HOTĂRÂRE nr. 561 din 3 august 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(6), în cazuri justificate, autoritatea de supraveghere a pieţei poate permite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune, pe teritoriul României, a unor echipamente sub presiune individuale şi ansambluri prevăzute la art. 2 pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alin. (1)-(6) şi care sunt utilizate în scopuri experimentale."2. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008."3. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Organismul de evaluare a conformităţii se înfiinţează potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi are personalitate juridică."4. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor sau a ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă înainte de data de 19 iulie 2016 nu pot/nu poate fi împiedicate/împiedicată."Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014 şi rectificarea la Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 23 iunie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 3 august 2016.Nr. 561.------