HOTĂRÂRE nr. 579 din 10 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 12 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 57/2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Autorizarea prevăzută la art. 1 se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., şi se acordă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii ei, specificându-se serviciile şi activităţile pe care organismul privat le poate desfăşura."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru prestarea/desfăşurarea efectivă a serviciilor şi activităţilor pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligaţia de a încheia protocoale de colaborare cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumite în continuare DGASPC, în a căror rază administrativ-teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea. (2) Organismul privat are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la încheierea protocoalelor de colaborare prevăzute la alin. (1), să transmită o fotocopie a acestora A.N.P.D.C.A."3. La articolul 5, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) să aibă proceduri/metodologii de lucru conforme cu principiile şi prevederile legale în materia adopţiei, precum şi proceduri de evaluare periodică a satisfacţiei beneficiarilor."4. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) să aibă asistenţi maternali angajaţi ori servicii rezidenţiale proprii, în situaţia în care solicită autorizarea pentru a desfăşura activităţile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-c)."5. La articolul 6, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) în situaţia în care se solicită autorizarea pentru activităţile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-c), licenţa de funcţionare a serviciilor rezidenţiale proprii sau, după caz, a serviciilor de asistenţă maternală, în copie certificată, ori contractele de muncă ale asistenţilor maternali, în copie certificată, în cazul solicitanţilor care deţin licenţă provizorie pentru serviciile de asistenţă maternală."6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii."7. La articolul 13, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi la art. 5 lit. g) şi j)."8. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) realizarea demersurilor necesare acomodării copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare în vederea facilitării potrivirii practice."9. La articolul 17 alineatul (1), litera f) se abrogă.10. La articolul 18, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului."11. Articolul 21 se abrogă.  +  Articolul III (1) Organismele private române care deţin autorizaţii emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, valabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi care doresc să realizeze până la expirarea termenului pentru care au fost autorizate şi activitatea de evaluare a adoptatorului sau familiei adoptatoare pot solicita Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., completarea autorizaţiei cu această activitate. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), la cererea privind completarea autorizaţiei se anexează un document care conţine descrierea metodologiei şi procedurilor de lucru ce urmează a fi utilizate în realizarea evaluării. În situaţia organismelor private autorizate numai pentru realizarea serviciilor de informare şi promovare adopţie internă, la cererea privind completarea autorizaţiei se anexează şi documentele prevăzute la art. 6 lit. d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2012. (3) Cererea de completare a autorizaţiei prevăzută la alin. (1) se soluţionează de către A.N.P.D.C.A., prin decizie, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare. Decizia de completare se comunică solicitantului în 5 zile lucrătoare de la data emiterii. (4) În cazul completării autorizaţiei, organismele private au obligaţia încheierii unor acte adiţionale la contractele de colaborare încheiate cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a căror rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea şi a transmiterii unei fotocopii a acestora către A.N.P.D.C.A., în termen de 5 zile de la încheierea lor.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) În urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi cele impuse de normele Convenţiei asupra protecţiei copilului şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, şi/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopţiei, A.N.P.D.C.A. va autoriza organizaţia privată străină solicitantă pentru o perioadă de doi ani."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Autorizaţia va putea fi reînnoită pentru aceeaşi perioadă, la cererea organizaţiei private străine, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 şi a raportului de activitate al solicitantului, întocmit pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei emise de către A.N.P.D.C.A."  +  Articolul V (1) Autorizaţiile emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 233/2012, precum şi cele emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004, valabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost emise. (2) Contractele de colaborare aflate în derulare, încheiate potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 233/2012, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului autorizaţiei în baza căreia au fost încheiate.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 23 aprilie 2012; b) Hotărârea Guvernului nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2010; c) Ordinul nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică, emis de preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2012; d) Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei, emis de preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 aprilie 2012; e) Ordinul nr. 617/2012 privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz, emis de preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2013; f) Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior, emis de preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2013.  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 579.  +  AnexăNORMA 10/08/2016