HOTĂRÂRE nr. 333 din 29 aprilie 1999privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 30 aprilie 1999  În temeiul prevederilor art. 53 alin. 6 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 66 alin. (7) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală vor coordona şi vor sprijini acţiunile necesare pentru predarea-preluarea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor ce le revin, potrivit legii, privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetelor locale, astfel încât lucrările să se finalizeze, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, până la data de 31 decembrie 1999, în conformitate cu prevederile legale şi cu Protocolul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Predarea-preluarea se va face, fără plata, între unităţile fiscale teritoriale din subordinea Ministerului Finanţelor, care, în prezent, îndeplinesc atribuţiile menţionate la art. 1, respectiv Direcţia de impozite şi taxe din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, administraţiile financiare, circumscripţiile fiscale, perceptiile rurale şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale şi judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care urmează să îşi organizeze compartimentele proprii de specialitate, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în acest domeniu, potrivit legii. (2) Acţiunea de predare-preluare poate fi stabilită la acelaşi termen pentru toate impozitele, taxele sau pentru alte venituri ale bugetelor locale ori etapizat, în funcţie de condiţiile locale, la termene ce vor fi convenite de ambele părţi. (3) Lista cuprinzând impozitele, taxele şi alte venituri ale bugetelor locale care fac obiectul acţiunii de predare-preluare este prezentată în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Pentru buna desfăşurare a acţiunii de predare-preluare, conducerile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat de la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor aproba, până la data de 30 aprilie 1999, un program de desfăşurare a operaţiunilor pregătitoare în vederea predării-preluării şi al etapizarii acţiunilor de predare-preluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) În vederea realizării acţiunii de predare-preluare, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), primării şi preşedinţii consiliilor judeţene, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti, pe baza analizei condiţiilor locale specifice şi a Protocolului-cadru, vor completa şi vor semna, până la data de 10 mai 1999, protocolul de predare-preluare a exercitării atribuţiilor referitoare la veniturile bugetelor locale.  +  Articolul 4 (1) Până la semnarea protocolului de predare-preluare autorităţile administraţiei publice locale se vor documenta, cu sprijinul conducerilor unităţilor fiscale teritoriale din subordinea Ministerului Finanţelor, asupra volumului activităţilor ce urmează a fi preluate şi vor lua măsuri pentru asigurarea spaţiului şi logisticii, structurii şi numărului de personal, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în acest domeniu, potrivit legii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, care preiau activităţile prevăzute la art. 1, vor aduce la cunoştinţa contribuabililor, persoane fizice şi juridice, cu 30 de zile înainte, data de la care aceştia se vor adresa compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale şi judeţene, precum şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru soluţionarea problemelor privind impozitele, taxele şi alte venituri ale bugetelor locale.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale vor transmite, periodic şi la solicitare, către Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale informaţii privind impozitele şi taxele locale, informaţii necesare pentru fundamentarea deciziilor în domeniul fiscal, precum şi pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 6Prefectii şi conducerile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor sprijini şi vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Vlad Rosca  +  Anexa 1                 PROTOCOL - CADRUde predare-preluare a exercitării atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetelor locale    Încheiat între:  ...........................................................................,                  (denumirea unităţii fiscale care preda)    reprezentat prin:  .............................................................................                     (numele şi prenumele, funcţia)    şi  ............................................................................,         (denumirea autorităţii administraţiei publice locale care preia)    reprezentat prin:  .............................................................................                      (numele şi prenumele, funcţia)Obiectul prezentului protocol-cadru îl constituie acţiunea de predare-preluare a exercitării atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale.I. Unitatea fiscală pune la dispoziţie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, în funcţie de condiţiile specifice locale, următoarele:1. situaţia pe fiecare contribuabil şi fel de venit bugetar, precum şi situaţiile centralizate cuprinzând impozitele şi taxele locale existente în evidente la data predării-preluării prevăzută în programul de desfăşurare a acţiunii;2. evidenta conform registrului rol pentru persoanele fizice;3. evidenta matricola;4. dosarele privind documentele în legătură cu operaţiunile de restituire, virare, compensare, plata;5. borderourile de debite şi scaderi;6. titlurile executorii privind amenzi, cheltuieli penale şi imputatii;7. informaţiile despre situaţia acţiunilor de executare silită iniţiate;8. dosarele privind înlesnirile la plata acordate contribuabililor, în curs de desfăşurare;9. dosarele de cazuri de insolvabilitate conform art. 93 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, cu modificările şi completările ulterioare;10. registrul de înregistrare a asociaţiilor de proprietari, conform art. 5 din Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1998.II. În cazul în care evidenta este condusă pe calculator se vor preda:1. datele (informaţiile) privind situaţia impozitelor şi taxelor locale la data predării-preluării prevăzută în programul de desfăşurare a acţiunii, transpuse pe suport magnetic, pus la dispoziţie de primitor;2. programele de gestiune aferente (software de aplicaţie).III. Părţile vor asigura desfăşurarea activităţii de predare-preluare la termenele convenite şi în condiţii de protecţie a informaţiilor şi documentelor predate-preluate.IV. Părţile vor stabili şi alte acţiuni menite sa faciliteze transferul atribuţiilor, în funcţie de condiţiile specifice.V. Înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe locale, precum şi atribuirea codului fiscal se vor face, conform reglementărilor legale, de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi de către administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti.VI. Acţiunile de executare silită, precum şi de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor aflate în curs de desfăşurare la data predării-preluării vor fi continuate de către organele care le-au initiat.VII. Schimbul de informaţii privind veniturile bugetelor locale va fi asigurat şi după finalizarea acţiunii de predare-preluare, pe baza solicitării părţilor.VIII. Pentru situaţii speciale apărute după semnarea protocolului se pot încheia, cu acordul părţilor, acte adiţionale, fără a se depăşi data de 31 decembrie 1999 pentru finalizarea acţiunii de predare-preluare.Data semnării:Semnăturile şi stampilele părţilor:  +  Anexa 2                   LISTAcuprinzând impozitele, taxele şi alte venituri ale bugetelor locale care fac obiectul acţiunii de predare-preluare  1. Impozite şi taxe de la Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind     populaţie impozitele şi taxele locale, republicată, cu                                 modificările şi completările ulterioare;                                 Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind                                 acordarea de facilităţi persoanelor care                                 domiciliază sau lucrează în unele localităţi                                 din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei                                 "Delta Dunării", republicată; Legea fondului                                 funciar nr. 18/1991, republicată, modificată                                 prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.                                 1/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr.                                 218/1998, prin Legea nr. 54/1998 şi prin                                 Ordonanţa Guvernului nr. 90/1998, aprobată şi                                 modificată prin Legea nr. 209/1998  2. Taxa pentru folosirea Reglementată prin: Legea nr. 69/1993 privind     terenurilor proprietate instituirea taxei pentru folosirea terenurilor     de stat proprietate de stat în alte scopuri decât                                 pentru agricultura sau silvicultura; Legea nr.                                 78/1995 privind protecţia personalului şi a                                 patrimoniului din sectorul producţiei de                                 apărare, cu modificările ulterioare; Ordonanţa                                 de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind                                 unele măsuri de protecţie socială a                                 personalului din sectorul producţiei de                                 apărare, aprobată prin Legea nr. 1/1999  3. Impozitul pe clădiri şi Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind     impozitul pe terenuri de impozitele şi taxele locale, republicată, cu      la persoane juridice modificările şi completările ulterioare; Legea                                 nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi                                 a patrimoniului din sectorul producţiei de                                 apărare, cu modificările ulterioare; Legea nr.                                 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea                                 cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de                                 credit, cu modificările ulterioare; Ordonanţa                                 de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind                                 unele măsuri de protecţie socială a                                 personalului din sectorul producţiei de                                 apărare, aprobată prin Legea nr. 1/1999  4. Taxa asupra mijloacelor Reglementată prin: Legea nr. 27/1994 privind     de transport deţinute impozitele şi taxele locale, republicată, cu     de persoane juridice modificările şi completările ulterioare  5. Alte impozite directe Reglementate prin: Legea nr. 27/1994 privind                                 impozitele şi taxele locale, republicată, cu                                 modificările şi completările ulterioare;                                 Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind                                 regimul de concesionare a construirii şi                                 exploatării unor tronsoane de cai de                                 comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai                                 ferate, aprobată şi modificată prin Legea                                 nr. 136/1996  6. Impozitul pe spectacole Reglementat prin: Legea nr. 189/1998 privind                                 finanţele publice locale, modificată şi                                 completată prin Ordonanţa de urgenta a                                 Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 147/1998                                 privind impozitul pe spectacole  7. Diverse venituri: Reglementate prin:  a) venituri din recuperarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice     cheltuielilor de judecată, locale, modificată şi completată prin Ordonanţa     imputatii şi despăgubiri de urgenta a Guvernului nr. 61/1998; Codul     (pentru instituţii publice) penal al României, republicat în 1997; Codul                                 civil; Codul muncii   b) venituri din amenzi şi Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi     alte sancţiuni aplicate, sancţionarea contravenţiilor, cu modificările     potrivit dispoziţiilor ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea     legale evaziunii fiscale; Ordonanţa Guvernului nr.                                 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor                                 dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind                                 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,                                 aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994;                                 Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind                                 majorarea limitelor minime şi maxime ale                                 amenzilor contravenţionale stabilite prin acte                                 normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994,                                 aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanţa de                                 urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind                                 protecţia copilului aflat în dificultate,                                 republicată; Ordonanţa de urgenta a Guvernului                                 nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor                                 autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr.                                 207/1997, modificată prin Ordonanţa de urgenta                                 a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea                                 nr. 44/1998, modificată prin Legea nr. 103/1998                                 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 70/1998;                                 legile specifice desfăşurării activităţii                                 prin care se stabilesc amenzi  +  Anexa 3
    UNITĂŢILE SEMNATARE
                            PROGRAMUL
  de desfăşurare a operaţiunilor pregătitoare în vederea predării-preluării şi al etapizarii acţiunilor de predare-preluare
   
  Nr. Cine le Termen de crt. Activităţile executa realizare Observaţii
  0 1 2 3 4
  I. Operaţiuni pregătitoare
  II. Acţiuni etapizate de predare-preluare
       Data:
       Semnăturile şi stampilele:
  ------