REGULAMENT-CADRU din 9 septembrie 2004 (*actualizat*)privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă(actualizat până la data de 26 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.491/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă sunt organisme şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenţă şi fac parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional.  +  Articolul 2 (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: a) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitet Naţional; b) comitetele pentru situaţii de urgenţă, constituite la ministere şi la alte instituţii publice centrale, denumite în continuare comitete ministeriale; c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Municipiului Bucureşti; d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare comitete judeţene; e) comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi al comunelor, denumite în continuare comitete locale. (2) Centrele operative pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare centre operative, sunt: a) centre operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice centrale; b) centre operative cu activitate temporară la celelalte ministere şi instituţii publice centrale cu atribuţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi la sectoarele municipiului Bucureşti, în municipii, oraşe şi comune.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică comitetelor şi centrelor operative prevăzute la art. 2, cu excepţia Comitetului Naţional.  +  Articolul 4 (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă. (2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituţiei publice centrale. (3) Comitetul Municipiului Bucureşti şi comitetul judeţean se constituie prin ordin al prefectului. (4) Comitetul local se constituie prin dispoziţie a primarului, cu avizul prefectului.  +  Articolul 5 (1) Centrele operative cu activitate permanentă sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie în cadrul aparatului propriu al unor ministere şi instituţii publice centrale cu atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în vederea îndeplinirii permanente a funcţiilor de monitorizare, evaluare, înştiinţare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă, în domeniile de competenţă ale ministerelor şi instituţiilor publice centrale respective. (2) Ministerele şi instituţiile publice centrale la care se constituie centre operative cu activitate permanentă sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru. (3) Centrele operative cu activitate permanentă organizează şi asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective.  +  Articolul 6 (1) Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnico-administrative înfiinţate în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situaţiilor de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. (2) Centrele prevăzute la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere şi instituţii publice centrale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, ori din personalul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale oraşelor şi comunelor, precum şi la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea instituţiilor prevăzute la art. 5. La nivelul municipiului Bucureşti, atribuţiile centrului operativ se exercită de către centrul operaţional din structura inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. (3) Centrele operative cu activitate temporară asigură şi organizează secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, constituite de autorităţile publice centrale sau locale prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 7Centrele operative permanente şi temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducătorului instituţiei publice centrale sau prin dispoziţie a primarului, după caz.  +  Articolul 8La stabilirea structurii organizatorice, a atribuţiilor, modului de funcţionare şi a dotării componentelor Sistemului Naţional prevăzute la art. 2 se aplică principiile managementului situaţiilor de urgenţă prevăzute de lege.  +  Capitolul II Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora  +  Articolul 9 (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă au în componenţă un preşedinte, un vicepreşedinte, membri şi consultanţi. (2) Preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă este ministrul, conducătorul instituţiei publice centrale, prefectul sau primarul, după caz. (3) Vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă este, de regulă, un secretar de stat, un adjunct al conducătorului instituţiei publice centrale, preşedintele consiliului judeţean, primarul general sau un viceprimar, după caz. (4) Membrii comitetului pentru situaţii de urgenţă sunt: a) în comitetul ministerial: persoane cu funcţii de conducere din aparatul propriu şi din unele instituţii şi unităţi aflate în subordinea ministerului sau instituţiei publice centrale ori sub autoritatea acestora; b) în Comitetul Municipiului Bucureşti: viceprimarii de sectoare, şefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă; c) în comitetul judeţean: şefii de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă; d) în comitetul local: secretarul comunei, oraşului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativteritorială respectivă, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie factori generatori de situaţii de urgenţă. (5) Consultanţi în comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: a) experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice, care constituie comitetele, sau din instituţii şi unităţi în subordine; b) reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv, cooptaţi în comitetele ministeriale la solicitarea preşedinţilor comitetelor respective.  +  Articolul 10 (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui. (2) Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. (3) Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului. (4) Consultanţii nu au drept de vot. (5) Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.  +  Articolul 11Persoanele din componenţa comitetului pentru situaţii de urgenţă au următoarele obligaţii principale: a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior; b) vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului; c) membrii: participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.  +  Articolul 12 (1) Centrele operative cu activitate permanentă sunt conduse nemijlocit de şefii acestora şi au în compunere compartimente adecvate exercitării, în domeniile de competenţă ale ministerelor şi instituţiilor publice centrale respective, a funcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi a atribuţiilor secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ministeriale. Numărul de posturi aferent centrelor operative cu activitate permanentă poate fi de maximum 20 de posturi, în raport cu sarcinile ce revin ministerului sau instituţiei, şi se asigură prin redistribuirea personalului. (2) Centrele operative cu activitate permanentă se încadrează cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum şi în comunicaţii, informatică şi relaţii publice. (3) Activitatea operaţională a centrelor operative prevăzute la alin. (2) se desfăşoară permanent, pe criteriul "24h/24h", în ture sau pe schimburi. Prin excepţie, în funcţie de natura şi tipul riscurilor gestionate, conducătorul instituţiei pe lângă care funcţionează centrul operativ poate aproba ca activitatea operaţională a acestuia să se desfăşoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii. (4) Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanentă se face în raport cu natura, frecvenţa şi gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionării, precum şi cu complexitatea funcţiilor de sprijin îndeplinite de ministerul sau instituţia publică centrală respectivă.  +  Capitolul III Atribuţii  +  Articolul 13 (1) Comitetele ministeriale, comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi comitetele locale îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004. (2) Comitetele sectoarelor municipiului Bucureşti îndeplinesc atribuţiile comitetelor locale. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale specialiştii cooptaţi în cadrul comitetelor judeţene se pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.  +  Articolul 14Centrele operative cu activitate permanentă îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004.  +  Articolul 15Centrele operative cu activitate temporară, în timpul funcţionării, îndeplinesc atribuţiile stabilite potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004.  +  Articolul 16Atribuţiile specifice ale comitetelor şi centrelor operative prevăzute la art. 13-15 se prevăd în regulamentele de organizare şi funcţionare proprii instituţiilor respective, în raport cu specificul situaţiilor de urgenţă gestionate şi al funcţiilor de sprijin pe care le îndeplinesc, avizate şi aprobate conform Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2004.  +  Articolul 17Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă deţinute de centrele operative se gestionează astfel: a) la cele cu activitate permanentă, de către personalul propriu; b) la cele cu activitate temporară, de către persoane anume desemnate de conducătorul instituţiei din cadrul aparatului propriu al autorităţilor care le-au constituit.  +  Articolul 18Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice: a) asigură convocarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi; b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor comitete; c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare; e) difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie; f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate; g) întocmesc proiecte de comunicate de presă; h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de urgenţă; i) gestionează documentele comitetelor pentru situaţii de urgenţă; j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii centrelor operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente respective.  +  Articolul 19Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul centrelor operative este învestit cu exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 20Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea.  +  Articolul 21Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetele pentru situaţii de urgenţă pot iniţia şi elabora programe locale, zonale sau naţionale, care se aprobă de organele abilitate.  +  Capitolul IV Dotarea  +  Articolul 22 (1) Lucrările comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în spaţii special amenajate prin grija autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit. (2) Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de comunicaţii, echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatică şi birotică, corespunzător componenţei comitetului respectiv şi atribuţiilor acestuia. (3) Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin. (2), exceptând echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ corespondent şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional. (4) Comitetele pentru situaţii de urgenţă se asigură cu spaţii destinate conferinţelor şi comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi de către autorităţile şi instituţiile în cauză.  +  Articolul 23 (1) Lista cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru. (2) Dotările pentru spaţiile de lucru ale comitetelor şi pentru mass-media se asigură de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit. (3) Dotările pentru centrele operative se asigură de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care le-au constituit. (4) Costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi suportate de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale în condiţiile alin. (2) şi (3).  +  Articolul 24Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor necesare fiecărui minister sau fiecărei instituţii publice centrale sau locale cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din bugetele alocate anual acestora cu această destinaţie.  +  Articolul 25Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.  +  Anexa 1 la regulamentul-cadruLISTAautorităţilor responsabile în cadrul cărora se constituie şifuncţionează centre operative pentrusituaţii de urgenţă cu activitate permanentă1. Ministerul Afacerilor Interne;2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;3. Ministerul Apărării Naţionale;4. Ministerul Afacerilor Externe;5. Ministerul Sănătăţii*); Notă

  ──────────

  *) Funcţionează în locaţia centrului constituit de Ministerul Afacerilor Interne.

  ──────────
  6. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;7. Ministerul Transporturilor;8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;9. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;10. Ministerul Energiei;11. Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;12. Serviciul Român de Informaţii;13. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;14. Serviciul de Protecţie şi Pază;15. Secretariatul General al Guvernului;16. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;17. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive;18. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 557 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 august 2016, conform modificării aduse de alin. (1) al art. 23 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2 la regulamentul-cadruLISTAcuprinzând dotările principale necesaredesfăşurării activităţii comitetelor şi centrelor operativepentru situaţii de urgenţăA. Comitetele pentru situaţii de urgenţă1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu2. Aparate radio şi TV color3. Mijloace de comunicaţii şi informatice4. Aparatură de multiplicat documente5. Hărţi ale României şi judeţelor, planul municipiului Bucureşti6. Hărţi şi planuri topografice şi cadastrale7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrului8. Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim ajutor şi de p.s.i.9. Colecţii de norme, normative şi alte acte normative specifice10. Planuri şi programe specifice11. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare12. Echipamente de comunicaţii speciale şi de cooperareB. Centre operative────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. MIJLOACE ŞI MATERIALE Ministeriale Locale crt. ─────────────────────────────────────────                                      Permanente Temporare Temporare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Mobilier: birouri, scaune,     fişet, masă de consiliu x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Aparate radio x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Aparate TV color x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Mijloace de comunicaţii:      a) telefoane fixe x x x      b) telefoane mobile x x x      c) fax x x x      d) radiotelefoane fixe x x x      e) radiotelefoane portabile x x x      f) modem Internet x x x      g) echipament de videoconferinţă x      h) dispecerat de urgenţă x x      i) receptor pe unde scurte x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Mijloace informatice:      a) staţii de lucru x x x      b) software x x x      c) servere x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Hărţi digitale x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Hărţi ale:      a) României şi Europei x      b) judeţelor x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Planuri cadastrale x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Planuri de situaţie ale     localităţilor şi construcţiilor,     cuprinzând reţelele şi instalaţiile     cu apă, gaze, energie electrică     şi canalizare x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Mijloace tehnice de asigurare     a iluminatului de siguranţă pentru     continuarea lucrului x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Mijloace individuale de protecţie,     de iluminat, de prim ajutor şi de     p.s.i. x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Colecţii de norme, normative şi     alte acte normative specifice x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Planuri şi programe specifice x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Bază de date privind situaţiile     de urgenţă x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Aparatură de multiplicat documente x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Rechizite şi consumabile pentru     tehnoredactare şi multiplicare x x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: În funcţie de necesităţi, prezenta anexă se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor.-----