SISTEM din 2 august 2012 (*actualizat*)de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României*)(actualizat până la data de 12 august 2016*)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat de ORDINUL nr. 10/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 570 din 10 august 2012.

  ──────────
   +  Capitolul I Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale1. Generalităţi1.1. Entităţile au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.1.2. Entităţile întocmesc şi transmit Direcţiei Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României raportările contabile semestriale atât în formă scrisă (pe suport hârtie), cât şi prin reţeaua de comunicaţii interbancară sau, după caz, pe adresa de e-mail: ifn@bnro.ro1.3. Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.În acest sens, entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii.-----------Subpunctul 1.3, punctul 1, capitolul I a fost modificat de pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015, prin abrogarea prevederilor referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială.2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportărilor contabile semestriale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acestora2.1. Entităţile întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); b) Contul de profit şi pierdere (cod 20); c) Date informative (cod 30).2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumire, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţii.----------Subpct. 2.2 al pct. 2 de la cap. I a fost modificat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2 conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4. (1) Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. (2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.----------Alin. (2) al subpct. 2.4, pct. 2 de la cap. I a fost introdus de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.2.5. Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel: a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.2.7. Entităţile care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile semestriale cu respectarea prevederilor prezentului ordin.2.8. Raportările contabile semestriale se depun la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.2.9. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, entităţile primesc de la această direcţie, prin reţeaua de comunicaţii interbancară sau, după caz, descarcă de pe adresa www.bnro.ro secţiunea "Raportări către BNR" fişierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea în formă scrisă, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, în orice fel, a structurii fişierelor este interzisă.2.10. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională României. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro2.11. O copie a acestor fişiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele raportărilor contabile semestriale, se păstrează de către entitate, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.12. În adresa de înaintare către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile semestriale, semnată de administratorul entităţii şi de către persoana care a întocmit raportările contabile semestriale, se precizează că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, precum şi următoarele: a) fişierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele, au fost transmise pe reţeaua de comunicaţii interbancare sau, după caz, pe adresa de e-mail ifn@bnro.ro; b) întocmirea şi listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor primite de entitate de la Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor şi transmiterea electronică s-au efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.2.13. Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei.2.14. În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi prezintă Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României atât raportări contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară, cât şi raportări contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit.2.15. Organizaţiile cooperatiste de credit depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile semestriale care să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportările contabile semestriale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit.2.16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 30 iunie a anului de raportare, entităţile înfiinţate în cursul anului de raportare, precum şi cele care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile semestriale.3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 16 august a anului de raportare.----------Subpct. 3.1, pct. 3, cap. I a fost modificat de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.3.2. Netransmiterea fişierelor cu formularele de raportare contabilă semestrială completate cu date, pe baza cărora au fost listate raportările contabile semestriale, nedepunerea raportărilor contabile semestriale listate, semnate la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum şi prezentarea de raportări contabile semestriale care conţin date eronate sau necorelate se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Subpunctul 3.2, punctul 3, capitolul I a fost modificat de pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015, prin abrogarea prevederilor referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială.4. Informaţii privind completarea raportărilor contabile semestriale4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Subpunctul 4.1, punctul 4, capitolul I a fost modificat de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015.4.2. Completarea raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit, se efectuează folosind Planul de conturi prevăzut la cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015.----------Subpct. 4.2, pct. 4, cap. I a fost modificat de pct. 4 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.4.3. Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială sunt cele prevăzute la cap. II - pentru instituţiile de credit, cap. III - pentru entităţile, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, respectiv cap. IV - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi dintre formulare sunt cele prevăzute la cap. V - pentru instituţiile de credit, cap. VI - pentru entităţile, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, respectiv cap. VII - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.4.4. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10) (1) Formularul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate. (2) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.4.5. Contul de profit şi pierdere (cod 20) (1) Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate şi a rezultatelor financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la data de 30 iunie a anului de raportare. (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare. (3) Entităţile, altele decât instituţiile de credit, înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la poziţia "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.4.6. Date informative (cod 30) (1) În formularul «Date informative», la poziţiile 101, 102 şi 103, col. 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.-----------Alin. (1) al pct. 4.6. al cap. I a fost modificat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 3 din 9 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 14 august 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.(1^1 ) Poziţia 103 din formularul «Date informative» se completează numai de către entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).-----------Alin. (1^1) al pct. 4.6. a fost introdus de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 3 din 9 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 14 august 2013, conform art. I din acelaşi act normativ. (2) La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative la sfârşitul perioadei de raportare.  +  Capitolul IIModelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit    Judeţul .................[][] Forma de proprietate ..............[][]    Entitate: .................... Activitatea preponderentă (denumire                                      clasă CAEN) ...........................    Adresă: localitatea .......... .......................................    sectorul .... str. .......... Cod clasă CAEN ................[][][][]    nr.: ......................... Activitatea preponderentă efectiv    Telefon ........ fax ......... desfăşurată (denumire clasă CAEN)    Numărul din registrul .....................................    comerţului ................... Cod clasă CAEN ................[][][][]                                      Codul unic de înregistrare ...........                                      ..................[][][][][][][][][][]----------Antetul formularului de la cap. II a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRIIla data de 30 iunie .......... 10 - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ 10.01 - ACTIVE │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Numerar │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Solduri de numerar la bănci centrale │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte depozite la vedere │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Active financiare deţinute în vederea │ │ │ ││tranzacţionării │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente financiare derivate │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente de capital │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Credite şi avansuri │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Active financiare desemnate ca fiind evaluate │ │ │ ││la valoarea justă prin profit sau pierdere │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente de capital │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Credite şi avansuri │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Active financiare disponibile în vederea vânzării│ 140 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente de capital │ 150 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Credite şi avansuri │ 170 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Împrumuturi şi creanţe │ 180 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Credite şi avansuri │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Investiţii păstrate până la scadenţă │ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie │ 220 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Credite şi avansuri │ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Instrumente financiare derivate - contabilitatea │ 240 │ │ ││de acoperire │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Modificările de valoare justă aferente elemen- │ 250 │ │ ││telor acoperite în cadrul unei operaţiuni de │ │ │ ││acoperire a unui portofoliu împotriva riscului │ │ │ ││de rată a dobânzii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Investiţii în filiale, asocieri în participaţie │ 260 │ │ ││şi entităţi asociate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări corporale │ 270 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Imobilizări corporale │ 280 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Investiţii imobiliare │ 290 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări necorporale │ 300 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Fond comercial │ 310 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte imobilizări necorporale │ 320 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe privind impozitele │ 330 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Creanţe privind impozitul curent │ 340 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Creanţe privind impozitul amânat │ 350 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte active │ 360 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ │ │ ││clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ 370 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ TOTAL ACTIVE │ 380 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ 10.02 - DATORII │poziţie├──────────┼─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii financiare deţinute în vederea │ │ │ ││tranzacţionării │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente financiare derivate │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Poziţii scurte │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Depozite │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie emise │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte datorii financiare │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate │ │ │ ││la valoarea justă prin profit sau pierdere │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Depozite │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie emise │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte datorii financiare │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Depozite │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Titluri de datorie emise │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte datorii financiare │ 140 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Instrumente financiare derivate - contabilitatea │ 150 │ │ ││de acoperire │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Modificările de valoare justă aferente elemen- │ 160 │ │ ││telor acoperite în cadrul unei operaţiuni de │ │ │ ││acoperire a unui portofoliu împotriva riscului │ │ │ ││de rată a dobânzii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Provizioane │ 170 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile │ 180 │ │ ││ determinate post-angajare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi│ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Restructurare │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii │ 210 │ │ ││ fiscale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Angajamente şi garanţii date │ 220 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte provizioane │ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind impozitele │ 240 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Datorii privind impozitul curent │ 250 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Datorii privind impozitul amânat │ 260 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Capital social rambursabil la cerere │ 270 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte datorii │ 280 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii incluse în grupuri destinate cedării, │ │ │ ││clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ 290 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ TOTAL DATORII │ 300 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ 10.03 - CAPITALURI PROPRII │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Capital social │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Capital vărsat │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Capital subscris nevărsat │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Prime de capital │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Instrumente de capital emise, altele decât │ 050 │ │ ││capitalul social │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Componenta de capitaluri proprii a │ │ │ ││ instrumentelor financiare compuse │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte instrumente de capitaluri emise │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte capitaluri proprii │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Valoarea cumulată a altor elemente ale │ 090 │ │ ││rezultatului global │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Elemente care nu vor fi reclasificate în profit │ │ │ ││sau pierdere │ 095 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Imobilizări corporale │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Imobilizări necorporale │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din │ 120 │ │ ││ planurile de pensii cu beneficii determinate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Active imobilizate şi grupuri destinate │ 122 │ │ ││ cedării, clasificate drept deţinute în │ │ │ ││ vederea vânzării │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Elemente care pot fi reclasificate în profit sau│ 128 │ │ ││ pierdere │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Acoperirea unei investiţii nete într-o │ 130 │ │ ││ operaţiune din străinătate [partea eficientă]│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Conversia valutară │ 140 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente derivate de acoperire. │ 150 │ │ ││ Acoperirea fluxurilor de numerar [partea │ │ │ ││ eficientă] │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea │ 160 │ │ ││ vânzării │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Active imobilizate şi grupuri destinate │ 170 │ │ ││ cedării, clasificate drept deţinute în │ │ │ ││ vederea vânzării │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul reportat │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve de reevaluare │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte rezerve │ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(-) Acţiuni proprii │ 240 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Profit sau (-) pierdere aferent (ă) exerciţiului │ 250 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(-) Repartizarea profitului │ 255 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 300 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │ 310 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘         Administrator, Întocmit        ................ ....................  (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, calitatea, semnătura)                                          Nr. de înregistrare în                                          organismul profesional                                       ................................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30 iunie ........ 20 - lei-┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ │ Realizări aferente ││ │ │ perioadei de ││ │ Cod │ raportare ││ Denumirea indicatorului │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │precedentă│ curentă │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din dobânzi │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea │ │ │ ││ vânzării │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Instrumente derivate - contabilitatea de │ │ │ ││ acoperire, riscul de rată a dobânzii │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Alte active │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Cheltuieli cu dobânzile) │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Instrumente derivate - contabilitatea de │ │ │ ││ acoperire, riscul de rată a dobânzii) │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Alte datorii) │ 140 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la │ │ │ ││cerere) │ 150 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din dividende │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din taxe şi comisioane │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din de recunoaşterea │ 220 │ │ ││activelor şi datoriilor financiare care nu sunt │ │ │ ││evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ ││pierdere - net │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Active financiare disponibile în vederea │ │ │ ││ vânzării │ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 240 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 250 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 260 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Altele │ 270 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ 280 │ │ ││datoriilor financiare deţinute în vederea │ │ │ ││tranzacţionării - net │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ 290 │ │ ││datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate│ │ │ ││la valoarea justă prin profit sau pierdere (-)net│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de │ 300 │ │ ││acoperire (-) net │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) │ 310 │ │ ││pierdere] (-) net │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea │ 330 │ │ ││activelor nefinanciare, altele decât cele │ │ │ ││deţinute în vederea vânzării (-) net │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 340 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Alte cheltuieli de exploatare) │ 350 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE (-) NET │ 355 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Cheltuieli administrative) │ 360 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Cheltuieli cu personalul) │ 370 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Alte cheltuieli administrative) │ 380 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Amortizare) │ 390 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 400 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 410 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 420 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) │ 430 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Angajamente şi garanţii date) │ 440 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Alte provizioane) │ 450 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ 460 │ │ ││deprecierea activelor financiare care nu sunt │ │ │ ││evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ ││pierdere) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Active financiare evaluate la cost) │ 470 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Active financiare disponibile în vederea │ 480 │ │ ││ vânzării) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Împrumuturi şi creanţe) │ 490 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Investiţii păstrate până la scadenţă) │ 500 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ 510 │ │ ││deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în│ │ │ ││participaţie şi entităţi asociate) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ 520 │ │ ││deprecierea activelor nefinanciare) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Imobilizări corporale) │ 530 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Investiţii imobiliare) │ 540 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Fond comercial) │ 550 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Alte imobilizări necorporale) │ 560 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ (Altele) │ 570 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Fond comercial negativ recunoscut în │ 580 │ │ ││profit sau pierdere │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate│ 600 │ │ ││şi grupuri destinate cedării, clasificate drept │ │ │ ││deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi │ │ │ ││considerate activităţi întrerupte │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE │ 610 │ │ ││ÎNAINTE DE IMPOZITARE │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul │ 620 │ │ ││ aferent profitului sau pierderii din operaţiuni │ │ │ ││ continue) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE │ 630 │ │ ││DUPĂ DE IMPOZITARE │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Profit sau (-) pierdere din activităţi │ 640 │ │ ││ întrerupte după impozitare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ Profit sau (-) pierdere din activităţi │ 650 │ │ ││ întrerupte înainte de impozitare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate│ 660 │ │ ││de activităţi întrerupte) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI │ 670 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘            Administrator, Întocmit       ........................... .........................      (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,                                                  calitatea, semnătura)                                                  Nr. de înregistrare                                                în organismul profesional                                                .........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.DATE INFORMATIVE*Font 9*                               Date informative   30 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬───────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │ Cod │Număr unităţi│ Sume ││ │poziţie│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici pierdere │ 103 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐│ II. Date privind plăţile restante │ Cod │Total│ din care: ││ │poziţie│ col.├───────────┬───────────┤│ │ │ 2+3 │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │ investiţii│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Plăţi restante - │ │ │ │ ││total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), │ │ │ │ ││din care: │ 201 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ ││ din care: │ 202 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 30 zile │ 203 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 90 zile │ 204 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale - │ │ │ │ ││ total (poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ │ │ │ ││ datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ ││ persoane asimilate │ 207 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ pentru şomaj │ 210 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││ speciale şi alte fonduri │ 212 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 213 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetele locale │ 215 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă │ │ │ │ ││ total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 217 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 218 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 219 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ primite │ 221 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Depozite băneşti primite nerambursate la │ │ │ │ ││ scadenţă - │ │ │ │ ││ total (poz. 223 la 226), din care: │ 222 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 223 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 224 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 225 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 226 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti │ │ │ │ ││ primite │ 227 │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐│ III. Număr mediu de salariaţi │ Cod │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │poziţie│ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Număr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşi- │ │ │ ││tul perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în │ Cod │ Sume ││cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate │poziţie│ - lei - ││ şi creanţe restante │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ 401 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 402 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 403 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 404 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ │ ││juridice nerezidente, din care: │ 405 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 406 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ │ ││juridice asociate*) nerezidente din statele membre│ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 407 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 408 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 409 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din statele membre ale│ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 411 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 412 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente potrivit │ │ ││prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea │ │ ││nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările│ │ ││şi completările ulterioare, din care: │ 413 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 414 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 415 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 416 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din state membre ale │ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 417 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 418 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 419 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 420 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 421 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 422 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru bunurile din domeniul public, primite în │ │ ││concesiune, din care: │ 423 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public │ │ ││plătite la bugetul de stat │ 424 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │ │ ││pentru terenuri*1) │ 425 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente, din care: │ 426 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 427 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ ││Europene, din care: │ 428 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 429 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 430 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 431 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 432 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de │ │ ││muncă**) │ 433 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││şi/sau în actele normative în vigoare, din care: │ 434 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 435 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││privat │ 436 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ V. Tichete de masă │ Cod │ Sume ││ │poziţie│ - lei - │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaţilor │ 501 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Cod │ Sume ││ cercetare-dezvoltare***) │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), │ │ │ ││din care: │ 602 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri publice │ 603 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri private │ 604 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), │ │ │ ││din care: │ 605 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli curente │ 606 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli de capital │ 607 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VII. Cheltuieli de inovare****) │ Cod │ Sume ││ │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 701 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │ Cod │ Sume ││ colaboratorii │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ IX. Informaţii privind bunurile din domeniul │ Cod │ Sume ││ public al statului │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în administrare │ 901 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în concesiune │ 902 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││închiriate │ 903 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│X. Informaţii privind bunurile din proprietatea │ Cod │ Sume ││privată a statului supuse inventarierii conform │poziţie│ - lei - ││Ordinului ministrului finanţelor publice şi al │ ├──────────────┬──────────────┤│ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││modificările şi completările ulterioare │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*2) │ 1000 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ XI. Capital social vărsat*****) │ Cod │ 30 iunie ││ │poziţie├──────────────┬──────────────┤│ │ │ An precedent │ An curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┬──────┼────────┬─────┤│ A │ B │ Sume │ %*3) │ Sume │ %*3)││ │ │ Col.1 │ Col.2│ Col.3 │Col.4│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│Capital social vărsat*3) │ │ │ │ │ ││(poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: │ 1100 │ │ X │ │ X │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + │ │ │ │ │ ││poz.1112), din care: │ 1110 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ ││centrală │ 1111 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ ││locală │ 1112 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │ 1113 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital integral de stat │ 1114 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital majoritar de stat │ 1115 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital minoritar de stat │ 1116 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de regii autonome │ 1117 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de societăţile cu capital privat │ 1118 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de persoane fizice │ 1119 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de alte entităţi │ 1120 │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ Cod │ Sume ││ juridice******) │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │ 1121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziţie), din care: │ 1123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1124 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

  ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

  *****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

  ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

  Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

  *2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

  *3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

  ──────────
                Administrator, Întocmit           .................... Numele şi prenumele           (numele şi prenumele) Calitatea                Semnătura Semnătura               ........... .............                                  Nr. de înregistrare în organismul profesional                                           ..............................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.----------Formatul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative" al cap. II a fost modificat de pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.----------Capitolul II a fost modificat de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015.
   +  Capitolul III Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar            SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII                           la data de 30 iunie .....    Judeţul .................[][] Forma de proprietate ..............[][]    Entitate: .................... Activitatea preponderentă (denumire                                      clasă CAEN) ...........................    Adresă: localitatea .......... .......................................    sectorul .... str. .......... Cod clasă CAEN ................[][][][]    nr.: ......................... Activitatea preponderentă efectiv    Telefon ........ fax ......... desfăşurată (denumire clasă CAEN)    Numărul din registrul .....................................    comerţului ................... Cod clasă CAEN ................[][][][]                                      Codul unic de înregistrare ...........                                      ..................[][][][][][][][][][]----------Antetul formularului de la cap. III a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.  10 - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ACTIV │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Casa şi alte valori │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra instituţiilor de credit │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 033 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte creante │ 036 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra clientelei │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emisie de organisme publice │ 053 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emisie de alţi emitenţi, din care: │ 056 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni proprii │ 058 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Participaţii, din care: │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - participaţii la instituţii de credit │ 075 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, │ │ │ ││din care: │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - părţi în cadrul instituţiilor de credit │ 085 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări necorporale, din care: │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli de constituire │ 093 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - fondul comercial, în măsura în care a fost │ │ │ ││ achiziţionat cu titlu oneros │ 096 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări corporale, din care: │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - terenuri şi construcţii utilizate în scopul │ │ │ ││ desfăşurării activităţilor proprii │ 105 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Capital subscris nevărsat │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte active │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri │ │ │ ││angajate │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total activ │ 140 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ 10 - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind instituţiile de credit │ 300 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 303 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 306 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind clientela │ 310 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 317 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 318 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii constituite prin titluri │ 320 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni │ 323 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte titluri │ 326 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte datorii │ 330 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri înregistrate în avans şi datorii │ │ │ ││angajate │ 340 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Provizioane │ 350 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - provizioane pentru pensii şi obligaţii │ │ │ ││similare │ 353 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - provizioane pentru impozite │ 355 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte provizioane │ 356 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii subordonate │ 360 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Capital social subscris │ 370 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Prime de capital │ 380 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve │ 390 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerve legale │ 392 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerve statutare sau contractuale │ 394 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte rezerve │ 399 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve din reevaluare │ 400 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Acţiuni proprii (-) │ 410 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul reportat │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 423 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 426 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 433 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 436 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Repartizarea profitului │ 440 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total datorii şi capitaluri proprii │ 450 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ 10 - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii contingente, din care: │ 600 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - acceptări şi andosări │ 603 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - garanţii şi active gajate │ 606 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Angajamente, din care: │ 610 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare│ │ │ ││ cu posibilitate de răscumpărare │ 615 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘        Administrator, Întocmit     .................. ..................    (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,         semnătura) calitatea, semnătura)                                        Nr. de înregistrare                                      în organismul profesional                                         ....................-----------Potrivit pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015, în cuprinsul anexei, prevederile referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială se abrogă.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30 iunie ..... 20 - lei-┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ │ Realizări aferente ││ │ │ perioadei de ││ │ Cod │ raportare ││ Denumirea indicatorului │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │precedentă│ curentă │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de primit şi venituri asimilate, │ 010 │ │ ││din care: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - aferente obligaţiunilor şi altor titluri │ 015 │ │ ││ cu venit fix │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri privind titlurile │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit │ 033 │ │ ││ variabil │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Venituri din participaţii │ 035 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Venituri din părţi în cadrul societăţilor │ 037 │ │ ││ comerciale legate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din comisioane │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli cu comisioane │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Profit sau pierdere netă din operaţiuni │ 060 │ │ ││financiare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli administrative generale │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu personalul, din care: │ 083 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Salarii │ 084 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: │ 085 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli aferente pensiilor │ 086 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte cheltuieli administrative │ 087 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii imobilizărilor │ 090 │ │ ││necorporale şi corporale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte cheltuieli de exploatare │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioa- │ 110 │ │ ││nelor pentru datorii contingente şi angajamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluari din corecţii asupra valorii creanţelor │ 120 │ │ ││şi provizioanelor pentru datorii contingente │ │ │ ││şi angajamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile │ 130 │ │ ││care au caracter de imobilizări financiare, │ │ │ ││a participaţiilor şi a părţilor în cadrul │ │ │ ││societăţilor comerciale legate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor │ 140 │ │ ││transferabile care au caracter de imobilizări │ │ │ ││financiare, a participaţiilor şi a părţilor în │ │ │ ││cadrul societăţilor comerciale legate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii curente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 153 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 156 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri extraordinare │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli extraordinare │ 170 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii extraordinare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 183 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 186 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri totale │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli totale │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul brut │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 213 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 216 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Impozitul pe profit │ 220 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus│ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul net al exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 243 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 246 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘             Administrator, Întocmit       ........................... .........................      (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,                                                  calitatea, semnătura)                                             Nr. de înregistrare                                           în organismul profesional                                          ...........................-----------Potrivit pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015, în cuprinsul anexei, prevederile referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială se abrogă.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.*Font 9*                               Date informative   30 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬───────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │ Cod │Număr unităţi│ Sume ││ │poziţie│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici pierdere │ 103 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐│ II. Date privind plăţile restante │ Cod │Total│ din care: ││ │poziţie│ col.├───────────┬───────────┤│ │ │ 2+3 │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │ investiţii│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Plăţi restante - │ │ │ │ ││total (poz. 202+206+212 la 216+221), │ │ │ │ ││din care: │ 201 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ ││ din care: │ 202 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 30 zile │ 203 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 90 zile │ 204 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale - │ │ │ │ ││ total (poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ │ │ │ ││ datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ ││ persoane asimilate │ 207 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ pentru şomaj │ 210 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││ speciale şi alte fonduri │ 212 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 213 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetele locale │ 215 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă │ │ │ │ ││ total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 217 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 218 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 219 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ primite │ 221 │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐│ III. Număr mediu de salariaţi │ Cod │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │poziţie│ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Număr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşi- │ │ │ ││tul perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în │ Cod │ Sume ││cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate │poziţie│ - lei - ││ şi creanţe restante │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ 401 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 402 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 403 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 404 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ │ ││juridice nerezidente, din care: │ 405 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 406 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ │ ││juridice asociate*) nerezidente din statele membre│ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 407 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 408 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 409 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din statele membre ale│ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 411 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 412 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente potrivit │ │ ││prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea │ │ ││nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările│ │ ││şi completările ulterioare, din care: │ 413 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 414 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 415 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 416 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din state membre ale │ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 417 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 418 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 419 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 420 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 421 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 422 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru bunurile din domeniul public, primite în │ │ ││concesiune, din care: │ 423 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public │ │ ││plătite la bugetul de stat │ 424 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │ │ ││pentru terenuri*1) │ 425 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente, din care: │ 426 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 427 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ ││Europene, din care: │ 428 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 429 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 430 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 431 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 432 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de │ │ ││muncă**) │ 433 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││şi/sau în actele normative în vigoare, din care: │ 434 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 435 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││privat │ 436 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ V. Tichete de masă │ Cod │ Sume ││ │poziţie│ - lei - │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaţilor │ 501 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Cod │ Sume ││ cercetare-dezvoltare***) │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), │ │ │ ││din care: │ 602 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri publice │ 603 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri private │ 604 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), │ │ │ ││din care: │ 605 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli curente │ 606 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli de capital │ 607 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VII. Cheltuieli de inovare****) │ Cod │ Sume ││ │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 701 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │ Cod │ Sume ││ colaboratorii │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ IX. Informaţii privind bunurile din domeniul │ Cod │ Sume ││ public al statului │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în administrare │ 901 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în concesiune │ 902 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││închiriate │ 903 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│X. Informaţii privind bunurile din proprietatea │ Cod │ Sume ││privată a statului supuse inventarierii conform │poziţie│ - lei - ││Ordinului ministrului finanţelor publice şi al │ ├──────────────┬──────────────┤│ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││modificările şi completările ulterioare │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*2) │ 1000 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ XI. Capital social vărsat*****) │ Cod │ 30 iunie ││ │poziţie├──────────────┬──────────────┤│ │ │ An precedent │ An curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┬──────┼────────┬─────┤│ A │ B │ Sume │ %*3) │ Sume │ %*3)││ │ │ Col.1 │ Col.2│ Col.3 │Col.4│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│Capital social vărsat*3) │ │ │ │ │ ││(poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: │ 1100 │ │ X │ │ X │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + │ │ │ │ │ ││poz.1112), din care: │ 1110 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ ││centrală │ 1111 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ ││locală │ 1112 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │ 1113 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital integral de stat │ 1114 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital majoritar de stat │ 1115 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital minoritar de stat │ 1116 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de regii autonome │ 1117 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de societăţile cu capital privat │ 1118 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de persoane fizice │ 1119 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de alte entităţi │ 1120 │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ Cod │ Sume ││ juridice******) │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │ 1121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziţie), din care: │ 1123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1124 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

  ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

  *****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

  ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

  Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

  *2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

  *3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

  ──────────
                Administrator, Întocmit           .................... Numele şi prenumele           (numele şi prenumele) Calitatea                Semnătura Semnătura               ........... .............                                  Nr. de înregistrare în organismul profesional                                           ..............................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.----------Modelul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar al cap. III a fost modificat de pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.
   +  Capitolul IV Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarSITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRIIla data de 30 iunie .....    Judeţul .................[][] Forma de proprietate ..............[][]    Entitate: .................... Activitatea preponderentă (denumire                                      clasă CAEN) ...........................    Adresă: localitatea .......... .......................................    sectorul .... str. .......... Cod clasă CAEN ................[][][][]    nr.: ......................... Activitatea preponderentă efectiv    Telefon ........ fax ......... desfăşurată (denumire clasă CAEN)    Numărul din registrul .....................................    comerţului ................... Cod clasă CAEN ................[][][][]                                      Codul unic de înregistrare ...........                                      ..................[][][][][][][][][][]----------Antetul formularului de la cap. IV a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.  10 - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ACTIV │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Casa │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra instituţiilor de credit │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 023 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte creanţe │ 026 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor │ │ │ ││instituţii │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu │ │ │ ││venit fix │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emise de organisme publice │ 043 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emise de alţi emitenţi, din care: │ 046 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni proprii │ 048 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări necorporale, din care: │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli de constituire │ 055 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări corporale, din care: │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - terenuri şi construcţii utilizate în scopul│ │ │ ││ desfăşurării activităţilor proprii │ 065 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte active │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri │ │ │ ││angajate │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total activ │ 090 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘                                                                      - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind instituţiile de credit │ 300 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Împrumuturi primite │ 303 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 304 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 305 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte datorii │ 306 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 307 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 308 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind societăţile financiare sau │ │ │ ││alte instituţii │ 310 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Împrumuturi primite │ 313 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 314 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 315 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte datorii │ 316 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 317 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 318 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii constituite prin titluri │ 320 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni │ 323 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte titluri │ 326 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte datorii │ 330 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri înregistrate în avans şi datorii angajat│ 340 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Provizioane │ 350 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Fondul de garantare a depozitelor în sistemul │ │ │ ││bancar şi de despăgubire a creditorilor │ │ │ ││prejudiciaţi │ 360 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul │ │ │ ││ bancar │ 361 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond de garantare a depozitelor constituit │ │ │ ││ din contribuţiile instituţiilor de credit │ 362 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond de garantare a depozitelor constituit │ │ │ ││ din încasările din recuperarea creanţelor │ 363 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond de garantare a depozitelor constituit │ │ │ ││ din alte resurse - donaţii, sponsorizări, │ │ │ ││ asistenţă financiară │ 364 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond de garantare a depozitelor constituit │ │ │ ││ din veniturile din investirea resurselor │ │ │ ││ financiare disponibile │ 365 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond de garantare a depozitelor constituit │ │ │ ││ din alte venituri, stabilite conform legii │ 366 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│- Fondul de despăgubire a creditorilor │ │ │ ││ prejudiciaţi │ 367 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve │ 370 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve din reevaluare │ 380 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul reportat │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 393 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 396 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 403 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 406 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Repartizarea profitului │ 410 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total datorii şi capitaluri proprii │ 420 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘                                                                      - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii contingente │ 600 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Angajamente │ 610 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘Administrator, Întocmit............................... ......................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Nr. de înregistrare înorganismul profesional......................-----------Potrivit pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015, în cuprinsul anexei, prevederile referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială se abrogă.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30 iunie ..... 20 - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ │ Realizări aferente ││ │ │ perioadei de ││ Denumirea indicatorului │ Cod │ raportare ││ │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │precedentă│ curentă │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de primit şi venituri asimilate, │ │ │ ││din care: │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - aferente efectelor publice, obligaţiunilor │ │ │ ││ şi altor titluri cu venit fix │ 015 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din comisioane │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli cu comisioane │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Profit sau pierdere netă din operaţiuni │ │ │ ││financiare │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli administrative generale │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu personalul, din care: │ 073 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Salarii │ 074 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu asigurările sociale, │ │ │ ││ din care: │ 075 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli aferente pensiilor │ 076 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte cheltuieli administrative │ 077 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii imobilizărilor │ │ │ ││necorporale şi corporale │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte cheltuieli de exploatare │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizi- │ │ │ ││oanelor pentru datorii contingente şi angajamente│ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor │ │ │ ││şi provizioanelor pentru datorii contingente │ │ │ ││şi angajamente │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor │ │ │ ││de investiţii │ 130 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii curente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 143 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 146 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri extraordinare │ 150 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli extraordinare │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii extraordinare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 173 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 176 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri totale │ 180 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli totale │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul brut │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 203 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 206 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus│ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul net al exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 223 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 226 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘Administrator, Întocmit............................... ......................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Nr. de înregistrare înorganismul profesional......................-----------Potrivit pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015, în cuprinsul anexei, prevederile referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială se abrogă.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.*Font 9*                               Date informative   30 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬───────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │ Cod │Număr unităţi│ Sume ││ │poziţie│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici pierdere │ 103 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐│ II. Date privind plăţile restante │ Cod │Total│ din care: ││ │poziţie│ col.├───────────┬───────────┤│ │ │ 2+3 │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │ investiţii│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Plăţi restante - │ │ │ │ ││total (poz. 202+206+212 la 216+221), │ │ │ │ ││din care: │ 201 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ ││ din care: │ 202 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 30 zile │ 203 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 90 zile │ 204 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale - │ │ │ │ ││ total (poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ │ │ │ ││ datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ ││ persoane asimilate │ 207 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ pentru şomaj │ 210 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││ speciale şi alte fonduri │ 212 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 213 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetele locale │ 215 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă │ │ │ │ ││ total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 217 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 218 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 219 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ primite │ 221 │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐│ III. Număr mediu de salariaţi │ Cod │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │poziţie│ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Număr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşi- │ │ │ ││tul perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în │ Cod │ Sume ││cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate │poziţie│ - lei - ││ şi creanţe restante │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ 401 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 402 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 403 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 404 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ │ ││juridice nerezidente, din care: │ 405 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 406 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ │ ││juridice asociate*) nerezidente din statele membre│ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 407 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 408 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 409 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din statele membre ale│ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 411 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 412 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente potrivit │ │ ││prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea │ │ ││nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările│ │ ││şi completările ulterioare, din care: │ 413 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 414 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 415 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 416 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din state membre ale │ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 417 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 418 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 419 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 420 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 421 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 422 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru bunurile din domeniul public, primite în │ │ ││concesiune, din care: │ 423 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public │ │ ││plătite la bugetul de stat │ 424 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │ │ ││pentru terenuri*1) │ 425 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente, din care: │ 426 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 427 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ ││Europene, din care: │ 428 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 429 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 430 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 431 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 432 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de │ │ ││muncă**) │ 433 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││şi/sau în actele normative în vigoare, din care: │ 434 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 435 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││privat │ 436 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ V. Tichete de masă │ Cod │ Sume ││ │poziţie│ - lei - │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaţilor │ 501 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Cod │ Sume ││ cercetare-dezvoltare***) │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), │ │ │ ││din care: │ 602 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri publice │ 603 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri private │ 604 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), │ │ │ ││din care: │ 605 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli curente │ 606 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli de capital │ 607 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VII. Cheltuieli de inovare****) │ Cod │ Sume ││ │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 701 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │ Cod │ Sume ││ colaboratorii │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ IX. Informaţii privind bunurile din domeniul │ Cod │ Sume ││ public al statului │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în administrare │ 901 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în concesiune │ 902 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││închiriate │ 903 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│X. Informaţii privind bunurile din proprietatea │ Cod │ Sume ││privată a statului supuse inventarierii conform │poziţie│ - lei - ││Ordinului ministrului finanţelor publice şi al │ ├──────────────┬──────────────┤│ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││modificările şi completările ulterioare │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*2) │ 1000 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ XI. Capital social vărsat*****) │ Cod │ 30 iunie ││ │poziţie├──────────────┬──────────────┤│ │ │ An precedent │ An curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┬──────┼────────┬─────┤│ A │ B │ Sume │ %*3) │ Sume │ %*3)││ │ │ Col.1 │ Col.2│ Col.3 │Col.4│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│Capital social vărsat*3) │ │ │ │ │ ││(poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: │ 1100 │ │ X │ │ X │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + │ │ │ │ │ ││poz.1112), din care: │ 1110 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ ││centrală │ 1111 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - deţinut de instituţii publice de subordonare │ │ │ │ │ ││locală │ 1112 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │ 1113 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital integral de stat │ 1114 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital majoritar de stat │ 1115 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital minoritar de stat │ 1116 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de regii autonome │ 1117 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de societăţile cu capital privat │ 1118 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de persoane fizice │ 1119 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deţinut de alte entităţi │ 1120 │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ Cod │ Sume ││ juridice******) │poziţie│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │ 1121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziţie), din care: │ 1123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1124 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

  ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

  *****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

  ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

  Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

  *2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

  *3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

  ──────────
                Administrator, Întocmit           .................... Numele şi prenumele           (numele şi prenumele) Calitatea                Semnătura Semnătura               ........... .............                                  Nr. de înregistrare în organismul profesional                                           ..............................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.----------Modelul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al cap. IV a fost modificat de pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.
   +  Capitolul VControlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)1.1. Active (cod 10.01)010 = 020 + 030 + 040050 = 060 + 070 + 080 + 090100 = 110 + 120 + 130140 = 150 + 160 + 170180 = 190 + 200210 = 220 + 230270 = 280 + 290300 = 310 + 320330 = 340 + 350380 = 010 + 050 + 100 + 140 + 180 + 210 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 3701.2. Datorii (cod 10.02)010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060070 = 080 + 090 + 100110 = 120 + 130 + 140170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230240 = 250 + 260300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 2901.3. Capitaluri proprii (cod 10.03)010 = 020 + 030050 = 060 + 070090 = 095 + 128095 = 100 + 110 + 120 + 122128 = 130 + 140 + 150 + 160 + 170300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255.2. Contul de profit şi pierdere (cod 20)010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080090 = 120 + 130 + 140220 = 230 + 240 + 250 + 260 + 270355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350360 = 370 + 380390 = 400 + 410 + 420430 = 440 + 450460 = 470 + 480 + 490 + 500520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570630 = 610 - 620640 = 650 - 660610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600670 = 630 + 640.3. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 + 103 = 1II. Date privind plăţile restanteControlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 trebuie respectate următoarele corelaţii:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 220222 = 223 + 224 + 225 + 226-----------Capitolul V a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015.  +  Capitolul VI Controlul raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancarA. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrialăA.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)030 = 033 + 036050 = 053 + 056300 = 303 + 306310 = 317 + 318320 = 323 + 326350 = 353 + 355 + 356390 = 392 + 394 + 399140 = 450140 = 010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130450 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)030 = 033 + 035 + 037080 = 083 + 087153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140, dacă (010 - 020 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) >= 0156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140), dacă (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0183 = 160 - 170, dacă (160 - 170) >= 0186 = - (160 - 170), dacă (160 - 170) < 0213 = 190 - 200, dacă (190 - 200) >= 0216 = - (190 - 200), dacă (190 - 200) < 0243 = 213 - 216 - 220 - 230, dacă (213 - 216 - 220 - 230) >= 0246 = - (213 - 216 - 220 - 230), dacă (213 - 216 - 220 - 230) < 0243 - 246 = 213 - 216 - 220 - 230A.3. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 + 103 = 1----------Corelaţia I de la pct. A.3. al cap. VI a fost modificată de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 3 din 9 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 14 august 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.II. Date privind plăţile restanteControlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3, trebuie respectate următoarele corelaţii:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 220VII. Cheltuieli de inovareAbrogată-----------Corelaţia VII "Cheltuieli de inovare", punctul A.3, litera A, capitolul VI a fost abrogată de pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015.B. Corelaţii dintre formularele de raportare contabilă semestrială┌────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┐│Formular cod 10 │ Relaţia │Formular cod 20 ││coloana 2 │ │coloana 2 ││433 │ = │243 │├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│436 │ = │246 │├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│Formular cod 20 │ │Formular cod 30 ││coloana 2 │ │coloana 2 ││243 │ = │101 │├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│246 │ = │102 │└────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul VII Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarA. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrialăA.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)020 = 023 + 026040 = 043 + 046300 = 303 + 306303 = 304 + 305306 = 307 + 308310 = 313 + 316313 = 314 + 315316 = 317 + 318320 = 323 + 326360 = 361 + 367361 = 362 + 363 + 364 + 365 + 366090 = 420090 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)070 = 073 + 077143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130, dacă (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) >= 0146 = - (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130), dacă (010 - 020 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) < 0173 = 150 - 160, dacă (150 - 160) >= 0176 = - (150 - 160), dacă (150 - 160) < 0203 = 180 - 190, dacă (180 - 190) >= 0206 = - (180 - 190), dacă (180 - 190) < 0223 = 203 - 206 - 210, dacă (203 - 206 - 210) >= 0226 = - (203 - 206 - 210), dacă (203 - 206 - 210) < 0223 - 226 = 203 - 206 - 210A.3. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 + 103 = 1----------Corelaţia I de la pct. A.3. al cap. VII a fost modificată de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 3 din 9 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 14 august 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.II. Date privind plăţile restanteControlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3, trebuie respectate următoarele corelaţii:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 220VII. Cheltuieli de inovareAbrogată-----------Corelaţia VII "Cheltuieli de inovare", formularul de raportare contabilă semestrială "Date informative (cod 30)", punctul A.3, litera A capitolul VII, a fost abrogată de pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015.B. Corelaţii dintre formularele de raportare contabilă semestrială┌────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┐│Formular cod 10 │ Relaţia │Formular cod 20 ││coloana 2 │ │coloana 2 ││403 │ = │223 │├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│406 │ = │226 │├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│Formular cod 20 │ │Formular cod 30 ││coloana 2 │ │coloana 2 ││223 │ = │101 │├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│226 │ = │102 │└────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul VIIINomenclator - forme de proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Codul Denumirea─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT 11 Regii autonome 12 Societăţi cu capital integral de stat 13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare 14 Companii şi societăţi naţionale*) 15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral        de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital        integral de stat deţin capitalul social 16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii        autonome 20 PROPRIETATE MIXTĂ**) (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi        peste 50%)        PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin 22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin 23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton 24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin        PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%) 25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin 26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin 27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton 28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin 29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de        stat de peste 50% inclusiv şi societăţi la care una sau mai multe        societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv, deţin între        50% şi 100% din capitalul social al acestora 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ        (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat        străin, societăţi agricole) 31 Societăţi în nume colectiv 32 Societăţi în comandită simplă 33 Societăţi în comandită pe acţiuni 34 Societăţi pe acţiuni 35 Societăţi cu răspundere limitată 36 Societăţi agricole 37 Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent 40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ 41 Cooperative de consum 42 Cooperative meşteşugăreşti 43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate 44 Cooperative de credit 50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ        (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi        obşteşti)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.

  **) La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

  ──────────
  -----------Cap. VIII "Nomenclator - forme de proprietate" a fost modificat de pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 8 din 7 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015.
  ------