ORDIN nr. 1.284 din 8 august 2016privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 12 august 2016  Având în vedere prevederile:- art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;- art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;- Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;- art. 11 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Procedurile simplificate derulate de solicitanții/beneficiarii privați, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se vor continua conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului.  +  Articolul 3Contractele de achiziție încheiate de solicitanții/beneficiarii privați ca urmare a derulării unei proceduri simplificate vor respecta prevederile în vigoare la data publicării anunțului.  +  Articolul 4Achizițiile inițiate de către solicitanții/beneficiarii privați după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 și până la emiterea prezentului ordin respectă prevederile Legii nr. 98/2016, ghidul solicitantului sau alte reglementări ale finanțatorului, după caz.  +  Articolul 5(1) Prezentul ordin se aplică pentru:a) fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;b) mecanismele financiare SEE și norvegian;c) Programul de cooperare elvețiano-român (PCER) vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - obiectivul 1 al ariei de concentrare 4 "Îmbunătățirea mediului înconjurător".(2) Prezentul ordin nu se aplică pentru:a) programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020;b) Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;c) Mecanismul pentru interconectarea Europei.  +  Articolul 6Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autoritățile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru PCER, au obligația de a modifica procedurile operaționale și orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării sale în vigoare.  +  Articolul 7Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8În toate actele normative/ghidurile/instrucțiunile/ contractele de finanțare/acordurile, precum și în orice alt document relevant, trimiterile la actele normative abrogate privind achizițiile derulate de solicitanți/beneficiarii privați se interpretează ca trimiteri la prezentul ordin, cu respectarea dispozițiilor art. 2, 3 și 4.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 octombrie 2013;b) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014 pentru aprobarea Instrucțiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 24 noiembrie 2014;c) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015 privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 și a Instrucțiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015;d) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 14 aprilie 2016.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu,
  secretar de stat
  București, 8 august 2016.Nr. 1.284.  +  ANEXĂPROCEDURA COMPETITIVĂaplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare,servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene