 "Diverse venituri" cu suma 422 mii lei şi a capitolului 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile" cu suma 117 mii lei. (2) Se autorizează Academia Română să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 48Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să suplimenteze în anexa nr. 3/38/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.802 mii lei.  +  Articolul 49Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES să majoreze veniturile proprii în anexa nr. 3/43/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 100 mii lei.  +  Articolul 50În anexa nr. 3/46/02a "Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat)" la bugetul Societăţii Române de Televiziune, la titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.01 "Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.09 "Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional", poziţia "Plata pentru închirierea staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor" se diminuează cu suma de 32.000 mii lei şi se introduce o nouă poziţie - "Plata obligaţiilor restante către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune", cu suma de 32.000 mii lei.  +  Articolul 51Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul proiectelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să modifice denumirea proiectului cod 8740 "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, în perioada 2015-2020, pentru personalul implicat în coordonarea, managementul şi controlul Instrumentelor Structurale şi de Coeziune" cu denumirea "Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015-decembrie 2017, pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea şi controlul FESI".  +  Articolul 52Se autorizează Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei să introducă anexele la bugetul propriu, să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul instituţiei şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programul de investiţii se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 53 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să efectueze în anexa nr. 3/65/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate din bugetul de stat)" următoarele modificări la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne": să suplimenteze alineatul 55.01.60 "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil" cu suma de 60.000 mii lei şi să diminueze alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat" cu suma de 60.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului" următoarele modificări: a) la Programul 721 "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" să diminueze cu suma de 60.000 mii lei creditele bugetare pe anul 2016 la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri"; b) la Programul 1384 "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil" să majoreze cu suma de 60.000 mii lei creditele bugetare pe anul 2016 la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 54 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.105.003 mii lei, astfel: a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 75.045 mii lei, potrivit anexei nr. 3; b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 586.314 mii lei, potrivit anexei nr. 4; c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 450.211 mii lei cu destinaţia stabilită potrivit art. 55; d) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2016 cu suma de 6.567 mii lei, potrivit anexei nr. 5. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate: a) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii pentru perioada septembrie-decembrie a anului 2016; b) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; c) plăţii drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, în unităţile de învăţământ special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; d) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională care, potrivit legii, trebuiau plătite până la data de 31 decembrie 2015, rămase restante; e) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor de bătrâni de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate: a) plăţii drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care, potrivit legii, trebuiau plătite până la data de 31 decembrie 2015, rămase restante; c) plăţii drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, în unităţile de învăţământ special din municipiul Bucureşti şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum şi a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională care, potrivit legii, trebuiau plătite până la data de 31 decembrie 2015, rămase restante; d) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor de bătrâni de la nivelul comunelor, oraşelor municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli la nivelul municipiului Bucureşti, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii pentru perioada septembrie-decembrie a anului 2016; f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul Bucureşti, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (4) Sumele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. (5) Sumele prevăzute la alin. (3) lit. d) se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 55 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. c) au următoarea destinaţie: a) suma de 211 mii lei se alocă comunei Griviţa, judeţul Vaslui, în vederea punerii în executare a dispozitivului Sentinţei Curţii de Apel Iaşi nr. 81/28.04.2015, astfel cum a fost modificată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.110 din 7 aprilie 2016; b) 450.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2016, raportate potrivit legii, rezultate din relaţii cu: b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; b2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale. (3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 iunie 2016, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând: a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b) sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2016, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii; c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. b) va fi utilizată exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; c) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; d) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1) lit. b) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2016, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de următoarele documente: a) situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a)-c), după caz; b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale; c) acorduri încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), precum şi acorduri încheiate între unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol. (6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice întocmesc o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. (7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16). (8) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. b). (9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2016, pe care le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. (10) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. b). (11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente şi cuprind obligaţiile fiscale restante existente în sold la data de 30 iunie 2016 şi nestinse până la data eliberării acestora. (12) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală. (13) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8). (14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente: a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz; b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la alin. (4); c) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; d) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale restante aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligaţii fiscale restante, după caz. (15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii: a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13); b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale; d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice; e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire. (16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale restante stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (14). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a). (17) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante şi a obligaţiilor de plată restante faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligaţii fiscale restante au fost stinse, copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate şi neutilizate până la data de 28 noiembrie 2016, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 5 decembrie 2016, în vederea retragerii lor. (19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor. (20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. (21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 56Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 57Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 12/03 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament pe anul 2016 cu suma de 868.422 mii lei, din care: cu suma de 705.106 mii lei pentru "Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate", cod 659, şi cu suma de 163.316 mii lei pentru "Programele naţionale de sănătate curative", cod 530, la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 58Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 21.05 "Contribuţiile asiguraţilor", subcapitolul 21.05.03 "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi", cuprinde şi suma de 1.082 mii lei cu semnul minus care va fi utilizată pentru restituirea diferenţelor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioadele reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 59 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2016, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice, după caz, în anexele la bugetele acestora, creditele de angajament aferente influenţelor corespunzătoare creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 60 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice". (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare, asigurând fondurile necesare prin redistribuiri de sume, cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 61 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi "Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 62Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» sunt cuprinse şi creditele bugetare destinate finanţării integrale de la bugetul de stat a sumelor necesare plăţii contractelor încheiate în cadrul proiectului Forexebug finalizate după data de 31 decembrie 2015 şi a oricăror altor sume, deduceri sau restituiri în legătură cu proiectul stabilite de Autoritatea de management sau alte entităţi, care reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat, indiferent de momentul stabilirii acestora, sursa iniţială de finanţare a acestora şi de încadrarea acestora în categoria cheltuielilor eligibile, neeligibile sau alte tipuri de cheltuieli la momentul lichidării, ordonanţării şi efectuării plăţii."2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 26.362 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 24.970 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare."4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 24.970 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.5. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» este cuprinsă şi suma de 12.485 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare."6. În anexa nr. 3/13/02a "Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2016" la bugetul Secretariatului General al Guvernului, litera a) va avea următorul cuprins:"a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27, din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin acoperirea parţială a: cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora, pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor şi sucursalelor/filialelor; cheltuielilor de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii; cheltuielilor necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului; cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii; cheltuielilor pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuielilor pentru realizarea unor emisiuni radio-tv; cheltuielilor pentru organizarea/ participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate; cheltuielilor pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare şi de studiu în ţară şi în străinătate, în domeniile promovării identităţii etnice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional; cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor; cheltuielilor privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale."  +  Articolul 63Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 54 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 339/2015 operatorii economici care s-au încadrat în nivelul plăţilor restante aprobat şi au realizat un profit brut de cel puţin două ori mai mare decât cel planificat în anul precedent.  +  Articolul 64Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe nu se mai reţin sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 65Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016: a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2016 de 7,8%; b) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; c) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 58.835,4 milioane lei, din bugetul de stat este de 22.088,2 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 25.866,9 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 10.038,3 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 371,5 milioane lei.  +  Articolul 66Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 14.  +  Anexa 1TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2016detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ 2.951.190││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 3.012.747││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 1.629.399││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 1.884.722││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.452.662││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 1.053.651││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 1.355.453││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ -301.802││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 399.011││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ ││ │consumatorului │ -110││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 22.642││ 04 │Impozitul pe reprezentanţe │ -306││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 376.785││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 357.724││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 927.232││ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 43.166││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 352.665││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 32.926││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 593.310││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ -208.015││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 130.715││ 07 │Impozit pe veniturile din premii │ -2.442││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de │ ││ │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de │ ││ │persoane fizice române rezidente fiscal în România │ -1.490││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ ││ │valoare │ 20.000││ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare- │ ││ │cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, │ ││ │precum şi orice alte operaţiuni similare │ -254││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ ││ │proprietate intelectuală │ -2.916││ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ -42.914││ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ ││ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ -304││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ ││ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ ││ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ -136.543││ 17 │Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici │ -158││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ ││ │imobiliare din patrimoniul personal │ 59.893││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ ││ │non-profit │ -5.223││ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ 18.612││ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ -16.588││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ -11.146││ 60 │Regularizări │ 103.938││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ ││ │(SE SCAD) │ -569.508││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -569.508││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 74.336││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 74.336││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ ││ │nerezidente │ 74.336││0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 74││0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 74││ 01 │Impozit pe salarii │ 74││0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ -86.134││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ -86.134││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ ││ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 18.842││ 04 │Impozit pe construcţii │ -104.976││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -374.142││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 856.337││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -1.105.003││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -75.045││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -586.314││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -450.211││ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru │ ││ │finanţarea învăţământului particular sau confesional │ ││ │acreditat (se scad) │ 6.567││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -211.057││ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ ││ │naturale │ 53││ 02 │Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei │ ││ │electrice şi termice - Restanţe anii anteriori │ 2││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ ││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a │ ││ │cafelei │ 17││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale. │ -181.034││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ -16.812││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a│ ││ │gazului metan │ -12.805││ 50 │Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, │ ││ │vânzări şi valoare adăugată │ -478││1401 │ACCIZE │ 180.000││1501 │TAXE PE SERVICII SPECIFICE │ 8││ 50 │Alte taxe pe servicii specifice │ 8││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ -94.427││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ -148.913││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ 65.090││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ -5.938││ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ ││ │din publicitatea lor │ 118││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ -34││ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ ││ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 243││ 08 │Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la │ ││ │prima înmatriculare în România │ -3.057││ 10 │Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/ │ ││ │restituit │ -1.855││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ -81││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ ││ │INTERNAŢIONALE │ 178.881││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 178.881││ 01 │Taxe vamale │ 179.747││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ -866││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 25.998││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 25.998││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ ││ │taxelor agricole şi taxelor antidumping │ 25.726││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ ││ │31.12.2006 │ 240││ 50 │Alte impozite şi taxe │ 32││2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 535.486││2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -40.434││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ ││ │handicap neîncadrate │ -40.434││2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 575.920││ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │ ││ │asiguraţi │ 575.920││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 847.862││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 186.737││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ -483.572││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ -68.619││ 02 │Încasări din cota reţinută, conform Codului penal │ -52││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a │ ││ │României │ -154.540││ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ -13.377││ 08 │Venituri din dividende │ -541.341││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de │ ││ │gaze cu efect de seră │ 291.824││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 2.533││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 670.309││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 670.309││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 661.125││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -28.874││ 02 │Taxe consulare │ -31.469││ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ -9││ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ ││ │laboratoare │ -152││ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ -74││ 06 │Venituri din expertiza tehnică judiciară şi │ ││ │extrajudiciară │ 148││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 18.493││ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 2.880││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ ││ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 968││ 20 │Venituri din cercetare │ -63││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ -165││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ 9.050││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 73││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 580││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ ││ │activităţi │ -29.134││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ -56.849││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ ││ │certificate │ -620││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ ││ │permise │ -56.229││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 109.160││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 56.725││ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ ││ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 102││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ ││ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ ││ │confiscarea potrivit legii │ 40.398││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ ││ │termen │ -457││ 05 │Amenzi judiciare │ 2.534││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ ││ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la │ ││ │regimul drogurilor şi precursorilor │ 668││ 07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plata │ 8.250││ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 940││3601 │DIVERSE VENITURI │ 637.688││ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 769││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputaţii şi despăgubiri │ 582││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ ││ │drepturile necuvenite │ 5.609││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ -159.590││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ ││ │instituţiilor publice │ 5.714││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ -3.450││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în │ ││ │cursul procesului de executare silită │ -879││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ ││ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ ││ │instituţiile şcolare │ -51.891││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ -40││ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ ││ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ ││ │neexecutate de proprietarii de păduri │ -20││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ -393││ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ ││ │Legii nr. 118/2010 │ -4.160││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate │ 104││ 24 │Venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri │ -275││ 26 │Venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri │ ││ │conform OUG nr. 83/2014 │ -604││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către │ ││ │inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la │ ││ │data de 31 decembrie 2010 │ 1.073││ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare a │ ││ │cumpărării de autoturisme │ -15││ 29 │Sume aferente contribuţiilor proprii ale │ ││ │beneficiarilor finali ai proiectelor │ -519││ 32 │Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor │ ││ │precedenţi │ 805.900││ 50 │Alte venituri │ 39.773││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ -60.613││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ -60.613││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituţiilor publice │ -16.157││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat şi de mobilizare │ 1.572││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ ││ │fondurile statului │ -29.400││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ ││ │bugetare │ -11.770││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ ││ │administrativ-teritoriale │ -78││ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi │ ││ │plătite instituţiilor de credit în cadrul programului │ ││ │"Prima casă" │ 2.851││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ -7.631││4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -944││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ -944││ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ ││ │redresare financiară │ -82││ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ ││ │persoane fizice şi juridice │ -1.026││ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 164│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.575.975││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 847.361││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 471.810││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 249.010││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 352.268││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 221.485││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.273.894││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -256.972││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -697.161││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.456.631││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -1.195.233││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 215.862││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 61.122││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -427.068││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -427.068││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.966││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.966││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.531.889││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.846.650││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 491.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 60.120││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 249.010││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 352.268││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 221.485││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.273.894││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -294.387││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -696.855││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.436.631││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -463.990││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 155.752││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 61.122││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -317.727││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -317.727││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.966││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.966││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 49.821││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 81.852││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -59.151││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -10.573││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -17.820││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -33.899││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 157.944││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.951││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -32.031││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -32.031││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -114.615││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -113.524││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -554││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -114.170││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.091││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.091││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 279.636││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 279.638││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.755││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 221.485││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.625││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 35.773││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 250.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 250.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ 1.461.315││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.461.315││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.461.315││6001 │APĂRARE │ -137.223││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 233.166││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 195.491││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.102││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 11.787││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -14││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -370.389││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -370.389││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 386.624││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 361.761││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 280.957││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.630││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -36.300││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 65.252││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 32.422││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 24.863││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 24.863││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 406.404││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 436.893││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.727││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.751││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 437.865││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 9.940││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -9.940││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 51││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.489││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30.489││6601 │SĂNĂTATE │ 127.712││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 102.467││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.933││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 29.683││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.342││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.809││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 4.031││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.245││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.245││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -107.358││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -128.648││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.010││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -114││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 33.086││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -184.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 57.870││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.290││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.290││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.727.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.732.319││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 416││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 320.114││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 660││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.436.644││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -20.515││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.644││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.644││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -28.313││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -112.290││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.750││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -36.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -39.247││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50.575││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -28.492││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 40.430││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.977││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.977││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -36.774││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.070││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.940││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.247││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -43.257││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.296││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.296││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -42.742││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.742││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -19.365││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 49.420││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -72.497││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ -8.947││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.947││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -9.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 53││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -8.491││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.491││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -7.835││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -656││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -108.810││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -81.718││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.734││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 405.259││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -95.731││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 22.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -424.280││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 7.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -27.092││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -27.092││8401 │TRANSPORTURI │ -555.449││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -559.351││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.430││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -990││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 174.290││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -142.483││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -651.718││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.692││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 936││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 936││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.966││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.966││8501 │COMUNICAŢII │ -1.296││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.596││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -6.885││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.885││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.885││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -4.395││9901 │DEFICIT │ -580.699││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 532││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 532││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -306││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 757││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 81││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 81││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -395││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -491││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 96││6608 │SĂNĂTATE │ 778││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 778││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 185││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 593││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 68││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 68││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 43.554││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 152.895││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 355.680││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 411.690││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 37.415││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -732.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 60.110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -109.341││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -109.341││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.433││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.433││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.165││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -732││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 13.728││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.253││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.561││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.582││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.475││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.475││6010 │APĂRARE │ -16.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.247││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.247││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.849││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.849││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -221││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.735││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 277││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.458││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.956││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.956││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 225.020││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.020││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 340.020││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -732.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 60.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 187.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 187.000││6610 │SĂNĂTATE │ 182││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 75││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 107││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 107││6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 27.360││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.260││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.960││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 865││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 865││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 874││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 40.415││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 40.415││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.415││7410 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 25.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.800││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.800││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -273.034││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.384││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -292.418││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -292.418││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -1.198││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.402││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 590││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -700││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 590││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -700││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 490││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 490││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -700││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 110││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 110│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.470││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12.097││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.553││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 180││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.020││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.020││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.470││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.650││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 180││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.020││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.020││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -13.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.470││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.650││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.020││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.020││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -97││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 97││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -97││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 97│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.514││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.292││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.708││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.806││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.806││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.514││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.292││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.708││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.806││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.806││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -14.514││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.708││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.708││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.806││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.806││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.854││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 46││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.854││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 46││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.854││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 46│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -965││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -965││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.670││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.635││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 2.035││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.035││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.670││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 365││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.035││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.035││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.670││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 365│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 950││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 950││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 950│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -193││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -188││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 45││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 45││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -193││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -188││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 45││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 45││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -193││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -188││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 45││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 45│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 37.102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.089││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -408││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.503││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.987││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.987││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 37.704││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.691││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.309││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.987││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.987││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -13.236││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.659││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -7.659││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.577││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.577││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 49.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 50.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 1.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -250││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.590││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.590││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -602││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -602││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -408││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -194││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -602││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -602││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -408││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -194│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 35.078││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 39.206││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.650││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.556││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.128││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.128││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 35.078││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 39.206││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.650││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.556││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.128││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.128││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 17.288││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.206││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.650││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.556││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.918││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.918││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 18.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -210││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -210││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -210││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -90.285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -77.585││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.337││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -36.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -50.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.160││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 49.521││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -49.453││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.700││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -130.768││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -118.068││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.337││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -36.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -50.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50.575││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 49.521││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -49.521││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.700││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 30.582││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30.987││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.337││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10.753││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 101││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 22.976││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -405││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -405││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -138.273││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -125.978││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -36.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -39.247││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50.575││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.295││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.295││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -23.077││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -23.077││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 49.420││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -72.497││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 68││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 68││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 68││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 68││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 40.415││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 40.415││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.415││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 40.415││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 40.415││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.415│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -47.864││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -32.864││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -33.473││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 19.731││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -14.203││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -47.945││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -32.945││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -33.473││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 19.731││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -14.203││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -30.742││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.742││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30.473││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 19.731││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -5.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -17.203││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -17.203││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -14.203││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 81││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 81││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 81││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 81││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 21.666││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.355││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.274││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 13.074││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -40.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -491││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 68││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 96││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.334││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 311││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 311││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 21.160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.160││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.069││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.689││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -40.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 68││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.334││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 7.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.700││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 13.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.392││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.069││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.989││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -40.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.334││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 68││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 68││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -395││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -491││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 96││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -395││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -491││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 96││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 590││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 205││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 385││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 311││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 311││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 590││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 205││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 385││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 311││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 311│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -15.934││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 299.890││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200.618││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 35.973││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 59.678││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.579││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 242││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -315.824││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -315.824││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 304.082││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200.618││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.165││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 59.678││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.579││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 242││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -304.082││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -304.082││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -714││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 225││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -914││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -914││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 191││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 191││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 191││6001 │APĂRARE │ -137.223││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 233.166││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 195.491││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.102││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.787││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -14││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -370.389││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -370.389││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -4.847││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.461││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.112││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -349││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 614││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 614││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 33.599││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.088││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.727││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.257││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 24.052││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 51││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -489││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -489││6601 │SĂNĂTATE │ 14.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.282││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 11.443││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.443││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.443││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.122││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.122││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 416││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 114││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.592││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 68.846││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.750││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.750││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 67.096││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 67.096││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -15.934││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.192││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.192││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.742││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.742││6010 │APĂRARE │ -16.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.247││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.247││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.849││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.849││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 20││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20││6610 │SĂNĂTATE │ 182││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 75││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 107││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 107││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -40││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 92.564││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 405.436││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 266.984││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.400││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 3.800││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 65.252││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -312.872││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -312.872││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 367.865││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 386.052││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 267.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 3.800││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 65.252││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -18.187││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -18.187││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -19.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -19.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 339.495││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 358.052││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 289.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 3.800││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 65.252││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -18.557││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -18.557││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50.370││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 370││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 370││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -275.301││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.384││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -294.685││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -294.685││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -2.267││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.267││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.267││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -273.034││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.384││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -292.418││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -292.418│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.803.076││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.808.076││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 874││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.579.227││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 660││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.252.839││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -20.515││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.802.211││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.807.211││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.579.227││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 660││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.252.839││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -20.515││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 1.429.227││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.429.227││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.429.227││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.372.984││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.377.984││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 150.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 660││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.252.839││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -20.515││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 865││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 865││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 874││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 865││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 865││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 874│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 6.870││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.870││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 7.870││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 6.870││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.870││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 7.870││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -4.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -4.000││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 10.870││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.870││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 7.870││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -168.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -138.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 405.259││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -150.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.500││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -403.159││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -168.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -138.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 405.259││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -150.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.500││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -403.159││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -165.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -135.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 405.259││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -150.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.500││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -403.159││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORTit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 56.690││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.668││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.240││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.747││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -71.749││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 47.430││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.022││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 46.022││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 34.590││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.632││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.940││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 23.747││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -71.749││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 47.430││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.222││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.222││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 41.114││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.938││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -28.492││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 40.430││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.176││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.176││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -36.774││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.070││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.940││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.247││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -43.257││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.296││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.296││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 30.250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 7.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.750││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.750││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 22.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.800││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.800││7410 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 25.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.800││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.800││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -438.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -441.902││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.430││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -990││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 191.739││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -142.483││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -651.718││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.692││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 936││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 936││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.966││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.966││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -438.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -441.902││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.430││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -990││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 191.739││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -142.483││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -651.718││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.692││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 936││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 936││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.966││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.966││6601 │SĂNĂTATE │ 17.401││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.401││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 17.401││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 48││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 48││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││8401 │TRANSPORTURI │ -555.449││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -559.351││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.430││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -990││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 174.290││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -142.483││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -651.718││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.692││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 936││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 936││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.966││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.966│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 489.992││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 333.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 331.434││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 417.813││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -114.170││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 9.940││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -741.940││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 60.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 156.915││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 156.915││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 264.992││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 295.077││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.566││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 417.813││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -114.170││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 9.940││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -9.940││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.085││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30.085││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -114.809││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -114.724││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -554││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -114.170││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -85││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -85││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 379.805││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 409.805││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.008││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 417.813││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 9.940││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -9.940││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -4││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 225.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 340.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -732.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 60.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 187.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 187.000││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 225.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 340.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -732.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 60.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 187.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 187.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 298.349││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 273.349││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.919││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 202.088││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.342││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.624││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.624││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 297.571││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 272.571││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.919││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 202.088││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.342││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.809││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.031││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 32.088││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32.088││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 32.088││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 95.483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.483││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.919││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.342││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.809││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.031││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 170.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 170.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 170.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 778││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 778││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 185││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 593││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6608 │SĂNĂTATE │ 778││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 778││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 185││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 593││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -152.215││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -174.715││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 17.485││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -184.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -179.515││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -202.015││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 17.485││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -184.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.500││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -179.515││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -202.015││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 17.485││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -184.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.500││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 27.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.000││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 27.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.296││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.596││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.296││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.596││8501 │COMUNICAŢII │ -1.296││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.596│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -9.912││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.912││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10.088││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -9.912││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.912││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10.088││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -9.912││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.912││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10.088│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.384││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -334││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -334││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.384││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -334││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -334││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.384││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -334││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -334│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 38.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.845││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.073││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.700││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 37.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.700││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 37.455││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.700││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.755││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.755││6601 │SĂNĂTATE │ 245││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 245││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 245││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 1.145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.145││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.073││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.145││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.073│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.590││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.380││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 210││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 210││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.590││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.380││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 210││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 210││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 5.410││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 210││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 210││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 180││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂTit: 33Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.500││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.631││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.290││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.290││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 341││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 341││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.631││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.290││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.290││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 341││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 341││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 3.631││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.290││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.290││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 341││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 341│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -23.959││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.650││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.738││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -4.395││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.968││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.309││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.309││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -23.959││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.650││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.738││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -4.395││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.968││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.309││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.309││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.406││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.713││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.738││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.307││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.307││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -2││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -16.365││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.365││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.365││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 53││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -8.656││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.656││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -656││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -4.395││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ENERGIEITit: 36Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -20.894││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.835││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.885││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -174││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -174││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -20.894││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.835││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.885││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -174││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -174││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.174││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -174││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -174││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ -9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -9.000││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 165││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 165││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -6.885││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.885││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.885│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.253││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.561││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.582││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 549││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 549││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -926││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -926││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -926││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -926││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -926││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -926││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 13.728││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.253││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.561││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.582││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.475││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.475││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 13.728││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.253││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.561││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.582││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.475││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.475│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 26.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30.834││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.702││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.016││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 54.269││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -21.121││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.032││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.032││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.432││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.016││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 54.269││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -21.121││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.432││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.432││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.432││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.016││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 54.269││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -21.121││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.432││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.432││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 1.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.402││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.402││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400││8310 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 1.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.402││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.402││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945 - 1989Tit: 39Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -49││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -49││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -49││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -95││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -95││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -95││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -95││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -95││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -95││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -95││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -95││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -95│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 24││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -24││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 24││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -24││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 24││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -24│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRESTit: 43Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 54.985││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 58.185││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.600││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.785││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 54.985││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 58.185││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.600││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.785││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 5.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.600││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 49.785││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.785││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.785│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.295││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.295││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 380││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 380││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.295││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.295││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 380││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 380││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.295││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.295││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 380││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 380│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -761││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -720││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -41││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -41││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -761││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -720││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -41││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -41││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -761││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -720││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -41││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -41│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -17.387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -17.357││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.188││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -18.195││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -34.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -17.387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -17.357││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.188││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -18.195││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -34.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -16.967││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.937││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.188││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -305││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -17.820││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -34.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -420││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -420││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -45││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -375│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -127││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -127││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -127││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -127││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -127││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -127│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIATit: 56Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.200││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -80││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -80││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.200││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -80││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -80││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.200││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -80││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -80│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ŞI DIALOG CIVICTit: 57Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.804││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.684││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.930││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 246││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -120││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -120││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.804││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.684││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.930││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 246││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -120││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -120││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -3.804││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.684││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.930││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 246││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -120││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -120│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENŢIEITit: 58Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 450││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 50││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 450││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 50││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 450││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 586.476││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 586.476││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 250.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 221.485││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 114.991││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 586.476││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 586.476││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 250.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 221.485││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 114.991││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 114.991││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 114.991││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 114.991││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 221.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221.485││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 221.485││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 250.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 250.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţareacheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2016*Font 7*                                                                                                                            mii lei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care: ││ ─────────────────────────────────────────────────────────────── ││ sume necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016│ ─────────────────────────────────────────────────────────── ││ din care: ││ ─────────────────────────────── ││Nr. Judeţul TOTAL implementarea plata învăţământul 5% din valoarea Sume pentru Sume pentru finanţarea ││crt. INFLUENŢE programului de contribuţiilor special şi Total diferenţelor plata plata cheltuielilor││ încurajare a pentru centrele sume salariale drepturilor restanţelor de funcţionare││ consumului de personalul judeţene pentru pentru personalului aferente a căminelor ││ fructe neclerical de resurse aplicarea personalul didactic titlurilor pentru ││ proaspete angajat în şi asistenţă prevede- didactic pensionat, executorii persoane ││ în şcoli unităţile educaţională rilor Legii căruia, până care este ce trebuiau vârstnice ││ de cult nr. 85/2016 la data îndreptăţit plătite ││ din ţară intrării în să primească până la ││ vigoare a diferenţe data de ││ prezentei salariale 31.12.2015, ││ legi, nu i pentru potrivit ││ s-au acordat perioada legii ││ diferenţele octombrie ││ salariale şi 2008 - ││ pentru 13 mai 2011 ││ personalul ││ didactic care ││ se pensionează ││ după data ││ intrării în ││ vigoare a ││ Legii ││ nr. 85/2016 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 1 2=3+4+5+10 3 4 5=6+9 6=7+8 7 8 9 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 75.045 19.223 35.161 19.359 15.681 1.997 13.684 3.678 1.302││ 1 ALBA 3.440 342 1.488 1.610 1.551 100 1.451 59 0││ 2 ARAD 1.378 434 839 105 94 15 79 11 0││ 3 ARGEŞ 1.986 610 1.079 297 100 13 87 197 0││ 4 BACĂU 1.914 703 895 316 306 22 284 10 0││ 5 BIHOR 2.424 637 1.700 54 54 27 27 0 33││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 1.579 342 589 614 614 29 585 0 34││ 7 BOTOŞANI 1.222 512 537 173 169 10 159 4 0││ 8 BRAŞOV 2.848 578 898 1.348 1.315 156 1.159 33 24││ 9 BRĂILA 806 320 425 61 59 4 55 2 0││10 BUZĂU 1.185 470 526 99 16 0 16 83 90││11 CARAŞ-SEVERIN 3.340 269 1.079 1.790 544 29 515 1.246 202││12 CĂLĂRAŞI 584 329 255 0 0 0 0 0 0││13 CLUJ 4.140 624 1.599 1.844 1.713 327 1.386 131 73││14 CONSTANŢA 1.803 759 571 473 463 47 416 10 0││15 COVASNA 874 248 428 111 111 24 87 0 87││16 DÂMBOVIŢA 1.618 523 785 310 310 39 271 0 0││17 DOLJ 1.562 611 910 41 39 1 38 2 0││18 GALAŢI 1.683 562 930 191 188 23 165 3 0││19 GIURGIU 693 281 259 81 81 8 73 0 72││20 GORJ 1.103 360 661 82 82 9 73 0 0││21 HARGHITA 1.052 355 654 43 34 1 33 9 0││22 HUNEDOARA 1.175 384 647 131 131 25 106 0 13││23 IALOMIŢA 726 282 326 16 16 16 0 0 102││24 IAŞI 2.874 963 1.412 463 440 89 351 23 36││25 ILFOV 1.993 378 414 1.160 154 154 0 1.006 41││26 MARAMUREŞ 3.051 494 1.431 1.126 1.024 88 936 102 0││27 MEHEDINŢI 1.188 248 528 344 344 41 303 0 68││28 MUREŞ 3.293 620 1.440 1.175 1.175 91 1.084 0 58││29 NEAMŢ 2.986 515 1.825 646 469 72 397 177 0││30 OLT 1.202 403 649 65 65 13 52 0 85││31 PRAHOVA 1.670 776 504 390 307 20 287 83 0││32 SATU MARE 1.600 376 889 325 325 34 291 0 10││33 SĂLAJ 1.305 253 1.040 12 12 12 0 0 0││34 SIBIU 1.953 445 1.067 441 231 62 169 210 0││35 SUCEAVA 2.102 805 1.205 92 92 16 76 0 0││36 TELEORMAN 1.139 312 647 110 105 23 82 5 70││37 TIMIŞ 3.063 647 1.393 1.023 862 181 681 161 0││38 TULCEA 1.008 225 529 207 207 25 182 0 47││39 VASLUI 2.415 500 632 1.176 1.075 96 979 101 107││40 VÂLCEA 1.924 358 990 554 554 37 517 0 22││41 VRANCEA 1.144 370 486 260 250 18 232 10 28│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2016*Font 7*                                                                                                                              mii lei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ sume necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016│ ─────────────────────────────────────────────────────────── ││ din care: ││ ─────────────────────────────── ││Nr. Judeţul TOTAL finanţarea Total sume 5% din valoarea Sume pentru Sume pentru finanţarea ││crt. INFLUENŢE drepturilor pentru diferenţelor plata drepturilor plata restanţelor cheltuielilor ││ prevăzute aplicarea salariale pentru personalului aferente titlurilor de funcţionare││ de Legea prevederilor personalul didactic didactic pensionat, executorii ce a căminelor ││ nr. 85/2016 Legii căruia, până la care este trebuiau plătite pentru persoane││ şi a nr. 85/2016 data intrării în îndreptăţit să până la data de vârstnice ││ restanţelor vigoare a prezentei primească diferenţe 31.12.2015, ││ aferente legi, nu i s-au salariale pentru potrivit legii ││ titlurilor acordat diferenţele perioada octombrie ││ executorii salariale şi pentru 2008 - 13 mai 2011 ││ ce puteau fi personalul didactic ││ plătite până care se pensionează ││ la data de după data intrării ││ 31.12.2015, în vigoare a Legii ││ din unităţile nr. 85/2016 ││ de învăţământ ││ preuniversitar ││ de stat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 1 2=3+8 3=4+7 4=5+6 5 6 7 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 586.314*1) 578.491 479.470 47.595 431.875 99.021 4.087││ 1 ALBA 23.351 23.204 22.085 1.965 20.120 1.119 147││ 2 ARAD 6.453 6.342 4.050 408 3.642 2.292 111││ 3 ARGEŞ 15.160 15.136 7.399 1.106 6.293 7.737 24││ 4 BACĂU 22.030 21.843 20.196 2.195 18.001 1.647 187││ 5 BIHOR 4.664 4.634 3.586 559 3.027 1.048 30││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 7.594 7.566 7.235 656 6.579 331 28││ 7 BOTOŞANI 1.827 1.783 808 97 711 975 44││ 8 BRAŞOV 15.986 15.883 14.587 1.484 13.103 1.296 103││ 9 BRĂILA 1.500 1.253 1.195 125 1.070 58 247││ 10 BUZĂU 3.963 3.891 2.297 180 2.117 1.594 72││ 11 CARAŞ-SEVERIN 13.541 13.464 8.933 552 8.381 4.531 77││ 12 CĂLĂRAŞI 2.086 2.012 1.807 284 1.523 205 74││ 13 CLUJ 22.076 22.076 20.551 2.899 17.652 1.525 0││ 14 CONSTANŢA 18.856 18.603 15.956 1.381 14.575 2.647 253││ 15 COVASNA 4.047 4.023 4.006 647 3.359 17 24││ 16 DÂMBOVIŢA 10.879 10.837 10.215 867 9.348 622 42││ 17 DOLJ 7.154 6.848 6.508 1.019 5.489 340 306││ 18 GALAŢI 9.379 9.183 8.340 638 7.702 843 196││ 19 GIURGIU 10.850 10.850 1.644 179 1.465 9.206 0││ 20 GORJ 7.433 7.433 6.894 1.000 5.894 539 0││ 21 HARGHITA 6.936 6.921 6.526 676 5.850 395 15││ 22 HUNEDOARA 7.152 7.106 6.399 539 5.860 707 46││ 23 IALOMIŢA 1.008 980 928 122 806 52 28││ 24 IAŞI 18.372 18.110 12.270 1.394 10.876 5.840 262││ 25 ILFOV 9.930 9.930 5.185 634 4.551 4.745 0││ 26 MARAMUREŞ 14.894 14.840 12.631 1.423 11.208 2.209 54││ 27 MEHEDINŢI 5.518 5.500 3.661 536 3.125 1.839 18││ 28 MUREŞ 34.568 34.440 32.117 3.200 28.917 2.323 128││ 29 NEAMŢ 8.451 8.329 7.140 770 6.370 1.189 122││ 30 OLT 5.971 5.971 2.466 452 2.014 3.505 0││ 31 PRAHOVA 22.019 22.019 15.871 1.295 14.576 6.148 0││ 32 SATU MARE 3.844 3.821 3.809 431 3.378 12 23││ 33 SĂLAJ 1.880 1.848 1.015 393 622 833 32││ 34 SIBIU 9.518 9.453 6.344 520 5.824 3.109 65││ 35 SUCEAVA 2.448 2.315 1.125 132 993 1.190 133││ 36 TELEORMAN 5.630 5.571 5.466 455 5.011 105 59││ 37 TIMIŞ 9.623 9.424 8.219 1.134 7.085 1.205 199││ 38 TULCEA 7.146 7.146 5.930 546 5.384 1.216 0││ 39 VASLUI 30.443 30.394 29.514 2.331 27.183 880 49││ 40 VÂLCEA 13.340 13.281 12.975 1.546 11.429 306 59││ 41 VRANCEA 2.856 2.757 2.241 112 2.129 516 99││ 42 MUNICIPIUL ││ BUCUREŞTI 155.938*1) 151.471 129.346 10.713*2) 118.633*3) 22.125*4) 731│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) din care: 2.014 mii lei pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul Bucureşti, 1.722 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli

  *2) din care: 285 mii lei pentru plata tranşei de 5%, din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic căruia, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-au acordat diferenţele salariale şi pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016, din unităţile de învăţământ special şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

  *3) din care: 3.498 mii lei pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat din unităţile de învăţământ special şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

  *4) din care: 233 mii lei pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce puteau fi plătite până la data de 31.12.2015, potrivit legii, cuvenite personalului din unităţile de învăţământ special şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

  ──────────
   +  Anexa 5SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea învăţământului particularsau confesional acreditat pe anul 2016*Font 9*                                                                             - mii lei - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      din care:                                            ───────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Total an 2016 Salarii, sporuri, Cheltuieli cu bunuri crt. indemnizaţii şi şi servicii pentru                                            alte drepturi întreţinerea curentă                                            salariale în bani a unităţilor de                                            stabilite prin lege, învăţământ particular                                            precum şi contribuţiile sau confesional                                            aferente acestora acreditat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL -6.567 -5.864 -703 1 ALBA -1.033 -899 -134 2 ARGEŞ -2.008 -1.848 -160 3 SUCEAVA -3.526 -3.117 -409 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6*Font 8*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                 Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli                                  pe anul 2016              al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 271.000││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 63.848││2000 05 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 38.475││2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 10.868││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ 10.868││2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 27.607││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ 27.607││ │de asiguraţi │ ││ 19 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ 150││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venitul obţinut dintr-o asociere cu o │ ││ │microîntreprindere care nu generează o persoană │ ││ │juridică │ ││ 21 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ -150││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului │ ││ │pe venit, din activităţi agricole │ ││2900 05 │C. VENITURI NEFISCALE │ 25.373││3000 05 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 750││3005 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 400││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 400││3105 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 350││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 350││3600 05 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 24.623││3605 │DIVERSE VENITURI │ 24.623││ 32 │Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor │ 25.373││ │precedenţi │ ││ 50 │Alte venituri │ -750││4100 05 │IV SUBVENŢII │ 207.152││4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 207.152││4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 202.152││ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ 32.088││ 27 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ 114││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ ││ 30 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari│ 170.000││ 50 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -50││ │care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.│ ││ │105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru │ ││ │persoanele care se află în perioada de amânare sau │ ││ │întrerupere a executării pedepsei privative de │ ││ │libertate │ ││4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 5.000││ 02 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ 5.000││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 271.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 271.000││ │PUBLICE │ ││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 271.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 271.000││ │PUBLICE │ ││6605 │SĂNĂTATE │ 271.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 271.000││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘-------